0

Hướng dẫn học sinh cách tìm hiểu đề, tìm ý, chọn và sắp xếp ý khi làm một bài tập làm văn lớp 4 - 5

25 3,267 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 18:08

. là hướng dẫn học sinh cách tìm hiểu đề, tìm ý, chọn lọc và sắp xếp ý khi làm một bài Tập làm văn. Dựa vào việc tìm hiểu thực trạng của việc giảng dạy và học tập giờ tìm hiểu đề, quan sát tìm. những bước nhằm giúp học sinh làm bài một cách có chất lượng qua Tìm hiểu đề, tìm ý, chọn lọc và sắp xếp ý trước khi làm một bài Tập làm văn hoàn chỉnh của lớp 4+ 5. I .5. Phương pháp nghiên. HƯỚNG DẪN HỌC SINH CÁCH TÌM HIỂU ĐỀ, TÌM Ý, CHỌN VÀ SẮP XẾP Ý KHI LÀM MỘT BÀI TẬP LÀM VĂN I. PHẦN MỞ ĐẦU: I.1.Lí do chọn đề tài: Hoà chung với nhịp độ đi
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn học sinh cách tìm hiểu đề, tìm ý, chọn và sắp xếp ý khi làm một bài tập làm văn lớp 4 - 5, Hướng dẫn học sinh cách tìm hiểu đề, tìm ý, chọn và sắp xếp ý khi làm một bài tập làm văn lớp 4 - 5,

Từ khóa liên quan