Biện pháp nâng cao chất lượng môn chính tả cho học sinh lớp 4

12 2.1K 5
Biện pháp nâng cao chất lượng môn chính tả cho học sinh lớp 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. cũng như các môn học khác. Vì vậy, trong quá trình giảng dạy thực tế tôi đã tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra “ Biện pháp nâng cao chất lượng môn chính tả cho học sinh lớp 4 ;đó cũng. KẾT LUẬN: I. Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI : “ Biện pháp nâng cao chất lượng môn chính tả cho học sinh lớp 4 nhằm cung cấp cho học sinh những kiến thức sơ giản về Tiếng Việt, góp. giúp học sinh giải nghĩa từ. 4. Ghi nhớ một số mẹo luật chính tả: Một số hiện tượng chính tả mang tính quy luật đối với hàng loạt từ có thể giúp cho học sinh khắc phục lỗi chính tả một cách

Ngày đăng: 21/03/2015, 16:03

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan