0

Biện pháp nâng cao chất lượng môn chính tả cho học sinh lớp 4

12 2,027 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 16:03

. cũng như các môn học khác. Vì vậy, trong quá trình giảng dạy thực tế tôi đã tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra “ Biện pháp nâng cao chất lượng môn chính tả cho học sinh lớp 4 ;đó cũng. KẾT LUẬN: I. Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI : “ Biện pháp nâng cao chất lượng môn chính tả cho học sinh lớp 4 nhằm cung cấp cho học sinh những kiến thức sơ giản về Tiếng Việt, góp. giúp học sinh giải nghĩa từ. 4. Ghi nhớ một số mẹo luật chính tả: Một số hiện tượng chính tả mang tính quy luật đối với hàng loạt từ có thể giúp cho học sinh khắc phục lỗi chính tả một cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp nâng cao chất lượng môn chính tả cho học sinh lớp 4, Biện pháp nâng cao chất lượng môn chính tả cho học sinh lớp 4,

Từ khóa liên quan