Giúp học sinh lớp 9 hiểu rõ về mạch cầu

16 1.6K 0
Giúp học sinh lớp 9 hiểu rõ về mạch cầu

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. 6 I. Mạch cầu có một điện trở bằng 0 6 II. Mạch cầu có hai điện trở bằng 0 8 III. Mạch cầu có ba điện trở bằng 0 9 IV. Mạch cầu tổng quát 10 Phần III. Kết luận 16 - 1 - A - Đặt vấn đề Khi học sinh. việc bồi dưỡng học sinh giỏi tôi mạnh dạn đưa ra các tình huống và phương pháp giải bài tập mạch cầu. Qua đây tôi cũng hy vọng giúp học sinh hiểu được một cách có hệ thống về mạch cầu, góp phần. ⇒ Mạch cầu cân bằng ⇒ Số chỉ của ampe kế bằng 0 I A = 0 (A). D. Mạch cầu không cân bằng I. Mạch cầu có một điện trở bằng 0 (một trong bốn cạnh của mạch cầu bằng 0). a. Ví dụ 1: Cho mạch

Ngày đăng: 21/03/2015, 13:05

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan