Khai thác bài tập thực tiễn giúp học sinh hiểu bản chất và yêu thích hóa học

16 2.4K 12

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 14:53

. ñề tài: KHAI THÁC BÀI TẬP THỰC TIỄN GIÚP HỌC SINH HIỂU BẢN CHẤT VÀ YÊU THÍCH HÓA HỌC” Giáo viên thực hiện: LÊ THỊ HỒNG NHÂN Tổ chuyên môn: LÝ- HÓA - SINH Năm học 2012-2013. ñề tài: KHAI THÁC BÀI TẬP THỰC TIỄN GIÚP HỌC SINH HIỂU BẢN CHẤT VÀ YÊU THÍCH HÓA HỌC ” Giáo viên thực hiện: LÊ THỊ HỒNG NHÂN Tổ chuyên môn: LÝ- HÓA - SINH Năm học 2012-2013. kiến thức vào thực tiễn, ñem lại niềm vui, hứng thú trong học tập bộ môn. Từ những lí do trên tôi mạnh dạn chọn ñề tài Giúp học sinh hiểu bản chất và yêu thích hóa học từ bài tập thực tiễn làm

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan