SKKN_Phát triển ngôn ngữ toán học cho học sinh thông qua dạy học nội dung véc tơ và tọa độ_Hình học 10

38 2.5K 19
SKKN_Phát triển ngôn ngữ toán học cho học sinh thông qua dạy học nội dung véc tơ và tọa độ_Hình học 10

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. : Phát triển ngôn ngữ toán học cho học sinh thông qua dạy học nội dung véc tơ và tọa độ- Hình học 10 . II. Phần thứ 2: Nội dung 1. Cơ sở khoa học để đề xuất sáng kiến kinh nghiệm. Trong dạy. dùng ngôn ngữ vectơ, ngôn ngữ toạ độ trình bày nội dung toán học khác. Nguyên tắc 3: Thông qua các hoạt động toán học để phát triển NNTH cho HS 6 Trong dạy học toán, đặc biệt là dạy học hình học. Qua các hoạt động đó, học sinh sẽ tích luỹ tri thức, rèn luyện và phát triển ngôn ngữ. 2.3 Phát triển ngôn ngữ trong dạy học vectơ, toạ độ ở hình học 10 2.3.1 Hoạt động ngôn ngữ trong dạy học

Ngày đăng: 20/03/2015, 05:04

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan