SKKN_Khai thác mối quan hệ giữa hình học không gian và hình học phẳng trong giảng dạy toán ở THPT

18 2.4K 7
SKKN_Khai thác mối quan hệ giữa hình học không gian và hình học phẳng trong giảng dạy toán ở THPT

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. KHAI THÁC MỐI QUAN HỆ GIỮA HÌNH HỌC KHÔNG GIAN VÀ HÌNH HỌC PHẲNG TRONG GIẢNG DẠY TOÁN Ở THPT =================================== A. ĐẶT VẤN ĐỀ : Trong quá trình dạy và học toán, đối với học. mở rộng, phát triển thành những bài toán mới. Đặc biệt trong chương trình hình học ở THPT, việc khai thác được các liên hệ giữa không gian hai chiều ( hình học phẳng: Tổng hợp và tọa độ) và không. không gian tương tự và mở rộng một số bài toán phẳng sang bài toán trong không gian mới sẽ giúp hoạt động giảng dạy và học tập môn hình học đạt hiệu quả cao hơn. B. MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA Bài toán

Ngày đăng: 20/03/2015, 05:01

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan