0

Hướng dẫn Fire Emblem 6

262 8,416 312
  • Hướng dẫn Fire Emblem 6

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2015, 11:10

I - Hướng dẫn những điều cơ bản khi chơi FE6:    !"!#$%&'%()*+,%- ./0()%1*2(%34 +,%%#*2"5 674/"+ 8$)*95: ; -#</+8/$"=5 6>?5"@"55A:B5C5 !(C""#+ D$E#*235%+<F04 G0@H6$595(I2I0  +J2K!0:"//5<F0 LM(I(GC5/50! N+<O5 45P(I+ QR% "4S:"4-" (+ .GT5-/6,// 59-+.: LS":U26V/55%-(2/: (I00//+ .35W"!(/5%XY ;,(/4(I"@*%C5Z7",/[- "= \L:(I+1L+<0%/ (I+Q(0"4(I+)G"@52 "5+M]]"@"=L(+^0G:+G _G:2EG_O5G:+ Possession ItemC5(`(BNB595(I (I"5!+ \4%/5a%-L%-G=H6$5 E-G=6T5G"+9)5A"55b (BN+ \,C5c%+ d0"4(BN-/5a)-1- \-R(0/+ ,5%!"+85e+8^6R*%-f(% 0X0IMge+.E:/(BN:MgM+ d5"4J5(BN+.:LS"h5: "E(I+ i&_(BN+ ^h5":35"G+ .h5"ES"b_+ 1E5G4G6Vh5(BN+8N6$7" ,0%h5":95R/;5(U 95(I"5U9+ \L65C5LS"(I5b(B N+8N6$7"!":M-_C5M]-h5 "ES"bMe-"4N*:M]P(h5:XeM+ ;35:50-595$ : Weapon và support Lvl j$-(IH6$5"=/(BN/-0 "4G"/L+8N6$7"-,/#@6T5(0 "4/1/J)Z()X0"41[+FK5 "=4L"b954(52L-"! 0"4H6$5(BNB5/L+ 5/-/:(I"_55!"k5l 954"G/+2-lh5"4 00//?."R+`"@275+FK (I#00/"=m!-_#@2(5k :m!+.:0"400/:B5/95#G 45:LB5!*%*X(2/00/+ \5GT5Personal Data _-LS"(2":"b ;nh5"E-LS`"(2"E.( h5":35+ 06LS"(2:X-(2"="E/L !+ QLS"(2X:B55h5b 6N:"E."G0 5+ 1%o;h5b"E(Ip ,%F6o;h5b"E0X0I F/(%h56@ ./(R6LS"(25_+;#GR6  #G./4(I:@7I(I" "T5+<L-7(I:-:#G B5b5-"J206+ <(L(I"5L7/J"57+ Rq;@6E5:/5r)s(I5C5LS" <:N5"+.#LS"00/C+ .:5:"J2+8N6$%%0-\%%+++ .E":Ul/(IZ6@(I[ [...]... Allen Class: Social Knight hay Cavalier >> Paladin Vũ khí sử dụng Trước khi promote: Kiếm, thương Sau khi promote: Kiếm, thương, rìu Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 1) HP: 21 Def: 6 Str: 7 MDf: 0 Skl: 4 Mov: 7 Spd: 6 Con: 9 Luc: 3 Rsc: 16 Chỉ số cộng khi promote HP: +3 Def: +2 Str: +2 MDf: +3 Skl: +2 Mov: +1 Spd: +2 Con: +2 Luc: +0 Rsc: -2 Nhân vật hỗ trợ Lance, Thito, Marcus, Wolt, Ward, Roy Nhận định: Đây... Lance Class: Social Knight hay Cavalier >> Paladin Vũ khí sử dụng Trước khi promote: Kiếm, thương Sau khi promote: Kiếm, thương, rìu Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 1) HP: 20 Def: 6 Str: 5 MDf: 0 Skl: 6 Mov: 7 Spd: 8 Con: 9 Luc: 2 Rsc: 16 Chỉ số cộng khi promote HP: +3 Def: +2 Str: +2 MDf: +3 Skl: +2 Mov: +1 Spd: +2 Con: +2 Luc: +0 Rsc: -2 Nhân vật hỗ trợ Marcus, Wolt, Roy, Allen, Lott, Clarine Nhận định:... chuyển, tấn công, tăng Exp và lên lvl Một số điều chú ý: - Nếu bạn muốn ép chỉ số thì hãy sử dụng Save và load - Vũ khí khi hết lần sử dụng sẽ vứt đi, mua cái mới, không thể sửa như FE4 - Mình sẽ không hướng dẫn cách train toàn bộ các nhân vật vì mình không bao giờ làm như thế Vì thế, các bạn cũng đừng bao giờ hỏi mình cách làm điều đó - Có một số chi tiết ví dụ như chỉ số cộng khi support mình sẽ đưa... tin Tất cả sẵn sàng bước vào cuộc chiến đấu để bảo về thành Pherae C Nhân vật: Trong bài này bên phe bạn có 6 nhân vật 1 Roy Class: Lord >> Master Lord Vũ khí sử dụng: Trước khi promote: Kiếm Sau khi promote: Kiếm Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 1) HP: 18 Def: 5 Str: 5 MDf: 0 Skl: 5 Mov: 5 Spd: 7 Con: 6 Luc: 7 Rsc: 5 Các chỉ số cộng khi Promote: HP: +4 Def: +2 Str: +2 MDf: +5 Skl: +3 Mov: +1 Spd: +2 Con: +2... đàn Cái này khi nào nhân vật xuất hiện mình sẽ nói kỹ hơn Còn sau đây là một số lệnh hệ thống: (nhấn X ở vị trí bất kỳ trên map) Unit: Khi vào lệnh này, bạn sẽ có được thông tin về các nhân vật bao gồm 6 bảng, chuyển giữa các bảng bằng nút sang trái hoặc sang phải Data: Thống kê về trận đánh Tên bài, nhiệm vụ, lượt đi, tiền đang có, số phe trong bài, số quan mỗi phe, thủ lĩnh mỗi phe và thời gian chơi... lần chọn 1 anh 5 Wolt Class: Archer >> Sniper Vũ khí sử dụng Trước khi promote: Cung Sau khi promote: Cung Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 1) HP: 18 Def: 4 Str: 4 MDf: 0 Skl: 4 Mov: 5 Spd: 5 Con: 7 Luc: 2 Rsc: 6 Chỉ số cộng khi promote HP: +3 Def: +2 Str: +3 MDf: +2 Skl: +3 Mov: +1 Spd: +2 Con: +1 Luc: +0 Rsc: +1 Nhân vật hỗ trợ Roy, Marcus, Allen, Lance, Sue Nhận định: Wolt là con trai của Rebecca, một nữ cung... chỉ số đẹp hơn nên bạn có lựa chọn luyện cho Wolt không thì tùy Vấn đề là Wolt xuất hiện từ bài 1 và bạn có nhiều thời gian để luyện hơn Còn nếu không thì hãy chờ đến bài 5, sẽ có cung thủ mà bạn cần 6 Bors Class: Armor Knight >> General Vũ khí xử dụng Trước khi promote: Spear Sau khi promote: Spear, Axe Chỉ số lúc xuất hiện (Lv 1) HP: 20 Def: 11 Str: 7 MDf: 0 Skl: 4 Mov: 4 Spd: 3 Con: 14 Luc: 4 Rsc: . 5+ 1%o;h5b"E(Ip ,%F6o;h5b"E0X0I F/(%h5 6 @ ./(R 6 LS"(25_+;#GR 6   #G./4(I:@7I(I" "T5+<L-7(I:-:#G B5b5-"J2 06+ <(L(I"5L7/J"57+ Rq;@6E5:/5r)s(I5C5LS" <:N5"+.#LS"00/C+ .:5:"J2+8N 6$ %%0-\%%+++ .E":Ul/(IZ 6 @(I[
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn Fire Emblem 6, Hướng dẫn Fire Emblem 6, Hướng dẫn Fire Emblem 6