Các bài toán tổ hợp trong các đề thi học sinh giỏi quốc gia

12 2.2K 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2015, 14:02

     !" #$%" ! "#!$%&'()*+(,-+ .*#*'/0$#/ *#'/1& "% #/#!+,#$/# 23& 4$"56%-#7*##$6&4$"%-#+/*# *#& 8*$*#//0#&9:+(+"56%/*#"    ≤ ≤ %) ";56%#0##/0/*#&<0#(33$ 33+/./+8*#+"56%*# ≡ "*,%#/0#*# ";56% ='#$33+/./>'/*#? *'//0## ;"?%@"% ;+7*#A5@>>B>&&&&>  >/0*#& #//0(+/*#*$#2 &9/         ≤ & C)$(         ≤ >**#*'//0#& 8*#*#+"56A%>@>>&&&>  56@>>&&&> & 9:+(>*##//0##+/*#7 &  & C$(>+(,-+0)*-#@ &  &   !" #$%"+(  ≥ &8D            +(,/0 +               + − = − >/*$&&                   − = ⇔ ≤ ≤ ∀ =  "% E<0$/ C)             ≤ ≤ ∀ =                                                                                             − + − − = = − = − + − + + − = + + + − + + + + − = + + + + + − + + + + − = + − ∑  FG>,:+(                   + ≤ − ≤ − ∀ = −                                                    + − = + + + − = − − =  E<0$0 #+                               − + = = − + − = − + = ∑  FG>.,+D($/++  .+  ,,                            δ δ = = ∈ − ∀ = ∑                    δ δ δ          δ δ δ + + + =  EH+,'(       δ δ δ !/++ #/0#'(D+ )'$/,'(*#/+A#!'& 4$  >  >&&&>  "  >  >&&&>  %-0->!+$D            > -#+2">2%D+(& #E/                                                      δ = = = = = = − ≤ − − − = − = = ∑ ∑ ∑ ∑ ∑  #/(3  δ @**#  I#/0#  δ @A**#   ≤ "J%                                           !  "#            $%      & δ δ − = ≤ = − = − ∀ = ≤ ≤ ∀ =    $3K0*++(/L5 M&N-#$330*+$3 :K&C*:$338$>$*"8%-#)$++ $8&<G    '   = ∑ /(.-+(+$338$&'(D*&  { }          "   (   ' ∈ = ∑ /(.-+(+$338$*# '  = & 8++)$$3K&9:+(*G    ) − $38$*# '  = &K(                                                                ) )   )  '  )   '    "#    − − − = = = = + + + =   − = = = =         = − = =     ∑ ∑ ∑ ∑ ∑  '()*++(,*'/        )  = >-#+(+     )   N3-#*$(+    ) &N*-#+*'33.    ) &' *   $  ≤  N->          $  *  !  $   > =                              $ $ $ $ $ $ − −                   = − + − + + −                                      C! ∈ » L!M;I! ≥ L!M        + + ⇒ − ≤ & 9/>#"J%(* ≤ *A&F.&K(/O*& #+2#*/              )    )   = ⇔ = = ⇔ =    B  +(,*>*P >P & ! +/*$ &<0+/'# ! " #5  $%*:+//0##*://0+& -#Q!+Q++7*/+*+7*#$#/0#+ +7*##&C*:/0+-#+Q!+Q+$/& '()*D+R  '#.2#>( 3# 2& 7332(33;2>'*     , $  $  ≥ − −  9:,#.*//"J%/+3!3*#3;2@5B5S& N"J%/3!2*#3;2@& 83!2*#3;2@;&9:+("J%/+*@3G@2& 83*P3#P2&-#Q+--Q"Q+--Q%++ 7*/++"*+%7*##"#$%&F: #2A+!+#>*:$3A*+!+$& H+3!2>*:!+#'/0#-#!+$#->) @"3A*%"2A%>3#(/O*& N>3!21!+#"$%>G1!+$ "#%&N-#++++7*$(&4*+. 2>-#!+#&4/>+"3A*%!+$$'/0 #-#"3A*%!+&$>'$/3!"2A%*#*$ #(-#!+)-#!+3!2&C)3;"2A%@+2(3+ !+3!"2A%"3A*%"2AA%&9/>+!+3!2 "3A*%"2AA%;"3A*%@"3A*%"2A%& (-(2(3>"J%/*&  (#'1/0+#+$/+!+7 "3A*%"2A%&KT3!+33!2+U,0>0/>-0-/0+# 2(T#!+,>#23& 9:+(>+$/#/0+#+!+7"3A*%"2A%& C$(     , $  .  = − − & V3,+2###/'       ,   = − −    8+(I&H#*+*#++*#!>/ /0$//0#*' EF:+/*#>#*:*#/0/,#/.++& E.+/*$#*#-#+#*#/ .$/33*#(>+ E@ R E@ BR  E8@ >'F7-##3#(-#QQ $$(>>->.++7*#!>/*:+ /*#>*:*#/0/,#/.++>#. +/#   S *#-#+#*#/&4/>,++/*#!#++/ *#/ ;0+  *#  /*#!#+  @  ;/*#/& ;0+  I  *#  /*#/#+  @  ;/*#!& ;0+  I  *#  /*#!#+  @  ;/*#/& ;0+  I  *#  /*#/#+  @  ;/*#!& &&& ;0+  I  *#  /*#!#+  @  ;/*#/& ;0+  I  *#  /*#/#+  @  ;/*#!& *->0 +            /*$# +        /*$ *'/0#/0$ "% +            /*#!5# +        /*#/ "%                − − = + = − *@>>&&&>  A#/0$"%(+           = + + + + /*#!#+      = + + + + /*#/& A#/0$"%,:,#(@&9/#3/#*#>*./0# $/&#/(/03*& EC@ B>!*#++W*#!#++- *#/&9:+(#*'+(0#&C$(>#3#(> -##-#QQ&   C*:+(I>$  -#+D           +(,/0 >*#*:D           /0+              ≤ − ≤ =  F=            , , , − − < <  "% +'!(,*$$(0   C*: >$  -#$33+DV@           *'/ /0#& NIS&8DV@               + +)$  &#+(        (   − = + = +  J      − = + >/3       (   = − = −  AH+  @A)3  @&9/#(V,                        /           ! − − − = + − ∈       "S% AH+  @A)3  @AG  @& ;H+  @A)3  @&9/#(V,                          /            ! − − − = + − − ∈    "X% ;H+  @)V, { } { } { }                            /              − − = + − = −  "Y% J     = + &4/        (   + + = = −  AH+  @)V,                      /          ! − − − = + ∈  "Z% AH+  @A)V, { } { }                            /            − − = + − = − "[%   X  #"S%A"[%(33/GO                                                                                       / !    !  / !    !  / !      !  / !    !  / !     ! + 0$     ! ! ! + − − + − − + − + − − + − + − ∈ ∈ ∈ ∈ ∈ − ∈ ∈ ∈ ∈ − ∈ ∪           ! ! − − ∪ ∪  { }                                                                       1  ! 1  !   1     !  !   ,   0 ,   !  ! ! ! ! ! +     "#  , + − − − − − + − − − − ∉ ⇔ = − ∈ ≠ ⇔ = − − − ∈ ∈ − ∪ ∪ ∪ − − −                                                   , , , , ,  !  , , , , , ,    , , , , , ,  + − − − − + − − − − + + − − − = + + + − ∀ > − = + + − ∀ > − = + + − ∀ >                                       2      , , , ,   , , , ,  + + − − − − − − − − = − ∀ > − = − ∀ >                                                                                     )3 , ,  "#     , ,  4     , , , ,    ,     , , , , , , , , − − − − − − − − − − − − − − > ∀ > < ∀ > > + + ∀ > ∀ > > + + > + + =  7/+*+3>/  @ 5  @5  @5  @S&#/>,#"\%/   @Y5  @B5  @S#  @SX&+2#(+(  I>ZX&  #  I>ZX&  &)+>                         , ,  "  0 , , ,  − − − > ∀ > < < ∀ >     .3  ").3 E X%     )*+2$3*$-3>#+( EB+//.**'/0#//.**C$-(5 EB+//.**C$-('/0#//.**CU5 EB+//.**CU'/0#//.**]D5 EB+//.**]D'/0#//.**5 F=-3+*$//.*+*>C$-(>CU> ]D&  N>]>C>K-#$33//.**>](>CU>K                        *    2 2 2 " " " !  %        2 2 " "   5 %    5    2 " ! = ∩ = ∩ = ∩ > > > ∩ ∩ ∩ >    Y 4*+.2>-#$3030+                                                                 2  2  2 "#  2 2   2 2       2  2 2  2    2 2   2 "  2 "  2 " "# 2 "   2 "    0  6 " " ,   ∩ = + − ∪ ∪ ⊂ ∪ ≤ ∩ > + − = − ≥ ≥ − ∩ ∩ = ∩ + − ∩ ∪ − ⊂ ∩ ⊂ ⊂ ∩                                          2 " "    2 " " "#       2 "  " "  "   " 47   2 " !  2 " ∪ ⊂ ∩ ∪ ≤ ∩ ∩ > + − = − ≥ ≥ ∩ ∩ ∩ = ∩ ∩  C)+#"S%/O*&  F$/D.*-**+-$3-D/0#U* Y(0 EK+#(/0U*0.+#(U* E4#(/0#/*$0-: EF=.-$3/-D/0#*'(0>+7U* Y BYX#(5 E.-$3/+-D/0#$(R  <+#(U* Y>>&&&>BYX&8-D00#'#(**#            ≡ &.+'#(#(-#[B&+#(2.+#( U*>30//3#(0#& A4$ { }              /      / /    = ≤ ≡ = = ≠ &H$(+#(0 V  2Z>+#(0V  #-2Y>#.+#(0 2Y&Y;Z@[B&C$(*:-D0*'(0/0#3[B#(& A(#!/D$33[B#(*'(0/0#&K+#(V   /!/D,(+"10*#(,S;%&C#*: ≠ >/ZY #(V  $#0-+3>/G,'(              "/ D -##(,S;#D-##(,S;Z;%&H$(>.-$3/ +Z  -D0*'(0/0#&  ! *#-#+(-B#*!"*##$% 33/G#*:-0>/GS#S "*:%*#S/#),/(  7./G#+*: /07(>+   Z E*@ S#@ YR E*@ X#@ YR  EH$+(7$-033/G>./G#*:S! *$&.3 S! Y#S!&#/>7$+ '-033/G/0#./G#+ S! Y +*:/07"7%  E73>*-##-#QQ&$$(>-> +'-0$33/G/0#>/'/G/#*:  X! Y-#& A+$#-*#/#/*# *#T&4/>+*#/7& B#+*#T7 Y& & +(>*:-0/G>/0/G/#*#/#/# *#T&9/>*:-0/G>+*#/#+*#T- 7& K(>*:>3& B&@ Y& &>(@ &<0-#( /0-#>)+/0*+*&  8$33+K Y3&*$$3K-#$3Q1Q++ ##((".7%$-;$&F= EH+K-#$30* Y+(,/0)*:$3Q1QK/0 2 B3 EH+K-#$30* Y+(,#(()0$3Q1QKYY\3&  E8V-#$3Q1Q!30 { }         +    % !< < < = &4/> { }        + 1       = − − − -#$30*!A3$3K&9V-#$3Q1Q      / 1 + + + ∩ = ∅ ⇒ + − ≤ ⇒ ≤   EN$33/'-# { }     !   = &N^-#++-      = ∏ &9: +(0+(+3,3@B;-#3B^;&K+(+3#((+# ++  /'&C*:+        !    $  ∈ − -#*$D>>&&&>3A *,30$33V  0*;+(! { }      $ ∈ − /.!&*,3$ { }      /    = + + + &C*:! { }      $ ∈ − >$K  @ { }   ! + / ∈ ∈ >         $   ! ! ! ! /  − ∈ + + + = = + ∑ &9/0!           +  !  + ≥ > +  -#$30*YY\3  + ! >/-#*$$3Q1QK& $$(>+     8 1 ∈ ".7%>)      +  +  + 8 / ∈ & 4.*+(    +  +  + 8 + ≠ "*,3%>   8 + ≠    [ "" *$//0 Z/1&)*+(,+*'+ *:/1/-0S/1#*$-0*#B+S -#B//'& "% N/1//0/'-#      / / / & (-#"#S+/1/%B-#B/#1 S/1/-#S/1-+3/& NV-#$3/1 { }              / / / / / / / "//1V  >@>&&&>X #V  % 4$ / -#+3$3V&. / @X X#VS/1-+3 #  / & 9:+(> * $3  V /0  S /1 - +3  / & C$(   ≥ &'F*X Y/1#((/)'0S/1-+3/ X Y/1/&$$(>-#*$$30*X Y/1#((/&^ $3/1/#$33 { } { } { } { }                                1 / / / / 1 / / / / 1 / / / / 1 / / /= = = =  NS/1-+3/&]/*:@&&&X >$3   $>-#*:$3  /'+*$/1$&4/       ≤ =       1  = ⊂ #*:$3  "@>&&&>X %/B30$                                       / / /  ,  /  / / /  /  / / /  / / /  *  90 $ / / / /  3  "  ∈ ∉ ⇒ ∈ ⇒ ∉ ⇒ ∈ ⇒ ∈ ∈ =  #$%.T7! ZAX Y@X /.*#-/## +3//0/'2X >#3*$     > /1-+3&  !   +++\*#*:+0*+/ ['+#/ +'+\R "% N8-#$3++H/0 /0>0)* ' >$                       /  :    .  , /  /  /  /    , %      ,  = ∈ = ∈ ≡ = ∈ =  8++)$V  5*'+&9+*'+ #(+H -#*(/.+/7+* [A*'+ #(+>*$ .,:>*#.,:// ['+&.,:$(-#.,: "J%&<.$.,:"J%0* ['+>/$-0-"#23%                      *     \                           /       ,        ,    = = ≡ = ∑  .+37 &'                      ' / / /   # / / /  / /  ' / / /= ∪ ⊂ ∩ = ∅ = − +  $!     / =  */V  >,:+(                         /      ∈ ⇔ ∈ ∀ = = −  /-#+($/L5\M*#          = ≡ ∑ &K(>  / 7+,'( Z '+.-$3/#'+ >>>&&&>[&C)+    / =       / =  *9:+(>+",.,:"J%$V  ./#$$- +3 J# >>&&&>[-$3,'(0* Z'+.'+,'(+\ JC,'(-$3/>'+\#('+/0G#( '++#G#''+-0,'(&  ]$3-$30*H8&&+(\  $&#/>,  [X$ [&\  3$-+3&F: 3+$V  >3+&C)+     / =  J#$!#,                /     ' − − + = + =  &'                ' /  # / / /      ' / = = = ∪ = ∑ "% $!               /  / )  − = = ∀ =  * .   / =  8          ∈  9:+(>+","J%%$V ! ./#$$-+3 JD,'(0* [D+0/0#*:D'+\5 JC [AD+#->/0#*:D*$'+\.' +//0"#(%+\ 30*:-+-;<;>F/\ ""!"" $&# />,   ) $\ ""!"" &   ) 3$-+3 &F:3+$V ! >36+& C)+            / )  − = ∀ =  #$!#"%/                                                       ' ) ) ) − − − = = =   = + = + − −     − + = + − − − = ∑ ∑ ∑      #$%9(FH8#>.F/+2.2 ()----0--,--%--   ≤ ≤ <-=--0-$-$--%--,------>- - - ,- 5- - - - - ,- - - - - - - - - ,- ><- - - ??- @- ;A- - - @- - -          )    − − = < B<--- %-A--7-#-      '    ' / = = ∑ - - !  )+(,&4$-#$330*+(,/0&+ $3K+K0+>*#    #   − ∈  "]($3:/-#$3+% "% C*:  ∈ » >$,-#+0)*(0/0#& 8!&<0#> -0-#!+,>#23>+#/+& N     #  #     #  -#   /G $& 4 /  +       %   ∈ − ∈ #17*+G/G$ C)+>,  7++".+/7 %*#*: 0G/G$/& C*:  ∈ » >$ ;  -#+*#*:0/ ;  -#+*#/*:/G$# 0       , = −  *+   9:+(>+*'/0$"J%0* ;  *#*:#$$ / ;&  *#*:/0$$ /5/  -#+*'/0$"J%#(+/!")%  9/              − − = +  ]>+*'/0$"J%#(+/!0* ;  *#*:/,+Q!Q/ ;  *#*:/,+Q!Q/0/ C)+         − − = +  #/#"%(                            − − − − − = + + = + ∀ ≥  7/+*+3>  @B#  @Z"B% $(0"%^/G!  A!A@                     !   ) ) = + + − ∀ ≥  "B%>)*/         )  ) + − = =  C$(               + + + + − = 

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan