Bộ đề luyện thi đại học môn sinh học (kèm đáp án)

28 1.3K 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/02/2015, 23:26

SỞ GD & ĐT HƯNG YÊN _____________________________ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN III Môn: SINH HỌC, khối B Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1. Vì sao quá trình giao phối ngẫu nhiên chưa được xem là nhân tố tiến hoá cơ bản : A. Tạo ra vô số dạng biến dị tổ hợp B. Làm thay đổi tần số cá alen trong quần thể. C. Vì tạo ra trạng thái cân bằng di truyền của quần thể. D. Tạo ra những tổ hợp gen thích nghi . Câu 2. Một gen chỉ huy tổng hợp 5 chuổi pôlipéptít đã huy động từ môi trường nội bào 995 a xít amin các loại. Phân tử mARN được tổng hợp từ gen trên có A m = 100, U m = 125. Gen đã cho bị đột biến dẫn đến hậu quả tổng số nuclêôtit trong gen không thay đổi, nhưng tỉ lệ T/X bị thay đổi như sau: T/X = 59,57%. Đột biến trên thuộc dạng nào sau đây ? A. Thay thế một cặp G - X bằng một cặp A - T . B. Thay thế một cặp A - T bằng một cặp G - X. C. Đảo một cặp A- T thành một cặp G -X. D. Đảo một cặp G- X thành một cặp A -T. Câu 3. Chọn trình tự thích hợp các nuclêôtít trên ARN được tổng hợp từ một gen có đoạn mạch bổ sung với mạch gốc là: AGXTTAGXA. A. AGXUUAGXA B. TXGAATXGT C. UXGAAUXGU D. AGXTTAGXA Câu 4. Ở Gà ,gen A quy định sọc vằn, gen a quy định lông trắng. Các gen này nằm trên NST giới tính X. Lai giữa Gà mái trắng với gà trống sọc vằn, F 1 được Gà mái trắng. Kiểu gen của bố mẹ là: A. X a Y x X A X A . B. X a Y x X A X a . C. X A Y x X A X a . D. X A Y x X a X a . Câu 5. Ở một loài thực vật, nếu có cả 2 gen Avà B trong cùng kiểu gen cho kiểu hình quả tròn, các kiểu gen khác sẽ cho kiểu hình quả dài. Cho lai phân tích cá thể di hợp 2 cặp gen, tính theo lí thuyết thì tỉ lệ kết quả phân li kiểu hình ở đời con là: A. 1 quả tròn: 1 quả dài B. 1 quả tròn: 3 quả dài. C. 100%quả tròn. D. 3 quả tròn: 1 quả dài. Câu 6. Trong trường hợp các gen phân li độc lập và tổ hợp tự do, tác động riêng rẽ, các gen trội là trội hoàn toàn. Phép lai: AaBbCcDd x AaBbCcDd. Cho tỉ lệ kiểu hình A- B -C- D- ở đời con là : A. 81/256. B. 3/256. C. 1/256. D. 8/256. Câu 7. Một loài có bộ NST lưỡng bội, kí hiệu là: AaBbDd. Sau khi bi đột biến dị bội ở cặp NST Aa, bộ NST có thể là A. ABbDd hoặc aBbDd. B. AA aaBbDd hoặc AAAaBbDd Hoặc AaaaBbDd. C. AA aaBbDd hoặc AaBbDd . D.Tất cả các trường hợp trên Câu 8. Trong chu trình Sinh -địa -hóa nhóm sinh vật nào trong trong số các nhóm sinh vật sau đây có khả năng biến đổi nitơ ở dạng 3 NO − thành nitơ dạng 4 NH + ? A. Vi khuẩn phản nitrát hóa. B. Động vật đa bào. C. Vi khuẩn cố định ni tơ trong đất. D. Thực vật tự dưỡng. Câu 9.Ở một loài thực vật, cho cây F 1 thân cao lai với cây thân thấp, được F 2 phân li theo tỉ lệ 5 cây thân thấp: 3 cây thân cao. Kiểu gen cây F 1 với cây thân thấp là: A. AaBb x Aabb. B. AaBb x aabb. C. AaBb x AaBB. D. AaBb x AABb. Câu 10. Một quần thể ngẩu phối có cấu trúc di truyền ở thế hệ p là: 0,5AA + 0,4Aa + 0,1aa = 1. Tính theo lí thuyết cấu trúc di tryền của quần thể này ở thế hệ F 1 là: A. 0,5AA + 0,4Aa + 0,1aa =1. B. 0,49AA + 0,42Aa+ 0,09aa =1. C. 0,42AA + 0,49Aa + 0,09aa =1. D. 0,6AA + 0,2Aa + 0,2 aa = 1. 1 Câu 11. Trong phép lai giữa 2 cá thể có kiểu gen AaBBDd x aaBbDd (Mổi gen quy định một tính trạng, các gen trội là trội hoàn toàn) sẽ có: A. 4 loại kiểu hình: 12 loại kiểu gen. B. 4 loại kiểu hình: 8 loại kiểu gen. C. 8 loại kiểu hình: 27 loại kiểu gen. D. 8 loại kiểu hình: 12 loại kiểu gen. Câu 12. Các hình thức chọn lọc diển ra khi điều kiện sống thay đổi : A. Chọn lọc vận động, chọn lọc ổn định. B. Chọn lọc phân li, chọn lọc ổn định. C. Chọn lọc vận động ,chọn lọc giới tính. D. Chọn lọc vận động, chọn lọc phân li. Câu 13. Một cơ thể có kiểu gen ABD Abd trong quá trình giảm phân đã xẩy ra hoán vị gen giữa gen D và d với tần số là 20%. Cho rằng không xảy ra đột biến. Tỉ lệ giao tử Abd là: A. 40%. B. 15%. C. 10%. D. 20%. Câu 14. Sự kiện nào sau đây không thuộc giai đoạn tiến hoá tiền sinh học: A. Sự xuất hiện cơ chế sao chép. B. Sự hình thành lớp màng. C. Hình thành các chất hửu cơ phức tạp prôtêin và a xít nuclếic. D. Sự xuất hiện các enzim Câu 15. Ở Cà chua, thân cao được quy định bởi Alen A, trội hoàn toàn, alen a quy định tính trạng thân thấp. Alen B quy định tính trạng quả đỏ trội hoàn toàn, alen b quy định tính trạng quả vàng. Cho cây cà chua thân cao quả đỏ, thụ phấn với cây thân thấp quả vàng. F 1 thu được 81 thân cao quả đỏ, 79 thân thấp quả vàng, 21 thân cao, quả vàng, 19 thân thấp, quả đỏ. P có kiểu gen là: A. Ab ab aB ab × Tần số hoán vị gen là 20%. B. AB ab Ab ab × Tần số hoán vị gen là 30%. C. AB ab ab ab × Tần số hoán vị gen là 20%. D. AB ab aB ab × Tần số hoán vị gen là 30%. Câu 16. Cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu như sau: 36 AA : 16 aa . Nếu tự thụ phấn liên tiếp thì cấu trúc di truyền của quần thể sau 6 thế hệ là : A. 0,16AA : 0,36aa. B. 25%AA : 50%Aa : 2aa. C. 36AA : 16aa. D. 0,75% AA : 0,115%Aa : 0,095%aa. Câu 17. Trong một quần thể ngẩu phối. Biết rằng số cá thể có kiểu gen AA là: 120 cá thể. Số cá thể có kiểu gen Aa là 400. Số cá thể có kiểu gen aa là 480. Nếu gọi p là tần số alen a. Ta có : A. p = 0,32 , q = 0,68. B. p = 0,68 , q = 0,32. C. p = 0,12, q = 0,48. D. p = 0,36 , q = 0,64. Câu 18. Khi giao phần giữa 2 cây cùng loài, người ta thu được F 1 có tỉ lệ như sau: 70% thân cao, quả tròn; 20% thân thấp quả bầu dục; 5% thân cao, quả bầu dục; 5% thân thấp, quả tròn. Kiểu gen của P và tần số hoán vị gen là: A. AB AB ab ab × , hoán vị gen xảy ra một bên với tần số 20%. B. AB ab Ab ab × , hoán vị gen xảy ra một bên với tần số 20%. C. AB AB ab ab × , hoán vị gen xảy ra hai bên với tần số 20%. D. Ab AB aB ab × , hoán vị gen xảy ra hai bên với tần số 20%. Câu 19. Chuổi thức ăn của hệ sinh thái ở nước thường dài hơn hệ sinh thái trên cạn là vì: A. Môi trường nước không bị năng lượng ánh sáng mặt trời đốt nóng. B. Môi trường nước có nhiệt độ ổn định. C. Môi trường nước giàu chất dinh dưởng hơn môi trường cạn . D. Hệ sinh thái dưới nước có độ đa dạng sinh học cao hơn. Câu 20. Ở người tính trạng mắt nâu trội do Alen B quy định, mắt xanh (b) alen lặn quy định nằm trên nhiểm sắc thể thường, còn bệnh máu khó đông do Alen a nằm trên nhiểm sắc thể giới tính X gây nên. Bố và mẹ mắt nâu, máu bình thường, sinh một con trai mắt xanh bị bệnh máu khó đông. Kiểu gen của người mẹ là: A. BB X M X m . B. Bb X M X m C. BB X M X M . D. Bb X M X M . 2 Câu 21. Cho những cây cà chua thân cao quả đỏ tự thụ phấn F 1 thu được 3000 cây trong đó có 48 cây thân thấp quả vàng, những cây còn lại có 3 kiểu hình khác nhau. Biết mỗi gen qui định một tính trạng, mọi diễn biến trong giảm phân ở tế bào sinh noãn và tế bào sinh hạt phấn là giống nhau. Kiểu gen của P và tần số hoán vị gen là: A. Ab Ab aB aB × , hoán vị gen xảy ra 2 bên với tần số 8%. B. Ab AB ab ab × , hoán vị gen xảy ra 2 bên với tần số 8%. C. Ab Ab ab ab × , hoán vị gen xảy ra 1 bên với tần số 20%. D. AB ab aB ab × , hoán vị gen xảy ra 1 bên với tần số 20%. Câu 22. Một gen có 1170 nuclêôtít và A = 1/4 G, Gen này bị đột biến, điều khiển tổng hợp một phân tử prôtêin thì giảm xuống một axit amin và có hai a xit amin mới. Nếu số liên kết hyđrô của gen đột biến là 1630 thì gen đột biến có bao nhiêu nuclêôtit mỗi loại? A. A = T =466, G = X = 166. B. A = T =116, G = X = 466. C. A = T =248, G = X = 720. D. A = T =270, G = X = 480. Câu 23. Một giống cà chua, có alen A quy định tính trạng thân cao,a quy định thân thấp. B quy định quả tròn, b quy định quả bầu dục, các gen liên kết hoàn toàn. Phép lai nào sau đây cho tỉ lệ kiểu gen 1 : 2 : 1? A. Ab Ab aB ab × B. Ab Ab aB aB × C. AB Ab ab ab × D. AB Ab ab aB × Câu 24: Ở một quần thể sau khi trải qua 3 thế hệ tự phối, tỉ lệ của thể dị hợp trong quần thể bằng 8%. Biết rằng ở thế hệ xuất phát, quần thể có 20% số cá thể đồng hợp trội và cánh dài là tính trội hoàn toàn so với cánh ngắn. Hãy cho biết trước khi xảy ra quá trình tự phối, tỉ lệ kiểu hình nào sau đây là của quần thể trên? A. 36% cánh dài : 64% cánh ngắn. B. 64% cánh dài : 36% cánh ngắn. C. 84% cánh dài : 16% cánh ngắn. D. 16% cánh dài : 84% cánh ngắn. Câu 25: Một quần thể xuất phát có tỉ lệ của thể dị hợp bằng 60%. Sau một số thế hệ tự phối liên tiếp, tỉ lệ của thể dị hợp còn lại bằng 3,75%. Số thế hệ tự phối đã xảy ra ở quần thể tính đến thời điểm nói trên bằng A. 3 thế hệ. B. 4 thế hệ. C. 5 thế hệ. D. 6 thế hệ. Câu 26: Ở một loài bọ cánh cứng: A mắt dẹt, trội hoàn toàn so với a: mắt lồi. B: mắt xám, trội hoàn toàn so với b: mắt trắng. Biết gen nằm trên nhiễm sắc thể thường và thể mắt dẹt đồng hợp bị chết ngay sau khi được sinh ra. Trong phép lai AaBb x AaBb, người ta thu được 780 cá thể con sống sót. Số cá thể con có mắt lồi, màu trắng là A. 65. B. 130. C. 195. D. 260. Câu 27: Cho cặp P thuần chủng về các gen tương phản giao phấn với nhau. Tiếp tục tự thụ phấn các cây F 1 với nhau, thu được F 2 có 75 cây mang kiểu gen aabbdd. Về lí thuyết, hãy cho biết số cây mang kiểu gen AaBbDd ở F 2 là bao nhiêu? A. 150 cây. B. 300 cây. C. 450 cây. D. 600 cây. Câu 28: Ở người, trên nhiễm sắc thể thường, gen A qui định thuận tay phải, gen a qui định thuận tay trái. Trên nhiễm sắc thể giới tính X, gen M qui định nhìn màu bình thường và gen m qui định mù màu. Đứa con nào sau đây không thể được sinh ra từ cặp bố mẹ AaX M X m x aaX M Y? A. Con trai thuận tay phải, mù màu. B. Con gái thuận tay trái, nhìn màu bình thường. C. Con gái thuận tay phải, mù màu. D. Con trai thuận tay trái, nhìn màu bình thường. Câu 29: Loại axit amin được mã hoá bởi nhiều loại bộ ba nhất so với các axit amin còn lại là A. Alamin. B. Lơxin. C. Phêninalamin D. Mêtiônin. Câu 30: Một cơ thể chứa các cặp gen dị hợp giảm phân bình thường thấy xuất hiện loại giao tử AE BD = 17,5%. Hãy cho biết loại giao tử nào sau đây còn có thể được tạo ra từ quá trình trên, nếu xảy ra hoán vị chỉ ở cặp gen Aa? 3 A. Giao tử Ae BD = 7,5%. B. Giao tử aE bd = 17,5%. B. Giao tử ae BD = 7,5%. D. Giao tử AE Bd = 17,5%. Câu 31. Hai cặp alen A,a và B,b tương tác bổ trợ với nhau quy định hình dạng quả theo tỷ lệ 9 dẹt : 6 tròn : 1 dài, còn alen D : màu đỏ > d : màu trắng. Các cặp gen nằm trên các cặp NST khác nhau. Phép lai nào cho tỷ lệ cây hoa đỏ quả dẹt là 18,75%? A. AaBBDd x AABBDd B. AaBbDd x AaBBDd C. AaBbDd x AaBbD D. AaBbDd x aabbDd Câu 32. Cho biết mỗi tính trạng do 1 gen quy định và tính trạng trội là trội hoàn toàn. ở phép lai : ab AB Dd x ab AB dd, nếu xảy ra hoán vị gen ở cả 2 giới với tần số là 20% thì kiểu hình A-B-D- ở đời con chiếm tỷ lệ A. 30% B. 45% C. 35% D . 33% Câu 33 : Ở một loài thực vật, gen quy định hạt dài > hạt tròn; gen quy định hạt chín sớm > so với alen quy định hạt chín muộn. Cho các cây có kiểu gen giống nhau và dị hợp tử về 2 cặp gen tự thụ phấn, ở đời con thu được 4000 cây, trong đó có 160 cây có kiểu hình hạt tròn, chín muộn. Biết rằng không có đột biến xảy ra, quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái xảy ra hoán vị gen với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, số cây có kiểu hình hạt dài, chín sớm ở đời con là A. 3840. B. 840. C. 2160. D. 2000. Câu 34. Thực vật sử dụng 30 - 40% lượng chất hữu cơ quang hợp được cho các hoạt động sống, khoảng 60 - 70% lượng chất hữu cơ được tích lũy làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng. Phần chất hữu cơ được tích lũy làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng được gọi là A. sản lượng sinh vật sơ cấp thô. B. sản lượng sinh vật sơ cấp tinh. C. sản lượng sinh vật thứ cấp. D. sản lượng còn lại của sinh vật. Câu 35. Ở ruồi giấm, thời gian phát triển từ trứng đến ruồi trưởng thành ở nhiệt độ 25 o C là 10 ngày đêm, ở nhiệt độ 18 oC là 17 ngày đêm. Ngưỡng nhiệt phát triển của ruồi giấm là A. 8 o C B. 17 o C C. 25 o C D. 10 o C Câu 36: Một loài sâu có nhiệt độ ngưỡng của sự phát triển là 5 0 C, thời gian một vòng đời ở 30 0 C là 20 ngày. Một vùng có nhiệt độ trung bình 25 0 C thì thời gian một vòng đời của loài này tính theo lý thuyết sẽ là A. 25 ngày. B. 30 ngày. C. 20 ngày. D. 15 ngày. Câu 37: Trong cấu trúc phân tử của NST sinh vật nhân thực, sợi nhiễm sắc của nhiễm sắc thể có đường kính A. 300 A 0 . B. 300nm. C. 11nm. D.110 A 0 . Câu 38: Trên một nhiễm sắc thể, xét 4 gen A, B, C và D. Khoảng cách tương đối giữa các gen là: AB = l,5 cM, BC = 16,5 cM, BD = 3,5 cM, CD = 20 cM, AC = 18 cM. Trật tự đúng của các gen trên nhiễm sắc thể đó là A. DABC. B. BACD. C. CABD. D. ABCD. Câu 39: Người ta có thể tạo ra giống cà chua để vận chuyển đi xa hoặc bảo quản lâu dài mà không bị hỏng. Đây là thành tựu của A. công nghệ gen. B. công nghệ tế bào. C. gây đột biến nhân tạo. D. lai hữu tính. Câu 40: Vây cá mập, vây cá ngư long và vây cá voi là ví dụ về bằng chứng A. cơ quan tương tự. B. cơ quan tương đồng. C. cơ quan thoái hóa. D. phôi sinh học. Câu 41: Khi nghiên cứu nguồn gốc sự sống, Milơ và Urây làm thí nghiệm tạo ra môi trường có thành phần hóa học giống khí quyển của Trái Đất gồm A. CH 4 , NH 3 , H 2 và hơi nước. B. CH 4 , N 2 , H 2 và hơi nước. C. CH 4 , NH 3 , H 2 và O 2 . D. CH 4 , NH 3 , CO 2 và hơi nước. Câu 42. Ở Cà chua 2n = 24 . Có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại thể tam nhiểm khác nhau ? A. 12. B. 18. C. 8. D. 24. 4 Cõu 43:Mt mARN s khai phiờn mó t mt gen cu trỳc sinh vt nhõn chun cú cỏc vựng v s nuclờụtit tng ng nh sau 60 66 60 66 60 66 60 S axit amin trong 1 phõn t prụtờin hon chnh do mARN trờn tng hp l A. 64. B. 80. C. 78. D. 79. Cõu 44. Tế bào sinh dỡng của một loài A có bộ NST 2n = 20 . Một cá thể trong tế bào sinh dỡng có tổng số NST là 19 và hàm lợng ADN không đổi. Tế bào đó xảy ra hiện tợng A. chuyển đoạn NST. B. lặp đoạn NST. C. dung hợp hai NST với nhau. D. mất NST. Cõu 45: 1 loi: c th cỏi cú 1 cp NST trao i on ti 1 im, cũn c th c gim phõn bỡnh thng. Qua th tinh to ra c 512 kiu t hp. Bit loi cú b NST gm cỏc cp NST cú cu trỳc khỏc nhau. B NST ca loi l: A. 2n= 14. B. 2n= 46. C. 2n=10. D. 2n= 8. Cõu 46: S khụng phõn li ca mt cp nhim sc th mt s t bo trong gim phõn hỡnh thnh giao t mt bờn b hoc m qua th tinh cú th hỡnh thnh cỏc hp t mang b NST l A. 2n;2n+ 1; 2n- 1 B. 2n+ 1; 2n- 1 C. 2n;2n+ 2; 2n- 2 D. 2n;2n+ 1 Câu 47 : phộp lai gia rui gim AB ab X D X d vi rui gim AB ab X D Y cho F 1 cú kiu hỡnh ng hp ln v tt c cỏc tớnh trng chim t l 4,375%. Tn s hoỏn v gen l A. 30% B.35% C.40% D.20% Câu 48 : Mt phõn t ADN ca sinh vt nhõn thc khi thc hin quỏ trỡnh t nhõn ụi ó to ra 3 n v tỏi bn . n v tỏi bn 1 cú 15 on Okazaki, n v tỏi bn 2 cú 18 on Okazaki v n v tỏi bn 3 cú 20 on Okazaki. S on ARN mi cn cung cp thc hin quỏ trỡnh tỏi bn trờn l A.53 B.50 C.56 D.59 Câu 49 : Mt plasmit cú 10 4 cp nuclờụtit tin hnh t nhõn ụi 3 ln, s liờn kt cng hoỏ tr c hỡnh thnh gia cỏc nuclờụtit ca ADN l. A.139986 B.160000 C.159984 D.140000 Câu 50 : 1000 t bo u cú kiu gen ABD abd tin hnh gim phõn, trong ú cú 100 t bo xy ra trao i chộo 1 im gia A v B, 500 t bo xy ra trao i chộo mt im gia B v D, 100 t bo xy ra trao i chộo kộp ti 2 im. Khong cỏch gia A v B, gia B v D ln lt l A.10cM, 30cM B.5cM, 25cM C.10cM, 50cM D.20cM, 60Cm Sở GD&ĐT thanh hoá Kỳ thi khảo sát chất lợng lần 1 năm học 2013- 2014 Môn: Sinh học Khối 12 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) Câu 1 : im chung gia di truyn c lp v di truyn liờn kt khụng hon ton l A. cỏc gen khụng alen cựng nm trờn 1 cp NST tng ng. B. to ngun bin d di truyn cung cp nguyờn liu cho tin húa v chn ging. C. lm gim kh nng xut hin bin d t hp. D. m bo s di truyn bn vng ca tng nhúm tớnh trng. Câu 2 : í ngha thc tin ca s di truyn liờn kt hon ton l gỡ? A. Lm tng s bin d t hp, to nhúm gen liờn kt quý, l c s lp bn gen. B. m bo s di truyn bn vng ca tng nhúm tớnh trng, nh ú cú th chn c cỏc nhúm Exon 1 Intron 1 Exon 2 Intron 2 Exon 3 Intron 3 Exon 4 5 Đề chính thức M đề 125ã tính trạng tốt đi kèm nhau C. Để xác định số nhóm gen của loài. D. Để xác định vị trí gen trên NST C©u 3 : Một mARN rất ngắn được tổng hợp trong ống nghiệm có trình tự các nuclêôtit là: AUGAXUAAXUAXAAGXGA. Nếu đột biến xảy ra làm mất nuclêôtit nuclêôtit loại X ở vị trí 12 trên mARN thì chuỗi pôlipeptit được tổng hợp từ ARN nói trên có số axit amin là: A. 4 B. 6 C. 5 D. 3 C©u 4 : ở một loài thực vật, để tạo thành màu đỏ của hoa có sự tác động của 2 gen A và B theo sơ đồ: Gen A Gen B Enzim A Enzim B Chất trắng 1 Chất trắng 2 Chất đỏ. Gen a và b không tạo được enzim, 2 cặp gen này nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau. Cho cây AaBb tự thụ phấn được F1 . Trong số các cây hoa đỏ ở F1, cây thuần chủng chiếm tỷ lệ: A. 1/4 B. 1/16 C. 1/9 D. 1/8 C©u 5 : Bố mẹ thuần chủng đều có kiểu hình hoa màu trắng giao phối với nhau thu được F 1 100% hoa màu trắng. Cho F 1 tự thụ phấn, F 2 có sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ 13 : 3. Tiếp tục cho cây hoa trắng F 1 giao phấn với cây hoa đỏ dị hợp thu được đời con phân li kiểu hình theo tỉ lệ: A. 1 hoa đỏ : 7 hoa trắng. B. 5 hoa đỏ : 3 hoa trắng. C. 1 hoa đỏ : 1 hoa trắng. D. 3 hoa đỏ : 5 hoa trắng. C©u 6 : Hiện tượng di truyền nào làm hạn chế tính đa dạng của sinh vật? A. Phân li độc lập B. Hoán vị gen. C. Tương tác gen D. Liên kết gen. C©u 7 : Khi lai 2 cây đậu thơm lưỡng bội thuần chủng có kiểu gen khác nhau (P), thu được F 1 gồm toàn cây hoa đỏ. Cho các cây F 1 giao phấn với nhau, thu được F 2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 9 cây hoa đỏ : 7 câu hoa trắng. Có thể kết luận tính trạng màu sắc hoa được quy định bởi A. hai cặp gen liên kết, tương tác với nhau theo kiểu tương tác bổ sung. B. một gen có 2 alen, trong đó alen quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen quy định hoa trắng. C. hai cặp gen phân li độc lập, tương tác với nhau theo kiểu tương tác bổ sung. D. hai cặp gen phân li độc lập, tương tác với nhau theo kiểu tương tác cộng gộp. C©u 8 : Cho cặp P thuần chủng về các gen tương phản giao phấn với nhau. Tiếp tục tự thụ phấn các cây F 1 với nhau, thu được F 2 có 75 cây mang kiểu gen aabbdd. Về lí thuyết, hãy cho biết số cây mang kiểu gen AaBbDd ở F 2 là bao nhiêu? A. 450 cây. B. 600 cây. C. 300 cây. D. 150 cây C©u 9 : Tế bào sinh hạt phấn của thể đột biến có kiểu gen AAaBb giảm phân bình thường sẽ cho giao tử nào sau đây ? A. AAB ; AAb ; AaB ; Aab. B. AaB ; AAB ; AAa ; Bb. C. AaB ; ABb ; aBB ; aBb. D. AABb ; Aa ; Ab ; aBb. C©u 10 : Để chọn tạo các giống cây trồng lấy thân, lá, rễ có năng suất cao, trong chọn giống người ta thường sử dụng phương pháp gây đột biến A. đa bội. B. mất đoạn. C. lệch bội. D. chuyển đoạn. C©u 11 : Một loài có bộ NST 2n= 40. Một thể đột biến 1 nhiễm kép xảy ra ở cặp NST số 1 và cặp NST số 3. Theo lý thuyết thì trong số các giao tử của cơ thể này, giao tử đột biến chiếm tỷ lệ: A. 1/8 B. 3/4 C. 1/2 D. 1/4 C©u 12 : Cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể gồm ADN và prôtêin histon được xoắn lần lượt theo các cấp độ A. ADN + protein histôn → sợi nhiễm sắc → sợi cơ bản → nuclêôxôm → sợi crômatit → NST. 6 B. ADN + protein histôn → nuclêôxôm → sợi cơ bản → sợi nhiễm sắc → sợi crômatit → NST. C. ADN + protein histôn → nuclêôxôm → sợi nhiễm sắc → sợi cơ bản → sợi crômatit → NST. D. ADN + protein histôn → sợi cơ bản → nuclêôxôm → sợi nhiễm sắc → sợi crômatit → NST. C©u 13 : Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng; các gen phân li độc lập. Cho hai cây đậu (P) giao phấn với nhau thu được F 1 gồm 37,5% cây thân cao, hoa đỏ; 37,5% cây thân thấp, hoa đỏ; 12,5% cây thân cao hoa trắng và 12,5% cây thân thấp, hoa trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu gen ở F 1 là: A. 3:3:1:1 B. 2:2:1:1:1:1. C. 3:1:1:1:1:1 D. 1:1:1:1:1:1:1: 1. C©u 14 : Ở người, màu da do 3 cặp gen tương tác cộng gộp: thể đồng hợp toàn trội cho da đen, thể đồng hợp lặn cho da trắng, thể dị hợp cho màu da nâu. Bố và mẹ da nâu đều có kiểu gen AaBbCc thì xác suất sinh con da nâu là: A. 62/64 B. 1/256 C. 1/128 D. 1/64 C©u 15 : Ở tằm, 2 gen A và B cùng nằm trên 1 nhóm liên kết cách nhau 20cM. Ở phép lai ♀ AB . x ab ♂ Ab aB , kiểu gen ab ab của đời con chiếm tỷ lệ: A. 0,04 B. 0,05 C. 0,01 D. 0,00 C©u 16 : Các bước trong phương pháp lai và phân tích cơ thể lai của MenĐen gồm: 1. Đưa giả thuyết giải thích kết quả và chứng minh giả thuyết 2. Lai các dòng thuần khác nhau về 1 hoặc vài tính trạng rồi phân tích kết quả ở F 1 ,F 2 ,F 3 . 3. Tạo các dòng thuần chủng. 4. Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai Trình tự các bước Menđen đã tiến hành nghiên cứu để rút ra được quy luật di truyền là: A. 3, 2, 4, 1 B. 2, 3, 4, 1 C. 1, 2, 3, 4 D. 2, 1, 3, 4 C©u 17 : Ở loài sinh sản hữu tính, bộ NST được duy trì ổn định qua các thế hệ tế bào trong cùng một cơ thể là nhờ A. sự kết hợp quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh. B. quá trình nguyên phân. C. quá trình phân chia tế bào và phân hoá tế bào D. quá trình giảm phân. C©u 18 : Một người có 48 NST trong tế bào, gồm 45 NST thường, NST 21 gồm ba chiếc giống nhau, NST giới tính gồm ba chiếc trong đó có hai chiếc giống nhau. Kết luận nào sau đây đúng? A. Người này là nam vừa mắc hội chứng Đao, vừa mắc hội chứng 3X. B. Người này là nam vừa mắc hội chứng Đao, vừa mắc hội chứng Claiphentơ. C. Người này là nữ vừa mắc hội chứng Đao, vừa mắc hội chứng Claiphentơ. D. Người này là nữ vừa mắc hội chứng Đao, vừa mắc hội chứng 3X. C©u 19 : Điều nào sau đây không đúng với nhóm gen liên kết? A. Số nhóm tính trạng di truyền liên kết tương ứng với số nhóm gen liên kết. B. nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng số NST trong bộ đơn bội (n) của loài đó. C. Các gen nằm trên một NST tạo thành nhóm gen liên kết. D. Số nhóm gen liên kết ở mỗi loài bằng số NST trong bộ lưỡng bội (2n) của loài đó. C©u 20 : Trong trường hợp rối loạn phân bào 2 giảm phân, các loại giao tử được tạo ra từ tế bào mang kiểu gen X A X a là: A. X A X A , X a X a và 0. B. X A và X a . C. X a X a và 0. D. X A X A và 0 C©u 21 : Trong mô đang phân chia nguyên phân, xét hai nhóm tế bào trong đó hàm lượng ADN trong mỗi tế bào thuộc nhóm một chỉ bằng một nửa hàm lượng ADN trong mỗi tế bào thuộc nhóm hai. Tế bào thuộc nhóm một đang ở X, tế bào thuộc nhóm hai đang ở Y. X và Y lần lượt là: A. pha G2 và kì đầu B. pha G2 và pha G1 C. pha G1 và kì đầu D. kì đầu và kì giữa. 7 C©u 22 : Trong một tế bào sinh tinh, xét hai cặp nhiễm sắc thể được kí hiệu là Aa và Bb. Khi tế bào này giảm phân, cặp Aa phân li bình thường, cặp Bb không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường. Các loại giao tử có thể được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là: A. ABb và a hoặc aBb và A. B. Abb và B hoặc ABB và b. C. ABB và abb hoặc AAB và aab. D. ABb và A hoặc aBb và a. C©u 23 : Sơ đồ sau minh họa cho các dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào? A. (1): chuyển đoạn chứa tâm động; (2): đảo đoạn chứa tâm động. B. (1): chuyển đoạn không chứa tâm động, (2): chuyển đoạn trong một nhiễm sắc thể. C. (1): đảo đoạn chứa tâm động; (2): chuyển đoạn trong một nhiễm sắc thể. D. (1): đảo đoạn chứa tâm động; (2): đảo đoạn không chứa tâm động. C©u 24 : Với 3 loại nuclêôtit A, G, U có thể hình thành tối đa số loại codon mã hóa axit amin là A. 8 B. 27 C. 25 D. 24 C©u 25 : Một quần thể thực vật thế hệ F2 thu được tỉ lệ phân li kiểu hình là 9/16 hoa có màu : 7/16 hoa màu trắng. Nếu lấy ngẫu nhiên một cây hoa có màu đem tự thụ phấn thì xác suất thu được thế hệ con lai không có sự phân li về kiểu hình là bao nhiêu ? A. 1/3 B. 1/9 C. 9/16 D. 9/7 C©u 26 : Trong điều hoà hoạt động gen của ôperon Lac ở E.coli, đường lactozo có vai trò: A. vô hiệu hoá protein ức chế, không liên kết được với vùng vận hành. B. hoạt hoá enzim ARN pôlimeraza. C. ức chế gen điều hoà, ngăn cản tổng hợp protein ức chế D. giải ức chế và kích thích hoạt động phiên mã của gen cấu trúc. C©u 27 : Một gen ở sinh vật nhân sơ có chiều dài 5100A 0 tham gia phiên mã 3 lần. Trên mỗi mã sao có 5 ribôxôm cùng trượt qua 1 lần để dịch mã. Số lượt phân tử tARN đến phục vụ cho quá trình tổng hợp các chuỗi pôlipeptit dịch từ gen nói trên là A. 7470 B. 7500 C. 7455 D. 7485 C©u 28 : Ở đậu Hà Lan, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Cho cây hoa đỏ thuần chủng lai với cây hoa trắng (P), thu được F 1 . Cho cây F 1 tự thụ phấn, thu được F 2 . Tính theo lí thuyết, trong số các cây hoa đỏ ở F 2 , cây có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ A. 1/4 B. 3/4 C. 2/3 D. 1/3 C©u 29 : Cây thể ba có kiểu gen AaaBb giảm phân bình thường. Tính theo lí thuyết tỷ lệ loại giao tử mang gen AB được tạo ra là: A. 1/6 B. 1/8 C. 1/12 D. 1/4 C©u 30 : Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến, các gen phân li độc lập và tác động riêng rẽ, các alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDd x AaBbDD cho đời con có tối đa: A. 9 loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình. B. 18 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình. C. 8 loại kiểu gen và 6 loại kiểu hình. D. 18 loại kiểu gen và 18 loại kiểu hình. C©u 31 : Cho biết quả tròn và ngọt là tính trạng trội so với quả bầu dục và chua. Cho cây có quả tròn ngọt giao phấn với cây có quả tròn chua được đời con gồm 21 cây quả tròn ngọt, 15 cây quả tròn chua, 3 cây quả bầu dục ngọt, 9 cây quả bầu dục chua. Tần số hoán vị gen là : A. 37,5% B. 20% C. 18,75% D. 25% C©u 32 : Ở một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 28, nếu có đột biến lệch bội xảy ra thì số loại thể tam nhiễm đơn có thể được tạo ra tối đa trong quần thể của loài là A. 14 B. 36 C. 48 D. 24 C©u 33 : Quá trình sinh tổng hợp protein được gọi là dịch mã vì A. quá trình này diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và có sự tham gia của riboxom. 8 B. đây là quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit từ các axit amin trong tế bào chất của tế bào. C. đây là quá trình truyền đạt thông tin di truyền từ nhân ra tế bào chất. D. đây là quá trình chuyển thông tin di truyền từ dạng các mã di truyền trên mARN thành các aa. C©u 34 : Ý nghĩa thực tiễn của di truyền liên kết với giới tính là A. điều khiển giới tính của cá thể. B. phát triển các yếu tố của môi trường trong cơ thể ảnh hưởng đến giới tính. C. phát hiện các yếu tố của môi trường ngoài cơ thể ảnh hưởng đến giới tính. D. phân biệt giới tính sớm ở các loài động vật C©u 35 : Ở người, sự rối loạn phân li cặp NST số 21 trong quá trình giảm phân tạo tinh trùng của một tế bào sinh tinh ở lần phân bào 2 của 1 trong 2 tế bào con sẽ tạo ra A. 2 tinh trùng thiếu NST 21 và 2 tinh trùng thừa 1 NST 21. B. 1 tinh trùng thừa 1 NST 21 và 1 tinh trùng thiếu NST 21. C. 2 tinh trùng bình thường, 1 tinh trùng thừa 1 NST 21 và 1 tinh trùng thiếu NST 21 D. 1 tinh trùng bình thường, 2 tinh trùng thừa 1 NST 21 và 1 tinh trùng thiếu NST 21. C©u 36 : Quy luật phân li có ý nghĩa thực tiễn gì? A. Xác định được tính trạng trội, lặn để ứng dụng vào chọn giống. B. Xác định được phương thức di truyền của tính trạng. C. Cho thấy sự phân li tính trạng ở các thế hệ lai. D. Xác định được các dòng thuần. C©u 37 : Ở 1 loài A: thân cao; a: thân thấp; B: quả đỏ; b: quả vàng. Khi cho cây thân cao quả đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn thu được số cá thể có kiểu hình thân cao, quả vàng chiếm 24%. Xác định tỉ lệ cây thân cao, quả đỏ có kiểu gen AB/ab? (Biết rằng mọi diễn biến trong giảm phân ở tế bào sinh hạt phấn và sinh noãn là như nhau). A. 2% B. 51% C. 1% D. 34% C©u 38 : Dùng consixin để xử lí các hợp tử lưỡng bội có kiểu gen Aa thu được các thể tứ bội. Cho các thể tứ bội trên giao phấn với nhau, trong trường hợp các cây bố mẹ giảm phân bình thường, tính theo lí thuyết tỉ lệ phân li kiểu gen Aaaa ở đời con là A. 6/36 B. 16/36 C. 8/36 D. 18/36 C©u 39 : Một loài có 2n= 14. Một hợp tử nguyên phân liên tiếp ba đợt môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương 112 NST đơn. Thể đột biến thuộc dạng: A. Thể một kép hoặc thể bốn. B. Thể không hoặc thể một. C. Thể thể không hoặc thể một kép. D. Thể ba kép hoặc thể bốn. C©u 40 : Cho bí quả tròn lai với bí quả tròn được F 1 đồng loạt bí quả dẹt. Cho F1 tự thụ phấn, F 2 có 56,25% quả dẹt : 37,5% quả tròn : 6,25% quả dài. Lấy 1 cây quả tròn ở F 2 , xác suất để cây này thuần chủng là : A. 1/3 B. 1/16 C. 3/16 D. 1/6 C©u 41 : Quan sát quá trình tự nhân đôi ADN của vi khuẩn E. coli dưới kính hiển vi điện tử thấy 1 vòng sao chép ( một đơn vị tái bản) có 250 đoạn mồi (primer). Hỏi có tổng cộng bao nhiêu đoạn Okazaki trong vòng sao chép đó? A. 249 B. 250 C. 248 D. 252 C©u 42 : Cơ sở tế bào học của quy luật phân ly là A. sự phân li ngẫu nhiên của cặp NST tương đồng trong nguyên phân dẫn đến sự phân li ngẫu nhiên của mỗi cặp alen. B. sự phân li đồng đều của cặp NST tương đồng trong nguyên phân đưa đến sự phân li đồng đều của mỗi cặp alen. C. sự phân li đồng đều của cặp NST tương đồng trong giảm phân đưa đến sự phân li đồng đều của mỗi cặp alen. D. sự phân li ngẫu nhiên của cặp NST tương đồng trong giảm phân dẫn đến sự phân li ngẫu nhiên của mỗi cặp alen. C©u 43 : Trong trường hợp mỗi cặp tính trạng do một cặp gen quy định và trội lặn hoàn toàn. Ở đời F 1 9 của phép lai AaBBDd x AaBbdd, cá thể thuần chủng về cả 3 tính trạng chiếm tỉ lệ A. 12,5%. B. 37.5%. C. 6,25% D. 25%. C©u 44 : Việc nhân đôi xảy ra tại nhiều vị trí trên ADN cùng một lúc ở sinh vật nhân thực giúp A. tiết kiệm được nguyên liệu, enzim và năng lượng. B. sự nhân đôi diễn ra chính xác. C. tiết kiệm thời gian nhân đôi D. sự nhân đôi diễn ra nhanh chóng. và đảm bảo độ chính xác. C©u 45 : Ở một loài thực vật, P thuần chủng khác nhau bởi 2 cặp tính trạng tương phản giao phấn với nhau F 1 thu được 100% cây thân cao. Cho F 1 tự thụ phấn F 2 có sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ 56,25% cây thân cao : 43,75% cây thân thấp. Tính theo lý thuyết, trong số các cây thân thấp thu được ở F 2 thì tỉ lệ cây thuần chủng là A. . 16 3 B. . 7 3 C. . 3 1 D. . 9 1 C©u 46 : Một loài có 2n= 12. Trong quần thể của loài này xuất hiện 1 số thể tam bội. Số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng của các thể đột biến trên có: A. 36 NST B. 13 NST C. 18 NST D. 7 NST C©u 47 : Trong bảng mã di truyền, axit amin Valin được mã hóa bởi 4 bộ ba là do tính A. thoái hóa của mã di truyền. B. phổ biến của mã di truyền. C. đặc trưng của mã di truyền. D. đặc hiệu của mã di truyền. C©u 48 : Ở một loài thực vật, bộ nhiễm sắc thể 2n = 18. Có thể dự đoán số lượng nhiễm sắc thể đơn trong một tế bào của thể ba là: A. 40 B. 37 C. 20 D. 19 C©u 49 : Gen A nằm trên NST thường quy định tính trạng màu mắt có 4 alen. Tiến hành phép lai : - Phép lai 1 : Mắt đỏ × Mắt nâu → 25% đỏ : 50% nâu : 25% vàng - Phép lai 2 : Mắt vàng × Mắt vàng → 75% vàng : 25% trắng Các tính trạng xếp theo thứ tự từ trội đến lặn là : A. Nâu → vàng → đỏ → trắng B. Đỏ → nâu → vàng → trắng C. Vàng → nâu → đỏ → trắng D. Nâu → đỏ → vàng → trắng C©u 50 : Ở bí F 1 giao phối với cá thể khác chưa biết kiểu gen, thu được F 2 9 cây bí vỏ trắng, lá chẻ: 3 cây bí vỏ trắng, lá nguyên: 2 cây bí vỏ vàng, lá chẻ: 1 cây bí vỏ vàng, lá nguyên: 1 cây bí vỏ xanh, lá chẻ. Hình dạng lá do 1 gen quy định. Nếu 3 cặp gen quy định 2 tính trạng lần lượt có thứ tự( Aa; Bb; Dd) , trong đó A có vai trò át chế. Kiểu gen của F 1 và cá thể lai với F 1 là: A. Ad Bb x aD Ad Bb aD hoặc Ad Bb x aD AD Bb ad B. Bd Aa x bD BD Aa bd Hoặc Bd Aa x bD Bd Aa bD C. BD Aa bd x BD Aa bd D. Ab Db x aB AB Dd ab hoặc Ab Db x aB Ab Db aB Hết ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI B NĂM 2013 Môn thi : SINH HỌC – Mã đề 749 (Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề) PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) 10 [...]... 85,5% Câu 17: Khi nói về thành phần cấu trúc của hệ sinh thái, kết luận nào sau đây không đúng? A Sinh vật phân giải có vai trò phân giải các chất hữu cơ thành chất vô cơ B Tất cả các loài vi sinh vật đều được xếp vào nhóm sinh vật phân giải C Các loài động vật ăn thực vật được xếp vào nhóm sinh vật tiêu thụ D Các loài thực vật quang hợp được xếp vào nhóm sinh vật sản xuất Câu 18: Khi nói về nguồn nguyên... mất cân đối C Trong tháp năng lượng, năng lượng vật làm mồi bao giờ cũng đủ đến dư thừa để nuôi vật tiêu thụ mình D Tháp sinh khối của quần xã sinh vật nổi trong nước thường mất cân đối do sinh khối của sinh vật tiêu thụ nhỏ hơn sinh khối của sinh vật sản xuất Câu 59: Con lai được sinh ra từ phép lai khác loài thường bất thụ, nguyên nhân chủ yếu là do A số lượng nhiễm sắc thể của hai loài không bằng... Câu ) 16 Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần ( Phần A hoặc Phần B ) A Theo chương trình Chuẩn ( 10 câu, từ câu 41 đến câu 50 ) Câu 41: Khi nói về đột biến lệch bội, phát biểu nào sau đây không đúng ? A Đột biến lệch bội chỉ xảy ra ở nhiễm sắc thể thường, không xảy ra ở nhiễm sắc thể giới tính B Đột biến lệch bội có thể phát sinh trong nguyên phân hoặc trong giảm phân C Đột biến lệch bội xảy ra do... 54: Khi nói về vấn đề quản lí tài nguyên cho phát triển bền vững, phát biểu nào sau đây là không đúng ? A Con người cần phải khai thác triệt để tài nguyên tái sinh, hạn chế khai thác tài nguyên không tái sinh B Con người phải tự nâng cao nhận thức về sự hiểu biết, thay đổi hành vi đối xử với thi n nhiên C Con người phải biết khai thác tài nguyên một cách hợp lí, bảo tồn đa dạng sinh học D Con người cần... triển của sinh giới qua các đại địa chất, ở kỉ Tam Điệp (Triat) có lục địa chiếm ưu thế, khí hậu khô Đặc điểm sinh vật điển hình ở kỉ này là: A Dương xỉ phát triển mạnh Thực vật có hạt xuất hiện Lưỡng cư ngự trị Phát sinh bò sát B Cây hạt trần ngự trị Phân hóa bò sát cổ Cá xương phát triển Phát sinh thú và chim C Cây hạt trần ngự trị Bò sát cổ ngự trị Phân hóa chim D Phân hóa cá xương Phát sinh lưỡng... chuyển đoạn trên 1 NST D Đảo đoạn hoặc lặp đoạn trên 1 NST 4, Ở những loài sinh sản hữu tính, nếu hiện tượng không phân li của toàn bộ NST xảy ra trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử sẽ tạo nên dạng Chọn câu trả lời đúng: A thể khảm B thể đa bội C thể tứ bội 20 D thể dị bội 5, Quá trình xoắn nhiều bậc của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực theo thứ tự: Chọn câu trả lời đúng: A ADN > cromatit ... tế bào sinh tinh đó có thể tạo ra những loại giao tử bất thường nào? Chọn câu trả lời đúng: A n+1 = 5 và 0 B n-1=3 và 0 C 2n=8 và 0 24 D n+1=5 và n-1=3 25, Một tế bào sinh tinh và 1 tế bào sinh trứng của 1 loài nguyên phân số lần bằng nhau Các tế bào con được tạo ra đều giảm phân bình thường cho 160 giao tử Số NST trong các tinh trùng tạo ra nhiều hơn số NST trong các trứng là 576 Bộ NST lưỡng bội của... sống của tế bào và cơ thể khi cần thi t C Có khả năng thực hiện tự nhân đôi để đảm bảo đặc trưng và ổn định của nó D Quy định các tính trạng cho cơ thể sinh vật 29, Quá trình nguyên phân không xảy ra ở loại tế bào nào? Chọn câu trả lời đúng: A Tế bào sinh giao tử B Tế bào sinh dưỡng C Tế bào sinh dục sơ khai 25 D Tế bào hợp tử 30, Sự nhân đôi của ADN thực hiện ở những bộ phận nào của tế bào nhân thực?... Biết rằng không phát sinh các đột biến mới ở tất cả các cá thể trong phả hệ Cặp vợ chồng III10 − III11 trong phả hệ này sinh con, xác suất đứa còn đầu lòng không mang alen lặn về hai gen trên là A 4/9 B 1/6 C 1/8 D 1/3 Câu 9: Cơ sở tế bào học của nuôi cấy mô, tế bào được dựa trên A sự nhân đôi và phân li đồng đều của nhiễm sắc thể trong giảm phân B sự nhân đôi và phân li đồng đều của nhiễm sắc thể... nếu quần thể không có các biến dị di truyền B Mọi biến dị trong quần thể đều là nguyên liệu của quá trị tiến hóa C Đột biến gen là nguyên liệu sơ cấp chủ yếu của quá trình tiến hóa D Nguồn biến dị của quần thể có thể được bổ sung bởi sự nhập cư Câu 19: Các khu sinh học (Biôm) được sắp xếp theo thứ tự giảm dần độ đa dạng sinh học là: A Đồng rêu hàn đới  Rừng mưa nhiệt đới  Rừng rụng lá ôn đới (rừng . YÊN _____________________________ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG LẦN III Môn: SINH HỌC, khối B Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 04 trang) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH. x aB Ab Db aB Hết ÐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI B NĂM 2013 Môn thi : SINH HỌC – Mã đề 749 (Thời gian làm bài : 90 phút, không kể thời gian phát đề) PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu. mình. D. Tháp sinh khối của quần xã sinh vật nổi trong nước thường mất cân đối do sinh khối của sinh vật tiêu thụ nhỏ hơn sinh khối của sinh vật sản xuất. Câu 59: Con lai được sinh ra từ phép

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan