Bộ đề luyện thi đại học môn lịch sử

20 2.6K 1
Bộ đề luyện thi đại học môn lịch sử

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Đây là một bộ đề luyện thi đại học được tuyển chọn kĩ càng, có chất lượng cao, giúp các em học sinh lớp 12 củng cố và nâng cao kiến thức và luyện thi đại học. Bên dưới mỗi đề được kèm theo đáp án và thang điểm chấm chi tiết không những giúp các thầy cô có căn cứ để hướng dẫn và giảng dạy cho học sinh mà còn giúp cho các em tự học, tự kiểm tra và so sánh đối chiếu kết quả làm bài của mình khi không có sự trợ giúp của các thầy cô giáo.Hy vọng bộ đề thi sẽ giúp ích cho các thầy cô trong việc bồi dưỡng HSG và giúp các em học sinh lớp 12 học tập tốt bộ môn và luyện thi đại học đạt kết quả tốt.  Châu Ti n L c ế ộ B đ luy n t p kì thi Tuy n sinh Đ i h c Mơn L ch sộ ề ệ ậ ể ạ ọ ị ử Bộ đề ôn tập Kì thi tuyển sinh đại học & cao đẳng TP. H CHÍ MINH, THÁNG 7 - 2010Ồ Trang 166 TUY N T P 46 Đ THIỂ Ậ Ề ƠN THI Đ I H C, CAO Đ NGẠ Ọ Ẳ MƠN L CH SỊ Ử TP. H Chí Minh, ngày 01 tháng 3 năm 2013ồ  Châu Ti n L c ế ộ B đ luy n t p kì thi Tuy n sinh Đ i h c Môn L ch sộ ề ệ ậ ể ạ ọ ị ử PH N 1.Ầ B Ộ Đ LUY N T PỀ Ệ Ậ   Tài li u đ c biên so n b i Châu Ti n L c (Sinh viên ngành Qu n lýệ ượ ạ ở ế ộ ả Nhà n c H c vi n Hành chính Qu c gia);ướ ọ ệ ố  M i th c m c, đóng góp ý ki n xin vui lòng liên h qua s đi n tho i:ọ ắ ắ ế ệ ố ệ ạ 012.1390.4899 ho c qua th đi n t : ặ ư ệ ử chautienloc.napa@gmail.com. CÂU L C B LÝ LU N TRẠ Ộ Ậ Ẻ KỲ THI TUY N SINH Đ I H C NĂM 2013Ể Ạ Ọ Môn thi: L CH S ; Kh i: CỊ Ử ố Trang 167  Châu Ti n L c ế ộ B đ luy n t p kì thi Tuy n sinh Đ i h c Môn L ch sộ ề ệ ậ ể ạ ọ ị ử Đ THI TH S 1Ề Ử Ố Th i gian làm bài: 180 phút, không k th i gian phátờ ể ờ đề PH N LÀM CHUNG CHO T T C THÍ SINH Ầ Ấ Ả (7,0 đi m)ể Câu I (2,0 đi m)ể Nêu ch tr ng đi u ch nh chi n l c cách m ng th gi i đ c đ ra t iủ ươ ề ỉ ế ượ ạ ế ớ ượ ề ạ Đ i h i l n tạ ộ ầ h VII c a Qu c t C ng s n (7 – 1935). Nh ng ch tr ng đó đã tácứ ủ ố ế ộ ả ữ ủ ươ đ ng đ n tình hình Vi t Nam trong nh ng năm 1936 – 1939 nh th nào?ộ ế ệ ữ ư ế Câu II (3,0 đi m)ể B ng nh ng s ki n l ch s trong th i kì ti n kh i nghĩa và trong th i gianằ ữ ự ệ ị ử ờ ề ở ờ tiến hành t ng kh i nghĩa tháng 8 – 1945, hãy ch ng minh r ng Cách m ng thángổ ở ứ ằ ạ Tám đi t kh i nghĩa t ng ph n ti n lên t ng kh i nghĩa.ừ ở ừ ầ ế ổ ở Câu III (2,0 đi m)ể Trình bày nh ng đi m gi ng và khác nhau gi a chi n th ng Đi n Biên Phữ ể ố ữ ế ắ ệ ủ năm 1954 v i chi n th ng “Đi n Biên Ph trên không” năm 1972. ớ ế ắ ệ ủ PH N RIÊNG Ầ (3,0 đi m)ể Thí sinh ch đ c làm m t trong hai câu (câu IV.a ho c IV.b)ỉ ượ ộ ặ Câu IV.a. Theo ch ng trình Chu nươ ẩ (3,0 đi m)ể Hãy trình bày s hình thành hai h th ng xã h i đ i l p châu Âu sauự ệ ố ộ ố ậ ở Chi n tranh th gi i th hai.ế ế ớ ứ Câu IV.b. Theo ch ng trình Nâng caoươ (3,0 đi m)ể Trình bày vai trò qu c t c a Liên bang C ng hòa Xã h i ch nghĩa Xô vi tố ế ủ ộ ộ ủ ế t năm 1945 đ n năm 1991.ừ ế H t ế Thí sinh không đ c s d ng tài li u. Cán b coi thi không gi i thích gì thêm.ượ ử ụ ệ ộ ả H và tên tọ hí sinh: ; S báo danh: ố CÂU L C B LÝ LU N TRẠ Ộ Ậ Ẻ KỲ THI TUY N SINH Đ I H C NĂM 2013Ể Ạ Ọ Trang 168  Châu Ti n L c ế ộ B đ luy n t p kì thi Tuy n sinh Đ i h c Môn L ch sộ ề ệ ậ ể ạ ọ ị ử Đ THI TH S 2Ề Ử Ố Môn thi: L CH S ; Kh i: CỊ Ử ố Th i gian làm bài: 180 phút, không k th i gian phátờ ể ờ đề PH N LÀM CHUNG CHO T T C THÍ SINH Ầ Ấ Ả (7,0 đi m)ể Câu I (2,0 đi m)ể Phân tích đi u ki n bùng n và ý nghĩa l ch s c a phong tề ệ ổ ị ử ủ rào cách m ngạ 1930 – 1931 v i đ nh cao là Xô vi t Ngh – Tĩnh.ớ ỉ ế ệ Câu II (3,0 đi m)ể Nêu và nh n xét nhi m v cách m ng đ c đ ra t i H i ngh thành l pậ ệ ụ ạ ượ ề ạ ộ ị ậ Đ ng C ng s n Vi t Nam (1 – 1930), H i ngh l n th nh t Ban Ch p hành Trungả ộ ả ệ ộ ị ầ ứ ấ ấ ng lâm th i Đ ng C ng s n Vi t Nam (10 – 1930) và H i ngh l n th tám Banươ ờ ả ộ ả ệ ộ ị ầ ứ Ch p hành Trung ng Đ ng C ng s n Đông D ngấ ươ ả ộ ả ươ (5 – 1941). Câu III (2,0 đi m)ể Hãy ch ng t r ng trong quá trình th c hi n công cu c đ i m i đ t n cứ ỏ ằ ự ệ ộ ổ ớ ấ ướ 1986 – 2010, Vi t Nam ngày càng ệ “tham gia tích c c vào các ho t đ ng c a c ngự ạ ộ ủ ộ đ ng qu c t và h i nh p ngày càng sâu r ng vào th gi i hi n đ i”.ồ ố ế ộ ậ ộ ế ớ ệ ạ PH N RIÊNG Ầ (3,0 đi m)ể Thí sinh ch đ c làm m t trong hai câu (câu IV.a ho c IV.b)ỉ ượ ộ ặ Câu IV.a. Theo ch ng trình Chu nươ ẩ (3,0 đi m)ể Trình bày s phát tri n kinh t c a các n c Tây Âu trong nh ng nămự ể ế ủ ướ ữ 1945 – 1973. Nh ng nhân t nào thữ ố úc đ y s phát tri n kinh t đó?ẩ ự ể ế Câu IV.b. Theo ch ng trình Nâng caoươ (3,0 đi m)ể Nh ng nhân t nào thúc đ y phong trào gi i phóng dân t c châu Phi t sauữ ố ẩ ả ộ ở ừ Chi n tranh th gi i th hai? ế ế ớ ứ H t ế Thí sinh không đ c s d ng tài li u. Cán b coi thi không gi i thích gì thêm.ượ ử ụ ệ ộ ả H và tên tọ hí sinh: ; S báo danh: ố Trang 169  Châu Ti n L c ế ộ B đ luy n t p kì thi Tuy n sinh Đ i h c Môn L ch sộ ề ệ ậ ể ạ ọ ị ử CÂU L C B LÝ LU N TRẠ Ộ Ậ Ẻ Đ THI TH S 3Ề Ử Ố KỲ THI TUY N SINH Đ I H C NĂM Ể Ạ Ọ 2013 Môn thi: L CH S ; Kh i: CỊ Ử ố Th i gian làm bài: 180 phút, không k th i gian phátờ ể ờ đề PH N LÀM CHUNG CHO T T C THÍ SINH Ầ Ấ Ả (7,0 đi m)ể Câu I (2,0 đi m)ể Nêu nh ng ho t đ ng yêu n c c a Phan B i Châu và Phan Châu Trinhữ ạ ộ ướ ủ ộ trong nh ng năm 1920 – 1925. ữ Câu II (2,0 đi m)ể B ng nh ng s ki n l ch s c th , hãy nêu rõ vai trò c a Nguy n Ái Qu cằ ữ ự ệ ị ử ụ ể ủ ễ ố trong quá trình thành l p Đ ng C ng s n Vi t Nam.ậ ả ộ ả ệ Câu III (3,0 đi m)ể Quân và dân mi n B c đã đánh b i hai cu c chi n tranh phá ho i mi nề ắ ạ ộ ế ạ ề B cắ c a đ qu c Mĩ nh th nào? Nêu ý nghĩa c a nh ng th ng l i đó đ i v i ti nủ ế ố ư ế ủ ữ ắ ợ ố ớ ế trình phát tri n c a cu c kháng chi n ch ng Mĩ, c u n c (1954 – 1945).ể ủ ộ ế ố ứ ướ PH N RIÊNG Ầ (3,0 đi m)ể Thí sinh ch đ c làm m t trong hai câu (câu IV.a ho c IV.b)ỉ ượ ộ ặ Câu IV.a. Theo ch ng trình Chu nươ ẩ (3,0 đi m)ể Trình bày các xu th phát tri nế ể c a th gi i hi n nay. Qua đó, hãy cho bi t thủ ế ớ ệ ế ế nào là nh ng th i c và nh ng thách th c đ i v i các dân t c khi b c vào th kữ ờ ơ ữ ứ ố ớ ộ ướ ế ỷ XXI ? Câu IV.b. Theo ch ng trình Nâng caoươ (3,0 đi m)ể T i sao hai siêu c ng Liên Xô và Mĩ l i tuyên b ch m d t Chi n tranhạ ườ ạ ố ấ ứ ế l nh? Nêu nh ng bi n đ i to l n c a tình hình kinh t th gi i sau s ki n đó.ạ ữ ế ổ ớ ủ ế ế ớ ự ệ H t ế Thí sinh không đ c s d ng tài li u. Cán b coi thi không gi i thích gì thêm.ượ ử ụ ệ ộ ả H và tên tọ hí sinh: ; S báo danh: ố Trang 170  Châu Ti n L c ế ộ B đ luy n t p kì thi Tuy n sinh Đ i h c Môn L ch sộ ề ệ ậ ể ạ ọ ị ử CÂU L C B LÝ LU N TRẠ Ộ Ậ Ẻ Đ THI TH S 4Ề Ử Ố KỲ THI TUY N SINH Đ I H C NĂM 2013Ể Ạ Ọ Môn thi: L CH S ; Kh i: CỊ Ử ố Th i gian làm bài: 180 phút, không k th i gian phátờ ể ờ đề PH N LÀM CHUNG CHO T T C THÍ SINH Ầ Ấ Ả (7,0 đi m)ể Câu I (2,0 đi m)ể Nêu rõ s ra đ i và ho t đ ng c a Xô vi t Ngh ự ờ ạ ộ ủ ế ệ – Tĩnh. Câu II (3,0 đi m)ể Trình bày và nh n xét nhi m v c b n c a cách m ng Vi t Nam đ c đậ ệ ụ ơ ả ủ ạ ệ ượ ề ra t i H i ngh thành l p Đ ng C ng s n Vi t Nam (1 – 1930), Đ i h i đ i bi uạ ộ ị ậ ả ộ ả ệ ạ ộ ạ ể l n th hai c a Đ ng C ng s n Đông D ng (2 – 1951) và Đ i h i đ i bi u toànầ ứ ủ ả ộ ả ươ ạ ộ ạ ể qu c l n th ba c a Đ ng Lao đ ng Vi t Nam (9 – 1960).ố ầ ứ ủ ả ộ ệ Câu III (2,0 đi m)ể Phân tích vai trò h u ph ng c a mi n B c t sau Hi p đ nh Pari v Vi tậ ươ ủ ề ắ ừ ệ ị ề ệ Nam (1973) chu n b cho cu c T ng ti n công và n i d y Xuân 1975.ẩ ị ộ ổ ế ổ ậ PH N RIÊNG Ầ (3,0 đi m)ể Thí sinh ch đ c làm m t trong hai câu (câu IV.a ho c IV.b)ỉ ượ ộ ặ Câu IV.a. Theo ch ng trình Chu nươ ẩ (3,0 đi m)ể Th nào là ế khoa h c đã tr thành l c l ng s n xu t tr c ti pọ ở ượ ượ ả ấ ự ế ? Nêu nh ng thành t u n i b t c a cu c cách m ng khoa h c - công ngh trong n a sauữ ự ổ ậ ủ ộ ạ ọ ệ ử th k XX.ế ỷ Câu IV.b. Theo ch ng trình Nâng caoươ (3,0 đi m)ể Hãy nêu nh ng nét n i b t c a quan h qu c t trong n a sau th k XX.ữ ổ ậ ủ ệ ố ế ử ế ỷ Trình bày nguyên nhân d n t i tình hình đó.ẫ ớ H t ế Thí sinh không đ c s d ng tài li u. Cán b coi thi không gi i thích gì thêm.ượ ử ụ ệ ộ ả H và tên tọ hí sinh: ; S báo danh: ố Trang 171  Châu Ti n L c ế ộ B đ luy n t p kì thi Tuy n sinh Đ i h c Môn L ch sộ ề ệ ậ ể ạ ọ ị ử CÂU L C B LÝ LU N TRẠ Ộ Ậ Ẻ Đ THI TH S 5Ề Ử Ố KỲ THI TUY N SINH Đ I H C NĂM 2013Ể Ạ Ọ Môn thi: L CH S ; Kh i: CỊ Ử ố Th i gian làm bài: 180 phút, không k th i gian phátờ ể ờ đề PH N LÀM CHUNG CHO T T C THÍ SINH Ầ Ấ Ả (7,0 đi m)ể Câu I (2,0 đi m)ể Nêu vai trò c a Nguy n Ái Qu c trong H i ngh l n th 8 Ban Ch p hànhủ ễ ố ộ ị ầ ứ ấ Trung ng Đ ng C ng s n Đông D ng (5 ươ ả ộ ả ươ - 1941). Câu II (3,0 đi m)ể T i sao nói t sau chi n th ng Biên gi i thu - đông 1950 cu c kháng chi nạ ừ ế ắ ớ ộ ế ch ng Pháp c a nhân dân ta đã có nh ng b c phát tri n m i, gi v ng và phát huyố ủ ữ ướ ể ớ ữ ữ quy n ch đ ngề ủ ộ trên chi n tr ng chính B c B ?ế ườ ắ ộ Câu III (2,0 đi m)ể Sau th ng l i c a cu c kháng chi n ch ng Mĩ, c u n c (1975), Vi t Namắ ợ ủ ộ ế ố ứ ướ ệ chuy n sang giai đo n cách m ng xã h i ch nghĩa trong nh ng đi u ki n thể ạ ạ ộ ủ ữ ề ệ u nậ l i và khó khăn nh th nào?ợ ư ế PH N RIÊNG Ầ (3,0 đi m)ể Thí sinh ch đ c làm m t trong hai câu (câu IV.a ho c Iỉ ượ ộ ặ V.b) Câu IV.a. Theo ch ng trình Chu nươ ẩ (3,0 đi m)ể Nêu nh ng thành qu c a cu c đ u tranh giành đ c l p c a nhân dân châuữ ả ủ ộ ấ ộ ậ ủ Phi sau Chi n tranh th gi i th hai và nh ng khó khăn mà châu l c này đang ph iế ế ớ ứ ữ ụ ả đ i m t trên b c đ ng phát tri n.ố ặ ướ ườ ể Câu IV.b. Theo ch ng trình Nâng caoươ (3,0 đi m)ể Trình bày nh ng nét chính v tình hình n c Mĩ trong th p k 90 c a thữ ề ướ ậ ỷ ủ ế k XX. M c tiêu c b n c a chi n l c ỷ ụ ơ ả ủ ế ượ Cam k t và m r ngế ở ộ d i th i T ngướ ờ ổ th ng B.Clint n có đi m gì gi ng so v i các đ i T ng th ng tr c đó?ố ơ ể ố ớ ờ ổ ố ướ H t ế Thí sinh không đ c s d ng tài li u. Cán b coi thi không gi i thích gì thêm. ượ ử ụ ệ ộ ả Trang 172  Châu Ti n L c ế ộ B đ luy n t p kì thi Tuy n sinh Đ i h c Môn L ch sộ ề ệ ậ ể ạ ọ ị ử H và tên thí sinh: ; S báo danh: ọ ố CÂU L C B LÝ LU N TRẠ Ộ Ậ Ẻ Đ THI TH S 6Ề Ử Ố KỲ THI TUY N SINH Đ I H C NĂM 2013Ể Ạ Ọ Môn thi: L CH S ; Kh i: CỊ Ử ố Th i gian làm bài: 180 phút, không k th i gian phátờ ể ờ đề PH N LÀM CHUNG CHO T T C THÍ SINH Ầ Ấ Ả (7,0 đi m)ể Câu I (2,0 đi m)ể T i sao ngày 9 - 3 - 1945, Nh t đ o chính Phápạ ậ ả trên toàn cõi Đông D ng ? Nêu ch tr ng c a Ban Th ng v Trung ng Đ ng C ng s n Đôngươ ủ ươ ủ ườ ụ ươ ả ộ ả D ng đ ra trong ch th ươ ề ỉ ị “Nh t – Pháp b n nhau và hành đ ng c a chúng ta”.ậ ắ ộ ủ Câu II (3,0 đi m)ể T năm 1930 đ n năm 1945, qua các th i kỳ l ch s , Đ ng ta đã gi i quy từ ế ờ ị ử ả ả ế hai nhi m vệ ụ dân t c và dân ch nh th nào? Phân tích s sáng t o c a Đ ngộ ủ ư ế ự ạ ủ ả trong vi c gi i quy t hai nhi m v đó.ệ ả ế ệ ụ Câu III (2,0 đi m)ể Ngh quy t c a B Chính tr Đ ng Lao đ ng Vi t Nam ngày 2 - 3 - 1975ị ế ủ ộ ị ả ộ ệ nêu rõ: “Th i c chi n l c đã đ n, ta có đi u ki n hoàn thành s m quy t tâmờ ơ ế ượ ế ề ệ ớ ế gi i phóng mi n Nam…”. ả ề Ngh quy t đó đã đ a đ n th ng l i nào trong cu cị ế ư ế ắ ợ ộ T ng ti n công và n i d y mùa Xuân 1975?ổ ế ổ ậ PH N RIÊNG Ầ (3,0 đi m)ể Thí sinh ch đ c làm m t trong hai câu (câu IV.a ho c IV.b)ỉ ượ ộ ặ Câu IV.a. Theo ch ng trình Chu nươ ẩ (3,0 đi m)ể Nêu nh ng nét chính v phong trào gi i phóng dân t c c a ữ ề ả ộ ủ nhân dân các n c Mĩ Latinh sau Chi n tranh th gi i th hai và nh ng thành t u, khó khănướ ế ế ớ ứ ữ ự c a các n c này trong th i kỳ xây d ng và phát tri n đ t n c (đ n năm 2000).ủ ướ ờ ự ể ấ ướ ế Câu IV.b. Theo ch ng trình Nâng caoươ (3,0 đi m)ể Trình bày và phân tích nh ng s ki n ch ng t xu th hòa hoãn gi a haiữ ự ệ ứ ỏ ế ữ siêu c ng Liên Xô và Mĩ; gi a hai phe xã h i ch nghĩa và t b n ch nghĩaườ ữ ộ ủ ư ả ủ trong nh ng năm 70 và 80 c a th k XX.ữ ủ ế ỷ H t ế Trang 173  Châu Ti n L c ế ộ B đ luy n t p kì thi Tuy n sinh Đ i h c Môn L ch sộ ề ệ ậ ể ạ ọ ị ử Thí sinh không đ c s d ng tài li u. Cán b coi thi không gi i thích gì thêm. ượ ử ụ ệ ộ ả H và tên thí sinh: ; S báo danh: ọ ố CÂU L C B LÝ LU N TRẠ Ộ Ậ Ẻ Đ THI TH S 7Ề Ử Ố KỲ THI TUY N SINH Đ I H C NĂM 2013Ể Ạ Ọ Môn thi: L CH S ; Kh i: CỊ Ử ố Th i gian làm bài: 180 phút, không k th i gian phátờ ể ờ đề PH N LÀM CHUNG CHO T T C THÍ SINH Ầ Ấ Ả (7,0 đi m)ể Câu I (1,0 đi m)ể Trình bày hoàn c nh ra đ i c a n c Vi t Nam Dân ch C ng hoà. ả ờ ủ ướ ệ ủ ộ Câu II (3,0 đi m)ể T i sao Đ ng C ng s n Đông D ng đ ra đ ng l i ạ ả ộ ả ươ ề ườ ố kháng chi n toànế di nệ ? Kháng chi n toàn di n đã th hi n trong 9 năm kháng chi n ch ng th c dânế ệ ể ệ ế ố ự Pháp và s can thi p c a đ qu c Mĩ (1946 – 1954) nh th nào?ự ệ ủ ế ố ư ế Câu III (3,0 đi m)ể B n th ng l i quân s nào c a quân ố ắ ợ ự ủ và dân mi n Nam có ý nghĩa đánh d uề ấ s phá s n hoàn toàn c a các chi n l c chi n tranh c a đ qu c Mĩ mi nự ả ủ ế ượ ế ủ ế ố ở ề Nam Vi t Nam? Hãy gi i thích vì sao?ệ ả PH N RIÊNG Ầ (3,0 đi m)ể Thí sinh ch đ c làm m t trong hai câu (câu IV.a ho c IV.b)ỉ ượ ộ ặ Câu IV.a. Theo ch ng trình Chu nươ ẩ (3,0 đi m)ể Nêu nh ng quy t đ nh quan tr ng c a H i ngh c p cao Ianta (2 – 1945) vàữ ế ị ọ ủ ộ ị ấ phân tích h qu c a nh ng quy t đ nh đó. ệ ả ủ ữ ế ị Câu IV.b. Theo ch ng trình Nâng caoươ (3,0 đi m)ể Trình bày nh ng nét chính v chính sách đ i ngo i c a Nh t B n trong th iữ ề ố ạ ủ ậ ả ờ kì Chi n tranh l nh. ế ạ H t ế Thí sinh không đ c s d ng tài li u. Cán b coi thi không gi i thích gì thêm. ượ ử ụ ệ ộ ả H và tên thí sinh: ; S báo danh: ọ ố Trang 174  Châu Ti n L c ế ộ B đ luy n t p kì thi Tuy n sinh Đ i h c Môn L ch sộ ề ệ ậ ể ạ ọ ị ử CÂU L C B LÝ LU N TRẠ Ộ Ậ Ẻ Đ THI TH S 8Ề Ử Ố KỲ THI TUY N SINH Đ I H C NĂM 2013Ể Ạ Ọ Môn thi: L CH S ; Kh i: CỊ Ử ố Th i gian làm bài: 180 phút, không k th i gian phátờ ể ờ đề PH N LÀM CHUNG CHO T T C THÍ SINH Ầ Ấ Ả (7,0 đi m)ể Câu I (2,0 đi m)ể Trình bày m i quan h gi a chi n th ng Đi n Biên Ph v i vi c kí k t Hi pố ệ ữ ế ắ ệ ủ ớ ệ ế ệ đ nh Gi nev v Đông D ng năm 1954. Ý nghĩa qu c tị ơ ơ ề ươ ố c a chi n th ng Đi nế ủ ế ắ ệ Biên Ph ?ủ Câu II (3,0 đi m)ể B ng nh ng s ki n l ch s , hãy ch ng minh câu nói c a Ch t ch H Chíằ ữ ự ệ ị ử ứ ủ ủ ị ồ Minh t i H i ngh Chính tr đ c bi t (3 – 1964): ạ ộ ị ị ặ ệ “Trong 10 năm qua, mi n B cề ắ n c ta đã ti n nh ng b c dài ch a t ng th y trong l ch s dân t c. Đ t n c,ướ ế ữ ướ ư ừ ấ ị ử ộ ấ ướ xã h i và con ng i đ u đ i m i”.ộ ườ ề ổ ớ Câu III (2,0 đi m)ể Nêu nh ng thành t u và y u kém v kinh t - xã h i n c ta trong kữ ự ế ề ế ộ ở ướ ế ho ch Nhà n c 5 năm 1986 – 1990 th c hi n đ ng l i ạ ướ ự ệ ườ ố Đ i m i.ổ ớ PH N RIÊNG Ầ (3,0 đi m)ể Thí sinh ch đ c làm m t trong hai câu (câu IV.a ho c IV.b)ỉ ượ ộ ặ Câu IV.a. Theo ch ng trình Chu nươ ẩ (3,0 đi m)ể Trình bày quá trình hình thành và phát tri n c a Liên minh châu Âu (EU) tể ủ ừ đ u th p niên 50 đ n cu i th p niên 90 c a th k XX.ầ ậ ế ố ậ ủ ế ỉ Câu IV.b. Theo ch ng trình Nâng caoươ (3,0 đi m)ể Trình bày hoàn c nh ra đ i c a t ch c ASEAN và n i dung chính c aả ờ ủ ổ ứ ộ ủ Hi p c Bali năm 1976. Tri n v ng c a ASEAN?ệ ướ ể ọ ủ H t ế Thí sinh không đ c s d ng tài li u. Cán b coi thi không gi i thích gì thêm. ượ ử ụ ệ ộ ả Trang 175 [...]... 2005 Hết -Trang 176 Bộ đề luyện tập kì thi Tuyển sinh Đại học Môn Lịch sử  Châu Tiến Lộc Thí sinh không được sử dụng tài liệu Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Họ và tên thí sinh: ; Số báo danh: CÂU LẠC BỘ LÝ LUẬN TRẺ ĐỀ THI THỬ SỐ 10 KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 Môn thi: LỊCH SỬ; Khối: C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN LÀM CHUNG CHO TẤT CẢ... 2000? Hết Trang 177 Bộ đề luyện tập kì thi Tuyển sinh Đại học Môn Lịch sử  Châu Tiến Lộc Thí sinh không được sử dụng tài liệu Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Họ và tên thí sinh: ; Số báo danh: CÂU LẠC BỘ LÝ LUẬN TRẺ ĐỀ THI THỬ SỐ 11 KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 Môn thi: LỊCH SỬ; Khối: C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN LÀM CHUNG CHO TẤT CẢ... Hết -Trang 179  Châu Tiến Lộc Bộ đề luyện tập kì thi Tuyển sinh Đại học Môn Lịch sử Thí sinh không được sử dụng tài liệu Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Họ và tên thí sinh: ; Số báo danh: CÂU LẠC BỘ LÝ LUẬN TRẺ ĐỀ THI THỬ SỐ 13 KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 Môn thi: LỊCH SỬ; Khối: C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN LÀM CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH.. .Bộ đề luyện tập kì thi Tuyển sinh Đại học Môn Lịch sử  Châu Tiến Lộc Họ và tên thí sinh: ; Số báo danh: CÂU LẠC BỘ LÝ LUẬN TRẺ ĐỀ THI THỬ SỐ 9 KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 Môn thi: LỊCH SỬ; Khối: C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN LÀM CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (2,0 điểm) Trình... Tiên và Đại Hàn Dân Qu ốc đã ra đời như thế nào? Quan hệ giữa hai miền Nam – Bắc bán đảo Triều Tiên có những chuyển biến gì kể từ những năm 70 đến năm 2000? Trang 180 Bộ đề luyện tập kì thi Tuyển sinh Đại học Môn Lịch sử  Châu Tiến Lộc Hết Thí sinh không được sử dụng tài liệu Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Họ và tên thí sinh: ; Số báo danh: CÂU LẠC BỘ LÝ LUẬN TRẺ ĐỀ THI THỬ... Thí sinh không được sử dụng tài liệu Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Họ và tên thí sinh: ; Số báo danh: CÂU LẠC BỘ LÝ LUẬN TRẺ ĐỀ THI THỬ SỐ 16 KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 Môn thi: LỊCH SỬ; Khối: C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN LÀM CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (2,5 điểm) Trình bày tác động của hai sự kiện lịch sử sau đây đối với cách... hai đến cuối thập niên 90 của thế kỷ XX Hết Thí sinh không được sử dụng tài liệu Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Họ và tên thí sinh: ; Số báo danh: CÂU LẠC BỘ LÝ LUẬN TRẺ ĐỀ THI THỬ SỐ 15 KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 Môn thi: LỊCH SỬ; Khối: C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN LÀM CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (3,0 điểm) Trình bày... 1954 với Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 Hết Thí sinh không được sử dụng tài liệu Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Họ và tên thí sinh: ; Số báo danh: CÂU LẠC BỘ LÝ LUẬN TRẺ ĐỀ THI THỬ SỐ 17 KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 Môn thi: LỊCH SỬ; Khối: C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN LÀM CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (2,0 điểm) Nêu và... liên kết khu vực lớn nhất trên thế giới? Hết Thí sinh không được sử dụng tài liệu Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Họ và tên thí sinh: ; Số báo danh: CÂU LẠC BỘ LÝ LUẬN TRẺ ĐỀ THI THỬ SỐ 18 KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 Môn thi: LỊCH SỬ; Khối: C Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề PHẦN LÀM CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (2,0 điểm) So với... năm 1973 v ề Việt Nam? Th ắng lợi lớn nhất trong Hiệp định Pari là gì? Ý nghĩa lịch sử của Hiệp định này PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b) Trang 184  Châu Tiến Lộc Bộ đề luyện tập kì thi Tuyển sinh Đại học Môn Lịch sử Câu IV.a Theo chương trình Chuẩn (3,0 điểm) Sự kiện lịch sử nào đánh dấu chủ nghĩa xã hội đã vượt ra khỏi phạm vi một nước, trở thành một . t p kì thi Tuy n sinh Đ i h c Mơn L ch sộ ề ệ ậ ể ạ ọ ị ử Bộ đề ôn tập Kì thi tuyển sinh đại học & cao đẳng TP. H CHÍ MINH, THÁNG 7 - 2010Ồ Trang 166 TUY N T P 46 Đ THI Ậ Ề ƠN THI Đ I. TRẠ Ộ Ậ Ẻ KỲ THI TUY N SINH Đ I H C NĂM 2013Ể Ạ Ọ Môn thi: L CH S ; Kh i: CỊ Ử ố Trang 167  Châu Ti n L c ế ộ B đ luy n t p kì thi Tuy n sinh Đ i h c Môn L ch sộ ề ệ ậ ể ạ ọ ị ử Đ THI TH S 1Ề. B đ luy n t p kì thi Tuy n sinh Đ i h c Môn L ch sộ ề ệ ậ ể ạ ọ ị ử Đ THI TH S 2Ề Ử Ố Môn thi: L CH S ; Kh i: CỊ Ử ố Th i gian làm bài: 180 phút, không k th i gian phátờ ể ờ đề PH N LÀM CHUNG

Ngày đăng: 11/09/2014, 20:20

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan