0

chuyên đề tích hợp giáo dục nếp sống văn minh trong giao tiếp vào môn ngữ văn 6- bài sự tích hồ gươm

30 1,123 4
  • chuyên đề tích hợp giáo dục nếp sống văn minh trong giao tiếp vào môn ngữ văn 6- bài sự tích hồ gươm

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2015, 00:00

[...]... Lam Sơn - Đề cao và suy tôn Lê Lợi và nhà Lê trong công cuộc kháng Minh - Giải thích nguồn gốc tên gọi Hồ Hoàn Kiếm ( Trả gươm ) CHUYấN : TCH HP GIO DC NP SNG THANH LCH VN MINH CHO HC SINH TRONG MễN NG VN Tit 14: Hng dn c thờm: S tớch H (Truyn thuyt) I c - Tỡm hiu chung II c - hiu vn bn 1 Long Quân cho mượn gươm thần 2 Long Quân đòi gươm thần * Hoàn cảnh đòi gươm * Cảnh đòi gươm và trao lại gươm thần...C Rựa h Hon Kim * Cảnh đòi gươm và trả lại gươm thần Chi tiết vua thấy lưỡi gươm đeo bên Từ sự việc này hồvà chi tiết gư người động đậy Tả Vọng ơm vàcó tên gọi mớixuống đáy nước rùa đã chìm là gì? mà vẫn thấy le lói ánh sáng dưới mặt hồ có ý nghĩa gì? H Gm xa H Gm xa H Gm nay H Gm nay Hinh anh hụ gm bi ụ nhiờm Mt thanh niờn ang... mụt truyờn chuaht kờn vi n nncgụgi chuchụta con 5.Tờn danhnhõnathuyờtc emitruyờhkhvõc,tc n Tinh,g tc cụng g bo v nguụ nghia n Liờu 2.Tờn i t thuõ võt lic trong a nhõn ho Sn xõm 1.Tờn mụt truyờn thuyờ g vờcuục tani ct Lang g n l 3.Tờnhoc t gi? c Tinh lc Minh Thuy xõm 1 2 3 4 5 6 C O N B A N H C H T M I N L T HA R ễN N GB M N A MS N G A N G H G I ON G C H A U T I ấ N N H G I Y N 8 HNG DN V NH... U T I ấ N N H G I Y N 8 HNG DN V NH - Hc thuc ghi nh - Su tm th ca, tranh nh bi vit v H Gm - ễn truyn thuyt thi Hựng Vng v thi Hu Lờ - Chun b bi: CH V DN BI CA BI VN T S - c vn bn, tr li cỏc cõu hi trong sgk + Ch ca vn bn? + Ch th hin qua cõu no? + B cc vn bn? + Xỏc nh ni dung tng phn? . x0 y0 w0 h0" alt="" CHUYÊN ĐỀ : TÍCH HỢP GIÁO DỤC NẾP SỐNG THANH LỊCH VĂN MINH CHO HỌC SINH TRONG MÔN NGỮ VĂN Tiết 14: Hướng dẫn đọc thêm: Sự tích Hồ Gươm ( Tiếp theo) (Truyền thuyết) 2 nớc mà vẫn thấy le lói ánh sáng dới mặt hồ có ý nghĩa gì? Từ sự việc này hồ Tả Vọng có tên gọi mới là gì? Hồ Gươm xưa Hồ Gươm xưa Hồ Gươm nay Hồ Gươm nay
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyên đề tích hợp giáo dục nếp sống văn minh trong giao tiếp vào môn ngữ văn 6- bài sự tích hồ gươm, chuyên đề tích hợp giáo dục nếp sống văn minh trong giao tiếp vào môn ngữ văn 6- bài sự tích hồ gươm, chuyên đề tích hợp giáo dục nếp sống văn minh trong giao tiếp vào môn ngữ văn 6- bài sự tích hồ gươm

Từ khóa liên quan