Chuyên đề trắc nghiệm hóa 12 luyện thi đại học_tập 3

37 1,316 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2015, 14:42

www.mayrada.tk mayrada.blogspot.com Facebook : www.facebook.com/hoinhungnguoihamhoc Page 0 TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC GS MAYRADA GROUP - G.M.G TẬP 3 TRẮC NGHIỆM ESTE – LIPIT- CHẤT TẨY RỬA Gmail Email : mayradapro@gmail.com Yahoo mail : mayradapro@yahoo.com G.M.G Website : www.mayrada.tk Facebook: www.facebook.com/hoinhungnguoihamhoc CHUYÊN ĐỀ 1: ESTE – LIPIT – CHẤT GIẶT RỬA TẬP 1 : CHUYÊN ĐỀ LÝ THUYẾT-HỆ TẬP 2 : PHÂN DẠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN TRỌN G TÂM. TẬP 3 : 500 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM AMIN-AMINO AXIT-PROTEIN. www.mayrada.tk mayrada.blogspot.com Facebook : www.facebook.com/hoinhungnguoihamhoc Page 1 Bài Tập Ese cấp độ 1: Câu 1: Este no đơn chức mạch hở có CTPT chung là: A. C n H 2n+2 O 2 (n>1) C. C n H 2n O 2 (n≥1) B. C n H 2n+2 O 2 (n≥2) D. C n H 2n O 2 (n≥2) Câu 2: Este Y được tạo thành từ axit no, đơn chức và ancol no, đơnchức. CTCT của Y là: A. C n H 2n-1 COOC m H 2m+1 C. C n H 2n+1 COOC m H 2m-1 B. C n H 2n-1 COOC m H 2m-1 D. C n H 2n+1 COOC m H 2m+1 Câu 3: Este X được tạo bởi ancol no đơn chức và axit không no đơn chức (có một liên kết đôi C=C). Este X có CT tổng quát là: A. C n H 2n-2 O 2 (n≥2) C. C n H 2n-2 O 2 (n≥3) B. C n H 2n-2 O 2 (n≥4) D. C n H 2n O 2 (n≥4) Câu 4: Cho các chất RCOOR’ (1) , RCOOH (2) , R-CO-O-COR (3) , R-CO-Cl (4). Chọn cách sắp xếp tên và công thức cho phù hợp? Axit cacboxylic Anhidrit axit Este Halogenua axit A. 1 2 3 4 B. 2 5 3 4 C. 2 3 1 4 D. 2 3 5 4 Câu 5: Ứng với CTPT C 4 H 8 O 2 có bao nhiêu este đồng phân của nhau: A.2 B.3 C.4 D.5 Câu 6: Ứng với CTPT C 4 H 6 O 2 có số este đồng phân mạch hở (kể cả đồng phân hình học) là: A.3 B.4 C.5 D.6 Câu 7: X có CTPT C 2 H 4 O 2 . Số hợp chất hữu cơ của X có thể tham gia phản ứng tráng bạc là: A.1 B.2 C.3 D.4 Câu 8: Phản ứng thuỷ phân este trong môi trường kiềm khi đun nóng gọi là: A. Hidrat hoá B. Xà phòng hoá C. Cracking D. Sự lên men Câu 9: Số đồng phân cấu tạo có nhóm C=O ứng với CTPT C 2 H 4 O 2 là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 10: Hợp chất X có CTCT: CH 3 OOCCH 2 CH 3 . Tên gọi của X là: www.mayrada.tk mayrada.blogspot.com Facebook : www.facebook.com/hoinhungnguoihamhoc Page 2 A. Etyl axetat C. Metyl propionat B. Metyl axetat D. Propyl axetat Câu 11: Este vinyl axetat tạo ra từ : A. CH 3 COOH và CH 2 =CHOH B. CH 3 COOH và CH 3 CHO C. CH 3 COOH và CH  CH D.CH 3 COOH và CH 2 =CH 2 Câu 12 : Este phenol axetat tạo ra từ: A. Axit axetic và phenol B. Anhidrit axetic và metanol C. Ancol metylic và axit benzoic D. Axit Axetic và ancol metylic Câu 13: Cho phản ứng: RCOOH + R’OH < = > RCOOR’ + H 2 O Để phản ứng xảy ra với hiệu suất cao thì: A. Thêm axit sunfuric đặc vào B. Tăng lượng RCOOH hoặc R’OH C. Hấp thụ hết hơi nước sinh ra D. Cả ba đáp án trên. Câu 14: Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Phản ứng este hoá xảy ra hoàn toàn B. Khi thuỷ phân este no mạch hở trong môi trường axit vô cơ cho axit hữu cơ và ancol C. Phản ứng giữa axit hữu cơ và ancol là phản ứng thuận nghịch D. Khi thuỷ phân este no mạch hở trong môi trường kiềm cho muối và ancol Câu 15: Cách nào sau đây có thể dùng để điều chế etyl axetat? A. Đun hồi lưu hỗn hợp etanol, giấm và axit sunfuric đặc B. Đun hồi lưu hỗn hợp axit axetic, rượu trắng và axit sunfuric đặc C. Đun sôi hỗn hợp etanol, axit axetic và axit sunfuric đặc trong cốc thuỷ tinh chịu nhiệt. D. Đun hồi lưu hỗn hợp etanol, axit axetic và axit sunfuric đặc Câu 16: Dãy chất được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần của các chất là: A. CH 3 COOH, CH 3 COOC 2 H 5 , CH 3 CH 2 CH 2 OH B. CH 3 COOH, CH 3 CH 2 CH 2 OH, CH 3 COOC 2 H 5 C. CH 3 CH 2 CH 2 OH, CH 3 COOH, CH 3 COOC 2 H 5 D. CH 3 COOC 2 H 5 , CH 3 CH 2 CH 2 OH, CH 3 COOH Câu 17: Cho các chất có CTCT sau đây: www.mayrada.tk mayrada.blogspot.com Facebook : www.facebook.com/hoinhungnguoihamhoc Page 3 C 2 H 5 COOCH 3 (1) ; CH 3 OOCCH 3 (2) ; HCOOC 2 H 5 (3) ; CH 3 COOH (4) ; CH 3 −CH(COOC 2 H 5 )−COOCH 3 (5) ; HOOCCH 2 CH 2 OH (6) ; CH 3 OOC-COOC 2 H 5 (7) Những chất thuộc loại este là: A. 1, 2, 3, 4, 5, 6 C. 1, 2, 3, 5, 7 B. 1, 2, 4, 6, 7 D. 1, 2, 3, 6, 7 Câu 18: Chất X có CTPT C 4 H 8 O 2 . Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức C 2 H 3 O 2 Na và chất Z có công thức C 2 H 6 O. CTCT của X là: A. HCOOC 3 H 7 C. C 2 H 5 COOCH 3 B. CH 3 COOC 2 H 5 D. HCOOC 3 H 5 Câu 19: Hợp chất X đơn chức có công thức đơn giản nhất là CH 2 O, tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng được với Na. CTCT của X là: A. C 2 H 5 COOH C. CH 3 COOCH 3 B. HCOOCH 3 D. HOCCH 2 OH Câu 20: Thuốc dùng xoa bóp giảm đau có tên hoá học là metyl salixylat, điều chế từ phản ứng este hoá giữa axit salixylic (hay còn gọi là axit 0-hidroxibenzoic) và ancol metylic. CTCT của thuốc xoa bóp là: A. 0-HO-C 6 H 4 -COOCH 3 C. 0-HO-C 6 H 4 -COOCH 3 B. 0-CH 3 O-C 6 H 4 -COOH D. 0-HO-C 6 H 4 -COOCH 3 Câu 21: Khi thuỷ phân 1 mol este người ta thu được 1 mol muối và 1 mol andehit. Este đó là: A. CH 3 COOCH=CH 2 C. CH 3 COOC(CH 3 )=CH 2 B. CH 2 =CHCOOCH 3 D. CH 3 COOCH 2 CH=CH 2 Câu 22: Aspirin là thuốc cảm được điều chế bằng cách cho axit salixylic tác dụng với anhidrit axetic. CTCT của aspirin là: A. 0-HO-C 6 H 4 -COOCH 3 C. 0-HOOC-C 6 H 4 -OOC-CH 3 B. 0-HOOC-C 6 H 4 -COOCH 3 D. 0-HOOC-C 6 H 4 -OCH 3 Câu 23: Thuỷ phân este có CTPT là C 4 H 8 O 2 (với xúc tác axit), thu được hai sản phẩm hữu cơ X và Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y (bằng 1 phản ứng duy nhất). Vậy X là: A. ancol metylic B. etyl axetat C. axit fomic D. ancol etylic Câu 24: Mệnh đề không đúng là: A. CH 3 CH 2 COOCH=CH 2 cùng dãy đồng đẳng với CH 2 =CHCOOCH 3 B. CH 3 CH 2 COOCH=CH 2 tác dụng với dung dịch NaOH thu được andehit và muối C. CH 3 CH 2 COOCH=CH 2 tác dụng được với dung dịch Br 2 www.mayrada.tk mayrada.blogspot.com Facebook : www.facebook.com/hoinhungnguoihamhoc Page 4 D. CH 3 CH 2 COOCH=CH 2 có thể trùng hợp tạo polime. Câu 25: Hợp chất thơm A có công thức phân tử C 8 H 8 O 2 , khi phản ứng với dung dịch NaOH thu được 2 muối. Vậy A có bao nhiêu đồng phân cấu tạo phù hợp với giả thiết trên? A.2 B.3 C.4 D.5 1. D 2. D 3. B 4. C 5. C 6. C 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. D 16. 17. 18. 19. C 20. 21. A 22. C 23. D 24. A 25. C Bài Tập Este Cấp độ 2 Câu 1: Hãy chọn định nghĩa đúng trong các định nghĩa sau: A. Este là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm chức –COO- liên kết với C¸C gốc R và R’ B. Este là hợp chất sinh ra khi thế nhóm –OH trong nhóm COOH của phân tử axit bằng nhóm OR. C. Este là sản phẩm phản ứng khi cho rượu tác dụng với axit cacboxylic D. Este là sản phẩm phản ứng khi cho rượu tác dụng với axit. Câu 2: Công thức tổng quát của este no, đơn chức là A. RCOOR’ B. C x H y O Z C.C n H 2n O 2 D. C n H 2n-2 O 2 Câu 3: Trong phân tử este no, đơn chức có số liên kết pi là : A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 Câu 4: Công thức phân tử của este X mạch hở là C4H6O2 . X thuộc loại este: A. No, đa chức B. Không no,đơn chức C. No, đơn chúc D. Không no, có một nối đôi, đơn chức Câu 5: Tên gọi của este có CTCT thu gọn : CH3COOCH(CH3)2 là: A. Propyl axetat B. iso-propyl axetat C. Sec-propyl axetat D. Propyl fomat Câu 6: Số đồng phân tối đa của este có CTPT C 4 H 8 O 2 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Hướng Dẫn : Số đồng phân của Este no đơn chức mạch hở là :2 n-2 (n≤4) Câu 7: Số đồng phân tối đa của este có CTPT C 4 H 6 O 2 : www.mayrada.tk mayrada.blogspot.com Facebook : www.facebook.com/hoinhungnguoihamhoc Page 5 A. 4 B. 3 C. 6 D. 5 Câu 8: Phản ứng este hoá giữa ancol etylic và axit axetic tạo thành este có tên gọi là: A. Metyl axetat B. Axetyl etylat C. Etyl axetat D. Axyl etylat Câu 9: Metyl propylat là tên gọi của hợp chất nào sau đây? A. HCOOC3H7 B. C2H5COOCH3 C. C3H7COOH D. C2H5COOH Câu 10: Este được tạo thành từ axit no, đơn chức với ancol no, đơn chức có công thức nào sau đây? A. CnH2n + 1COOCmH2m +1 B. CnH2n - 1COOCmH2m -1 C. CnH2n - 1COOCmH2m +1 D. CnH2n + 1COOCmH2m -1 Câu 11: Trong các chất sau chất nào không phải là este: A.CH3COOC2H5 B.HCOOC3H7 C.C2H5ONO2 D.CH3-O–C2H4–O–CH3 E. Cả C và D đều đúng. Câu 12: Một este hữu cơ đơn chức có thành phần khối lượng m C : m O = 9 : 8 .CTCT thu gọn của este? A. HCOOC=CH B. HCOOCH-CH2 hoặc CH3COOCH3 C. HCOOC2H5 D. Cả A, B, C đều đúng Câu 13: Trong phân tử este no, đơn chức, mạch hở X có chứa 36,36 % oxi về khối lượng. Số công thức cấu tạo thoả mãn công thức phân tử của este X là: A. 4 B. 3 C. 5 D. 6 Câu 14: Một este có công thức phân tử là C3H6O2, có tham gia phản ứng tráng bạc. CTCT của este đó là: A. HCOOC2H5 B. CH3COOCH3 C. HCOOC3H7 D. C2H5COOCH3 Câu 15: Khi thuỷ phân vinyl axetat trong môi trường axit thu đựơc chất gì? A. Axit axetic và anđehit axetic B. Axit axetic và ancol vinylic C. Axit axetic và ancol etylic D. Axetat và ancol vinylic Câu 16: Một este có CTPT C4H8O2. Khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được ancol etylic. CTCT của este đó là: A. C3H7COOH B. CH3COOC2H5 C. HCOOC3H7 D. C2H5COOCH3 Câu 17: Thuỷ phân este C4H8O2 thu được axit X và ancol Y. Oxi hoá Y với xúc tác thích hợp thu được X. Este có CTCT là: A. CH3COOC2H5 B. HCOOCH2-CH2-CH3 C. C2H5COOCH3 D. HCOOCH(CH3)2 Câu 18: Thủy phân 8,8 g este X có CTPT là C4H8O2 bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được 4,6 g ancol Y và muối có khối lượng là: www.mayrada.tk mayrada.blogspot.com Facebook : www.facebook.com/hoinhungnguoihamhoc Page 6 A. 4,1 g B. 4,2 g C. 8,2 g D. 3,4 g Câu 19: Este X có CTPT C7H12O4. Khi cho 16 g X tác dụng với 200 g dd NaOH 4% thì thu được một ancol Y và 17,8 g hỗn hợp 2 muối. CTCT thu gọn của X là: A. HCOOCH2CH2CH2CH2OOC- CH3 B. CH3COOCH2CH2CH2-OOC-CH3 C. C2H5COOCH2CH2CH2OOC-H D. CH3COOCH2CH2-OOC-C2H5 Câu 20: Chất hữu cơ Y có CTPT là C4H8O2. 0,1 mol Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH thu được 8,2 g muối. Y là: A. HCOOC3H7 B. CH3COOC2H5 C. C2H5COOCH3 D. C3H7COOH Câu 21: Cho 3,52 g chất A có công thức phân tử C4H8O2 tác dụng với 0,6 lít dung dịch NaOH 0,1 M. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 4,08 g chất rắn. Vậy A là: A. C3H7COOH B. HCOOC3H7 C. C2H5COOCH3 D. CH3COOC2H5 Câu 22: Thủy phân este E có công thức phân tử C 4 H 8 O 2 với xúc tác axit vô cơ loãng, thu được hai sản phẩm hữu cơ X, Y (chỉ chứa các nguyên tử C, H, O). Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Chất X là: A. Axit axetic B. Rượu etylic C. Etyl axetat D. Axit fomic Câu 23: Một este có công thức phân tử là: C4H6O2. Khi thuỷ phân phân trong môi trường axit thu được xeton. CTCT thu gọn của este là: A. HCOOCH=CH- CH3 B. CH3COOCH= CH2 C. HCOOC(CH3)= CH2 D. CH2= CH- COO- CH3 Câu 24: Este X đơn chức tác dụng vừa đủ với NaOH thu được 9,52 g muối natri fomat và 8,4 ancol. Vậy X là: A. metyl fomat B. etyl fomat C. propyl fomat D. butyl fomat Câu 25: Cho 14,8 gam một este no đơn chức A tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 2M. Tìm CTCT của A biết rằng A có tham gia phản ứng tráng gương: A. CH3COOCH=CH2 B.HCOOCH3 C. CH2=CH-COOH D. HCOOCH2CH3 Câu 26: khẳng đinh nào sau đây là sai: A. Phản ứng este hoá là phản ứng thuận nghịch B. Phản ứng trung hoà giữa axit và bazơ là phản ứng không thuận nghịch C. Phản ứng thuỷ phân este là phản ứng không thuận nghịch D. Etyl axetat khó tan trong nước hơn axit axetíc www.mayrada.tk mayrada.blogspot.com Facebook : www.facebook.com/hoinhungnguoihamhoc Page 7 Câu 27: Một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C 7 H 12 O 4 . Biết X chỉ có 1 loại nhóm chức, khi cho 16 gam X tác dụng vừa đủ 200 gam dung dịch NaOH 4% thì thu được một rượu Y và 17,80 gam hỗn bợp 2 muối. Xác định công thức cấu tạo thu gọn của X. A. CH 3 OOC-COOC 2 H 5 B. CH 3 COO-( CH 2 ) 2 -OOC 2 H 5 C. CH 3 COO-(CH 2 ) 2 -OOC 2 H 5 D. Tất cả đều sai . Câu 28: Cho 21,8 gam chất hữu cơ X chỉ chứa một loại nhóm chức tác dụng với 1 lít dung dịch NaOH 0,5M thu được 24,6 gam muối và 0,1 mol rượu Y. Lượng NaOH dư có thể trung hòa hết 0,5 lít dung dịch HCl 0,4M. CTCT thu gọn của X lµ? A. (CH3COO) 3 C 3 H 5 B. (HCOO) 3 C 3 H 5 C. (C 2 H 5 COO) 3 C 3 H 5 D. Kết quả khác Câu 29: Một este đơn chức X (chứa C, H, O và không có nhóm chức khác). Tỉ khối hơi của X đối với oxi bằng 3,125.Cho 20 gam X tác dụng với 300ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 23,2 gam bã rắn. CTCT thu gän của X trong trường hợp này là : A. CH 3 COOCH 3 B. CH 3 COOCH=CH 2 C. C 2 H 5 COOCH=CH 2 D. HCOOCH=CH 2 Câu 30: Một este đơn chức, mạch hở có khối lượng là 12,9 gam tác dụng đủ với 150ml dung dịch KOH 1 M. Sau phản ứng thu một muối và anđehit. Công thức cấu tạo của este là: A. HCOOCH=CH-CH 3 B. CH 3 COOCH=CH 2 C. C 2 H 5 COOCH=CH 2 D. HCOOH=CH-CH 3 và CH 3 COOCH=CH 2 Câu 31: Để xà phòng hóa 17,4 gam một este no đơn chức cần dùng 300ml dung dịch NaOH 0,5M.Công thức phân tử của este là: A. C 6 H 12 O 2 B. C 3 H 6 O 2 C. C 5 H 10 O 2 D. C 4 H 10 O 2 Câu 32: Phản ứng thuỷ phân este trong môi trường kiềm khi đun nóng được gọi là gì? A. Xà phòng hoá B. Hiđrat hoá C. Crackinh D. Sự lên men Câu 33: Cho chất hữu cơ A chỉ chứa một loại nhóm chức tác dụng với 1 lít dung dịch NaOH 0,5M thu được a g muối và 0,1 mol ancol. Lượng NaOH dư có thể trung hoà hết bởi 0,5 lít dung dịch HCl 0,4M. A có CTTQ là: A. RCOOR1 B. (RCOO)2R1 C. (RCOO)3R1 D. R(COOR1)3 Câu 34: Xà phòng hoá hoàn toàn 9,7 g hỗn hợp 2 este đơn chức X, Y cần 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp 2 ancol là đồng đẳng kế tiếp và một muối duy nhất. CTCT của 2 este là: A. HCOOCH3 và HCOOC2H5 B. CH3COOCH3 và CH3COOC2ơH5 C. C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5 D. C3H7COOCH3 và C4H9COOC2H5 www.mayrada.tk mayrada.blogspot.com Facebook : www.facebook.com/hoinhungnguoihamhoc Page 8 Câu 35: Một este tạo bởi axit đơn chức và ancol đơn chức có tỉ khối so với CO2 là 2. Khi đun nóng este này với dung dịch NaOH tạo ra muối có khối lượng lớn hơn este đủ phản ứng. CTCT của este là: A. CH3COOCH3 B. HCOOC3H7 C. CH3COOC2H5 D. C2H5COOCH3 Câu 36: Một este tạo bởi axit đơn chức và ancol đơn chức có tỉ khối so với CO2 là 2. Khi đun nóng este này với dung dịch NaOH tạo ra muối có khối lượng bằng 17/22 khối lượng este đủ phản ứng. CTCT của este là: A. CH3COOCH3 B. HCOOC3H7 C. CH3COOC2H5 D. C2H5COOCH3 Câu 37: Một este tạo bởi axit đơn chức và ancol đơn chức có tỉ khối so với CO2 là 2. Khi đun nóng este này với dung dịch NaOH tạo ra muối có khối lượng = 93,18% khối lượng este đủ phản ứng. CTCT của este là: A. CH3COOCH3 B. HCOOC3H7 C. CH3COOC2H5 D. C2H5COOCH3 Câu 38: Chất X có CTPT là C4H8O2 khi tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có CTPT là C2H3O2Na và chất Z có công thức là C2H6O. X thuộc loại nào sau đây? A. Axit B. Anđehit C. Este D. Ancol Câu 39: Xà phòng hoá hoàn toàn 22,2 g hỗn hợp 2 este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M. Thể tích dung dịch NaOH cần dùng là: A. 300 ml B. 400 ml C. 500 ml D. Kết quả khác Câu 40: Đun nóng 1,1 g este đơn chức M với dung dịch KOH dư người ta thu được 1,2 g muối. Biết M có khối lượng phân tử là 88. M có CTCT là: A. C2H5COOCH3 B. CH3COOC2H5 C. HCOOC3H7 D.CH3COOCH3 Câu 41: X là este được tạo bởi ancol là đồng đẳng của ancol etylic và axit là đồng đẳng của axit axetiC. Thuỷ phân hoàn toàn 13,2 g X cần 0,15 mol NaOH. X có CTCT là: A. CH3COOC2H5 B. CH3COOCH3 C. HCOOCH3 D. CH3COOC3H7 Câu 42: Cho 12,9 g một este đơn chức, mạch hở tác dụng hết với 150 ml dung dịch KOH 1M. Sau phản ứng thu được một muối và anđehit. CTCT của este là: A. HCOOCH=CH-CH3 B. CH3COOCH= CH2 C. C2H5COOCH=CH2 D. A, B đều đúng Câu 43: X là este của một axit hữu cơ đơn chức và rượu đơn chứC. Để thuỷ phân hoàn toàn 6,6 g chất X người ta dùng 34,1 ml dung dịch NaOH 10 % ( d = 1,1 g/ml) ( lượng NaOH dư 25% so với lượng NaOH cần dùng cho phản ứng). CTCT của X là: A. CH3COOCH3 B. HCOOC3H7 C. CH3COOC2H5 D. cả B, C đều đúng www.mayrada.tk mayrada.blogspot.com Facebook : www.facebook.com/hoinhungnguoihamhoc Page 9 Câu 44: Cho hỗn hợp X gồm 2 este có công thức phân tử là C4H8O2 và C3H6O2 tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 6,14 g hỗn hợp 2 muối và 3,68 g ancol B duy nhất có tỉ khối hơi so với oxi là 1,4375. Khối lượng mỗi este trong hỗn hợp X lần lượt là: A. 2,22 g và 4,4 g B. 3,33 g và 6,6 g C. 4,44 g và 8,8 g D. 5,6 g và 11,2 g Câu 45: Cho 4,4 g chất X tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịchNaOH 1M thì tạo ra 4,8 g muối. X có CTCT là: A. C2H5COOCH3 B. CH3COOCH3 C. C2H5COOC2H5 D. HCOOC3H7 Câu 46: Thủy phân 4,3 g este X đơn chức, mạch hở (có xúc tác axit) đến khí phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp 2 andehit .Cho Yvà Z phản ứng tráng gương thu được 21,6 g Ag. CTCT của X là: A. CH3COOCH=CH2 B. HCOOCH=CH-CH3 C. HCOOCH2CH=CH2 D. HCOOC(CH3)=CH2 Câu 47: Đun nóng 0,01 mol một chất Y với dung dịch NaOH dư thu được 1,34 g muối của một axit hữu cơ Z và 0,92 g ancol đơn chức. Nếu cho ancol đó bay hơi thì chiếm thể tích là 0,448 lít (đktc). Y có CTCT là: A. (COOC2H5)2 B. CH2(COOCH3)2 C. CH3COOC2H5 D. CH3COOC3H7 Câu 48:A là C3H6O2, B là C2H4O2 tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được 1 muối và 1 ancol. A, B là: A. A là axit, B là este B. A là este, B là axit C. A, B đều là este D. A, B đều là axit Câu 49: Để đốt cháy hoàn toàn 1 mol este no, đơn chức, mạch hở X cần 3,5 mol O2. CTCT của X là: A. CH3COOCH3 B. HCOOCH3 C. CH3COOCH2CH3 D. CH3CH2COOCH3 Câu 50: Đốt cháy hoàn toàn 0,09 g este đơn chức Y thu được 0,132 g CO2 và 0,054 g H2O. CTPT của Y là A.C2H4O2 B. C3H6O2 C. CH2O2 D. C4H8O2 Câu 51: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol este X rồi dẫn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 40 g kết tủa. X có CTPT là: A. HCOOC2H5 B. CH3COOCH3 C. HCOOCH3 D. Không xác định được Câu 52: Đốt cháy hoàn toàn 3 g este X thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 1,8 g nước. CTPT của este X là: A. C2H4O2 B. C3H6O2 C. C4H8O2 D. Kết quả khác [...]... CH3CH(OH)CH(OH)CHO 34 .Cd11Cõu 24: Cụng thc ca triolein l A (CH3[CH2]14COO)3C3H5 B (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]5COO)3C3H5 C (CH3[CH2]16COO)3C3H5 D (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COO)3C3H5 Este trong thi H-C 2007-2 012 35 .10cd Cõu 8: Thu phõn cht hu c X trong dung dch NaOH (d), un núng, thu c sn phm gm 2 mui v ancol etylic Cht X l A CH3COOCH2CH2Cl B CH3COOCH2CH3 C CH3COOCH(Cl)CH3 D ClCH2COOC2H5 36 .10cd Cõu 32 : Hai cht X v... 28 A 29 C 30 D 31 A 32 A 33 C 34 A 35 D 36 B 37 C 38 C 39 B 40 A 41 A 42 D 43 D 44 A 45 A 46 B 47 A 48 C 49 A 50 B 51 C 52 A 53 A 54 A 55 B 56 B 57 C 58 A 59 B 60 A 61 C 62 B 63 A 64 A 65 A 66 A 67 C 68 A 69 D 70 C 71 C 72 A 73 D 74 D 75 C 76 C 77 D 78 A 79 C 80 D 81 B 82 B 83 B 84 C 85 B 86 D 87 D 88 C 89 C 90 D 91 C 92 D 93 C 94 A 95 A 96 B 97 D 98 A 99 A 100 A 101 D 102 B 1 03 D 104 A 105 C 106 D... www.facebook.com/hoinhungnguoihamhoc C2H3O2Na Page 33 www.mayrada.tk Cụng thc cu to ca X tha món s ó cho l A CH2=CHCOOCH3 mayrada.blogspot.com B CH3COOCH2CH3.C HCOOCH2CH2CH3 D CH3COOCH=CH2 85.12cdCõu 23: Cho cỏc este : etyl fomat (1), vinyl axetat (2), triolein (3) , metyl acrylat (4), phenyl axetat (5) Dóy gm cỏc este u phn ng c vi dung dch NaOH (un núng) sinh ra ancol l A (1), (2), (3) B (1), (3) , (4) C (2), (3) , (5) D (3) , (4),... phm 53. 11b Cõu 37 : Hn hp X gm vinyl axetat, metyl axetat v etyl fomat t chỏy hon ton 3, 08 gam X, thu c 2,16 gam H2O Phn trm s mol ca vinyl axetat trong X l A.75% B 72,08% C 27,92% D 25% Este trong thi H-C 2007-2 012 54.10b Cõu 15: Dóy gm cỏc cht u tỏc dng vi H2 (xỳc tỏc Ni, to), to ra sn phm cú kh nng phn ng vi Na l: A C2H3CH2OH, CH3COCH3, C2H3COOH B C2H3CHO, CH3COOC2H3, C6H5COOH C C2H3CH2OH, CH3CHO,... A CH3COOC2H5 B CH3COOH C CH3CHO D CH3CH2OH Cõu 79: (TN KPB2007): Thy phõn este X trong mụi trng kim, thu c natri axetat v ru etylic Cụng thc ca X l A C2H3COOC2H5 B C2H5COOCH3 C CH3COOC2H5 D CH3COOCH3 Cõu 80: (TN PB2007): Khi x phũng húa tristearin ta thu c sn phm l A C15H31COONa v etanol B C17H35COOH v glixerol C C15H31COOH v glixerol D C17H35COONa v glixerol Cõu 81: (TN BT2008): un núng este CH3COOC2H5... v CH3COOC2H5 %O mO 32 100% 100 36 ,36 % meste 88 3. Cõu 2(C10): t chỏy hon ton 2,76 gam hn hp X gm CxHyCOOH, CxHyCOOCH3, CH3OH thu c 2,688 lớt CO2 (ktc) v 1,8 gam H2O Mt khỏc, cho 2,76 gam X phn ng va vi 30 ml dung dch NaOH 1M, thu c 0,96 gam CH3OH Cụng thc ca CxHyCOOH l A.C3H5COOH B CH3COOH C C2H3COOH D C2H5COOH Hng Dn Gii Ta cú phng trỡnh phn ng : C x H yCOOH C x H yCOONa X C x H yCOOCH3 + NaOH... thc cu to thu gn ca X l A CH3OOC(CH2)2COOC2H5 B CH3COO(CH2)2COOC2H5 CH3COO(CH2)2OOCC2H5 C D CH3OOCCH2COOC3H7 62.07b Cõu 24: X l mt este no n chc, cú t khi hi i vi CH4 l 5,5 Nu em un 2,2 gam este X vi dung dch NaOH (d), thu c 2,05 gam mui Cụng thc cu to thu gn ca X l (cho H = 1, C =12, O = 16, Na = 23) A HCOOCH2CH2CH3 B C2H5COOCH3 C CH3COOC2H5 D HCOOCH(CH3)2 63. 07b Cõu 43: Hai este n chc X v Y l ng... c cú s nguyờn t cacbon trong phõn t bng nhau Phn trm khi lng ca oxi trong X l A .37 ,21% B 36 ,36 % C 43, 24% D 53, 33% Ta cú cỏc phn ng : Cn H 2 nO2 0,1 3n 2 O2 nCO2 nH 2O 2 0,1n CO2 Ca(OH )2 0,22 0,22 CaCO3 H 2O 0,22 CaCO3 H 2O CO2 Ca(HCO3 )2 0,22 Hoc ta cú : Ca(OH )2 +CO2 0,22 CaCO3 H 2O Ca(OH )2 2CO2 Ca(HCO3 )2 Ta cú t s : Facebook : www.facebook.com/hoinhungnguoihamhoc Page 21 www.mayrada.tk... C2H5COOCH3 B CH3COOC2H5 C C2H5COOC2H5 D HCOOC3H7 88.12b Cõu 2: Cho cỏc phỏt biu sau: (a) Cht bộo c gi chung l triglixerit hay triaxylglixerol (b) Cht bộo nh hn nc, khụng tan trong nc nhng tan nhiu trong dung mụi hu c (c) Phn ng thy phõn cht bộo trong mụi trng axit l phn ng thun nghch (d) Tristearin, triolein cú cụng thc ln lt l: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5 S phỏt biu ỳng l A 4 B 1 C 2 D 3 89.12b... Cht Y phn ng c vi kim loi Na v ho tan c CaCO3 Cụng thc ca X, Y ln lt l: A CH3COOH, HOCH2CHO HCOOCH3, CH3COOH B HCOOCH3, HOCH2CHO C D HOCH2CHO, CH3COOH 37 .09cd Cõu 2: Cho 20 gam mt este X (cú phõn t khi l 100 vC) tỏc dng vi 30 0 ml dung dch NaOH 1M Sau phn ng, cụ cn dung dch thu c 23, 2 gam cht rn khan Cụng thc cu to ca X l A CH2=CHCH2COOCH3 B CH3COOCH=CHCH3 C C2H5COOCH=CH2 D CH2=CHCOOC2H5 Facebook : . D 20 B 21 D 22 B 23 C 24 C 25 D 26 C 27 D 28 A 29 C 30 D 31 A 32 A 33 C 34 A 35 D 36 B 37 C 38 C 39 B 40 A 41 A 42 D 43 D 44 A 45 A 46 B. CH 3 COOH, CH 3 COOC 2 H 5 , CH 3 CH 2 CH 2 OH B. CH 3 COOH, CH 3 CH 2 CH 2 OH, CH 3 COOC 2 H 5 C. CH 3 CH 2 CH 2 OH, CH 3 COOH, CH 3 COOC 2 H 5 D. CH 3 COOC 2 H 5 , CH 3 CH 2 CH 2 OH, CH 3 COOH. B.CH2=CH-COO-CH2-CH3 C.CH3-CH=CH-COO-CH3 D.C2H5-COO-CH=CH2 Câu 1 03: Cho 0 ,12 mol este đơn pứ hết với NaOH => 11,52 g muối. CTCT của X là A.CH3-COO-CH=CH-CH3 B.CH2=CH-COO-CH2-CH3 C.CH3-CH=CH-COO-CH3 D.CH3-CH2
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề trắc nghiệm hóa 12 luyện thi đại học_tập 3, Chuyên đề trắc nghiệm hóa 12 luyện thi đại học_tập 3, Chuyên đề trắc nghiệm hóa 12 luyện thi đại học_tập 3

Từ khóa liên quan

Mục lục