chuyên đề lí thuyết hóa tổng hợp_luyện thi đại học môn hóa

28 1,296 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2015, 19:21

CHUYÊN ĐỀ: LÝ THUYẾT HÓA TỔNG HỢP Trang 1/28 Một vài điều nhắn gửi người làm bài: Cc tht k câu hi trong mi câu hãy phân tích c   sa lc bit là nhng câu phát bi n làm ít nht khong 2 làn, ln hai cng có th ch cnh ging lc qua 1 ln thì vào phòng thi s thy  Khi làm bài câu nào cn thiu lc khi vào phòng thi ta hãy xem li có nhng câu cn phi hc thuc lòng c các câu lý thuyt và không b sai câu nào! Câu 1: Hp cht hc C 7 H 8 O 2 . Khi tác dng vc s ng s mol X. Mt khác X tác dng vi NaOH theo t l mol 1:1. Cu to ca X là A. C 6 H 5 CH(OH) 2 . B. CH 3 -C 6 H 4 (OH) 2 . C. HO-C 6 H 4 O-CH 3 . D. HO-C 6 H 4 -CH 2 OH Câu 2: Cho các quá trình phn ng xy ra trong không khí (1) Fe(NO 3 ) 3  Fe 2 O 3 (2) Fe(OH) 3  Fe 2 O 3 (3) FeO  Fe 2 O 3 (4) FeCO 3  Fe 2 O 3 (5) Fe  Fe 2 O 3 (6) Fe(NO 3 ) 2  Fe 2 O 3 S phn ng thuc loi oxy hóa kh là A. 4. B. 5. C. 3. D. 6. Câu 3: Cho các cht: etilen, , etanal, axit axetic, etylaxetat, metan, etylclorua. S chu ch trc tic etanol bng mt phn ng là A. 5. B. 4. C. 6. D. 3. Câu 4: Cho các cht: benzen, etilen, axetilen, isopren, toluen và cumen. S cht thuc loliên hợp là A. 5. B. 3. C. 4. D. 2. Câu 5:  7 H 16 O trong H 2 SO 4 c  trên 170 o c hn hp 3 anken là các ng phân cu to ca nhau. X có tên gi là: A. heptan-4-ol. B. 2-metylhexan-2-ol. C. heptan-3-ol. D. 3-metylhexan-3-ol. Câu 6:  Na 2 O và Al 2 O 3 ; AgNO 3 và FeCl 3 ; BaCl 2 và CuSO 4 ; Ba và NaHCO 3 ; NaF và AgNO 3 .  A. 3. B. 2. C. 1. D. 4. Câu 7: Cho các thí nghim (1) Nung hn hp Cu + Cu(NO 3 ) 2 (2) Cho Cu vào dung dch AgNO 3 (3) Cho Cu vào dung dch Fe(NO 3 ) 3 (4) Cho Cu vào dung dch Cu(NO 3 ) 2 + HCl (5) Cho Cu vào dung dch AlCl 3 (6) Cho Cu vào dung dch FeCl 3 . S ng hp Cu b oxy hóa là A. 3. B. 4. C. 5. D. 2. CHUYÊN ĐỀ: LÝ THUYẾT HÓA TỔNG HỢP Trang 2/28 Câu 8: Cho các nhn xét sau (1) u có phn ng tráng bc. (2) u tác dng vi dung dch NaOH. (3) Tính axit ca axit fomic ma axit axetic (4) Liên kn etanol có nhi  (5) Phn ng ca NaOH vi etylaxetat là phn ng thun nghch. (6) Cho anilin vào dung dch brom thy có vc. Các kết luận đúng là A. (2), (3), (5), (6). B. (1), (2), (4), (5). C. (2), (4), (5), (6). D. (1), (3), (4), (6). Câu 9: S c, mch h cùng CTPT C 4 H 8 O 2 có phn ng tráng bc là A. 4. B. 3. C. 2. D. 5. Câu 10: Dãy các cht sau: butan, vinylaxetilen, etylen glycol, stiren, toluen, acrolein,  Hi nhng cht nào có th làm mt màu dung dch brom? A. butan, etylen glycol, stiren, toluen. B.  C.  D. etylen glycol, stiren, toluen, acrolein. Câu 11: Tng s t nguyên t nguyên t ng e, cu hình cc là A. [He]2s 2 2p 6 . B. 1s 2 . C. [Ne]3s 2 3p 6 . D. [Ne]3s 2 3p 6 3d 6 . Câu 12: Cho các loi polime: -6-6,6-7, cao su thiên  S polime thuc loi poliamit là A. 3. B. 2. C. 4. D. 5. Câu 13: Cho dãy các cht: Al, Al 2 O 3 , Cr(OH) 3 , KHCO 3 , NH 4 Cl, H 2 NCH 2 COOH và CH 3 COOCH 3 . Theo m axit-, s chng tính trong dãy là A. 3. B. 2. C. 4. D. 5. Câu 14: Dãy các oxit: SO 3 , K 2 O, P 2 O 5 , CuO, CO, NO 2 . Nhng oxit trong dãy tác dng vi H 2 O  u kin ng là A. SO 3 , K 2 O, P 2 O 5 , CuO,. B. K 2 O, P 2 O 5 , CuO, CO, C. SO 3 , K 2 O, P 2 O 5 , NO 2 . . D. P 2 O 5 , CuO, CO, NO 2 . Câu 15: Phát bikhông  A. Trong hu ht các hp cht, s oxy hóa cr i (NaH, CaH 2 , bng +1) B. Liên kt trong hp cht NaCl có bn cht ion. C. O 2 và O 3 là hai dng thù hình ca Oxy. D. ng v ca Cacbon. Câu 16: Các loi phân bón hóa hu là các hóa cht có cha A. các nguyên t ng cn thit cho cây trng. B. nguyên t t s nguyên t khác. C. nguyên t photpho và mt s nguyên t khác. D. nguyên t kali và mt s nguyên t khác. Câu 17: Cho dãy các cht: Cu(OH) 2 , SiO 2 , Sn(OH) 2 , Cr, Al 2 O 3 , NH 4 HCO 3 , NaCl. S cht tác dc vi dung d A. 6. B. 5. C. 4. D. 3. CHUYÊN ĐỀ: LÝ THUYẾT HÓA TỔNG HỢP Trang 3/28 Câu 18: Cho các kt lun (1)  ng nguyên t photpho. (2) Mg có th cháy trong khí CO 2 . (3) Công thc chung ca oleum là H 2 SO 4 .nSO 3 . (4) SiO 2 có th c trong các dung d 2 SO 4 , HCl, HNO 3 . (5) Au, Ag, Pt là các kim loi không tác dng vi oxy (6) Dn H 2 S qua dung dch Pb(NO 3 ) 2 có kt ta xut hin. (7) CO có th kh  3 O 4 t nóng. S kt lu A. 5. B. 6. C.4. D . 3. Câu 19: R là nguyên t mà nguyên t có phân lp electron ngoài cùng là np 2n+1 (n là s th t ca lp electron). Có các nhn xét sau v R: (I) Tng s hn ca nguyên t R là 18. (II) S electron  lp ngoài cùng trong nguyên t R là 7. (III) Công thc ca oxit cao nht to ra t R là R 2 O 7. (IV) Dung dch NaR tác dng vi dung dch AgNO 3 to kt ta. S nh A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 Câu 20: Khi cho Cu vào dung dch FeCl 3 ; H 2 S vào dung dch CuSO 4 ; HI vào dung dch FeCl 3 ; dung dch AgNO 3 vào dung dch FeCl 3 ; dd HCl vào dung dch Fe(NO 3 ) 2 . S các cht phn ng c vi nhau là: A. 4 B. 2 C. 5 D. 3 Câu 21: Cho dãy các cht: andehit fomic, axit axetic, etyl axetat, axit fomic, ancol etylic, metyl fomiat, axetilen, vinyl axetilen, etylen, glucozo, saccarozo. S cht trong dãy tham gia phn c vi dung dch AgNO 3 /NH 3 là A. 3 B. 6 C. 7 D. 5. Câu 22: Cho các cht: C 2 H 4 (OH) 2 , CH 2 OH-CH 2 -CH 2 OH, CH 3 CH 2 CH 2 OH, C 3 H 5 (OH) 3 , (COOH) 2 , CH 3 COCH 3 , CH 2 (OH)CHO. Có bao nhiêu chu phn c vi Na và Cu(OH) 2  nhi ng ? A. 3. B. 2. C. 5. D. 4. Câu 23: Thc hin các thí nghim sau: (1) Ni mt thanh Zn vi mt thanh Fe r trong không khí m. (2) Th mt viên Fe vào dung dch CuSO 4 . (3) Th mt viên Fe vào dung dch chng thi ZnSO 4 và H 2 SO 4 loãng. (4) Th mt viên Fe vào dung dch H 2 SO 4 loãng. (5) Th mt viên Fe vào dung dch chng thi CuSO 4 và H 2 SO 4 loãng. Trong các thí nghim trên nhng thí nghim Fe b n hóa hc là A. (2) và (5). B. (1) và (3). C. (1), (2), (3), (4), (5). D. (3) và (5). CHUYÊN ĐỀ: LÝ THUYẾT HÓA TỔNG HỢP Trang 4/28 Câu 24:g aFe(NO 3 ) 2 + bKHSO 4  3 ) 3 + yFe 2 (SO 4 ) 3 + zK 2 SO 4 + tNO + uH 2 O  h s i gin c A. 43. B. 21. C. 27. D. 9. Câu 25: Cho các phát biu sau v phenol (C 6 H 5 OH): (a) Phenol va tác dng vi dung dch NaOH va tác dc vi Na. (b) c trong dung dch KOH. (c) Nhi nóng chy ca phenol l nóng chy ca ancol etylic. (d) Dung dch natriphenolat tác dng vi CO 2 to thành Na 2 CO 3 . (e) Phenol là mt  S phát bi A. 4. B. 3. C. 5. D. 2. Câu 26: Cho dãy các cht: Cu, CuO, Fe 3 O 4 , C, FeCO 3 , Fe(OH) 3 . S cht trong dãy tác dng vi H 2 SO 4 c, không to khí SO 2 là A. 3. B. 4. C. 2. D. 1. Câu 27: Quá trình sn xut amoniac trong công nghip da trên phn ng thun nghch sau: N 2 (k) + 3H 2 (k)   2NH 3 (k). ∆ H = -92 kJ Khi phn t ti trng thái cân bng, nh (1) ; (2) Tt; (3) Thêm cht xúc tác; (4) Gim nhi; (5) Ly NH 3 ra khi h Làm cho cân bng chuyn dch theo chiu thun to ra nhiu amoniac gm nhi sau: A. (1), (2), (3), (5). B. (2), (4), (5). C. (2), (3), (4), (5). D. (2), (3), (5). Câu 28: Khi cho a mol mt hp cht ha C, H, O) phn ng hoàn toàn vi Na hoc vi NaHCO 3 u sinh ra a mol khí. Cht X là A. ancol o-. axit 3- Câu 29: Trong các cht: xiclopropan, xiclohexan, benzen, stiren, axit axetic,     axeton, etyl axetat, vinyl axetat cht có kh c brom là: A. 6. B. 7. C. 4. D. 5. Câu 30: n phn cp) dung dch X thch Y thy pH gim. Vy dung dch X và dung d A. (X) KBr, (Y) Na 2 SO 4 B. (X) BaCl 2 , (Y) CuSO 4 C. (X) NaCl, (Y) HCl D. (X) AgNO 3 , (Y) BaCl 2 Câu 31: Cho các cht: Al, Al 2 O 3 , Al 2 (SO 4 ) 3 , Zn(OH) 2 , NaHS, K 2 SO 3 , (NH 4 ) 2 CO 3 . S chu phn ng c vi dung dch HCl, dung dch NaOH là A. 5. B. 4. C. 7. D. 6 Câu 32: t H 2 N-CH 2 -CONH-CH(CH 3 )-CONH-CH 2 -COOH trong dung d các phn ng kc sn phm là: A. H 2 N-CH 2 -COOH, H 2 N-CH 2 -CH 2 -COOH. B. H 3 N + -CH 2 -COOHCl - , H 3 N + -CH 2 -CH 2 -COOHCl - C. H 2 N-CH 2 -COOH, H 2 N-CH(CH 3 )-COOH. D. H 3 N + -CH 2 -COOHCl - , H 3 N + -CH(CH 3 )-COOHCl - CHUYÊN ĐỀ: LÝ THUYẾT HÓA TỔNG HỢP Trang 5/28 Câu 33: Nhit phân các mui sau: NH 4 NO 2 , NaHCO 3 , CaCO 3 , KMnO 4 , NaNO 3 , Cu(NO 3 ) 2 . S phn ng nhit phân thuc loi phn ng oxi hoá - kh là A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. Câu 34: Cho các cp cht sau: (a) Khí Cl 2 và khí O 2 . (b) Khí H 2 S và khí SO 2 . (c) Khí H 2 S và dung dch Pb(NO 3 ) 2 . (d) CuS và dung dch HCl. (e) Khí Cl 2 và dung dch NaOH. S cp cht xy ra phn ng hoá hc  nhi ng là A. 3. B. 1. C. 4. D. 2. Câu 35:  A. Al(OH) 3 và Cr(OH) 3 u là chng tính và va có tính oxi hóa va có tính kh. B. BaSO 4 và BaCrO 4 u là nhng chc. C. Fe(OH) 2 và Cr(OH) 2 t kh. D. H 2 SO 4 và H 2 CrO 4 u là axit có tính oxi hóa mnh. Câu 36: Ch dùng thêm mt thuc th trình bày cách nhn bit các cht rn sau. NaOH, Al, ZnO, CaCO 3 A. Qu tím B. Dung dch kim c D. Dung dch axit Câu 37: 2 O 3   A. Al, Al 2 O 3 , MgO, Fe. B. Al, MgO, Fe C. Al, Mg, Fe D. Fe Câu 38: Cho dãy các cht: but-2-en, axit acrylic, propilen, ancol anlylic, 2-metylhex-3-en, axit oleic, hexa-1,4- stiren. S chng phân hình hc là A. 5. B. 6. C. 4. D. 7. Câu 39: S ng phân ca dn xut halogen có công thc phân t C 4 H 9 Br là: A. 5 B. 2 C. 4 D. 3 Câu 40: Cho bn hn hp, mi hn hp gm hai cht rn có s mol bng nhau: Na 2 O và Al 2 O 3 ; Cu và Fe 2 (SO 4 ) 3 ; BaCl 2 và CuCl 2 ; Ba và NaHSO 4 . S hn hp có th  to ra dung dch là A. 2. B. 4. C. 1. D. 3. Câu 41: Nhúng mt lá st nh vào dung dch cha mt trong các cht sau: FeCl 3 , ZnCl 2 , CuSO 4 , Pb(NO 3 ) 2 , HCl, NaCl, HNO 3 , H 2 SO 4 c nóng, NH 4 NO 3 (các dung d ng hp phn ng to mui Fe(II) là A. 3. B. 5. C. 4. D. 6. Câu 42: Cho các cp dung dch sau: (1) NaAlO 2 và AlCl 3 ; (2) NaOH và NaHCO 3 ; (3) BaCl 2 và NaHCO 3 ; (4) NH 4 Cl và NaAlO 2 ; (5) Ba(AlO 2 ) 2 và Na 2 SO 4 ; (6) Na 2 CO 3 và AlCl 3 (7) Ba(HCO 3 ) 2 và NaOH. (8) CH 3 COONH 4 và HCl (9) KHSO 4 và NaHCO 3 S cn ng xy ra là: A. 9. B. 6. C. 8. D. 7. CHUYÊN ĐỀ: LÝ THUYẾT HÓA TỔNG HỢP Trang 6/28 Câu 43: -6,6; poli(vinyl clorua); thy tinh plexiglas; teflon; nh visco, , cao su buna.  u ch bng phn ng trùng hp là: A. 5. B. 6. C. 7. D. 4. Câu 44: Cho các cht: NaOH, HF, HBr, CH 3 COOH, C 2 H 5 OH, C 12 H 22 O 11  HCOONa, NaCl, NH 4 NO 3 . Tng s cht thuc chn li và chn li mnh là : A. 8 và 6. B. 7 và 6. C. 8 và 5. D. 7 và 5. Câu 45: Cho mt ít bt st vào dung dch AgNO 3 t thúc thí nghic dung dch X gm: A. Fe(NO 3 ) 3 và AgNO 3  B. Fe(NO 3 ) 2 ; AgNO 3  C. Fe(NO 3 ) 2 ; Fe(NO 3 ) 3 . D. Fe(NO 3 ) 2 ; Fe(NO 3 ) 3 ; AgNO 3  Câu 46: Có các thí nghim sau: (I) Sc khí H 2 S vào dung dch FeCl 2 . (II) Sc khí SO 2 vào dung dch KMnO 4 . (III) Sc khí CO 2 c Gia-ven. (IV) Nhúng lá nhôm vào dung dch H 2 SO 4 c, ngui. (V) Nh dung dch AgNO 3 vào dung dch NaF. (VI) Nhúng thanh Cu vào dung dch FeCl 3 . S thí nghim xy ra phn ng hoá hc là A. 3. B. 4. C. 5. D. 2. Câu 47: Ch ra s  (1) Phenol, axit axetic, CO 2 u phn c vi NaOH. (2) Phenol, ancol etylic không phn ng vi NaHCO 3 (3) CO 2 , và axit axetic phn c vi natriphenolat và dd natri etylat (4) Phenol, ancol etylic, và CO 2 không phn ng vi dd natri axetat (5) HCl phn ng vi dd natri axetat, natri p-crezolat A. 3. B. 2. C. 4. D. 5. Câu 48: Trong các m sau (I). HI là cht có tính kh, có th kh c H 2 SO 4 n H 2 S. (II). Nguyên tu ch Cl 2 là kh ion Cl - bng các ch 4 , MnO 2 , KClO 3   u ch oxi có th tin phân các dd  2 SO 4 , HCl, Na 2 SO 4 , BaCl 2  ng hình ca nhau. (V). HF va có tính kh mnh, va có kh  tinh. (VI).  nhi cao, N 2 có th ht kh hoc cht oxi hóa. (VII). Dung dch Na 2 SO 3 có th làm mc brom. S m  A. 3. B. 6. C. 4. D. 5. Câu 49: Cho các nguyên t X và Y lt có s hiu nguyên t là 19 và 16. Công thc hp chc to ra gia X và Y có dh nào, trong hp cht gia X và Y là? A. X 2 Y; liên kt ion. B. Y 2 X; liên kt ion. C. Y 2 X; liên kt cng hóa tr . D. X 2 Y; liên kt cng hóa tr. Câu 50: Dãy các chu có th to ra axit axetic bng mt phn ng là A. C 2 H 5 OH, CH 3 CHO, C 4 H 10 , HCOOCH 3 . B. CH 3 CH 2 Cl, CH 3 OH, CH 3 CHO, CH 3 COOC 2 H 5 . C. CH 3 OH, C 2 H 5 OH, CH 3 CHO, HCOOCH 3 . D. CH 3 OH, C 2 H 5 OH, C 4 H 10 , CH 3 CCl 3 . CHUYÊN ĐỀ: LÝ THUYẾT HÓA TỔNG HỢP Trang 7/28 Câu 51: Dãy các kim lou ch bt luyn trong công nghip là A. Ni, Zn, Fe, Cu. B. Cu, Fe, Pb, Mg. C. Na, Fe, Sn, Pb. D. Al, Fe, Cu, Ni. Câu 52: Cho các cht: amoniac (1); anilin (2); p-nitroanilin (3); p- Th t n la các cht là: A. (2) < (3) < (4) < (1) < (5) < (6). B. (3) < (2) < (4) < (1) < (5) < (6). C. (2) > (3) > (4) > (1) > (5) > (6). D. (3) < (1) < (4) < (2) < (5) < (6). Câu 53: Nhkhông  A. Phân t c t vi nhau qua nguyên t oxi, gc   C 1 , gc  C 4 (C 1 OC 4 ). B. Tinh bt có 2 loi liên kt [1,4]glicozit và [1,6]glicozit. t [1,4]glicozit. D. Trong dung d yu tn ti  dng mch vòng  Câu 54: Dãy ch cha nhng amino axit có s nhóm amino và s nhóm cacboxyl bng nhau là: A. Gly, Ala, Glu, Tyr. B. Gly, Val, Lys, Ala. C. Gly, Ala, Glu, Lys. D. Gly, Val, Tyr, Ala. Câu 55: Hai hp cht hY có cùng công thc phân t C 3 H 6 O 2 . C u tác dng vi Na; X tác dc vi NaHCO 3 còn Y có kh n ng tráng bc. Công thc cu to ca X và Y ln t là A. HCOOC 2 H 5 và HOCH 2 CH 2 CHO. B. HCOOC 2 H 5 và HOCH 2 COCH 3 . C. C 2 H 5 COOH và HCOOC 2 H 5 . D. C 2 H 5 COOH và CH 3 CH(OH)CHO. Câu 56: Có dung dch X gm (KI và mt ít h tinh bt). Cho lt tng cht sau: O 3 , Cl 2 , Br 2 , FeCl 3 , AgNO 3 tác dng vi dung dch X. S cht làm dung dch X chuyn sang màu xanh là A. 3 cht. B. 4 cht. . D. 5 cht. Câu 57: Có 4 hp cht hc phân t lt là: CH 2 O, CH 2 O 2 , C 2 H 2 O 3 và C 3 H 4 O 3 .S cht va tác dng vi Na, va tác dng vi dung dch NaOH, va có phn  A. 2. B. 1. C. 3. D. 4. Câu 58: Cho các ch (1) CH 3 COOH, (2) C 2 H 5 OH, (3) C 2 H 2 , (4) C 2 H 6, (5) HCOOCH=CH 2 , (6) CH 3 COONH 4 , (7) C 2 H 4 . Dãy gm các chc to ra t CH 3 CHO bng mn ng là: A. 2, 5, 7. B. 2, 3, 5, 7. C. 1, 2, 6. D. 1, 2. Câu 59: Cho các phn ng hoá hc sau (1) Al 2 O 3 + dung d (2) Al 4 C 3 + H 2  (3) dung dch NaAlO 2 + CO 2  (4) dung dch AlCl 3 + dung dch Na 2 CO 3  (5) dung dch AlCl 3 + dung dch NH 3  (6) Al + dung d S phn ng có s to thành Al(OH) 3 là A. 5. B. 3. C. 2. D. 4. Câu 60: Công thn nht ca mc là (C 3 H 4 O 3 ) n . Công thc cu to thu gn c. A. C 2 H 3 (COOH) 2 . B. HOOC-COOH. C. C 3 H 5 (COOH) 3 . D. C 4 H 7 (COOH) 3 . CHUYÊN ĐỀ: LÝ THUYẾT HÓA TỔNG HỢP Trang 8/28 Câu 61: Cho các phn ng sau: (1) Ba + H 2 O. (2) phân hy CH 4 (1500 o C, làm lnh nhanh). (3) hòa tan Al trong dung dch NaOH. (4) F 2 + H 2 O. (5) HF + SiO 2 . (6) Si + dung dc. (7) n phân dung dch NaCl. (8) H 2 S + SO 2 . (9) lên men gl (10) phân hy H 2 O 2 (xt MnO 2 hoc KI). S phn ng to ra H 2 là A. 7. B. 6. C. 4. D. 5. Câu 62: Khi nhit phân: NH 4 NO 3 , NH 4 NO 2 , NH 4 HCO 3 , CaCO 3 , KMnO 4 , NaNO 3 , Fe(NO 3 ) 2 . S phn ng thuc phn ng oxi hoá - kh là A. 3. B. 6. C. 4 D. 5 Câu 63: ng hp sau: (1). O 3 tác dng vi dung dch KI. (5). KClO 3 tác dng vi dung d nóng. (2). Axit HF tác dng vi SiO 2 . (6ch bão hòa gm NH 4 Cl và NaNO 2 . (3). Khí SO 2 tác dng vc Cl 2 . (7). Cho khí NH 3 qua CuO nung nóng. (4). MnO 2 tác dng vi dung d S ng hp tn cht là A. 4. B. 5. C. 3. D. 6. Câu 64: Cho mt s tính cht: Có cu trúc polime dng mch nhánh (1) Tc (2) To vi dung dch I 2 màu xanh (3) To dung d (4) Phn ng vi dung dch H 2 SO 4 loãng (5) Tham gia phn ng tráng bc (6) Tinh bt có các tính cht A. (1); (3); (4) và (6). B. (3); (4) ;(5) và (6). C. (1); (2); (3) và (4). D. (1); (3); (4) và (5). Câu 65: Cho các cht sau: toluen, propilen. S cht làm mt màu dung dch KMnO 4  nhi ng là A. 5. B. 4. C. 6. D. 7. Câu 66: Có các nhn xét sau: (1) Tính cht ca các hp cht h ph thuc vào cu to hoá hc mà không ph thuc vào thành phn phân t ca các cht. (2) Trong phân t hp cht h liên kt v. (3) Các cht : CH 2 =CH 2 , CH 2 =CH-CH 3 , CH 3 -CH=CH-CH 3 thung ng. (4) Ancol etylic và axit focmic có khng phân t bng nhau nên là các chng phân vi nhau. (5) o- xilen và m-ng phân cu to khác nhau v mch cacbon. Nhng nhn xét không chính xác là: A. 1, 3, 5. B. 1, 2, 4, 5. C. 2, 3, 4. D. 1, 3, 4, 5. CHUYÊN ĐỀ: LÝ THUYẾT HÓA TỔNG HỢP Trang 9/28 Câu 67: Cho các phát biu sau: (a) a có tính oxi hóa va có tính kh. (b) Phenol tham gia phn ng th brom k tác dng vi H 2 c ancol bc mt. (d) Dung dch axit axetic tác dc vi Cu(OH) 2 . (e) Dung dc làm qu . (f) Trong công nghip, axc sn xut t cumen. S phát bi A. 4. B. 2. C. 5. D. 3. Câu 68: Nhng ch phng: hiu ng tng ozon (là các nguyên nhân ca s bii khí hu toàn cng lt là: A. CO 2 ; SO 2 , N 2 ; CFC (freon: CF 2 Cl 2 , CFCl 3  B. N 2 , CH 4 ; CO 2 , H 2 S ; CFC (freon: CF 2 Cl 2 , CFCl 3  C. CFC (freon: CF 2 Cl 2 , CFCl 3  ; CO, CO 2 ; SO 2 , H 2 S. D. CO 2 ; SO 2 , NO 2 ; CFC (freon: CF 2 Cl 2 , CFCl 3  Câu 69: Cho các phn ng: (1). O 3 +  (2). MnO 2  o t  (3). KClO 3  o t  (4). NH 4 HCO 3 o t  (5). NH 3(khí) + CuO o t  (6). F 2 + H 2 O o t  (7). H 2 S + du 2  (8). HF + SiO 2  (9). NH 4 Cl + NaNO 2 o t  (10). Cu 2 S + Cu 2 O  S ng hp tt là: A. 5. B. 6. C. 7. D. 8. Câu 70: Có bao nhiêu cht hoc dung d    n ng v c brôm:  f  ancol etylic,  axit benzoic, phenol và anilin? A. 6 B. 7 C. 5 D. 8 Câu 71: Cho các cht sau: CH 3 COOCH 2 CH 2 Cl, ClH 3 N-CH 2 COOH, C 6 H 5   6 H 5  C 6 H 5 COOCH 3 -C 6 H 4 -CH 2 CH 3 CCl 3 , CH 3 COOC(Cl 2 )-CH 3 . Có bao nhiêu cht khi tác dng v nhi và áp sut cao cho sn phm có 2 mui? A. 7 B. 4 C. 5 D. 6 Câu 72: Cho các cht: xiclobutan, metylxiclopropan, 1,2--butilen, but-1-in, trans but- 2-en, b, isobutilen, anlen. Có bao nhiêu cht trong s các cht trên khi tác dng vi  to ra butan. A. 8 B. 9 C. 7 D. 10 Câu 73: Thy phân hoàn toàn 1 mol oligopeptit X mch h c 2 mol Gly, 1 mol Ala, 1 mol Val, 1 mol Tyr. Mt khác, nu thc sn phn có cha Gly-Val, Val-Gly. S công thc cu to phù hp ca X là. A. 1 B. 6 C. 4 D. 2 CHUYÊN ĐỀ: LÝ THUYẾT HÓA TỔNG HỢP Trang 10/28 Câu 74: Cho các cht : andehit axetic, axit axetic, etylen glicol, propan-peptit gly-ala-val và các dung dch .  u king s cht có th hòa tan Cu(OH) 2 là: A. 4 B. 5 C. 7 D. 6 Câu 75: Cho các thí nghi (1) Cho Ba vào dung dch CuSO 4 . (2) Cho Fe ch AgNO 3 . (3) Cho Cu vào dung dch Fe 2 (SO 4 ) 3 (4) Cho Zn vào dung dch HCl. (5) Cho hp kim Cu-Ag vào dung dch MgCl 2 . (6) Cho mt mic vôi trong. (7 vt bng thép ph t kín ngoài không khí m. (8) V tàu bin bc gn ming Zn  phn ngc bin. S thí nghim xn hoá trong các thí nghim là: A. 6 B. 4 C. 3 D. 5 Câu 76: Cho các ion sau: H 2 PO 2 - , HSO  4 , NO  3 , C 6 H 5 O - , - OCO-CH 2 -NH  3 , CH 3 NH  3 , Fe 3+ , Ba 2+ , Al(OH)  4 , HS - .Tng s ng tính lt là A. 3; 2 và 2 B. 3; 2 và 3 C. 3; 1và 2 D. 3 ; 3 và 2 Câu 77: Cho dãy gm các cht Mg, Cu(OH) 2 , O 3 , Br 2 , Mg(HCO 3 ) 2 , NaCl, C 2 H 5 -OH, CH 3 COONa . S cht tác dc vu kin thích hp là: A. 6 B. 7 C. 5 D. 4 Câu 78: Cho các phn ng : (1) FeCO 3 + H 2 SO 4 c  o t khí (X) + Khí (Y)+ (2) Cu+ HNO 3 c  o t Khí (Z) + (3) FeS + H 2 SO 4 loãng  khí (G) + (4) NH 4 NO 2  o t khí (H) + (5) H 2 O 2   o tMnO , 2 khí (T)+ H 2 O (6) NaCl (rn) + H 2 SO 4 c  o t khí (I) + Trong 7 khí sinh ra t các phn ng trên, s cht khí tác dc vi dung dch KOH là: A. 3 B. 4 C. 6 D. 5 Câu 79: Thc hin các thí nghim vi hn hp gm Ag và Cu (hn hp X): (a) Cho X vào bình cha m 3 ( u king) (b) Cho X vào mch HNO 3 c) (c) Cho X vào mch HCl (không có mt O 2 ) (d) Cho X vào mch FeCl 3 Thí nghim mà Cu b oxi hóa còn Ag không b oxi hóa là: A. (c) B. (a) C. (b) D. (d) Câu 80: Sc khí CO 2 vào các dung dch riêng bit cha các cht: NaAlO 2   2 SiO 3 , NaClO, C 6 H 5 ONa, Ca(HCO 3 ) 2 , CaCl 2 . S phn ng hoá hy ra là: A. 6 B. 7 C. 8. D. 5 Câu 81: Ch  A. Phenol tác dc vi c dd NaOH và dd Na 2 CO 3 ng ca ancol etylic vi H 2 SO 4 c  170 0 c anken C. M chc phn o ra t  [...]... t n d vo dung dch Na[Al(OH)4] khụng thu c kt ta D Thi CO2 d vo Na[ l(OH)4] thu c kt ta Al(OH)3 Câu 243: iu no sau õy khụng ỳng? A T tm, bụng, len l polime thi n nhiờn B Cht do l vt liu b bin dng di tỏc dng ca nhit , ỏp sut m vn gi nguyờn bin dng ú khi thụi tỏc dng C T visco, t axetat l t tng hp D Nilon 6-6 v t capron l poliamit Trang 27/28 CHUYấN : Lí THUYT HểA TNG HP Cõu 244: Cho cỏc hp cht sau: NH4NO3,... lng tớnh, tan d dng trong dung dch axit hay kim mi nhit (6) Khi nh vi git dung dch axit vo mui cromat mu da cam ta c mt dung dch mi mu vng S cỏc phỏt biu ỳng l : A 4 B 5 C 6 D 3 Trang 11/28 CHUYấN : Lí THUYT HểA TNG HP Cõu 89: Xột cỏc cp cht sau õy phn ng vi nhau: (1) H2S + SO2 (3) Na2SiO3 + HCl (2) (4) NaAlO2 + CO2 NaHSO4 + BaCl2 (5) NaHCO3 + Ba(OH)2 (d) (6) CuCl2 + NH3(d) (7) SO2 + dung dch KMnO4... (3) Kim loi Mg cú kiu mng tinh th lp phng tõm din (4) Cỏc kim loi Na, Ba, Be u tỏc dng vi nc nhit thng (5) Kim loi Mg tỏc dng vi hi nc nhit cao S phỏt biu ỳng l: A 5 B 2 C 4 D 3 Trang 12/28 CHUYấN : Lí THUYT HểA TNG HP Cõu 97: Phỏt biu no sau õy l sai? A Tt c cỏc phn ng ca lu hunh vi kim loi u cn un núng B Na2CO3 l nguyờn liu quan trng trong cụng nghip sn xut thy tinh C Nhụm bn trong mụi trng khụng... linh ng ca nguyờn t H trong nhúm -OH ca cỏc cht trờn l: A (3), (6), (5), (4), (2), (1) B (1), (5), (6), (4), (2), (3) C (1), (6), (5), (4), (3), (2) D (1), (6), (5), (4), (2), (3) Trang 13/28 CHUYấN : Lí THUYT HểA TNG HP Cõu 106: Khi núi v peptit v protein, phỏt biu no sau õy l sai? A Protein cú phn ng mu biure vi Cu(OH)2 B Thy phõn hon ton protein n gin thu c cỏc -amino axit C Liờn kt ca nhúm CO vi... Tng dn theo th t no? A C2H5OH < H2O < C6H5OH < HCOOH < CH3COOH B C2H5OH < H2O < C6H5OH < CH3COOH < HCOOH C CH3COOH < HCOOH < C6H5OH < C2H5OH < H2O D H2O < C6H5OH < C2H5OH < CH3COOH Trang 14/28 CHUYấN : Lí THUYT HểA TNG HP Cõu 114: Dóy gm cỏc cht cú th iu ch trc tip (bng mt phn ng) to ra axit axetic l: A CH3CHO, C2H5OH, C2H5COOCH2CH3 B CH3OH, C2H5OH, CH3CHO C C2H4(OH)2, CH3OH, CH3CHO D CH3CHO, C6H12O6... KOH (2) dung dch K2CO3 (3) nc Brom (6) dung dch NaHCO3 Nhng thớ nghim xy ra phn ng húa hc l: A 1, 2, 5, 6 B 2, 4, 5, 7 C 1, 2, 5, 7 (4) dung dch NaHSO3 (7) Mg nung núng D 2, 3, 4, 5 Trang 15/28 CHUYấN : Lí THUYT HểA TNG HP Cõu 124 Cú cỏc thớ nghim: (1) Nh dung dch NaOH d vo dung dch hn hp KHCO3 v CaCl2 (2) un núng nc cng ton phn (3) un núng nc cng vnh cu (4) Nh dung dch Ba(OH)2 n d vo dung dch KAl(SO4)2.12H2O... C KMnO4 D KClO3 Cõu 131: Dóy gm cỏc cht cú th iu ch trc tip axit axetic l: A C2H2, CH3CHO, HCOOCH3 B C2H5OH, HCHO, CH3COOCH3 C C2H5OH, CH3CHO, CH3COOCH3 D C2H5OH, CH3CHO, HCOOCH3 Trang 16/28 CHUYấN : Lí THUYT HểA TNG HP Cõu 132: Cho cỏc phn ng: (1) Ca(OH)2 + Cl2 (2) NO2 + NaOH (3) PbS + O3 S phn ng oxi hoỏ kh l A 2 B 4 (4) H2S + SO2 (5) KClO3 + S (6) Fe3O4 + HCl C 5 D 3 Cõu 133: Trong cỏc... KMnO4 SO2 + dung dch Cl2 Ag + O3 Cl2 + dung dch NaOH o O3 + dung dch KI t NaNO2 bóo hũa + NH4Clbóo hũa F2 + H2O o t MnO2 + HCl S phn ng to ra n cht l A 7 B 5 t o o C 6 D 8 Trang 17/28 CHUYấN : Lí THUYT HểA TNG HP Cõu 140: Khi vt bng gang, thộp b n mũn in hoỏ trong khụng khớ m, nhn nh no sau õy ỳng? A Tinh th cacbon l cc õm, xy ra quỏ trỡnh oxi hoỏ B Tinh th st l cc õm, xy ra quỏ trỡnh oxi hoỏ... glucoz v fructoz liờn kt vi nhau qua nguyờn t oxi, gc glucoz C1, gc fructoz C4(C1OC4) C Tinh bt cú 2 loi liờn kt [1,4]glicozit v [1,6]glicozit D Xenluloz cú cỏc liờn kt [1,4]glicozit Trang 18/28 CHUYấN : Lí THUYT HểA TNG HP Cõu 148: Phỏt biu no sau õy l ỳng ? Cacbon monoxit v silic ioxit l oxit axit B Nitrophotka l hn hp ca NH4H2PO4 v KNO3 C Photpho trng cú cu trỳc mng tinh th nguyờn t, photpho cú cu... 8 C 6 D 4 Cõu 158: Cú 4 dung dch riờng bit: A (HCl), B (CuCl2), C (FeCl3), D (HCl cú ln CuCl2) Nhỳng vo mi dung dch mt thanh st nguyờn cht S trng hp n mũn in hoỏ l A 1 B 2 C 3 D 4 Trang 19/28 CHUYấN : Lí THUYT HểA TNG HP Cõu 159: Cho cỏc nhn xột sau (1) Cht bộo l trieste ca glixerol vi axit bộo (2) Xenlulozo l mt polisaccarit do nhiu gc -glucoz liờn kt vi nhau to thnh (3) Trựng hp ivinyl cú xỳc tỏc . (6) Cho Cu vào dung dch FeCl 3 . S ng hp Cu b oxy hóa là A. 3. B. 4. C. 5. D. 2. CHUYÊN ĐỀ: LÝ THUYẾT HÓA TỔNG HỢP Trang 2/28 Câu 8: Cho các nhn xét sau (1) u. trên nhng thí nghim Fe b n hóa hc là A. (2) và (5). B. (1) và (3). C. (1), (2), (3), (4), (5). D. (3) và (5). CHUYÊN ĐỀ: LÝ THUYẾT HÓA TỔNG HỢP Trang 4/28 Câu 24:g. B. 1, 2, 4, 5. C. 2, 3, 4. D. 1, 3, 4, 5. CHUYÊN ĐỀ: LÝ THUYẾT HÓA TỔNG HỢP Trang 9/28 Câu 67: Cho các phát biu sau: (a) a có tính oxi hóa va có tính kh. (b) Phenol tham gia
- Xem thêm -

Xem thêm: chuyên đề lí thuyết hóa tổng hợp_luyện thi đại học môn hóa, chuyên đề lí thuyết hóa tổng hợp_luyện thi đại học môn hóa, chuyên đề lí thuyết hóa tổng hợp_luyện thi đại học môn hóa

Từ khóa liên quan