70 câu hỏi ôn tập lịch sử có đáp án_tài liệu ôn thi đại học (Hay)

51 2.3K 4
70 câu hỏi ôn tập lịch sử  có đáp án_tài liệu ôn thi đại học (Hay)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

CHƯƠNG I VI T NAM T NĂM 1919 ð N NĂM 1930 Câu Phân tích b i c nh qu c t sau Chi n tranh th gi i th nh t nh hư ng thu n l i ñ n cách m ng Vi t Nam H ng d n tr l i - Trong lúc xã h i Vi t Nam phân hố sâu s c h u qu c a ñ t khai thác l n hai c a Pháp cách m ng tháng Mư i Nga thành cơng vang d i có tác d ng thúc ñ y cách m ng Vi t Nam chuy n sang m t th i kì m i… - H u qu c a Chi n tranh th gi i th nh t, kh ng ho ng kinh t nư c tư b n ch nghĩa nh hư ng c a Cách m ng tháng Mư i Nga ñã làm cho phong trào ñ u tranh gi i phóng dân t c nư c phương ðơng phong trào đ u tranh c a công nhân nư c tư b n phương Tây phát tri n m nh m g n bó m t thi t v i cu c ñ u tranh ch ng k thù chung ch nghĩa ñ qu c - L c lư ng m ng c a giai c p vô s n nư c đ u tìm đư ng t p h p l i ñ thành l p t ch c riêng c a Do tháng 3/1919, Qu c t C ng s n ñư c hình thành Mátxcơva, đánh d u giai đo n m i phong trào cách m ng th gi i - Pháp, ð ng Xã h i b phân hoá xâu s c T i ð i h i Tua tháng 12/1920, m t b ph n tích c c nh t b phi u tán thành gia nh p Qu c t C ng s n tách ñ thành l p ð ng C ng s n Vi t Nam Các ð ng C ng s n n i ti p ñ i (ð ng C ng s n Pháp 1920, ð ng C ng s n Trung Qu c 1921 ), t o thêm ñi u ki n thu n l i cho vi c truy n bá ch nghĩa Mác - Lênin vào Vi t Nam - Cách m ng tháng Mư i Nga s phát tr n c a phong trào Cách m ng vô s n th gi i ñã tác ñ ng m nh m ñ n s l a ch n ñư ng gi i phóng dân t c c a Nguy n Ái Qu c Ngư i ñã tin theo Qu c t C ng s n, gia nh p ð ng C ng s n Pháp tích c c đ truy n bá tư tư ng Mác - Lênin vào Vi t Nam m ñư ng gi i quy t cu c kh ng ho ng v ñư ng l i gi i phóng dân t c Vi t Nam Câu Trình bày sách khai thác thu c đ a l n th hai c a th c dân Pháp tác đ ng c a chúng đ n tình hình kinh t giai c p Vi t Nam H ng d n tr l i Nguyên nhân m c đích : Sau Chi n tranh th gi i th nh t, ñ qu c Pháp nư c th ng tr n b tàn phá n ng n , n n kinh t ki t qu ð bù ñ p nh ng thi t h i to l n chi n tranh, s khơi ph c l i đ a v kinh t c a h th ng tư b n ch nghĩa ð qu c Pháp v a bóc l t nhân dân nư c, v a ti n hành “Chương trình khai thác l n hai” ðơng Dương… Chính sách khai thác thu c ñ a l n hai c a Pháp : ðông Dương, ch y u Vi t Nam, Pháp th c hi n khai thác thu c ñ a l n hai, t 1929 - 1933 - Kinh t : Pháp ñ u tư m nh v i t c đ nhanh, quy mơ l n vào ngành kinh t Vi t Nam, t 1924 - 1929, s v n ñ u tư kho ng t phrăng Nơng nghi p: đ u tư nhi u nh t, ch y u m r ng di n tích đ n n cao su, nhi u cơng ty cao su ñư c thành l p (ð t ñ , Misơlanh…) Công nghi p: m mang ngành d t, mu i, xay xát , ñ c bi t khai thác m (than…) Thương nghi p: ngo i thương phát tri n, giao lưu bn bán n i đ a đư c đ y m nh Giao thơng v n t i: Phát tri n, th m r ng Ngân hàng ðông Dương: N m quy n ch huy kinh t ðông Dương, phát hành gi y b c cho vay lãi Tăng thu thu : ngân sách ðông Dương thu năm 1930 tăng g p l n so v i 1912 Chính sách tr ,văn hoá, giáo d c c a th c dân Pháp : a Chính tr : Pháp tăng cư ng sách cai tr khai thác thu c ñ a B máy ñàn áp, c nh sát, m t thám, nhà tù ho t ñ ng ri t Ngồi cịn c i cách tr - hành chính: đưa thêm ngư i Vi t vào làm cơng s b Văn hố giáo d c : H th ng giáo d c Pháp - Vi t ñư c m r ng Cơ s xu t b n, in n ngày nhi u, ưu tiên xu t b n sách báo c vũ ch trương “Pháp - Vi t ñ hu ” - Trang - Các trào lưu tư tư ng, khoa h c - kĩ thu t, văn hoá, ngh thu t phương Tây vào Vi t Nam, t o s chuy n m i v n i dung, phương pháp tư sáng tác Các y u t văn hoá truy n th ng, văn hoá m i ti n b ngo i lai nô d ch t n t i, ñan xen, ñ u tranh v i K t qu : - V kinh t : Th c dân Pháp ñã du nh p vào Vi t Nam thông qua quan h s n xu t tư b n ch nghĩa, xen k v i quan h s n xu t phong ki n Kinh t Vi t Nam phát tri n thêm m t bư c v n b kìm h m l thu c vào kinh t Pháp - V xã h i : Có s phân hố sâu s c bên c nh giai c p cũ (ñ a ch , phong ki n, nông dân) xu t hi n nh ng t ng l p, giai c p m i (tư s n, ti u tư s n, công nhân) v i nh ng l i ích khác nhau… Câu Cho bi t thái đ kh c a t ng l p, giai c p xã h i Vi t Nam sau Chi n tranh th gi i th nh t V n ñ đư c đ Cương lĩnh tr ñ u tiên c a ð ng C ng s n Vi t Nam (tháng 2/1930) th ? H ng d n tr l i ð c ñi m, kh cách m ng c a giai c p : - Giai c p ñ a ch : + Là ch d a ch y u c a th c dân Pháp, ñư c Pháp dung dư ng nên ngày câu k t ch t ch v i Pháp vi c cư p ño t ru ng ñ t, tăng cư ng bóc l t v kinh t đàn áp v tr ñ i v i nhân dân… + Tuy nhiên h ngư i Vi t Nam, nên có m t b ph n nh ho c cá nhân có tinh th n yêu nư c s n sàng tham gia cách m ng có u ki n… - Giai c p nông dân : + B ñ qu c, phong ki n chi m ño t ru ng đ t, phá s n khơng l i Mâu thu n gi a nơng dân Vi t Nam v i ñ qu c phong ki n tay sai gay g t + Do h n ch v ñ c ñi m giai c p, nên giai c p nông dân không th tr thành l c lư ng lãnh ñ o cách m ng, so h m t l c lư ng hăng hái, đơng ñ o nh t c a cách m ng - Giai c p tư s n : Ra ñ i sau chi n tranh th gi i l n th nh t “con ñ ” c a ch ñ thu c ñ a Do quy n l i kinh t thái đ tr nên giai c p tư s n Vi t Nam chia làm hai b ph n: + B ph n tư s n m i b n: Có quy n l i g n li n v i ñ qu c nên câu k t ch t ch v i ñ qu c + B ph n tư s n dân t c: Có khuynh hư ng làm ăn riêng, kinh doanh đ c l p,b Pháp chèn ép nên nhi u có tinh th n dân t c, dân ch y u d th a hi p - Giai c p ti u tư s n thành th : + Phát tri n nhanh v s lư ng, có tinh th n dân t c ch ng Pháp tay sai + B ph n h c sinh, sinh viên, trí th c nh y c m v i th i cu c, tha thi t canh tân ñ t nư c, hăng hái đ u tranh đ c l p t c a dân t c - Giai c p cơng nhân : + Ra đ i ñ t khai thác thu c ñ a l n th nh t, phát tri n nhanh chóng v s lư ng ch t lư ng ñ t khai thác thu c ñ a l n th hai (trư c chi n tranh có 10 v n, đ n năm 1929 có 22 v n) + Ngồi nh ng đ c m chung c a giai c p công nhân qu c t , ñ i di n cho l c lư ng s n xu t ti n b nh t c a xã h i, có h tư tư ng riêng, có u ki n lao đ ng sinh s ng t p trung, có ý th c t ch c k lu t cao, tinh th n cách m ng tri t ñ …, giai c p cơng nhân Vi t Nam cịn có nh ng đ c ñi m riêng : B ba t ng áp b c bóc l t c a đ qu c, phong ki n tư s n ngư i Vi t Có quan h t nhiên g n bó v i giai c p nông dân K th a truy n th ng yêu nư c anh hùng, b t khu t c a dân t c Có u ki n ti p thu ch nghĩa Mác - Lênin trào lưu cách m ng th gi i, ñ c bi t Cách m ng tháng Mư i Nga Do hồn c nh đ i, v i nh ng ph m ch t nói trên, giai c p công nhân Vi t Nam s m tr thành m t l c lư ng xã h i ñ c l p tiên ti n nh t Vì v y giai c p cơng nhân hồn tồn có kh n m l y ng n c lãnh ñ o cách m ng - Trang - Tóm l i : Sau chi n tranh th gi i th nh t, Vi t Nam di n nh ng bi n ñ i quan tr ng v kinh t , xã h i, văn hoá, giáo d c Mâu thu n xã h i Vi t Nam ti p t c di n sâu s c, ch y u mâu thu n gi a nhân dân ta v i th c dân Pháp ph n ñ ng tay sai Cu c ñ u tranh ch ng ñ qu c tay sai ti p t c di n gay g t, phong phú v n i dung hình th c Thái đ tr , kh cách m ng đư c c th hóa Cương lĩnh tr đ u tiên c a ð ng C ng s n Vi t Nam : Giai c p ñ a ch phong ki n ph n ñ ng t ng l p tư s n ph n cách m ng ph i đánh đ Ph i h t s c liên l c v i ti u tư s n, trung nơng… đ kéo h v phe vô s n ð i v i phú nơng, trung, ti u đ a ch tư b n An Nam mà chưa rõ m t ph n cách m ng l i d ng, làm cho h trung l p D ng lên ph cơng nơng binh; t ch c qn đ i công nông ð ng c a giai c p vơ s n l c lư ng lãnh đ o cách m ng ð ng ph i có trách nhi m thu ph c ñư c ñ i ña s giai c p c a mình, ph i làm cho giai c p lãnh đ o đư c qu n chúng T nh ng phân tích thái đ tr , kh cách m ng c a giai c p t ng l p trên, ð ng đồn k t h l i, t ch c h ñ u tranh ch ng ñ qu c phong ki n, ph n đ ng Câu Nh ng mâu thu n b n xã h i Vi t Nam sau Chi n tranh th gi i th nh t ? Vì l i có nh ng mâu thu n ? H ng d n tr l i - Sau Chi n tranh th gi i th nh t, xã h i Vi t Nam có hai mâu thu n b n : • Mâu thu n gi a dân t c Vi t Nam v i th c dân Pháp ðây mâu thu n ch y u nh t • Mâu thu n gi a nơng dân v i đ a ch phong ki n - ð gi i quy t mâu thu n đó, cách m ng Vi t Nam ph i th c hi n hai nhi m v b n : + ðánh ñ ñ qu c, giành ñ c l p dân t c nhi m v hàng ñ u + ðánh ñ ñ a ch phong ki n, giành ru ng ñ t cho nông dân + Hai mâu thu n y v a ngu n g c, v a ñ ng l c n y sinh thúc ñ y phong trào yêu nư c ch ng th c dân, phong ki n nư c ta * Nguyên nhân có nh ng mâu thu n : Do th c dân Pháp ñ y m nh khai thác thu c đ a, xã h i ta phân hố ngày sâu s c Nh ng giai c p cũ (như giai c p ñ a ch phong ki n nơng dân v n cịn, gi xu t hi n thêm nh ng giai c p m i, nh ng t ng l p m i (ti u tư s n, tư s n cơng nhân (vì h có h tư tư ng riêng, ti n hành cu c ñ u tranh c u nư c theo đư ng riêng c a ðó nh ng ñi u ki n m i bên trong, r t thu n l i cho cu c v n ñ ng gi i phóng dân t c nư c ta t sau chi n tranh th gi i th nh t, mà xu hư ng t t y u ñưa t i thu n l i ñư ng cách m ng vơ s n Câu Nêu nh ng ho t ñ ng yêu nư c c a Phan B i Châu, Phan Châu Trinh m t s ngư i Vi t Nam s ng nư c nh ng năm 1920 - 1925 H ng d n tr l i Sau nh ng năm b n ba ho t ñ ng Nh t, Trung Qu c không thành công, Phan B i Châu b gi i quân phi t Trung Qu c giam năm 1913 ñ n năm 1917 ñư c t nh hư ng c a Cách m ng tháng Mư i Nga s ñ i c a nư c Nga ñ i v i Phan B i Châu Tháng 6/1925, Phan B i Châu b Pháp b t t i Hàng Châu (Trung Qu c), đưa v an trí Hu Phan B i Châu không th ti p t c cu c ñ u tranh m i c a dân t c Năm 1923 : Lê H ng Sơn , H Tùng M u l p t ch c Tâm tâm xã Ngày 19/6/1924, Ph m H ng Thái mưu sát Tồn quy n đơng Dương (Mécclanh) Sa Di n (Qu ng Châu Trung Qu c) Vi c không thành, Ph m H ng Thái anh dũng hy sinh, ti ng bom nhóm l i ng n l a chi n ñ u c a nhân dân ta”như chim én nh báo hi u múa xuân” Năm 1922 : Phan Châu Trinh vi t “Th t ñi u thư” v ch t i c a Kh i ð nh, ơng lên án ch đ qn ch , hơ hào “Khai dân trí, ch n dân khí, h u dân sinh”, di n thuy t ch ñ “ð o đ c lu n lý ðơng - Tây” ñư c nhân dân, niên hư ng ng Nhi u Vi t ki u t i Pháp ñã chuy n tài li u ti n b v nư c Năm 1925, ông l p”H i nh ng ngư i lao đ ng trí th c ðơng Dương” - Trang - Caâu Nêu khái quát nh ng ho t ñ ng c a giai c p tư s n t ng l p ti u tư s n trí th c nh ng năm 1920 - 1925 H ng d n tr l i Giai c p tư s n : T y chay tư s n Hoa ki u, v n ñ ng ngư i Vi t Nam mua hàng c a ngư i Vi t Nam, ñ u tranh ch ng ñ c quy n c ng Sài Gịn, đ c quy n xu t c ng lúa g o t i Nam Kỳ c a tư b n Pháp T p h p thành ð ng L p hi n (1923), ñưa m t s kh u hi u địi t do, dân ch ñư c Pháp ng b m t s quy n l i h s n sàng tho hi p v i chúng, cịn nhóm Nam Phong c a Ph m Quỳnh c vũ “quân ch l p hi n”, nhóm Trung B c tân văn c a Nguy n Văn Vĩnh ñ cao “tr c tr ”… T ng l p ti u tư s n trí th c : ð u tranh địi quy n t do, dân ch , l p Vi t Nam nghĩa đồn, H i Ph c Vi t, ð ng Thanh niên (ñ i bi u: Tôn Quang Phi t, ð ng Thai Mai, Tr n Huy Li u, Nguy n An Ninh…) ñ i báo Chuông rè, An Nam tr , Ngư i nhà quê, H u Thanh, Ti ng Dân, nhà xu t b n ti n b Nam ñ ng thư xã (Hà N i), Cư ng h c thư xã (Sài Gòn), Quan h i tùng thư (Hu )… Trong phong trào yêu nư c dân ch công khai th i kì có m t s s ki n v Ph m H ng Thái mưu sát tồn quy n Méc-lanh (1924), cu c đ u tranh ñ i nhà c m quy n Pháp th Phan B i Châu (1925), cu c truy ñi u, ñ tang Phan Châu Trinh (1926) Caâu tranh c a giai c p công nhân Vi t Nam giai ño n Nêu khái quát phong trào ñ u 1920 - 1925 H ng d n tr l i Các cu c đ u tranh c a cơng nhân ngày nhi u v n l t , t phát, Sài Gòn - Ch L n thành l p Cơng h i (bí m t) Tơn ð c Th ng ñ ng ñ u… B c Kì, cu c bãi cơng n Nam ð nh, Hà N i, H i Dương, năm 1922 Cu c bãi công c a th máy xư ng Ba Son t i c ng Sài Gịn khơng ch u s a ch a chi n h m Misơlê c a Pháp ñ ph n ñ i vi c chi n h m ch binh lính sang đàn áp phong trào ñ u tranh c a nhân dân Trung Qu c (8/1925) v i u sách địi tăng lương 20% ph i cho nh ng công nhân b th i h i ñư c tr l i làm vi c ñánh d u bư c ti n m i c a phong trào cơng nhân Câu L p b ng th ng kê m c tiêu, tính ch t c a giai c p tư s n, t ng l p ti u tư s n giai c p công nhân Vi t Nam nh ng năm 1920 - 1925 nêu nh n xét H ng d n tr l i Phong trào M c tiêu Tính ch t Nh n xét Tư s n dân t c Ti u tư s n Ch y u địi quy n l i Ch ng cư ng quy n, áp b c v kinh t địi quy n t do, dân ch ð u tranh theo khuynh Theo khuynh hư ng dân ch hư ng dân ch tư s n, tư s n, mang tính ch t yêu ho t ñ ng c a h mang nư c, dân ch rõ r t tính ch t c i lương, th a hi p + Tích c c: ð u tranh + Tích c c: Có tác d ng ch ng s c nh tranh, chèn th c t nh lòng yêu nư c, ép c a tư s n nư c truy n bá tư tư ng t dân ngoài… ch nhân dân, truy n + H n ch : Ho t ñ ng c a bá nh ng tư tư ng cách h ch mang tính ch t c i m ng m i lương, gi i h n + H n ch : Phong trào khn kh c a ch đ th c khơng có m t t ch c lãnh - Trang - Cơng nhân N ng v m c đích kinh t - T phát - Ti n d n ñ n t giác Phong trào mang tính ch t t phát, chưa có s ph i h p ñ u tranh nơi, chưa th y rõ v trí (vai trị) c a giai c p cơng nhân dân, ph c v quy n l i c a đ o th ng nh t, có b r ng, t ng l p thi u chi u sâu, ch b t phát nh t th i, thi u s v ng ch c qu n chúng Caâu T i Nguy n Ái Qu c l i tìm đư ng c u nư c m i ? Trình bày v q trình ho t đ ng t năm 1911 – 1930 nh ng c ng hi n c a Nguy n Ái Qu c ñ i v i cách m ng Vi t Nam H ng d n tr l i 1) T i Nguy n Ái Qu c l i tìm đư ng c u nư c m i ? Nguy n Ái Qu c tên th t Nguy n Sinh Cung, sau ñ i Nguy n T t Thành,sinh ngày 19/5/1890 t i Kim Liên, Nam ðàn, Ngh An Cha Nguy n Sinh S c, m Hoàng Th Loan, m t ngư i ph n ñ m ñang, chăm lo ch ng h t m c… Nguy n T t Thành t r t s m có trí đu i th c dân Pháp, gi i phóng ñ ng bào… Ngư i khâm ph c tinh th n yêu nư c c a chí sĩ Phan ðình Phùng, Hồng Hoa Thám, Phan B i Châu, Phan Chu Trinh, l i không tán thành ñư ng c u nư c c a h Các phong trào ðông Du, Duy Tân, cu c kh i nghĩa ñ u b th c dân Pháp d p t t cách m ng lâm vào tình tr ng kh ng ho ng, thi u h n m t phương pháp cách m ng khoa h c M t địi h i t t y u ph i tìm đư ng gi i phóng cho dân t c Trong b i c nh l ch s đó, th y giáo Nguy n T t Thành tìm đư ng c u dân, c u nư c, gi i phóng cho dân t c Vi t Nam 2) Nh ng ho t ñ ng c a Nguy n Ái Qu c t năm 1911 – 1930 : a T năm 1911 ñ n 1918 : - Ngày 5/6/1911, Ngư i l y tên Ba, xin làm vi c ph b p tàu đ c Latusơ Tơrêvin, r i b n c ng Nhà R ng b t ñ u cu c hành trình tìm đư ng c u nư c Tháng 7/1911, Ngư i c p c ng Mácxây c a Pháp - Năm 1912, Ngư i ti p t c ñi m t s nư c châu Âu, châu Phi châu Mĩ… - Năm 1917, Nguy n Ái Qu c tr l i Pháp T i ñây, Ngư i tích c c ho t đ ng t cáo th c dân Pháp tuyên truy n cho cách m ng Vi t Nam, tham gia vào phong trào công nhân Pháp, ti p nh n nh hư ng Cách m ng Tháng Mư i Nga Tư tư ng c a Ngư i d n d n bi n ñ i - Tháng 11/1917, Cách m ng tháng Mư i Nga thành cơng nh hư ng quy t ñ nh ñ n xu hư ng ho t ñ ng c a Ngư i b T năm 1919 ñ n 1923 : - Ngày 18/6/1919 nư c ñ qu c th ng tr n h p H i ngh Vécxai (Verseille) ñ chia th trư ng th gi i Nguy n Ái Qu c g i t i H i ngh B n yêu sách g m m địi quy n t dân ch cho nhân dân Vi t Nam - Tháng 7/1920, Ngư i ñ c Sơ th o lu n cương v v n ñ dân t c thu c đ a c a Lênin T Ngư i hồn tồn tin theo Lênin, d t khốt đ ng v Qu c t th ba - Tháng 12/1920, t i ð i h i c a ð ng Xã h i Pháp h p Tua, Nguy n Ái Qu c ñã b phi u tán thành Qu c t th ba l p ð ng C ng s n Pháp Sau Ngư i tham gia ð ng C ng s n Pháp ngư i c ng s n Vi t Nam ñ u tiên ñánh d u bư c ngo t ho t ñ ng Nguy n Ái Qu c, t ch nghĩa yêu nư c ñ n ch nghĩa Mác - Lênin theo cách m ng vơ s n S ki n đánh d u bư c m ñư ng gi i quy t cu c kh ng ho ng v ñư ng l i gi i phóng dân t c - Năm 1921, Nguy n Ái Qu c v i m t s ngư i yêu nư c c a thu c ñ a Pháp sáng l p H i liên hi p thu c ñ a Pari ñ tuyên truy n, t p h p l c lư ng ch ng ch nghĩa ñ qu c - Năm 1922, báo Ngư i Cùng Kh (Le Paria) c T năm 1923 ñ n 1924 : - Tháng 6/1923, Ngư i Liên Xơ d H i ngh Qu c t nông dân, sau ñó làm vi c Qu c t c ng s n vi t nhi u cho báo S Th t (Paravda) T p chí Thư tín qu c t - Năm 1924, Ngư i d ñ c tham lu n t i ð i h i Qu c t C ng s n l n th V Sau đó, Ngư i t Liên Xơ v Qu ng Châu ñ tr c ti p chu n b v tr , tư tư ng t ch c cho vi c thành l p đ ng vơ s n Vi t Nam d T năm 1924 ñ n 1930 : - Trang - - Ngày 11/11/1924, Ngư i v Qu ng Châu (Trung Qu c) tr c ti p tuyên truy n, giáo d c lý lu n, xây d ng t ch c cách m ng gi i phóng dân t c Vi t Nam - Tháng 6/1925 : Thành l p H i Vi t Nam Cách m ng niên nh m t ch c lãnh ñ o qu n chúng ñ u tranh ch ng Pháp - Ngày 9/7/1925, Ngư i m t s nhà yêu nư c Tri u Tiên, Inđơnêxia l p H i Liên hi p dân t c b áp b c Á ðông - Ngày 6/1 ñ n ngày 3/2/1930, Ngư i ch trì H i ngh h p nh t ba t ch c c ng s n c ng s n, so n th o Chính cương v n t t, Sách lư c v n t t c a ð ng C ng s n Vi t Nam… Tác d ng c a nh ng ho t ñ ng ñ i v i cách m ng Vi t Nam : * V tr : Trong giai đo n này, nh ng ho t ñ ng c a Ngư i ch y u m t tr n tr tư tư ng nh m truy n bá ch nghĩa Mác - Lênin vào nư c ta nư vi t cho báo “Nhân ñ o”, “ð i s ng cơng nhân” “B n án ch đ th c dân Pháp” Nh ng tư tư ng mà ngư i truy n bá s n n t ng tư tư ng c a ð ng ta sau Nh ng tư tư ng là: Ch nghĩa tư b n, ch nghĩa ñ qu c k thù chung c a giai c p vô s n nhân dân nư c thu c ñ a Ch có làm cách m ng đánh đ ch nghĩa tư b n, ch nghĩa đ qu c m i có th gi i phóng giai c p vơ s n nhân dân nư c thu c ñ a ðó m i quan h gi a cách m ng qu c cách m ng thu c ñ a Xác ñ nh giai c p công nhân nông dân l c lư ng nòng c t c a cách m ng Giai c p cơng nhân có đ kh lãnh đ o cách m ng thơng qua đ i tiên phong ð ng c ng s n ñư c vũ trang b ng h c thuy t Mác - Lênin * V t ch c : - Khi v t i Qu ng Châu (Trung Qu c), ngư i ñã t p h p m t s niên Vi t Nam yêu nư c thành l p H i Vi t Nam Cách m ng niên t ch c ti n thân c a ð ng C ng S n Vi t Nam Trong có h t nhân C ng s n ðồn Tóm l i, nh ng ho t ñ ng c a Nguy n Ái Qu c có tác d ng quy t ñ nh vi c chu n b v tr , tư tư ng t ch c cho vi c thành l p ð ng c a giai c p vô s n Vi t Nam 3) Nh ng c ng hi n to l n c a Nguy n Ái Qu c ñ i v i dân t c : Tìm đư c đư ng c u nư c ñúng ñ n : K t h p ñ c l p dân t c v i ch nghĩa xã h i, k t h p tinh th n yêu nư c v i tinh th n qu c t vô s n Chu n b v tr , tư tư ng, t ch c cán b cho vi c thành l p ð ng C ng s n Vi t Nam vào ñ u năm 1930 Cùng ð ng C ng s n ðơng Dương lãnh đ o Cách m ng tháng Tám 1945 thành công, l p nư c Vi t Nam Dân ch C ng hòa, m m t k nguyên m i l ch s dân t c Cùng ð ng C ng s n ðông Dương lãnh ñ o ñ u tranh b o v thành qu cách m ng, xây d ng ch ñ m i nh ng năm ñ u tiên sau Cách m ng tháng Tám Cùng ð ng Lao ñ ng Vi t Nam lãnh ñ o cu c kháng chi n ch ng Pháp (1946 - 1954) th ng l i Cùng ð ng Lao ñ ng Vi t Nam lãnh ñ o cu c kháng chi n ch ng Mĩ, c u nư c xây d ng ch ñ ch nghĩa xã h i mi n B c… M r ng : Theo anh (ch ), công lao to l n nh t c a lãnh t Nguy n Ái Qu c ñ i v i dân t c Vi t Nam ? T i ? + Ngư i tìm đư ng c u nư c đ n cho cơng cu c đ u tranh gi i phóng dân t c Vi t Nam : ðó đư ng K t h p ñ c l p dân t c v i ch nghĩa xã h i, k t h p tinh th n yêu nư c v i tinh th n qu c t vô s n + Nh tìm đư c đư ng c u nư c ñúng ñ n ñã nêu trên, nên m i d n t i vi c thành l p ð ng C ng s n Vi t Nam năm 1930, làm nên cu c Cách m ng tháng Tám 1945 thành công, ti n hành cu c kháng chi n ch ng Pháp ch ng Mĩ th ng l i Câu 10 S đ i ho t ñ ng c a H i Vi t Nam Cách m ng Thanh niên H ng d n tr l i a S ñ i : Cu i năm 1924, Nguy n Ái Qu c v Qu ng Châu, ti p xúc v i Tâm tâm xã ; tháng 6/1925, sáng l p H i Vi t Nam Cách m ng Thanh niên, chu n b ñi u ki n cho s ñ i c a m t ñ ng C ng s n Vi t Nam b Ho t ñ ng : - Trang - - Cơ quan lãnh ñ o cao nh t T ng b (Nguy n Ái Qu c, H Tùng M u, Lê H ng Sơn) Tr s ñ t t i Qu ng Châu - Nguy n Ái Qu c m l p hu n luy n tr t i Qu ng Châu, t năm 1925 ñ n năm 1927 ñã ñào t o ñư c 75 ngư i S lư ng h i viên tăng nhanh, nh t t có phong trào “vơ s n hóa” (1928) H i xây d ng s kh p c nư c: kỳ b Trung, B c, Nam… - Ra báo Thanh niên xu t b n tác ph m ðư ng cách m nh đ ph c v cơng tác hu n luy n, tuyên truy n Tác ph m ðư ng cách m nh v ch nh ng v n ñ b n v ñư ng l i cách m ng gi i phóng dân t c Vi t Nam Vi c truy n bá ch nghĩa Mác - Lênin ñư c ñ y m nh qua phong trào “vơ s n hố” - ð n năm 1929, ñáp ng yêu c u c a phong trào công nhân phong trào yêu nư c, chi b c ng s n ñ u tiên ñư c thành l p t i Hà N i (3/1929) Sau ð i h i l n th nh t (5/1929), H i phân hóa thành hai t ch c: ðơng Dương c ng s n ñ ng (6/1929) An Nam c ng s n ñ ng (8/1929) H i Vi t Nam Cách m ng Thanh niên ti n thân c a ð ng C ng s n Vi t Nam… M r ng : Vai trò c a H i Vi t Nam Cách m ng niên s xu t hi n t ch c C ng s n ñ i v i s phát tri n c a phong trào công nhân : - Ho t ñ ng c a H i Vi t Nam Cách m ng niên Tân Vi t Cách m ng ð ng có tác d ng thúc đ y phong trào cơng nhân phát tri n t “t phát” lên “t giác” : m l p hu n luy n cán b nh m truy n bá Ch nghĩa Mác - Lênin, báo “Thanh niên”, phong trào “Vơ s n hố” Phong trào t năm 1928 phát tri n c v s lư ng ch t lư ng - S xu t hi n c a t ch c C ng s n m t bi u hi n trư ng thành c a giai c p công nhân Giai c p cơng nhân tr thành m t l c lư ng tr đ c l p ngày l n m nh ñi ñ u tr n n ñâú tranh ch ng ñ qu c phong ki n tay sai nư c ta ðây bư c chu n b tr c ti p cho s thành l p ð ng C ng s n ðơng Dương Câu 11 S đ i ho t ñ ng c a Tân Vi t Cách m ng ñ ng H ng d n tr l i a S đ i: Ngày 14/7/1925 tù tr cũ Trung Kỳ: Lê Văn Huân, Nguy n ðình Kiên … nhóm sinh viên Cao ð ng Hà N i l p H i Ph c Vi t, sau ñ i thành Hưng Nam (11/1925) Vi t Nam Cách m ng ñ ng Vi t Nam Cách m ng ð ng chí H i (7/1927) H i nhi u l n bàn ñ h p nh t v i H i Vi t Nam cách m ng niên song không thành ð n 14/7/1928, H i ñ i thành Tân Vi t cách m ng ñ ng b Ho t ñ ng: - Ch trương: ñánh ñ d qu c ch nghĩa nh m thi t l p m t xã h i bình đ ng bác - L c lư ng: nh ng trí th c nh niên ti u tư s n yêu nư c - ð a bàn h at ñ ng ch y u Trung Kỳ - ð ng Tân Vi t ñ i, ho t ñ ng ñi u ki n H i Vi t Nam cách m ng niên phát tri n m nh, tư tư ng cách m ng c a Nguy n Ai Qu c ñư ng l i c a H i cu n hút nhi u ñ ng viên c a Tân Vi t, m t s ñ ng viên tiên ti n chuy n sang H i Vi t Nam cách m ng niên, s l i tích c c chu n b ti n t i thành l p đ ng CM theo h c thuy t Mác-Lênin Tân Vi t Cách m ng đ ng có tác d ng góp ph n thúc ñ y s phát tri n phong trào công nhân, t ng l p nhân dân phong trào dân t c, dân ch ñ a phương có đ ng h at đ ng Câu 12 S ñ i ho t ñ ng c a Vi t Nam Qu c dân ñ ng H ng d n tr l i a S thành l p: Ngày 25/12/1927, Vi t Nam qu c dân ñ ng ñư c thành l p s Nam ñ ng thư xã; theo khuynh hư ng cách m ng dân ch tư s n Lãnh t c a ð ng Nguy n Thái H c Lúc m i thành l p, ð ng chưa có m c đích, tơn ch rõ r t, mà ch nêu chung chung là: “trư c làm dân t c cách m ng, sau làm th gi i cách m ng” b Ho t ñ ng: - Trang - - Chương trình hành đ ng nêu ngun t c c a ð ng là: “T – Bình đ ng – Bác ái” Chương trình ho t đ ng c a ð ng chia thành th i kì Th i kì cu i b t h p tác v i gi c, “ñánh ñu i gi c Pháp, xố b ngơi vua, thi t l p dân quy n”; ti n hành “cách m ng b ng s t máu” - T ch c s qu n chúng r t ít, đ a bàn bó h p m t s đ a phương B c Kỳ; Trung Kỳ Nam Kỳ khơng đáng k - Tháng 2/1929 Vi t Nam Qu c dân ñ ng t ch c ám sát trùm m phu Bazanh Hà N i, b Pháp kh ng b dã man Trư c tình th b đ ng, lãnh ñ o Vi t Nam Qu c dân ñ ng quy t ñ nh d c h t l c lư ng th c hi n b o ñ ng cu i “không thành công thành nhân” - Trong tình th b đ ng, Vi t Nam qu c dân ñ ng quy t ñ nh d c toàn b l c lư ng ti n hành cu c kh i nghĩa Yên Bái (2/1930) v i ý tư ng “Không thành công thành nhân!” B th c dân Pháp ñàn áp, cu c kh i nghĩa th t b i, k t thúc vai trò l ch s c a Vi t Nam qu c dân ñ ng Caâu 13 Ch ng t r ng phong trào cơng nhân nư c ta phát tri n lên m t bư c cao t sau Chi n tranh th gi i th nh t Cu c bãi cơng c a cơng nhân Ba Son (8/1925) có nh ng m m i so v i phong trào trư c ? H ng d n tr l i a Giai ño n 1919 - 1925 : Các cu c ñ u tranh l t t phát ý th c giai c p phát tri n + 1920, cơng nhân Sài Gịn – Ch L n thành l p Cơng h i, Tơn ð c Th ng đ ng đ u + 1922, công nhân viên ch c s cơng thương B c Kì địi ngh ch nh t có tr lương + 1924, nhi u cu c bãi công c a công nhân Nam ð nh, Hà N i, H i Dương + 1925, n i b t nh t cu c bãi công c a th máy xư ng Ba Son b Giai ño n 1925 - 1929 : - T năm 1926 ñ n năm 1927 : Liên ti p n nhi u cu c bãi công c a công nhân viên ch c h c sinh h c ngh L n nh t cu c bãi công c a công nhân s i Nam ð nh, ñ n ñi n Cam Tiêm, Phú Ri ng… - T năm 1928 ñ n 1929 : Phong trào có tính th ng nh t tồn qu c, có 30 cu c bãi cơng n t B c chí Nam: Nhà máy xi măng, nhà máy s i H i Phòng, nhà máy s i Nam ð nh Các phong trào th i kì liên k t đư c nhi u ngành, nhi u đ a phương, trình đ giác ng c a cơng nhân đư c nâng cao Giai c p công nhân tr thành m t l c lư ng tr đ c l p c Cu c bãi công c a th máy xư ng Ba Son (tháng 8/1925) có m c đích ngăn c n tàu Pháp đưa lính sang đàn áp cách m ng Trung Qu c Cu c bãi công th ng l i ñã ñánh d u m t bư c ti n m i c a phong trào công nhân nư c ta Giai c p công nhân t ñây ñã ñ u tranh có t ch c có m c đích tr rõ ràng Câu 14 Hãy gi i thích phong trào u nư c theo khuynh hư ng dân ch tư s n Vi t Nam nh ng năm 1919 - 1930 l i b th t b i nhanh chóng ? S th t b i c a phong trào yêu nư c theo khuynh hư ng dân ch tư s n giai đo n nói lên u ? H ng d n tr l i a Nguyên nhân th t b i c a phong trào yêu nư c theo khuynh hư ng dân ch tư s n nư c ta - Các phong trào theo khuynh hư ng dân ch tư s n tiêu bi u ho t ñ ng c a Vi t Nam Qu c dân ñ ng, ñã phát tri n m nh t sau Chi n tranh th gi i th nh t ñ u l n lư t ñi ñ n th t b i : • Giai c p tư s n dân t c Vi t Nam non v kinh t , què qu t v tr • Khuynh hư ng chính tr theo đư ng dân ch tư s n dân t c Vi t Nam khơng đáp ng ñư c yêu c u khách quan c a s nghi p gi i phóng dân t c c a nhân dân ta • T ch c non kém, khơng ñ s c ñ ch ng ñ trư c m i th ño n kh ng b c a k thù ñ t n t i phát tri n - S th t b i c a phong trào dân t c theo khuynh hư ng dân ch tư san b t ngu n t nguyên nhân sâu xa s kinh t giai c p xã h i Vi t Nam sau Chi n tranh th gi i th nh t - Kh i nghĩa Yên Bái m t ng n ñèn tàn phong trào ñ u tranh c a tư s n dân t c Trư c t t, bùng cháy m t l n cu i đ r i khơng bao gi cháy n a ðây m t s ki n ñánh d u s ch m - Trang - d t phong trào yêu nư c ñi theo khuynh hư ng dân ch tư s n ñ ng ch cho phong trào yêu nư c theo đư ng Cách m ng vơ s n Vi t Nam b S th t b i c a phong trào yêu nư c theo khuynh hư ng dân ch tư s n giai ño n trên nói lên : Con đư ng gi i phóng dân t c theo khuynh hư ng dân ch tư s n không thành công “Mu n c u nư c gi i phóng dân t c khơng có đư ng khác đư ng cách m ng vơ s n” Câu 15 T i năm 1929, Vi t Nam l i di n cu c ñ u tranh xung quanh v n ñ thành l p ð ng C ng s n ? Cho bi t k t qu c a cu c ñ u tranh H ng d n tr l i 1) Nguyên nhân di n cu c ñ u tranh xung quanh v n ñ thành l p ð ng C ng s n Vi t Nam : a- Năm 1929, phong trào ñ u tranh c a công nhân, nông dân, ti u tư s n t ng l p yêu nư c khác phát tri n m nh m , k t thành m t sóng dân t c dân ch ngày lan r ng - H i Vi t Nam Cách m ng Thanh niên khơng cịn đ kh ñ ti p t c lãnh ñ o cách m ng… Yêu c u l ch s ñ t ph i thành l p m t đ ng nh n th c di n khơng ñ ng ñ u h i viên c a t ch c này… b- B c Kỳ nơi phong trào cách m ng phát tri n m nh nh t nư c, có s lư ng h i viên c a t ch c Vi t Nam Cách m ng niên đơng…Vì th h s m nh n th y s c n thi t ph i thành l p m t đ ng vơ s n.Tháng 3/1929, s h i viên tiên ti n B c kỳ ñã h p t i Hà N i l p chi b C ng s n ñ u tiên…, ti n hành v n ñ ng ñ thành l p m t ñ ng c ng s n - Phong trào cách m ng Trung Kỳ, Nam Kỳ phát tri n không m nh b ng B c Kỳ, nh ng ngư i ñ ng ñ u t ch c Thanh niên chưa nhìn th y yêu c u c p thi t ph i thành l p đ ng vơ s n… - T i ð i h i l n th nh t c a H i Vi t Nam Cách m ng niên (5/1929) Hương C ng (Trung Qu c) di n cu c ñ u tranh gay g t xung quanh v n ñ thành l p ð ng ð i bi u B c Kỳ ñưa yêu c u thành l p ñ ng c ng s n khơng đư c ch p nh n, h b ñ i h i v 2) K t qu c a cu c ñ u tranh : - Tháng 6/1929, ñ i bi u t ch c s c ng s n B c Kỳ h p t i s nhà 312, ph Khâm Thiên (Hà N i) quy t ñ nh thành l p ðơng Dương C ng s n đ ng… - Kho ng tháng 8/1929, T ng b Thanh niên Kỳ b Vi t Nam Cách m ng Thanh niên Nam Kì nh n th c ñư c yêu c u ph i thành l p ñ ng C ng s n nên quy t ñ nh thành l p An Nam C ng s n ð ng - Tháng 9/1929, nh ng ngư i giác ng c ng s n t ch c Tân Vi t tuyên b thành l p ðông Dương C ng s n Liên đồn - S đ i c a ba t ch c c ng s n ch ng t ch nghĩa Mác- Lênin ñã th m sâu vào phong trào công nhân, phong trào yêu nư c Vi t Nam ði u ki n cho s thành l p ð ng chín mu i… - Các t ch c ho t ñ ng riêng r , tranh giành nh hư ng l n gây b t l i cho phong trào ð u 1930, Nguy n Ái Qu c tri u t p H i ngh h p nh t ba t ch c thành ð ng C ng s n Vi t Nam… Câu 16 Trình bày hồn c nh l ch, n i dung, ý nghĩa nguyên nhân thành công c a H i ngh h p nh t t ch c c ng s n Vi t Nam ngày 6/1/1930 H ng d n tr l i Hoàn c nh : - Ba t ch c c ng s n Vi t Nam ñ i năm 1929 ho t ñ ng riêng r , tranh giành nh hư ng c a nhau, làm phong trào cách m ng nư c có nguy chia r l n - Nguy n Ái Qu c ñư c tin H i Vi t Nam Cách m ng Thanh niên phân li t thành hai ð ng c ng s n, li n r i kh i Xiêm, sang Trung Qu c ñ th ng nh t t ch c c ng s n N i dung h i ngh : V i cương v phái viên c a Qu c t c ng s n, Nguy n Ai Qu c tri u t p H i ngh h p nh t ð ng C u Long (Hương C ng) t ngày 6/1/1930 - Nguy n Ái Qu c phê phán nh ng quan ñi m sai l m c a t ch c c ng s n riêng l nêu chương trình h i ngh - Trang - - H i ngh ñã nh t trí th ng nh t t ch c c ng s n thành ð ng c ng s n Vi t Nam, thơng qua Chính cương v n t t, sách lư c v n t t c a ð ng Nguy n Ai Qu c so n th o (Cương lĩnh tr d u tiên c a ð ng c ng s n Vi t Nam) - Ngày 08/02/1930, ñ i bi u v nư c Ban ch p hành Trung ương lâm th i c a ð ng thành l p g m y viên Tr nh ðình C u ñ ng ñ u - Ngày 24/02/1930, ðông Dương c ng s n Liên đồn đư c k t n p vào ð ng c ng s n Vi t Nam Sau này, ð i h i toàn qu c l n th III c a ð ng Lao ñ ng Vi t Nam quy t ñ nh l y ngày 3/2/1930 làm ngày k ni m thành l p ð ng Ý nghĩa c a H i ngh : H i ngh có ý nghĩa m t ñ i h i thành l p ð ng, thông qua đư ng l i Cách m ng (tuy cịn sơ lư c) Nguyên nhân thành công c a h i ngh : Gi a ñ i bi u t ch c khơng có mâu thu n v ý th c h , đ u có xu hư ng vơ s n, đ u tn theo u l c a qu c t C ng s n ðáp ng ñúng nhu c u th c ti n c a Cách m ng lúc Do đư c s quan tâm c a Qu c t C ng s n uy tín cao c a lãnh t Nguy n Ái Qu c Câu 17 Phân tích ý nghĩa l ch s c a s ki n ð ng C ng s n Vi t Nam ñư c thành l p vào ñ u năm 1930 H ng d n tr l i - ð ng C ng s n Vi t Nam ñ i m t bư c ngo t vĩ ñ i l ch s cách m ng Vi t Nam, s n ph m c a s k t h p ch nghĩa Mác - Lênin v i phong trào công nhân phong trào yêu nư c Vi t Nam ba th p niên ñ u c a th k XX - Ch m d t tình tr ng kh ng ho ng v ñư ng l i giai c p lãnh ñ o cách m ng - Ch ng t r ng giai c p cơng nhân Vi t Nam trư ng thành ñ s c lãnh ñ o cách m ng - ð ng đ i làm cho cơng nhân Vi t Nam th c s tr thành m t b ph n khăng khít c a cách m ng th gi i K t giai c p cơng nhân nhân dân lao ñ ng Vi t Nam tham gia vào s nghi p ñ u tranh gi i phóng lồi ngư i m t cách t giác có t ch c - ð ng C ng s n Vi t Nam ñ i kh ng ñ nh quy n lãnh ñ o t ñ i c a giai c p cơng nhân mà đ i tiêu phong c a ð ng C ng s n Vi t Nam, s chu n b t t y u ñ u tiên cho nh ng bư c nh y v t vĩ ñ i nh ng th ng l i vang d i c a cơng nhân Vi t Nam v sau Câu 18 Trình bày n i dung b n c a Chính cương v n t t, Sách lư c v n t t Nguy n Ái Qu c kh i th o ñ u năm 1930 cho bi t nói ð ng C ng s n Vi t Nam ñ i m t bư c ngo t l ch s vĩ ñ i c a cách m ng Vi t Nam H ng d n tr l i N i dung c a Chính cương v n t t, Sách lư c v n t t : Chính cương v n t t, Sách lư c v n t t Nguy n Ái Qu c so n th o ñư c H i ngh thành l p ð ng thông qua Cương lĩnh tr đ u tiên c a ð ng C ng s n Vi t Nam Nh ng ñi m ch y u c a Cương lĩnh tr đ u tiên: Chi n lư c cách m ng: ti n hành “ tư s n dân quy n cách m ng th ñ a cách m ng ñ ñi t i xã h i c ng s n” Nhi m v cách m ng: ñánh ñ ñ qu c Pháp, b n phong ki n, tư s n ph n cách m ng, làm cho nu c Vi t Nam ñ c l p t do, l p ph cơng, nơng, binh qn đ i cơng nơng; t ch thu s n nghi p c a ñ qu c ph n cách m ng chia cho dân cày nghèo, ti n hành cách m ng ru ng ñ t L c lư ng cách m ng: công nông, ti u tư s n, trí th c, l i d ng ho c turng l p phú nơng, đ a ch , tư s n Cách m ng ph i liên l c v i dân t c b áp b c vơ s n th gi i Lãnh đ o cách m ng: ð ng c ng s n Vi t Nam: ñ i ti n phong c a giai c p vơ s n Tuy cịn v n t t, song cương lĩnh gi i phóng dân t c sáng t o, k t h p ñúng ñ n v n ñ dân t c giai c p ð c l p, t tư tư ng ch y u c a cương lĩnh T i nói : ð ng C ng s n Vi t Nam ñ i m t bư c ngo t l ch s vĩ ñ i c a cách m ng Vi t Nam ? - Trang 10 - - ðánh d u th ng l i c a cu c kháng chi n ch ng Pháp, song chưa tr n v n m i gi i phóng đư c mi n B c Cu c ñ u tranh cách m ng v n ph i ti p t c đ gi i phóng mi n Nam, th ng nh t ñ t nư c - Pháp bu c ph i ch m d t chi n tranh, rút quân ñ i v nư c M th t b i âm mưu kéo dài, m r ng, qu c t hóa chi n tranh xâm lư c ðơng Dương Câu 51 Phân tích nguyên nhân th ng l i ý nghĩa l ch s c a cu c kháng chi n ch ng Pháp (1946 - 1954) H ng d n tr l i Ý nghĩa l ch s : a ð i v i dân t c - Ch m d t cu c chi n tranh xâm lư c ách th ng tr th c dân c a Pháp g n m t th k ñ t nư c ta; - Mi n B c ñư c gi i phóng, chuy n sang giai đo n cách m ng xã h i ch nghĩa, t o s đ nhân dân ta gi i phóng mi n Nam, th ng nh t T qu c b ð i v i th gi i - Giáng địn n ng n vào tham v ng xâm lư c, nơ d ch c a ch nghĩa đ qu c sau Chi n tranh th gi i th hai - Góp ph n làm tan rã h th ng thu c ñ a, c vũ m nh m phong trào gi i phóng dân t c th gi i Á, Phi, M Latinh Nguyên nhân th ng l i : - Quan tr ng nh t có s lãnh ñ o sáng su t c a ð ng, ñ ng ñ u Ch t ch H Chí v i đư ng l i tr , quân s ñư ng l i kháng chi n ñúng ñ n, sáng t o - Toàn dân, toàn qn ta đồn k t dũng c m chi n ñ u, lao ñ ng, s n xu t - Có h th ng quy n dân ch nhân dân c nư c, có m t tr n dân t c th ng nh t, có l c lư ng vũ trang s m xây d ng khơng ng ng l n m nh, có h u phương r ng l n, v ng ch c v m i m t - Vi t Nam, Lào Campuchia liên minh chi n ñ u ch ng k thù chung - S đ ng tình, ng h , giúp ñ c a Trung Qu c, Liên Xô nư c dân ch nhân dân khác, c a nhân dân Pháp loài ngư i ti n b CHƯƠNG IV VI T NAM T NĂM 1954 ð N NĂM 1975 Caâu 52 T i sau Hi p đ nh Giơnevơ năm 1954 v ðơng Dương, nư c Vi t Nam b chia c t làm hai mi n v i hai ch đ tr khác ? Hãy cho bi t nhi m v chi n lư c c a cách m ng m i mi n B c, Nam th i kì 1954 - 1975 m i quan h cách m ng gi a hai mi n H ng d n tr l i Tình hình nư c ta sau Hi p đ nh Giơnevơ năm 1954 v ðơng Dương : a Mi n B c : • Ngày 10/10/1954, quân ta ti p qu n Hà N i • Ngày 1/1/1955, Trung ương ð ng, Chính ph H Ch t ch tr v Th • Ngày 13/5/1955, lính Pháp cu i r i kh i H i Phịng, mi n B c hồn tồn gi i phóng b Mi n Nam : • Gi a tháng 5/1956, Pháp rút kh i mi n Nam chưa th c hi n hi p thương t ng n c th ng nh t Vi t Nam theo ñi u kho n c a Hi p ñ nh Giơnevơ - Trang 37 - M thay Pháp, đưa tay sai Ngơ ðình Di m lên n m quy n mi n Nam, âm mưu chia c t Vi t Nam, bi n mi n Nam Vi t Nam thành thu c ñ a ki u m i, c quân s ðông Dương ðông Nam Á Nhi m v : - Trong tình hình ñ t nư c t m th i b chia c t làm hai mi n, m i mi n có m t nhi m v chi n lư c khác nhau: + Mi n B c ti n hành cách m ng xã h i ch nghĩa + Mi n Nam ti p t c cu c cách m ng dân t c dân ch nhân dân - Quan h cách m ng gi a hai mi n: m i mi n th c hi n m t chi n lư c cách m ng khác nhau, có quan h m t thi t v i + ð u nh m th c hi n m t nhi m v chi n lư c chung ñánh Mĩ tay sai, nh m gi i phóng mi n Nam, th ng nh t ñ t nư c, t o ñi u ki n cho c nư c ñi lên ch nghĩa xã h i + Là quan h gi a h u phương ti n n; ph i h p, tác ñ ng thúc ñ y l n nhau, t o ñi u ki n cho nhau.Th ng l i c a cách m ng m i mi n ñ u th ng l i chung • Câu 53 Phong trào “ð ng kh i” (1959 - 1960) Nêu di n bi n, k t qu ý nghĩa mi n Nam ñã n hoàn c nh ? H ng d n tr l i a Nguyên nhân bùng n : - 1957-1959: quy n Ngơ ðình Di m ban hành sách “t c ng, di t c ng”, ñ o lu t 10/59 ñ t c ng s n ngồi vịng pháp lu t, lê máy chém kh p mi n Nam làm l c lư ng cách m ng b t n th t n ng, địi h i ph i có bi n pháp quy t li t ñ ñưa cách m ng vư t qua khó khăn - Tháng 01/1959, H i ngh Trung ương ð ng 15 xác ñ nh: cách m ng mi n Nam khơng có đư ng khác s d ng b o l c cách m ng đánh đ quy n M - Di m Phương hư ng b n kh i nghĩa giành quy n v tay nhân dân b ng l c lư ng vũ trang b Di n bi n : Lúc ñ u phong trào n l t t ng ñ a phương Vĩnh Th nh, Bác Ái (2/1959), Trà B ng (8/1959)…, sau lan kh p mi n Nam thành cao trào cách m ng, tiêu bi u cu c “ð ng kh i” B n Tre Ngày 17/1/1960, “ð ng kh i” n xã ð nh Thu , Phư c Hi p, Bình Khánh (huy n M Cày, t nh B n Tre), t lan kh p huy n M Cày t nh B n Tre (huy n Gi ng Trôm, Ba Tri, Châu Thành…) Qu n chúng gi i tán quy n đ ch, l p y ban nhân dân t qu n, l p l c lư ng vũ trang, t ch thu ru ng ñ t c a ñ a ch , cư ng hào chia cho dân cày nghèo Phong trào lan kh p Nam B , Tây Nguyên m t s nơi Trung Trung b Cu i năm 1960, ta làm ch 600/1298 xã Nam B , 3.200/5721 thôn Tây Nguyên, 904/3829 thôn Trung Trung b c Ý nghĩa : * ð i v i M - Di m: - Giáng địn n ng n vào sách th c dân m i c a M - Làm lung lay t n g c ch ñ tay sai Ngơ ðình Di m * V phía Ta: - ðánh d u bư c phát tri n nh y v t c a cách m ng Vi t Nam: t th gi gìn l c lư ng sang th ti n cơng - T khí th đó, ngày 20/12/1960, M t tr n dân t c gi i phóng mi n Nam Vi t Nam đ i, đồn k t tồn dân đ u tranh ch ng M - Di m, l p quy n cách m ng dư i hình th c y ban nhân dân t qu n M r ng : Vì nói : phong trào “ð ng kh i” (1959 - 1960) ñư c coi m c ñánh d u bư c phát tri n nh y v t c a cách m ng mi n Nam ? - Trang 38 - + “ð ng Kh i” th ng l i ñã làm lung lay t n g c ch ñ Mĩ - Di m + + + + mi n Nam nư c ta th ng l i có ý nghĩa quy t đ nh c a cơng nhân mi n Nam vi c ñánh b i chi n lư c “Chi n tranh m t phía” c a Mĩ tay sai Th ng l i c a phong trào “ð ng Kh i” ñã làm cho l c lư ng vũ trang cách m ng mi n Nam xu t hi n Hai l c lư ng tr l c lư ng vũ trang ñ u l n m nh Vùng gi i phóng mi n Nam nư c ta ñ i Hàng ngàn xã, thơn, p mi n Nam đư c gi i phóng Nhân dân giành quy n làm ch Ngày 20/12/1960, M t tr n Gi i phóng mi n Nam ñ i M t tr n ch trương: đồn k t tồn dân, kiên quy t ñ u tranh ch ng ð qu c M xâm lư c tay sai Ngơ ðình Di m, thành l p quy n liên minh dân t c dân ch r ng rãi mi n Nam, th c hi n ñ c l p dân t c, t dân ch , c i thi n dân sinh, gi v ng hồ bình, thi hành sách trung l p, ti n t i hồ bình th ng nh t T qu c Cách m ng mi n Nam t th gi gìn, b o v l c lư ng s cách m ng sang th i kỳ ti n cơng đ đánh đ ch ñ th ng tr c a Mĩ - Di m, gi i phóng mi n Nam, hồn thành cu c cách m ng dân t c dân ch nhân dân c nư c V i t t c nh ng m đó, cu c “ð ng kh i” (1959 - 1960) ñư c coi m c ñánh d u bư c phát tri n nh y v t c a cách m ng mi n Nam nư c ta Câu 54 ð i h i đ i bi u toàn qu c l n th III c a ð ng Lao ñ ng Vi t Nam h p b i c nh l ch s th ? Nêu n i dung ý nghĩa c a ð i h i H ng d n tr l i a Hoàn c nh l ch s : Gi a lúc cách m ng hai mi n Nam – B c có nh ng bư c ti n quan tr ng, ð ng Lao ñ ng Vi t Nam t ch c ð i h i ñ i bi u toàn qu c l n th III t ngày ñ n 10/9/1960 t i Hà N i b N i dung : - ð nhi m v chi n lư c cho cách m ng c nư c t ng mi n + Mi n B c: cách m ng xã h i ch nghĩa có vai trị quy t đ nh nh t + Mi n Nam: Cách m ng dân t c dân ch nhân dân có vai trị quy t ñ nh tr c ti p + Cách m ng hai mi n có quan h m t thi t, g n bó nh m hồn thành cách m ng dân t c dân ch nhân dân c nư c, th c hi n hịa bình th ng nh t nư c nhà - Th o lu n báo cáo tr , báo cáo s a đ i u l ð ng - Thơng qua k h ach năm l n th nh t (1961 - 1965) xây d ng CNXH mi n B c - B u Ban Ch p hành Trung ương ð ng Lao đ ng Vi t Nam H Chí Minh làm Ch t ch Lê Du n làm Bí thư th nh t Ý nghĩa: Là ð i h i xây d ng ch nghĩa xã h i mi n B c, th c hi n hịa bình th ng nh t nư c nhà Caâu 55 Âm mưu th ño n c a Mĩ ti n hành “Chi n tranh ñ c bi t” (1961 - 1965) mi n Nam Vi t Nam Quân dân mi n Nam ñã chi n ñ u ch ng chi n lư c “Chi n tranh ñ c bi t” giành ñư c th ng l i th ? H ng d n tr l i Chi n lư c “Chi n tranh ñ c bi t” c a M mi n Nam a B i c nh l ch s : Cu i 1960, sau phong trào “ð ng kh i” mi n Nam, M ñ th c hi n “Chi n tranh ñ c bi t” (1960 - 1965) mi n Nam Vi t Nam Trong đó, th gi i, phong trào gi i phóng dân t c dâng lên m nh m ñe h th ng thu c ñ a c a ch nghĩa ñ qu c ð đ i phóng l i T ng th ng Mĩ G.Kenơđi đ chi n lư c tồn c u “Ph n ng linh ho t” ti n hành chi n lư c “Chi n tranh ñ c bi t b Âm mưu - Là hình th c chi n tranh xâm lư c th c dân ki u m i, ñư c ti n hành b ng quân ñ i tay sai, dư i s ch huy c a h th ng “c v n” M , d a vào vũ khí, trang b k thu t, phương ti n chi n tranh c a M , nh m ch ng l i phong trào cách m ng c a nhân dân ta - Âm mưu b n: “dùng ngư i Vi t ñánh ngư i Vi t” - Trang 39 - c Th - ño n: ð k ho ch Xtalây – Taylo : Bình đ nh mi n Nam 18 tháng Tăng vi n tr quân s cho Di m, tăng cư ng c v n M l c lư ng qn đ i Sài Gịn Ti n hành d n dân l p “ p chi n lư c”, trang b hi n ñ i, s d ng ph bi n chi n thu t m i “tr c thăng v n” “thi t xa v n” - Thành l p B ch huy quân s M mi n Nam (MACV) - M nhi u cu c hành quân càn quét nh m tiêu di t l c lư ng cách m ng, ti n hành nhi u ho t ñ ng phá ho i mi n B c, phong t a biên gi i, vùng bi n nh m ngăn ch n s chi vi n c a mi n B c cho mi n Nam Mi n Nam chi n ñ u ch ng “Chi n tranh ñ c bi t” c a M M t tr n dân t c gi i phóng mi n Nam Vi t Nam ð ng lãnh ñ o nhân dân ta k t h p ñ u tranh tr v i ñ u tranh vũ trang, n i d y ti n cơng đ ch ba vùng chi n lư c (r ng núi, nơng thơn đ ng b ng th ), b ng ba mũi giáp cơng (chính tr , quân s , binh v n) a ðánh b i k ho ch Xtalây – Taylo (1961 – 1963): bình ñ nh mi n Nam 18 tháng - 1961 - 1962: qn gi i phóng đ y lùi nhi u cu c ti n cơng c a đ ch ð u tranh ch ng phá “ p chi n lư c”: di n gay go quy t li t gi a ta ñ ch Ta phá “ p chi n lư c” đơi v i d ng làng chi n ñ u Cu i năm 1962, ta ki m soát n a t ng s p v i 70% nông dân mi n Nam ð u tranh quân s : Ngày 2/1/1963, quân dân ta th ng l n tr n p B c (M Tho), ñánh b i cu c hành quân càn quét c a 2000 M - Ng y Sài Gòn có c v n M ch huy v i phương ti n chi n tranh hi n ñ i ð u tranh tr : di n m nh m kh p th l n, n i b t ñ u tranh c a “ñ i qn tóc dài”, c a “tín đ ” Ph t giáo… Góp ph n đ y nhanh q trình suy s p c a quy n Ngơ ðình Di m - Ngày 1/11/1963, M gi t dây cho tư ng lĩnh Sài Gịn đ o l t đ Ngơ ðình Di m Chính quy n Sài Gịn lâm vào tình tr ng kh ng ho ng b ðánh b i k ho ch Giônxơn - Mác Namara : Tăng cư ng vi n tr quân s , n đ nh quy n Sài Gịn, bình ñ nh mi n Nam có tr ng ñi m hai năm (1964 – 1965) ðánh phá “ p chi n lư c”: t ng m ng l n “ p chi n lư c” c a ñ ch b phá v , làm phá s n b n “xương s ng” c a chi n tranh ñ c bi t Cu i năm 1964, ñ ch ch cịn ki m sốt đư c 3.300 p, t i tháng 6/1965, gi m xu ng m c th p nh t, ch cịn ki m sốt 2.200 p Vùng gi i phóng ngày m r ng, tr thành h u phương tr c ti p c a cách m ng T i vùng gi i phóng, quy n cách m ng c p ñư c thành l p, ru ng ñ t c a Vi t gian b t ch thu ñư c chia cho dân cày nghèo V quân s : ðông - Xuân 1964 - 1965, ta th ng l n tr n Bình Giã (2/12/1964), lo i 1700 tên ñ ch kh i vịng chi n, đánh b i chi n lư c “tr c thăng v n” “thi t xa v n” Sau đó, ta ti p t c giành th ng l i An Lão, Ba Gia, ð ng Xoài Làm phá s n v b n chi n lư c “Chi n tranh ñ c bi t” c a M Ý nghĩa : - M ñã th t b i vi c s d ng mi n Nam Vi t Nam làm thí m m t lo i hình chi n tranh đ ñàn áp phong trào cách m ng th gi i - M bu c ph i chuy n sang chi n lư c “Chi n tranh c c b ” (t c th a nh n s th t b i c a chi n tranh ñ c bi t) - Ch ng t ñư ng l i lãnh ñ o c a ð ng ñúng ñ n s trư ng thành nhanh chóng c a Quân Gi i phóng mi n Nam Vi t Nam M r ng : Theo anh (ch ), nh ng nguyên nhân ch y u ñã d n t i th ng l i c a quân dân mi n Nam vi c ch ng l i “Chi n tranh ñ c bi t” ? + S lãnh ñ o c a ð ng Lao ñ ng Vi t Nam… + Căm thù trư c nh ng t i ác to l n c a Mĩ tay sai, nhân dân ta ñã quy t tâm chi n ñ u, s n sàng hy sinh… + S ñ ng tình ng h c a nhân dân yêu chu ng hịa bình th gi i - Trang 40 - Câu 56 B ng nh ng s ki n l ch s , anh (ch ) ch ng minh câu nói c a Ch t ch H Chí Minh t i H i ngh Chính tr đ c bi t (3/1964) : “Trong 10 năm qua, mi n B c nư c ta ñã ti n hành nh ng bư c dài chưa t ng th y l ch s dân t c ð t nư c, xã h i ngư i ñ u ñ i m i.” H ng d n tr l i T năm 1954 ñ n năm 1957, sau mi n B c hồn tồn gi i phóng, b t tay vào công cu c c i cách ru ng ñ t, khôi ph c kinh t , hàn g n v t thương chi n tranh Qua ñ t c i cách ru ng ñ t, giai c p đo ch b n b xố b Nơng dân làm ch nơng thơn, nguy n v ng lâu ñ i c a nhân dân “ngư i cày có ru ng” đư c th c hi n - Công cu c khôi ph c kinh t đư c tồn dân tích c c hư ng ng tri n hai t t c ngành Trong nông nghi p, nông dân hăng hái khai kh n ru ng ñ t b hoang, b o ñ m cày c y h t ru ng ñ t v ng ch , tăng thêm đàn trâu bị, s m thêm nơng c H th ng đê ñi u ñư c tu b Trong công nghi p, giai c p cơng nhân nhanh chóng khơi ph c m h u h t s công nghi p Các ngành th công nghi p mi n B c đư c khơi ph c nhanh chóng Trong thương nghi p, h th ng m u d ch qu c doanh h p tác xã mua bán ñư c m r ng, ñã cung c p ngày nhi u m t hàng cho nhân dân; giao lưu hàng hố gi a đ a phương ngày phát tri n; ho t ñ ng ngo i thương d n d n t p trung vào tay Nhà nư c Giao thông v n t i đư c tr ng - Văn hố giáo d c ñư c ñ y m nh H th ng y t chăm sóc s c kho cho nhân dân ñư c Nhà nư c quan tâm xây d ng N p s ng lành m nh, gi gìn v sinh đư c v n đ ng th c hi n kh p m i nơi T năm 1958 ñ n năm 1960, mi n B c th c hi n c i cách quan h s n xu t, bư c ñ u phát tri n kinh t - văn hoá Mi n B c l y c i t p xã h i ch nghĩa làm tr ng tâm: c i t o ñ i v i công nghi p, th công nghi p, thương nghi p nh , công thương nghi p tư b n tư doanh, khâu h p tác hố nơng nghi p K t qu c i t o xố b b n ch đ ngư i bóc l t ngư i, có tác d ng thúc ñ y s n xu t phát tri n, nh t ñi u ki n chi n tranh, h p tác xã ñã b o ñ i s ng v t ch t, tinh th n cho ngư i ñi chi n ñ u, ph c v chi n ñ u T năm 1961 ñ n năm 1965, mi n B c bư c vào th c hi n k ho ch Nhà nư c năm l n th nh t, mi n B c chuy n sang l y xây d ng ch nghĩa xã h i làm tr ng tâm Nhi m v b n c a k ho ch năm s c phát tri n công nghi p nông nghi p, tiêp t c công cu c c i t o xã h i ch nghĩa, c ng c tăng cư ng thành ph n kinh t qu c danh, c i thi n m t bư c ñ i s ng v t ch t văn hoá c a nhân dân lao đ ng, c ng c qu c phịng, tăng cư ng tr t t an ninh xã h i Cơng nghi p đư c ưu tiên xây d ng, giá tr s n lư ng công nghi p n ng năm 1965 tăng l n so v i 1960, công nghi p qu c doanh chi m t tr ng 93% t ng giá tr s n lư ng công nghi p mi n B c Nơng nghi p: đ i b ph n nơng dân tham gia h p tác xã nông nghi p Nông dân bư c ñ u th c áp d ng khoa h c - kĩ thu t vào s n xu t nông nghi p H th ng tu nông phát tri n, có cơng trình B c - Hưng - H i Nhi u h p tác xã vư t su t t n thóc hécta gieo tr ng Thương nghi p ñư c ưu tiên phát tri n, góp ph n phát tri n kinh t ù, c ng c quan h s n xu t m i, n ñ nh c i thi n ñ i s ng nhân dân Giao thơng đư ng b , đư ng s t, ñư ng liên t nh, liên huy n, ñư ng sơng, đư ng hàng khơng đư c c ng c Vi c ñi l i nư c giao thông qu c t thu n l i trư c Giáo d c t ph thơng đ n ñ i h c phát tri n nhanh Y t ñư c ñ u tư phát tri n, xây d ng kho ng 6.000 s - Chi vi n cho mi n Nam c nhân l c v t l c ñ chi n ñ u xây d ng vùng gi i phóng Trong năm, m t kh i lư ng vũ khí, đ n dư t, ñư c chuy n vào chi n trư ng Ngày có nhi u đơn v vũ trang, cán b quân s cán b ngành ñư c ñưa vào mi n Nam tham gia chi n ñ u, ph c v chi n ñ u xây d ng vùng gi i phóng Nh ng thành t u ñ t ñư c vi c th c hi n k ho ch năm (1961 – 1965) nói chung 10 năm (1954 - 1964) ñã làm thay ñ i b m t xã h i mi n B c T i H i ngh Chính tr - Trang 41 - đ c bi t (3/1964), Ch t ch H Chí Minh nói : “Trong 10 năm qua, mi n B c nư c ta ñã ti n hành nh ng bư c dài chưa t ng th y l ch s dân t c ð t nư c, xã h i ngư i ñ u ñ i m i.” Ngày 7/2/1965, M gây chi n tranh phá ho i mi n B c l n th nh t, mi n B c chuy n hư ng xây d ng phát tri n kinh t cho phù h p v i u ki n chi n tranh Câu 57 ð qu c Mĩ th c hi n âm mưu th đo n vi c ti n hành chi n lư c “Chi n tranh c c b ” (1965 - 1968) mi n Nam ? Quân dân ta mi n Nam ñã giành ñư c nh ng th ng l i chi n đ u ch ng chi n lư c “Chi n tranh c c b ” ? Nêu ý nghĩa c a th ng l i V n Tư ng (8/1965) H ng d n tr l i Chi n lư c “Chi n tranh c c b ” c a Mĩ mi n Nam : a Âm mưu Gi a 1965, trư c nguy chi n lư c “chi n tranh ñ c bi t” b phá s n, M ph i chuy n sang chi n lư c “chi n tranh c c b ” mi n Nam m r ng phá ho i mi n B c ðây hình th c chi n tranh xâm lư c th c dân ki u m i, ñư c ti n hành b ng l c lư ng vi n chinh M ch y u qn đ ng minh qn đ i Sài Gịn v i phương ti n chi n tranh hi n ñ i Quân s lúc cao nh t (1969) lên ñ n 1,5 tri u tên (M 0,5 tri u) b Th ño n : M t ñưa quân vào mi n Nam tăng cư ng phát tri n ng y quân V i ưu th v quân s , M cho m cu c hành quân “tìm, di t” vào V n Tư ng cu c ph n công mùa khô 1965 - 1966 1966 - 1967 nh m “tìm di t” “bình đ nh” vào vùng c kháng chi n Quân dân mi n Nam chi n ñ u ch ng “Chi n tranh c c b ” : Quân dân ta chi n ñ u ch ng “chi n tranh c c b ” b ng s c m nh c dân t c, c a ti n n h u phương v i ý chí quy t chi n quy t th ng gi c M xâm lư c a Quân s : * Tr n V n Tư ng (Quãng Ngãi ) - 18/08/1965: M huy đ ng 9000 qn t n cơng V n Tư ng - K t qu : Sau ngày chi n ñ u, ta lo i kh i vịng chi n 900 đ ch, 22 xe tăng, 13 máy bay - Ý nghĩa: V n Tư ng ñư c coi “ p B c” ñ i v i M , m ñ u cho cao trào “tìm M đánh, tìm ng y di t” kh p mi n Nam * Cu c t n công mùa khô : - 1965 - 1966 : + M huy ñ ng 72 v n quân (22 v n M ñ ng minh), m 450 cu c hành qn, có cu c hành qn “tìm di t” l n, nh m vào hai hư ng chi n lư c chính: Liên khu V ðông Nam B + Ta t n công kh p nơi, giành nhi u th ng l i, lo i kh i vịng chi n 104.000 đ ch (có 45.500 M ñ ng minh), b n rơi 1430 máy bay - 1966 - 1967 : + M huy ñ ng 98 v n quân (44 v n M ñ ng minh), m 895 cu c hành quân, có cu c hành qn “bình đ nh” “tìm di t” l n, tiêu bi u Gian-xơn Xi-ti ñánh vào c Dương Minh Châu nh m tiêu di t quân ch l c quan ñ u não c a ta + Ta t n cơng kh p nơi, đ p tan cu c hành qn “tìm di t” “bình đ nh” c a M , lo i kh i vòng chi n 151.000 ñ ch (73.500 M ñ ng minh), b n rơi 1231 máy bay b Chính tr : + Kh p nơi t thành th đ n nơng thơn , nhân dân n i d y ñ u tranh tr ng tr ác ôn, phá p chi n lư c, ñòi M rút v nư c , ñòi t dân ch + Uy tín M t tr n dân t c gi i phóng mi n nam Vi t Nam lên cao Cương lĩnh c a m t tr n ñư c 41 nư c, 12 t ch c qu c t t ch c khu v c ng h Caâu 58 Cu c T ng ti n công n i d y Xuân M u Thân 1968 mi n Nam Vi t Nam di n hoàn c nh ? Nêu khái quát di n bi n, k t qu ý nghĩa - Trang 42 - H ng d n tr l i a Hoàn c nh l ch s : Bư c vào mùa xuân năm 1968, xu t phát t nh n ñ nh so sánh l c lư ng thay đ i có l i cho ta sau hai mùa khơ, đ ng th i l i dung mâu thu n Mĩ năm b u c t ng th ng (1968), ta ch trương m m t cu c T ng ti n công n i d y toàn mi n Nam, tr ng tâm th b M c tiêu: Tiêu di t b ph n quan tr ng quân vi n chinh M , làm s p ñ ng y quy n, bu c M ph i ti n hành ñàm phán, rút quân v qu c c Di n bi n : ñ t * ð t 1: T 30/1/1968 ñ n 25/02/1968: Ta ñ ng lo t t n cơng 37/44 t nh, 4/6 th , 64/242 qu n - T i Sài Gòn: Ta t n cơng v trí đ u não c a ñ ch (Dinh ð c l p,Toà ñ i s M , B t ng tham mưu Ng y, T ng nha c nh sát Sài Gòn , sân bay Tân Sơn Nh t ,ñài phát thanh…) - K t qu : Ta lo i kh i vòng chi n 147.000 ñ ch (43000 M ), phá h y kh i lư ng l n v t ch t phương ti n chi n tranh c a ñ ch * ð t (tháng 5, 6) ñ t (tháng 8, 9): Ta g p nhi u khó khăn t n th t… * Nguyên nhân : Do ta “ch quan đánh giá tình hình, ñ yêu c u chưa sát v i th c t …, không k p th i ki m ñi m rút kinh nghi m ñ ñánh giá tình hình có ch trương chuy n hư ng k p th i, ch m th y nh ng c g ng m i c a đ ch khó khăn lúc c a ta” d Ý nghĩa : - Làm lung lay ý chí xâm lư c c a M - Bu c M ph i tuyên b “phi M hoá” chi n tranh (t c th a nh n th t b i chi n tranh c c b ) ch m d t chi n tranh phá ho i mi n B c, ch p nh n ñ n bàn h i ngh Pari ñàm phán v ch m d t chi n tranh Vi t Nam Câu 59 Phân tích nh ng m gi ng khác gi a hai chi n lư c “Chi n tranh ñ c bi t” “Chi n tranh c c b ” c a Mĩ mi n Nam Vi t Nam H ng d n tr l i T năm 1961 ñ n 1968, Mĩ liên t c ti n hành chi n lư c chi n tranh xâm lư c Vi t Nam: “Chi n tranh ñ c bi t” (1961 - 1965) “Chi n tranh c c b ” (1965 - 1968), gi a hai chi n lư c có nh ng m gi ng khác : * Gi ng nhau: (âm mưu) ð u hình th c chi n tranh xâm lư c th c dân m i n m chi n lư c toàn c u "Ph n ng linh ho t" nh m bi n mi n Nam thành thu c ñ a ki u m i, ch ng l i cách m ng nhân dân ta * Khác nhau: (th ño n) + L c lư ng: • “Chi n tranh ñ c bi t” ñư c ti n hành b ng qn đ i Sài Gịn, dư i s ch huy c a “c v n” Mĩ, ñư c M trang b phương ti n chi n tranh cung c p USD • “Chi n tranh c c b ” ñư c ti n hành b ng quân vi n chinh Mĩ, quân ñ ng minh qn đ i Sài Gịn (trong quân Mĩ gi vai trò quan tr ng) + Tính ch t ác li t : “Chi n tranh ñ c bi t” mi n Nam, “Chi n tranh c c b ” m r ng c hai mi n Nam - B c + Bi n pháp: • “Chi n tranh ñ c bi t” ñư c th c hi n v i hai k ho ch: “Xtalây - Taylo” “Giônxơn Mác Namara” v i bi n pháp như: xây d ng quân ñ i Sài Gòn, d n dân l p “ p chi n lư c” • “Chi n tranh c c b ” ñư c th c hi n b ng nh ng cu c hành qn “bình đ nh”, “tìm di t” v i hai cu c ph n công chi n lư c mùa khô 1965 - 1966 1966 - 1967, nh m tiêu di t l c lư ng cách m ng + Qui mơ: • “Chi n tranh ñ c bi t” ch ti n hành mi n Nam - Trang 43 - • “Chi n tranh c c b ” v a ti n hành Mi n B c Mi n Nam ñ ng th i gây chi n tranh phá ho i Câu 60 T năm 1965 đ n năm 1968, quân dân ta mi n B c ñã chi n ñ u s n xu t th đáp ng nh ng u c u c a cách m ng c nư c ? H ng d n tr l i M ti n hành chi n tranh b ng không quân h i quân phá ho i mi n B c : - Ngày 5/8/1964, M d ng lên "s ki n v nh B c B " cho máy bay ném bom, b n phá m t s nơi mi n B c (c a sông Gianh, Vinh - B n Th y) - Ngày 7/2/1965, M ném bom th xã ð ng H i, ñ o C n C th c gây cu c chi n tranh phá ho i b ng không quân h i quân ñ i v i mi n B c * Âm mưu: - Phá ti m l c kinh t - qu c phịng, phá cơng cu c xây d ng CNXH mi n B c - Ngăn ch n chi vi n t bên vào mi n B c t mi n B c vào mi n Nam - Uy hi p tinh th n, làm lung lay quy t tâm ch ng M c a nhân dân Vi t Nam Mi n B c chi n ñ u ch ng chi n tranh phá ho i, v a s n xu t v a làm nghĩa v h u phương : a Mi n B c chi n ñ u ch ng chi n tranh phá ho i - Chuy n m i ho t ñ ng sang th i chi n, quân s hóa tồn dân, đ p cơng s , đào h m, sơ tán ñ tránh thi t h i v ngư i c a, ti p t c chi n ñ u s n xu t H ñ ch ñ n ñánh, không tr c ti p chi n đ u ph c v s n xu t - Chú tr ng : ñ y m nh kinh t đ a phương (cơng − nơng nghi p, giao thơng v n t i) đ m b o ph c v chi n tranh - V i tinh th n “Khơng có q ñ c l p t do”, quân dân mi n B c thi ñua ch ng M , ñ t nhi u thành tích l n chi n đ u s n xu t Sau năm (5.08.1964 − 01.11 1968), mi n B c b n rơi 3.243 máy bay (6 B52, F111), lo i kh i vịng chi n hàng ngàn phi cơng, b n chìm 143 tàu chi n Ngày 1/11/1968, M bu c ph i ngưng ném bom mi n B c b Mi n B c v a s n xu t v a làm nghĩa v h u phương: * S n xu t : - Nông nghi p: di n tích canh tác đư c m r ng, su t tăng, ñ t “ba m c tiêu” (5 t n thóc, đ u l n, lao ñ ng/ 1ha/1 năm) - Công nghi p: l c s n xu t m t s ngành ñư c gi v ng, ñáp ng nhu c u thi t y u c a s n xu t ñ i s ng - Giao thông v n t i: đ m b o thư ng xun thơng su t * Làm nghĩa v h u phương : - Mi n B c ph n ñ u “M i ngư i làm vi c b ng hai” Vì ti n n kêu g i, h u phương s n sàng đáp l i: “Thóc khơng thi u m t cân, quân không thi u m t ngư i” - Tuy n đư ng H Chí Minh b bi n b t đ u khai thơng (tháng 5/1959), n i li n h u phương v i ti n n Trong năm (1965 - 1968) ñưa 30 v n cán b , b ñ i vào Nam chi n ñ u xây d ng vùng gi i phóng, hàng ch c v n t n vũ khí, đ n dư c, lương th c, thu c men…, tăng g p 10 l n so v i trư c Caâu 61 Âm mưu th ño n c a Mĩ chi “ðơng Dương hóa chi n tranh” Nêu nh ng th Nam, Lào, Campuchia m t tr n quân ch ng “Vi t Nam hóa chi n tranh” “ðơng 1973) n lư c “Vi t Nam hóa chi n tranh” ng l i chung c a nhân dân ba nư c Vi t s , tr , ngo i giao chi n ñ u Dương hóa chi n tranh”c a Mĩ (1969 - H ng d n tr l i Chi n lư c “Vi t Nam hóa” “ðơng Dương hóa” chi n tranh c a M - Trang 44 - a B i c nh : ð u năm 1969, T ng th ng Níchxơn v a lên n m quy n đ chi n lư c tồn c u “Ngăn ñe th c t ” Sau th t b i c a chi n lư c “Chi n tranh c c b ”, M ph i chuy n sang chi n lư c “Vi t Nam hóa chi n tranh” “ðơng Dương hóa chi n tranh” b Âm mưu : - ðây hình th c chi n tranh th c dân ki u m i ñư c ti n hành b ng quân ñ i Sài Gịn ch y u, có s ph i h p c a h a l c không quân M , v n M ch huy b ng h th ng c v n - M r ng xâm lư c Lào Campuchia, th c hi n âm mưu “Dùng ngư i ðơng Dương đánh ngư i ðông Dương” - M tăng vi n tr giúp quân s ng y tăng lên tri u ngư i v i trang thi t b hi n ñ i ñ quân ng y t gánh vác ñư c chi n tranh - L i d ng mâu thu n Trung - Xô, tho hi p v i Trung Qu c, hồ hỗn v i Liên Xơ nh m h n ch s giúp ñ c a nư c đ i v i cu c kháng chi n c a nhân dân ta Chi n ñ u ch ng chi n lư c “Vi t Nam hóa chi n tranh” “ðơng Dương hóa chi n tranh” c aM - Chi n ñ u ch ng “Vi t Nam hóa chi n tranh” ch ng l i cu c chi n tranh toàn di n ñư c tăng cư ng m r ng tồn ðơng Dương Ta v a chi n đ u chi n trư ng v a ñ u tranh bàn ñàm phán v i ñ ch - Năm 1969, th c hi n Di chúc c a Bác H , c nư c ñ y m nh cu c kháng chi n ch ng M c u nư c a Th ng l i v tr , ngo i giao : + Ngày 6/6/1969, Chính ph cách m ng lâm th i C ng hòa mi n Nam Vi t Nam thành l p, ñư c 23 nư c cơng nh n, 21 nư c đ t quan h ngo i giao + Trong hai năm 1970 – 1971, nhân dân ta v i nhân dân hai nư c Campuchia Lào ñã giành ñư c nh ng th ng l i có ý nghĩa chi n lư c m t tr n quân s tr + Ngày 24 đ n 25/4/1970: H i ngh c p cao nư c ðơng Dương h p nh m đ i phó vi c Mĩ ch ñ o b tay sai làm ñ o l t đ Chính ph trung l p c a Xihanúc (18/3/1970) ñ chu n b cho bư c phiêu lưu quân s m i; bi u th quy t tâm đồn k t ch ng M + nơi khác, phong trào ñ u tranh c a t ng l p nhân dân sinh viên, h c sinh n liên t c + Qu n chúng n i d y phá “ p chi n lư c”, ch ng “bình đ nh” ð u năm 1971, cách m ng làm ch thêm 3600 p v i tri u dân b Th ng l i quân s : + T ngày 30/4 – 30/6/1970, quân dân Vi t – Campuchia ñ p tan cu c hành quân xâm lư c Campuchia c a 10 v n M quân Sài Gòn, lo i kh i vịng chi n 17.000 đ ch, gi i phóng t nh đơng b c v i 4,5 tri u dân + T 12/2 ñ n 23/3/1971, quân dân Vi t – Lào ñ p tan cu c hành quân “Lam Sơn 719” c a M quân Sài Gòn, lo i kh i vòng chi n 22.000 ñ ch, gi v ng hành lang chi n lư c c a cách m ng ðông Dương + Th ng l i m t tr n quân s ñã h tr thúc ñ y phong trào ñ u tranh tr , ch ng “bình đ nh” Câu 62 Tóm t t hồn c nh, di n bi n, k t qu ý nghĩa c a cu c ti n công chi n lư c năm 1972 c a quân dân ta mi n Nam H ng d n tr l i a Hoàn c nh l ch s : - Trong năm 1970 - 1971, ta ñã giành nhi u th ng l i m t tr n quân s , tr , ngo i giao - Cách m ng mi n Nam có nh ng u ki n th i thu n l i cho m t cu c ti n công chi n lư c m i b Di n bi n k t qu : - Trang 45 - - Ngày 30/3/1972: Ta b t ng m cu c ti n công chi n lư c, ñánh vào Qu ng Tr , l y Qu ng Tr làm hư ng t n công ch y u, r i phát tri n r ng kh p mi n Nam, di t 20 v n qn Sài Gịn, gi i phóng vùng đ t ñai r ng l n - Sau ñó, ñ ch ph n công m nh, gây cho ta nhi u thi t h i M ti n hành tr l i chi n tranh phá ho i mi n B c t ngày 6/4/1972 c Ý nghĩa - M bư c ngo t c a cu c kháng chi n ch ng Mĩ, giáng địn m nh m vào qn ngu qu c sách “bình đ nh”… - Bu c M ph i tuyên b “M hóa” tr l i cu c chi n tranh (t c th a nh n s th t b i c a chi n lư c “Vi t Nam hóa chi n tranh”) Caâu 63 Quân dân mi n B c ñã ñánh b i cu c t p kích b ng khơng qn c a đ qu c Mĩ cu i năm 1972 th ? Nêu k t qu ý nghĩa H ng d n tr l i a Hoàn c nh : - Ngày 6/4/1972, M ném bom m t s nơi thu c khu IV cũ Ngày 16.04, th c ti n hành chi n tranh không quân phá ho i mi n B c l n II, sau phong t a c ng H i Phịng, c a sơng, lu ng l ch, vùng bi n mi n B c b Âm mưu : - Phá ti m l c kinh t - qu c phịng, phá cơng cu c xây d ng CNXH mi n B c - Ngăn ch n chi vi n t bên vào mi n B c t mi n B c vào mi n Nam - Uy hi p tinh th n, làm lung lay quy t tâm ch ng M c a nhân dân Vi t Nam - C u nguy cho chi n lư c “Vi t Nam hóa chi n tranh” b Di n bi n k t qu : + Nh ñư c chu n b trư c v i tư th s n sàng chi n ñ u, mi n B c ti p t c chuy n sang kinh t th i chi n, ñ m b o liên t c s n xu t giao thông chi n lư c + T 14/12/1972, sau tháng ngưng ném bom ñ h tr cho mưu đ tr ngo i giao m i, Nixon m cu c t p kích b n phá d d i Hà N i, H i Phòng b ng B52 12 ngày ñêm (t 18/12/1972 ñ n 29/12/1972) nh m giành th ng l i quân s quy t ñ nh, bu c ta ký hi p ñ nh có l i cho M - Quân dân mi n B c ñánh b i cu c t p kích c a M , làm nên tr n : “ði n Biên Ph không” Ta h 81 máy bay (34 chi c B52, chi c F111), b t s ng 43 phi cơng Tính chung chi n tranh phá ho i l n II, ta h 735 máy bay (61 B52, 10 F111), 125 tàu chi n, lo i kh i vòng chi n hàng trăm phi công Tr n “ði n Biên Ph khơng” tr n th ng quy t đ nh c a ta, ñã bu c M ph i tuyên b ng ng h ng ho t ñ ng ch ng phá mi n B c (15/1/1973) kí Hi p đ nh Pari (27/1/1973) Câu 64 T năm 1969 ñ n năm 1973, mi n B c ñã ñ t ñư c nh ng thành t u vi c th c hi n nhi m v khôi ph c, phát tri n kinh t - xã h i ñã th c hi n nghĩa v c a h u phương th ñ i v i ti n n mi n Nam ? H ng d n tr l i Mi n B c khôi ph c phát tri n kinh t - xã h i : - Nông nghi p: Chính ph ch trương khuy n khích s n xu t, tr ng chăn nuôi, s n xu t, thâm canh tăng v (5 t n/ha), s n lư ng lương th c năm 1970 tăng 60 v n t n so v i 1968 - Công nghi p : Khôi ph c xây d ng, ưu tiên th y n Thác Bà (Hịa Bình) (phát ñi n tháng 10/1971) Giá tr s n lư ng 1971 tăng 142% so v i 1968 - Giao thơng v n t i : nhanh chóng khơi ph c - Văn hóa, giáo d c, y t : ph c h i phát tri n Mi n B c chi vi n mi n Nam : - ð m b o ti p nh n hàng vi n tr t bên chi vi n theo yêu c u c a ti n n mi n Nam, c Lào Campuchia - Trang 46 - - 1969 - 1971: hàng ch c v n niên nh p ngũ 60% vào mi n Nam, Lào, Campuchia Năm 1972, 22 v n niên nh p ngũ vào chi n trư ng ðông Dương - Vi n tr kh i lư ng v t ch t tăng 1,6 l n trư c (1972 : tăng 1,7 l n so v i 1971) Caâu 65 ði n vào hai b ng th ng kê dư i nh ng s ki n thích h p : B ng : Âm mưu c a M vi c th c hi n chi n lư c chi n tranh xâm lư c Nam t 1961 đ n 1973 Tên chi n lư c Hình th c Âm mưu Th ño n mi n Ph m vi th c hi n B ng : Nh ng th ng l i tiêu bi u c a quân dân mi n Nam nh m làm phá s n chi n lư c chi n tranh xâm lư c c a Mĩ Tên chi n lư c Chi n th ng m ñ u Chi n th ng k t thúc K t qu H ng d n tr l i B ng : Âm mưu c a M vi c th c hi n chi n lư c chi n tranh xâm lư c Nam t năm 1961 ñ n năm 1973 Tên chi n lư c Chi n tranh ñ c bi t (1961 – 1965) Chi n tranh c cb (1965 – 1968) Vi t Nam hóa chi n tranh (1969 – 1973) Hình th c Âm mưu Chi n tranh xâm lư c th c dân ki u m i - Ti n hành b ng quân ñ i ng y + c v n Mĩ ch huy + vũ khí phương ti n chi n tranh c a M - Dùng ngư i Vi t ñánh ngư i Vi t Chi n tranh xâm lư c th c dân ki u m i + Ti n hành b ng quân vi n chinh Mĩ + quân chư h u + ng y quân + Quân M : gi vai trò quan tr ng Chi n tranh xâm lư c th c dân m i + Ti n hành b ng quân ng y + c v n Mĩ + vũ khí + phương ti n chi n tranh c a Mĩ + Dùng ngư i Vi t ñánh ngư i Vi t, Th ño n mi n Ph m vi th c hi n + Tăng c v n M : Mi n - 1960 : 1100 Nam - 1964 : 26.000 + L p B ch huy qn đ i Mĩ Sài Gịn (MACV) 8/2/1962 + Tăng quân ng y : - 1961 : 170.000 - 1964 : 560.000 + ð y m nh “Tìm di t binh ñ nh” + Tăng quân Mĩ : - Mi n - 1965 : 200.000 Nam - 1967 : 537.000 + Hành quân tìm di t : - “Ánh sáng sao” vào V n - Mi n Tư ng B c - cu c ph n công chi n lư c mùa khô 1965 – 1967 - ð y m nh bình đ nh - Th c hi n “chi n tranh phá ho i mi n B c” + Rút quân Mĩ + Tăng vi n tr quân s , kinh Ba nư c t ðông + Tăng ñ u tư v n k thu t Dương + M r ng chi n tranh mi n B c, Lào, Campuchia + C u k t v i nư c l n xã h i - Trang 47 - gi m xương máu ch nghĩa cô l p ta ngư i Mĩ B ng : Nh ng th ng l i tiêu bi u c a quân dân mi n Nam nh m làm phá s n chi n lư c chi n tranh xâm lư c c a Mĩ Tên chi n lư c Chi n th ng m ñ u Chi n th ng k t thúc K t qu Chi n tranh ñ c bi t (1961 - 1965) + p B c (M Tho) ngày - Bình Giã (Bà R a) ngày + Chi n lư c “chi n 2/1/1963 : di t 450 ñ ch, 2/12/1964 : di t 1700 ñ ch tranh ñ c bi t” b phá h y nhi u phương ti n phá s n máy bay, xe b c thép chi n tranh Chi n tranh c cb (1965 - 1968) + Cu c t ng ti n công + Chi n lư c “chi n + V n Tư ng (Qu ng Ngãi) (18/8/1965) : di t 900 ñ ch, n i d y Xuân M u Thân tranh c c b ” b phá s n (1968) : di t 150.000 ñ ch 22 xe tăng + 13 máy bay + Ch m d t ném bom mi n B c thương thuy t v i ta Pari Vi t Nam hóa chi n tranh (1969 - 1973) + ðánh b i cu c hành quân + Cu c t ng ti n công c a M ng y ðông B c n i d y 1972 : di t 20 v n Campuchia (t ngày tên ñ ch 30/4/1970 ñ n ngày 30/6/1970) tiêu di t 17.000 ñ ch, gi i phóng t nh ðơng B c Campuchia + Chi n lư c “Vi t Nam hóa” chi n tranh b phá s n + M ph i ký Hi p ñ nh Pari (27/1/1973) ch m d t chi n tranh Caâu 66 Cho bi t hoàn c nh l ch s , n i dung b n ý nghĩa c a Hi p ñ nh Pari năm 1973 v vi c ch m d t chi n tranh, l p l i hòa bình Vi t Nam H ng d n tr l i Hoàn c nh l ch s : ð u năm 1967, sau th ng l i hai mùa khô 1965 - 1966 1966 - 1967, ta ch trương m thêm m t tr n ti n công ngo i giao M c tiêu ngo i giao trư c m t địi Mĩ ch m d t khơng u ki n chi n tranh phá ho i mi n B c, coi u ki n ñ ñi ñ n thương lư ng bàn h i ngh Năm 1968, sau M u Thân 1968 th ng l i c a ta chi n tranh phá ho i II, M ph i thương lư ng v i ta t 13/5/1968 (T 25/1/1969, gi a bên g m M + Vi t Nam C ng hòa Vi t Nam Dân ch C ng hòa + M t tr n dân t c gi i phóng mi n Nam Vi t Nam) - Sau nhi u cu c ti p xúc, l p trư ng hai bên xa nhau: Vi t Nam địi M đ ng minh rút qn, tôn tr ng quy n dân t c b n quy n t quy t c a nhân dân Vi t Nam Ngư c l i, M ñòi mi n B c rút quân t ch i ký d th o Hi p ñ nh dù ñã th a thu n (10/1972) - Tháng 12/1972, M m cu c t p kích b ng máy bay chi n lư c B52 vào Hà N i H i Phịng 12 ngày đêm Vi t Nam ñ p tan cu c t p kích b ng không quân c a M , làm nên tr n “ði n Biên Ph không”, bu c M ph i tr l i ký Hi p ñ nh Pari - Ngày 27/1/1973, Hi p ñ nh Pari v ch m d t chi n tranh Vi t Nam ñư c ký k t gi a B trư ng ñ i di n Chính ph tham d h i ngh N i dung b n c a Hi p ñ nh Pari : Hoa Kỳ nư c cam k t tôn tr ng ñ c l p, ch quy n th ng nh t toàn v n lãnh th c a Vi t Nam - Trang 48 - Hai bên ng ng b n mi n Nam lúc 24 gi ngày 27/01/1973 Hoa Kì cam k t ch m d t m i ho t ñ ng ch ng phá mi n B c Vi t Nam Hoa Kỳ rút h t qn đ i c a qn đ ng minh vịng 60 ngày k t kí hi p ñ nh, hu b c quân s M , cam k t không ti p t c can thi p vào n i b c a mi n Nam Vi t Nam Nhân dân mi n Nam t quy t đ nh tương lai tr thông qua t ng n c t do, s can thi p c a nư c ngồi Hai mi n Nam - B c Vi t Nam s thương lư ng v vi c th ng nh t đ t nư c, khơng có s can thi p c a nư c Hai bên ng ng b n, trao tr cho tù binh dân thư ng b b t Các bên công nh n th c t mi n Nam Vi t Nam có quy n, qn đ i, vùng ki m sốt l c lư ng tr (l c lư ng cách m ng, l c lư ng hồ bình trung l p l c lư ng quy n Sài Gịn) Hoa Kỳ cam k t góp ph n vào vi c hàn g n v t thương chi n tranh Vi t Nam ðông Dương, ti n t i thi t l p quan h m i, bình đ ng có l i gi a hai nư c Ý nghĩa l ch s - Là th ng l i c a s k t h p gi a ñ u tranh tr , quân s , ngo i giao, k t qu c a cu c ñ u tranh kiên cư ng, b t khu t c a quân dân ta c mi n ñ t nư c - M bư c ngo t m i cho cách m ng Vi t Nam, t o th i thu n l i ñ nhân dân ta ti n lên gi i phóng hồn tồn mi n Nam Câu 67 Mi n B c th c hi n nh ng nhi m v sau Hi p ñ nh Pari năm 1973 v Vi t Nam ? Nêu k t qu ý nghĩa H ng d n tr l i - Sau Hi p ñ nh Pari 1973, thay ñ i so sánh l c lư ng mi n Nam có l i cho cách m ng Mi n B c tr l i hịa bình, v a ti n hành kh c ph c h u qu chi n tranh, khôi ph c phát tri n kinh t - xã h i, v a ti p t c chi vi n cho ti n n mi n Nam - Trong hai năm 1973 - 1974 : + Mi n B c b n khôi ph c m i m t, kinh t có bư c phát tri n ð n cu i năm 1974, s n xu t công nơng nghi p m t s m t ñ t vư t m c năm 1964 1971, ñ i s ng nhân dân n ñ nh + ðưa vào chi n trư ng 20 v n b ñ i ð t xu t hai tháng ñ u năm 1975, mi n B c ñưa vào Nam 57.000 b ñ i kh i lư ng v t ch t - k thu t kh ng l , ñáp ng ñ y ñ k p th i nhu c u to l n c p bách c a cu c T ng ti n cơng chi n lư c Câu 68 Trong nh ng năm ñ u sau Hi p ñ nh Pari 1973 v Vi t Nam, cu c ñ u tranh c a nhân dân ta mi n Nam ch ng âm mưu, hành ñ ng m i c a Mĩ quy n Vi t Nam C ng hịa di n th ? Nêu ý nghĩa c a chi n th ng Phư c Long (6/1/1975) H ng d n tr l i - Sau Hi p ñ nh Pari 1973, Mĩ v n ti p t c vi n tr quân s , kinh t cho quy n Sài Gịn Chính quy n Sài Gịn ngang nhiên phá ho i Hi p đ nh Pari, ti n hành chi n d ch “tràn ng p lãnh th ”, m nh ng cu c hành qn “bình đ nh - l n chi m” vùng gi i phóng c a ta, ti p t c chi n lư c “Vi t Nam hóa chi n tranh” - Nhân dân mi n Nam ti p t c ch ng âm mưu hành ñ ng m i c a Mĩ quy n Sài Gịn, ñ t m t s k t qu nh t ñ nh Nhưng không ñánh giá h t âm mưu c a ñ ch, nh n m nh đ n hịa bình, hịa h p dân t c…, nên t i m t s ñ a bàn quan tr ng, ta b m t ñ t, m t dân - Tháng 7/1973, H i ngh Trung ương l n th 21 nêu rõ nhi m v b n c a cách m ng mi n Nam giai ño n hi n t i ti p t c cách m ng dân t c, dân ch nhân dân b ng ñư ng cách m ng b o l c, ph i n m v ng chi n lư c ti n công, kiên quy t ñ u tranh c ba - Trang 49 - m t tr n: quân s , tr , ngo i giao Th c hi n ngh quy t 21, quân dân mi n Nam kiên quy t ñánh tr ñ ch, b o v m r ng vùng gi i phóng - Cu i năm 1974 ñ u năm 1975, ta m ñ t ho t ñ ng quân s ðông – Xuân vào hư ng Nam B , tr ng tâm ñ ng b ng sông C u Long ðông Nam B , giành th ng l i l n chi n d ch ñánh ðư ng 14 - Phư c Long, lo i kh i vịng chi n 3000 đ ch, gi i phóng ðư ng 14, th xã tồn t nh Phư c Long Chính quy n Sài Gịn ph n ng m nh, ñưa quân chi m l i th t b i, Mĩ ch ph n ng y u t, dùng áp l c t xa - Nhân dân mi n Nam ñ y m nh đ u tranh tr , ngo i giao, t cáo Mĩ quy n Sài Gịn vi ph m Hi p đ nh Paris, nêu cao tính nghĩa cu c chi n đ u c a nhân dân ta, địi l t đ quy n Nguy n Văn thi u, th c hi n quy n t do, dân ch - T i vùng gi i phóng, nhân dân ta s c khơi ph c đ y m nh s n xu t, tăng ngu n d tr chi n lư c cho cu c chi n đ u hồn thành gi i phóng mi n Nam Câu 69 ð ng Lao ñ ng Vi t Nam ñã c vào ñi u ki n th ñ ñ k ho ch gi i phóng hồn tồn mi n Nam ? N i dung c a k ho ch ? Khái qt di n bi n cu c T ng ti n công n i d y Xuân 1975 c a quân dân ta mi n Nam Vi t Nam H ng d n tr l i Ch trương, k ho ch gi i phóng mi n Nam : Cu i năm 1974 đ u năm 1975, tình hình so sánh l c lư ng mi n Nam thay đ i có l i cho cách m ng, B tr Trung ương ð ng đ k ho ch gi i phóng mi n Nam hai năm 1975 - 1976, nh n m nh “c năm 1975 th i cơ” “n u th i ñ n vào ñ u ho c cu i năm 1975 l p t c gi i phóng mi n Nam năm 1975” Cu c T ng ti n công n i d y Xuân 1975 : a Chi n d ch Tây Nguyên (4/3 ñ n 24/3/1975) : - Tây Nguyên ñ a bàn chi n lư c quan tr ng mà ta ñ ch c n m gi Nhưng nh n ñ nh sai hư ng ti n cơng c a ta, đ ch ch t gi ñây m t l c lư ng m ng B Chính tr quy t đ nh ch n Tây Nguyên làm hư ng ti n công ch y u năm 1975 - Ngày 10/3/1975, sau ñánh nghi binh Pleiku, Kontum, ta ti n cơng gi i phóng bn Mê Thu t Ngày 12.03, đ ch ph n cơng chi m l i không thành - Ngày 14/3/1975, Nguy n Văn Thi u l nh rút quân kh i Tây Nguyên v gi vùng duyên h i mi n Trung Trên ñư ng rút ch y, chúng b quân ta truy kích tiêu di t - Ngày 24/03/1975, ta gi i phóng Tây Nguyên v i 60 v n dân Ý nghĩa : Chi n d ch Tây Nguyên th ng l i ñã chuy n cu c kháng chi n ch ng M c u nư c sang giai ño n m i: t ti n công chi n lư c Tây Nguyên phát tri n thành T ng ti n cơng chi n lư c tồn chi n trư ng mi n Nam b Chi n d ch Hu − ðà N ng (21/3 ñ n 29/03/1975) : - Trong chi n d ch Tây Nguyên ti p di n, B tr quy t đ nh gi i phóng hồn tồn mi n Nam, trư c h t chi n d ch gi i phóng Hu − ðà N ng - Phát hi n ñ ch co c m Hu , ngày 21/03 quân ta ñánh th ng vào c , ch n ñư ng rút ch y bao vây ñ ch thành ph - 25/03, ta t n công vào Hu hơm sau (26/03) gi i phóng Hu toàn t nh Th a Thiên - Trong th i gian, ta gi i phóng th xã Tam Kỳ, Qu ng Ngãi, Chu Lai, uy hi p ðà N ng t phía Nam ðà N ng rơi vào th l p, 10 v n qn đ ch b d n v ñây tr nên h n lo n, m t h t kh chi n ñ u - Sáng 29/3 quân ta ti n công ðà N ng, ñ n gi chi u ta chi m toàn b thành ph - Cùng th i gian này, t nh l i ven bi n mi n Trung, Nam Tây Nguyên, m t s t nh Nam B l n lư t ñư c gi i phóng c Chi n d ch H Chí Minh l ch s (26/4 ñ n 30/4/1975) : - Sau hai chi n d ch, B tr nh n ñ nh: "Th i chi n lư c m i đ n, ta có u ki n hoàn thành s m quy t tâm gi i phóng mi n Nam trư c tháng 5/1975" v i phương châm “ th n - Trang 50 - t c, táo b o, b t ng , ch c th ng” Chi n d ch gi i phóng Sài Gịn đư c mang tên “Chi n d ch H Chí Minh” - Trư c m chi n d ch H Chí Minh, qn ta đánh Xn Lơc, Phan Rang – nh ng c phòng th tr ng y u c a ñ ch ñ b o v phía đơng Sài Gịn, làm M – ngu ho ng lo n - 18/4/1975 : T ng th ng M l nh di t n ngư i M - 21/4, Nguy n Văn Thi u t ch c t ng th ng - 17 gi ngày 26/4, quân ta m ñ u chi n d ch, cánh qn ti n vào trung tâm Sài Gịn, đánh chi m quan ñ u não c a ñ ch - 10 gi 45 phút ngày 30/4, xe tăng c a ta ti n vào Dinh ð c L p, b t s ng tn b Chính ph Trung ương Sài Gịn Dương Văn Minh tun b đ u hàng khơng u ki n - 11 gi 30 phút ngày, c cách m ng tung bay tòa nhà Ph t ng th ng, chi n d ch H Chí Minh tồn th ng - Các t nh l i c a Nam B , nhân dân ñã nh t t n i d y ti n công theo phương th c xã gi i phóng xã, huy n gi i phóng huy n, t nh gi i phóng t nh - Ngày 2/5/1975, mi n Nam hồn tồn gi i phóng M r ng : S ch ñ o quân s tài tình c a ð ng ta cu c T ng ti n công n i d y Xuân 1975 ñư c th hi n nh ng ñi m ? Hãy nêu phân tích • Bi t ch p ñúng th i ñ ch trương xác, k p th i (phân tích) • K t h p t ch c ti n cơng n i d y (phân tích) • Ch ñ o s ph i h p gi a chi n trư ng ph (phân tích) • Ngh thu t tác chi n tài gi i ñiêu luy n c a Quân ñ i Nhân dân Vi t Nam ñư c th hi n qua vi c : + Ch n m ti n cơng : Bn Ma Thu t (phân tích) + Ngh thu t nghi binh, gi bí m t, đánh b t ng + Ngh thu t chi c t chi n d ch + Linh ho t chi n ñ u Câu 70 Trình bày ngun nhân th ng l i ý nghĩa l ch s c a cu c kháng chi n ch ng Mĩ c u nư c (1954 - 1975) H ng d n tr l i Ý nghĩa l ch s : K t thúc 21 năm chi n ñ u ch ng M 30 năm chi n tranh gi i phóng dân t c, b o v T qu c t sau Cách m ng tháng Tám 1945, ch m d t ách th ng tr c a ch nghĩa ñ qu c ch ñ phong ki n nư c ta, hoàn thành cách m ng dân t c dân ch nhân dân, th ng nh t ñ t nư c M m t k nguyên m i c a l ch s dân t c: ñ t nư c ñ c l p, th ng nh t, ñi lên CNXH Tác đ ng m nh đ n tình hình nư c M th gi i, c vũ phong trào cách m ng th gi i, nh t phong trào gi i phóng dân t c Nguyên nhân th ng l i : Nguyên nhân có s lãnh đ o sáng su t c a ð ng ñ ng ñ u Ch t ch H Chí Minh v i đư ng l i tr , qn s đ c l p, t ch , ñư ng l i cách m ng ñúng ñ n, sáng t o, phương pháp ñ u tranh linh ho t, k t h p ñ u tranh quân s , tr , ngo i giao… Nhân dân ta giàu lịng u nư c, đồn k t nh t trí, lao đ ng c n cù, chi n đ u dũng c m s nghi p cách m ng H u phương mi n B c ñáp ng k p th i yêu c u c a cu c chi n ñ u hai mi n S ph i h p chi n ñ u đồn k t giúp đ c a ba dân t c ðơng Dương S đ ng tình ng h , giúp ñ c a l c lư ng cách m ng, hịa bình, dân ch th gi i, nh t c a Liên Xô, Trung Qu c nư c xã h i ch nghĩa khác Nhân dân M nhân dân th gi i ph n ñ i cu c chi n tranh xâm lư c Vi t Nam c a M - Trang 51 - ... Gịn – Ch L n thành l p Công h i, Tôn ð c Th ng ñ ng ñ u + 1922, công nhân viên ch c s công thương B c Kì địi ngh ch nh t có tr lương + 1924, nhi u cu c bãi công c a công nhân Nam ð nh, Hà N i,... bãi công c a th máy xư ng Ba Son b Giai ño n 1925 - 1929 : - T năm 1926 ñ n năm 1927 : Liên ti p n nhi u cu c bãi công c a công nhân viên ch c h c sinh h c ngh L n nh t cu c bãi công c a công... trào ñ u tranh c a công nông c nư c o Tháng 2/1930 bãi cơng c a cơng nhân đ n n cao su Phú Ri ng Hà N i, ngày 22/02 có treo c đ , búa li m o Tháng tháng có cu c đ u tranh c a công nhân nhà máy s

Ngày đăng: 09/02/2015, 20:19

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan