0

định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm tại ngân hàng việt nam thịnh vượng

33 319 0
  • định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm tại ngân hàng việt nam thịnh vượng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/02/2015, 21:19

BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: Ths LƯU THU QUANG SVTH: NGUYỄN THỊ DUYÊN – 030127110232 Trang 1 / 33 C VIT NAM B O I H H  C TP TT NGHIP ĐỀ TÀI N HONG CHO VAY N BO M TI VIT NAM THNG N THNH M LI, QUN 2, N 2014 - 2017 SVTT : NGUYN TH  LP :  MSSV : 030127110232 GVHD: T Tp. H   2014 BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: Ths LƯU THU QUANG SVTH: NGUYỄN THỊ DUYÊN – 030127110232 Trang 2 / 33 NHN C THC TP  c tc tp ca  : Xut sc Tt  u u N C THC TP BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: Ths LƯU THU QUANG SVTH: NGUYỄN THỊ DUYÊN – 030127110232 Trang 3 / 33 DANH MC T VIT TT T vit tt  NH TMCP i c phn TML Thnh M Li VPBank t Nam Thng   tin t Vit Nam CP C phiu. TNHH m hu hn KHCN   n bm CSKH  BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: Ths LƯU THU QUANG SVTH: NGUYỄN THỊ DUYÊN – 030127110232 Trang 4 / 33 DANH MC BNG BIU Bng 2.1.1: ng vnh M Li n 2011-2013 6 Bng 2.1.2: nh M l 2011, 2012, 2013 7                 12   1.2n tr   3   2.5:   p v       n bo m 11       - 2013 12 BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: Ths LƯU THU QUANG SVTH: NGUYỄN THỊ DUYÊN – 030127110232 Trang 5 / 33 LI M U Trong thi k i mi Ch  c c hi t ng quc  t tin bi s i nhiu mng loi ng tri nhu cu ca  kh n cho tt c u mua sm cm bc nhu cu mua sm c n sn phn bm nhm th t nhu cu cSn ph trin mnh m trong thi gian qua, mang li nhiu ti nhp i C phn. i C phn Vit Nam Thnh M L  so vi nhi    n rn bm m vt d i s ch n dt ct nh M lc nhiu kt qu kh quan. u kin ct gi m hiu bit cao c n sn ph n bm u qu  h n. Xu m i mong mun hiu bi thc trn a sn phn bm ti t Nam Thnh M Li. T  trin ho       n b m t   t nam Thchun Thnh M Li, qun 2014- 2017c tt thc tp tt nghi BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: Ths LƯU THU QUANG SVTH: NGUYỄN THỊ DUYÊN – 030127110232 Trang 6 / 33 MC LC Danh mc t vit tt Danh mc bng bi M u  GII THIU TNG QUAN V I C PHN VIT NAM THNG. 1 1.1 Gii thiu tng quan v i c phn Vit Nam Thnh ng 9 1.1.1 Lch s n. 9 1.1.2  chc: 10 1.2 Gii thiu v nh M Li, Qun 2. 10 1.2.1 Lch s n. 10 1.2.2 n tr   11 1.2.3 M 12 1.2.4 m v  vt cht b. 12  5  THC TRNG HO       N BM TNH M LI. 6 2.1 ng kinh doanh cnh M li. 6 2.2 n ph 16 2.2.1 a ch 8 2.2.2  8 2.2.3 Cho vay du hc. 9 2.2.4  9 BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: Ths LƯU THU QUANG SVTH: NGUYỄN THỊ DUYÊN – 030127110232 Trang 7 / 33 2.3 n bm. 17 2.3.1  17 2.3.2  hn ch. 10 2.4 u bm trong hong cho vay ca NHTM 18 2.5 p v n bm. 19 2.6 m bo. 20 2.7 u t n hom bo tnh M Li. 22 2.7.1 u t  22 2.7.2 u t ni b. 26 2.8 m mm yc cho hong cho n bnh M Li. 29 2.8.1 m mnh (Strengths) 29 2.8.2 m yu (Weaknesses). 29 2.8.3 i (Opputinities) 30 2.8.4 c (Threats). 30  23   XUT MT S GI     U QU HOM BO TI PGD TML 31 3.1 Gi  ng ho     31 3.1.1 i v 31 BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: Ths LƯU THU QUANG SVTH: NGUYỄN THỊ DUYÊN – 030127110232 Trang 8 / 33 3.1.2 i vng. 32  25 BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: Ths LƯU THU QUANG SVTH: NGUYỄN THỊ DUYÊN – 030127110232 Trang 9 / 33  GII THIU TNG QUAN V I C PHN VIT NAM THNG. 1.1 Gii thiu tng quan v    i c phn Vit Nam Thnh ng. 1.1.1 Lch s n.               . . . . Slogan:                                                       BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: Ths LƯU THU QUANG SVTH: NGUYỄN THỊ DUYÊN – 030127110232 Trang 10 / 33                                                        ,                                  1.1.2  chc:        t Nam Th   i s. i nghip v, Hi s qu    mi bao g Giao dch, ch trong c c. 1.2 Gii thiu v  Thnh M Li, Qun 2. 1.2.1 Lch s n.  Thnh M Lch Thnh M Li  trc thuc VPBank   H         ti 638-640 Nguyn Th ng Thnh M Li, Qun 2, TPHCM. [...]... đầy đủ và chi tiết về hoạt động kinh doanh của Chi nhánh, điều kiện cho vay, thời hạn vay, lãi suất của các sản phẩm cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm, các loại tài sản bảo đảm được sử dụng và đặc biệt là yêu cầu sử dụng tài sản bảo đảm trong quá trình cấp tín dụng Hơn nữa, trong chương II cũng đề cập tới các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm và trình bày điểm mạnh,... trong lòng thị trường Một Ngân hàng lớn, có uy tín sẽ có lợi thế hơn trong các hoạt động Ngân hàng nói chung và hoạt động huy động vốn nói riêng Sự tin tưởng của khách hàng sẽ giúp cho Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng có khả năng ổn định khối lượng vốn huy động và tiết kiệm chi phí huy động từ đó giúp Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng chủ động hơn trong kinh doanh Một Ngân hàng có một bề dày lịch sử với... làm cho hoạt động cho vay tiêu dùng có TSBĐ phát triển mạnh mẽ hơn 2.8 Xác định điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức cho hoạt động cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm tai Chi nhánh Thạnh Mỹ Lợi 2.8.1 Điểm mạnh (Strengths) - Ngân hàng am hiểu thị trường nơi đặt Chi nhánh thạnh Mỹ lợi: là khu vực có đông dân cư, khách hàng chủ yếu là buôn bán kinh doanh, có nhu cầu vốn lớn, ưa thích sản phẩm cho vay. .. sơ cho khách hàng và phòng quản lý hỗ trợ tín dụng cho khách hàng Sự phối hợp của phòng tín dụng cá nhân với phòng kế toán và kho quỹ 2.6 Tình hình kinh doanh hoạt động cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo Theo báo cáo tài chính năm từ năm 2011 – 2012, Chi nhánh Thạnh Mỹ Lợi có dư nợ cho vay và dư nợ cho vay tiêu dùng tăng đều qua các năm, thể hiện ở sự tăng trưởng về số lượng của hoạt động cho vay tiêu. .. quy định của luật Ngân hàng Một ngân hàng chỉ được huy động một số vốn lớn gấp 20 lần số vốn tự có điều đó có nghĩa là số vốn tự có càng lớn, khả năng được phép huy động vốn càng cao Ngân hàng càng dễ dàng trong các hoạt động kinh doanh của mình, trong đó có hoạt động cho vay tiêu dùng có TSBĐ 2.7.2 Các yếu tố nội bộ - Chiến lược kinh doanh của Ngân hàng VPBank Thạnh Mỹ Lợi chịu sự chỉ đạo của Ngân hàng. .. thiết cho các ngân hàng trong quá trình cấp tín dụng SVTH: NGUYỄN THỊ DUYÊN – 030127110232 Trang 18 / 33 BÁO CÁO THỰC TẬP GVHD: Ths LƯU THU QUANG 2.5 Quy trình nghiệp vụ cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm Sơ đồ 2.5: QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ CHO VAY TIÊU DÙNG CÓ TÀI SẢN BẢO ĐẢM Bước 1 : Tiếp xúc khách hàng và lập hồ sơ vay vốn Bước 2 : Tiếp nhận và hoàn thiện hồ sơ vay vốn Bước 3 : Thẩm định khách hàng. .. hội, thách thức của hoạt động cấp tín dụng trên Qua đó ta thấy được quá trình làm việc nghiêm ngặt và hiệu quả của hệ thống Ngân hàng để đạt được mục tiêu cao nhất CHƯƠNG 3 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CÓ TÀI SẢN ĐẢM BẢO TẠI CHI NHÁNH TML 3.1 Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho vay tiêu dùng có TSBĐ 3.1.1 Đối với ngân hàng VPBank  Ban hành... vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm - Đội ngũ nhân viên có trình độ: 100% nhân viên có trình độ cao đẳng, đại học trở lên, có kinh nghiệm làm việc trong nhiều tổ chức tín dụng khác nhau trước khi đầu quân về cho VPBank Thạnh Mỹ lợi, có tinh thần, nhiệt huyết và say mê cống hiến - Ngày càng đa dạng các loại hình cho vay và đáp ứng cao nhất nhu cầu khách hàng trong hoạt động cho vay tiêu dùng có tài sản bảo. .. THỰC TẬP GVHD: Ths LƯU THU QUANG 2.8.3 Cơ hội (Opputinities) - Các quy định pháp lý về hoạt động của Ngân hàng ngày nay đã được mở rộng và cải thiện hơn rất nhiều, định hướng phát triển r ràng cho hoạt động cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm - Tranh thủ vốn và công nghệ từ đối tác (là các Ngân hàng liên doanh, các công ty bất động sản, showroom ô tô, ) - Cạnh tranh càng cao thì thu hút nhân lực càng... cạnh tranh Là các ngân hàng trong khu vực có cung cấp dịch vụ cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo như:  Sacombank Tên đầy đủ: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Tên gọi tắt: sacombank Slogan: “ Vì cộng đồng – phát triển địa phương”  BIDV Tên đầy đủ: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Tên gọi tắt: BIDV Slogan: “Chia sẻ cơ hội - hợp tác thành công”  ACB Tên đầy đủ: Ngân hàng TMCP Á Châu Tên . Thnh M Ln 2011-2013.   ng  HUY  CHO VAY   CHO VAY  CHO VAY/ HUY    TRUNG    2011 95,946 8,086 24,662. v n bm.  c cho vay: tng ln hoc cho vay tr   t c nh hoc th n ng.  Mc cho vay: theo nhu cu thc tc. C VIT NAM B O I H H  C TP TT NGHIP ĐỀ TÀI N HONG CHO VAY N
- Xem thêm -

Xem thêm: định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm tại ngân hàng việt nam thịnh vượng, định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm tại ngân hàng việt nam thịnh vượng,

Từ khóa liên quan

Trích đoạn