0

Quy trình định lượng clostridium perfringens

24 5,674 17
  • Quy trình định lượng clostridium perfringens

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/02/2015, 15:28

Giới (regnum) Bacteria Ngành (phylum) Firmicutes Lớp (class) Clostridia Bộ (ordo) Clostridiales Họ (familia) Clostridiaceae Chi (genus) Clostridium Loài (species) C. perfringens Toxin α gây hoại tử sinh hơi Toxin QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG CLOSTRIDIUM PERFRINGENS II II II II IV IV I I Giới thiệu về clostridium perfringens Quy trình phân tích Kết quả Thiết bị, Dụng cụ và môi trường Giới thiệu về clostridium perfringens Giới thiệu về clostridium perfringens  Giới (regnum) Bacteria  Ngành (phylum) Firmicutes  Lớp (class) Clostridia  Bộ (ordo) Clostridiales  Họ (familia) Clostridiaceae  Chi (genus) Clostridium  Loài (species) C. perfringens  Phân loại khoa học Đặc điểm Giới thiệu về clostridium perfringens Giới thiệu về clostridium perfringens Vi khuẩn Gram dương Hình gậy Kị khí không bắt buộc Sinh bào tử Tạo các khuẩn lạc màu đen trong môi trường phân lập quy định Khử nitrate thành nitrite Không chuyển động L ê n m e n đ ư ờ n g g l u c o s e v à l a c t o s e , h ó a l ỏ n g g e l a t i n Đ ô n g t ụ s ữ a Đ ô n g t ụ s ữ a Giới thiệu về clostridium perfrigens Giới thiệu về clostridium perfrigens  Hình thái vi khuẩn Clostridium perfrigens Tác hại clostridium perfrigens Tác hại clostridium perfrigens  Tạo ra độc tố gây ra một số bệnh như  Toxin α gây hoại tử sinh hơi  Toxin gây viêm ruột hoại tử  Độc tố ruột gây nhiễm độc thức ăn  Bùn đất, nước cống rãnh Phân người, phân động vật Trong thực phẩm nhất là thực phẩm đồ hộp  Nơi sống của Clostridium perfrigens Giới thiệu về clostridium perfringens Giới thiệu về clostridium perfringens Thiết bị và dụng cụ Thiết bị và dụng cụ Thiết bị Dụng cụ Cân Dao lấy mẫu, pH kế, Erlen Bể điều nhiệt Que cấy thẳng và que cấy vòng Nồi tiệt trùng Phiến kính và lam kính Tủ ấm Ống nghiệm Thiết bị nuôi cấy kị khí Pipet Tủ cấy Hộp Petri CácmôitrườngnuôicấyClostridium perfringens CácmôitrườngnuôicấyClostridium perfringens  Môi trường thạch Tryptose - Sulfide - Cycloserine (TSC agar) Tryptose (Difco) 15g Men thủy phân 5g Soyton 5g Sắt ammonium citrat 1g Natri metabisunfit 1g Agar 20g Nước cất 900ml CácmôitrườngnuôicấyClostridium perfrigens CácmôitrườngnuôicấyClostridium perfrigens  Môi trường di động nitrat Cao thịt bò 3 g Pepton (Difco) 5g KNO 3 1g Na 2 HPO 4 2,5g Thạch 1,0-5g(tùythuộcvàosứcđông củathạch) Galactoza 5g Glyxerol 5g Nước cất 1lít  Môi trường Iron - Milk cải tiến Sữa tươi toàn phần 1lít Sắt sunfat.7H 2 O 1g Nước cất 50ml [...]... Iron-Milk, khử nitrate thành  Nếu nhiều hơn hoặc bằng 80% số khuẩn lạc điển hình đếm được xác định là nitrite, sinh acid và khí từ lactose, hóa lỏng gelatin được coi là Clostridium perfringers clostridium perfringens thì toàn bộ số khuẩn lạc đếm được được coi là clostridium perfringens Kết quả •   Số khuẩn lạc Clostridium perfringens trên 1g mẫu: Trong đó: • a: tổng số khuẩn lạc đếm được trên đĩa thạch 1 ở... gelatin được coi là Clostridium perfringers Quy trình phân tích  Thử sinh hóa các khuẩn lạc điển hình  Thử nghiệm khả năng đông tụ sữa trên môi trường Iron - Milk Lấy 1ml canh trường thuần nhất cho vào ống nghiệm chứa môi trường Iron - Milk  0 Đặt ống nghiệm vào bể điều nhiệt ở 46 C và ủ trong 2 giờ C .perfringens làm đông sữa nhanh ở đáy ống nghiệm và tạo ra lớp nhũ tương ở  trên Quy trình phân tích... 1 000 ml 1lít Quy trình phân tích -1 10g mẫu + 90ml dung dịch đệm 10 -2 Tiếp tục pha loãng mẫu đến 10 , 10-3,10-4… Lấy mỗi nồng độ pha loãng 1ml mẫu vào đĩa (mỗi nồng độ 2 mẫu), rót khoảng 15-20ml môi trường TSC ở 450C, xoay đều, đợi đông Phủ thêm lên bề mặt đĩa 10ml môi trường TSC, ủ 370C ± 20C, 20-24h trong bình kỵ khí Đếm tất cả các khuẩn lạc nghi ngờ là Clostridium perfringens Quy trình phân tích...   => Như vậy: Trong 1 gam thực phẩm có 31,5 10 4 vi khuẩn C .perfringens Tài liệu tham khảo 1 TCVN 4991-2005 2 Lê Văn Việt Mẫn, Thí nghiệm vi sinh vật học thực phẩm, Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia Tp Hồ Chí Minh, năm 2010 3 http:// thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-3348-2001-QD-BYT-Thuong -quy- ky-thuat-dinh-luong -Clostridium -perfringens- trong-thuc-pham-vb69974t17.aspx 4 http://doan.edu.vn/do-an/de-tai-tim-hieu-mot-so-phuong-phap-phan-tich-vi-sinh-vat-gay-benh-co-trong-thuc-pham... nồng độ • n: số lượng đĩa đếm • f: độ pha loãng tương ứng • V: thể tích dịch mẫu cấy vào trong mỗi đĩa • R: tỉ lệ xác nhận = tỉ lệ gữa số khuẩn lạc nghi ngờ cho thử nghiệm dương tính so với số khuẩn lạc nghi ngờ Kết quả  Ví dụ •   Tính số tế bào Clostridium perfringens trên 1g mẫu dựa vào số khuẩn lạc đếm được ở 10 -4 là 70 và có 9 trong 10 khuẩn lạc được chọn được xác nhận là Clostridium perfringens. .. cấy đâm sâu => không di động Quy trình phân tích  Thử sinh hóa các khuẩn lạc điển hình  Thử nghiệm khả năng khử nitrate thành nitrite Lấy từ 0,2 ml đến 0,5 ml thuốc thử phát hiện nitrite Cho vào mỗi ống môi trường nitrate di động (tiến hành trong tủ HOP) Sự hình thành màu đỏ khẳng định sự khử nitrate thành nitrite Nếu màu đỏ không hình thành trong 15 phút, thì thêm một lượng nhỏ bụi kẽm và để yên... canh trường thuần nhất Từ canh trường thioglycolate lấy  mẫu nhuộm gram  Từ canh trường tạo bào tử lấy mẫu  nhuộm gram  Clostridium perfringens là trực khuẩn ngắn,  Trực khuẩn ngắn, đầu tròn, giữa có khoảng trắng  bắt màu với thuốc nhuộm gram (+) sáng không bắt màu thuốc nhuộm Quy trình phân tích Thử nghiệm sinh hóa các khuẩn lạc điển hình Thử nghiệm khả năng đông tụ sữa trên môi trường Iron - Milk,... hình thành trong 15 phút, thì thêm một lượng nhỏ bụi kẽm và để yên 10 phút Nếu màu đỏ hình thành sau khi thêm bụi kẽm thì không xảy ra sự khử nitrate thành nitrite Quy trình phân tích  Thử nghiệm sinh hóa các khuẩn lạc điển hình  Xác định khả năng hóa lỏng gelatin Cấy các khuẩn lạc đã phân lập vào ống nghiệm chứa môi trường gelatin – lactose Ủ trong các điều kiện kỵ khí ở 37°C trong 24h Nếu có sinh...Các môi trường nuôi cấy Clostridium perfringens  Môi trường lactoza - gelatin Pepton từ casein 15,0 g Cao nấm men 10,0 g Lactoza 10,0 g Gelatin 120,0 g Phenol đỏ 0,05 g Nước 1 000 ml Các môi trường nuôi cấy Clostridium perfrigens  Môi trường canhMôi trường tử (Sporulation broth) thang bào thioglycolat lỏng Polypepton . Quy trình phân tích Quy trình phân tích 10g mẫu + 90ml dung dịch đệm 10 -1 Tiếp tục pha loãng mẫu đến 10 -2 , 10 -3 ,10 -4 … 10g mẫu + 90ml dung dịch đệm 10 -1 Tiếp tục pha loãng mẫu đến 10 -2 ,. QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG CLOSTRIDIUM PERFRINGENS II II II II IV IV I I Giới thiệu về clostridium perfringens Quy trình phân tích Kết quả Thiết bị, Dụng cụ và môi trường Giới thiệu về clostridium. coi là Clostridium perfringers Thử nghiệm sinh hóa các khuẩn lạc điển hình Thử nghiệm sinh hóa các khuẩn lạc điển hình Quy trình phân tích Quy trình phân tích Quy trình phân tích Quy trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình định lượng clostridium perfringens, Quy trình định lượng clostridium perfringens, Quy trình định lượng clostridium perfringens