0

thực trạng tổ chức lao động khoa học tại ủy ban nhân dân quận 9, thành phố hồ chí minh

24 821 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 19:43

Báo cáo thực tập GVHD: Th.S. Phan Ngọc Tú 1. LỜI MỞ ĐẦU Việc tổ chức lao động sao cho phù hợp với khả năng và trình độ của người lao động, làm cho người lao động phấn khởi hào hứng yên tâm công tác và đạt năng suất chất lượng cao, đem lại hiệu quả cho tổ chức là việc hết sức cần thiết. Vì vậy trong quá trình hoạt động sản xuất của tổ chức cần phải tổ chức lao động khoa học, nhằm góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả, tạo điều kiện cho người lao động tái sản xuất sức lao động. Tổ chức lao động khoa học là một trong những vấn đề cơ bản, quyết định đến hiệu quả hoạt động của các tổ chức, đặc biệt là các tổ chức hành chính nhà nước. Tổ chức lao động khoa học trong cơ quan nhà nước cũng là cách thức nâng cao chất lượng hoạt động cung cấp dịch vụ tốt hơn cho xã hội và công.Tuy nhiên thực tế nhiều cơ quan hành chính nói riêng và các tổ chức nói chung vẫn chưa hiểu hết và nắm bắt được việc tổ chức lao động sao cho khoa học, phân công đúng người đúng việc, sắp xếp, bố trí đúng nhiệm vụ chức năng. Ủy ban nhân dân Quận 9 là một quận ngoại thành mới được tách ra từ quận Thủ Đức từ ngày 01/4/1997, trải qua 15 năm xây dựng và phát triển Quận 9 đã đạt được những kết quả đáng tự hào về kinh tế - xã hội. Để đạt được kết quả đó việc tổ chức bộ máy, phân công công việc, luân chuyển, điều động, đề bạt cán bộ công chức, xây dựng một cơ sở vật chất, trang thiết bị phục phụ cho hoạt động công vụ là rất quan trọng hay đó chính là công tác tổ chức lao động khoa học. Với những lý do trên nên tôi đã chọn đề tài báo cáo thực tập “ Thực trạng tổ chức lao động khoa học tại Ủy ban nhân dân Quận 9” nhằm tìm hiểu về cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, phân công công việc, khung cảnh làm việc và các hoạt động khác. Thông qua đó có sự đối chiếu giữa thực tiễn và lý thuyết từ đó rút ra được kinh nghiệm và bài học cho bản thân khi ra trường làm công tác nhân sự. 2. KẾ HOẠCH THỰC TẬP: SVTT: Nguyễn Sỹ Sơn – Lớp KS10TCNS2 1 Báo cáo thực tập GVHD: Th.S. Phan Ngọc Tú 2.1. Thời gian thực tập: 02 tháng. Từ ngày 19/2/2013 đến ngày 15/4/2013. 2.2. Địa điểm thực tập: - Văn phòng UBND Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. - Địa chỉ: Số 2/304 XLHN – Phường Hiệp Phú – Quận 9 2.3. Kế hoạch thực tập: STT THỜI GIAN NỘI DUNG THỰC HIỆN 1 Tuần 1 (19/2 - 22/2) - Báo cáo Văn phòng về kế hoạch thực tập; - Học tập quy chế cơ quan; - Nghiên cứu tổng quan về địa phương. 2 Tuần 2 (25/2 - 01/3) - Chọn đề tài báo cáo thực tập; - Viết đề cương báo cáo thực tập; - Thực hiện các công việc được giao. 3 Tuần 3 (4/3 - 8/3) - Thực hiện các công việc được giao; - Thu thập và nghiên cứu các tài liệu liên quan ; 4 Tuần 4 (11/3 - 15/3) - Thực hiện các công việc được giao; - Tìm hiểu thực trạng tổ chức lao động tại UBND. - Tiến hành viết báo cáo SVTT: Nguyễn Sỹ Sơn – Lớp KS10TCNS2 2 Báo cáo thực tập GVHD: Th.S. Phan Ngọc Tú 5 Tuần 5 (18/3 - 22/3) - Thực hiện các công việc được giao; - Thu thập thêm số liệu; - Viết báo cáo. 6 Tuần 6 (25/3 - 29/3) - Thực hiện các công việc được giao; - Hoàn thành báo cáo thực tập. - Trình giảng viên hướng dẫn xem báo cáo và hướng dẫn chỉnh sửa báo cáo 7 Tuần 7 (01/4 - 5/4) - Hoàn chỉnh báo cáo. 8 Tuần 8 (8/4 - 12/4) - Xin ý kiến của lãnh đạo Văn phòng về quá trình thực tập; - Trình giảng viên hướng dẫn xem trước báo cáo thực tập. - Nộp báo cáo thực tập. 3. NHỮNG CÔNG VIỆC SINH VIÊN ĐÃ LÀM TRONG THỜI GIAN THỰC TẬP. 3.1. Lĩnh vực Hành chính văn phòng (Văn thư, soạn thảo văn bản ). SVTT: Nguyễn Sỹ Sơn – Lớp KS10TCNS2 3 Báo cáo thực tập GVHD: Th.S. Phan Ngọc Tú - Sắp xếp các loại hồ sơ, phân loại các công văn, quyết định, các đơn thư khiếu nại, tố cáo và các loại giấy tờ khác. - Nhập đơn lưu hồ sơ khiếu nại, tố cáo năm 2011, 2012, 2013. - Đóng dấu các văn bản. - Photo copy các loại văn bản, giấy tờ. 3.2. Lĩnh vực Tổ chức nhân sự. - Thống kê số lượng, chất lượng cán bộ, công chức đang làm việc tại UBND Quận 9. - Nghiên cứu về cơ cấu tổ chức, bộ máy của UBND Quận. - Đọc và nghiên cứu các tài liệu về nhân sự do phòng Nội vụ cấp. 3.3. Lĩnh vực Cải cách hành chính. - Đọc và tìm hiểu các văn bản chỉ đạo của cơ quan ban hành về công tác cải cách hành chính. - Tìm hiểu về kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 của UBND Quận 9. - Nghiên cứu đề án 30 và tìm căn cứ pháp lý. - Tìm hiểu về Quyết định về ban hành quy chế công tác văn thư- lưu trữ các cơ quan tổ chức thuộc UBND Quận 9. 4. KẾT QUẢ THỰC TẬP 4.1. Thực trạng tổ chức lao động khoa học tại UBND quận 9. 4.1.1. Tình hình tổ chức lao động khoa học tại UBND quận. a. Khái niệm. SVTT: Nguyễn Sỹ Sơn – Lớp KS10TCNS2 4 Báo cáo thực tập GVHD: Th.S. Phan Ngọc Tú Tổ chức lao động là quá trình tổ chức hoạt động của con người, trong sự kết hợp giữa ba yếu tố cơ bản của quá trình lao động và các mối quan hệ qua lại giữa những người lao động với nhau. Tổ chức lao động khoa học được hiểu là tổ chức lao động dựa trên cơ sở phân tích khoa học các quá trình lao động và điều kiện thực hiện chúng, thông qua việc áp dụng vào thực tiễn những biện pháp được thiết kế dựa trên những thành tựu của khoa học và kinh nghiệm sản xuất tiên tiến. Tổ chức lao động khoa học cần phải được áp dụng ở mọi nơi có hoạt động lao động của con người. Đối với cơ quan hành chính nhà nước thì lao động có sự khác biệt đối với các loại hình lao động khác.Sản phẩm của quá trình lao động là các văn bản pháp quy, các quyết định mang tính chất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. b. Xây dựng cơ cấu tổ chức hợp lý. Xác định cơ cấu thích hợp trên cơ sở xác định cụ thể chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan hành chính nhà nước nới chung, các bộ phận của từng cơ quan hành chính nhà nước nói riêng. Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng quy chế làm việc của từng bộ phận, từng cán bộ công chức cụ thể. Xác định rõ trình độ chuyên môn, chính trị, năng lực, phẩm chất đạo đức, sức khỏe của cán bộ công chức đảm nhiệm công việc phải đảm bảo. Xác định rõ trách nhiệm tập thể và trách nhiệm cá nhân đứng đầu. Tổ chức điều tra đánh giá về trình độ đội ngũ cán bộ, công chức để làm cơ sở cho việc đào tạo, lựa chọn phù hợp với nhiệm vụ và vị trí công tác theo từng giai đoạn nhất định. Quận 9 được tách ra từ quận Thủ Đức theo nghị định Nghị định số 03-CP ngày 6.1.1997 đến nay qua 15 năm xây dựng và trưởng thành quận 9 đã đạt được những kết quả to lớn về kinh tế văn hóa xã hội… Để có được những kết quả đó là có sự cố gắng của toàn thể nhân dân và đặc biệt là dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ SVTT: Nguyễn Sỹ Sơn – Lớp KS10TCNS2 5 Báo cáo thực tập GVHD: Th.S. Phan Ngọc Tú và chính quyền Quận. Quận 9 bao gồm 13 phường, 15 phòng ban, các đơn vị sự nghiệp thuộc Quận quản lý. Thực hiện và tổ chức theo Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003; UBND Quận 9 bao gồm 1 Chủ tịch, 3 Phó chủ tịch và 5 các ủy viên . Các cơ quan chuyên môn là cơ quan tham mưu cho Ủy ban để ra các quyết định liên quan tới các vấn đề quản lý của Quận. Mỗi phòng ban bao gồm 1 Trưởng phòng và có thể tối đa là 3 Phó trưởng phòng tùy theo chức năng nhiệm vụ và số lượng công việc nhiều hay ít của phòng ban đó. Các phòng ban chuyên môn chịu sự chỉ đạo của chủ tịch UBND Quận, làm đúng công tác vị trí chức năng. Ủy ban nhân dân quận làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể Ủy ban nhân dân quận; đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân quận. Có sự đoàn kết nội bộ để tạo nên bộ máy vững chắc giải quyết và đưa ra các quyết định kịp thời, nhanh chóng chính xác, khoa học . c. Sơ đồ cơ cấu tổ chức và bảng số lượng CBCC của UBND Quận 9 SVTT: Nguyễn Sỹ Sơn – Lớp KS10TCNS2 6 Báo cáo thực tập GVHD: Th.S. Phan Ngọc Tú Bảng số lượng CBCC của Quận 9 năm 2012. SVTT: Nguyễn Sỹ Sơn – Lớp KS10TCNS2 7 CƠ QUAN CHUYÊN MÔN SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC KHỐI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC PHƯỜNG BQL ĐÀU TƯ XD – CÔNG TRÌNH BQL ĐÀU TƯ XD – CÔNG TRÌNH UY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 BAN BT & GPMB BAN BT & GPMB SỰ NGHIỆP CÓ THU PHÒNG NỘI VỤ PHÒNG NỘI VỤ PHÒNG LĐTB & XH PHÒNG LĐTB & XH PHÒNG TC - KH PHÒNG TC - KH PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO PHÒNG VHTT PHÒNG VHTT PHÒNG TNMT PHÒNG TNMT PHÒNG TƯ PHÁT PHÒNG TƯ PHÁT PHÒNG QLĐT PHÒNG QLĐT PHÒNG KINH TẾ PHÒNG KINH TẾ THANH TRA THANH TRA VĂN PHÒNG UBND VĂN PHÒNG UBND TRUNG TAM Y TẾ DỰ PHÒNG TRUNG TAM Y TẾ DỰ PHÒNG TRƯỜNG TC NGHỀ ĐÔNG SÀI GÒN TRƯỜNG TC NGHỀ ĐÔNG SÀI GÒN TRUNG TÂM TDTT TRUNG TÂM TDTT TRUNG TÂM VĂN HOÁ TRUNG TÂM VĂN HOÁ THANH TRA XÂY DỰNG TRƯỜNG BDGD TRƯỜNG BDGD MẦM NON MẦM NON TIỂU HỌC TIỂU HỌC TRUNG HỌC CƠ SỞ TRUNG HỌC CƠ SỞ TRUNG TÂM GD HƯỚNG NGHIỆP TRUNG TÂM GD HƯỚNG NGHIỆP HIỆP PHÚ HIỆP PHÚ TÂN PHÚ TÂN PHÚ TĂNG NHƠN PHÚ B TĂNG NHƠN PHÚ B TẮNG NHƠN PHÚ A TẮNG NHƠN PHÚ A TRƯỜNG THẠNH TRƯỜNG THẠNH LONG TRƯỜNG LONG TRƯỜNG LONG THẠNH MỸ LONG THẠNH MỸ LONG BÌNH LONG BÌNH PHÚ HỮU PHÚ HỮU LONG PHƯỚC LONG PHƯỚC PHƯỚC BÌNH PHƯỚC BÌNH PHƯỚC LONG A PHƯỚC LONG A PHƯỚC LONG B PHƯỚC LONG B Báo cáo thực tập GVHD: Th.S. Phan Ngọc Tú Tên đơn vị Số lượng Tỉ lệ(%) Phòng Nội vụ 13 7.1 Văn phòng UBND 22 12 Phòng Tư pháp 4 1.6 Phòng Kinh tế 11 6 Phòng Tài chính- kế hoạch 8 4,3 Phòng Giáo dục và Đào tạo 13 7,1 Phòng Tài nguyên và Môi trường 28 15,3 Phòng Y tế 6 3,2 Phòng Lao động Thương binh & Xã hội 11 6 Phòng Văn hóa Thông tin 4 2,1 Phòng Quản lý Đô thị 17 9,2 Thanh tra Xây dựng 26 14,2 Ban bồi thường giải phóng mặt bằng 8 4,3 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 1 0,5 Tổng số 183 100 SVTT: Nguyễn Sỹ Sơn – Lớp KS10TCNS2 8 Báo cáo thực tập GVHD: Th.S. Phan Ngọc Tú Sơ đồ số lượng CBCC năm 2012 d. Phân công và hiệp tác lao động. Phân công lao động là quá trình chia nhỏ các công việc ra cho nhiều người, nhiều bộ phận khác nhau. Việc phân chia lao động phải khoa học dựa trên trình độ chuyên môn và sở trường công tác của từng cán bộ công chức, chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban, đơn vị. Việc phân công lao động khoa học sẽ giúp cho cán bộ công chức làm việc đúng chức năng, thẩm quyền, công việc sẽ đạt được hiệu quả tối ưu nhất. Ủy ban nhân dân quận làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể ủy ban nhân dân quận; đồng thời đề cao trách nhiệm cá nhân của chủ tịch, phó chủ tịch và ủy viên ủy ban nhân dân quận. Trong phân công công việc, mỗi việc chỉ được giao một cơ quan, đơn vị, một cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm chính. Cấp trên không làm thay công việc cho cấp dưới, tập thể không làm thay công việc cho cá nhân và ngược lại. Công việc được giao cho cơ quan, đơn vị thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Giải quyết công việc đúng phạm vi trách nhiệm, đúng thẩm quyền; bảo đảm sự lãnh đạo của quận ủy, sự chỉ đạo, điều hành của ủy ban nhân dân thành phố; sự SVTT: Nguyễn Sỹ Sơn – Lớp KS10TCNS2 9 Báo cáo thực tập GVHD: Th.S. Phan Ngọc Tú phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân và Ủy ban mặt trận Tổ Quốc Việt Nam quận; sự giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố và của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận trong việc thực hiện, chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong quá trình làm việc có sự trao đổi và hiệp tác lao động để hoàn thành các kế hoạch và chủ trương của quận. Đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc, bảo đảm dân chủ, minh bạch trong mọi hoạt động theo đúng phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. e. Cách thức giải quyết công việc Thảo luận tập thể và quyết nghị từng vấn đề tại phiên họp Ủy ban nhân dân quận; Đối với một số vấn đề do yêu cầu cấp bách hoặc không nhất thiết phải tổ chức thảo luận tập thể, theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, Văn phòng Ủy ban nhân dân quận gửi toàn bộ hồ sơ và phiếu lấy ý kiến đến từng thành viên Ủy ban nhân dân quận để xin ý kiến. Thành viên Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm trả lời đúng thời gian quy định để bảo đảm cho việc tổng hợp, thống kê chính xác, đủ số phiếu lấy ý kiến theo quy định. Các quyết nghị tập thể của Ủy ban nhân dân quận được thông qua khi có quá nửa số thành viên đồng ý. Trường hợp xin ý kiến các thành viên Ủy ban nhân dân quận bằng hình thức phiếu lấy ý kiến thì: - Trường hợp ý kiến đồng ý và không đồng ý bằng nhau thì quyết định theo bên có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. - Nếu vấn đề được quá nửa thành viên Ủy ban nhân dân quận đồng ý, Văn phòng trình Chủ tịch quyết định và báo cáo trong phiên họp Ủy ban nhân dân quận gần nhất; - Nếu vấn đề không được quá nửa số thành viên Ủy ban nhân dân đồng ý thì Văn phòng báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định việc đưa ra thảo luận tại phiên họp Ủy ban nhân dân quận gần nhất. SVTT: Nguyễn Sỹ Sơn – Lớp KS10TCNS2 10 [...]... nhân dân quận trước Ủy ban nhân dân thành phố Trong lĩnh vực công tác được phân công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận có nhiệm vụ, quyền hạn: + Chủ động kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân phường trong việc tổ chức thực hiện quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, chủ trương, chính sách, pháp luật... thuộc Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân phường biết, thực hiện; đồng thời gửi đến Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân cùng cấp và Hội đồng nhân dân thành phố để giám sát b Xây dựng Chương trình công tác Quý: + Chậm nhất vào ngày 15 tháng cuối quý, cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân phường, gửi Văn phòng báo cáo đánh giá kết quả thực. .. tịch Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân quận về công việc được phân công phụ trách, đồng thời tham gia giải quyết công việc chung của Ủy ban nhân dân quận; cùng các thành viên khác của Ủy SVTT: Nguyễn Sỹ Sơn – Lớp KS10TCNS2 12 Báo cáo thực tập GVHD: Th.S Phan Ngọc Tú ban nhân dân chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân quận trước Ủy ban nhân dân thành phố + Trực tiếp chỉ đạo, điều... của Ủy ban nhân dân, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân quận để xử lý các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách hoặc các vấn đề thuộc chức năng quản lý của mình Chịu trách nhiệm cá nhân về công tác của mình trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, đồng thời cùng các thành viên khác chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân quận. .. Văn phòng Ủy ban nhân dân quận danh mục các đề án cần trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân ban hành trong năm tới Các đề án, văn bản trong chương trình công tác phải ghi rõ số thứ tự; tên đề án, văn bản; nội dung chính của đề án; cơ quan chủ trì; cơ quan phối hợp và thời gian trình; + Văn phòng Ủy ban nhân dân quận tổng hợp, dự kiến chương trình công tác năm sau của Ủy ban nhân dân, gửi... sau của Ủy ban nhân dân quận; + Văn phòng tổng hợp, xây dựng Chương trình công tác quý sau của Ủy ban nhân dân, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; SVTT: Nguyễn Sỹ Sơn – Lớp KS10TCNS2 17 Báo cáo thực tập GVHD: Th.S Phan Ngọc Tú + Chậm nhất vào ngày 20 của tháng cuối quý, Văn phòng có trách nhiệm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phê duyệt Chương trình công tác quý sau của Ủy ban nhân dân quận, gửi... cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân quận và Ủy ban nhân dân phường biết, thực hiện c Xây dựng Chương trình công tác Tháng: Chậm nhất vào ngày 20 hàng tháng, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường gửi văn phòng ủy ban + Chậm nhất vào ngày 25 hàng tháng, Văn phòng trình Chủ tịch duyệt Chương trình công tác tháng sau của Ủy ban nhân dân quận, gửi các... Lớp KS10TCNS2 22 Báo cáo thực tập 5 GVHD: Th.S Phan Ngọc Tú KẾT LUẬN Qua kết quả nghiên cứu về Tổ chức lao động khoa học tại UBND Quận 9” đã hoàn thành và đạt được những mục tiêu đề ra trên các mặt cụ thể như sau: Có thế thấy ý nghĩa to lớn của tổ chức lao động khoa học không những đối với khu vực công mà cả các tổ chức công cũng như tư Tổ chức lao động khoa học sẽ giúp cho tổ chức đạt được hiệu quả... và trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giải quyết các đề nghị của cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực công tác được phân công phụ trách + Tham dự đầy đủ các phiên họp Ủy ban nhân dân quận, trường hợp vắng mặt phải báo cáo và được sự đồng ý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; tham gia ý kiến và biểu quyết về các vấn đề thảo luận tại phiên họp Ủy ban nhân dân; tham gia ý kiến với các thành viên... tác năm sau của Ủy ban nhân dân quận, cơ quan được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời, gửi lại Văn phòng để hoàn chỉnh, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân quận vào phiên họp thường kỳ cuối năm; + Sau 7 ngày làm việc, kể từ khi Chương trình công tác năm được Ủy ban nhân dân quận thông qua, Văn phòng trình Chủ tịch duyệt, gửi thành viên Ủy ban nhân dân, cơ quan chuyên . tác tổ chức lao động khoa học. Với những lý do trên nên tôi đã chọn đề tài báo cáo thực tập “ Thực trạng tổ chức lao động khoa học tại Ủy ban nhân dân Quận 9” nhằm tìm hiểu về cơ cấu tổ chức. cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân phường trong việc tổ chức thực hiện quyết định, chỉ thị của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, chủ trương, chính sách, pháp. mình trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, đồng thời cùng các thành viên khác chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ủy ban nhân dân quận trước Ủy ban nhân dân Thành phố. e.4.
- Xem thêm -

Xem thêm: thực trạng tổ chức lao động khoa học tại ủy ban nhân dân quận 9, thành phố hồ chí minh, thực trạng tổ chức lao động khoa học tại ủy ban nhân dân quận 9, thành phố hồ chí minh,

Từ khóa liên quan