Giáo án thể dục lớp 5 cả năm

97 2.3K 10
Giáo án thể dục lớp 5 cả năm

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Nguyễn Tấn Thảo Ngày soạn: Ngày soạn: Ngày giảng: Ngày giảng: Bài 1 Bài 1 Giới thiệu chương trình -tổ chức lớp -ĐHĐN –trò chơI kết bạn Giới thiệu chương trình -tổ chức lớp -ĐHĐN –trò chơI kết bạn I. Mục tiêu. I. Mục tiêu. - Giới thiệu chương trình thể dục lớp 5, Yêu cầu h \s biết một số nội dung cơ bản và có - Giới thiệu chương trình thể dục lớp 5, Yêu cầu h \s biết một số nội dung cơ bản và có thái độ học tập đúng thái độ học tập đúng - Một số quy định về nội quy, yêu cầu tập luyện . yêu cầu h \s biết những đIều cơ bản - Một số quy định về nội quy, yêu cầu tập luyện . yêu cầu h \s biết những đIều cơ bản để thực hiện để thực hiện - Biên chế tổ, chọn cán sự - Biên chế tổ, chọn cán sự - Ôn ĐHĐN: cách chào, báo cáo khi bắt đầu giờ học và khi kết thúc - Ôn ĐHĐN: cách chào, báo cáo khi bắt đầu giờ học và khi kết thúc - Trò chơi kết bạn, yêu cầu nắm được cách chơi và có hứng thú - Trò chơi kết bạn, yêu cầu nắm được cách chơi và có hứng thú II. Địa điểm –Phương tiện . II. Địa điểm –Phương tiện . - Sân thể dục - Sân thể dục - Thầy: giáo án, sách giáo khoa, đồng hồ thể thao, còi . - Thầy: giáo án, sách giáo khoa, đồng hồ thể thao, còi . - Trò: sân bãi, trang phục gon gàng theo quy định . - Trò: sân bãi, trang phục gon gàng theo quy định . III . Nội dung – Phương pháp thể hiện . III . Nội dung – Phương pháp thể hiện . Nội dung Nội dung Định lượng Định lượng Phương pháp tổ chức Phương pháp tổ chức Mở đầu Mở đầu 6 phút 6 phút 1. nhận lớp 1. nhận lớp * * 2. phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài 2. phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài học học 2phút 2phút ******** ******** ******** ******** 3. khởi động: 3. khởi động: 3 phút 3 phút đội hình nhận lớp đội hình nhận lớp - học sinh chạy nhẹ nhàng từ hàng - học sinh chạy nhẹ nhàng từ hàng dọc thành vòng tròn, thực hiện các dọc thành vòng tròn, thực hiện các động tác xoay khớp cổ tay, cổ chân, động tác xoay khớp cổ tay, cổ chân, hông, vai , gối, … hông, vai , gối, … - thực hiện bài thể dục phát triển - thực hiện bài thể dục phát triển chung . chung . 2x8 nhịp 2x8 nhịp đội hình khởi động đội hình khởi động cả lớp khởi động dưới sự điều cả lớp khởi động dưới sự điều khiển của cán sự khiển của cán sự Cơ bản Cơ bản 18-20 phút 18-20 phút 1 . giới thiẹu tóm tắt chương trình 1 . giới thiẹu tóm tắt chương trình thể dục lớp 5 thể dục lớp 5 2 phút 2 phút * * ******** ******** ******** ******** ******** ******** 2. phổ biến nội quy yêu cầu tập 2. phổ biến nội quy yêu cầu tập luyện luyện 1 Nguyễn Tấn Thảo + khi học thể dục quần áo phải gọn + khi học thể dục quần áo phải gọn gàng gàng ra vào lớp phải xin phép giáo viên ra vào lớp phải xin phép giáo viên 3. chọn cán sự thể dục lớp 3. chọn cán sự thể dục lớp - GV neu dự kiến lớp quýêt định - GV neu dự kiến lớp quýêt định 2 phút 2 phút 4. Ôn ĐHĐN 4. Ôn ĐHĐN - cách chào và báo cáo khi bắt đầu - cách chào và báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra và kết thúc giờ học, cách xin phép ra vào lớp vào lớp 6 phút 6 phút * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5. trò chơi kết bạn 5. trò chơi kết bạn GV nêu tên trò chơi nhắc lại cách GV nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi chơi h\s thực hiện h\s thực hiện III. kết thúc. III. kết thúc. - Tập chung lớp thả lỏng. - Tập chung lớp thả lỏng. - Nhận xét đánh giá buổi tập - Nhận xét đánh giá buổi tập - Hướng dãn học sinh tập luyện ở - Hướng dãn học sinh tập luyện ở nhà nhà 5-7 phút 5-7 phút * * ********* ********* ********* ********* Ngày soạn Ngày soạn Ngày giảng: Ngày giảng: Bài 2 Bài 2 ĐHĐN –trò chơI chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau và lò cò tiếp sức ĐHĐN –trò chơI chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau và lò cò tiếp sức I. Mục tiêu. I. Mục tiêu. - Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác ĐHĐN; cách chào và xin phép ra vào - Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác ĐHĐN; cách chào và xin phép ra vào lớp, Yêu cầu thuần thục động tác lớp, Yêu cầu thuần thục động tác - trò chơi chạy đổi chỗ vỗ tay nhau và lò cò tiếp sức - trò chơi chạy đổi chỗ vỗ tay nhau và lò cò tiếp sức II. Địa điểm –Phương tiện . II. Địa điểm –Phương tiện . - Sân thể dục - Sân thể dục - Thầy: giáo án, sách giáo khoa, đồng hồ thể thao, còi . - Thầy: giáo án, sách giáo khoa, đồng hồ thể thao, còi . - Trò: sân bãi, trang phục gon gàng theo quy định . - Trò: sân bãi, trang phục gon gàng theo quy định . III . Nội dung – Phương pháp thể hiện . III . Nội dung – Phương pháp thể hiện . Nội dung Nội dung Định lượng Định lượng Phương pháp tổ chức Phương pháp tổ chức Mở đầu Mở đầu 6 phút 6 phút 1. nhận lớp 1. nhận lớp * * 2. phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài 2. phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài học học 2phút 2phút ******** ******** 2 Nguyễn Tấn Thảo ******** ******** 3. khởi động: 3. khởi động: 3 phút 3 phút đội hình nhận lớp đội hình nhận lớp - học sinh chạy nhẹ nhàng từ hàng - học sinh chạy nhẹ nhàng từ hàng dọc thành vòng tròn, thực hiện các dọc thành vòng tròn, thực hiện các động tác xoay khớp cổ tay, cổ chân, động tác xoay khớp cổ tay, cổ chân, hông, vai , gối, … hông, vai , gối, … - thực hiện bài thể dục phát triển - thực hiện bài thể dục phát triển chung . chung . 2x8 nhịp 2x8 nhịp đội hình khởi động đội hình khởi động cả lớp khởi động dưới sự điều cả lớp khởi động dưới sự điều khiển của cán sự khiển của cán sự Cơ bản Cơ bản 18-20 phút 18-20 phút 1 . Ôn ĐHĐN 1 . Ôn ĐHĐN - ôn cách chào và báo cáo… - ôn cách chào và báo cáo… 7 phút 7 phút Học sinh luyện tập theo tổ (nhóm) Học sinh luyện tập theo tổ (nhóm) GV nhận xét sửa sai cho h \s GV nhận xét sửa sai cho h \s Cho các tổ thi đua biểu diễn Cho các tổ thi đua biểu diễn * * ******** ******** ******** ******** ******** ******** 2. trò chơi vân động 2. trò chơi vân động - chơi trò chơi chạy đổi chỗ vỗ tay - chơi trò chơi chạy đổi chỗ vỗ tay nhau nhau 4-6 phút 4-6 phút GV nêu tên trò chơi hướng dẫn GV nêu tên trò chơi hướng dẫn cách chơi cách chơi h\s thực hiện h\s thực hiện III. kết thúc. III. kết thúc. - Tập chung lớp thả lỏng. - Tập chung lớp thả lỏng. - Nhận xét đánh giá buổi tập - Nhận xét đánh giá buổi tập - Hướng dãn học sinh tập luyện ở - Hướng dãn học sinh tập luyện ở nhà nhà 5-7 phút 5-7 phút * * ********* ********* ********* ********* Ngày soạn: Ngày soạn: Ngày giảng: Ngày giảng: Bài 3 Bài 3 ĐHĐN –trò chơI chạy tiếp sức ĐHĐN –trò chơI chạy tiếp sức I. Mục tiêu. I. Mục tiêu. - Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác ĐHĐN; cách chào và xin phép ra vào - Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác ĐHĐN; cách chào và xin phép ra vào lớp, tập hợp hang dọc dóng hàng điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, trái, lớp, tập hợp hang dọc dóng hàng điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, trái, đằng sau. Yêu cầu thuần thục động tác thực hiện nhanh nhẹn khẩn trương đúng động đằng sau. Yêu cầu thuần thục động tác thực hiện nhanh nhẹn khẩn trương đúng động tác tác - trò chơi chạy tiếp sức. Yêu cầu chơi đúng luật, hứng thú trong khi chơi - trò chơi chạy tiếp sức. Yêu cầu chơi đúng luật, hứng thú trong khi chơi II. Địa điểm –Phương tiện . II. Địa điểm –Phương tiện . 3 Nguyễn Tấn Thảo - Sân thể dục - Sân thể dục - Thầy: giáo án, sách giáo khoa, đồng hồ thể thao, còi . - Thầy: giáo án, sách giáo khoa, đồng hồ thể thao, còi . - Trò: sân bãi, trang phục gon gàng theo quy định . - Trò: sân bãi, trang phục gon gàng theo quy định . III . Nội dung – Phương pháp thể hiện . III . Nội dung – Phương pháp thể hiện . Nội dung Nội dung Định lượng Định lượng Phương pháp tổ chức Phương pháp tổ chức Mở đầu Mở đầu 6 phút 6 phút 1. nhận lớp 1. nhận lớp * * 2. phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài 2. phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài học học 2phút 2phút ******** ******** ******** ******** 3. khởi động: 3. khởi động: 3 phút 3 phút đội hình nhận lớp đội hình nhận lớp - học sinh chạy nhẹ nhàng từ hàng - học sinh chạy nhẹ nhàng từ hàng dọc thành vòng tròn, thực hiện các dọc thành vòng tròn, thực hiện các động tác xoay khớp cổ tay, cổ chân, động tác xoay khớp cổ tay, cổ chân, hông, vai , gối, … hông, vai , gối, … - thực hiện bài thể dục phát triển - thực hiện bài thể dục phát triển chung . chung . 2x8 nhịp 2x8 nhịp đội hình khởi động đội hình khởi động cả lớp khởi động dưới sự điều cả lớp khởi động dưới sự điều khiển của cán sự khiển của cán sự Cơ bản Cơ bản 18-20 phút 18-20 phút 1 . Ôn ĐHĐN 1 . Ôn ĐHĐN - ôn cách chào và báo cáo… - ôn cách chào và báo cáo… - tập hợp hàng dọc dóng hàng, điểm - tập hợp hàng dọc dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải số, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải trái, đằng sau… trái, đằng sau… 7 phút 7 phút Học sinh luyện tập theo tổ (nhóm) Học sinh luyện tập theo tổ (nhóm) GV nhận xét sửa sai cho h \s GV nhận xét sửa sai cho h \s Cho các tổ thi đua biểu diễn Cho các tổ thi đua biểu diễn * * ******** ******** ******** ******** ******** ******** 2. trò chơi vân động 2. trò chơi vân động - chơi trò chơi chạy tiếp sức - chơi trò chơi chạy tiếp sức 4-6 phút 4-6 phút GV nêu tên trò chơi hướng dẫn GV nêu tên trò chơi hướng dẫn cách chơi cách chơi h\s thực hiện h\s thực hiện III. kết thúc. III. kết thúc. - Tập chung lớp thả lỏng. - Tập chung lớp thả lỏng. - Nhận xét đánh giá buổi tập - Nhận xét đánh giá buổi tập - Hướng dãn học sinh tập luyện ở - Hướng dãn học sinh tập luyện ở nhà nhà 5-7 phút 5-7 phút * * ********* ********* ********* ********* Ngày soạn Ngày soạn Ngày giảng Ngày giảng Bài 4 Bài 4 4 Nguyễn Tấn Thảo ĐHĐN –trò chơI kết bạn ĐHĐN –trò chơI kết bạn I. Mục tiêu. I. Mục tiêu. - Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác ĐHĐN; cách chào và xin phép ra vào - Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác ĐHĐN; cách chào và xin phép ra vào lớp, tập hợp hang dọc dóng hàng điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, trái, lớp, tập hợp hang dọc dóng hàng điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, trái, đằng sau. Yêu cầu thuần thục động tác thực hiện nhanh nhẹn khẩn trương đúng động đằng sau. Yêu cầu thuần thục động tác thực hiện nhanh nhẹn khẩn trương đúng động tác, đều và đẹp tác, đều và đẹp - trò chơi kết bạn. Yêu cầu chơi đúng luật, hứng thú trong khi chơi - trò chơi kết bạn. Yêu cầu chơi đúng luật, hứng thú trong khi chơi II. Địa điểm –Phương tiện . II. Địa điểm –Phương tiện . - Sân thể dục - Sân thể dục - Thầy: giáo án, sách giáo khoa, đồng hồ thể thao, còi . - Thầy: giáo án, sách giáo khoa, đồng hồ thể thao, còi . - Trò: sân bãi, trang phục gon gàng theo quy định . - Trò: sân bãi, trang phục gon gàng theo quy định . III . Nội dung – Phương pháp thể hiện . III . Nội dung – Phương pháp thể hiện . Nội dung Nội dung Định lượng Định lượng Phương pháp tổ chức Phương pháp tổ chức Mở đầu Mở đầu 6 phút 6 phút 1. nhận lớp 1. nhận lớp * * 2. phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài 2. phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài học học 2phút 2phút ******** ******** ******** ******** 3. khởi động: 3. khởi động: 3 phút 3 phút đội hình nhận lớp đội hình nhận lớp - học sinh chạy nhẹ nhàng từ hàng - học sinh chạy nhẹ nhàng từ hàng dọc thành vòng tròn, thực hiện các dọc thành vòng tròn, thực hiện các động tác xoay khớp cổ tay, cổ chân, động tác xoay khớp cổ tay, cổ chân, hông, vai , gối, … hông, vai , gối, … - thực hiện bài thể dục phát triển - thực hiện bài thể dục phát triển chung . chung . 2x8 nhịp 2x8 nhịp đội hình khởi động đội hình khởi động cả lớp khởi động dưới sự điều cả lớp khởi động dưới sự điều khiển của cán sự khiển của cán sự Cơ bản Cơ bản 18-20 phút 18-20 phút 1 . Ôn ĐHĐN 1 . Ôn ĐHĐN - ôn cách chào và báo cáo… - ôn cách chào và báo cáo… - tập hợp hàng dọc dóng hàng, điểm - tập hợp hàng dọc dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải số, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải trái, đằng sau… trái, đằng sau… 7 phút 7 phút Học sinh luyện tập theo tổ (nhóm) Học sinh luyện tập theo tổ (nhóm) GV nhận xét sửa sai cho h \s GV nhận xét sửa sai cho h \s Cho các tổ thi đua biểu diễn Cho các tổ thi đua biểu diễn * * ******** ******** ******** ******** ******** ******** 2. trò chơi vân động 2. trò chơi vân động - chơi trò chơi kết bạn - chơi trò chơi kết bạn 4-6 phút 4-6 phút GV nêu tên trò chơi hướng dẫn GV nêu tên trò chơi hướng dẫn cách chơi cách chơi h\s thực hiện h\s thực hiện III. kết thúc. III. kết thúc. - Tập chung lớp thả lỏng. - Tập chung lớp thả lỏng. - Nhận xét đánh giá buổi tập - Nhận xét đánh giá buổi tập 5-7 phút 5-7 phút * * ********* ********* ********* ********* 5 Nguyễn Tấn Thảo - Hướng dãn học sinh tập luyện ở - Hướng dãn học sinh tập luyện ở nhà nhà Ngày soạn: Ngày soạn: Ngày giảng: Ngày giảng: Bài 5 Bài 5 ĐHĐN –trò chơI bỏ khăn ĐHĐN –trò chơI bỏ khăn I. Mục tiêu. I. Mục tiêu. - Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác ĐHĐN; cách chào và xin phép ra vào - Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác ĐHĐN; cách chào và xin phép ra vào lớp, tập hợp hang dọc dóng hàng điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, trái, lớp, tập hợp hang dọc dóng hàng điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, trái, đằng sau. Yêu cầu thuần thục động tác thực hiện nhanh nhẹn khẩn trương đúng động đằng sau. Yêu cầu thuần thục động tác thực hiện nhanh nhẹn khẩn trương đúng động tác tác - trò chơi bỏ khăn. Yêu cầu chơi đúng luật, hứng thú trong khi chơi - trò chơi bỏ khăn. Yêu cầu chơi đúng luật, hứng thú trong khi chơi II. Địa điểm –Phương tiện . II. Địa điểm –Phương tiện . - Sân thể dục - Sân thể dục - Thầy: giáo án, sách giáo khoa, đồng hồ thể thao, còi . - Thầy: giáo án, sách giáo khoa, đồng hồ thể thao, còi . - Trò: sân bãi, trang phục gon gàng theo quy định . - Trò: sân bãi, trang phục gon gàng theo quy định . III . Nội dung – Phương pháp thể hiện . III . Nội dung – Phương pháp thể hiện . Nội dung Nội dung Định lượng Định lượng Phương pháp tổ chức Phương pháp tổ chức Mở đầu Mở đầu 6 phút 6 phút 1. nhận lớp 1. nhận lớp * * 2. phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài 2. phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài học học 2phút 2phút ******** ******** ******** ******** 3. khởi động: 3. khởi động: 3 phút 3 phút đội hình nhận lớp đội hình nhận lớp - học sinh chạy nhẹ nhàng từ hàng - học sinh chạy nhẹ nhàng từ hàng dọc thành vòng tròn, thực hiện các dọc thành vòng tròn, thực hiện các động tác xoay khớp cổ tay, cổ chân, động tác xoay khớp cổ tay, cổ chân, hông, vai , gối, … hông, vai , gối, … - thực hiện bài thể dục phát triển - thực hiện bài thể dục phát triển chung . chung . 2x8 nhịp 2x8 nhịp đội hình khởi động đội hình khởi động cả lớp khởi động dưới sự điều cả lớp khởi động dưới sự điều khiển của cán sự khiển của cán sự Cơ bản Cơ bản 18-20 phút 18-20 phút 1 . Ôn ĐHĐN 1 . Ôn ĐHĐN - ôn cách chào và báo cáo… - ôn cách chào và báo cáo… - tập hợp hàng dọc dóng hàng, điểm - tập hợp hàng dọc dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải số, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải trái, đằng sau… trái, đằng sau… 7 phút 7 phút Học sinh luyện tập theo tổ (nhóm) Học sinh luyện tập theo tổ (nhóm) GV nhận xét sửa sai cho h \s GV nhận xét sửa sai cho h \s Cho các tổ thi đua biểu diễn Cho các tổ thi đua biểu diễn * * ******** ******** ******** ******** ******** ******** 2. trò chơi vân động 2. trò chơi vân động 4-6 phút 4-6 phút GV nêu tên trò chơi hướng dẫn GV nêu tên trò chơi hướng dẫn cách chơi cách chơi 6 Nguyễn Tấn Thảo - chơi trò chơi chạy tiếp sức - chơi trò chơi chạy tiếp sức h\s thực hiện h\s thực hiện III. kết thúc. III. kết thúc. - Tập chung lớp thả lỏng. - Tập chung lớp thả lỏng. - Nhận xét đánh giá buổi tập - Nhận xét đánh giá buổi tập - Hướng dãn học sinh tập luyện ở - Hướng dãn học sinh tập luyện ở nhà nhà 5-7 phút 5-7 phút * * ********* ********* ********* ********* Ngày soạn: Ngày soạn: Ngày giảng: Ngày giảng: Bài 6 Bài 6 ĐHĐN –trò chơI đua ngựa ĐHĐN –trò chơI đua ngựa I. Mục tiêu. I. Mục tiêu. - Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác ĐHĐN; cách chào và xin phép ra vào - Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác ĐHĐN; cách chào và xin phép ra vào lớp, tập hợp hang dọc dóng hàng điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, trái, lớp, tập hợp hang dọc dóng hàng điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, trái, đằng sau. Yêu cầu thuần thục động tác thực hiện nhanh nhẹn khẩn trương đúng động đằng sau. Yêu cầu thuần thục động tác thực hiện nhanh nhẹn khẩn trương đúng động tác tác - trò chơi đua ngựa. Yêu cầu chơi đúng luật, hứng thú trong khi chơi - trò chơi đua ngựa. Yêu cầu chơi đúng luật, hứng thú trong khi chơi II. Địa điểm –Phương tiện . II. Địa điểm –Phương tiện . - Sân thể dục - Sân thể dục - Thầy: giáo án, sách giáo khoa, đồng hồ thể thao, còi . - Thầy: giáo án, sách giáo khoa, đồng hồ thể thao, còi . - Trò: sân bãi, trang phục gon gàng theo quy định . - Trò: sân bãi, trang phục gon gàng theo quy định . III . Nội dung – Phương pháp thể hiện . III . Nội dung – Phương pháp thể hiện . Nội dung Nội dung Định lượng Định lượng Phương pháp tổ chức Phương pháp tổ chức Mở đầu Mở đầu 6 phút 6 phút 1. nhận lớp 1. nhận lớp * * 2. phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài 2. phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài học học 2phút 2phút ******** ******** ******** ******** 3. khởi động: 3. khởi động: 3 phút 3 phút đội hình nhận lớp đội hình nhận lớp - học sinh chạy nhẹ nhàng từ hàng - học sinh chạy nhẹ nhàng từ hàng dọc thành vòng tròn, thực hiện các dọc thành vòng tròn, thực hiện các động tác xoay khớp cổ tay, cổ chân, động tác xoay khớp cổ tay, cổ chân, hông, vai , gối, … hông, vai , gối, … - thực hiện bài thể dục phát triển - thực hiện bài thể dục phát triển chung . chung . 2x8 nhịp 2x8 nhịp đội hình khởi động đội hình khởi động cả lớp khởi động dưới sự điều cả lớp khởi động dưới sự điều khiển của cán sự khiển của cán sự Cơ bản Cơ bản 18-20 phút 18-20 phút 7 Nguyễn Tấn Thảo 1 . Ôn ĐHĐN 1 . Ôn ĐHĐN - ôn cách chào và báo cáo… - ôn cách chào và báo cáo… - tập hợp hàng dọc dóng hàng, điểm - tập hợp hàng dọc dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải số, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải trái, đằng sau… trái, đằng sau… 7 phút 7 phút Học sinh luyện tập theo tổ (nhóm) Học sinh luyện tập theo tổ (nhóm) GV nhận xét sửa sai cho h \s GV nhận xét sửa sai cho h \s Cho các tổ thi đua biểu diễn Cho các tổ thi đua biểu diễn * * ******** ******** ******** ******** ******** ******** 2. trò chơi vân động 2. trò chơi vân động - chơi trò chơi đua ngựa - chơi trò chơi đua ngựa 4-6 phút 4-6 phút GV nêu tên trò chơi hướng dẫn GV nêu tên trò chơi hướng dẫn cách chơi cách chơi h\s thực hiện h\s thực hiện III. kết thúc. III. kết thúc. - Tập chung lớp thả lỏng. - Tập chung lớp thả lỏng. - Nhận xét đánh giá buổi tập - Nhận xét đánh giá buổi tập - Hướng dãn học sinh tập luyện ở - Hướng dãn học sinh tập luyện ở nhà nhà 5-7 phút 5-7 phút * * ********* ********* ********* ********* Ngày soạn: Ngày soạn: Ngày giảng: Ngày giảng: Bài 7 Bài 7 ĐHĐN –trò chơI hoàng anh hoàng yến ĐHĐN –trò chơI hoàng anh hoàng yến I. Mục tiêu. I. Mục tiêu. - Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác ĐHĐN; cách chào và xin phép ra vào - Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác ĐHĐN; cách chào và xin phép ra vào lớp, tập hợp hang dọc dóng hàng điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, trái, lớp, tập hợp hang dọc dóng hàng điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, trái, đằng sau. Yêu cầu thuần thục động tác thực hiện nhanh nhẹn khẩn trương đúng động đằng sau. Yêu cầu thuần thục động tác thực hiện nhanh nhẹn khẩn trương đúng động tác tác - trò chơi bỏ khăn. Yêu cầu chơi đúng luật, hứng thú trong khi chơi - trò chơi bỏ khăn. Yêu cầu chơi đúng luật, hứng thú trong khi chơi II. Địa điểm –Phương tiện . II. Địa điểm –Phương tiện . - Sân thể dục - Sân thể dục - Thầy: giáo án, sách giáo khoa, đồng hồ thể thao, còi . - Thầy: giáo án, sách giáo khoa, đồng hồ thể thao, còi . - Trò: sân bãi, trang phục gon gàng theo quy định . - Trò: sân bãi, trang phục gon gàng theo quy định . III . Nội dung – Phương pháp thể hiện . III . Nội dung – Phương pháp thể hiện . Nội dung Nội dung Định lượng Định lượng Phương pháp tổ chức Phương pháp tổ chức Mở đầu Mở đầu 6 phút 6 phút 1. nhận lớp 1. nhận lớp * * 2. phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài 2. phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài học học 2phút 2phút ******** ******** ******** ******** 3. khởi động: 3. khởi động: 3 phút 3 phút đội hình nhận lớp đội hình nhận lớp - học sinh chạy nhẹ nhàng từ hàng - học sinh chạy nhẹ nhàng từ hàng dọc thành vòng tròn, thực hiện các dọc thành vòng tròn, thực hiện các 2x8 nhịp 2x8 nhịp 8 Nguyễn Tấn Thảo động tác xoay khớp cổ tay, cổ chân, động tác xoay khớp cổ tay, cổ chân, hông, vai , gối, … hông, vai , gối, … - thực hiện bài thể dục phát triển - thực hiện bài thể dục phát triển chung . chung . đội hình khởi động đội hình khởi động cả lớp khởi động dưới sự điều cả lớp khởi động dưới sự điều khiển của cán sự khiển của cán sự Cơ bản Cơ bản 18-20 phút 18-20 phút 1 . Ôn ĐHĐN 1 . Ôn ĐHĐN - ôn cách chào và báo cáo… - ôn cách chào và báo cáo… - tập hợp hàng dọc dóng hàng, điểm - tập hợp hàng dọc dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải số, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải trái, đằng sau… trái, đằng sau… 7 phút 7 phút Học sinh luyện tập theo tổ (nhóm) Học sinh luyện tập theo tổ (nhóm) GV nhận xét sửa sai cho h \s GV nhận xét sửa sai cho h \s Cho các tổ thi đua biểu diễn Cho các tổ thi đua biểu diễn * * ******** ******** ******** ******** ******** ******** 2. trò chơi vân động 2. trò chơi vân động - chơi trò chơi hoàng anh hoàng yến - chơi trò chơi hoàng anh hoàng yến 4-6 phút 4-6 phút GV nêu tên trò chơi hướng dẫn GV nêu tên trò chơi hướng dẫn cách chơi cách chơi h\s thực hiện h\s thực hiện III. kết thúc. III. kết thúc. - Tập chung lớp thả lỏng. - Tập chung lớp thả lỏng. - Nhận xét đánh giá buổi tập - Nhận xét đánh giá buổi tập - Hướng dãn học sinh tập luyện ở - Hướng dãn học sinh tập luyện ở nhà nhà 5-7 phút 5-7 phút * * ********* ********* ********* ********* Ngày soạn: Ngày soạn: Ngày giảng Ngày giảng Bài 8 Bài 8 ĐHĐN –trò chơI mèo đuổi chuột ĐHĐN –trò chơI mèo đuổi chuột I. Mục tiêu. I. Mục tiêu. - Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác ĐHĐN; cách chào và xin phép ra vào - Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác ĐHĐN; cách chào và xin phép ra vào lớp, tập hợp hang dọc dóng hàng điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, trái, lớp, tập hợp hang dọc dóng hàng điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, trái, đằng sau. Yêu cầu thuần thục động tác thực hiện nhanh nhẹn khẩn trương đúng động đằng sau. Yêu cầu thuần thục động tác thực hiện nhanh nhẹn khẩn trương đúng động tác tác - trò chơi mèo đuổi chuột. Yêu cầu chơi đúng luật, hứng thú trong khi chơi - trò chơi mèo đuổi chuột. Yêu cầu chơi đúng luật, hứng thú trong khi chơi II. Địa điểm –Phương tiện . II. Địa điểm –Phương tiện . - Sân thể dục - Sân thể dục - Thầy: giáo án, sách giáo khoa, đồng hồ thể thao, còi . - Thầy: giáo án, sách giáo khoa, đồng hồ thể thao, còi . - Trò: sân bãi, trang phục gon gàng theo quy định . - Trò: sân bãi, trang phục gon gàng theo quy định . III . Nội dung – Phương pháp thể hiện . III . Nội dung – Phương pháp thể hiện . Nội dung Nội dung Định lượng Định lượng Phương pháp tổ chức Phương pháp tổ chức 9 Nguyễn Tấn Thảo Mở đầu Mở đầu 6 phút 6 phút 1. nhận lớp 1. nhận lớp * * 2. phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài 2. phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài học học 2phút 2phút ******** ******** ******** ******** 3. khởi động: 3. khởi động: 3 phút 3 phút đội hình nhận lớp đội hình nhận lớp - học sinh chạy nhẹ nhàng từ hàng - học sinh chạy nhẹ nhàng từ hàng dọc thành vòng tròn, thực hiện các dọc thành vòng tròn, thực hiện các động tác xoay khớp cổ tay, cổ chân, động tác xoay khớp cổ tay, cổ chân, hông, vai , gối, … hông, vai , gối, … - thực hiện bài thể dục phát triển - thực hiện bài thể dục phát triển chung . chung . 2x8 nhịp 2x8 nhịp đội hình khởi động đội hình khởi động cả lớp khởi động dưới sự điều cả lớp khởi động dưới sự điều khiển của cán sự khiển của cán sự Cơ bản Cơ bản 18-20 phút 18-20 phút 1 . Ôn ĐHĐN 1 . Ôn ĐHĐN - ôn cách chào và báo cáo… - ôn cách chào và báo cáo… - tập hợp hàng dọc dóng hàng, điểm - tập hợp hàng dọc dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải số, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải trái, đằng sau… trái, đằng sau… 7 phút 7 phút Học sinh luyện tập theo tổ (nhóm) Học sinh luyện tập theo tổ (nhóm) GV nhận xét sửa sai cho h \s GV nhận xét sửa sai cho h \s Cho các tổ thi đua biểu diễn Cho các tổ thi đua biểu diễn * * ******** ******** ******** ******** ******** ******** 2. trò chơi vân động 2. trò chơi vân động - chơi trò chơi mèo đuổi chuột - chơi trò chơi mèo đuổi chuột 4-6 phút 4-6 phút GV nêu tên trò chơi hướng dẫn GV nêu tên trò chơi hướng dẫn cách chơi cách chơi h\s thực hiện h\s thực hiện III. kết thúc. III. kết thúc. - Tập chung lớp thả lỏng. - Tập chung lớp thả lỏng. - Nhận xét đánh giá buổi tập - Nhận xét đánh giá buổi tập - Hướng dãn học sinh tập luyện ở - Hướng dãn học sinh tập luyện ở nhà nhà 5-7 phút 5-7 phút * * ********* ********* ********* ********* Ngày soạn: Ngày soạn: Ngày giảng: Ngày giảng: Bài 9 Bài 9 ĐHĐN –trò chơI nhảy ô tiếp sức ĐHĐN –trò chơI nhảy ô tiếp sức I. Mục tiêu. I. Mục tiêu. - Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác ĐHĐN; cách chào và xin phép ra vào - Ôn để củng cố và nâng cao kĩ thuật động tác ĐHĐN; cách chào và xin phép ra vào lớp, tập hợp hang dọc dóng hàng điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, trái, lớp, tập hợp hang dọc dóng hàng điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, trái, đằng sau. Yêu cầu thuần thục động tác thực hiện nhanh nhẹn khẩn trương đúng động đằng sau. Yêu cầu thuần thục động tác thực hiện nhanh nhẹn khẩn trương đúng động tác tác - trò chơi nhảy ô tiếp sức. Yêu cầu chơi đúng luật, hứng thú trong khi chơi - trò chơi nhảy ô tiếp sức. Yêu cầu chơi đúng luật, hứng thú trong khi chơi 10 [...]... vặn mình của bài thể dục phát triển chung II Địa điểm –Phương tiện - Sân thể dục - Thầy: giáo án, sách giáo khoa, đồng hồ thể thao, còi - Trò: sân bãi, trang phục gon gàng theo quy định III Nội dung – Phương pháp thể hiện Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức Mở đầu 6 phút 1 nhận lớp * 2 phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài 2phút ******** học ******** 3 khởi động: 3 phút đội hình nhận lớp - học sinh... động tay, cổ chân, hông, vai , gối, … cả lớp khởi động dưới sự điều khiển của cán sự - Chơi trò chơi nhóm 3 nhóm 7 Phần Cơ bản - Chơi trò chơi chạy nhanh theo số 18-20 phút 10 phút - Ôn 5 động tác thể dục đã học - Thi đua giữa các tổ III kết thúc - Tập chung lớp thả lỏng - Nhận xét đánh giá buổi tập - Hướng dãn học sinh tập luyện ở nhà: Ôn 5 động tác của bàI thể dục phát triển chung GV điều khiển trò... ******** ******** 5- 7 phút * ********* 29 Nguyễn Tấn Thảo - Nhận xét đánh giá buổi tập - Hướng dẫn học sinh tập luyện ở nhà: Ôn 5 động tác của bàI thể dục phát triển chung ********* 30 Nguyễn Tấn Thảo Ngày soạn: Ngày giảngN: Bài 24 ôn tập 5 động tác của bàI thể dục phát triển chung I Mục tiêu - Ôn tập hoặc kiểm tra 5 động tác: Vươn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân của bài thể dục phát triển chung... vai , gối, … cả lớp khởi động dưới sự điều khiển của cán sự - Chơi trò chơi nhóm 3 nhóm 7 Phần Cơ bản - Chơi trò chơi kết bạn - Ôn 5 động tác thể dục đã học - Thi đua giữa các tổ 18-20 phút 10 phút 2x8 GV điều khiển trò chơi yêu cầu các em chơi nhiệt tình, vui vẻ, đoàn kết GV cho H/s ôn tập chung cả lớp Cho các tổ thi đua biểu diễn * ******** ******** ******** - kiểm tra 5 động tác bài thể dục phát triển... động nhiệt tình, thể hiện tính đồng đội cao II Địa điểm –Phương tiện - Sân thể dục - Thầy: giáo án, sách giáo khoa, đồng hồ thể thao, còi - Trò: sân bãi, trang phục gọn gàng theo quy định III Nội dung – Phương pháp thể hiện Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức Mở đầu 6 phút 1 nhận lớp * 2 phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài 2phút ******** học ******** 3 khởi động: 3 phút đội hình nhận lớp - học sinh... Nguyễn Tấn Thảo cả lớp khởi động dưới sự điều khiển của cán sự Cơ bản 1 bài thể dục - Ôn 4 động tác vươn thở, tay, chân và vặn mình 18-20 phút 10 phút Học sinh luyện tập theo tổ (nhóm) GV nhận xét sửa sai cho h \s Cho các tổ thi đua biểu diễn * ******** ******** ******** 2 Học động tác toàn thân 4-6 phút - Ôn 5 động tác thể dục đã học - chơi trò chơi chạy nhanh theo số 3 củng cố: bài thể dục III kết thúc... bài thể dục phát triển chung học động tác chân Yêu cầu thực hiện tương đói đúng động tác - trò chơi dẫn bóng Yêu cầu chơi đúng luật, nhiệt tình chủ động II Địa điểm –Phương tiện - Sân thể dục - Thầy: giáo án, sách giáo khoa, đồng hồ thể thao, còi - Trò: sân bãi, trang phục gon gàng theo quy định III Nội dung – Phương pháp thể hiện Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức Mở đầu 6 phút 1 nhận lớp. .. động nhiệt tình, thể hiện tính đồng đội cao II Địa điểm –Phương tiện - Sân thể dục - Thầy: giáo án, sách giáo khoa, đồng hồ thể thao, còi - Trò: sân bãi, trang phục gọn gàng theo quy định III Nội dung – Phương pháp thể hiện Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức Mở đầu 6 phút 1 nhận lớp * 2 phổ biến nhiệm vụ yêu cầu bài 2phút ******** học ******** 3 khởi động: 3 phút đội hình nhận lớp - học sinh... hiện 35 Nguyễn Tấn Thảo TTCB III kết thúc - Tập chung lớp thả lỏng - Nhận xét đánh giá buổi tập - Hướng dẫn học sinh tập luyện ở nhà: Ôn 8 động tác của bài thể dục phát triển chung Ngày soạn: 5- 7 phút * ********* ********* Ngày giảngN: Bài 28 BàI thể dục phát triển chung trò chơI “ thăng bằng”t I Mục tiêu - Chơi trò chơi “thăng bằng” Yêu cầu tham gia chơi tương đối chủ động nhiệt tình - Ôn bài thể dục. .. hiện bài thể dục phát triển chung Cơ bản - Ôn động tác vươn thở, tay, chân 3 phút 2x8 nhịp đội hình nhận lớp đội hình khởi động cả lớp khởi động dưới sự điều khiển của cán sự 18-20 phút 10 phút Học sinh luyện tập theo tổ (nhóm) GV nhận xét sửa sai cho h \s Cho các tổ thi đua biểu diễn * ******** ******** ******** - Học động tác vặn mình 4-6 phút - Ôn 4 động tác thể dục đã học - GV nhận xét đánh giá . học thể dục quần áo phải gọn + khi học thể dục quần áo phải gọn gàng gàng ra vào lớp phải xin phép giáo viên ra vào lớp phải xin phép giáo viên 3. chọn cán sự thể dục lớp 3. chọn cán sự thể dục. . II. Địa điểm –Phương tiện . - Sân thể dục - Sân thể dục - Thầy: giáo án, sách giáo khoa, đồng hồ thể thao, còi . - Thầy: giáo án, sách giáo khoa, đồng hồ thể thao, còi . - Trò: sân bãi, trang. . II. Địa điểm –Phương tiện . - Sân thể dục - Sân thể dục - Thầy: giáo án, sách giáo khoa, đồng hồ thể thao, còi . - Thầy: giáo án, sách giáo khoa, đồng hồ thể thao, còi . - Trò: sân bãi, trang

Ngày đăng: 06/02/2015, 19:00

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Phương pháp tổ chức

 • Mở đầu

  • Phương pháp tổ chức

  • Mở đầu

   • Phương pháp tổ chức

   • Mở đầu

    • Phương pháp tổ chức

    • Mở đầu

     • Phương pháp tổ chức

     • Mở đầu

      • Phương pháp tổ chức

      • Mở đầu

       • Phương pháp tổ chức

       • Mở đầu

        • Phương pháp tổ chức

        • Mở đầu

         • Phương pháp tổ chức

         • Mở đầu

          • Phương pháp tổ chức

          • Mở đầu

           • Phương pháp tổ chức

           • Mở đầu

            • Phương pháp tổ chức

            • Mở đầu

             • Phương pháp tổ chức

             • Mở đầu

              • Phương pháp tổ chức

              • Mở đầu

               • Phương pháp tổ chức

               • Mở đầu

                • Phương pháp tổ chức

                • Mở đầu

                 • Phương pháp tổ chức

                 • Mở đầu

                  • Phương pháp tổ chức

                  • Mở đầu

                   • Phương pháp tổ chức

                   • Mở đầu

                    • Phương pháp tổ chức

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan