0

báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa nghi sơn-thanh hóa

98 832 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/02/2015, 16:46

Nguồn : www.mtx.vn xác nhận phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá xác nhận Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa Nghi Sơn tại xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá được phê duyệt tại Quyết định số: /QĐ-UBND, ngày tháng năm 2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá./. Thanh Hóa, ngày tháng năm 2009 Sở Tài nguyên và môi trường thanh hóa KT. Giám đốc Phó Giám đốc Nguồn : www.mtx.vn Các chữ viết tắt trong báo cáo ĐTM: Báo cáo đánh giá tác động môi trường. TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam. BOD 5 : Nhu cầu ôxy sinh học sau 5 ngày ở 20 0 C. COD: Nhu cầu ôxy hóa học. TSS: Tổng chất rắn lơ lửng. TCCP: Tiêu chuẩn cho phép. UBND: ủy ban nhân dân. Mở đầu 1. Xuất xứ của báo cáo. Nguồn : www.mtx.vn Sức khoẻ là vốn quý nhất của con người. Trong thời đại ngày nay, nền kinh tế tri thức đã và đang có những bước phát triển nhảy vọt đòi hỏi con người phải có thể chất và sức khoẻ tốt để đảm bảo các nhu cầu về học tập, công tác phục vụ cho công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Hiện nay nước ta đã có hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân đa dạng gồm: y tế công lập, y tế tư nhân, liên doanh liên kết với nước ngoài v.v Đến năm 2007, toàn quốc đã có 30.000 cơ sở y tế hành nghề y tư nhân, trong đó có 66 bệnh viện tư, hơn 300 phòng khám đa khoa và 87 nhà hộ sinh. Số lượng bệnh viện tư chiếm 6% và số giường bệnh tư chiếm 3%, tỷ lệ này là rất thấp. Hệ thống các cơ sở khám chữa bệnh ở Thanh Hoá được phân bố theo địa bàn hành chính gồm: 08 bệnh viện tuyến tỉnh, 26 bệnh viện đa khoa huyện, 634 trạm y tế xã với tổng số giường bệnh là 4.520 giường (không tính giường bệnh của các trạm y tế xã) chỉ đạt 12,5 giường bệnh/1vạn dân. Nếu đến năm 2010 để đạt được 15 giường/1vạn dân thì còn thiếu khoảng 1.000 giường bệnh. Vì vậy cần phải có sự ra đời của các bệnh viện ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân, thực hiện chính sách xã hội hoá công tác y tế của Đảng và Nhà nước. Sự hình thành khu kinh tế trọng điểm Nghi Sơn với các ngành công nghiệp mũi nhọn sẽ thu hút một lực lượng lao động lớn vào các khu công nghiệp tạo tiền đề hình thành các khu đô thị mới với dân số tăng nhanh trong vài năm tới. Song hiện tại trên địa bàn huyên Tĩnh Gia và khu kinh tế Nghi Sơn mới chỉ có một trung tâm y tế huyện với quy mô 120 giường bệnh, thực chất nhiều năm qua luôn trong tình trạng quá tải. Việc xây dựng một bệnh viện đa khoa để phục vụ cho khu kinh tế Nghi sơn nói riêng, khu đô thị Nghi Sơn nói chung là cần thiết. Vì vậy công ty cổ phần đầu tư Thăng Long lập dự án xây dựng bệnh viện đa khoa Nghi Sơn với qui mô 500 giường bệnh, có đầy đủ thiết bị hiện đại và đội ngũ cán bộ y, bác sỹ có trình độ cao phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho cán bộ và nhân dân khu vực huyện Tĩnh Gia, các huyện lân cận, đặc biệt là phục vụ khu vực kinh tế Nghi sơn trong tương lai, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến tỉnh. Nguồn : www.mtx.vn Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, công ty CP đầu tư xây dựng Thăng Long phối hợp với Đoàn Mỏ - Địa chất - Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa xây dựng Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa Nghi Sơn. 2. Các căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM. Báo cáo ĐTM của bệnh viện được xây dựng dựa trên các cơ sở pháp lý sau: + Hiến pháp Nước CHXHCN Việt Nam qui định: “Các cơ quan nhà nước, Xí nghiệp, HTX, Đơn vị vũ trang nhân dân đều có nghĩa vụ thực hiện chính sách bảo vệ, cải tạo và tái sinh các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ và cải tạo môi trường sống”. + Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân số: 07/2003/PL-UBTVQH khoá XI, ngày 25/02/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. + Nghị định số: 103/2003/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 12/9/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh Hành nghề y, dược tư nhân. + Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số: 01/2004/TT-BYT ngày 06/01/2004 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề y, dược tư nhân. + Nghị quyết số 05/CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về việc đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao. + Nghị định số: 50/1998/NĐ-CP, ngày 16/7/1998 của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ. + Nghị định số: 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập. + Thông tư liên tịch số: 2237/1999/TTLT/BKHCNMT-BYT của liên Bộ Khoa học công nghệ và môi trường và Bộ Y tế, ngày 28/12/1999 hướng dẫn về việc thực hiện an toàn bức xạ trong y tế. + Luật bảo vệ môi trường được Quốc hội khoá XI Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Chủ tịch Nước ký Sắc lệnh ban hành ngày 12/12/2005. Nguồn : www.mtx.vn + Luật Lao động của nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 01/01/1995. Điều 95 quy định: “Mọi tổ chức, cá nhân có liên quan đến lao động sản xuất phải tuân theo Luật an toàn lao động, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường”. + Luật Đất đai của Việt Nam (Điều 4) qui định mọi cá nhân, tổ chức sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện các chính sách của Nhà nước nhằm bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. + Nghị định số: 80/2006/NĐ-CP, ngày 09/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. + Quyết định số: 43/2007/QĐ-BYT, ngày 30/11/2007 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế quản lý chất thải rắn. + Quyết định số: 2342/2006/QĐ-UBND ngày 28/8/2006 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở ngoài công lập hoạt động trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục thể thao và xã hội. + Quyết định số: 32/2005/QĐ-BYT, ngày 31/10/2005 về việc ban hành tiêu chuẩn thiết kế khoa chuẩn đoám hình ảnh. + Các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) về môi trường như: TCVN - 1995 về môi trường ban hành theo quyết định số: 229 QĐ/TĐG, ngày 25/3/1995 của Bộ KHCN&MT; TCVN theo QĐ số: 35/2002/QĐ-BKHCNMT, ngày 25/6/2002 của Bộ trưởng Bộ KHCN&MT, Quyết định số: 22/2006/QĐ-BTNMT, ngày 18/12/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, một số tiêu chuẩn của Bộ Y tế về vệ sinh môi trường ban hành theo quyết định số: 3733/2002/QĐ-BYT. Các tiêu chuẩn đó là: - TCVN: 5942 - 1995. Chất lượng nước - Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt. - TCVN: 5945 - 2005. Nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải. - TCVN: 5937 - 2005. Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh. - TCVN: 7382 – 2004. Tiêu chuẩn nước thải bệnh viện. Nguồn : www.mtx.vn - TCVN: 6772 - 2000. Chất lượng nước - Nước thải sinh hoạt - Giới hạn ô nhiễm cho phép. - TCVN: 5938 - 2005. Chất lượng không khí - Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong không khí xung quanh. - TCVN: 5949 - 1998. Âm học - Tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư - Mức ồn tối đa cho phép. - TCVN: 6962 - 2001. Rung động và chấn động - Rung động do các hoạt động xây dựng và sản xuất công nghiệp - Mức độ tối đa cho phép đối với môi trường khu công cộng và dân cư. 3. Tổ chức xây dựng ĐTM. Báo cáo do Đoàn Mỏ - Địa chất - Sở Tài nguyên và môi trường Thanh Hoá lập. + Bước 1: Xây dựng đề cương chi tiết và khảo sát thực địa, thu thập tài liệu có liên quan. + Bước 2: Liệt kê, phân tích để đánh giá các tác động tiêu cực đến môi trường, đề ra các biện pháp khả thi nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực đó trong quá trình xây dựng và hoạt động của bệnh viện. + Bước 3: Chủ đầu tư và cơ quan tư vấn hội thảo. + Bước 4: Thẩm định nghiệm thu báo cáo. - Danh sách cán bộ thực hiện báo cáo: + Chủ trì xây dựng báo cáo do ông Nguyễn Hữu Nghĩa, chức vụ Đoàn trưởng chủ trì. + Các thành viên tham gia: 1- Đặng Hải Yến: Kỹ sư Công nghệ Môi trường; Phó phòng PT&TVMT. 2- Lê Thế Trọng: Kỹ sư Công nghệ Môi trường. 3- Trịnh Thị Hồng: Kỹ sư Công nghệ Môi trường. 4- Lê Thị Thu Hà: Cử nhân Địa lý, Tài nguyên Môi trường. 5- Đới Xuân Anh: Cử nhân Địa lý, Tài nguyên Môi trường. 6- Lương Văn Hải: Cử nhân Môi trường. 7- Nguyễn Xuân Cường: Kỹ sư Công nghệ Môi trường. 8- Đỗ Thị Nhung: Cử nhân Hoá phân tích. Nguồn : www.mtx.vn 9- Hoàng Tiến Dũng: Cử nhân Cao đẳng Công nghệ Môi trường. 10- Trịnh Minh Tuân: Cử nhân Cao đẳng Hoá phân tích. 11- Lê Thị Thanh Hương: Cử nhân Cao đẳng Hoá phân tích. Nguồn : www.mtx.vn Chương 1 Mô tả Tóm tắt dự án 1.1. Giới thiệu chung. 1.1.1. Tên dự án: Bệnh viện đa khoa nghi sơn. 1.1.2. Chủ dự án: công ty cổ phần đầu tư thăng long. - Địa chỉ: phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá. - Điện thoại: 0373.797.263; Fax: 0373.797.262. - Ông: Lương Văn Thanh, Chủ tịch hội đồng quản trị công ty. - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2603000381 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hoá cấp lần đầu ngày 15/3/2006 và thay đổi lần 2 ngày 07/6/2007. Ngành nghề kinh doanh: + Xây lắp các công trình đường dây và trạm biến áp đến 110KV. + Xây dựng các hạng mục công trình bưu chính viễn thông. + Xây dựng các công trình giao thông, thuỷ lợi và xây dựng dân dụng. + San lấp mặt bằng, kè đê và mặt đập, sạt sườn, xây dựng và kè móng cột điện đến 500KV. + Khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản. + Khai thác và kinh doanh vật liệu xây dựng. + Kinh doanh khách sạn, du lịch và dịch vụ phục vụ du lịch. + Chăn nuôi bò sữa và nuôi trồng thuỷ sản. + Kinh doanh điện nông thôn. + Môi giới bất động sản, dịch vụ nhà đất. + Đầu tư trung tâm chăm sóc sức khoẻ cộng đồng. + Hoạt động của bệnh viện đa khoa. + Hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu thiết bị hàng hoá. 1.1.3. Vị trí địa lý. Vị trí dự án xây dựng bệnh viện đa khoa Nghi Sơn tại xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá, trên tổng diện tích 45.000m 2 . - Vị trí địa lý: Nguồn : www.mtx.vn + Phía Đông: giáp Quốc lộ 1A. + Phía Tây: giáp đường theo quy hoạch. + Phía Bắc: giáp đường theo quy hoạch. + Phía Nam: giáp đường theo quy hoạch. - Vị trí này tương đối thuận lợi về giao thông, nằm giữa khu kinh tế Nghi Sơn và trung tâm kinh tế - xã hội huyện Tĩnh Gia, rất thuận lợi cho việc khám chữa bệnh của nhân dân huyện. 1.1.4. Địa hình. Khu đất dự kiến xây dựng bệnh viện đang là đất trồng lúa của nhân dân xã Nguyên Bình, địa hình tương đối bằng phẳng, cốt địa hình thấp hơn so với Quốc lộ 1A khoảng 1m, trên khu đất có một số mộ của người dân (số lượng không nhiều), khi xây dựng sẽ có phương án di chuyển và đền bù hợp lý. 1.2. Qui mô. Dự án xây dựng bệnh viện đa khoa Nghi Sơn được thiết kế hoàn chỉnh với qui mô 500 giường bệnh, bao gồm: Các khoa, phòng ban chuyên môn - quy mô STT Các khoa chuyên môn Quy mô (giường) 1 Khoa nội tổng hợp 100 2 Khoa ngoại tổng hợp 75 3 Khoa phụ 35 4 Khoa sản 35 5 Khoa nhi 45 6 Khoa răng hàm mặt 15 7 Khoa tai mũi họng 15 8 Khoa mắt 15 9 Khoa truyền nhiễm 30 10 Khoa y học cổ truyền 35 11 Khoa VLTL – PHCN 15 12 Khoa cấp cứu - 13 Khoa phẫu thuật- gây mê hồi sức - 14 Khoa chuẩn đoán hình ảnh - Nguồn : www.mtx.vn 15 Khoa xét nghiệm - 16 Khoa thăm dò chức năng - Cộng: 400 - 500 1.3. Cơ cấu tổ chức. Nguyên tắc tổ chức và cơ cấu bệnh viện thực hiện theo quy định của Pháp lệnh hành nghề Y, dược tư nhân năm 2003; Thông tư 01/2004/BYT ngày 06/01/2004 của Bộ Y tế và Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế bệnh viện. 1.3.1. Hội đồng quản trị. Là cơ quan quyền lực cao nhất của bệnh viện đa khoa Nghi Sơn. Nhiệm kỳ đầu của hội đồng quản trị do tổ chức xin thành lập bệnh viện chịu trách nhiệm. 1.3.2. Ban giám đốc bệnh viện. Giám đốc và phó giám đốc giúp việc cho Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm trực tiếp điều hành quản lý bệnh viện. 1.3.3. Các phòng ban chức năng. - Hành chính quản trị. - Kế hoạch tổng hợp. - Tài chính kế toán. - Y tá điều dưỡng. - Phòng quan hệ hợp tác quốc tế. 1.3.4. Tổ chức nhân sự. STT Đối tượng lao động Đơn vị Số lượng 1 Chủ tịch HĐQT Người 01 2 Phó CTHHĐQT Người 03 3 Thành viên HĐQT Người 4 4 Giám đốc bệnh viện Người 01 5 Phó giám đốc Người 03 6 Trưởng khoa, phòng Người 25 7 Phó trưởng khoa, phòng Người 25 8 Bác sỹ, dược sỹ Người 80 9 Y sỹ, y tá Người 120 [...]... tới môi trường xung quanh Việc dự báo, đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án là hết sức quan trọng không những đưa ra những dự báo về các mặt tích cực mà còn dự báo, đánh giá về những tác động nguy hại tới môi trường của dự án Các tác động môi trường bao gồm những tác động trực tiếp và gián tiếp, ngắn hạn và lâu dài, những tác động tiềm ẩn và tích luỹ, những tác động có thể khắc phục hoặc không... số giá xây dựng áp dụng cho thành phố Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo văn bản số Nguồn : www.mtx.vn 1601/BXD-VP ngày 25/7/2007 Thời gian dự kiến thực hiện dự án trong 3 năm Chỉ số giá xây dựng tính trong dự án là chỉ số giá xây dựng bình quân trong 5 năm gần nhất là 2004, 2005,2006, 2007 và 2008 1.7 Dự kiến tiến độ thực hiện dự án Căn cứ tổng mức đầu tư 419.253.690.000 dự án bệnh viện đa khoa. .. lớn gây ô nhiễm môi trường khu vực Việc (ĐTM) dự án bệnh viện đa khoa Nghi Sơn được tiến hành cho hai giai đoạn: + Giai đoạn xây dựng bệnh viện + Giai đoạn bệnh viện đi vào hoạt động 3.1 Nguồn gây tác động 3.1 Gia đoạn trước thi công - Các hoạt động của dự án trước khi thi công bao gồm: Thu hồi đất và giải phóng mặt bằng để thi cụng cỏc hạng mục của dự ỏn - Tác động tiêu cực của các hoạt động này mang... tâm xây dựng cơ sở vật chất bổ sung sửa chữa, làm mới kịp thời, đáp ứng nhu cầu dạy và học của cả 3 khối trường, phục vụ tốt cho việc dạy và học Chất lượng dạy và học đã được nâng lên ở các khối trường Nguồn : www.mtx.vn Chương 3 Đánh giá các tác động môi trường Các giai đoạn phát triển của dự án từ chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư đến đưa dự án vào sử dụng có những tác động khác nhau tới môi trường. .. nhiều trường hợp có thể là vĩnh viễn - Khu đất hiện tại là đất cát, bạc màu, đang được nhân dân xã Nuyên Bình trồng lạc và một số cây lương thực khác nhưng cho năng suất thấp - Khi đi vào giải phóng mặt bằng công ty sẽ đền bù cho nhân dân đúng theo quy định của Nhà nước 3.1.2 Giai đoạn xây dựng bệnh viện Với khối lượng xây dựng lớn, thời gian xây dựng kéo dài 24 tháng vấn đề ô nhiễm môi trường do xây dựng. .. thể tránh khỏi ở giai đoạn này ảnh hưởng tới môi trường được thể hiện ở bảng sau: Bảng 5: Nguồn gây ô nhiễm và chất ô nhiễm của giai đoạn san lấp mặt bằng và thi công xây dựng bệnh viện Nguồn : www.mtx.vn TT Nguồn Tác nhân ô nhiễm Tác động ảnh hưởng + Bụi, đất đá, cát + Tác động tới nguồn nước 1 Hoạt động thi công + Chất thải: dầu, mỡ mặt, nước sinh hoạt + Tác động đến hệ sinh thái + Nhiệt + Tác động. .. + Tệ nạn xã hội xã hội + Biến động giá cả thị trường + Bệnh dịch a) Tác động đến môi trường nước Nguồn gây ô nhiễm nước trong giai đoạn này chủ yếu là nước mưa chảy tràn trên bề mặt công trường xây dựng và nước thải sinh hoạt của công nhân - Lượng nước thải sinh hoạt của công nhân bình quân là 60 đến 80 l/người/ngàyđêm, với số lượng công nhân trên công trường xây dựng (dự kiến tại thời điểm cao nhất... theo dự án) Đơn vị tính : 1000 đồng TT Khoa Đơn vị tính giá trị 1 Khoa khám bệnh 1000đ 904,100 2 Khoa hồi sức cấp cứu 1000đ 2,900,150 3 Khoa nội tổng hợp 1000đ 7,359,385 4 Khoa tai mũi họng 1000đ 2,063,505 5 Khoa răng hàm mặt 1000đ 1,848,285 6 Khoa mắt 1000đ 2,054,625 7 Khoa huyết học truyền máu 1000đ 12,850,195 8 Khoa hoá vi sinh 1000đ 7,930,970 9 Khoa chuẩn đoán hình ảnh 1000đ 58,385,625 10 Khoa. .. khoa Nghi Sơn thuộc dự án nhóm B theo nghị định 209/NĐ-CP thời gian thực hiện dự án là 04 năm Như vậy thời gian thực hiên dự án như sau : - Thẩm định và phê duyệt dự án : tháng 05 năm 2009 - Lập Thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán : tháng 6 - 8 năm 2009 - Thẩm tra thiết kế bản vẽ TC và DT : tháng 9 năm 2009 - Lựa chọn nhà thầu – khởi công : Tháng 10 năm 2009 - Hoàn thành đưa vào sử dụng : Tháng... chảy tràn không đáng kể Nước mưa tự chảy tràn trong khu vực xây dựng vào những vị trí trũng và tự ngấm xưống đất + Vào mùa mưa, lượng mưa tư ng đối lớn, nhất là những đợt mưa kéo dài nước mưa sẽ chảy tràn ra sông phía Tây của dự án Nước mưa chảy tràn sẽ làm đục nước do kéo theo đất cát, nguyên vật liệu rơi vãi b) Tác động đến môi trường không khí Trong quá trình thi công xây dựng bệnh viện, các nguồn . duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá xác nhận Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa Nghi Sơn. dựng Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa Nghi Sơn. 2. Các căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM. Báo cáo ĐTM của bệnh viện được xây dựng. nhiều), khi xây dựng sẽ có phương án di chuyển và đền bù hợp lý. 1.2. Qui mô. Dự án xây dựng bệnh viện đa khoa Nghi Sơn được thiết kế hoàn chỉnh với qui mô 500 giường bệnh, bao gồm: Các khoa, phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa nghi sơn-thanh hóa, báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa nghi sơn-thanh hóa,

Từ khóa liên quan