0

nghiên cứu sự biến đổi nồng độ các khí acid, base và các hạt sol khí tại một số khu vực tong tp.hcm

32 637 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2015, 18:31

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA MÔI TRƯỜNG  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI NỒNG ĐỘ CÁC KHÍ ACID, BASE VÀ CÁC HẠT SOL KHÍ TẠI MỘT SỐ KHU VỰC TRONG TP HCM SVTH : Lê Hoàng Trưng GVHD: TS. Tô Thị Hiền Khóa : 2007 - 2011 NỘI DUNG TỔNG QUAN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KẾT LUẬN 4 1 2 3 Tính cấp thiết - Đô thị hóa : tiêu thụ năng lượng, nhiên liệu, bùng nổ phương tiện giao thông… => tạo sức ép môi trường không khí đô thị. TỔNG QUAN Khí acid, base MÔI TRƯỜNG CON NGƯỜI Ăn mòn công trình vật liệu Mưa acid Phá hủy hệ sinh thái Bệnh về da Bệnh ung thư Bệnh tim mạch 1 1 Xác định các khí có tính acid (HCl, SO 2 , HNO 2 , HNO 3 ), base (NH 3 ) 2 2 Xác định các ion NO 3 - , SO 4 2- , NH 4 + chứa trong các hạt sol khí. 3 3 Đánh giá được mức độ ô nhiễm, dự đoán nguồn phát thải chính của các yếu tố này. Mục Mục Tiêu Tiêu - Các khí có tính acid :HONO, HNO 3 , HCl, SO 2 - Khí có tính base : NH 3 - Các hạt sol khí chứa NO 3 - , SO 4 2- , NH 4 + . Đối tượng - Thu mẫu, phân tích mẫu. - Xác định mức độ ô nhiễm. - Xác định nguồn gốc hình thành và có những giải pháp khắc phục. Nội dung PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Thu mẫu - Thu mẫu bằng hệ thống ADS Phủ hóa chất Thổi khô Làm sạch - Na 2 CO 3 1% : thu khí acid - Citric acid 1% thu khí base - Sử dụng bộ zero air loại bỏ các chất gây nhiễu Lấy mẫu - Lắp vào hệ thống thu mẫu - Rửa bằng xà phòng loãng - Tráng lại bằng DDW Vị trí và thời gian thu mẫu - Thu mẫu từ 4/4/2011 đến 2/6/2011 - Thu mẫu trong 24 giờ - Mỗi vị trí 15 mẫu, riêng Hàm Tử 12 mẫu BĐ - XVNT ĐHKHTN Hàm Tử Chiết mẫu và phân tích mẫu Denuder thu khí acid Denuder thu khí NH 3 PTFE - Dung dịch chiết: 10 mL nước DDW và vài giọt H 2 O 2 30%. - Thấm ướt 2 mL ethanol, chiết bàng 6 mL HClO 4 10 -4 M. - Dung dịch chiết: 10 mL nước DDW. Nylon - Dung dịch chiếc: 10 mL pha động anion. Sắc ký Sắc ký ion ion [...]... xét chung - Các ion là sản phẩm ô nhiễm thứ cấp và nguồn sơ cấp là các khí acid, base - NH3 > SO2 > HNO3 nên NH4+ > SO42- > NO3- - NH3/ NH4+ < 1 => Có sự chuyển hóa NH3 thành NH4+ KẾT LUẬN - Nồng độ các khí acid SO2, HCl, HNO3 tại cả ba vị trí khảo sát đều nhỏ hơn quy chuẩn chất lượng không khí xung quanh (QCVN 05: 2009/BTNMT) và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung... nên các khí acid, base là hoạt động giao thông - Các ion là chất ô nhiễm thứ cấp và nguồn sơ cấp hình thành là phản ứng giữa các khí acid, base ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP - Khuyến khích sử dụng hệ thống giao thông công cộng - Sử dụng nhiên liệu sạch: khí hóa lỏng, khí thiên nhiên, ethanol, dầu sinh học… - Đảm bảo chất lượng xăng - Hệ thống nhà vệ sinh được thiết kế hạn chế lượng NH3 phát thải vào không khí. .. hóa chất, vật liệu xây dựng, … khí thải của động cơ giao thông Khí NH3 - KHTN : 20,70 – 40,45 (TB = 28,66) µg/m3 - BĐ–XVNT : 18,49 – 39,32 (TB = 30,85) µg/m3 - Hàm Tử : +5,60 – 63,89 (28,99) µg/m3 Nguồn phát thải NH3: hoạt động công nghiệp và các quá trình tự nhiên trong đất, một số từ hoạt động giao… Nhận xét chung - Nồng độ các khí cao nhất tại BĐ – XVNT, thấp nhất tại Hàm Tử - Nguyên nhân chủ yếu...KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Kết quả Pha Khí - HCl: nguồn thứ cấp - SO2: nguồn sơ cấp - HONO: nguồn thứ cấp - HNO3: nguồn thứ cấp - NH3: nguồn sơ cấp Pha hạt - NO3- SO42- NH4+ ⇒Tất cả các ion đều tồn tại dưới dạng muối hòa tan, chúng là chất ô nhiễm thứ cấp Khí HCl - KHTN : 0,95 – 2,64 ( TB = 2,00) µg/m3 - BĐ–XVNT: 1,11 – 2,99 (TB = 1,68) µg/m3 - Hàm Tử : 0,72 – 2,62 (TB = 1,67) µg/m3 Tại trường ĐHKHTN... µg/m3) - Nguồn hình thành HCl HNO3 (g) + NaCl (s) → NaNO3 (s) + HCl (g) H2SO4 (l) + 2NaCl (s) → Na2SO4 (s) + 2HCl(g) sự bay hơi của NH4Cl do nhiệt độ cao Khí HNO3 - KHTN : 1,28 – 3,63 (TB = 2,45 ) µg/m3 - BĐ–XVNT: 1,22 – 5,85 (TB = 2,42) µg/m3 - Hàm Tử : 0,36 – 1,72 (TB = 0,89) µg/m3 Tại trường ĐHKHTN - Năm 2008: 1,38 µg/m3 - Năm 2010: 3,87 µg/m3 - Năm 2011: 2,45 µg/m3 Nguồn hình thành HNO3 - Thấp hơn:... - Ban đêm: NO2 + O3 → NO3 + O2 NO3 + NO2 → N2O5 N2O5 + H2O → HNO3 Khí HONO - KHTN : 2,25 – 5,57 (TB = 3,21) µg/m3 - BĐ–XVNT: 10,37 – 57,42 (TB = 19,6) µg/m3 - Hàm Tử : 1,84 – 4,79 (TB = 3,07) µg/m3 Tại trường ĐHKHTN - Năm 2008: 3,41 µg/m3 - Năm 2011: 3,21 µg/m3 Nguồn hình thành HONO NO + OH● → HONO (Xúc tác M) 2NO2 + H2O→HONO + HNO3 Khí SO2 - KHTN : 20,70 – 40,45 (TB = 29,33) µg/m3 - BĐ–XVNT : 18,49... khí cao nhất tại BĐ – XVNT, thấp nhất tại Hàm Tử - Nguyên nhân chủ yếu do tình trạng giao thông - So với các nước trên thế giới thì chất lượng xăng Việt Nam còn kém Ion SO4- - KHTN : 1,12 – 6,20 (TB = 4,31) µg/m3 - BĐ–XVNT : 1,32 – 6,41 (TB = 4,35) µg/m3 - Hàm Tử : 0,87 – 6,45 (TB = 3,63) µg/m3 Tại trường ĐHKHTN - Năm 2008: 6,5 µg/m3 - Năm 2010: 10,72 µg/m3 - Năm 2011: 4,31 µg/m3 Nguồn hình thành H2SO4... nhà vệ sinh được thiết kế hạn chế lượng NH3 phát thải vào không khí TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo tiếng Việt Lê Huy Bá (2002), Độc học môi trường cơ bản, NXB ĐHQG TP HCM Hoàng Minh Châu, Từ Văn Mặc, Từ Vọng Nghi (2007), Cơ sở hóa học phân tích, NXB Khoa Học và Kỹ Thuật HN Tài liệu tham khảo tiếng anh Barbara J Finlayson-Pitts and James N Pitts, Jr (2000) Chemistry of The Upper and Lower Atmosphere... µg/m3 - Năm 2011: 4,31 µg/m3 Nguồn hình thành H2SO4 + NH3→ (NH4)2SO4 Ion NO3- - KHTN : 2,20 – 5,27 (TB = 3,66) µg/m3 - BĐ–XVNT : 2,20 – 8,70 (TB = 3,78) µg/m3 - Hàm Tử : 0,92 – 5,06 (TB = 3,35) µg/m3 Tại trường ĐHKHTN - Năm 2008: 1,83 µg/m3 - Năm 2010: 2,32 µg/m3 - Năm 2011: 3,66 µg/m3 Nguồn gốc hình thành NaCl + HNO3 → NaNO3 + HCl NH3 + HNO3 → NH4NO3 Ion NH4+ - KHTN : 35,28 – 90,08 (TB = 59,81) µg/m3 . NHIÊN KHOA MÔI TRƯỜNG  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI NỒNG ĐỘ CÁC KHÍ ACID, BASE VÀ CÁC HẠT SOL KHÍ TẠI MỘT SỐ KHU VỰC TRONG TP HCM SVTH : Lê Hoàng Trưng GVHD: TS. Tô Thị Hiền Khóa. này. Mục Mục Tiêu Tiêu - Các khí có tính acid :HONO, HNO 3 , HCl, SO 2 - Khí có tính base : NH 3 - Các hạt sol khí chứa NO 3 - , SO 4 2- , NH 4 + . Đối tượng - Thu mẫu, phân tích mẫu. - Xác định mức độ ô nhiễm. -. HNO 2 , HNO 3 ), base (NH 3 ) 2 2 Xác định các ion NO 3 - , SO 4 2- , NH 4 + chứa trong các hạt sol khí. 3 3 Đánh giá được mức độ ô nhiễm, dự đoán nguồn phát thải chính của các yếu tố này. Mục Mục Tiêu Tiêu -
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu sự biến đổi nồng độ các khí acid, base và các hạt sol khí tại một số khu vực tong tp.hcm, nghiên cứu sự biến đổi nồng độ các khí acid, base và các hạt sol khí tại một số khu vực tong tp.hcm,

Từ khóa liên quan