0

ảnh hưởng của con người đến hệ sinh thái cửa sông – biện pháp khắc phục – liên hệ tại việt nam

40 617 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/02/2015, 17:10

CHUYÊN :ĐỀ NH H NG C A CON NG I N H SINH THÁI Ả ƯỞ Ủ ƯỜ ĐẾ Ệ C A SÔNG – BI N PHÁP KH C PH C – LIÊN H T I Ử Ệ Ắ Ụ Ệ Ạ VI T NAMỆ NHÓM SINH VIÊN LÀM CHUYÊN Đ :Ề ĐINH H U PH C Ữ ƯỚ 0953040029 VÕ MINH TU N Ấ 0953040042 LÊ VĂN NH Ỏ 0953040026 NGUY N T N Đ T Ễ Ấ Ạ 0953040005 VÕ VĂN RUM 0953040031 NGUY N VŨ TR NG GIANG Ễ ƯỜ 0953040011 LÊ ĐÌNH QU C KHÁNH Ố 0953040013 GI I THI UỚ Ệ I. M đ uở ầ II. Nghiên c uứ 1. Khái ni m v HST c a sôngệ ề ử 2. L ch s hình thành sông C u Longị ử ử 3. H sinh thái t i c a sông MêKôngệ ạ ử 4. Bi n pháp kh c ph cệ ắ ụ 5. Tài li u tham kh oệ ả GI I THI UỚ Ệ I. M đ uở ầ  40 tri u ng i khu v c này s ng nh vào vi c ệ ườ ở ự ố ờ ệ đánh b t th y s n trên sông Mêkông v i giá tr ắ ủ ả ớ ị hàng năm đ t 2,5 t đô la. ạ ỷ  Tuy nhiên vi c đánh b t quá m c cho phép đã d n ệ ắ ứ ẫ đ n tình tr ng c n ki t ngu n l i th y s n t ế ạ ạ ệ ồ ợ ủ ả ự nhiên. ⇒ Tình tr ng c n ki t ngu n l i th y s n t nhiên và ạ ạ ệ ồ ợ ủ ả ự thay vào đó là vi c nuôi tr ng th y s n theo h ng ệ ồ ủ ả ướ công nghi p.ệ ⇒ Ô nhi m môi tr ng làm nh h ng đ n HST c a ễ ườ ả ưở ế ử sông. GI I THI UỚ Ệ I. M đ uở ầ II. Nghiên c uứ 1. Khái ni m v HST c a sôngệ ề ử  Ki u c a sông th hai là v nh n a kín (semi-ể ử ứ ị ử enclose bay) ho c đ m phá (lagoon).ặ ầ  Ki u c a sông cu i cùng là v nh h p. Các ể ử ố ị ẹ thung lũng này b trũng b i ho t đ ng băng hà ị ở ạ ộ và sau đó b ng p b i n c bi n.ị ậ ở ướ ể ⇒ Chúng đ c tr ng b i c a nông làm h n ch ặ ư ở ử ạ ế trao đ i n c trong v nh v i bi n.ổ ướ ị ớ ể GI I THI UỚ Ệ I. M đ uở ầ II. Nghiên c uứ 1. Khái ni m v HST c a sôngệ ề ử 2. L ch s hình thành sông C u Longị ử ử GI I THI UỚ Ệ I. M đ uở ầ II. Nghiên c uứ 1. Khái ni m v HST c a sôngệ ề ử 2. L ch s hình thành sông C u Longị ử ử 3. H sinh thái t i c a sông MêKôngệ ạ ử  R ng ng p m n:ừ ậ ặ  - Di n tích t nhiên 39.734km2ệ ự  + H sinh thái r ng Tràm U Minhệ ừ  + H sinh thái r ng ng p m n ven bi nệ ừ ậ ặ ể  + H sinh thái nông nghi pệ ệ  - Hi n có kho ng 347.500 ha r ng các lo i chi m ệ ả ừ ạ ế 10% di n tích đ t t nhiên.ệ ấ ự  - H th c v t r ng ng p m n ph bi n vùng ệ ự ậ ừ ậ ặ ổ ế ở ven bi n ĐBSCL là các loài m m tr ng, đ c, b n ể ắ ắ ướ ầ tr ng, b n chua, v t tách, dà quánh, dà vôi, giá, ắ ầ ẹ cóc vàng, d a n c…ừ ướ Th c v tự ậ  R ng ng p m n:ừ ậ ặ  - Di n tích t nhiên 39.734km2ệ ự  + H sinh thái r ng Tràm U Minhệ ừ  + H sinh thái r ng ng p m n ven bi nệ ừ ậ ặ ể  + H sinh thái nông nghi pệ ệ  - Hi n có kho ng 347.500 ha r ng các lo i chi m ệ ả ừ ạ ế 10% di n tích đ t t nhiên.ệ ấ ự  - H th c v t r ng ng p m n ph bi n vùng ệ ự ậ ừ ậ ặ ổ ế ở ven bi n ĐBSCL là các loài m m tr ng, đ c, b n ể ắ ắ ướ ầ tr ng, b n chua, v t tách, dà quánh, dà vôi, giá, ắ ầ ẹ cóc vàng, d a n c…ừ ướ Th c v tự ậ [...]... trong hệ sinh thái, để tăng cường các khả năng phát triển nguồn lợi về kinh tế và sinh thái trong khu vực Đánh giá khả năng tự làm sạch và mức độ chịu tải của hệ sinh thái rừng ngập mặn nhằm tránh các tác động bất lợi đến hệ sinh thái, làm tổn thất các giá trị quý giá của hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển trong khu vực ĐBSCL   Tăng cường vai trò quản lý nhà nước của các cấp chính quyền tại địa... đa dạng sinh học giảm Chặt phá cây rừng Phá vỡ cân bằng sinh học  Con người phải gánh chịu: thiên tai, dịch bệnh,nguồn nước bị ô nhiễm, sụp lở bờ biển và cửa sông gia tăng… Ô nhiễm nguồn nước Nhân tố vô sinh PH và độ mặn thay đổi Đất bị nhiễm chất độc Chất thải chăn nuôi (NT vô sinh)  Nhân tố hữu sinh Hệ vsv thay đổi Độ đa dạng sinh học giảm Xuất hiện nhiều mầm bệnh mới Hệ tảo thay đổi Ảnh hưởng xấu... dạng sinh học của vùng đất ngập nước, các sân chim tự nhiên, các rừng đặc dụng ngập mặn phòng hộ ven biển có giá trị như là lá chắn bảo vệ môi trường ở ĐBSCL  Tiếp cận sinh thái để nghiên cứu sâu sắc mối quan hệ của các thành phần trong hệ sinh thái rừng ngập mặn, đặc biệt là thành phần các loài về đa dạng sinh học, môi trường sống và điều kiện trú ngụ và phát sinh, phát triển của cả quần thể trong hệ. .. vấn đề gây tổn thất đến tài nguyên nước, tài nguyên đất và tài nguyên sinh học, đảm bảo cho độ ổn định của hệ sinh thái này  Tóm lại, hệ sinh thái rừng ngập mặn là một nguồn tài nguyên quý giá về nhiều mặt Bảo vệ được hệ sinh thái này là bảo vệ được độ ổn định, cân bằng của cả hệ thống kinh tế và hệ thống môi trường trong quá trình phát triển khu vực ĐBSCL ... điều hòa độ mặn của đất, làm nơi trú ngụ và sinh sản cho nhiều loài cá, tôm, cua Điều gì xảy ra khi "Lá chắn" bị phá hủy ? Cường độ chiếu sáng tăng Nhân tố Vô sinh Tốc độ dòng chảy tăng Nhiệt độ và độ ẩm thay đổi Đất bị thoái hóa Cây rừng bị chặt phá ( NTST hữu sinh) PH và độ mặn không ổn định Đa dạng sinh học giảm Nhân tố hữu sinh Hệ vsv thay đổi Tác động xấu đến con người Thay đổi sinh thái  Môi trường... kênh rạch  Chất thải sinh hoạt  Ô nhiễm do vi sinh vật gây bệnh  Xác súc vật chưa phân hủy… GIỚ I THIỆ U I Mở đầ u II Nghiên cứ u 1 Khái niệ m về HST cử a sông 2 Lị ch sử hình thành sông Cử u Long 3 Hệ sinh thái tạ i cử a sông MêKông 4 Biệ n pháp khắ c phụ c   Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác đánh giá tác động môi trường các dự án, tuân thủ các yêu cầu của Luật Bảo vệ tài nguyên...Thự c vậ t  Rừng ngập mặn:  - Diện tích tự nhiên 39.734km2  + Hệ sinh thái rừng Tràm U Minh  + Hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển  + Hệ sinh thái nông nghiệp   - Hiện có khoảng 347.500 ha rừng các loại chiếm 10% diện tích đất tự nhiên - Hệ thực vật rừng ngập mặn phổ biến ở vùng ven biển ĐBSCL là các loài mắm trắng, đước, bần trắng, bần chua, vẹt... hiệu quả hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển ở khu vực ĐBSCL Tăng nhanh diện tích phủ xanh của thảm rừng ngập mặn phòng hộ ven biển, bảo vệ rừng ngập mặn khỏi nạn bị chặt phá làm củi, gỗ, nuôi trồng thủy sản Theo dõi giám sát chất lượng thảm rừng ngập mặn đã bị suy giảm và các hệ sinh thái rừng ngập mặn để kịp thời xử lý các vấn đề gây tổn thất đến tài nguyên nước, tài nguyên đất và tài nguyên sinh học,... vùng sinh thái trong quy hoạch bảo tồn và phát triển các vùng đất ven biển, trong đó tập trung tiếp cận tổng hợp đa ngành, đa mục tiêu nông-lâm-ngư và bảo vệ môi trường trong mục tiêu phát triển kinh tế xã hội  Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án bảo tồn và phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển, các dự án trồng mới và tái sinh rừng ngập mặn ven biển; nghiêm cấm bao ví bãi bồi cửa sông. .. tài nguyên trong đó đặc biệt lưu ý đến tài nguyên nước Bả o vệ và phát triể n hệ sinh thái rừ ng ngập mặn ven biển đang là một trong những yêu cầ u cấ p bách để đả m bả o sự phát triển bề n vữ ng khu vực ĐBSCL thời gian tới  Quy hoạch môi trường trong phát triển kinh tế xã hội ở các vùng ven biển, đặc biệt là quy hoạch môi trường cho bảo vệ và phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn ở ĐBSCL, đảm bảo . dạng sinh học giảm. Hệ vsv thay đổi. Tác động xấu đến con người. Chặt phá cây rừng Thay đổi sinh thái Phá vỡ cân bằng sinh học  Môi trường thay đổi, đa dạng sinh học giảm.  Con người. biển và cửa sông gia tăng…. Nhân tố hữu sinh Hệ vsv thay đổi Độ đa dạng sinh học giảm Xuất hiện nhiều mầm bệnh mới Hệ tảo thay đổi Ảnh hưởng xấu tới đời sống con người Nhân tố vô sinh Ô. CHUYÊN :ĐỀ NH H NG C A CON NG I N H SINH THÁI Ả ƯỞ Ủ ƯỜ ĐẾ Ệ C A SÔNG – BI N PHÁP KH C PH C – LIÊN H T I Ử Ệ Ắ Ụ Ệ Ạ VI T NAM NHÓM SINH VIÊN LÀM CHUYÊN Đ :Ề ĐINH H U PH C Ữ
- Xem thêm -

Xem thêm: ảnh hưởng của con người đến hệ sinh thái cửa sông – biện pháp khắc phục – liên hệ tại việt nam, ảnh hưởng của con người đến hệ sinh thái cửa sông – biện pháp khắc phục – liên hệ tại việt nam,