0

Tính nửa liên tục dưới của ánh xạ nghiệm của bất đẳng thức biến phân suy rộng chứa tham số trong không gian banach phản xạ

32 481 0
  • Tính nửa liên tục dưới của ánh xạ nghiệm của bất đẳng thức biến phân suy rộng chứa tham số trong không gian banach phản xạ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan