450 Hoàn thiện các điều kiện cần thiết để phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam 

80 635 0
450 Hoàn thiện các điều kiện cần thiết để phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam 

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

450 Hoàn thiện các điều kiện cần thiết để phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam Luận văn tốt nghiệp Mục lục Trang Mở đầu 1 Chơng 1: vốn lu động và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động trong các doanh nghiệp 2 1.1. Vốn lu động và các nhân tố ảnh hởng tới kết cấu vốn lu động trong doanh nghiệp. 2 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại vốn lu động. 2 1.1.2. Kết cấu vốn lu động và các nhân tố ảnh hởng tới kết cấu vốn lu động. 7 1.2. Sự cần thiết phải tăng cờng quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động ở các doanh nghiệp. 8 1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng VLĐ ở Doanh nghiệp 8 1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ. 9 1.2.3. Vai trò của việc nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý và sử dụng vốn lu động trong doanh nghiệp. 12 1.3. Một số biện pháp tăng cờng quản lý và nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý và sử dụng vốn lu động. 15 1.3.1. Những nhân tố ảnh hởng đến việc tổ chức quản lý và hiệu quả sử dụng vốn lu động. 15 1.3.2. Một số biện pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh việc tổ chức quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động trong doanh nghiệp. 17 Chơng 2: Tình hình sử dụng VLĐ và hiệu quả sử dụng VLĐ tại Công ty In - Thơng mại - Dịch vụ NH NN 0 & PTNT Việt Nam 19 2.1. Vài nét về Công ty In - Thơng mại - Dịch vụ Ngân hàng NN 0 & PTNT Việt Nam . 19 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty In - Thơng mại - Dịch vụ Ngân hàng NN0 & PTNT Việt Nam. 19 2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty In - Thơng mại - Dịch vụ Ngân hàng. 25 2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm gần đây. 26 2.2. Thực trạng quá trình tổ chức quản lý và sử dụng VLĐ tại Công ty In - Thơng mại - Dịch vụ Ngân hàng. 28 2.2.1. Kết cấu vốn kinh doanh của Công ty và nguồn hình thành vốn kinh doanh. 29 2.2.2. Kết cấu vốn lu động của Công ty và nguồn hình thành vốn lu 33 1 Luận văn tốt nghiệp động. 2.2.3. Hiệu quả tổ chức quản lý và sử dụng vốn lu động tại Công ty In - Thơng mại - Dịch vụ Ngân hàng. 47 2.3. Những thuận lợi, khó khăn và tồn tại trong công tác tổ chức quản lý và sử dụng VLĐ tại Công ty In - Thơng mại - Dịch vụ Ngân hàng. 52 2.3.1. Những thuận lợi 53 2.3.2. Những khó khăn, tồn tại cần khắc phục. 55 Chơng 3: Một số giải pháp nhằm tăng cờng quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ ở Công ty In - Thơng mại - Dịch vụ Ngân hàng. 57 3.1. Phơng hớng hoạt động của Công ty trong thời gian tới. 57 3.1.1. Những quan điểm cần quán triệt. 57 3.1.2. Phơng hớng hoạt động. 58 3.2. Một số giải pháp nhằm tăng cờng quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ tại Công ty In - Thơng mại - Dịch vụ Ngân hàng. 58 3.2.1. Chủ động trong công tác huy động và sử dụng VLĐ. 59 3.2.2. Tổ chức và quản lý quá trình sản xuất kinh doanh. 62 3.2.3. Tổ chức tốt công tác tiêu thụ, thanh toán tiền hàng và thu hồi công nợ. 64 3.2.4. Tổ chức tốt công tác hạch toán kế toán và phân tích kinh tế. 66 3.2.5. Chú trọng phát huy nhân tố con ngời, đào tạo bồi dỡng cán bộ. 68 3.2.6. Hoàn thiện các chính sách. 69 3.3. Một số kiến nghị về chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nớc. 70 Kết luận 72 Tài liệu tham khảo 2 Luận văn tốt nghiệp Mở đầu 1. Sự cần thiết của khoá luận Việt Nam chuyển từ cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trờng theo định hớng XHCN từ năm 1986. Cơ chế mới đã mở ra nhiều cơ hội và những thách thức mới đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và với từng doanh nghiệp nói riêng. Đặc biệt trong nền kinh tế thị trờng này, để tiến hành bất kỳ hoạt động SXKD, chủ thể kinh tế nào cũng cần phải chủ động về vốn, vốn là yếu tốt cực kỳ quan trọng trong mọi hoạt động thuộc lĩnh vực kinh tế của bất kỳ một quốc gia nào. Trớc kia trong cơ chế bao cấp, các doanh nghiệp đợc Nhà nớc cấp phát vốn, lãi Nhà nớc thu, lỗ Nhà nớc bù. Do đó các doanh nghiệp không quan tâm đến hiệu quả SXKD cũng nh hiệu quả sử dụng vốn. Ngày nay khi tham gia vào nền kinh tế thị trờng, các doanh nghiệp phải tự đối mặt với sự biến động của thị trờng, với sự cạnh tranh khốc liệt của các doanh nghiệp trong và ngoài nớc. Muốn có đợc hiệu quả cao trong SXKD, tăng sức cạnh tranh của mình các doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp để huy động và sử dụng vốn sao cho hợp lý. Đây là việc làm cần thiết, cấp bách và có ý nghĩa sống còn đối với các doanh nghiệp cũng nh nền kinh tế quốc gia. Xuất phát từ những vấn đề bức xúc nêu trên và qua thời gian thực tập tại Công ty In - Thơng mại - Dịch vụ Ngân hàng NN 0 & PTNT Việt Nam. Tôi quyết định lựa chọn đề tài: "Quản trị và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động tại Công ty In - Thơng mại - Dịch vụ Ngân hàng " làm khoá luận tốt nghiệp của mình. 2. Kết cấu của khoá luận Kết cấu của khoá luận ngoài phần mở đầu và kết luận, khoá luận gồm 3 ch- ơng. Ch ơng 1 : Vốn lu động và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động trong các doanh nghiệp. Ch ơng 2 : Tình hình sử dụng VLĐ và hiệu quả sử dụng VLĐ tại Công ty In - Thơng mại - Dịch vụ Ngân hàng NN 0 & PTNT Việt Nam. Ch ơng 3 : Một số giải pháp nhằm tăng cờng quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ tại Công ty In - Thơng mại - Dịch vụ Ngân hàng NN 0 & PTNT Việt Nam. 3 Luận văn tốt nghiệp Chơng 1 vốn lu động và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động trong các doanh nghiệp 1.1. Vốn lu động và các nhân tố ảnh hởng tới kết cấu vốn lu động trong doanh nghiệp. 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại vốn lu động. 1.1.1.1. Khái niệm, đặc điểm. Trong nền kinh tế quốc dân, mỗi doanh nghiệp đợc coi nh một tế bào của nền kinh tế với nhiệm vụ chủ yếu là thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra các sản phẩm hàng hoá, lao vụ, dịch vụ cung cấp cho xã hội. Doanh nghiệp có thể thực hiện một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu t từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm lao vụ, dịch vụ trên thị trờng nhằm mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận. Để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp cần phải có t liệu sản xuất, đối tợng lao động, t liệu lao động và sức lao động. Quá trình sản xuất kinh doanh là quá trình kết hợp các yếu tố đó để tạo ra sản phẩm hàng hoá, dịch vụ. Khác với t liệu lao động, đối tợng lao động khi tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh luôn thay đổi hình thái vật chất ban đầu, giá trị của nó đợc chuyển dịch toàn bộ một lần vào giá trị sản phẩm và đợc bù đắp khi giá trị sản phẩm đợc thực hiện. Biểu hiện dới hình thái vật chất của đối tợng lao động gọi là tài sản lu động, TSLĐ của doanh nghiệp gồm TSLĐ sản xuất và TSLĐ lu thông. TSLĐ sản xuất gồm những vật t dự trữ để chuẩn bị cho quá trình sản xuất đ- ợc liên tục, vật t đang nằm trong quá trình sản xuất chế biến và những t liệu lao động không đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định. Thuộc về TSLĐ sản xuất gồm: Nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, sản phẩm dở dang, công cụ lao động nhỏ. TSLĐ lu thông gồm: sản phẩm hàng hoá cha tiêu thụ, vốn bằng tiền, vốn trong thanh toán. Quá trình sản xuất của doanh nghiệp luôn gắn liền với quá trình lu thông. Trong quá trình tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh tài sản lu động sản xuất và tài sản lu động lu thông luôn chuyển hoá lẫn nhau, vận động không ngừng làm cho quá trình sản xuất kinh doanh đợc liên tục trong điều kiện nền kinh 4 Luận văn tốt nghiệp tế hàng hoá - tiền tệ. Để hình thành nên tài sản lu động sản xuất và tài sản lu động lu thông, doanh nghiệp cần phải có một số vốn thích ứng để đầu t vào các tài sản ấy, số tiền ứng trớc về những tài sản ấy đợc gọi là vốn lu động của doanh nghiệp. Nh vậy, vốn lu động của các doanh nghiệp sản xuất là số tiền ứng trớc về tài sản lu động sản xuất và tài sản lu động lu thông nhằm đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra liên tục nên vốn lu động cũng vận động liên tục, chuyển hoá từ hình thái này qua hình thái khác. Sự vận động của vốn lu động qua các giai đoạn có thể mô tả bằng sơ đồ sau: T T-H-SX-H- T T Đối với doanh nghiệp thuộc lĩnh vực lu thông, quá trình vận động của vốn l- u động theo trình tự sau: T T H T T Sự vận động của vốn lu động trải qua các giai đoạn và chuyển hoá từ hình thái ban đầu là tiền tệ sang các hình thái vật t hàng hoá và cuối cùng quay trở lại hình thái tiền tệ ban đầu gọi là sự tuần hoàn của vốn lu động. Cụ thể là sự tuần hoàn của vốn lu động đợc chia thành các giai đoạn nh sau: - Giai đoạn 1(T-H): khởi đầu vòng tuần hoàn, vốn lu động dới hình thái tiền tệ đợc dùng để mua sắm các đối tợng lao động để dự trữ cho sản xuất. Nh vậy ở giai đoạn này vốn lu động đã từ hình thái tiền tệ chuyển sang hình thái vốn vật t hàng hoá. - Giai đoạn 2(H-SX-H): ở giai đoạn nay doanh nghiệp tiến hành sản xuất ra sản phẩm, các vật t dự trữ đợc đa dần vào sản xuất. Trải qua quá trình sản xuất các sản phẩm hàng hoá đợc chế tạo ra. Nh vậy ở giai đoạn này vốn lu động đã từ hình thái vốn vật t hàng hoá chuyển sang hình thái vốn sản phẩm dở dang và sau đó chuyển sang hình thái vốn thành phẩm. - Giai đoạn 3:(H-T): doanh nghiệp tiến hành tiêu thụ sản phẩm và thu đợc tiền về và vốn lu động đã từ hình thái vốn thành phẩm chuyển sang hình thái vốn 5 Luận văn tốt nghiệp tiền tệ trở về điểm xuất phát của vòng tuần hoàn vốn. Vòng tuần hoàn kết thúc. So sánh gia T và T, nếu T >T có nghĩa doanh nghiệp kinh doanh thành công vì đồng vốn lu động đa vào sản xuất đã sinh sôi nảy nở, doanh nghiệp bảo toàn và phát triển đợc VLĐ và ngựơc lại. Đây là một nhân tố quan trọng đánh giá hiệu quả sử dụng đồng VLĐ của doanh nghiệp. Do quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đợc tiến hành thờng xuyên liên tục nên vốn lu động của doanh nghiệp cũng tuần hoàn không ngừng, lặp đi lặp lại có tính chất chu kỳ gọi là sự chu chuyển của vốn lu động. Do sự chu chuyển của vốn lu động diễn ra không ngừng nên trong cùng một lúc thờng xuyên tồn tại các bộ phận khác nhau trên các giai đoạn vận động khác nhau của vốn lu động. Khác với vốn cố định, khi tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, vốn lu động luôn thay đổi hình thái biểu hiện, chu chuyển giá trị toàn bộ một lần vào giá trị sản phẩm và hoàn thành một vòng tuần hoàn sau mỗi chu kỳ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 1.1.1.2. Phân loại vốn lu động. Để quản lý, sử dụng vốn lu động có hiệu quả cần phải tiến hành phân loại vốn lu động của doanh nghiệp theo các tiêu thức khác nhau. Thông thờng có những cách phân loại sau đây: * Phân loại theo vai trò từng loại vốn lu động trong quá trình sản xuất kinh doanh. Theo cách phân loại này vốn lu động của doanh nghiệp có thể chia thành 3 loại: - Vốn lu động trong khâu dự trữ sản xuất: bao gồm giá trị các khoản nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, động lực, phụ tùng thay thế, công cụ dụng cụ. - Vốn lu động trong khâu sản xuất: bao gồm các khoản giá trị sản phẩm dở dang, bán thành phẩm, các khoản chi phí chờ kết chuyển. - Vốn lu động trong khâu lu thông: bao gồm các khoản giá trị thành phẩm, vốn bằng tiền (kể cả vàng bạc, đá quý .); các khoản vốn đầu t ngắn hạn(đầu t chứng khoán ngắn hạn, cho vay ngắn hạn .) các khoản thế chấp, ký cợc, ký quỹ ngắn hạn; các khoản vốn trong thanh toán(các khoản phải thu, các khoản tạm ứng .). 6 Luận văn tốt nghiệp Cách phân loại này cho thấy vai trò và sự phân bố của vốn lu động trong từng khâu của quá trình sản xuất kinh doanh. Từ đó có biện pháp điều chỉnh cơ cấu vốn lu động hợp lý sao cho có hiệu quả sử dụng cao nhất. * Phân loại theo hình thái biểu hiện. Theo cách này vốn lu động có thể chia thành hai loại: - Vốn vật t, hàng hoá: là các khoản vốn lu động có hình thái biểu hiện bằng hiện vật cụ thể nh nguyên, nhiên, vật liệu, sản phẩm dở dang, bán thành phẩm, thành phẩm - Vốn bằng tiền: bao gồm các khoản vốn tiền tệ nh tiền mặt tồn quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản vốn trong thanh toán, các khoản đầu t chứng khoán ngắn hạn Cách phân loại này giúp cho các doanh nghiệp xem xét, đánh giá mức tồn kho dự trữ và khả năng thanh toán của doanh nghiệp. * Phân loại theo quan hệ sở hữu. Theo cách này ngời ta chia vốn lu động thành 2 loại: - Vốn chủ sở hữu: là số vốn lu động thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, doanh nghiệp có đầy đủ các quyền chiếm hữu, sử dụng, chi phối và định đoạt. Tuỳ theo loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau mà vốn chủ sở hữu có nội dung cụ thể riêng nh: vốn đầu t từ ngân sách nhà nớc; vốn do chủ doanh nghiệp t nhân tự bỏ ra; vốn góp cổ phần trong công ty cổ phần; vốn góp từ các thành viên trong doanh nghiệp liên doanh; vốn tự bổ sung từ lợi nhuận doanh nghiệp . - Các khoản nợ: là các khoản vốn lu động đợc hình thành từ vốn vay các nhân hàng thơng mại hoặc các tổ chức tài chính khác; vốn vay thông qua phát hành trái phiếu; các khoản nợ khách hàng cha thanh toán. Doanh nghiệp chỉ có quyền sử dụng trong một thời hạn nhất định. Cách phân loại này cho thấy kết cấu vốn lu động của doanh nghiệp đợc hình thành bằng vốn của bản thân doanh nghiệp hay các khoản nợ. Từ đó có các quyết định trong huy động và quản lý, sử dụng vốn lu động hợp lý hơn, đảm bảo an ninh tài chính trong sử dụng vốn của doanh nghiệp. 7 Luận văn tốt nghiệp * Phân loại theo nguồn hình thành. Nếu xét theo nguồn hình thành vốn lu động có thể chia thành các nguồn nh sau: - Nguồn vốn điều lệ: là số vốn lu động đợc hình thành từ nguồn vốn điều lệ ban đầu khi thành lập hoặc nguồn vốn điêù lệ bổ sung trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nguồn vốn này cũng có sự khác biệt giữa các loại hình doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau. - Nguồn vốn tự bổ sung: là nguồn vốn do doanh nghiệp tự bổ sung trong quá trình sản xuất kinh doanh nh từ lợi nhuận của doanh nghiệp đợc tái đầu t. - Nguồn vốn liên doanh, liên kết; là số vốn lu động đợc hình thành từ vốn góp liên doanh của các bên tham gia doanh nghiệp liên doanh. Vốn góp liên doanh có thể bằng tiền mặt hoặc bằng hiện vật là vật t, hàng hoá theo thoả thuận của các bên liên doanh. - Nguồn vốn đi vay: vốn vay của các ngân hàng thơng mại hoặc tổ chức tín dụng, vốn vay của ngời lao động trong doanh nghiệp, vay các doanh nghiệp khác. - Nguồn vốn huy động từ thị trờng vốn bằng việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu. Việc phân chia vốn lu động theo nguồn hình thành giúp cho doanh nghiệp thấy đợc cơ cấu nguồn vốn tài trợ cho nhu cầu vốn lu động trong kinh doanh của mình. Từ góc độ quản lý tài chính mọi nguồn tài trợ đều có chi phí sử dụng của nó. Do đó doanh nghiệp cần xem xét cơ cấu nguồn tài trợ tối u để giảm thấp chi phí sử dụng vốn của mình. * Phân loại theo thời gian huy động và sử dụng vốn. Theo cách này nguồn vốn lu động đợc chia thành nguồn vốn lu động tạm thời và nguồn vốn lu động thờng xuyên. - Nguồn vốn lu động tạm thời là nguồn vốn có tính chất ngắn hạn chủ yếu để đáp ứng các nhu cầu có tính chất tạm thời về vốn lu động phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Nguồn vốn này bao gồm các khoản vay ngắn hạn ngân hàng, các tổ chức tín dụng và các khoản nợ ngắn hạn khác. 8 Luận văn tốt nghiệp - Nguồn vốn lu động thờng xuyên là nguồn vốn có tính chất ổn định nhằm hình thành nên TSLĐ thờng xuyên cần thiết. Chúng ta có thể khái quát nh sau: TSLĐ tạm thời Nguồn tạm thời -TSLĐ thờng xuyên cần thiết -TSCĐ Nguồn thờng xuyên Việc phân loại nguồn vốn lu động nh trên giúp cho ngời quản lý xem xét huy động các nguồn vốn lu động một cách phù hợp với thời gian sử dụng để nâng cao hiệu quả tổ chức và sử dụng VLĐ trong doanh nghiệp mình. Ngoài ra nó còn giúp cho nhà quản lý lập các kế hoạch tài chính hình thành nên những dự định về tổ chức nguồn vốn lu động trong tơng lai, trên cơ sở xác định quy mô, số lợng VLĐ cần thiết để lựa chọn nguồn vốn lu động này mang lại hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp. 1.1.2. Kết cấu vốn lu động và các nhân tố ảnh hởng tới kết cấu vốn lu động. * Kết cấu vốn lu động. Kết cấu VLĐ phản ánh quan hệ tỷ lệ giữa các thành phần vốn lu động trong tổng số vốn lu động của doanh nghiệp. VLĐ là một bộ phận của vốn sản xuất kinh doanh, vấn đề tổ chức quản lý, sử dụng vốn lu động có hiệu quả sẽ quyết định đến sự tăng trởng và phát triển của doanh nghiệp, nhất là trong điều kiện nền kinh tế thị trờng hiện nay. Doanh nghiệp sử dụng vốn lu động có hiệu quả, điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp tổ chức đợc tốt quá trình mua sắm dự trữ vật t, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, phân bổ hợp lý vốn trên các giai đoạn luân chuyển để vốn luân chuyển từ loại này thành loại khác, từ hình thái này sang hình thái khác, rút ngắn vòng quay của vốn. Để quản lý vốn lu động đợc tốt cần phải phân loại vốn lu động. Có nhiều cách phân loại vốn, mỗi cách phân loại có tác dụng riêng phù hợp với yêu cầu của công tác quản lý. Thông qua các phơng pháp phân loại giúp cho nhà quản trị tài chính doanh nghiệp đánh giá tình hình quản lý và sử dụng vốn của những kỳ trớc, rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác quản lý kỳ này để ngày càng sử 9 Luận văn tốt nghiệp dụng hiệu quả hơn vốn lu động. Cũng nh từ các cách phân loại trên doanh nghiệp có thể xác định đợc kết cấu vốn lu động của mình theo những tiêu thức khác nhau. Trong các doanh nghiệp khác nhau thì kết cấu vốn lu động cũng không giống nhau. Việc phân tích kết cấu vốn lu động của doanh nghiệp theo các tiêu thức phân loại khác nhau sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn những đặc điểm riêng về số vốn lu động mà mình đang quản lý và sử dụng. Từ đó xác định đúng các trọng điểm và biện pháp quản lý vốn lu động có hiệu quả hơn phù hợp với điều kiện cụ thể của doanh nghiệp. * Các nhân tố ảnh hởng đến kết cấu vốn lu động. Có ba nhóm nhân tố chính ảnh hởng tới kết cấu VLĐ của doanh nghiệp. - Các nhân tố về mặt cung ứng vật t nh: khoảng cách giữa doanh nghiệp với nơi cung cấp; khả năng cung cấp của thị trờng; kỳ hạn giao hàng và khối lợng vật t đợc cung cấp mỗi lần giao hàng; đặc điểm thời vụ của chủng loại vật t cung cấp. - Các nhân tố về mặt sản xuất nh: đặc điểm, kỹ thuật, công nghệ sản xuất của doanh nghiệp; mức độ phức tạp của sản phẩm chế tạo; độ dài của chu kỳ sản xuất; trình độ tổ chức quá trình sản xuất. _ Các nhân tố về mặt thanh toán nh: phơng thức thanh toán đợc lựa chọn theo các hợp đồng bán hàng; thủ tục thanh toán; việc chấp hành kỷ luật thanh toán giữa các doanh nghiệp. 1.2. Sự cần thiết phải tăng cờng quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động ở các doanh nghiệp. 1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng VLĐ. Trong điều kiện hiện nay, để tồn tại và phát triển hoạt động SXKD của mình, các doanh nghiệp phải đạt đợc hiệu quả, điều này phụ thuộc rất lớn vào việc tổ chức quản lý và sử dụng nguồn vốn nói chung và VLĐ nói riêng. Hiệu quả sử dụng VLĐ là một phạm trù kinh tế phản ánh quá trình sử dụng các tài sản lu động, nguồn vốn lu động của doanh nghiệp sao cho đảm bảo mang lại kết quả XSKD là cao nhất với chi phí sử dụng vốn là thấp nhất. Để đem lại hiệu quả cao trong SXKD đồi hỏi các doanh nghiệp phải sử dụng có hiệu quả các yếu tố của quá trình SXKD trong đó có VLĐ. Hiệu quả sử dụng VLĐ là những đại lợng phản ánh mối quan hệ so sánh giữa cấc chỉ tiêu kết quả kinh doanh với chỉ tiêu VLĐ của doanh nghiệp. 10 [...]... sản phẩm Vì vậy để nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ, giảm thấp tơng đối, nhu cầu VLĐ không cần thiết Doanh nghiệp cần tìm các biện pháp phù hợp tác đông jđến các nhân tố ảnh hởng trên sao cho có hiệu quả nhất -Thứ hai, lựa chọn hình thức thu hút VLĐ Tích cực tổ chức khai thác triệt để các nguồn VLĐ bên trong doanh nghiệp, vừa đáp ứng kịp thời vốn cho nhu cầu VLĐ tối thiểu cần thiết một cách chủ động, vừa... Nhập khẩu, kinh doanh vật t, thiết bị, phơng tiện vận tải chuyên dùng, thiết bị in cho ngành Ngân hàng - Thiết kế, thi công các công trình xây dựng cơ bản phục vụ cho hoạt động của Ngân hàng NN0 & PTNT Việt Nam - Nhận làm dịch vụ uỷ thác về huy động, tiết kiệm, uỷ thác phát hành trái phiếu cho Ngân hàng NN0 & PTNT Việt Nam và đại lý phát hành các sản phẩm Ngân hàng - Thực hiện các nghiệp vụ khác theo uỷ... hiệu quả sử dụng vốn Xác định đúng đắn nhu cầu VLĐ thờng xuyên, cần thiết để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp đợc tiến hành liên tục, tiết kiệm và có hiệu quả kinh tế cao Trong điều kiện các Doanh nghiệp chuyển sang thực hiện hạch toán kinh tế theo cơ chế thị trờng, mọi nhu cầu về VLĐ cho sản xuất kinh doanh các Doanh nghiệp đều phải tự tài trợ thì việc xác định đúng nhu cầu... là: 31,21% Điều này cho thấy cùng với sự 29 Luận văn tốt nghiệp phát triển của Công ty đời sống của cán bộ công nhân viên đang ngày đợc cải thiện và nâng cao Qua những phân tích trên về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2003 - 2004 cho thấy nhìn chung hoạt động SXKD của Công ty là có hiệu quả, tơng đối tốt Tuy nhiên Công ty cần phải tìm cách mở rộng hơn nữa thị trờng tiêu thụ để có thể tăng... trả: là các khoản VLĐ đợc hình thành từ vốn vay các ngân hàng thơng mại và các tổ chức tài chính khác, vốn vay thông qua phát hành trái phiếu, các khoản nợ khách hàng cha thanh toán Trong nền kinh tế thị trờng, ngoài vốn chủ sở hữu doanh nghiệp còn huy động các khoản nợ phải trả để đáp ứng nhu cầu vốn lu động của mình Việc huy động các khoản nợ phải trả không những đáp ứng kịp thời VLĐ cho sản xuất kinh... PTNT Việt Nam Phải tự bù đắp chi phí và đảm bảo kinh doanh có lãi trên cơ sở tuân theo những nguyên tắc của chế độ hạch toán kinh tế * Nhiệm vụ cơ bản của Công ty là: Phục vụ các nhu cầu về dịch vụ, thơng mại cho hoạt động của Ngân hàng NN0 & PTNT Việt Nam Bên cạnh đó tiến hành SXKD, thơng mại, dịch vụ khác nhằm thu nhiều lợi nhuận để duy trì, phát triển, và mở rộng Công ty Liên doanh, liên kết với các. .. chủ về vốn Do đó, việc nâng cao sử dụng vốn sản xuất kinh doanh nói chung và vốn lu động nói riêng là vấn đề quan trọng và cần thiết Để sử dụng vốn lu động có hiệu quả, các doanh nghiệp cần phải thực hiện tốt một số biện pháp sau: -Thứ nhất, phải xác định chính xác số VLĐ cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó đa ra kế hoạch tổ chức huy động VLĐ đáp ứng cho hoạt động sản... chịu sự quản trị, điều hành, kiểm tra, giám sát của Ngân hàng NN0 & PTNT Việt Nam Mọi hoạt động kinh doanh của Công ty đều phải phù hợp với mục tiêu và lợi ích chung của toàn hệ thống Ngân hàng NN0 & PTNT Việt Nam Các sản phẩm in, thơng mại, dịch vụ của Công ty sản xuất ra trớc hết phải nhằm đáp ứng đủ, tốt nhu cầu của Ngân hàng NN0 & PTNT Việt Nam Công ty có các mối quan hệ kinh tế với các đơn vị khác... phú cụ thể: - Các sản phẩm in ấn: In sách báo, tạp chí, văn hoá phẩm, tem nhãn, giấy tờ quản lý kinh tế xã hội, các tài liệu phục vụ nội bộ ngành ngân hàng, các sản phẩm kinh doanh do các khách hàng thuộc các đơn vị, tổ chức kinh tế khách có nhu cầu Đặc biệt còn có một bộ phận in "Đặc biệt" là in tiền theo yêu cầu và quy định của ngân hàng - Các sản phẩm thơng mại - dịch vụ: + Cung cấp các sản phẩm... các nội dung, nghiệp vụ quảng cáo + Cung cấp các thiết bị vật t, phơng tiện vận tải, thiết bị in + Cung cấp các công trình xây dựng cơ bản 27 Luận văn tốt nghiệp Bên cạnh việc kinh doanh nhiều sản phẩm, Công ty còn tham gia vào lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu vật t đặc thù, đòi hỏi phải có một lợng vốn kinh doanh khá lớn Với đặc trng kinh doanh, các mối quan hệ kinh tế phức tạp nh đã nêu trên, để . quả sử dụng VLĐ. Trong điều kiện hiện nay, để tồn tại và phát triển hoạt động SXKD của mình, các doanh nghiệp phải đạt đợc hiệu quả, điều này phụ thuộc rất. trởng và phát triển của doanh nghiệp, nhất là trong điều kiện nền kinh tế thị trờng hiện nay. Doanh nghiệp sử dụng vốn lu động có hiệu quả, điều này

Ngày đăng: 29/03/2013, 15:01

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan