Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại xí nghiệp vận tải đường sắt thái nguyên

81 433 0
Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại xí nghiệp vận tải đường sắt thái nguyên

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Báo cáo tốt nghiệp Trờng ĐH KT & QT KD Mục lục Lời nói đầu ! "# $ 1.1. ý nghĩa của tiền lơng, các khoản trích theo lơng với vấn đề hạch toán 3 1.1.1. ý nghĩa của tiền lơng với vấn đề hạch toán 3 1.1.2. Các chế độ về tiền lơng, trích lập và sử dụng KPCĐ, BHXH,BHYT, tiền ăn giữa ca của Nhà nớc quy định 5 1.1.3. Khái niệm quỹ tiền lơng, nội dung quỹ tiền lơng và phân loại quỹ tiền lơng 14 1.2. Kế toán tiền lơng, KPCĐ, BHXH, BHYT 16 1.2.1. Hạch toán số lao động, thời gian lao động, kết quả lao động 16 1.2.2. Tính lơng và trợ cấp BHXH 17 1.2.3. Phân bổ tiền lơng vào giá thành sản phẩm 18 1.2.4. Các tài khoản kế toán chủ yếu sử dụng 20 %&'' ! "#' (" )*+ ,-./ 01 23 2.1. Khái quát chung về Xí nghiệp Vận tải Đờng sắt 26 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp 26 2.1.1.1. Đặc điểm về TSCĐ, Vốn lu động 26 2.1.1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp trong những năm gần đây 27 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Xí nghiệp 28 2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất của Xí nghiệp 29 2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý kế toán 33 2.2.1. Sơ lợc tổ chức kế toán 34 2.2.2. Hình thức kế toán của Xí nghiệp 35 2.2.3. Tình hình sử dụng máy tính 37 2.3. Đặc điểm kế toán một số phần hành 37 2.3.1. Kế toán vốn bằng tiền 37 2.3.2. Kế toán tài sản cố định 38 2.3.3. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 38 SV: Đoàn Thành Long Lớp: CĐKT 2003 Báo cáo tốt nghiệp Trờng ĐH KT & QT KD 2.3.4. Kế toán tiêu thụ 40 2.4. Thực tế công tác kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng 40 2.4.1.Hình thức tiền lơng áp dụng tại Xí nghiệp 41 2.4.2. Quỹ tiền lơng và quản lý tiền lơng tại Xí nghiệp 42 2.4.3. Trình tự tính lơng, BHXH,tổng hợp sô liệu 46 a. Trình tự tính lơng cho bộ phận quản lý 46 b. Trình tự tính lơng cho công nhân trực tiếp sản xuất 53 c. Trình tự tính BHXH, BHYT, KPCĐ 66 2.4.4. Kế toán tổng hợp phân bổ tiền lơng và các khoản trích theo l- ơng 68 45.6 7! )8 !9"#' (" )*+,: ;2 3.1. Sự cần thiết của kế toán tiền lơng và các khỏan trích theo lơng 3.1.1.Ưu điểm. 3.1.2.Nhợc điểm 72 3.2. Các giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán tiền lơng và các khỏan trích theo lơng tại Xí nghiệp VTĐS Thái Nguyên 3.2.1.Quản lý lao động. 3.2.2.Trả bảo hiểm xã hội. 3.2.3.Trích lơng nghỉ phép. 75 < 80 Lời nói đầu SV: Đoàn Thành Long Lớp: CĐKT 2003 Báo cáo tốt nghiệp Trờng ĐH KT & QT KD Đất nớc ta những năm vừa qua, việc thay đổi toàn diện cơ chế kinh tế từ quản lý tập chung quan liêu bao cấp sang hạch toán kinh tế trong cơ chế thị tr- ờng thì nền kinh tế nớc ta đã có những đổi mới sâu sắc và toàn diện, tạo ra những chuyển biến tích cực cho sự tăng trởng của nền kinh tế. Mục tiêu phát triển kinh tế của đất nớc đã đợc điều chỉnh phù hợp với yêu cầu khả năng của từng thời kỳ, từng giai đoạn. Nhiều chính sách chế độ quản lý kinh tế tài chính đã đợc đổi mới và tiếp tục ngày càng hoàn thiện góp phần tích cực vào việc phát triển và ổn định nền kinh tế. Việc hạch toán kinh tế và sản xuất kinh doanh theo yêu cầu của cơ chế thị trờng quản lý mới đòi hỏi các doanh nghiệp phải quản lý tốt tình hình tài sản, vật t, tiền vốn, tiết kiệm chi phí không cần thiết khi đa vào sản xuất kinh doanh, phải tính đúng, tính đủ, tính chính xác cho quá trình sản xuất kinh doanh. Để doanh nghiệp tiến hành hoạt động và sản xuất kinh doanh thì yếu tố con ngời là không thể thiếu, chính họ sẽ tạo ra một guồng máy sản xuất trong doanh nghiệp, nhằm tạo ra của cải vật chất phục vụ xã hội. Và để bù đắp những gì họ đang đóng góp, họ sẽ nhận đợc một khoản tiền lơng và các khoản bảo hiểm xã hội do nhà nớc quy định tơng ứng với sức lao động mà họ đã cống hiến. Vì vậy công tác hạch toán tiền lơng là một trong những công việc quan trọng của kế toán trong doanh nghiệp. Tiền lơng có vai trò tác dụng đòn bẩy kinh tế, tác động trực tiếp đến ngời lao động. Chi phí nhân công trực tiếp chiếm tỉ trọng tơng đối lớn trong tổng số chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Nhận thức đợc vai trò đó, doanh nghiệp cần phải tăng cờng công tác quản lý lao động, công tác kế toán tiền lơng và các khoản tính theo tiền lơng chính xác, kịp thời để vừa đảm bảo quyền lợi ngời lao động vừa tạo điều kiện tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí nhân công, đẩy mạnh hoạt động sản xuất và hạ giá thành sản phẩm. SV: Đoàn Thành Long Lớp: CĐKT 2003 Báo cáo tốt nghiệp Trờng ĐH KT & QT KD Từ những hiểu biết trên và những kiến thức đã học đợc ở trờng, đồng thời qua thời gian đi sâu tìm hiểu tình hình thực tế tại (" )*+ ,-./ 01, em đã mạnh dạn nghiên cứu đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng và các khoản trích theo tiền lơng tại Xí nghiệp Vận tải Đờng sắt Thái Nguyên. Để hoàn thành việc nghiên cứu đề tài trong thời gian thực tập, tìm hiểu tình hình thực tế tại Xí nghiệp + ,-./ 01, em đã đợc sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô, chú, anh, chị ở cơ quan nói chung và phòng kế toán nói riêng, cùng với sự hớng dẫn chỉ bảo của thầy giáo em đã hoàn thành đợc đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng và các khoản trích theo tiền lơng tại Xí nghiệp Vận tải Đờng sắt Thái Nguyên. Chuyên đề ngoài phần mở đầu và phần kết luận đợc kết cấu làm 3 phần. Cụ thể nh sau: =! ! "# > )*% =&' !"# ' (" )*+ ,-./ 01% =45.6 7?@! )8! "# ' (" )* + ,- ./ 01% Phần I Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán tiền lơng và các khoản trích SV: Đoàn Thành Long Lớp: CĐKT 2003 Báo cáo tốt nghiệp Trờng ĐH KT & QT KD theo tiền lơng trong doanh nghiệp %%ýAB C"# D ' % 1.1.1.ýAB D '% Tiền lơng là một phần của quỹ tiêu dùng cá nhân về của cải vật chất và dịch vụ mà những ngời lao động nhận đợc theo số lợng và chất lợng lao động mà họ đã hao phí, đã đợc xã hội đánh giá, xác nhận và là một khoản đợc trả bằng tiền hoặc còn gọi là giá trị của các hiện vật trả cho công việc đã hoàn thành theo hợp đồng lao động Mức và sự chuyển biến của tiền lơng gắn liền một cách có kế hoạch với sự vân động thu nhập quốc dân. Với việc phân chia thu nhập quốc dân ( cho tích luỹ và tiêu dùng ) và với sự phát triển của những nghành bảo đảm cung cấp vật chất cho tiền lơng bằng một số lợng hàng hoá và dịch vụ cần thiết. Tiền lơng chịu sự tác động của quy luật cân đối có kế hoạch, sự chi phối trực tiếp và thống nhất của nhà nớc. Mặt khác tiền lơng là một bộ phận chi phí cấu thành nên giá trị sản phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp tạo ra. Bảo hiểm xã hội là sự trợ giúp về vật chất cần thiệt đợc pháp luật quy định nhằm giúp phục hồi nhanh chóng sức khoẻ, duy trì lao động xã hội, góp phần giảm bớt những khó khăn kinh tế để ổn định đời sống cho ngời lao động và gia đình họ khi gặp phải những biến cố hiểm nghèo dẫn đến bị giảm hoặc mất mát nguồn thu nhập trong các trờng hợp: ngời lao động ốm đau, thai sản, hết tuổi lao động, chết, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mất việc làm hoặc các khó khăn khác. Bảo hiểm y tế là một khoản trợ cấp tiền thuốc men, khám chữa bệnh cho ngời lao động khi ốm đau phải điều trị trong thời gian đang làm việc tại doanh nghiệp. Kinh phí công đoàn: Quỹ này nhằm mục đích chi tiêu cho hoạt động của công đoàn, hàng tháng doanh nghiệp phải trích theo một tỷ lệ phần trăm SV: Đoàn Thành Long Lớp: CĐKT 2003 Báo cáo tốt nghiệp Trờng ĐH KT & QT KD quy định trên tổng số tiền lơng thực tế phải trả cho ngời lao động trong doanh nghiệp và đợc tính vào chi phí sản xuất kinh doanh. Nh chế độ hiện nay tỷ lệ trích kinh phí công đoàn là 2% đợc tính vào chi phí sản xuất kinh doanh. Để đảm bảo quyền lợi của ngời lao động, để thúc đẩy sản xuất đạt năng suất chất lợng và hiệu quả cũng nh tiền lơng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn cũng là một vấn đề quan tâm chú ý của doanh nghiệp. Trong các doanh nghiệp thì tổ chức công tác hạch toán tiền lơng và các khoản trích theo tiền lơng đúng mục đích, có hiệu quả và sử dụng quỹ lơng, quỹ bảo hiểm xã hội đúng mục đích chính sách, đúng chế độ có tác dụng kích thích công nhân viên tăng năng suất lao động, đồng thời làm căn cứ cho việc tính và phân bổ chi phí nhân công và bảo hiểm xã hội vào giá thành sản phẩm một cách chính xác và đúng đối tợng. Công tác tổ chức kế toán tiền lơng, lao động là một trong 3 yếu tố chủ yếu của quá trình sản xuất, sẽ không thể tiến hành sản xuất một cách bình th- ờng nếu thiếu yếu tố này. Vì vậy để thực hiện nhiệm vụ sản xuất, cần phải phân tích tình hình về lao động và ảnh hởng của nó đến tính sản xuất của doanh nghiệp. Tiền lơng là một phạm trù kinh tế gắn với lao động và nền sản xuất hàng hoá. Tiền lơng ( hoặc tiền công) là số tiền mà ngời lao động nhận đợc dựa trên số lơng và chất lợng lao động đã bỏ ra. Tiền lơng là một phạm trù kinh tế khách quan chịu sự chi phối quy luật phân phối theo lao động, nghĩa là phân phối tơng ứng với số lơng lao động và chất lợng mà ngời lao động đã sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội. Phân phối là điều kiện để tái sản xuất sức lao động, tiền lơng là nguồn thu nhập mà ngời lao động có thể chi dùng để bù đắp hao phí trong quá trình sản xuất. Vì vậy chính sách tiền lơng, tiền công phải đúng với sức lao động mà ngời lao động đã bỏ ra nhằm đảm bảo công bằng giữa ngời lao động và xã hội là động lực quan trọng thúc đẩy sản xuất phát triển. SV: Đoàn Thành Long Lớp: CĐKT 2003 Báo cáo tốt nghiệp Trờng ĐH KT & QT KD Trong nền sản xuất hàng hoá tiền lơng và các khoản trích theo tiền lơng là một bộ phận của chi phí sản xuất kinh doanh cấu thành nên giá trị sản phẩm. Cho nên trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tiền lơng và các khoản trích theo tiền lơng đợc sử dụng nh một công cụ quan trọng - đòn bẩy kinh tế để kích thích tác động nên ngời lao động sản xuất ra nhiều sản phẩm, mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp, đồng thời tăng tích luỹ cho toàn xã hội. Tổ chức tiền lơng trong doanh nghiệp là một trong những nội dung quan trọng của công tác tổ chức lao động trong doanh nghiệp, nó quan hệ mật thiết tới từng ngời lao động, đến mọi mặt sản xuất kinh doanh và biểu hiện một cách rõ rệt chính sách, chế độ đãi ngộ của Đảng và Nhà nớc đối với ngời lao động. Thực chất của tổ chức tiền lơng, tiền thởng trong doanh nghiệp là tổ chức mối quan hệ phân phối giũa những ngời lao động, là sự vận dụng cụ thể quy luật phân phối theo lao động trong phạm vi doanh nghiệp. Tổ chức tiền lơng hợp lý chẳng những đảm bảo thu nhập để tái sản xuất mở rộng sức lao động, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của mỗi ngời lao động mà còn phát huy đợc sức mạnh to lớn của đòn bẩy tiền lơng, từ lợi ích vật chất trực tiếp của mình mà quan tâm đến thành quả lao động, chăm lo nâng cao trình độ lành nghề và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. %%2%E5 C"*! .F >G<E,CHI(IC HIJC K B!DL0M Theo chế độ về tiền lơng trong các doanh nghiệp áp dụng năm 2002 là: Mức tối thiểu cho một cán bộ công nhân viên chức nhà nớc là 210.000 đ . Còn các mức lơng cao hơn đợc xác định theo hệ số cấp bậc lơng của từng ngời. Từ đầu năm 2003 đợc sự quan tâm của Đảng và Nhà nớc đã tăng mức lơng tối thiểu cho cán bộ công nhân viên chức nhà nớc từ 210.000 đ lên 290.000 đ nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên. SV: Đoàn Thành Long Lớp: CĐKT 2003 Báo cáo tốt nghiệp Trờng ĐH KT & QT KD Đối với ngời lao động làm thêm giờ hởng lơng sản phẩm thì căn cứ vào số lợng sản phẩm, chất lợng sản phẩm hoàn thành và đơn giá lơng quy định để tính lơng cho thời gian làm thêm giờ. Đối với ngời lao động làm thêm giờ hởng lơng thời gian thì tiền lơng phải trả thời gian làm thêm giờ bằng 100% lơng cấp bậc. Chế độ trích lập và sử dụng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn NO P@7Q5 : Việc trích lập quỹ bảo hiểm xã hội đợc thực hiện hàng tháng theo đúng tỷ lệ quy định trên tổng số lơng phải trả cho công nhân viên trong tháng và đợc tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Quỹ bảo hiểm xã hội đợc thiết lập tạo thành một nguồn vốn để tài trợ cho công nhân viên trong trờng hợp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, nghỉ hu NO P@7Q5 R@: - Bảo hiểm xã hội : 20% - Bảo hiểm y tế : 3% - Kinh phí công đoàn : 2% Bảo hiểm xã hội đợc trích 20% trong đó 15% đợc tính vào chi phí sản xuất của doanh nghiệp, 5% ngời lao động phải nộp. NO P@0: Hàng tháng doanh nghiệp trích bảo hiểm y tế theo đúng quy định và nộp lên cơ quan mà doanh nghiệp đã đăng ký mua bảo hiểm y tế cho ngời lao động, bảo hiểm y tế đợc trích 3% trong đó 2% đợc trích vào chi phí sản xuất kinh doanh, 1% ngời lao động phải nộp. < *"8!: Cũng đợc hình thành do việc trích lập, tỷ lệ trích theo quy định là 2% đợc tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Hàng tháng, doanh nghiệp trích theo tỷ lệ quy định trên tổng số tiền l- ơng thực tế phải trả cho công nhân viên của doanh nghiệp, kinh phí công đoàn SV: Đoàn Thành Long Lớp: CĐKT 2003 Báo cáo tốt nghiệp Trờng ĐH KT & QT KD do doanh nghiệp trích lập cũng đợc phân cấp quản lý và chi tiêu theo chế độ quy định 1% số đã trích nộp cơ quan công đoàn cấp trên, một phần để chi tiêu cho hoạt động công đoàn tại doanh nghiệp. E5K : Tuỳ theo các doanh nghiệp áp dụng cho nhiều hay ít nh- ng theo quy định của Nhà nớc không đợc quá mức lơng tối thiểu tức là không đợc quá 290.000 đ / tháng. EST = Các doanh nghiệp hiện nay tuyển dụng lao động theo chế độ hợp đồng lao động. Ngời lao động phải tuân thủ những cam kết đã ký trong hợp đồng lao động, còn doanh nghiệp phải đảm bảo quyền lợi cho ngời lao động trong đó có tiền lơng và các khoản khác theo quy định trong hợp đồng. Hiện nay thang bậc lơng cơ bản đợc nhà nớc quy định. Nhà nớc khống chế mức lơng tối thiểu, không khống chế mức lơng tối đa mà điều tiết bằng thuế thu nhập. Việc thực hiện hình thức trả lơng thích hợp trong các doanh nghiệp nhằm quán triệt nguyên tắc phân phối theo lao động, kết hợp chặt chẽ giữa lợi ích chung của xã hội với lợi ích của doanh nghiệp và ngời lao động, lựa chọn hình thức trả lơng đúng đắn còn có tác dụng đòn bẩy kinh tế, khuyến khích ngời lao động, chấp hành tốt kỷ luật lao động, đảm bảo ngày công, giờ công và năng suất lao động. Trong các doanh nghiệp của nớc ta hiện nay chủ yếu áp dụng các hình thức trả lơng sau đây: - Hình thức trả lơng theo thời gian. - Hình thức trả lơng theo sản phẩm. Hình thức tiền lơng trả theo thời gian lao động: Là hình thức tiền lơng tính theo thời gian làm việc, cấp bậc kỹ thuật và thang lơng của ngời lao động. Tuỳ theo tính chất lao động khác nhau mà mỗi nghành nghề cụ thể có một thang lơng riêng nh: thang lơng công nhân xây dựng, thang lơng công SV: Đoàn Thành Long Lớp: CĐKT 2003 Báo cáo tốt nghiệp Trờng ĐH KT & QT KD nhân cơ khí, thang lơng nhân viên đánh máy Trong mỗi thang lơng lại tuỳ theo trình độ thành thạo nghiệp vụ, kỹ thuật, chuyên môn mà chia làm nhiều bậc lơng, mỗi bậc lơng có một mức tiền lơng nhất định. Theo hình thức này, tiền lơng thời gian phải trả đợc tính bằng: Thời gian làm việc nhân (x) với mức lơng thời gian. tiền lơng thời gian trích theo đơn giá tiền lơng cố định còn gọi là tiền l- ơng thời gian giản đơn. tiền lơng thời gian giản đơn nếu kết hợp thêm tiền l- ơng ( vì đảm bảo giờ công, ngày công ) tạo nên dạng tiền lơng thời gian có thởng. Để tính lơng thời gian phải trả cho công nhân viên, phải theo dõi, ghi chép đầy đủ thời gian làm việcvà phải có đơn giá tiền lơng cụ thể. UV- = Là tiền lơng đợc tính theo thời gian làm việc thực tế nhân với mức tiền lơng của một đơn vị thời gian. - W - !@ ) & 7 , - - Đối với những công nhân viên hởng lơng theo ngày làm việc thực tế: !0 W :6!0!@ )#5L0M - Đối với những công nhân viên hởng lơng theo tuần làm việc W 72 X2 - Đối với những công nhân viên hởng lơng theo tháng làm việc 4 W47I YZ47I*[ \= Mi: Mức lơng lao động bậc i Mn: Mức lơng tối thiểu Hi: Hệ số cấp bậc lơng bậc i SV: Đoàn Thành Long Lớp: CĐKT 2003 [...]... tốt nghiệp Trờng ĐH KT & QT KD Phần II Thực trạng kế toán tiền lơng và các khoản trích theo tiền lơng tại xí nghiệp vận tải đờng sắt thái nguyên 2.1 Khái quát chung về xí nghiệp vận tải đờng sắt Thái nguyên 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp Vận tải Đờng sắt Thái Nguyên Xí nghiệp Vận tải Đờng sắt đợc thành lập ngày 15/5/1963 theo quyết định số 892 của bộ công nghiệp Xí nghiệp Vận tải. .. Bảng số 2: Trờng ĐH KT & QT KD Kết cấu Tài khoản 334 + Các khoản tiền lơng (Tiền công) tiền thởng và các khoản khác, đã trả, đã ứng cho CNV + D nợ (Cá biệt): Số tiền đã trả lớn hơn số tiền phải trả + Các khoản tiền lơng (Tiền công) tiền thởng và các khoản khác phải trả cho CNV + D có: Các khoản tiền lơng (tiền công) tiền thởng và các khoản khác còn phải trả cho CNV * Tài khoản 338 Phải trả phải nộp... doanh của Xí nghiệp tăng trởng năm sau cao hơn năm trớc SV: Đoàn Thành Long Lớp: CĐKT 2003 Báo cáo tốt nghiệp Trờng ĐH KT & QT KD 2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Xí nghiệp Vận tải Đờng sắt Thái Nguyên Xí nghiệp Vận tải Đờng sắt Thái Nguyên là một doanh nghiệp Nhà nớc trực thuộc Công ty Gang thép Thái Nguyên Nhiệm vụ chính của xí nghiệp là công tác vận chuyển, xếp dỡ hàng hóa luân chuyển cho nhau của các đơn... Vận tải Đờng sắt Thái Nguyên Do đặc điểm tổ chức sản xuất của Xí nghiệp là đơn vị vận chuyển bằng đờng sắt, phục vụ các đơn vị nội bộ trong toàn Công ty Gang thép Mặt khác để phù hợp vơi tình hình quản lý chung của Công ty cũng nh của Xí nghiệp Bộ máy kế toán của Xí nghiệp đợc tổ chức thành một phòng riêng biệt, bao gồm 5 ngời: Sơ đồ số 4: Sơ dồ bộ máy kế toán của Xí nghiệp vận tải Đờng sắt Thái Nguyên. .. thanh toán tiền lơng toàn doanh nghiệp, các tỷ lệ trích KPCD, BHXH, BHYT theo luật định Cách lập: Căn cứ vào bảng tổng hợp tiền lơng phải trả toàn doanh nghiệp để ghi vào các cột phù hợp phần ghi có TK334 Căn cứ vào tiền lơng phải trả và các tỷ lệ trích KPCĐ, BHXH, BHYT để tính toán số tiền phải tính trích để ghi có vào TK338(3382, 3383, 3384) Căn cứ vào tiền lơng chính phải trả, phần tính trích trớc tiền. .. Đờng sắt Thái Nguyên đợc Công ty xác định là một đơn vụ phục vụ dây chuyền luyện kim của Công ty Kế hoạch sản xuất kinh doanh và hạch toán trực thuộc Công ty thép Thái Nguyên Tên doanh nghiệp : Xí nghiệp Vận tải Đờng sắt Trực thuộc : Công ty Gang thép Thái Nguyên Địa chỉ : Phờng Cam giá, Thành phố Thái Nguyên Giấy phép kinh doanh : 303690, cấp ngày 27/10/1994 Tài khoản : 710A 08023 - Ngân hàng Công. .. năng và nhiệm vụ của Xí nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải, trong thời kỳ chuyển đổi nền kinh tế trong cơ chế mới hiện nay Xí nghiệp Vận tải Đờng sắt Thái Nguyên đã từng bớc ổn định và đứng vững Tuy nhiên trong cơ chế thị trờng hiện nay Xí nghiệp gặp rất nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh với các phơng tiện vận tải khác nh: Vận tải bằng ô tô vì máy móc thiết bị của Xí nghiệp hầu hết đã cũ kỹ và. .. về công tác vận chuyển, xếp dỡ hàng hoá phục vụ các đơn vị trong Công ty, điều độ tác nghiệp về công tác sửa chữa thiết bị - Phòng tổ chức lao động: Xây dựng phơng án tổ chức cán bộ, tổ chức sản xuất của Xí nghiệp, xây dựng và tổ chức kế hoạch đào tạo cán bộ, công nhân ngắn hạn và dài hạn của Xí nghiệp, thực hiện công tác nhân sự, quản lý lao động, xây dựng các chỉ tiêu định mức lao động cho các công. .. thời Xí nghiệp còn đảm nhận luôn việc sửa chữa lớn, sửa chữa thờng xuyên các thiết bị xếp dỡ và các tuyến đờng sắt, đảm bảo có đủ thiết bị nh (Đầu máy, toa xe, cần cẩu) phục vụ nhu cầu vận chuyển, xếp dỡ của các đơn vị thành viên trong Công ty Từ khi thành lập đến nay, Xí nghiệp Vận tải Đờng sắt Thái Nguyên luôn giữ vững truyền thống là lá cờ đầu trong Công ty và trong ngành vận tải Hiện nay Xí nghiệp. .. tiền lơng nghỉ phép của công nhân sản xuất để ghi có SV: Đoàn Thành Long Lớp: CĐKT 2003 Báo cáo tốt nghiệp Trờng ĐH KT & QT KD TK335 Kế toán sử dụng số liệu kết quả bảng phân bổ tiền lơng và các khoản trích theo tiền lơng để ghi vào TK liên quan SV: Đoàn Thành Long Lớp: CĐKT 2003 Báo cáo tốt nghiệp Trờng ĐH KT & QT KD Bảng số 1: Bảng phân bổ tiền lơng và các khoản trích theo tiền lơng Tháng năm TK . đợc đề tài Hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng và các khoản trích theo tiền lơng tại Xí nghiệp Vận tải Đờng sắt Thái Nguyên. Chuyên đề ngoài phần mở đầu và phần kết luận đợc kết cấu làm 3. thực tế tại (" )*+ ,-./ 01, em đã mạnh dạn nghiên cứu đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán tiền lơng và các khoản trích theo tiền lơng tại Xí nghiệp Vận tải Đờng sắt Thái Nguyên. Để hoàn. 2003 Báo cáo tốt nghiệp Trờng ĐH KT & QT KD 2.3.4. Kế toán tiêu thụ 40 2.4. Thực tế công tác kế toán tiền lơng và các khoản trích theo lơng 40 2.4.1.Hình thức tiền lơng áp dụng tại Xí nghiệp 41 2.4.2.

Ngày đăng: 13/01/2015, 19:12

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Giám đốc XN

 • Các tổ sản xuất

 • Các tổ sản xuất

 • Các tổ sản xuất

 • Các tổ sản xuất

  • Lt = Q x Đg

 • Lp = Sc x Đsg

 • Lp = Mp x Tc

  • Li

  • TiHi

 • Số BHXH

 • =

 • Số ngày nghỉ

 • x

 • Lương cấp bậc

 • x

 • Tỷ lệ %

  • 2.1. Khái quát chung về xí nghiệp vận tải đường sắt Thái nguyên

  • 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Xí nghiệp Vận tải Đường sắt Thái Nguyên.

  • Khối lượng vận chuyển

  • Lơi nhuận

  • đồng

  • 250.640.000

  • 286.520.000

  • 310.180.000

  • Thu nhập bình quân

  • Đ/người/tháng

  • 1.300.000

  • 1.800.000

  • 1.880.000

   • Giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH

    • Kết luận

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan