hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ với việc nâng cao lợi nhuận tiêu thụ trong kinh doanh thương mại tại công ty thương mại Hồng Thủy

78 198 0
hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ với việc nâng cao lợi nhuận tiêu thụ trong kinh doanh thương mại tại công ty thương mại Hồng Thủy

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Lời mở đầu Trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung bao cấp trớc đây ,hầu hết mọi hoạt động sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp đều do nhà nớc chỉ định, nhà nớc toàn quyền quyết định số lãi, phân phối thu nhập của các doanh nghiệp, thậm chí doanh nghiệp bị lỗ thì nhà nớc bù lỗ. Cho nên hoạt động sản xuất và tiêu thụ của các doanh nghiệp thực hiện theo kế hoạch của nhà nớc, trách nhiệm của các doanh nghiệp đối với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chỉ mang tính hình thức. Những năm gần đây nền kinh tế nớc ta có những chuyển biến toàn diện và sâu sắc, chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trờng có sự điều tiết của nhà nớc. Với cơ chế quản lý mới các doanh nghiệp đã thực sự vận động để tồn tại và phát triển bằng chính thực lực của mình. Các doanh nghiệp hiện nay là một đơn vị kinh tế độc lập tự chủ về tài chính, tự hoạch toán, tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp thơng mại cũng nằm trong sự vận động của nền kinh tế đó. Nó là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng. Sự phát triển một cách tất yếu và mạnh mẽ của các doanh nghiệp thơng mại trong nền kinh tế hiện nay cũng làm nảy sinh nhiều vấn đề khó khăn trong quá trình quản lý, đòi hỏi sự cần thiết của công tác hạch toán kế toán. Đặc biệt quá trình tiêu thụ đợc coi là khâu mấu chốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh thơng mại, bởi vì doanh nghiệp bán đợc sản phẩm hàng hoá thì mới nhanh quay vòng vốn vì vậy doanh nghiệp phải tìm mọi biện pháp để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm hàng hoá và cũng cần có những biện pháp quản lý hữu hiệu, trong đó công tác hạch toán kế tóan có vai trò là một trong những công cụ quan trọng trong quản lý. Dựa vào các thông tin do kế toán cung cấp sau mỗi kỳ kinh doanh sẽ cho doanh nghiệp có đợc cái nhìn tổng quát về kết quả lãi lỗ để các nhà quản lý phân tích, đánh giá, lựa chọn phơng pháp kinh doanh, phơng thức quản lý cho phù hợp và đa ra đ- ợc các quyết định đúng đắn. Vậy để tổ chức tốt công tác tiêu thụ sản phẩm cần phải chú trọng tới công tác kế toán nghiêp vụ tiêu thụ và kết quả sản xuất kinh doanh. Nhận thức đợc tầm quan trọng của vấn đề này, qua quá trình học tập và thời gian tìm hiểu thực tế tại Công ty TM Hơng Thuỷ , cùng với sự hớng dẫn nhiệt tình của Thầy giáo và sự giúp đỡ của các anh, chị cán bộ phòng kế toán Công ty, tôi đã chọn chuyên đề thực tập với đề tài Tổ chức quá trình hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ với việc nâng cao lợi nhuận tiêu thụ trong kinh doanh thơng mại tại Công ty TM Hơng Thuỷ Mục tiêu của chuyên đề này là làm rõ những nguyên tắc hạch toán tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp thơng mại, liên hệ với thực tế của Công ty TM Hơng Thuỷ để thấy đợc những vớng mắc tồn tại và có đợc các giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác hoạch toán tiêu thụ tại Công ty . Đề tài đợc trình bày gồm 3 phần : Phần 1 : Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán quá trình tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp kinh doanh thơng mại. 1 Phần 2 : Thực trạng tổ chức tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh thơng mại tại Công ty TM Hơng Thuỷ . Phần 3 : Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TM Hơng Thuỷ . 2 Phần I Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán qúa trình tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp kinh doanh thơng mại I . Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thơng mại và ảnh hởng của nó tới hạch toán tiêu thụ hàng hoá trong cơ chế thị trờng 1. Một số vấn đề chung về tiêu thụ hàng hoá : Thơng mại thực chất là quá trình trao đổi hàng hoá thông qua mua bán trên thị trờng. Theo nghĩa rộng thơng mại là quá trình kinh doanh, là khâu tất yếu của quá trình tái sản xuất và đợc coi là mạch máu của quá trình vận động trong nền kinh tế theo cơ chế thị trờng. Thơng mại ra đời xuất phát từ hai nguyên nhân: Phân công lao động và lợi thế so sánh giữa các vùng, các doanh nghiệp của một quốc gia hoặc giữa các quốc gia với nhau : Hoạt động thơng mại là thực hiện qúa trình lu chuyển hàng hoá từ nơi sản xuất, nhập khẩu tới nơi tiêu dùng qua 2 giai đoạn là mua hàng và bán hàng không qua khâu chế biến làm thay đổi hình thái vật chất của hàng. Hoạt động kinh doanh thơng mại bao giờ cũng tuân theo cơ chế thị trờng và thông qua hoạt động của doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp thơng mại là một đơn vị hoạch toán kinh doanh độc lập, tự tổ chức, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Doanh nghiệp thơng mại phải tiến hành nhiều hoạt động khác nhau nh tạo nguồn, mua hàng nghiên cứu thị trờng, quản lý, dự trữ trong đó tiêu thụ hay bán hàng là khâu quan trọng mấu chốt nhất . Tiêu thụ là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh, thông qua tiêu thụ giá trị và giá trị sử dụng của hàng hoá đợc thực hiện, hàng hoá chuyển từ hình thái hiện vật sang hình thái tiền tệ, kết thúc quá trình này ngời mua nhận đợc hàng, ng- ời bán nhận đợc tiền, vòng luân chuyển vốn đợc hình thành, đẩy nhanh tốc dộ luân chuyển vốn nói riêng và hiệu quả sử dụng vốn nói chung, đồng thời góp phần thoả mãn nhu cầu tiêu dùng xã hội. Tình hình tiêu thụ sản phẩm và thu lợi nhuận phản ánh năng lực kinh doanh và uy tín của doanh nghiệp . 3 Tiêu thụ nói chung bao gồm : Tiêu thụ ra ngoài đơn vị : Là việc bán hàng cho các đơn vị khác hoặc cá nhân trong và ngoài doanh nghiệp Tiêu thụ nội bộ: Là việc bán hàng cho các đơn vị trực thuộc trong cùng một công ty, Tổng công ty hoặc toàn toàn nghành . Quá trình tiêu thụ là quá trình chuyển giao hàng hoá dịch vụ cho khách hàng. Hàng hoá thực sự đựơc coi là tiêu thụ khi đợc khách hàng thanh toán tiền hoặc chấp nhận thanh toán. Nh vậy hạch toán tiêu thụ hàng hoá đồng thời là quá trình ghi nhận doanh thu bán hàng và thực hiện việc xác định kết quả kinh doanh . Doanh thu bán hàng : Là số tiền mà doanh nghiệp đợc nhận về số hàng đã bán tơng ứng với giá trị của số hàng đó. Tổng doanh thu bán hàng là số tiền ghi trên hoá đơn hay trên hợp đồng. Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng sẽ tuỳ thuộc từng ph- ơng thức bán hàng nhng đều đợc xác định là khi có bằng chứng xác nhận doanh nghiệp có hàng hoá tiêu thụ hay doanh nghiệp đã chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá cho khách hàng hoặc hoàn thành công việc theo hợp đồng và đợc ngời mua chấp nhận thanh toán không phụ thuộc vào tiền đã thu đợc hay cha . Giá bán ( giá đơn vị hàng hoá ) : Căn cứ ghi doanh thu bán hàng thực hiện kỳ là giá bán thực tế, tức là giá căn cứ trên hoá đơn bán hàng hoặc giá thoả thuận giữa ngời mua và ngời bán . Chiết khấu bán hàng: là toàn bộ số tiền giảm trừ cho ngời mua hàng do vệc ngời mua đã thanh toán số tiền trớc thời hạn thanh toán đã thoả thuận hoặc về một lý do u đãi khác . Giá vốn hàng bán : Là giá trị giá vốn của hàng tiêu thụ bao gồm cả giá trị mua cộng với chi phí thu mua phân bổ của khối lợng hàng hoá tiêu thụ. Chi phí bán hàng : là những khoản chi phí phát sinh có liên quan đến hoạt động tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ trong kỳ nh chi phí tiền lơng nhân viên bán hàng, chi phí bao bì, đóng gói, chi phí quảng cáo, chi phí dịch vụ bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp: Là những khoản chi phí có liên quan đến toàn bộ hoạt động của cả doanh nghiệp mà không tách riêng ra cho bất kỳ một hoạt động nào. Chi phí quản lý doanh nghiệp gồm nhiều loại nh chi phí quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và chi phí chung khác liên quan đến cả doanh nghiệp. Doanh thu thuần : Là số chênh lệch giữa tổng doanh thu bán hàng với các khoản giảm giá, chiết khấu, doanh thu của số hàng bán bị trả lại, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu. Lợi nhuận gộp(lãi thơng mại hay lãi gộp): là số chênh lệch giữa doanh thu thuần và giá vốn hàng bán. 4 Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: Là số chênh lệch giữa doanh thu thuần với trị giá vốn cuả hàng bán, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 2. Các phơng thức tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp kinh doanh thơng mại. Đặc điểm khác biệt cơ bản giữa doanh nghiệp thơng mại với doanh nghiệp sản xuất là doanh nghiệp thơng mại không trực tiếp tạo ra sản phẩm hàng hoá, nó đóng vai trò trung gian giữa nhà sản xuất và ngời tiêu dùng. Đặc biệt nền kinh tế thị trờng hiện nay tạo ra một môi trờng cạnh tranh khốc liệt, buộc các doanh nghiệp thơng mại phải vận dụng linh hoạt sáng tạo các phơng thức tiêu thụ hàng hoá để đạt mục đích bán đợc nhiều hàng hoá nhất. Để tạo điều kiện thuận lợi trong quan hệ mua bán, doanh nghiêp thơng mại tổ chức nhiều phơng thức tiêu thụ khác nhau đáp ứng cao nhất yêu cầu của khách hàng. Hoạt động tiêu thụ trong kinh doanh thơng mại gồm 4 phơng thức chính: Phơng thức tiêu thụ trực tiếp, phơng thức chuyển hàng chờ chấp nhận, phơng thức bán hàng đại lý và phơng thức bán hàng trả góp. Ngoài ra, để phục vụ cho công tác quản lý, khuyến khích đầu t, phát triển kinh doanh hay sử dụng vào một số công việc giao dịch lợng hàng hóa tiêu thụ cũng cần đợc hạch toán và coi nh một lợng hàng hóa tiêu thụ nội bộ. 2.1. Ph ơng thức tiêu thụ trực tiếp. Tiêu thụ trực tiếp là phơng thức giao hàng cho ngời mua trực tiếp tại kho của doanh nghiệp hoặc chuyển trực tiếp cho khách hàng ngay sau khi mua hàng về (không qua kho) của các doanh nghiệp thơng mại. Hàng hóa khi bàn giao cho khách hàng đợc chính thức coi là tiêu thụ và đơn vị bán mất quyền sở hữu về số hàng này. Có các trờng hợp tiêu thụ trực tiếp sau: a. Bán buôn hàng hóa. Bán buôn hàng hóa là bán hàng cho mạng lới bán lẻ cho sản xuất, tiêu dùng và cho xuất khẩu. Đặc điểm của bán buôn hàng hóa là: - Đối tợng bán hàng hóa là các doanh nghiệp thơng mại, doanh nghiệp sản xuất và các tổ chức kinh tế khác. - Hàng hóa có thể là vật phẩm tiêu dùng hoặc t liệu sản xuất. - Khối lợng hàng hóa bán ra mỗi lần thờng lớn. - Thanh toán tiền hàng chủ yếu không dùng tiền mặt mà thông qua ngân hàng bằng các hình thức thanh toán khác. - Hàng hóa bán buôn vẫn nằm trong lĩnh vực lu thông. * Các hình thức bán buôn hàng hóa. - Bán buôn qua kho: Là trờng hợp bán buôn hàng đã nhập kho và đợc thực hiện theo hai cách: bán buôn qua kho theo hình thức chuyển thẳng và bán buôn qua kho theo hình thức bên mua đến lấy hàng trực tiếp tại kho. + Bán buôn quan kho theo hình thức chuyển hàng theo hợp đồng: Theo hình thức này giữa bên mua và bên bán phải ký hợp đồng với nhau, bên 5 bán căn cứ vào hợp đồng đã ký, phải vận chuyển hàng đến địa điểm theo yêu cầu của bên mua (đã ký trong hợp đồng) bằng phơng tiện vận tải tự có hoặc thuê ngoài. Chứng từ bán hàng là các hóa đơn kiêm phiếu xuất kho, trong đó ghi rõ số lợng và giá trị thanh toán của hàng đã gửi đi. Hóa đơn kiêm phiếu xuất kho gồm 3 liên: 1 liên lu lại cuống, 1 liên giao cho bên mua sau khi mua hàng, 1 liên dùng để thanh toán. Hàng hóa gửi đi vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, chỉ khi nào đã thu đợc tiền bán hàng hoặc bên mua xác nhận đã nhận đợc hàng hoặc chấp nhận thanh toán mới đợc coi là tiêu thụ. + Bán buôn qua kho theo hình thức bên mua lấy hàng trực tiếp tại kho: Theo hình thức này, hai bên ký hợp đồng với nhau, trong đó ghi rõ bên mua đến kho của bên bán để nhận hàng. Căn cứ vào hợp đồng đã ký, bên mua sẽ uỷ quyền cho ngời đến nhận hàng tại kho của doanh nghiệp. Khi ngời nhận hàng đã nhận đủ số hàng và ký xác nhận trên chứng từ bán hàng thì số hàng đó không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nữa mà đợc coi là hàng tiêu thụ, doanh nghiệp đợc hạch toán vào doanh thu. Việc thanh toán tiền hàng phụ thuộc vào hợp đồng đã ký. Chứng từ kế toán sử dụng trong trờng hợp này là hóa đơn hoặc hóa đơn kiêm phiếu xuất kho, có chữ ký của ngời nhận hàng. - Bán buôn không qua kho (giao hàng thẳng không qua kho): Đây là trờng hợp tiêu thụ mà hàng hóa bán cho khách hàng không qua kho của doanh nghiệp. Phơng thức này là u điểm của các doanh nghiệp thơng mại, tiết kiệm đợc chi phí lu thông và tăng nhanh sự vận động của hàng hóa. Tuy nhiên ph- ơng thức này chỉ thực hiện đợc trong điều kiện cung ứng hàng hóa có kế hoạch, hàng hóa không cần có sự phân loại, chọn lọc hay bao gói của đơn vị bán. Bán buôn không qua kho có hai hình thức thực hiện: - Thứ nhất là bán buôn vận chuyển thẳng có tham gia thanh toán: Theo hình thức này, bên bán buôn căn cứ vào hợp đồng mua hàng để nhận hàng của ngời cung cấp bán thẳng cho khách hàng theo hợp đồng bán hàng không qua kho của doanh nghiệp. Nh vậy nghiệp vụ mua và bán xảy ra đồng thời. Doanh nghiệp bán buôn vừa tiến hành thanh toán với bên cung cấp, vừa tiến hành thanh toán với bên mua hàng. Chứng từ sử dụng trong trờng hợp này là hóa đơn bán hàng. - Thứ hai là bán buôn vận chuyển thẳng không tham gia thanh toán: Thực chất đây là hình thức môi giới trong quan hệ mua bán. Công ty bán buôn là đơn vị trung gian giữa bên bán và bên mua. Doanh nghiệp uỷ quyền cho bên mua trực tiếp nhận hàng và thanh toán tiền hàng cho bên cung cấp, đồng thời doanh nghiệp sẽ đợc hởng hoa hồng do bên mua hoặc bên bán trả. Sau đó bên bán gửi cho doanh nghiệp bán buôn chứng từ bán hàng để theo dõi thực 6 hiện theo hợp đồng đã ký. Theo hình thức này doanh nghiệp không đ ợc ghi nhận nghiệp vụ mua cũng nh nghiệp vụ bán. b. Bán lẻ hàng hóa. Đây là giai đoạn cuối cùng của quá trình vận động hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ. Hàng hóa đợc bán trực tiếp cho ngời tiêu dùng. Kết thúc nghiệp vụ bán hàng thì hàng hóa rời khỏi lĩnh vực lu thông chuyển sang lĩnh vực tiêu dùng, giá trị sử dụng của hàng hóa đợc thực hiện. Hàng bán lẻ thờng có khối lợng nhỏ, thanh toán ngay và hình thức thanh toán thờng là tiền mặt nên không cần lập chứng từ cho từng lần bán. 7 * Các hình thức bán lẻ hàng hóa: - Bán lẻ thu tiền trực tiếp: Theo hình thức này, nhân viên bán hàng chịu trách nhiệm vật chất về số hàng nhận bán tại quầy, trực tiếp thu tiền và giao hàng cho khách hàng, đồng thời ghi chép vào thẻ quầy hàng. Thẻ hàng có thể mở cho từng mặt hàng, phản ánh cả về số lợng và giá trị. Cuối ca, cuối ngày nhân viên bán hàng kiểm tiền bán hàng và kiểm kê hàng tồn quầy để xác định lợng hàng đã bán ra trong ca, trong ngày, rồi sau đó lập báo cáo bán hàng. Tiền bán hàng đợc nhân viên bán kê vào giấy nộp tiền, nộp cho thủ quỹ của doanh nghiệp hoặc nộp cho ngân hàng (nếu đợc uỷ quyền). Báo cáo bán hàng là căn cứ để xác định doanh thu và đối chiếu với số tiền đã nộp theo giấy nộp tiền. - Bán lẻ thu tiền tập trung: Theo hình thức này, mỗi quầy hàng hoặc cửa hàng có nhân viên thu ngân riêng, trực tiếp thu tiền của khách hàng và chịu trách nhiệm về số tiền bán hàng. Nhân viên thu ngân có nhiệm vụ viết hóa đơn hoặc là tích kê thu tiền và giao cho khách hàng để khách hàng tới nhận hàng tại quầy của nhân viên bán hàng. Nhân viên bán hàng chỉ có nhiệm vụ căn cứ vào hóa đơn hoặc tích kê để giao hàng cho khách hàng và chịu trách nhiệm về số hàng đã xuất ra. Báo cáo bán hàng do nhân viên bán hàng lập còn giấy nộp tiền do nhân viên thu ngân lập rồi nộp lên phòng kế toán. Báo cáo bán hàng đợc căn cứ vào hóa đơn hoặc tích kê để giao hàng hoặc kiểm kê hàng còn cuối ca, cuối ngày để xác định lợng hàng bán ra. Báo cáo bán hàng đợc coi là căn cứ để hạch toán doanh thu và đối chiếu với số tiền đã nộp để xác định lợng thừa thiếu. - Bán hàng tự chọn: Với hình thức này, ngời mua tự mình chọn hàng hóa mà mình định mua rồi đem về bộ phận thu ngân nộp tiền, bộ phận thu ngân tính tiền, lập hóa đơn bán hàng và thu tiền, cuối ngày nộp vào quỹ. 2.2. Phơng thức chuyển hàng theo hợp đồng (hay chuyển hàng chờ chấp nhận). Theo phơng thức này, căn cứ vào hợp đồng đã ký kết đến ngày giao hàng bên bán chuyển hàng cho bên mua theo địa điểm đã ghi trong hợp đồng bằng phơng tiện vận tải tự có hoặc thuê ngoài. Chi phí vận chuyển do bên nào chịu tuỳ theo hợp đồng đã ký kết. Số hàng gửi đi vẫn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp. Khi mua ngời thông báo đã nhận đợc hàng, thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán về số hàng chuyển giao (một phần hay toàn bộ)thì số hàng đợc bên mua chấp nhận đó mới đợc coi là tiêu thụ, doanh nghiệp mất quyền sở hữu về số hàng đó. Thủ tục chứng từ sử dụng trong trờng hợp này là hóa đơn hoặc hóa đơn kiêm phiếu xuất kho doanh nghiệp lập và ghi thẻ kho. Hóa đơn kiêm phiếu xuất kho đợc lập thành 4 liên: 1 liên lu lại cuống, 1 liên giao cho khách hàng, 1 liên dùng để thanh toán, 1 liên thủ kho giữ. 8 2.3. Ph ơng thức bán hàng đại lý (ký gửi). Đây là phơng thức doanh nghiệp thơng mại xuất hàng hóa nhờ bán hộ thông qua đại lý (ký gửi) hoặc nhận hàng đại lý của doanh nghiệp khác để bán hộ. a. Đối với bên giao đại lý. Hàng giao cho đơn vị đại lý vẫn thuộc sở hữu của doanh nghiệp và cha đợc xác nhận là tiêu thụ. Kế toán chỉ đợc hạch toán vào doanh thu tiêu thụ khi nhận đợc tiền thanh toán của bên nhận đại lý hay đã đợc chấp nhận thanh toán. Doanh nghiệp có trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) trên tổng giá trị hàng gửi bán đã tiêu thụ mà không đợc trừ đi phần hoa hồng đã trả cho bên nhận đại lý. Khoản hoa hồng doanh nghiệp trả coi nh la một phần chi phí bán hàng và đợc hạch toán vào TK 641. b. Đối với bên nhận hàng đại lý: Số hàng nhận đại lý không thuộc sở hữu của doanh nghiệp nhng doanh nghiệp phải có trách nhiệm baỏ quản, giữ gìn, bán hộ và đợc hởng hoa hồng theo hợp đồng đã ký. Số hoa hồng đó chính là doanh thu trong hợp đồng bán hàng hộ của doanh nghiệp. 2.4. Ph ơng thức bán hàng trả góp. Đây là phơng thức bán hàng thu tiền nhiều lần. Khách hàng sẽ thanh toán lần đầu ngay tại thời điểm mua, số tiền còn lại khách hàng sẽ chấp nhận trả dần ở các kỳ tiếp theo và phải chịu một tỉ lệ lãi xuất nhất định. Thực chất của phơng thức này là bán hàng trực tiếp kết hợp với cho khách hàng vay vốn. Thông thờng số tiền phải trả ở các kỳ tiếp theo bằng nhau, trong đó bao gồm một phần doanh thu gốc (tính theo giá bán thu tiền một lần) và một phần lãi trả chậm tính vào thu nhập từ hoạt động tài chính . Vì vậy giá bán theo phơng thức trả góp bao giờ cũng cao hơn giá bán thông thờng, theo phơng thức này, khi giao hàng cho ngời mua thì lợng hàng chuyển giao về mặt hạch toán đã đ- ợc coi là tiêu thụ nhng chỉ khi nào ngời mua thanh toán hết tiền hàng thì doanh nghiệp mới mất quyền sở hữu. 2.5. Ph ơng thức tiêu thụ nội bộ. Tiêu thụ nội bộ là phơng thức tiêu thụ mà việc mua, bán hàng hóa, dịch vụ diễn ra giữ đơn vị chính với các đơn vị trực thuộc với nhau trong cùng một doanh nghiệp thơng mại. Tiêu thụ nội bộ còn bao gồm các khoản hàng hóa, dịch vụ xuất biếu, tăng, xuất trả lơng, thởng, xuất dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh 3. Ph ơng pháp tính giá vốn của khối l ợng hàng hóa tiêu thụ. 9 Trong kinh doanh thơng mại, hàng hóa xuất kho tiêu thụ phải đợc thể hiện theo giá vốn thực tế. Trị giá vốn của hàng xuất bán gồm 2 bộ phận thể hiện qua mô hình sau: Trị giá mua của hàng tiêu thụ (kể cả thuế phải nộp) Chi phí mua phân bổ cho hàng tiêu thụ Trị giá vốn của hàng hóa tiêu thụ Để tính giá thực tế của hàng hóa xuất kho, kế toán phải tách riêng hai bộ phận nh mô hình trên. Hơn nữa hàng hóa mua về nhập kho có thể theo những giá thực tế khác nhau, ở mỗi thời điểm khác nhau trong kỳ hạch toán nên để tính chính xác giá vốn thực tế của khối lợng hàng hóa tiêu thụ là rất phức tạp. Có thể khái quát trình tự tính giá vốn hàng hóa tiêu thụ qua 3 bớc sau: B ớc 1: Xác định số lợng hàng hóa tiêu thụ theo từng loại và theo từng khách hàng. B ớc 2: Xác định giá đơn vị của từng loại hàng xuất ra (theo đơn giá mua). B ớc 3: Phân bổ chi phí thu mua cho lợng hàng tiêu thụ theo các tiêu thức phù hợp (số lợng, trọng lợng, doanh thu, trị giá mua ) và theo công thức: Tuỳ điều kiện cụ thể của doanh nghiệp thơng mại, để xác định giá đơn vị (giá mua) của hàng xuất bán kế toán có thể áp dụng một trong các phơng pháp sẽ trình bày dới đây. Tuy nhiên trong một doanh nghiệp thơng mại việc lựa chọn và sử dụng phơng pháp tính giá vốn hàng hóa phải nhất quán, không đợc thay đổi trong suốt kỳ hạch toán. a. Ph ơng pháp tính theo đơn giá đơn vị bình quân. Theo phơng pháp này, giá thực tế hàng hóa xuất kho đợc tính theo giá trị bình quân, có thể là bình quân cả kỳ dự trữ (bình quân gia quyền), bình quân cuối tháng trớc hoặc là bình quân sau mỗi lần nhập. * Tình giá bình quân cả kỳ dự trữ (bình quân gia quyền). Theo phơng pháp này, khi xuất kho trị giá hàng hóa cha đợc ghi sổ ngay. Cuối kỳ, căn cứ vào số tồn đầu kỳ và nhập trong kỳ kế toán tính giá đơn 10 Phân bổ chi phí thu mua cho hàng tiêu thụ Tổng chi phí thu mua của hàng tồn đầu kỳ và phát sinh trong kỳ Tổng tiêu thức phân bổ của hàng tồn cuối kỳ và xuất bán trong kỳ Tiêu thức phân bổ của hàng tiêu thụ = x [...]... là kết quả tiêu thụ hàng hoá và biểu hiện qua chỉ tiêu lợi nhuận là lãi hay lỗ Kết quả đó đợc biểu hiện qua công thức : Kết quả tiêu thụ hàng hoá (lãi hay lỗ) Tổng số doanh thu thuần về tiêu thụ hàng hoá = - Giá vốn hàng bán Chi phí bán hàng - Chi phí quản lý doanh nghiệp Việc hạch toán kết quả tiêu thụ hàng hoá đợc tiến hành vào cuối kỳ kinh doanh và trên TK 911 - TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh. .. trừ vào thu nhập trong kỳ (3) Kết chuyển doanh thu thuần về tiêu thụ vào TK xác định kết quả kinh doanh (4) Kết chuyển chi phí bán hàng và chi phí QLDN vào chi phí chờ kết chuyển (5) Kết chuyển chi phí bán hàng , chi phí QLDN vào chi phí chờ kết chuyển (6) Kết chuyển lỗ về tiêu thụ (7) Kết chuyển lãi về tiêu thụ V Các hình thức sổ kế toán áp dụng trong Hạch toán tổng hợp quá trình tiêu thụ hàng hoá. .. 632- Giá vốn hàng bán: dùng để theo dõi trị giá vốn thực tế của hàng hoá xuất bán trong kỳ (gồm trị giá mua hàng tiêu thụ và chi phí thu mua phân bổ cho hàng tiêu thụ ) Kết cấu và nội dung TK 20 Bên nợ : + Trị giá vốn thực tế của hàng hoá ( trị giá mua và phí thu mua) xác định là đã tiêu thụ trong kỳ Bên có: + Kết chuyển trị giá vốn của hàng hoá tiêu thụ trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh + Trị... giá hàng tồn kho (7) Chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác (8) Các khoản ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp (9) Kết chuyển chi phí QLDN vào chi phí chờ kết chuyển (10) Kết chuyển dần chi phí chờ kết chuyển vào thu nhập ở các kỳ tiếp theo (11) Kết chuyển chi phí QLDN vào TK xác định kết quả kinh doanh 30 3 Hạch toán kết quả tiêu thụ hàng hoá : Kết quả của hoạt động kinh doanh thơng mại. .. thị trờng kinh doanh , củng cố và khẳng định vị trí của mình trên thơng trờng , đứng vững và phát triển trong điều kiện nh ngày nay Để kinh doanh có hiệu quả đạt đợc kết quả mong muốn thì công tác hoạch toán kế toán là thực sự cần thiết Đặc biệt đối với doanh nghiệp thơng mại việc hoạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá là một khâu rất quan trọng trong công tác kế toán và công tác quản lý của doanh nghiệp... lợng hàng hóa xuất kho x Đơn giá hạch toán Đến cuối kỳ hạch toán, kế toán mới tính toán để xác định giá thực tế hàng hóa xuất bán trong kỳ Việc hạch toán đợc thực hiện nh sau: - Trớc hết xác định hệ số giữa giá mua thực tế và giá hạch toán của hàng hóa luân chuyển trong kỳ Hệ số giá Trị giá thực tế hàng hóa tồnTrị giá mua thực tế hàng hóa + đầu kỳ nhập trong kỳ = Trị giá hạch toán hàng Trị giá hạch toán. .. hàng đã bán và tồn cuối kỳ + Lựa chọn phơng pháp và xác định đúng giá vốn hàng xuất bán để bảo đảm độ chính xác của chỉ tiêu lãi gộp hàng hoá + Xác định kết quả bán hàng thực hiện chế độ báo cáo hàng hoá và báo cáo bán hàng cung cấp kịp thời về tình hình tiêu thụ phục vụ cho lãnh đạo doanh nghiệp điều hành hoạt động kinh doanh thơng mại + Theo dõi phản ánh kịp thời công nợ với khách hành II Hạch toán. .. chính và thu nhập bất thờng + Thua lỗ về hoạt động kinh doanh trong kỳ TK 911 không có số d cuối kỳ Quá trình hạch toán kết quả tiêu thụ hàng hoá đợc khái quát qua sơ đồ 3 : Sơ đồ 3 : Sơ đồ hạch toán kết quả tiêu thụ hàng hoá TK 911 TK 511,512 TK 632 (1) (3) TK 641 , 642 TK 421 (2) (6) TK 1422 (4) (5) 31 (7) Ghi chú : (1) Kết chuyển giá vốn hàng tiêu thụ trong kỳ (2) Kết chuyển chi phí bán hàng và chi... mua giúp đỡ Việc quản lý nghiệp vụ thanh toán là rất cần thiết sao cho vừa đảm bảo đợc mục đích quản lý tốt tiền hàng vừa đáp ứng đợc nhu cầu của khách hàng 5 - ý nghĩa , yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp kinh doanh thơng mại: 15 Tiêu thụ hàng hoá là giai đoạn cuối cùng trong quá trình luân chuyển hàng hoá của doanh nghiệp thơng mại để thoả mãn nhu cầu tiêu dùng của... hàng hoá : TK này phản ánh trị giá hàng hoá mua vào theo giá thực tế và đợc mở chi tiết theo từng thứ, từng kho, từng quầy hàng hoá Kết cầu và nội dung TK Bên nợ: Trị giá thực tế hàng hoá cha tiêu thụ đầu kỳ và tăng thêm trong kỳ Bên có: Giảm giá hàng mua và hàng mua trả lại Trị giá vốn hàng tiêu thụ trong kỳ và còn lại cha tiêu thụ cuối kỳ TK 6112 cuối kỳ không có số d Các TK khác đợc sử dụng trong . thực tập với đề tài Tổ chức quá trình hạch toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ với việc nâng cao lợi nhuận tiêu thụ trong kinh doanh thơng mại tại Công ty TM Hơng Thuỷ Mục tiêu. việc hoạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá là một khâu rất quan trọng trong công tác kế toán và công tác quản lý của doanh nghiệp . Từ đó việc hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh. về hạch toán qúa trình tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ trong doanh nghiệp kinh doanh thơng mại I . Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thơng mại và ảnh hởng của nó tới hạch toán tiêu

Ngày đăng: 13/01/2015, 14:21

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Báo cáo tài chính

 • Chứng từ gốc

 • Báo cáo tài chính

  • Lời mở đầu

   • Phần I

   • Sơ đồ 2 : Sơ đồ hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp

    • Phần II

     • Thủ trưởng Kế toán trưởng Người lập biểu Thủ quỹ Người nộp

     • Thủ trưởng Kế toán trưởng Người lập biểu Thủ quỹ Người nộp

     • Chứng từ ghi sổ

     • Chứng từ ghi sổ

     • Chứng từ ghi sổ

     • Chứng từ ghi sổ

      • Cộng phát sinh

      • Cộng phát sinh

      • Kết chuyển doanh thu thuần

      • Cộng phát sinh

       • Kết chuyển sang TK 911

       • Kết chuyểnTK911

       • Cộng phát sinh

        • Số dư

        • Số dư

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan