kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tại xí nghiệp carton sóng thuộc công ty

82 271 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2015, 14:15

CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn  : 6.280.688 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 4 CHƯƠNG 1 : LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM,TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 5 1.1 Sự cần thiết phải tổ chức công tác công tác kế toán thành phẩm,tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả trong doanh nghiệp sản xuất 5 1.1.1 Vai trò, vị trí của thành phẩm, tiêu thị thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 5 1.1.2 Sự cần thiết quản lý và yêu cầu quản lý thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm6 1.1.2.1Sự cần thiết quản lý và yêu cầu quản lý thành phẩm 6 1.1.2.2Sự cần thiết quản lý và yêu cầu quản lý quá trình tiêu thụ thành phẩm 6 1.1.3 Vai trò và nhiệm vụ của kế toán trong công tác quản lý thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả trong doanh nghiệp sản xuất 7 1.1.3.1Vai trò của kế toán trong công tác quản lý thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả trong doanh nghiệp sản xuất 7 1.1.3.2Nhiệm vụ của kế toán trong công tác quản lý thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả trong doanh nghiệp sản xuất 7 1.2Nội dung công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả trong doanh nghiệp sản xuất 8 1.2.1 Kế toán thành phẩm 8 1.2.1.1Đánh giá thành phẩm 8 1.2.1.2Kế toán chi tiết thành phẩm 10 1.2.1.3Kế toán tổng hợp thành phẩm 11 1.2.2 Kế toán bán hàng, giá vốn hàng bán và xác định kết quả kinh doanh 12 1.2.2.1 Các phương thức bán hàng 12 1.2.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán 13 1.2.2.3 Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng 14 1.2.2.4 Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp 19 1.2.2.5 Kế toán xác định kết quả kinh doanh 23 1.3 Các hình thức áp dụng sổ kế toán 23 1.3.1 Hình thức kế toán Nhật ký chung 23 1.3.1.1 Nguyên tắc, đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung 23 1.3.1.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung 23 1.3.2 Hình thức kế toán Nhật ký sổ cái 24 1.3.2.1 Đặc trưng cơ bản của hình thức Nhật ký- Sổ Cái 24 1.3.2.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký- Sổ cái 25 1.3.3 Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 26 1 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn  : 6.280.688 1.3.3.1 Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 26 1.3.3.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 27 1.3.4 Hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ 28 1.3.4.1 Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký- Chứng từ 28 1.3.4.2 Trình từ ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký- Chứng từ 29 1.3.5 Hình thức kế toán trên máy vi tính 30 1.3.5.1 Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán trên máy vi tính 30 1.3.5.2 Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính 30 CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THÀNH PHẨM,TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI XÍ NGHIỆP CARTON_SÓNG THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BAO BÌ HÀ 32 2.1 Đặc điểm, tình hình chung của công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì Hà Nội 32 2.1.1 Qúa trình hình thành và phát triển 32 2.1.2 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý sản xuất kinh doanh ở công ty. 34 2.1.2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 34 2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh 34 2.1.2.3 Tổ chức công tác kế toán của Công ty 36 2.2 Đặc điểm chung của xí nghiệp Carton_sóng thuộc công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì Hà Nội 37 2.2.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm ở xí nghiệp Carton sóng 37 2.2.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của xí nghiệp 38 2.2.3 Tổ chức công tác kế toán của xí nghiệp Carton sóng 39 2.2.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán của xí nghiệp 39 2.2.3.2 Hình thức kế toán áp dụng 40 2.2.3.3 Chính sách kế toán 41 2.3 Thực trang vè tổ chức công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tại xí nghiệp Carton sóng thuộc công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì Hà Nội 42 2.3.1 Thực trạng về tổ chức công tác kế toán thành phẩm tại xí nghiệp Carton sóng 42 2.3.1.1 Đặc điểm thành phẩm 42 2.3.1.2 Tình hình công tác quản lý chung về thành phẩm 42 2.3.1.3 Đánh giá thành phẩm 42 2.3.1.4 Chứng từ và trình tự luân chuyển chứng từ 44 2.3.1.5 Kế toán chi tiết thành phẩm 46 2 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 2.3.1.6 K toỏn tng hp thnh phm 48 2.3.2 Thc trng cụng tỏc k toỏn bỏn hng v xỏc nh kt qu ti xớ nghip Carton súng 51 2.3.2.1 Cỏc phng thc bỏn hng 51 2.3.2.2 K toỏn doanh thu bỏn hng v thu GTGT u ra 51 2.3.2.3 K toỏn thanh toỏn vi khỏch hng 55 2.3.2.4 K toỏn cỏc khon gim tr doanh thu bỏn hng 62 2.3.2.5 K toỏn chi phớ bỏn hng v chi phớ qun ký doanh nghip 63 2.3.2.6 K toỏn giỏ vn hng bỏn 66 2.3.2.7 K toỏn xỏc inhk kt qu 67 CHNG 3 : MT S GII PHP, í KIN XUT NHM HON THIN CễNG TC K TON THNH PHM V XC NH KT QU TI X NGHIP CARTON_SểNG THUC CễNG TY C PHN SN XUT V XUT NHP KHU BAO Bè H NI 70 3.1 Nhn xột, ỏnh giỏ thc trng k toỏn thnh phm, tiờu th thnh phm v xỏc nh kt qu ti xớ nghip Carton súng 70 3.1.1 u im ch yu 71 3.1.2 Nhc im 73 3.2 Mt s gii phỏp,ý kin xut nhm hon thin k toỏn thnh phm, tiờu th thnh phm v xỏc nh kt qu ti xớ nghip Carton súng 74 KT LUN 82 3 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn  : 6.280.688 LỜI MỞ ĐẦU Sản xuất ra của cải vật chất là cơ sở tồn tại và phát triển của con người và xã hội loài người và là hoạt động cơ bản nhất trong tất cả các hoạt động của con người.Do vậy, tất cả các doanh nghiệp phải sản xuất và không ngừng sản xuất với quy mô ngày càng mở rộng nhằm thỏa mãn nhu cầu thị trường ngày một cao về chất lượng, số lượng, chủng loại và thẩm mỹ sản phẩm, hàng hóa. Trước những thách thức đang đặt ra, cạnh tranh gay gắt trong cơ chế thị trường, nhất à từ năm 2006 khi nước ta phải thực hiên đầy đủ cam kết về AFTA, lộ trình cắt giảm thuế…Bên cạnh đó, quy luật giá trị buộc người sản xuất tự chịu trách nhiệm về hàng hóa do mình làm ra.Mỗi người sản xuất đều chịu sức ép buộc phải quan tâm tới sự tiêu thụ và đẩy mạnh tiêu thụ trên thị trường sao cho sản phẩm của mình được xã hội thừa nhận và cũng từ đó họ mới có được thu nhập; đồng thời tiêu thụ sản phẩm tác động mạnh mẽ, thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng phát triển. Các doanh nghiệp sản xuất muốn đứng vững trên thị trường và tăng khả năng cạnh tranh phải sản xuất sản phẩm đạt chất lượng, cải tiến mẩu mã và giá cả phù hợp, được thị trường chấp nhận; đồng thời với các biện pháp về tổ chức, kỹ thuật và quản lý kinh tế thì kế toán là một công cụ quản lý hữu hiệu nhất. Trong nền kinh tế thị trường, kế toán với chức năng của mình có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phản ánh và cung cấp thông tin kinh tế tài chính. Trong đó, kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả là bộ phận quan trọng. Nó phản ánh và giám đốc tình hình hiện có và sự biến đọng của thành phẩm, quá trình tiêu thụ và xác định kết quả cuối cùng. Từ đó, các nhà quản trị doanh nghiệp có thể tổ chức quản lý có chất lượng và đưa ra các quyết định kinhdoanh đúng đắn nhằm tạo lợi nhuận tối đa là mục tiêu phát triển. Xuất phát từ các vấn đề lý luận trên, cùng với thời gian tìm hiểu thực tế tại xí nghiệp Carton sóng thuộc công ty cổ phẩn sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì với mong muốn được đúc kết kinh nghiệm thực tế, hoàn thiện kiến thức học tập tại trường, em xin chọn đề tài nghiên cứu : “Kế toán thành phẩm,tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tại Xí nghiệp Carton sóng thuộc Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì”. Kết cấu của luận văn ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo gồm ba chương : Chương 1: Lý luận chung về kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả trong doanh nghiệp sản xuất. Chương 2: Thực trạng về tổ chức công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tại xí nghiệp Carton sóng thuộc công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu ba bì Hà Nội. Chương 3: Một số giải pháp, ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tại Xí nghiệp Carton sóng thuộc Công ty cổ phần sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì Hà Nội. Do lượng kiến thức tích lũy và thời gian thực tập còn hạn chế, mặc dù đã rất cố gắng nhưng quyển chuyên đề cuối khóa này không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em mong nhận được sự góp ý, giúp đỡ của các thầy cô giáo, các cô chú phòng tài chính kế toán của xí nghiệp nhằm hoàn thiện hơn quyển chuyên đề này.Em xin chân thành cảm ơn tới cô giáo ThS.Trương Thanh Hằng đã tận tình chỉ bảo hướng dẫn em hoàn thành chuyên đề.Em cũng xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo cùng các cán bộ phòng kế toán Xí nghiệp Carton sóng đã tận tình và tạo điều kiện giúp đỡ em trong thời gian thực tập. 4 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 CHNG 1 Lí LUN CHUNG V K TON THNH PHM,TIấU TH THNH PHM V XC NH KT QU TRONG DOANH NGHIP SN XUT 1.1 S CN THIT PHI T CHC CễNG TC K TON THNH PHM, TIấU TH THNH PHM V XC NH KT QU TRONG DOANH NGHIP SN XUT 1.1.1 Vai trũ, v trớ ca thnh phm, tiờu th thnh phm trong doanh nghip sn xut Kt qu ca quỏ trớnhn xut cho ta nhng sn phm cú cỏc thuc tớnh lý hc, húa hc v cỏc thuc tớnh cú ớch khỏc, lm cho sn phm cú nhng cụng dng nht nh v cú kh nng tha món nhng nhu cu ca con ngi. Sn phm, hng húa ca doanh nghip bao gm thnh phm, na thnh phm v lao v dch v m doanh nghip sn xut ra cung cp cho nhu cu sn xut v tiờu dựng ca xó hi trong ú thnh phmchim t trng ln. Thnh phm l nhng sn phm ó kt thỳc giai on ch bin cui cựng ca quy trỡnh cụng ngh sn phm sn xut sn phm, do cỏc b phn sn xut chớnh, sn xut ph ca n v tin hnh, c kim nghim ỏp ng mi tiờu chun ký thut quy nh v c nhp kho hoc giao trc tip khỏch hng. Ngoi ra, c coi l thnh phm cũn bao gm c nhng sn phm thuờ ngoi gia cụng ch bin hon thnh. Bỏn thnh phm (Na thnh phm) l nhng sn phm mi kt thỳc mt hay mt s cụng on trong quy trỡnh cụng ngh sn xut (tr cụng on cui cựng) c nhp kho hay chuyn giao tip tc ch bin hoc cú th bỏn trờn th trng. Tiờu th thnh phm l giai on cui cựng ca quỏ trỡnh tun hon v luõn chuyn vn, chuyn húa vn ca doanh nghip t hỡnh thỏi hin vt(hng) sang hỡnh thỏi giỏ tr (tin t). Nh vy, tiờu th thnh phm hay bỏn hng l vic chuyn giao quyn s hu hng húa, thnh phm, dch v cho khỏch hng ng thi thu c tin ca khỏch hng. Tiờu th co vai trt ln i vi bn thõn mi doanh nghip, ngi tiờu dựng v ton b nn kinh t quc dõn. Thc hin tt khõu tiờu th l c s cho s cõn i gia sn xut v tiờu dựng; ng thi cng m bo s cõn i trong tng ngnh hoc gia cỏc ngnh vi nhau, ỏp ng nhu cu ca th trng ngy mt tng. Hn na trong iu kin hi nhp kinht hin nay vic t do húa thng mi v cnh tranh t do thỡ vic tng nhanh quỏ trỡnh tiờu th thnh phm ca mi doanh nghip cú th to nờn uy tớn sc mnh ca t nc trờn trng quc t, gúp phn to nờn s cõn bng ca cỏn cõn thanhtoỏn quc t. Tiờu t thnh phm l vn sng cũn quyt nh n s tn ti v phỏt trin ca cỏc doanh nghip, bi vỡ cú tiờu th c thnh phm doanh nghip mi cú kh nng bự pton b chi phớ sn xut v chi phớ thi k tip tc thc hin chu k sn xut mi.Vic tng nhanh quỏ trỡnh tiờu th la` tng nhanh vũng quayca vn lu ng, tit kim vn cho doanh nghip, m bo thu hi vn nhanh chúng thc hin tỏi sn xut m rng. ng thi õy cng l tin vt cht tng thờm thu nhp cho doanh nghip, nõng cao i sng cho cỏn b cụng nhõn viờn, em lai mt ngun thu cho ngõn sỏch Nh nc thụng qua ngha v np thu; hn na vic cungcp sn phm kp thi, 5 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn  : 6.280.688 đúng số lượng quy cách phẩm chất, đúng hạn, đúng theo đơn đặt hàng sẽ giúp cho doanh nghiệp tăng uy tín và hoàn thành tốt các kế hoạch đã đặt ra. 1.1.2 Sự cần thiếu quản lý và yêu cầu quản lý thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm 1.1.2.1 Sự cần thiết quản lý và yêu cầu quản lý thành phẩm Thành phẩm được biểu hiện trên 2 mặt: hiện vật và giá trị. - Về mặt hiền vật: thể hiện cụ thể bởi số lượng và chất lượng. Số lượng của thành phẩm được xác định bằng đơn vị đo lường như: kg, chiếc, lít, mét,…Còn chất lượng của thành phẩm phản ánh giá trị sử dụng của thành phẩm và được xác định bằng tỷ lệ % tôt hay xấu hay mức phẩm cấp: lại I, loại II, loại III…của thành phẩm. - Về mặt giá trị: chính là giá thành của thành phẩm nhập kho hoặc giá vốn của thành phẩm đem tiêu thụ. Trong quá trình sản xuất, các doanh nghiệp vừa phải chú ý tăng nhanh số lượng sản phẩm sản xuất ra, đa dạng hóa chủng loại sản phẩm đồng thời ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm, có như vậy mới thúc đẩy nhanh quá trình tiêu thụ sản phẩm tăng khả năng cạnh tranh, phát triển bền vững và tăng vị thế của doanh nghiệp trên thị trường. Thật vậy, khối lượng sản phẩm tiêu thụ từng thời kỳ là cơ sở để đánh giá quy mô của doanh nghiệp, tỷ trọng cung ứng của doanh nghiệp về sản phẩm trong nền kinh tế, đồng thời cũng qua đó mà phân tích được tình hình tài chính, xác định kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp, nó quyết định đến các mối quan hệ kinh tế trong nội bộ doanh nghiệp cũngnhư với các đối tượng có liên quan. Hơn nữa, số lượng sản phẩm tiêu thụ hoàn thành sẽ là căn cứ để nhà nước tính thuế, tăng nguồn thu cho ngân sách. Chính vì vậy, cần quản lý chặt chẽ thành phẩm. Cụ thể là: - Về mặt hiện vật: phải thường xuyên theo dõi, giám đốc tình hình thực hiện khối lượng sản xuất, tình hình nhập- xuất- tồn kho thành phẩm, phát hiện kịp thời thừa thiếu, từ đó có biện pháp xử lý thích hợp, phân biệt giữa lượng tồn kho cần thiết với trường hợp hàng hóa tồn đọng nằm trong kho không tiêu thụ được để có biện pháp giải quyết kịp thời tránh tình trạng ứ đọng vốn. Bên cạnh đó doanh nghiệp phải làm tốt công tác kiểm tra phân cấp sản phẩm và cơ chế bảo quản riêng đối với từng loại, kịp thời phát hiện các mặt hàng kém phẩm chất và phải thường xuyên cải tiến mẫu mã sản phẩm, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dụng thương hiệu sản phẩm để kích thích nhu cầu tiêu dùng của xã hội tránh tình trạng sản phẩm lỗi thời, lạc mốt. - Về mặt giá trị: xác định, tính toán và đánh giá đúng giá trị của thành phẩm khi nhập kho và xuất kho. 1.1.2.2 Sự cần thiết quản lý và yêu cầu quản lý quá trình tiêu thụ thành phẩm Xuất phát từ vị trí và vai trò của tiêu thụ thành phẩm đòi hỏi doanh nghiệp phải tổ chức quản lý quá trình tiêu thụ thành phẩm theo đúng kế hoạch. Để làm tốt yêu cầu quản lýcông tác tiêu thụthành phẩm, mỗi doanh nghiệp cần sắp xếp bố trí tổ chức lao động, tổ chức tốt sản xuất các dây chuyền sản xuất cũng nhue\ư cân đối các lực lượng lao động trực tiếp sản xuất trên toàn đơn vị một cách khoa học. Quản lý tiêu thụ thành phẩm là quản lý kế hoạch tiêu thụ, tình hình và mức độhoàn thành kế hoạch về khối lượng thành phẩm tiêu thụ, về chất lượng, mẫu mã, kích thước thành phẩm, về việc tiêu thụ đúng theo đơn đặt hàng; theo dõi số lượng của 6 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn  : 6.280.688 từng loại thành phẩm tồn kho đầu kỳ, nhập xuất trong kỳ và lượng dự trữ cần thiết để có kế hoạch sản xuất và tiêu thụ hợp lý. Quản lý về chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cần xây dựng định mức chi phí cho từng đơn vị sản phẩm, lập dự toán cho từng loại; tính toán và phân bổ chính xácchi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cho từng mặt hàng đã tiêu thụ. Tính chính xác và hợp lý giá vốn thành phẩm xuất bán là coe sở để xác định giá bán và tính hiệu quả sản xuất kinh doanh. Quản lý tốt giá bán sản phẩm, doanh nghiệp phải phân tích và có thông tin kịp thời về giá bán sao cho phù hợp đảm bảo đủ bù đắp chi phí và có lãi, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường; đồng thời có phương thức bán hàng và các chính sách sau bán hàng “hậu mãi” một cách hợp lý, làm tốt công tác thăm dò thị trường, tìm hiểu, khai thác và mở rộng thị trường nhằm không ngừng tăng doanh thu, giảm chi phí của các hoạt động. Theo dõi chặt chẽ từng phương thức bán hàng, hình thức thanh toán vàthời hạn thanh toán: thanh toán bằng tiền mặt, sec, thanh toán qua ngânhàng…Bộ phận quản lý công tác bán hàng phải nắm rõ được khách hàng như: thường xuyên hay không thường xuyên, thanh toán trả chậm… Như vậy, quản lý chặt chẽ và khoa học quá trình tiêu thụ saocho doanh nghiệp đạt kết quả kinh doanh cao nhất. 1.1.3 Vai trò nhiệm vụ của kế toán trong công tác quản lý thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả trong doanh nghiệp sản xuất 1.1.3.1Vai trò của kế toán trong công tác quản lý thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả trong doanh nghiệp sản xuất Việc tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm sẽ tạo điều kiện cho sản xuất có kế hoạch và đạt hiệu quả. Trong nền kinh tế thị trường, kế toán không chỉ là công cụ của những người quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn là phương tiện để kiểm tra, giám sát của những người có quan hệ kinh tế và lợi íchvới doanh nghiệp như các nhà đầu tư, tổ chức cho vay, Nhà nước… Thông qua số liệu của kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh, nhà quản lý doanh nghiệp nắm bắt được sự biến động của thành phẩm, có thể đánh giá được mức độ hoàn thành kế hoạch sản xuất, giá thành, giá bán và lợi nhuận. Từ đó, họ tìm ra biện pháp tối ưu đảm bảo duy trì cân đối thường xuyên giữa các yếu tố đầu vào_sản xuất_đầu ra, lựa chọn phương án tiêu thụ có hiệu quả; đồng thời định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp. 1.1.3.2Nhiệm vụ của kế toán trong công tác quản lý thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác địnhkết quả trong doanh nghiệp sản xuất Để phát huy được vai trò của kế toán và để đáp ứng các yêu cầu quản lý thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh thì kế toán phải thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây: - Phản ánh và ghi chép đầy đủ, kịp thời, chính xác tình hình hiện có và sự biến động về số lượng, chất lượng và chủng loại, tình hình nhập, xuất, tồn kho thành phẩm trên các mặt hiện vật và giá trị. 7 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 - Phn ỏnh v giỏm c tỡnh hỡnh thc hin k hoch tiờu th, ghi chộp y , kp ti v chớnh xỏc cỏc khon doanh thu, cỏc khon gim tr doanh thu; tớnh toỏn ỳng n giỏ tr vn ca hng bỏn, chi phớ ca tng hot ng trong doanh nghip. ng thi theo dừi v ụn c cỏc khon phi thu ca khỏch hng. - Phn ỏnh v tớnh toỏn chớnh xỏc kt qu kinhdoanh da trờn c s so sỏnh gia doanh thu v chi phớ cỏc hot ng, giỏm sỏt tỡnh hỡnh thc hin ngha v vi Nh nc. - Lp v gi bỏo cỏo kt qu kinh doanh ỳng ch v kp thi; cung cp cỏc thụng tin k toỏn phc v cho vic quyt toỏn v nh k phõn tớch hot ng kinh t liờn quan n quỏ trỡnh tiờu th, xỏc nh kt qu. 1.2 NI DUNG CễNG TC K TON THNH PHM, TIấU TH THNH PHM V XC NH KT QU TRONG DOANH NGHIP SN XUT 1.2.1 K toỏn thnh phm 1.2.1.1ỏnh giỏ thnh phm Thc cht ỏnh giỏ thnh phm l vic vn dng cỏc phng phỏp tớnh giỏ xỏc nh giỏ tr thnh phm ti thi im nht nh theo nhng nguyờn tc chung. i vi thnh phm nhp kho: - Thnh phm do DNSX hon thnh nhp kho c phn ỏnh theo giỏ thnh sn xut thc t bao gm chi phớ nguyờn vt liu trc tip, chi phớ nhõn cụng trc tip v chi phớ sn xut chung. - Thnh phm do thuờ ngoi gia cụnghon thnh nhp kho: c tớnh theo gỏ thc t gia cụng bao gm tr giỏ vn thc t ca vt liu em i gia cụng, chi phớ thuờ ngoi gia cụng ch bin v cỏc chi phớ khỏc cú liờn quan ( chi phớ vn chuyn, bc d, hao ht trong gia cụng ) - Thnh phm nhp kho do mua ngoi: tr giỏ vn thc t nhp kho bao gm giỏ mua, cỏc loi thu khụng c hon li, chi phớ vn chuyn, bc xờp, bo qun trong quỏ trỡnh mua hng v cỏc chi phớ khỏc cú liờn quan trc tip n vic mua mua thnh phm tr cỏc khon chit khu thng mi v gim giỏ hng mua do khụng ỳng quy cỏch, phm cht. Nhp thnh phm do nhn vn gúp liờn doanh: tr giỏ vn thc t ca thnh phm nhp kho l giỏ do hi ng liờn doanh tha thun cng cỏc chi phớ khỏc phỏt sinh khi tip nhn thnh phm. Nhp thnh phm do c cp: tr giỏ vn thc t ca thnh phm nhp kho l giỏ ghi trờn biờn bn giao nhn cng tỏc chi phớ khỏc phỏt sinh khi nhn. Nhp thnh phm do c biu tng, c ti tr: tr giỏ vn thc t nhp kho l giỏ tr p lý cng cỏc chi phớ khỏc phỏt sinh. i vi thnh phm xut kho Thnh phm xut kho cng c phn ỏnh theo giỏ thnh sn xut thc t xut kho. Tr giỏ vn thc t ca thnh phm xut kho c tớnh trờn c s giỏ vn thc t thnh phm nhp kho theo nhng phng phỏp nht nh. Theo chun mc hng tn kho, vic tớnh giỏ tr hng tn kho (hoc xut kho) c ỏp dng theo 1 trong 4 phng phỏp sau: - Phng phỏp tớnh theo giỏ ớch danh. - Phng phỏp bỡnh quõn gia quyn. 8 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn  : 6.280.688 - Phương pháp nhập trước, xuất trước. - Phương pháp nhập sau, xuất trước. (a) Phương pháp tính theo giá đích danh được áp dụng đối với doanh nghiệp có ít loại mặt hàng ổn định và nhận diện được. Gía thực tế của thành phẩm xuất kho được căn cứ vào hóa đơn giá thực tế nhập kho theo từng lần nhập với số lượng xuất kho từng lần. Ưu điểm: tính chính xác cao. Nhược điểm: khối lượng tính toán nhiều đòi hỏi việc quản lý thành phẩm phải khoa học, hợp lý. (b) Phương pháp bình quân gia truyền chỉ áp dụng phù hợp cho những đơn vị có ít nghiệp vụ xuất, thông tin kế toán không cần thường xuyên và doanh nghiệp làm kế toán bằng phương tiện thủ công. Theo phương pháp này, giá thành sản phẩm xuất kho được tính dựa vào só lượng thành phẩm xuất kho và giá thành sản xuất thực tế đơn vi bình quân. Gía thành thành phẩm xuất kho = Số lượng thành phẩm xuất kho x Gía thành sản xuất thực tế đơn vị bình quân Gía thành sản xuất thực tế Gía thành sản xuất thực thành phẩm tồn kho đầu kỳ + tế của thành phẩm nhập Gía thành sản kho trong kỳ Xuất thực tế = Đơn vị bình quân Số lượng thành phẩm tồn + Số lượng thành phẩm Kho đầu kỳ nhập kho trong kỳ Ưu điểm: độ chính xác cao, việc tính toán cũng không phức tạp nếu ta tính giá thành của thành phẩm vào cuối tháng. Nhược điểm: thông tin kế toán cung cấp không kịp thời. (c) Phương pháp nhập trước, xuất trước áp dụng phù hợp với các doanh nghiệp theo dõi giá thực tế từng lần nhập. Phương pháp dựa trên giả định hàng nào nhập trước sẽ xuất trước và lấy đơn giá xuất bằng đơn giá nhập. Trị giá hàng tồn cuối kỳ tính theo đơn giá của những lần nhập sau cùng. Ưu điểm: kết quả tính toán tương đối hợp lý phù hợp trong điều kiện giá cả ổn định và có xu hướng giảm và phương pháp này cho phép xác định trị giá vốn thực tế từng hàng theo từng lần xuất. Trị giá vốn thực tế hàng tồn cuối kỳ được tính theo đơn giá của những lần nhập sau cùng nên chỉ tiêu tồn kho cuối kỳ phản ánh sát thưc tế. Tuy nhiên, hàng xuất khỏtong kỳ được tính theo đơn giá của những lần nhập trước trong kỳ. Nhược điểm: chỉ tính riêng cho từng doanh nghiệp, khối lượng tính toán nhiều và trong điều kiện giá có xu hướng tăng thì tính theo phương pháp này không đảm bảo thu hồi vốn. (d) Phương pháp nhập sau, xuất trước phù hợp các doanh nghiệp theo dõi đơn giá từng lần nhập, phù hợp trong điều kiện có lạm phát. 9 CH sè 11 - B1 - §H KTQD Chuyªn Photocopy - §¸nh m¸y - In LuËn v¨n, TiÓu luËn  : 6.280.688 Phương pháp này dựa trên giả định hàng nhập sau được xuất trước, lấy đơn giá xuất bằng đơn giá nhập. Trị giá thực tế hàng tồn cuối kỳ tính theo đơn giá những lần nhập đầu tiên trong kỳ. Do trị giá vốn tực tế hàng tồn kho xuất dùng luôn phản ánh giá thực tế vào thời điểm xuất và trị giá vốn thực tế từng lần xuất phù hợp với doanh thu mà nó tạo ra trong kỳ nên phương pháp này thể hiện đầy đủ nhất nguyên tắc phù hợp. Tuy nhiên hai phương pháp nhập trước xuất trước và nhập sau, xuất trước ít được sử dụng đối với thành phẩm mà thường dùng với hàng hóa. Vì giá thành phẩm ở đây là giá thành sản xuất được áp dụng cho mọi lần nhập. Mỗi phương pháp nêu trên có điều kiện áp dụng, ưu điểm và nhược điểm riêng, việc lựa chọn một phương pháp nào đều ảnh hưởng trực tiếp đến các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính nên doanh nghiệp phải căn cứ vào đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, khả năng, trình độ nghiệp vụ của cán bộ kế toán, yêu cầu quản lý cũng như điều kiện trang bị phương tiện kỹ thuật tính toán, xử lý và cung cấp thông tin để có thể lựa chọn một phương pháp thích hợp nhất. 1.2.1.2 Kế toán chi tiết thành phẩm * Chứng từ kế toán: Chứng từ kế toán là những giấy tờ chứng minh cho nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh và thực sự hoàn thành. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến việc nhập, xuất thành phẩm đều phải lập chứng từ đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ quy định về mẫu biểu, nội dung, phương pháp lập; người lập chứng từ phải chịu trách nhiệm về tính hợp lý, hợp pháp của chứng từ. Để phản ánh sự biến động và số hiện có của thành phẩm, kế toán cần sử dụng các chứng từ sau: - Phiếu nhập kho ( Mẫu 01- VT ) - Phiếu xuất kho ( Mẫu 02 - VT ) - Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ ( Mẫu 03- VT- 3LL ) - Thẻ kho ( Mẫu 06- VT ) - Biên bản kiểm kê vật tư sản phẩm hàng hóa ( Mẫu 08- VT ) - Hóa đơn bán hàng ( Mẫu 02-GTKT ) - Hóa đơn GTGT (Mẫu 01 GTKT- 3LL) - Hóa đơn cước vận chuyển (Mẫu 03- BH) * Kế toán chi tiết thành phẩm Trong doanh nghiệp, việc quản lý tình tình, nhập xuất tồn kho thành phẩm chủ yếu do bộ phận kho và phòng kế toán của doanh nghiệp thực hiện. Việc hạch toán, theo dõi chi tiết thành phẩm được thực hiện đồng thời ở phòng kế toán với kho của doanh nghiệp trên cùng cơ sở các chứng từ nhập, xuất kho; nhằm đảm bảo theo dõi chặt chẽ số hiện có và tình hình biến động từng loại, nhóm, thứ thành phẩm về số lượng và giá trị. Các doanh nghiệp phải mở các sổ kế toán chi tiết và vận dụng phương pháp kế toán chi tiết thành phẩm phư hợp để góp phần tăng cường quản lý thành phẩm. Thông thường kế toán chi tiết thành phẩm có thể dược thực hiện theo các phương pháp sau: - Phương pháp ghi thẻ song song - Phương pháp ghi sổ đối chiếu luân chuyển 10 [...]... qu lng, kim ngch xut nhp khu, li nhun, trớch np cụng ty 2.1.2.3 T chc cụng tỏc k toỏn ca Cụng ty Cụng ty c phn sn xut v xut nhp khu bao bỡ l mt doanh nghip tin hnh theo quy mụ ln Xut phỏt t c im ny Cụng ty ó t chc cụng tỏc k toỏn theo hỡnh thc na tp trung, na phõn tỏn Hng thỏng, n v ni b phi lp v gi bỏo cỏo v cụng ty Mụ hỡnh b mỏy k toỏn ca cụng ty Trng phũng k toỏn K toỏn vn bng tin v thanh toỏn K... khụng cũn na, cụng ty s phi cnh tranh vi cỏc cụng ty sn xut bao bỡ ln trong khu vc v trờn th gii.Tt c nhng iu ú buc PACKEXIM phi luụn i mi mỡnh trong ú vic u t i mi trang thit b mỏy múc hin i v c b rng ln chiu sõu c coi l nhõn t quyt nh n s tn ti v phỏt trin ca cụng ty Cụng ty cú 3 xớ nghip thnh viờn trong ú xớ nghip Carton súng l thnh viờn chớnh - Xớ nghip Carton súng - Xớ nghip in hp phng - Xớ nghip bao... phi theo hp ng, theo n thngf ca khỏch hng L mt cụng ty sn xut bao bỡ ln, cụng ty cũn thc hin hot ng xut nhp khõ trc tip nờn cụngty luụn ch ng trong vic nhp vt t, nguyờn liu cú cht lng cao phc v cho sn xut t cỏc nc cú truyn thng nh: Nht Bn, Trung Quc, i Loanvỡ vy nu nh cỏc doanh nghip nhp khu y thỏc gp phi tr ngi v thi gian v giỏ c, cht lng thỡ cụng ty luụn m bo ngun vt t di do, t cht lng theo yờu cu,... luận : 6.280.688 CHNG 2 THC TRNG V T CHC CễNG TC K TON THNH PHM, TIấU TH THNH PHM V XC NH KT QU TI X NGHIP CARTON SểNG THUC CễNG TY C PHN SN XUT V XUT NHP KHU BAO Bè H NI 2.1 C IM, TèNH HèNH CHUNG CA CễNG TY C PHN SN XUT V XUT NHP KHU BAO Bè H NI 2.1.1.Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin Tờn n v: Cụng ty c phn sn xut v xut nhp khu bao bỡ H Ni (Hanoi Packing Prụductin and Export-Import joint stock Company)... KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 t chc b mỏy qun lý ca cụng ty cng phi tng bc t chc li cho phự hp vi quy mụ c im ú B mỏy qun lý ca cụng ty c b trớ theo kiu trc tuyn chc nng S t chc b mỏy qun lý ca Cụng ty Ch tch HQT Tng giỏm c Phú Tng giỏm c Phú Ch tch HQT Ban Bo v vv Xng Carton song Phũng Hnh chớnh Xng in Hp phng Phũng Vt t-HH Xng Bao bỡ nha Phũng QLSX Phũng TC-KT... cụng ty thỡ mi thnh lp b phn xut nhp khu i vi cụng ty hot ng kinh doanh xut nhp khu cũn mi m, cỏn b cha c o to chuyờn sau nờn cng khụng trỏnh khi thiu sút v hn ch Trong iu kin vay vn Ngõn hng 100%, c ch th trng cnh tranh gay gt nhng lnh vc xut nhp khu ó c cng c Hot ng kinh doanh xut nhp khu cú hiu qu ó h tr tớch cc cho sn xut bao bỡ phỏt trin v úng gúp ỏng k cho thnh tớch cụng ty Ngy 19/11/2004 cụng ty. .. (Ngun:phũng ti chớnh-k toỏn cụng ty) 33 700.651 790.026 901.400 1.050.000 1.389.911 1.525.036 Li nhun (1000) 167.350 155.446 220.119 386.009 411.037 507.600 CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 2.1.2.c im t chc hot ng sn xut kinh doanh va qun lý sn xut kinh doanh Cụng ty 2.1.2.1 c im t chc sn xut kinh doanh Ban u cụng ty nm trong mt din tich rng khong... 420.161.113 VN Ngy nay quy mụ ca cụng ty ó c nõng lờn vi din tớch mt bng l 12.054 m, hn 600 cỏn b cụng nhõn viờn, 3 phõn xng thnh viờn hch toỏn c lp, 2 phũng giao dch gii thiu sn phm, 2 phũng kinh doanh xut nhp khu, 5 phũng nghip v c im hot ng sn xut kinh doanh ca cụng ty rt c bit, k hoch sn xut hon ton ph thuc vo tỡnh hỡnh hot dng ca cỏc doanh nghip khỏc, sn phm lm ra ca cụng ty khụng th mang bỏn trờn th trngm... Thng ó ra quyt nh s 652 BNg- TCCB thnh lp cụng ty bao bỡ xut khu Cỏc Xớ nghip bao bỡ xut khu I, bao bỡ xut khu II, bao bỡ xut khu Hi Hng ( Ph Ni ) Trc thuc s qun lý ca Cụng ty Trong nhng nm ca thp niờn 80, hot ng sn xut-kinh doanh bao bỡ cú nhiu chuyn bin.Trc yờu cu ca phỏt trin kinh t, ngy 13/07/1982, B Ngoi Thng ó ra quyt nh s 652/BNg-TCCB thnh lp Cụng ty bao bỡ xut khu Cỏc Xớ nghip bao bỡ xut khu... vn ú, cụng ty ó sn xut ra cỏc sn phm va m bo v chc nng, va m bo v mt thm m Chớnh vỡ thm th trng tiờu th sn phm ca cụng ty ngy cng c m rng Sn xut phi tha món nhu cu ca ngi mua, cú nh vy mi mong bỏn c sn phm v thu c li nhun Trờn thc t thỡ nhu cu ngi mua ngy cng tng v s lng v cht lng, c bit l vmt cht lng, nht l Vit Nam va c gia nhp t chc WTO S bo h bng hng ro thu quan khụng cũn na, cụng ty s phi cnh . về kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả trong doanh nghiệp sản xuất. Chương 2: Thực trạng về tổ chức công tác kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả. công tác quản lý thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả trong doanh nghiệp sản xuất 7 1.1.3.1Vai trò của kế toán trong công tác quản lý thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định. VỀ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM,TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 5 1.1 Sự cần thiết phải tổ chức công tác công tác kế toán thành phẩm ,tiêu thụ thành phẩm và xác định

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • 2.1. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BAO BÌ HÀ NỘI.

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan