0

Giáo án phụ đạo tiếng anh 6

69 6,645 26

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2015, 14:25

THCS Phương Trung-Giáo án dạy thêm Anh 6 2/9/2014 Period: 1 THE VERB “TOBE” I. Aims By the end of the lesson, Ss will be able to get more practice and know how to use TOBE with personal pronouns. - Teaching aids: board - Anticipated problems II. Procedure: 1. Oganization: 2.Checking old lesson: A. Personal Pronouns Ngơi thứ số ít số nhiều nhất I We hai You You ba He / She / It They B. The Verb TOBE a. Câu khẳng định.= The positive form I + am =’m + tên riêng / tính từ / danh từ He / She / It + is =’s (nếu số it thì có mạo từ “a / an or the”) You / We / They + are =’re b. Câu nghi vấn ( Đưa tobe lên trước chủ ngữ) Are + you / they / (we) ? Yes, I am/we/they are . No,I/we/they+ be + not • Is + he / she / it ? Yes, he / she/it is. No,he / she / it is not. - Wh-questions: How (old) + be + S?, What + be + your/his… name(s)? c. Câu phủ định. ( thêm ‘not’ sau động từ tobe) I + am not + tên riêng / tính từ / danh từ ( nếu số it He / She / It + is not thì có mạo từ “a /an or the”) You / We / They + are not Notes: Động từ “be” chỉ tình trạng của chủ ngữ, động từ được chia theo các ngơi. - Dùng trong các tình huống sau: giới thiệu bản thân, hỏi tên người nào đó, hỏi thăm sức khỏe, hỏi về tuổi tác. 3. Drill exercises Ex1: Dùng từ gợi ý sau để đặt câu hồn chỉnh. 1. My mother / be / tall. 2. What / be / his name /? 3. The children / be / fine. 4. The children / be / good students. 5. Her name / not be / Hung. 6. Nga / be / a new student / ? Năm học 2014 -2015 THCS Phửụng Trung-Giaựo aựn daùy theõm Anh 6 7. This / be / my father. 8. You / be / Hoa / ? 9. How / you / be / today / ? 10. Where / he / be / from / ? Ex2: Chuyn cỏc cõu sau sang cõu ph nh v nghi vn ri tr li YES hoc NO. 1. That is a pen. 2. The book is on the table. 3. Nam and Ba are very well. 4. He is a doctor. 5. The children are good students. 6. Thu is pretty. 7. She is in her classroom. 8. They are tall. 9. It is hot. 10.My name is Lan. Ex3. Translate these sentences into English. 1. Cho cỏc cu. Hụm nay cỏc cu cú kho khụng? 2. Chỳng mỡnh kho, cm n bn. Th cũn bn thỡ sao? 3. Mỡnh vn kho. Cm n cỏc cu. 4. Cho ch.Tờn em l Hoa. Em nm nay 12 tui. 5. Em cho anh. õy l Nga . Cụ y l bn ca em. Cụ y hc lp 6. 6. Tụi l Phong cũn õy l Linh. Ex4: Supply the correct form of the Verbs. 1. How old you (be) ? 2. You (be) fine? 3. This (be) Phong ? 4. He ( not be) a doctor. 5. They (not be) teachers. Ex5: Correct mistakes 1. How old he is? 2. Im threeteen years old. 3. My name are Linh. 4. I are fine , thank you. 5. Im Hanh and I am is fine. 4.Consolidation: -Repeat the main point in the lesson. -Make sentences base the grammar. 5. Homework - Redo all exercises . - Learn the grammar by heart. Naờm hoùc 2014 -2015 THCS Phương Trung-Giáo án dạy thêm Anh 6 9/9/2014 Period: 2 THE cardinal NUMBERS AND NOUNS I. Aims: By the end of the lesson, Ss will be able to get more practice the numbers and understand single Nouns and plural Nouns to use them. - Teaching aids: board - Anticipated problems: II. Procedure 1 .Oganization: 2.Checking old lesson: A. Cardinal Numbers - Ss count the numbers from 0 to 30, and 30 to 0; 1,3,5 29; 2,4,6 30, 30, 28, 26, 2; 29, 27, 25 1; B. Nouns a. Uncountable Nouns water, coffee, milk b. Countable Nouns. - Single Nouns: ( No ‘s’ after the N) girl, man, student, Review: * Chµo hái: Hello / hi / Good morning * Giíi thiƯu tªn: My name’s = I’m * Hái th¨m søc kh: How are you? / And you? (I’m) fine * C¶m ¬n: Thanks = Thank you. * Giíi thiƯu tªn ngêi kh¸c hc tªn 1 ®å vËt: This is * Hái ®¸p vỊ ti: How old are you? I’m years old. * Vocabulary: Bi trong ngµy: morning , afternoon, evening, night. B¹n häc: classmate, partner, children 3. Drill exercises Ex1: Write the numbers 1 = one, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ex2: Sắp xếp các danh từ sau thành 2 cột: danh từ khơng đếm được và danh từ đếm được 1. child 6. bench 2. sugar 7. family 3. ruler 8. coffee 4. milk 9. water 5. bookshelf 10. house Ex3: Dùng từ gợi ý sau để viết thành câu hồn chỉnh. 1. morning / I / Tam / this / Lan 2. Hi / I / Hai / this / Van. 3. afternoon / name / Hung / this / Hoang. Năm học 2014 -2015 THCS Phương Trung-Giáo án dạy thêm Anh 6 4. Hello / Long / I / Hoa / this / Nam / and / this / Nga 5. How / you / ? – I / fine / thanks/ 6. morning / Miss Ha / name / Ba / this / Phong. 7. after noon / children / name / Nguyen Van An / How / you / ? 8. afternoon / teacher / we / fine / thanks/ 9. Hi / Bao / how / you / ?/ 10. Hello / Luong / this / Lan , my friend/ she / a new student / my class Ex4: Sắp xếp từ xáo trộn thành câu hồn chỉnh. 1. thank / are / you / fine / , / we 2. today / how / ? / you / are / 3. is / name / you / ? / my / . / and / Thong / 4. this / evening / miss / , /Nga / good / . /Hoa / is / 5. is / am / hello / ? / Lan / what / your / I / name / . / Ex5: Chia động từ trong ngoặc cho phù hợp thì. 1. This (be)_________ my friend , Lan . 2. __________She (be) nice ? 3. They (not be) ___________ students. 4. He (be)_________ fine today. 5. My brother (not be )__________ a doctor. 6. __________You (be) Nga ? Yes, I (be)____________ 7. The children (be)_________ in their class now. 8. __________They (be) workers ? – No, They___________- (not be) 9. His name (be)__________ Linh. 10.How you_________ (be) ? – We (be)__________ fine, thanks. 4.Consolidation: -Repeat the main point in the lesson. -Make sentences base the grammar. 5. Homework - Redo all exercises . - Learn the grammar by heart. Năm học 2014 -2015 THCS Phửụng Trung-Giaựo aựn daùy theõm Anh 6 16/9/2014 Period: 3 commands / Imperative and Pronouns I. Aims: By the end of the lesson, Ss will be able to get more practice and to understand the structures: Commands and Wh-questions. - Teaching aids: board - Anticipated problems: II. Procedure 1. Warm up. - Greetings - Brainsorm: Ordinary Verbs 2. Content A. Theory: 1. Commands: yêu cầu, mệnh lệnh a. V(bare)+ O / C (b t) -> Stand up , Close your books. b. Dont + V(bare) + O / C -> Dont talk in class, Dont make noise. 2. Pronouns: Personal pronouns and possessive pronouns I WE YOU SHE HE THEY IT MY OUR YOUR HER HIS THEIR ITS Personal pronouns are used Subjects in the sentences. Possessive pronouns are used Adj , they stand before the nouns. B. Drill exercises. EX1: Make up imperative sentences using these words below. 1. Listen / teacher. 6. Not / open / book(s). 2. Not / talk / class. 7. Sing / a song. (hỏt 1 bi hỏt) 3. Look / board. 8. Not / sit down. 4. Not / make noise. 9. Read / dialogue 5. Close / books. 10. Not / be late for school.(mun,chm) EX2. Translate these sentences into English. 1. Hóy m ca ra. 2. Hóy úng ca s li. 3. ng i hc mun . 4. Hóy nhỡn lờn bng. 5. ng núi chuyn trong lp. Hóy gi trt t EX3. Put a suitable personal pronoun / posessive pronouns into the blanks. 1 am Thu. This is brother. name is Hai. is a teacher. 2. Mr. and Mrs Brown are in livingroom. are teachers.There are three 4 people in family. Naờm hoùc 2014 -2015 THCS Phửụng Trung-Giaựo aựn daùy theõm Anh 6 3.Whats this? is a pen. 4 name is Nga. is sister. What is name , Lan? 5 friends and I are students. are good students. And these are teachers. 6. Whats telephone number, Lan? telephone number is 0398572000 Ex4. Complete the open dialogue. Minh: , Hoa. Hoa: Hi,Minh you? Minh: fine, thank ? Hoa: Fine. Minh How you? Hoa: eleven Minh: Whats ? Hoa: Its Ex5: Rearrange these sentenses into a suitable dialogue between Hoa, Thanh and Linh. 1. Hello, Thanh and Linh. How are you? 2. Bye. 3. Oh.Hi, Hoa. How are you? 4. How old are you? 5. Were fine, thanks. 6. Were eleven years old. 7. Fine, thanks. 8. Goodbye. Ex6: Translate into English 1. Cho cỏc bn . Hụm nay cỏc bn cú kho khụng? 2. Chỳng mỡnh kho, cm n bn. Th cũn bn thỡ sao? 3. Cho thy Nam, chỳng em chỳc thy mt bui sỏng tt lnh. 4. Tờn ca anh l Trung v õy l ch Nga. 5. Ch 15 tui .Cũn cỏc em bao nhiờu tui ? 6. Con cho b. B cú kho khụng? 7. Anh bao nhiờu tui? Anh 20 tui. 8. Ch i, Ch bao nhiờu tui ri. 9. Tờn ch l Nga cũn em tờn gỡ? 10. in thoi nh em s my? D in thoi nh em l 039 857 862. 4.Consolidation: -Repeat the main point in the lesson. -Make sentences base the grammar. 5. Homework - Redo all exercises . - Learn the grammar by heart. Naờm hoùc 2014 -2015 THCS Phửụng Trung-Giaựo aựn daùy theõm Anh 6 24/9/2014 Period: 4 ARTICLES (a / an / the ) + QUESTIONS I. Aims: By the end of the lesson, Ss will be able to get more practice and know how to use the articles. Review some Wh-questions. - Teaching aids: board - Anticipated problems: II. Procedure 1. Warm up: - Greetings - Brainstorm: Wh-questions 2. Content A. Theory: 1. Articles: cái , chiếc, con - a / an: indefinite articles,go with singular Noun.And stand before the N - an : Stands before 5 vowel symbols such as: u, e, o, a, i. - a: stands before the consonant symbols. - the: definite article Review : classroom vocabulary: * Dụng cụ học tập: pencil, ruler, bag, pen, eraser, book. * Đồ dùng trong lớp: desk, board, waste basket, clock, window, door . * Nơi chốn: (to) live, classroom, house, street, city. * Nghề nghiệp: student , teacher. 2. Wh-questions: a. Hỏi đáp về tên: Whats your name? My names b. Hỏi đáp về tuổi: How old are you? Im yéa old. c. Hỏi đáp về chỗ ở: Where do you live ? I live on / in / at d. Hỏi đáp cái này/ cái kia, ngời này/ ngời kia. Is this / that your ?Yes, this / that is my e. Hỏi đáp đây / kia là cái gì. What is this/that? It / This / That is a/an B. Drill exercises Ex1: Put a suitable article(a / an / the) where necessary. 1. This is classroom. We are in classroom. 2. There is board on wall. picture of uncle Ho is on wall. 3. There is old chair at table. 4. Mr Minh is engineer and his friend is doctor. 5. That is eraser and this is pen. 6. These are oranges and that is apple. 7. Is this umbrella ? 8. I live on PDP street. He lives in city. Naờm hoùc 2014 -2015 THCS Phửụng Trung-Giaựo aựn daùy theõm Anh 6 Ex2: Make questions for underlined words. 1. Were very well, thanks 2. Im twelve yearsold. 3. My telephone number is 039 857 862 4. My names Nga. 5. We live on Nguyen Du Street. 6. I live in a house. 7. I live at 32 Ly Tu Trong Street. 8. H-o-a, Hoa 9. That is an eraser. 10. This is a book. Ex3: Make up question and answer using these words given below. 1. where / live / I / Vietnam 2. where / live / we / house. 3. where / live / I / City. 4. where / live / we / Hai Thuong Lan Ong Street. 5. where / live / I / 180 Xuan Dieu Street. 6. what / telephone number/ 0984 170 206. 7. what / mobi phone number / 0913396753 8. How / you / thirteen years old. 9. How / you / very well, thanks. 10.what / name / Hung. Ex4: Translate these sentences into Vietnamese. 1. Bạn sống ở đâu, Hai ? 2. Mình sống ở đờng Nguyễn Du. Còn các bạn sống ở đâu? 3. Chúng mình sống ở Phờng Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh. 4. Tôi sống ở số nhà 102 Đờng Xuân Diệu, Phờng Bắc Hà. 5. Cái gì đây? Đó là hòn tẩy 6. Tôi sống ở số nhà 80 Ngõ 8 Đờng Phan Đình Phùng, Thành Phố HT. 7. Bạn đánh vần tên của bạn nh thế nào? 8. Đây là quyển sách của tôi còn kia là chiếc bút của bạn. 9. Kia có phải là cái bút chì của bạn không? Không, không phải. 10. Đây có phải là ngôi nhà của bạn không? Vâng, đúng 4.Consolidation: -Repeat the main point in the lesson. -Make sentences base the grammar. 5. Homework - Redo all exercises . - Learn the grammar by heart. Naờm hoùc 2014 -2015 THCS Phương Trung-Giáo án dạy thêm Anh 6 14/9/2014 Period: 5 Plural Nouns + Pronunciation I. Aims: By the end of the leson, Ss will be able to get more practice and know how to change singular Nouns to plural Nouns. Review some kinds of questions. - Teaching aids: board - Anticipated problems: II. Procedure 1. Warm up - Greetings - Brainstorm: living room vocabulary 2. Content A. Theory: 1. Plural noun s -Get Ss to learn how to write to read pronunciation “s” * General rulers: add ‘s’ after the N. - N tận cùng bằng “o”: - Trước “o” là một ng/âm ta thêm “s”. - Trước “o” là một phụ âm ta thêm “es”. Ngoại lệ: các từ sau chỉ thêm “s” : piano, photo , kilo, dynamo (máy phát điện),solo (độc xướng,một mình),auto(xe hơi), grotto(hang), motto (khẩu hiệu) - Put ‘es’ after the N ended by : s /ss, ch , sh , x , z box – boxes, watch – watches, class – classes, trừ từ mượn của nước ngồi:stereos - The N ended by: f /fe -> ves knife – knives, shelf = shelves -> /vz/ - The Nouns ended by : y -> ies khi liền trước y là phụ âm , còn ngun âm + y => ta chỉ + s -> story => stories, play => plays * Irregulal rulers: Must learn by heart - man – men, child – children, foot – feet * Pronunciation: /s/ = ts, ps, ks ; /iz/ = ses , ches ,shes , xes , ces , ges , zes /vz/ = ves ; /z/ =the left words * Review Vocabulary: change them into plural nouns - §å ®¹c trong nhµ: couch , armchair, lamp, telephone , bookshelf, television , stereo , bench. - NghỊ nghiƯp: doctor, nurse, engineer , teacher. - Thµnh viªn trong gia ®×nh: father, mother, brother, sister. - N¬i chèn: yard 2. Questions a. Hái ®¸p xem ®©y/ kia lµ nh÷ng c¸i g× : What are these / those? - They are - These / Those are b. Hái ®¸p xem cã bao nhiªu ngêi/ vËt: How many are there in your ? There are / There is a / an c. Hái ®¸p ngêi nµy/ngêi kia: Who’s this / that? It / This / That is d. Hái ®¸p vỊ nghỊ nghiƯp: What does he/ she do? = What’s her / his job? Năm học 2014 -2015 THCS Phửụng Trung-Giaựo aựn daùy theõm Anh 6 He / She is a / an e. Hỏi về tuổi của ngời khác: How old is he / she ? He / She is years old. B. Drill exercises Ex1: Write the plural forms of nouns armchair , table , lamp , bag , couch house , eraser , window , stereo , class Ex2: Put the plural nouns from Ex1 into the correct column - / s / - / z / - / iz / Ex3: Write the questions from the following answers 1. I live in HCM City. 6. I am twelve years old. 2. My names David. 7. H O A 3. No. Thats my classroom. 8. It is an eraser. 4. Yes. This is my pen. 9. No. That is my teacher. 5. These are windows. 10. Theyre counches. Ex4: Which one is different? 1. pen board desk teacher 2. ruler pencil pen student 3. classroom eraser pencil pen 4. class door window clock 5. schoolbag clock wastebasket 6. house school eraser classroom 7. wastebasket board desk city 8. two twenty thirteen nineteen 9. I we you my 10. am are is children EX5: Say the words with the correct stress. morning , evening , afternoon , window, pencil , teacher , ruler , student , eraser, table , telephone , armchair , television , bookshelf , stereo , engineer, family. Ex6: Write about you Hi. My names Im a Im old. I live There family.ect Ex6: Put a suitable preposition 1. Stand 2. Sit 3. Come 4. I live a Street. 5. I live a house . 6. I live VN. 7. I live Le Loi Street. 8. I live 326 Tran Phu Street. 9. I live HCMC. 10. Whats this English? 4.Consolidation: -Repeat the main point in the lesson. -Make sentences base the grammar. 5. Homework - Redo all exercises . - Learn the grammar by heart. 14/9/2014 Period: 6: this / that is , these / those Naờm hoùc 2014 -2015 [...]... gets up at 6 oclock 2 She brushes her teeth at 6. 10 3 Nam gets dressed at 6. 25 4 Ba and Nam go to school at 6. 30 5 Tuan washes his face at 6. 15 6 My father has breakfast at 6. 20 7 I wash my face at 6 05 8 They brush their teeth every morning 9 He is a big boy 10.They are small Ex2: Using: What time ?to make sentences and answer with these words 1 Hung / wash / face / 6. 10 2 I / brush / teeth / 6. 05 3 Nga... words 1 Hung / wash / face / 6. 10 2 I / brush / teeth / 6. 05 3 Nga / get / dressed // 6. 35 4 She / have / brekfast // 6. 25 Naờm hoùc 2014 -2015 THCS Phửụng Trung-Giaựo aựn daùy theõm Anh 6 5 parents / go to work // 6. 45 Using: What do at ? and answer 6 children / go to school / 6. 15 7 they / have / breakfast // 6. 30 8 I / get / up //5.20 9 I / brush / teeth // 5.50 10 Ba and Nam / get / up //5.15... in? I am in grade 6, class 6c Where is your class room? - Its on the second floor 6 (to) have have / has : (+) S + have / has + (?) Do / Does + S + have ? Yes, S + do / does / No, S + dont / doesnt How many + Ns + do / does + S + have ? B Drill exercises Ex1: Make Yes-No questions and answer Naờm hoùc 2014 -2015 THCS Phửụng Trung-Giaựo aựn daùy theõm Anh 6 1 Her house / old / Yes 6 Our school / small... afternoon 3 that your teacher? 4 These her students 5 My brother up at 5.45 6 He his homework in the evenings 7 Our family television in the living room 8 She lunch at 6 oclock every afternoon 9 Does Ba the house work? No, he not Naờm hoùc 2014 -2015 THCS Phửụng Trung-Giaựo aựn daùy theõm Anh 6 10 Does she to school at 6. 20? Ex4: Answer the questions: 1 Do you have English today? 2 Do you have... He does the housework on Sundays 6 They are listening to music 7 You and I are going to the stadium now Naờm hoùc 2014 -2015 THCS Phửụng Trung-Giaựo aựn daùy theõm Anh 6 Ex3 Make questions for the underlined 1 I have two brothers 2 She goes to Nguyen Du school 3 He travels to work by motorbike 4 They play soccer in the school yard 5 Nam and Ba go to school at 6. 30 6 My sister listens to music every... in our school 6 H-A-L-O-N-G, Ha Long 7 My mother is an engineer 9 Its a couch 8 His name is Quan 10 Yes Thats my teacher Ex3: Change these sentences into plural form 1 This is a stereo 2 Is that an eraser? No, it isnt 3 There is one bookshelf on the wall Naờm hoùc 2014 -2015 THCS Phửụng Trung-Giaựo aựn daùy theõm Anh 6 4 Is there one wastebasket in your class? Yes, there is 5 Its a door 6 I am a student... 4 My father watches television at 7 oclock every evening 5 They play soccer after school 6 Our school has three floors 7 He is in grade 7 8 They are in their house 9 These are counches 10 She is 20 years old Ex6: Complete the passange Every morning , Quang up six oclock, then he dressed 6. 15 He to school 6. 30 When the class finishes , he home 1015 After lunch, has a short rest, the after noon,... does your school have? 5 What time does your brother go to school? 6 What time do you get up? 7 What time does your sister wash her face? 8 What time do you brush your teeth? 9 What do you do at 6. 45? 10.What does your father do at 6. 30? Ex4 Put in the appropriate forms of the verbs from the box get , brush , wash , have , go Lan up at 6. 45 She her face and her teeth Then she a small breakfast She... at 11 oclock 6 They play soccer every afternoon 7 The girls play volleyball in the morning 8 She has lunch at 12 oclock 9 Mr Ha watches television every day 10 We do our homework every evening Ex2: Answer the questions 1 Does Alice listen to music? 2 Do Alice and Peter play soccer? 3 Does your brother go to school at 6. 30? Naờm hoùc 2014 -2015 THCS Phửụng Trung-Giaựo aựn daùy theõm Anh 6 4 Does she... 10.15 6 We have English Monday mornings 7 He plays games the afternoon Naờm hoùc 2014 -2015 THCS Phửụng Trung-Giaựo aựn daùy theõm Anh 6 8 I live 32 TP Street 9 They live the village 10 We get up 5.30 Ex2: Correct form of the verbs 1 Their mother (have) lunch at 11.30 2 They ( go) to bed at 11 oclock 3 He (watch) television 4 Lan (not, play) sports 5 What time you (do) your homework? 6 We (not . 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ex2: Sắp xếp các danh từ sau thành 2 cột: danh từ khơng đếm được và danh từ đếm được 1. child 6. . gets up at 6 oclock. 2. She brushes her teeth at 6. 10. 3. Nam gets dressed at 6. 25 4. Ba and Nam go to school at 6. 30. 5. Tuan washes his face at 6. 15. 6. My father has breakfast at 6. 20. 7. I. brush / teeth / 6. 05 3. Nga / get / dressed // 6. 35 4. She / have / brekfast // 6. 25 Naờm hoùc 2014 -2015 THCS Phửụng Trung-Giaựo aựn daùy theõm Anh 6 5. parents / go to work // 6. 45 Using: What
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án phụ đạo tiếng anh 6, Giáo án phụ đạo tiếng anh 6, , b. Câu nghi vấn ( Đưa tobe lên trước chủ ngữ)