0

Giáo án tiếng anh lớp 9 cả năm_bộ 6

160 1,058 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2015, 15:56

LỚP 9    HỌC KỲ I: Tuần Tiết PPC T Nội Dung Ghi chú 1 1 Review 2 Unit 1 : !"#$%&!"$ #"$ 2 3 Unit 1:'(" 4 Unit 1:&! ) *+ 3 5 Unit 1:,"$ 6 Unit 1: -# 4 7 Unit 1:&" " ./! 8 Unit 2 : !"#$%&!"$ #"$ 5 9 Unit 2'(" 10 Unit 2 :&! 6 11 Unit 2 :,"$ 12 Unit 2:-# 7 13 Unit 2&" " ./! 14 One Period Test (1) 8 15 Test correction(1) 16 Unit 3 : !"#$%&!"$ #"$ 9 17 Unit 3:'(" 18 Unit 3:&!%0#"12 ) *+ 10 19 Unit 3: ,"$ 20 Unit 3:-# 11 21 Unit 3:&" " ./! 22 Unit 4 : !"#$%&!"$ #"$ 12 23 Unit 4'(" 24 Unit 4 :&!%0#"12 13 25 Unit 4 :,"$ 26 Unit 4:-# 14 27 Unit 4&" " ./! 28 One Period Test (2) 15 29 Test correction 2 THCS NGUYỄN HUỆ Giáo án TA 9 30 Unit 5 : !"#$%&!"$ #"$ 16 31 Unit 5:'("%&! 32 Unit 5:,"$ 17 33 Unit 5: -# 34 Unit 5:&" " ./! 18 35 Review 36 Review 19 37 Review 38 First Term Test HỌC KỲ II 20 39 Unit 6: !"#$%&!"$ #"$ 40 Unit 6:'(" 21 41 Unit 6:&! ) *+ 42 Unit 6:,"$ 22 43 Unit 6:-# 44 Unit 6:&" " ./! 23 45 Unit 7 : !"#$%&!"$ #"$ 46 Unit 7:'("%&!%0#"12 24 47 Unit 7:,"$ 48 Unit 7: -# 25 49 Unit 7:&" " ./! 50 One Period Test (3) 26 51 Test correction 3 52 Unit 8 : !"#$%&!"$ #"$ 27 53 Unit 8:'("%&! 54 Unit 8:,"$ 28 55 Unit 8: -# 56 Unit 8:&" " ./! 29 57 Unit 9 : !"#$%&!"$ #"$ 58 Unit 9:'(" 30 59 Unit 9:&!%0#"12 ) *+ 60 Unit 9:,"$ 31 61 Unit 9: -# 62 Unit 9:&" " ./! giảm tải phần 2,3,4 song giáo viên có thể chọn 1  THCS NGUYỄN HUỆ Giáo án TA 9 trong 3 bài tập này cho hs luyện tập thêm 32 63 One Period Test (4 ) 64 Test correction 4 33 65 Unit 10 : !"#$%&!"$ #"$ 66 Unit 10:'("%&! giảm tải bài tập c phần speak 34 67 Unit 10:,"$ giảm tải bài tập a trang 87 68 Unit 10: -# 35 69 Unit 10:&" " ./! 70 ,34 36 71 ,34 72 ,34 37 73 ,34 74 The Final Test Chú ý: 5 GV chú ý phần nâng cao hoặc dành cho HS khá giỏi (trong hướng dẫn chuẩn) không phải chỉ dành cho các lớp nâng cao mà đó là kiến thức dành cho HS khá giỏi trong mỗi lớp (tương tự phần production/ free của mỗi GV trong từng tiết dạy). Lưu ý: Phân phối chương trình này được dùng cùng với hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GD&ĐT.  THCS NGUYỄN HUỆ Giáo án TA 9  THCS NGUYỄN HUỆ Giáo án TA 9 -6"/.(#("# 778 9#/$6"/.": 778  CONSOLIDATION I. Objectives:;( '!(#"! //$:"<;# :!" /.!!= ;!:> II. Language contents 1.Grammar '(;(#!?'(;("!?'(;.#?9#!(#.? 9#!//!?79"!//! 2.Vocabulary /;$4/#$! III. Techniques; ?!((;@:/##3#<!./#?"(;!?> IV. Teaching aids!<5</"#$?/;/#$:";?#!<//> A>Class’ situations: LỚP T. SỐ NỮ D.TỘC NỮ DT HỌC SINH VẮNG HS CÁ BIỆT 9A 9B VI. Procodures  Activities Content I.Warm up B>"!!!/C!/! '!2D!4# II. Revision B>"!!!!/ 3:!"  '!"!4# 3"(;! B"/ '!2D!4# :"  > /4"#@/E > -:"$$@/$/;"!!#3""/E > D#@/#"$@/!$@E =; C!/! D!'!"</:!!:@23;"#> 1. The present simple tense: * Usage: 56FG:H:IG @#"J:KL> 56FG:M;N?G!O:P> 56FG:H:IG IQR;S(I;S(;L:T;? :QU @V> * Ex: 5&"4":!B>A 5B4/"$4/"#./#> * Form: '%A)!?!+ 2. Simple past * Usage: 56FG:H:IG @#"3HI*:W> * Ex: 5-(;"@$!/#@!#$"@>  THCS NGUYỄN HUỆ Giáo án TA 9 D!4# 3"(;! B"/ '!;!"$"/> III. Practice: 54/X@;"!@"#> * Form: S + V-ed 3 .Simple future 56FG$OIY:> * Ex: 54;;3!@///##/4 * Form: S + will/ shall + V 4. Present perfect * Useage: 56FG:H:IG 3Z"[@#"?3Z"[:/H :H:/ >B:QU I3[\#L Z]!?";#"$@? #;@?@?!?./#> * Ex: 5'::"!]! //> 5B:@:"3";#"$@/4> * Form: S + has/ have + PP 1>Present continuous * Usage: 56FG:H:IG I" @#"3H^I" ( _> * Ex: 5";! /!> * Form S + am/is/are + V-ing >Past continuous * Usage: 56FG:H:IG I" $F#"LG:UI0 \IY:#/ C\:`> * Ex:5-4#(;"@ <"$/"/ 2 ;/ @!#$"@".#//> * Form: S + was/ were + V-ing II/ Supply the correct verb form >':)/."+aaaa/::"#<@B:#! >X@"#)#("#+aaaa@!#$"@ >aaaaa@/#:/!)#<;$+aaaa@"# >":!"#)#("#+aaaaE 1>/.) /+/!://;/ >9/(;).$+4"#:# >B::;$)"+aaaa/!://;<@< >aaaa= ;!:);"#+aaaa";;/3#:4/#;$E >X@"#)/#("#+aaaa@ 8>)3+aaaa/:#("#@;"! :  THCS NGUYỄN HUỆ Giáo án TA 9 Home work: Self-evaluation: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> -6"/.(#("# 8778 9#/$6"/.": 1778 Unit 1 : A VISIT FROM A PEN PAL (Getting started + Listen & Read) I . Objectives ;( '!4;;<"<;//4:/4/#/$"#"3;; "//"./#  .#$<@! :4/#$!/";"?/$#@?XX"!/;?!/#@ X!?bbb II. Language contents: 1. Vocabulary/##!(/$?(#!!$?/!C?(#"@> 2. Grammar: c!$/%A  B:("!!(;4:d-!:e)#34+ III .Techniques . 5B7f!"!?"!4#:C!/!?$!!!/> 59"#4/#? #/(4/#> IV.Teaching aids B<//?"!!?:";5</"#$!?(#!/.."/!(;"!"/> A>Class’ situations: LỚP T. SỐ NỮ D.TỘC NỮ DT HỌC SINH VẮNG HS CÁ BIỆT 9A 9B V>Procedures  Activities Content I. Warm up: B4:/;;"!! * Possible answers: 5:4;;"@.#$!/ (;!"$:#:!> 54;;":/B:D /"> II.Presentation: B#/$:44/#$ '!&!g"/ * Getting started: Chatting 56/@/:"3"@((";!E 5-:#$/!!:7::"3E 5"!!:7:3!$@/#@E 5-:""3!4/;$@/$/$# :3!E Listen and read: 1. Pre-teaching vocabulary: 5//##!(/$)=(;""/+#"/Ih:QZ 5"/!C)(#+:H:Ui \/ 5/<(#!!$<@)(;""/+jkQR 5/(#"@)+ @K?:l 2. Open prediction:  THCS NGUYỄN HUỆ Giáo án TA 9 5B $! 5'!;/!:<//"$ !!: "!4#> 53:.$<"/:4:/; ;"!!/:/((#$/> 5D!'!/#"$:/: :#(#$/"$"$$!//# ./#"/> III. Practice: 5D!'!/#"$:" "/ ://!:/##/(// /(;:!!/(" > 5"!'!";;";/$:"!4#@> 5B 3!:"!4#@> 5'!/(@$/4 IV. Production: 5D!'!/#/$(;"!/. #!:#@> 5D!:/$!!!4:#:@ !:/;$":#.#$!/"$ 4:""3!:@!:/;$$/> 5&" 2 !X";"@!"((";"/3!:# "/>"@/ !!4:#!:4"$4:" !:$$$# :#!"@E 3. Choose the correct option * Answer key >)4/4!+ >m)"/(/(;4#.#$;@+ >6)";;:"</3+ >m)3&"/";"&(#+ IV. Discussion: * Speaking: * Cues: 5'"'/m":555!4 59:n"X/"555/";< ? 3! "@<".;(;"! 5A//""#555!:/(( * Homework: 5&"#3/"<;"#@<@:"#> 5-#"!:/#("#" #"(:"</4:":@:"3]!$!!!$4::#("##> * Self-evaluation: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>   THCS NGUYỄN HUỆ Giáo án TA 9 -6"/.(#("# 1778 9#/$6"/.": 778 Unit 1: (cont’) A VISIT FROM A PENPAL )L2: Speak+ >Objectives5#/$@/#!;.?"C"4:@/#.#$"$";"</:@ 4::@/"#;3 > >Language contents. 1.Vocabulary: 2. Grammar : !(;("!4:d-!:e)#34+  .Techniques /("#!/?#/;5(;"@> 59"#4/#? #/(4/#> IV. Teaching aids5B<//?(#!?</"#$> A>Class’ situations: LỚP T. SỐ NỮ D.TỘC NỮ DT HỌC SINH VẮNG HS CÁ BIỆT 9A 9B V. Teaching step ACTIVITIES CONTENT I. Warm up: "!'!;//"d!("e/(" > 5B#/$!:!"/> 5  '!  ;!  /  :  ":#  "$  $/  : #!> 5"!'!/("#:"!4#4::# ("##>B: 3:"!4#@> II. Pre-speaking: Set the scene:dn "!"; /X"#@"> B:@"#4" ./#&"/!$:# !://;> 9:$";/ :/##/#$#/ ""/(;/e> B> 3!""(;> '!/#$#> B/##:@ '!(#":/#$#$$";/ > III. While-speaking: '!4/# #/(!/../#>B:@://!" /(/(#"> * Warm up: Introduce yoursef 5X@"!bbbb> 5"bbbbbbbbbb bbbbbbbbbbbbbbbb>> I/ Speaking: =;;/>o/!<X"#@"> B:"2!# :?2 * Key: 77<7$717" * Practice speaking:  THCS NGUYỄN HUỆ Giáo án TA 9 5 "!  '! (#" :  $";/   4:  " ("##> 5'!(;"@#/;/(#":$";/  <./#;"!!> VI. Post-speaking: '!4/#("#!/4#> D!!/!!/4#/:</"#$> B>/## Write it up: > X"#@"7&"2!7((";> > ':7";"&(#> > ':7;/37(/(;> • Homework: - 9#":!##!" "> -9#("#4;!!/> * Self-evaluation: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>  [...]... Begauvan 6 Laos f Vientiane 7 Cambodia g Manila 8 Myanma h Jangun 9 Thailand i Hanoi 10.Brunei k Kuala lumpur * Key: 1 i 3 d 5 g 7 b 9 a 2 k 4 c 6 f 8 h 10 e THCS NGUYỄN HUỆ Giáo án TA 9 - Read the text more times - Learn new words by heart - Summary the content of the text * Self-evaluation: Week : 3 Period :6 Date of preparing : 5 / 9 /2012 Date of teaching: 8 /9/ 2012... never been there before, so I’m so excited about the trip that I can’t sleep 6 I’ll be home on Sunday, November 10th 7 I’ll tell you more about the trip when I’m in Hue 8 I hope you are both well THCS NGUYỄN HUỆ Giáo án TA 9 THCS NGUYỄN HUỆ Giáo án TA 9 Week: 8 Period: 16 Date of preparing : 7/10/ 2013 Date of teaching: 9/ 10/2013 Unit 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE (L1: Getting started + Listen & Read)... The 1 96 0s fashion were embroidered jeans, painted jeans and so on 3/ Because Jeans became cheaper 4/ Jeans at last became high fashion clothing in the 198 0s 5/ The sale of Jeans stopped growing because world wide economic situation got worse in the 199 0s 4/ T/F repitition Drill: a The word “jeans” comes from a kind of material that was made in Asia b Many students wore jeans in the 1 96 0s c In 197 0s... text more times - Prepare " Speak" * Self-evaluation: THCS NGUYỄN HUỆ Giáo án TA 9 Week: 5 Period: 9 Date of preparing: 13 /9/ 2013 Date of teaching: 16 /9/ 2013 Unit 2: (con’t) CLOTHING (L2: Speak) I Objectives: Helping Ss will be able to know more about daily dress - Speak fluently II.Language contents 1.Vocabulary:... học sinh thường mặc - Prepare " Read" * Self-evaluation: THCS NGUYỄN HUỆ Giáo án TA 9 Week: 6 Period:11 Date of preparing: 21 /9/ 2013 Date of teaching: 23 /9/ 2013 Unit 2: (con’t) :CLOTHING (L4: Read) I Objectives: Helping Ss will be able to know more about history of jeans and its convenient - Practice reading comprehension... partners - Ss give the answer key, T correct if have - Call some Ss read aloud complete sentences before class 2 / Fill in: 1 2 3 4 5 18 th century ……./ Jeans clothes 1 96 0s ………………………./ students 197 0s …………………… cheaper 198 0s …………………… fashion 199 0s …………………… sale 3/ Answer the questions: - Has Ss read the text and find out the answers - Ss read the text and answer the questions - Has Ss repeat the correct answer... about the food? It is very……… • Homework: - Practice the structuers again - Prepare new lesson * Self-evaluation: THCS NGUYỄN HUỆ Giáo án TA 9 Week: 3 Date of teaching: Date of preparing : 1 /9/ 2012 Period: 5 6 /9/ 2012 Unit 1: A VISIT FROM A PENPAL (cont’) (L3: Read) I Objectives: Ss were supplied elementary informations about Malaysia, one of the countries of the Association... new words by heart - Prepare " Write" * Self-evaluation: THCS NGUYỄN HUỆ Giáo án TA 9 Week: 6 Period: 12 Date of preparing : 22 /9/ 2013 Date of teaching: 24 /9/ 2013 Unit 2: CLOTHING (L5: Write) I Objectives: Helping Ss will be able to know how to make an outline for argumentative write.Use some noun phrases such as:... " language focus" * Self-evaluation: - THCS NGUYỄN HUỆ Week: 7 Period: 13 Giáo án TA 9 Date of preparing : 28 /9/ 2013 Date of teaching: 30 /9/ 2013 Unit 2: (con’t CLOTHING (L6: Language focus) I Objectives: Helping Ss will be able to consolidate the present perfect tense with “since” and “for”, “yet” and “already”.Use simple... new words by heart - Prepare " Listen" * Self-evaluation: THCS NGUYỄN HUỆ Giáo án TA 9 Week: 5 Period: 10 Date of preparing: 16 /9/ 2013 Date of teaching: 20 /9/ 2013 Unit 2: (con’t):CLOTHING (L3: Listen) I Objectives: Helping Ss will be able to learn more about daily dress - Practice listening skill and choose the correct . ) *+ 60 Unit 9: ,"$ 31 61 Unit 9: -# 62 Unit 9: &" " ./! giảm tải phần 2,3,4 song giáo viên có thể chọn 1  THCS NGUYỄN HUỆ Giáo án TA 9 trong 3 bài. nội dung dạy học của Bộ GD&ĐT.  THCS NGUYỄN HUỆ Giáo án TA 9  THCS NGUYỄN HUỆ Giáo án TA 9 - 6& quot;/.(#("#. II 20 39 Unit 6:  !"#$%&!"$ #"$ 40 Unit 6: '(" 21 41 Unit 6: &! ) *+ 42 Unit 6: ,"$ 22 43 Unit 6: -# 44 Unit 6: &"
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tiếng anh lớp 9 cả năm_bộ 6, Giáo án tiếng anh lớp 9 cả năm_bộ 6,