Giáo án tiếng anh lớp 12 full

206 2.6K 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2015, 14:15

Giáo án Anh 12CB Nguy n V n Tu n-THPT L ng T i 1-BNễ ă ấ ươ à Introduction and Revision (Period 1 + 2) A.OBJECTIVES:      B. TEACHING AIDS   C. PROCEDURE !" ""  Teacher’s activities Students’ activities #  $  A.Revision   %&'""  (((%) I. HIỆN TẠI ĐƠN (Simple Present) *+ , %-./"01$2 "03 456/738% 9 " "%'*:;<= <:5 ">?) !"%'!@;;A BC") D-E3F %*+ ,?45 1 + 8G HI456 JK J4545 J""<; J"L" J;5 J;; J45J H/ JL"J?? %*+ L E<C4 J?M J"?+ %-./"0IBN6"0 OP QR%'!25"= 74S<;) Q"%'Q+<E$"25) T%-./IB4S<UVW  X%'*Y Z81 L[\) - %'- LNL) * %'Q]" MF6?IEZ) II. HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (Present Continuous) ^FA R_ `"aa`& *+ , %*H"0I3 </738: <1  Q"%'*+  ;O<?"3 ?<b) !"  ""%'&?: ? "@;<Ec?L) D-E3F %Q O45 1 + 1G JO5 J""?: ? J?: ? %Q Od<MeWGfI :P4 Jgh*F Q Giáo án Anh 12CB Nguy n V n Tu n-THPT L ng T i 1-BNễ ă ấ ươ à JghiF J^hi6 ghQ%'*F=]<<+) ghQ%'iFh^=<1L [) ^hQ "%'i6hjP<CbF) %Q O 1 k" ZY 1G9^lg'Q: ) lmlm"" %'Q;nop E<V?: ;c4) %-./"03 <4f L<2/4S%  9q'*VU 8<Y?"F) 9rs%'*:;<Y<r?A R+) III. HIỆN TẠI HOÀN THÀNH (Present Perfect) ^FA R_ `^a^`rr  *+ , %tN./"03 <u/$+A"?5;+  <Yv%  ^%'Q4C <O EU7[$U ) 9-"%'*:;<u<-? M) R"%'*;<u""<1b) ^m%'[ 4G7<1) Qm%'^= 4?"3 ) ^q'Q4C <O 158 G1Li 4q) D-E3F Q O45 1 Jb<ubJ"?M J 45J%%%4C <O 45 J 4J<u5 J%%%4C <O<u5 %tN H"03 <ud<M/$+A?3< w/ % R%'*<LE 42d  UF) ^%'[U7<O<4f c"c" b) ^%'UE<u3 UMG$) D-E3F Q O45 1 + 8G H5 J <L J <L J <L: ?J NG: <1 J NG J'/5) Ja`/5 T%tN./"0?<0"?51 4L: % ^" %'^;"E:x<L U ) lm%'QM?;;2 ;E) D-E3F Q O45 1 + 1G4 J;" JM? Giáo án Anh 12CB Nguy n V n Tu n-THPT L ng T i 1-BNễ ă ấ ươ à J"+? J"= y? Jc" z%tN H"0I3 G"C/C38 l"%'#M<O; 12E) Rm_%'*;G"C<\) D-E3F *+ ,?45 1 + G4 J_G"C J M<O l&%" QR"r   %-    " % %l{ x%QR"r    %l ""|}%Q"    l l  % %Q %Q    %  Q  R"  r                     { %[~Rz R"r$"|} %R  V. Past continuous : `s"9a`& `!r" `~ •~*   %Q R"r   "% ""         _   "% %l Q& % g€r!l •9r* "    ""%Q % %lwas studyingwas making% VI.Past perfect ~ •Qrr "      rR"% l     "  "% %  l^% % Q %' Infinitive only [[[*- -"-  Giáo án Anh 12CB Nguy n V n Tu n-THPT L ng T i 1-BNễ ă ấ ươ à s^^lg!•r R"9 Gerund only ["[-_ & Both  R * Stop gg  ^ Remember Forget Try Regret T%    `s"&`•` `"9    $           " ')"%9m|} % %l$%Q ""% iQ""R"     %% z%  Q "  'T)" R%l Q"R Q%l`" l " %Q  " `llm Ql`"` g ‚ _   "% " `llƒl‚‚‚%'lm" ƒ lm"z„) `lll" QTl` `r Q"     ‚ m% " `lll % `lll" „%  r 9"  [  `-  `i  ["  l"…m~%% Giáo án Anh 12CB Nguy n V n Tu n-THPT L ng T i 1-BNễ ă ấ ươ à l""" `""l • Q 9 •"a '`R`&) [') ')    €%*  #T"TT "" 'g ) Q" R †l"" ' _ ) Q †l ' _ )  TR" †l" ' _ )  Q"   " l`R`') 9((%% [ #"  ^"   % Introduce the English 12 to students. `Introduce the English 12 to students. #% #" `^  `^  % `^  `^"( -"" %Q""% %Q" % T%!"% Written Test 45’ A.OBJECTIVES:  Giáo án Anh 12CB Nguy n V n Tu n-THPT L ng T i 1-BNễ ă ấ ươ à  - B. TEACHING AIDS   C. PROCEDURE !" ""  ^‡ˆ‰%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%gK%%%%%%%%%%%%%%%%%% Written test 45’QŠ‹ Œ•1%%%%%%%%%%%%%%a„x l%*="0G"?M8  O 1 + +O"+ CWG w8 %%" %   % % %%  %  % %  T%% %  % % z%% %  %" %" „%% %"  % % ll%*="0<++K fE<N?? +  O %Q" ((((%%% %  %  %  % %Q(((%% % % % % % T%^""((((( ""% % % % %" z%Q((((%%[% % % % % „%Q" ((((%%" % % % % %" €%Q((((%%"% %  %  %  % Ž% ((((%%%  % % % % ƒ%il((((%%% %" % %% •%^"(((((%% % % % % x%^((((%%!% % % % % %l((((%%  %  % " %  %  %l((((%%% % % % % T%Q((((%%l% %  % % ∅ %   z%Q"((((%%"% %% % % „%Q"((((%% "% % % %% lll%*="0<++K f<N<V? >U<8c CELEBRATING NEW YEAR Q'iX  )i"m%^') ••••••• ')••••••• % Giáo án Anh 12CB Nguy n V n Tu n-THPT L ng T i 1-BNễ ă ấ ươ à •Qi""'T)•••••••%^'z) •••••••""'4S 45)_'„)•••••••" "' ")% Q" '€)•••••••%i"'Ž) ••••••• 'Wc<FaY8)"%|i"l " 'ƒ)•••••••%X""} "%• i" '•)••••••• %[ i"'x)•••••••" % % [% % *% -% % [%" % *%"  -% T% [% % *% -% z% [% % *% -% „% [% % *%  -% €% [% % *% -%" Ž% [% % *% -% ƒ% [% % *% -% •% [% % *%-% x%[% % *% -% l&%‘‡ •’“ˆ ‡•””•1• UNLUCKY DAY gR"%ll " %l""{l %l"# " " %l%l"" "l"%l "{m "%9l " l"% g l hQl " "%gl"  %^m"h %9mm q‚ ((((( [%% %% *%m % -%% %9q [%  %*% -% T%lmq [%" % " *% -% z%9"m"q [%€Tx %Žxx *%Žx -%ŽTx „%9  i•Qq [%[m" % %[m% *%QŽTx% -%{% &%&–’ ”  Œ — Œ˜•Š %*""{q 9"((((((((((((((((((((((((((q %Qm l(((((((((((((((((((((((((((((((% Giáo án Anh 12CB Nguy n V n Tu n-THPT L ng T i 1-BNễ ă ấ ươ à T%Q"|lm"%} Q"((((((((((((((((((((((((((% z%m"% !%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% „%rm" % l(((((((((((((((((((((((((((((((((%% Giáo án Anh 12CB Nguy n V n Tu n-THPT L ng T i 1-BNễ ă ấ ươ à  -„axƒaxT  - •axƒaxT Unit 1: HOME LIFE (Period 3 + 4) Part A: Reading A.OBJECTIVES:  ""%    % B. TEACHING AIDS:   _  C. PROCEDURE: !" ""  Teacher’s activities Students’ activities I. Warm up [R "  %""q %m_q T%m"m_q Pairs work RR  $ %9q %9"q T%9 ""q z%l"q9aq „%[q9q €%9q Ž%-q ƒ%9q *" % l % II. Before you read Explain some new words: l "  %*') % T%™??"F z%  ;3 0f „%')+ 3" % €%" ')Y  Ž%')LO5u ƒ% ')cK # -  Q""" Q"( r g  %*')  % T%™??" F z%  ;3 0 f „%')+ 3" % €%" ')Y  Ž%')LO5 Giáo án Anh 12CB Nguy n V n Tu n-THPT L ng T i 1-BNễ ă ấ ươ à •%')š x%')"0 + ›d % ')? % ')   ') R &"  III. While-reading: [R  a. Task 1 : Choose the best answer #R$"% QR„ Q " % [R  % QR % *R % Q    gR"   b. Task 2 : Answer the questions: * R  "œ %lR Q "œ  % #R     % *"R   % Q "" % 1. The mother has to work long hours and once a week she has to work on a night shift. The father works from 8a.m to 5p.m in a lb, but sometimes he doesn’t come home very late at night when there is a project. 2. She is always the first one to get up in the morning to make sure that her children leave home for school having eaten breakfast and dressed in suitable clothes. In the afternoon, she rushes to the market, then hurries home so that dinner is ready on the table by the time her husband gets home. u ƒ% ')cK •%')š x%')"0 + ›d % ')? % ')I   ') g  $" „  9 Q %%*T%[z%„%[ $  9 R" *  %  &  %  Q       "" % %R ""  "    %R "          ""% T%Q  %R  a %Q   ""  a  " " % z%  R "           % „%       ‚ [...]... give Giáo án Anh 12CB 20’ 5’ Giáo án Anh 12CB Nguyễn Văn Tuấn-THPT Lương Tài 1-BN feedback -Should draw Ss’ attentions to the organization of description and the language use , especially the verb tenses HOMEWORK - T asks Ss to write task page 19 in the student’s workbook Date of preparing: 16/09/2013 Date of teaching: 20/09/2013 Nguyễn Văn Tuấn-THPT Lương Tài 1-BN Unit 2: Cultural diversity (Period 12+ 13)... her mother understand her well ;however, both parents help her make important decisions Giáo án Anh 12CB Date of preparing: 25/08/2013 Date of teaching: 27/08/2013 Unit 1: HOME LIFE (Period 6) Part C: listening A.OBJECTIVES: By the end of the lesson, students will: - understand more about home life Giáo án Anh 12CB Nguyễn Văn Tuấn-THPT Lương Tài 1-BN - develop listening skills: listening for main ideas... groups Homework: - Learn the new words by heart, read and translate the text, do the tasks again - Prepare the section B (The Speaking part of Unit two) Giáo án Anh 12CB Nguyễn Văn Tuấn-THPT Lương Tài 1-BN Date of preparing: 10/09/2013 Date of teaching: 12/ 09/2013 Unit 2: Cultural diversity (Period 10) Part B: speaking A.OBJECTIVES: By the end of the lesson, students will: - understand more about differences... groups feedback Answers The wedding is very important to the bride and the groom as well as the two families The wedding day is carefully chosen by the groom’s parents because they think that it IV.After you listen will affect the future life of the new couple Giáo án Anh 12CB Nguyễn Văn Tuấn-THPT Lương Tài 1-BN -explains the task and asks Ss to Both families have to talk with each other to work in groups... Sure, no problem A: - Who works in your family? B: - Both my parents My father is an engineer and my mother is a teacher They Giáo án Anh 12CB Nguyễn Văn Tuấn-THPT Lương Tài 1-BN work 8 hours a day A: Do you help them with the household chores? - Ask Ss to study the table carefully B:- Of course I help my mother in the - Have the Ss to work in pairs, asking about kitchen and wash the dishes the partner... back when we have questions: disappointments or failures in life The importance of family in a person's life - Ask some students to present their discussion in front of the class - Give feedback Giáo án Anh 12CB Homework: - Summarise main points - Write about family reunion - Prepare Part D Feedback -Date of preparing: 25/08/2013 Date of teaching: 27/08/2013... ideas and specific information B TEACHING AIDS: textbook, pictures, cassette, tape, handouts and real objects C PROCEDURE: Method: mainly communicative Teacher’s activities Students’ activities Giáo án Anh 12CB Nguyễn Văn Tuấn-THPT Lương Tài 1-BN I Warm up -Ask Ss to work in pairs and answers some Pairs work questions 1 Do your parents often let you go out in the 1 My parents don’t let me come home... T together with Ss finds out the mistakes few First, during the school year I’m and corrects them allowed to watch TV until I have T gives feedback on Ss’ work finished my homework Sometimes my Giáo án Anh 12CB Nguyễn Văn Tuấn-THPT Lương Tài 1-BN T points out some common mistakes made by parents let me go out with my friends on Saturday or Sunday, but I must come Ss when doing this writing task home... and present perfect B TEACHING AIDS: textbook, pictures, cassette, tape, handouts and real objects C PROCEDURE: Method: mainly communicative …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Giáo án Anh 12CB Nguyễn Văn Tuấn-THPT Lương Tài 1-BN Teacher’s activities Students’ activities I Warm – up : tongue twisters Read the tongue twisters - Hang a poster on the B.B, Ask Ss to read the tongue twisters... past is used to denote an action happening at a specific time in the past with no relating to the present * Past continuous is used to express action that was in progress at a specific time in the Giáo án Anh 12CB Nguyễn Văn Tuấn-THPT Lương Tài 1-BN past; it is also used to express action that was in progress when something else happened 2, Practice: Exercises 1 (p.18) ; Ex Do exercises 2( p.19) - Ask . •$% `Q(%% `"%% `& Students repeat individually and in chorus o Students listen to the tape carefully Giáo án Anh 12CB Nguy n V n Tu n-THPT L ng T i 1-BNễ ă ấ ươ à %  ') ;¥, ¢¤;¦¦ T%. ? J?: ? %Q Od<MeWGfI :P4 Jgh*F Q Giáo án Anh 12CB Nguy n V n Tu n-THPT L ng T i 1-BNễ ă ấ ươ à JghiF J^hi6 ghQ%'*F=]<<+) ghQ%'iFh^=<1L [) ^hQ. ;E) D-E3F Q O45 1 + 1G4 J;" JM? Giáo án Anh 12CB Nguy n V n Tu n-THPT L ng T i 1-BNễ ă ấ ươ à J"+? J"=

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Introduction and Revision (Period 1 + 2)

 • Written Test 45’

 • Date of preparing: 15/08/2013

 • Unit 1: HOME LIFE (Period 3 + 4)

 • Date of preparing: 23/08/2013

 • Unit 1: HOME LIFE (Period 5)

 • Date of preparing: 25/08/2013

 • Unit 1: HOME LIFE (Period 6)

 • ------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Date of preparing: 25/08/2013

 • Unit 1: HOME LIFE (Period 7)

 • -------------------------------------------------------------------------

 • Date of preparing: 29/08/2013

 • Unit 1: HOME LIFE (Period 8)

 • ======================================

 • Date of preparing: 6/09/2013

 • Unit 2: Cultural diversity (Period 9)

 • Date of preparing: 10/09/2013

 • Unit 2: Cultural diversity (Period 10)

 • Date of preparing: 14/09/2013

 • Unit 2: Cultural diversity (Period 11)

 • Date of preparing: 6/09/2013

 • Date of preparing: 16/09/2013

 • Unit 2: Cultural diversity (Period 12+13)

 • Date of preparing: 19/09/2013

 • Unit 3: Ways of socializing (Period 14)

 • Date of preparing: / /2013

 • Unit 3: Ways of socializing (Period 15)

 • Date of preparing: / /2013

 • Date of preparing: / /2013

 • Unit 3: Ways of socializing (Period 18)

 • Date of preparing: / /2013

 • Unit 3: Ways of socializing (Period 19)

 • UNIT FOUR : SCHOOL EDUCATION SYSTEM

 • A : READING

 • UNIT FOUR : SCHOOL EDUCATION SYSTEM

 • UNIT FOUR : SCHOOL EDUCATION SYSTEM

 • UNIT FOUR : SCHOOL EDUCATION SYSTEM

  • D : WRITING

 • UNIT FOUR : SCHOOL EDUCATION SYSTEM

  • Homework

   • III. Procedure

    • E :Language focus

   • III. Procedure

   • III. Procedure

 • B. Language focus

  • Aims

   • Stages

   • Pre- reading

    • I. Aims

   • II. Aids

  • III . Procedures

   • Stages

    • Task 1

    • While- speaking

   • Stages

 • Handout

  • S

  • D.Writing

   • I. Aims

   • II. Aids

   • I. Procedures

   • Stages

    • Pre- writing

  • E.Language focus

  • III. Procedures

   • Stages

   • B. Language focus

  • I. Aims

  • II. Aids

  • III. Procedures

   • Stages

   • Task 1

   • Task 2

   • Task 3

    • B. Speaking

     • Stages

     • Students’ activities

      • I. Aims

      • II. Aids

       • III. Procedures

      • Stages

     • Teacher’ activities

     • Learners’ activities

      • I. Aims

      • II. Aids

       • III. Procedures

      • Stages

      • Teacher’s activities

       • II. Aids

        • III. Procedures

      • Stages

      • Students’ activities

 • B. Language focus

  • Aims

   • Stages

   • Pre- reading

    • I. Aims

   • II. Aids

  • III . Procedures

   • Stages

    • Task 1

    • While- speaking

   • Stages

  • D.Writing

   • I. Aims

   • II. Aids

   • III. Procedures

   • Stages

    • Pre- writing

  • E.Language focus

  • III. Procedures

   • Stages

 • B. Language focus

  • Aims

   • Stages

   • Pre- reading

  • Aims

   • Stages

   • I. Aims

   • II. Aids

  • III . Procedures

   • Stages

    • Task 1

    • While- speaking

   • Stages

  • Period 59: Unit10: Writing

   • I. Aims

   • II. Aids

   • III. Procedures

   • Stages

    • Pre- writing

  • Period 60: Unit10: Language focus

  • III. Procedures

   • Stages

 • B. Language focus

  • Aims

   • Stages

   • Pre- reading

    • I. Aims

   • II. Aids

  • III . Procedures

   • Stages

    • While- speaking

    • Task 1

   • Stages

  • Unit 11: Writing

   • I. Aims

   • II. Aids

   • III. Procedures

   • Stages

  • Unit 11: E.Language focus

  • III. Procedures

   • Stages

   • B. Language focus

  • I. Aims

  • II. Aids

  • III. Procedures

   • Stages

  • I. Aims

  • II. Aids

  • IV. Procedures

   • Stages

   • Task 3

   • Period 71:

   • Unit 12: B. Speaking

    • Stages

    • Students’ activities

   • Period 72:

    • Unit 12: Listening

    • I. Aims

    • II. Aids

     • III. Procedures

    • Stages

    • Teacher’ activities

    • Learners’ activities

   • Period 73:

    • I. Aims

    • II. Aids

     • III. Procedures

    • Stages

    • Teacher’s activities

   • Period 74:

    • II. Aids

     • III. Procedures

    • Stages

    • Students’ activities

   • Period 75:

   • Period 76:

   • Period 77:

   • Period 78:

   • Period 79:

   • Period 80:

   • Period 81:

   • Period 82:

   • Period 83:

   • Period 84:

   • Period 85:

   • Period 86:

   • Period 87:

   • Period 88:

   • Period 89:

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan