0

Giáo án vật lí 7 cả năm

69 2,263 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 22:46

Ngun ThÕ Vinh - Trêng THCS Ngun Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 Ph©n phèi ch¬ng tr×nh VËt Lý 7 Häc kú I - 19 tn ( 18 tiÕt) Tn PPCT Tªn bµi (Néi dung) 1 1 Nhận biết ánh sáng – Nguồn sáng và vật sáng 2 2 Sự truyền ánh sáng 3 3 ng dụng đònh luật truyền thẳng của ánh sáng 4 4 Đònh luật phản xạ ánh sáng 5 5 nh của một vật tạo bởi gương phẳng 6 6 Thực hành: Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng 7 7 Gương cầu lồi 8 8 Gương cầu lõm 9 9 n tập tổng kết chương I: Quang học 10 10 Kiểm tra 11 11 Nguồn âm 12 12 Độ cao của nguồn âm 13 13 Độ to của nguồn âm 14 14 Môi trường truyền âm 15 15 Phản xạ âm – Tiếng vang 16 16 Chống ô nhiễm tiếng ồn 17 17 n tập tổng kết chương II: m học 18 18 Kiểm tra học kì I Häc kú II - 18 tn ( 17 tiÕt) 20 19 Nhiễm điện do cọ xát 21 20 Hai loại điện tích 22 21 Dòng điện – nguồn điện 23 22 Chất dẫn điện và chất cách điện – Dòng điện trong kim loại 24 23 Sơ đồ mạch điện – Chiều dòng điện 25 24 Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của nguồn điện 26 25 Tác dụng từ, tác dụng hoá học và tác dụng sinh lí của dòng điện 27 26 n tập 28 27 Kiểm tra 1 tiết 29 28 Cường độ dòng điện 30 29 Hiệu điện thế 31 30 Hiệu điện thé giữa hai đầu dụng cụ dòng điện 32 31 Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp. 33 32 TH: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn cạch song song 34 33 An toàn khi sử dụng điện 35 34 n tập tổng kết chương III: Điện học 36 35 Kiểm tra học kì II 1 Ngun ThÕ Vinh - Trêng THCS Ngun Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 Ngµy gi¶ng: Líp: ch¬ng I : quang häc TiÕt 1: NhËn biÕt ¸nh s¸ng Ngn s¸ng vËt s¸ng I. mơc tiªu 1- KiÕn thøc - B»ng thÝ nghiƯm, häc sinh nhËn thÊy : Mn nhËn biÕt ®ỵc ¸nh s¸ng th× ¸nh s¸ng ®ã ph¶i trun vµo m¾t ta ; ta nh×n thÊy c¸c vËt khi cã ¸nh s¸ng tõ c¸c vËt ®ã trun vµo m¾t ta. - Ph©n biƯt ®ỵc ngn s¸ng vµ vËt s¸ng. Nªu ®ỵc thÝ dơ vỊ ngn s¸ng vµ vËt s¸ng. 2- Kü n¨ng - Lµm vµ quan s¸t c¸c thÝ nghiƯm ®Ĩ rót ra ®iỊu kiƯn nhËn biÕt ¸nh s¸ng vµ vËt s¸ng. 3- Th¸i ®é - Nghiªm tóc trong lµm thÝ nghiƯm quan s¸t hiƯn tỵng khi chØ nh×n thÊy vËt mµ kh«ng cÇm ®ỵc, vµ trong ho¹t ®éng nhãm. II. chn bÞ • hép kÝn bªn trong cã bãng ®Ìn vµ pin iii. ph¬ng ph¸p: -Vấn đáp, gợi mở + Thí nghiệm + Diễn giảng Iv tỉ chøc ho¹t ®éng d¹y häc 1- Tỉ chøc 2- KiĨm tra 3- Bµi míi Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß *H§ 1 :T×m hiĨu khi nµo ta nhËn biÕt ®ỵc ¸nh s¸ng - Yªu cÇu HS ®äc SGK ®Ĩ tr¶ lêi c©u hái trong c¸c trõ¬ng hỵp ®· cho trêng hỵp nµo m¾t ta nhËn biÕt ®ỵc ¸nh s¸ng ? - Tõ ®ã tr¶ lêi c©u hái C 1 SGK - Qua c©u hái d· t×m hiĨu h·y chän tõ thÝch hỵp ®iỊn vµo chç trèng trong kÕt ln ? * H§ 2 : Nghiªn cøu ®iỊu kiƯn nµo ta nh×n thÊy vËt - Ta ®· biÕt nh×n thÊy ¸nh s¸ng khi nµo vËy mn nh×n thÊy mét vËt th× ph¶i cã ®iỊu kiƯn g× ? ta sang phÇn II - Cho HS ®äc SGK vµ quan s¸t h×nh 1.2a , 1.2b - GV híng dÉn vµ ph¸t dơng cơ cho I / NhËn biÕt ¸nh s¸ng * Quan s¸t vµ thÝ nghiƯm - HS ®äc vµ tr¶ lêi - Trêng hỵp 2 vµ 3 m¾t ta nhËn biÕt ®ỵc ¸nh s¸ng C 1 .M¾t ta nhËn biÕt ®ỵc cã ¸nh s¸ng cã ®iỊu kiƯn gièng nhau lµ : Cã ¸nh s¸ng vµ më m¾t nªn ¸nh s¸ng lät vµo m¾t. - KÕt ln : M¾t ta nhËn biÕt ®ỵc ¸nh s¸ng khi cã ¸nh s¸ng trun vµo m¾t ta II / Nh×n thÊy mét vËt * ThÝ nghiƯm - HS ®äc, quan s¸t, lµm thÝ nghiƯm ®Ĩ tr¶ lêi c©u hái. C 2 . Ta nh×n thÊy m¶nh giÊy tr¾ng trong trêng hỵp h×nh 1.2a ®Ìn s¸ng V× cã ®Ìn t¹o ra ¸nh s¸ng, ¸ng s¸ng chiÕu ®Õn trang giÊy tr¾ng, ¸ng s¸ng tõ trang giÊy 2 Nguyễn Thế Vinh - Trờng THCS Nguyễn Trãi Vật lý 7 - Năm học 2013-2014 các nhóm quan sát để trả lời C 2 ? - HD đặt mắt gần ống - Nguyên nhân nhìn thấy tờ giấy trắng ? - ánh sáng không đến mắt có nhìn thấy tờ giấy không ? - Qua C 2 hãy trả lời câu hỏi điền từ để có kết luận ? * HĐ 3 : Phân biệt nguồn sáng và vật sáng - Yêu cầu đọc câu hỏi SGK để trả lời câu hi C 3 - Từ đó điền vào kết luận SGK - Vậy vật hắt lại ánh sáng là gì ? Nguồn sáng là gì ? lấy ví dụ minh hoạ ? * HĐ 4 : Vận dụng - Yêu cầu đọc ghi nhớ, vận dụng kiến thức đã học trả lời câu hỏi vận dụng SGK trắng đến mắt ta thì nhìn thấy trang giấy trắng. - Kết luận : Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta. III / Nguồn sáng và vật sáng C 3 Vật tự phát ra ánh sáng : Dây tóc bóng đèn. -Vật hắt lại ánh sáng do vật khác chiếu tới : Tờ giấy trắng - Kết luận : Dây tóc bóng đèn tự nó phát ra ánh sáng gọi là nguồn sáng. Dây tóc bóng đèn phát sáng và mảnh giấy trắng hắt lại ánh sáng từ vật khác chiếu vào nó gọi chung là vật sáng IV/ Vận dụng C 4 . Bạn Thanh đúng vì ánh sáng đèn pin không chiếu vào mắt nên mắt không nhìn thấy đợc. C 5 . Khói gồm các hạt nhỏ li ti, các hạt này đợc chiếu sáng và trở thành vật sáng. ánh sáng từ các hạt này truyền tới mắt. - Các hạt xếp gần liền nhau nằm trên đờng truyền của ánh sáng tạo thành vệt sáng mắt nhìn thấy. 4- Củng cố (3 ) - Qua bài học hôm nay các em cần ghi nhớ những điều gì? - Học bài, đọc Có thể em cha biết. 5. Dăn dò (1)- Làm bài tập 1.1 đến 1.5 SBT V. Rút kinh nghiêm sau bài giảng: Ngày giảng: Lớp: Tiết 2: Sự truyền ánh sáng I/ mục tiêu 1- Kiến thức - Biết làm thí nghiệm xác định đợc đờng truyền của ánh sáng. - Phát biểu đợc định luật truyền thẳng ánh sáng. - Biết vận dụng định luật truyền thẳng ánh sáng vào xác định đờng thẳng trong thực tế. 3 Ngun ThÕ Vinh - Trêng THCS Ngun Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 - NhËn biÕt ®ỵc ®Ỉc ®iĨm cđa ba lo¹i chïm s¸ng. 2- Kü n¨ng • Bíc ®Çu biÕt t×m ra ®Þnh lt trun th¼ng ¸nh s¸ng b»ng thùc nghiƯm. • BiÕt dïng thÝ nghiƯm ®Ĩ kiĨm chøng l¹i mét hiƯn tỵng vỊ ¸nh s¸ng. 3- Th¸i ®é • Nghiªm tóc trong lµm thÝ nghiƯm vµ ho¹t ®éng nhãm • BiÕt vËn dơng kiÕn thøc vµo cc sèng. II/ chn bÞ èng nhùa cong, èng nhùa th¼ng • ngn s¸ng dïng pin • mµn ch¾n cã ®ơc lç nh nhau • ®inh ghim m¹ mò nhùa to iii. ph¬ng ph¸p: -Vấn đáp, gợi mở + Thí nghiệm + Diễn giảng Iv.tỉ chøc ho¹t ®éng d¹y häc 1- Tỉ chøc 2- KiĨm tra • HS1 : -Khi nµo ta nhËn biÕt ®ỵc ¸nh s¸ng ? Khi nµo ta nh×n thÊy vËt ? -Gi¶i thÝch hiƯn tỵng nh×n thÊy vƯt s¸ng trong khãi h¬ng ? • HS2 : Ch÷a bµi tËp 1.2 vµ 1.1 SBT ? 7A: 7B 7C: 3- Bµi míi Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß *H§1 : Nghiªn cøu t×m hiĨu quy lt cđa ®êng trun ¸nh s¸ng - ¸nh s¸ng ®i theo ®êng cong hay gÊp khóc ? Nªu ph¬ng ¸n thÝ nghiƯm ? - Chóng ta cïng lµm TN - GV ph¸t dơng cơ thÝ nghiƯm cho c¸c nhãm yªu cÇu tõng HS quan s¸t d©y tãc bãng ®Ìn qua èng th¼ng vµ qua èng cong ®Ĩ tr¶ líi C 1 SGK - Kh«ng cã èng th¼ng th× ¸nh s¸ng cã trun theo ®êng th¼ng kh«ng ? Nªu ph¬ng ¸n kiĨm tra? - GV kÕt ln suy ra C 2 yªu cÇu ®äc vµ híng dÉn lµm TN ®Ĩ tr¶ lêi - Víi c¸c m«i trêng trong st kh¸c nh thủ tinh, níc ta còng cã kÕt ln… nh trªn - Mäi vÞ trÝ trong m«i trêng cã tÝnh chÊt I / §êng trun cđa ¸nh s¸ng - HS nªu ph¬ng ¸n TN * ThÝ nghiƯm : - HS ®äc SGK -HS lµm thÝ nghiƯm C 1 . ¸nh s¸ng tõ d©y tãc bãng ®Ìn trun trùc tiÕp ®Õn m¾t ta theo èng th¼ng -HS nªu ph¬ng ¸n, -C 2 Lµm TN theo híng dÉn cđa GV Ba lç A, B, C th¼ng hµng vËy ¸nh s¸ng thun theo ®êng th¼ng -KÕt ln : §êng trun cđa ¸nh s¸ng trong kh«ng khÝ lµ ® êng th¼ng * §Þnh lt trun th¼ng cđa ¸nh s¸ng : Trong m«i trêng trong st vµ ®ång tÝnh, 4 Nguyễn Thế Vinh - Trờng THCS Nguyễn Trãi Vật lý 7 - Năm học 2013-2014 nh nhau gọi là môi trờng đồng tính các nhà bác học đã rút ra định luật truyền thẳng ánh sáng nh sau : - yêu cầu một vài HS đọc sau đó nhắc lại * HĐ2 : Nghiên cứu thế nào là tia sáng, chùm sáng - Cho HS đọc SGK - GV thông báo và cho ghi, vẽ hình, biểu diễn trên tấm bìa - Thực tế thờng gặp chùm sáng gồm nhiều tia sáng. vậy gồm những loại chùm sáng nào ? - Cho HS đọc SGK - GV làm thí nghiệm tạo ra ba loại chùm sáng, yêu cầu quan sát và trả lời câu hỏi C 3 SGK - GV vẽ hình và hớng dẫn học sinh vẽ hình vào vở, điền từ thích hợp vào chỗ trống -GV quan sát và sửa chữa cho HS - Vậy chùm sáng nh thế nào gọi là chùm sáng phân kì, hội tụ, song song, hãy biểu diễn ? * HĐ 3 : Vận dụng - Yêu cầu đọc ghi nhớ - Vận dụng kiến thức đã học để trả lời C 4 , C 5 SGK - GV hớng dẫn và cho học sinh ghi bài đáp án đúng - Khi ngắm phân đội em thẳng hàng em phải làm thế nào ? Giải thích ? ánh sáng truyền đi theo đờng thẳng II/ Tia sáng và chùm sáng - HS đọc SGK *Biểu diễn đờng truyền của tia sáng - Quy ớc biểu diễn đờng truyền của tia sáng bằng một đờng thẳng có mũi tên chỉ hớng là một tia sáng *Ba loại chùm sáng C 3 . a) Chùm sáng song song gồm các tia sáng không giao nhau trên đờng truyền của chúng. b) Chùm sáng hội tụ gồm các tia sáng giao nhau trên đờng truyền của chúng. c) Chùm sáng phân kì gồm các tia sáng loe rộng ra trên đờng truyền của chúng. III/ Vận dụng C 4 . ánh sáng từ đèn phát ra đã truyền đến mắt ta theo đờng thẳng. C 5 . - Đặt mắt sao cho chỉ nhìn thấy kim gần mắt nhất không nhìn thấy hai kim còn lại. - Giải thích : Kim 1 là vật chắn sáng của kim 2, kim 2 là vật chắn sáng của kim 3. Do á/sáng truyền theo đờng thẳng nên á/sỏng từ kim 2, kim 3 bị chắn không tới mắt. 4- Củng cố (3 ) - Qua bài học hôm nay các em cần ghi nhớ những điều gì? - Học bài, đọc Có thể em cha biết . 5. Dăn dò (1) - Làm bài tập SBT 2.1 đến 2.4 V. Rút kinh nghiêm sau bài giảng: 5 Ngun ThÕ Vinh - Trêng THCS Ngun Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 Ngµy gi¶ng: Líp: TiÕt 3: øng dơng ®Þnh lt trun th¼ng ¸nh s¸ng I. mơc tiªu 1- KiÕn thøc - NhËn biÕt ®ỵc bãng tèi. Gi¶i thÝch ®ỵc v× sao cã hiƯn tỵng nhËt thùc vµ ngut thùc. 2- Kü n¨ng - VËn dơng ®Þnh lt trun th¼ng cđa ¸nh s¸ng gi¶i thÝch mét sè hiƯn tỵng trong thùc tÕ vµ hiĨu ®ỵc mét sè øng dơng cđa ®Þnh lt trun th¼ng ¸nh s¸ng. 3- Th¸i ®é - Nghiªm tóc trong lµm thÝ nghiƯm vµ ho¹t ®éng nhãm II. chn bÞ • §Ìn pin, pin tiĨu, tÊm b×a, mµn ch¾n iii. ph¬ng ph¸p: -Vấn đáp, gợi mở + Thí nghiệm + Diễn giảng Iv. tỉ chøc ho¹t ®éng d¹y häc 1- Tỉ chøc 2- KiĨm tra HS1: Ph¸t biĨu ®Þnh lt trun th¼ng ¸nh s¸ng ? §êng trun cđa ¸nh s¸ng ®ỵc biĨu diƠn nh thÕ nµo ? H·y biĨu diƠn ®êng trun cđa tia s¸ng , BT 2.2 SBT HS2 : Nªu ba lo¹i chïm s¸ng, BiĨu diƠn trªn h×nh vÏ ? 7A: 7B 7C: 3- Bµi míi Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß *H§1 : Quan s¸t h×nh thµnh kh¸i niƯm bãng tèi, bãng nưa tèi - Yªu cÇu ®äc TN, nªu dơng cơ TN - HD : §Ĩ ®Ìn ra xa ®Ĩ quan s¸t bãng ®Ìn râ h¬n, chó ý quan s¸t vïng s¸ng, tèi ®Ĩ tr¶ lêi c©u hái C 1 - Yªu cÇn tr¶ lêi c©u hái SGK. - Tõ ®ã ®iỊn cơm tõ thÝch hỵp vµo I/ Bãng tèi- bãng nưa tèi * ThÝ nghiƯm 1 : - HS ®äc TN, nghiªn cøu vµ lµm thÝ nghiƯm theo nhãm díi sù HD cđa GV®Ĩ tr¶ lêi c©u hái C 1 . Trªn mµn ch¾n vïng tèi ë gi÷a, vïng s¸ng ë xung quanh. - Vïng tèi : Do vËt c¶n nªn kh«ng nhËn ®ỵc ¸nh s¸ng tõ ngn s¸ng chiÕu tíi. - Vïng s¸ng : NhËn ®ỵc ¸nh s¸ng tõ ngn s¸ng chiÕu tíi. * NhËn xÐt : Trªn mµn ch¾n ®Ỉt phÝa sau vËt c¶n cã mét vïng 6 Nguyễn Thế Vinh - Trờng THCS Nguyễn Trãi Vật lý 7 - Năm học 2013-2014 nhận xét - Yêu cầu đọc TN SGK - HD : Thay 1 bóng đèn bằng 2 bóng đèn để tạo nguồn sáng rộng, quan sát tơng tự TN 1 để trả lời C 2 - Vì sao có vùng sáng hoàn toàn và vùng tối hoàn toàn, vùng sáng mờ ? - Hãy điền cụm từ thích hợp vào nhận xét? *HĐ2 : Hình thành khái niệm nhật thực và nguyệt thực. - Yêu cầu đọc thông tin SGK - GV kể câu truyện gấu ăn mặt trăng và đội quân La Mã. - Nhật thực là gì ? - Ban ngày lúc Mặt Trăng ở khoảng giữa Trái Đất và Mặt Trời. Bóng tối của Mặt Trăng n trên Trái Đất. Lúc này đứng ở chỗ bóng tối ta có quan sát đợc Mặt Trời không ? - Yêu cầu trả lời C 3 ? - Mặt Trăng phản chiếu ánh sáng Mặt Trời nên ban đêm ta nhìn thấy Mặt Trăng. - Quan sát H3.4 cho biết chỗ nào trên Trái Đất là ban đêm ? - Chỉ ra Mặt Trăng ở vị trí nào thì không nhận đợc ánh sáng từ Mặt Trời, không nhìn thấy Mặt Trăng gọi là nguyệt thực ? - Yêu cầu trả lời C 4 . * HĐ 3 : Vận dụng - Yêu cầu đọc ghi nhớ - Trả lời vận dụng không nhận đợc ánh sáng từ nguồn sáng tới gọi là bóng tối. * Thí nghiệm 2 : - HS làm TN theo HD C 2 . Vùng tối : Vùng 1 Vùng đợc chiếu sáng đầy đủ : Vùng 3 Vùng còn lại : Vùng 2 ( Sáng hơn vùng 1, tối hơn vùng 3) sáng mờ - Giải thích : + Vùng tối : Hoàn toàn không nhận đợc ánh sáng từ nguồn tới. + Vùng sáng : Nhận đợc tất cả ánh sáng từ các phần của nguồn sáng chiếu tới. + Vùng sáng mờ : Nhận đợc một ít ánh sáng (từ một phần của nguồn sáng chiếu tới). * Nhận xét : Trên màn chắn đặt phía sau vật cản có vùng chỉ nhận đợc ánh sáng từ một phần của nguồn sáng tới gọi là bóng nửa tối. II/ Nhật thực Nguyệt thực 1. Nhật thực: Khi Mặt Trăng nằm trong khoảng từ Mặt Trời đến Trái Đất thì trên Trái Đất xuất hiện bóng tối và bóng nửa tối , đứng ở chỗ bóng tối không nhìn thấy Mặt Trời gọi là nhật thực toàn phần, đứng ở chỗ bóng nửa tối chỉ nhìn thấy một phần của Mặt Trời gọi là nhật thực một phần. C 3 . Đứng ở nơi nhật thực toàn phần ta không nhìn thấy Mặt Trời. Trời tối lại vì lúc đó Mặt Trăng che hết Mặt Trời ( vật chắn ) không cho ánh sáng từ Mặt Trời đến Trái Đất. 2. Nguyệt thực - Phía sau Trái đất không nhận đợc ánh sáng Mặt Trời ( điểm A) - Vị trí 1 là bóng tối của Trái Đất * Khi Mặt Trăng bị Trái Đất che không đợc Mặt Trời chiếu sáng nữa, lúc đó ta không nhìn thấy Mặt Trăng gọi là hiện tợng nguyệt thực. C 4 . Mặt Trăng đứng ở vị trí 1 thì có nguyệt thực, vị trí 2 thì Trăng sáng. II/ Vận dụng C 5 .Miếng bìa cáng gần màn chắn thì vùng bóng nửa tối càng thu hẹp, khi miếng bìa sát màn chắn thì vùng bóng nửa tối hàu nh mất hẳn chỉ còn bóng tối. 7 Ngun ThÕ Vinh - Trêng THCS Ngun Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 - Híng dÉn HS lµm TN ®Ĩ tr¶ lêi C 6 . – Bãng ®Ìn sỵi ®èt ( d©y tãc ) : Ngn s¸ng hĐp nªn phÝa sau qun s¸ch lµ vïng tèi. - Bãng ®Ìn èng : Ngn s¸ng réng nªn phÝa sau qun s¸ch cã mét vïng tèi vµ vïng nưa tèi 4- Cđng cè (3 )’ - Qua bµi häc h«m nay c¸c em cÇn ghi nhí nh÷ng ®iỊu g×? - Lµm bµi tËp SBT 5. D¨n dß (1’) - Lµm l¹i TN víi miÕng b×a, qun s¸ch V. Rót kinh nghiªm sau bµi gi¶ng: Ngµy gi¶ng: Líp: TiÕt 4: §Þnh lt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng I. mơc tiªu 1- KiÕn thøc - TiÕn hµnh ®ỵc TN ®Ĩ nghiªn cøu ®êng ®i cđa tia s¸ng ph¶n x¹ trªn g¬ng. BiÕt x¸c ®Þnh tia tíi, tia ph¶n x¹, gãc tíi, gãc ph¶n x¹. Ph¸t biĨu ®ỵc ®Þnh lt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng. - BiÕt øng dơng ®Þnh lt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng ®Ĩ ®ỉi híng ®êng trun ¸nh s¸ng theo mong mn. 2- Kü n¨ng - BiÕt lµm TN, ®o gãc, quan s¸t ®êng trun cđa ¸nh s¸ng ®Ĩ t×m ra quy lt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng. 3- Th¸i ®é - Nghiªm tóc trong lµm thÝ nghiƯm vµ ho¹t ®éng nhãm II. chn bÞ • G¬ng ph¼ng. Ngn s¸ng t¹o tia s¸ng Thíc ®o ®é,Tê giÊy, hép vu«ng iii. ph¬ng ph¸p: -Vấn đáp, gợi mở + Thí nghiệm + Diễn giảng Iv. tỉ chøc ho¹t ®éng d¹y häc 1- Tỉ chøc 2- KiĨm tra • HS1: H·y gi¶i thÝch hiƯn tỵng nhËt thùc vµ ngut thùc? • HS2: KiĨm tra vë bµi tËp 7A: 7B 7C: 3- Bµi míi Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 8 Nguyễn Thế Vinh - Trờng THCS Nguyễn Trãi Vật lý 7 - Năm học 2013-2014 * HĐ1: Nghiên cứu sơ bộ tác dụng của ánh sáng - Cho HS soi gơng - Thấy hiện tợng gì trong gơng ? - GV thông báo KN ảnh của vật trong gơng. - Yêu cầu HS trả lời C 1 - Vậy ánh sáng tới gơng thì đi tiếp nh thế nào ? *HĐ3 : hình thành khái niệm phản xạ ánh sáng và định luật - Yêu cầu đọc TN, nêu dụng cụ, GV giới thiệu dụng cụ và HD HS làm TN. - GV chỉ ra tia tới, tia phản xạ - ánh sáng đến gơng phẳng sau đó còn có hớng cũ nữa hay không ? - GV giới thiệu đờng pháp tuyến và mặt phẳng chứa tia tới và đờng pháp tuyến - Yêu cầu HS làm TN, quan sát xem tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào - HD : Đặt tờ giấy trùng với mặt phẳng chứa tia tới và đờng pháp tuyến sau đó thay đổi mặt phẳng tờ giấy quan sát xem có hứng đợc tia phản xạ không - Từ TN hãy điền kết luận SGK ? - Yêu cầu HS đọc thông tin về góc tới và góc phản xạ SGK - Hãy dự đoán về số đo của góc phản xạ so với góc tới ? - HD HS làm TN và đo góc tới, góc phản xạ so sánh điền vào bảng kết quả. - Từ TN hãy điền từ vào kết luận. - Kết luận trên cũng đúng với các môi trờng trong suốt khác. - Yêu cầi đọc 2 kết luận SGK, đó là nội dung định luật phản xạ ánh sáng - Yêu cầu đọc thông tin SGK . I/ Gơng phẳng * Quan sát - HS làm theo HD của GV - Hình ảnh của một vật quan sát đợc trong g- ơng gọi là ảnh của vật tạo bởi gơng. C 1 . Vật nhẵn bóng, phẳng đều có thể là gơng phẳng ví dụ : Tấm kính, tấm kim loại, mặt n- ớc phẳng . II/ Định luật phản xạ ánh sáng * Thí nghiêm : - HS làm TN theo HD - SI : Tia tới ; IR : Tia phản xạ - Vẽ hình và trả lời câu hỏi S N R I Hiện tợng ánh sáng đến gơng phẳng bị đổi hớng gọi là hiện tợng phản xạ ánh sáng. 1. Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng nào ? C 2 .IN : Đờng pháp tuyến - HS làm theo HD * Kết luận : Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đờng pháp tuyến 2. Phơng của tia phản xạ quan hệ thế nào với phơng của tia tới ? Góc SIN = i gọi là góc tới Góc NIR = r gọi là góc phản xạ a) HS dự đoán b) TN kiểm tra Góc tới Góc phản xạ 60 0 60 0 45 0 45 0 30 0 30 0 * Kết luận : Góc phản xạ luôn luôn bằng góc tới. 3. Định luật phản xạ ánh sáng SGK 4. Biểu diễn gơng phẳng và các tia sáng trên giấy. S N R 9 Nguyễn Thế Vinh - Trờng THCS Nguyễn Trãi Vật lý 7 - Năm học 2013-2014 GV vẽ và HD HS vẽ theo. - Yêu cầu HS vẽ tia phản xạ ở C 3 - HD : Muốn vẽ tia phản xạ ta phải biết điều gì ? - Hãy đo góc tới để vẽ tia phản xạ sao cho góc tới bằng góc phản xạ ? - Cho HS làm C 4 - HD : b) Vẽ tia phản xạ thẳng đứng từ dới lên Vẽ pháp tuyến là phân giác của góc hợp bởi tia tới và tia phản xạ Vẽ gơng vuông góc với pháp tuyến G I G : Gơng phẳng SI : Tia tới IR : Tia phản xạ Góc SIN = i gọi là góc tới Góc NIR = r gọi là góc phản xạ IN : Pháp tuyến C 3 . HS lên bảng vẽ - HS đọc ghi nhớ C 4 . a). HS tự vẽ b) N R S G I 4- Củng cố (3 ) - Qua bài học hôm nay các em cần ghi nhớ những điều gì? 5. Dăn dò (1) - Học bài Làm bài tập SBT V. Rút kinh nghiêm sau bài giảng: Ngày giảng: Lớp: Tiết 5: ảnh của vật tạo bởi gơng phẳng I. mục tiêu 1- Kiến thức Nêu đợc tính chất của ảnh tạo bởi gơng phẳng. Vẽ đợc ảnh của một vật đặt trớc gơng phẳng. 2- Kỹ năng Làm đợc thí nghiệm tạo ảnh của vật qua gơng phẳng và xác định đợc vị trí của ảnh để nghiên cứu tính chất của ảnh qua gơng phẳng. 3- Thái độ Nghiêm túc khi nghiên cứu hiện tợng trừu tợng. II. chuẩn bị Gơng phẳng. Tấm kính trong. 2 quả pin. Tờ giấy. iii. phơng pháp: 10 [...]... KL cã ®óng kh«ng ? ) 2 §é lín cđa ¶nh cã b»ng ®é lín cđa vËt - GV HD rót ra KL ®óng kh«ng - VËy ®é lín cđa ¶nh so víi vËt th× sao ? - HS ®äc TN - GV yªu cÇu ®äc TN - HD HS lµm TN lu ý ®¸nh dÊu vÞ trÝ cđa C :- Lµm TN theo HD 2 qu¶ pin sau tÊm kÝnh ( g¬ng ), ®Ỉt giÊy ë * KÕt ln : §é lín cđa ¶nh cđa mét vËt díi kÝnh, kỴ ®êng th¼ng, ®Ỉt qu¶ pin ë trt¹o bëi g¬ng ph¼ng b»ng ®é lín cđa vËt íc g¬ng ( vËt )... ®éng cµng lín ( nhá ) ©m ph¸t ra cµng cao (thÊp) III/ vËn dơng C5: VËt cã tÇn sè 70 HZ dao ®éng nhanh h¬n VËt cã tÇn sè 50HZ ph¸t ra ©m thÊp h¬n C6: Khi vỈn d©y ®µn c¨ng nhiỊu th× tÇn sè dao ®éng lín ©m ph¸t ra cao Khi vỈn d©y ®µn c¨ng Ýt th× tÇn sè dao ®éng nhá ©m ph¸t ra thÊp C7: Ch¹m miÕng b×a vµo hµng lç ë gÇn t©m ®Üa ©m ph¸t ra cao h¬n 24 Ngun ThÕ Vinh - Trêng THCS Ngun Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc... G¶y m¹nh d©y ®µn th× tiÕng ®µn to vµ biªn ®é lín C5: TH ë trªn : Biªn ®é lín TH ë díi : Biªn ®é nhá C6: M¸y thu thanh ph¸t ra ©m to th× biªn ®é dao - H·y íc lỵng ®é to cđa tiÕng ån ®éng cđa mµng loa lín, khi ph¸t ra ©m nhá th× trªn s©n trêng giê ra ch¬i n»m biªn ®é dao ®éng cđa mµng loa nhá trong kho¶ng nµo ? C7: Giê ra ch¬i trªn s©n trêng cã tiÕng ån kho¶ng 70 -80dB 4- Cđng cè - Qua bµi häc h«m nay c¸c... m«i trêng nh : R¾n, láng, khÝ vµ kh«ng thĨ trun qua ch©n kh«ng - ë c¸c vÞ trÝ cµng gÇn (xa) ngn ©m th× ©m nghe cµng to (nhá) 5 VËn tèc trun ©m C6: VËn tèc trun ©m trong thÐp lín h¬n vËn tèc trun ©m trong níc, vËn tèc trun ©m trong níc lín h¬n vËn tèc trun ©m trong kh«ng khÝ II/ VËn dơng C7: ¢m thanh xung quanh trun ®Õn tai ta H§3: VËn dơng nhê m«i trêng kh«ng khÝ - Cho tr¶ lêi C7 C8: Hai ngêi bëi cã...Ngun ThÕ Vinh - Trêng THCS Ngun Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 -Vấn đáp, gợi mở + Thí nghiệm + Diễn giảng Iv tỉ chøc ho¹t ®éng d¹y häc 1- Tỉ chøc 2- KiĨm tra (5’ ) HS1: Ph¸t biĨu ®Þnh lt ph¶n x¹ ¸nh s¸ng ? X¸c ®Þnh tia tíi trong h×nh vÏ ? R I • HS2 : BT 4.1 SBT 7A: 7B 7C: 3- Bµi míi Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß * H§1: Nghiªn cøu... * §é lƯch lín nhÊt so víi vÞ trÝ c©n b»ng Cđa nã ®ỵc gäi lµ biªn ®é dao ®éng C2: §Çu thíc lƯch khái vÞ trÝ c©n b»ng cµng nhiỊu (Ýt), biªn ®é dao ®éng cµng lín (nhá), ©m ph¸t ra cµng to (nhá) * ThÝ nghiƯm 2 : C3: Qu¶ cÇu bÊc lƯch cµng nhiỊu (Ýt) chøng tá biªn ®é dao ®éng cđa mỈt trèng cµng lín (nhá) tiÕng trèng cµng to (nhá) * KÕt ln :¢m ph¸t ra cµng to khi biªn ®é dao ®éng cđa ngn ©m cµng lín II/ ®é... - ¶nh ¶o - §é lín b»ng vËt - Kho¶ng c¸ch tõ ¶nh ®Õn g¬ng b»ng kho¶ng c¸ch tõ vËt ®Õn g¬ng 6 ¶nh t¹o bëi g¬ng ph¼ng vµ g¬ng cÇu låi cã nh÷ng tÝnh chÊt gièng vµ kh¸c nhau: + Gièng : §Ịu lµ ¶nh ¶o + Kh¸c : ¶nh t¹o bëi g¬ng ph¼ng b»ng vËt ¶nh t¹o bëi g¬ng cÇu låi nhá h¬n vËt 7 Khi vËt ë gÇn g¬ng cÇu lâm cho ¶nh ¶o lín h¬n vËt 8 ¶nh ¶o t¹o bëi g¬ng cÇu lâm kh«ng høng ®ỵc trªn mµn ch¾n vµ lín h¬n vËt - ¶nh... 26 Ngun ThÕ Vinh - Trêng THCS Ngun Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 Líp: TiÕt 14: M«i trêng trun ©m I mơc tiªu 1- KiÕn thøc: HS biÕt ®ỵc ©m trun ®ỵc trong m«i trêng nµo vµ kh«ng trun ®ỵc trong m«i trêng nµo ? HS so s¸nh ®ỵc vËn tèc trun ©m trong c¸c m«i trêng r¾n, láng, khÝ 2- Kü n¨ng: Lµm TN suy ra sù trun ©m trong c¸c m«i trêng : R¾n, láng, khÝ 3- Th¸i ®é: Nghiªm tóc trong ho¹t ®éng nhãm,... chÊt láng ©m cã trun ®ỵc qua kh«ng ? -Yªu cÇu quan s¸t TN cđa GV - Cã nghe ®ỵc ©m tõ ®ång hå ph¸t ra kh«ng ? VËy trong chÊt láng ©m cã C2: Biªn ®é dao ®éng cđa qu¶ cÇu bÊc thø 1 lín h¬n biªn ®é dao ®éng cđa qu¶ cÇu bÊc thø 2 chøng tá cµng gÇn ngn ©m th× ©m cµng to, cµng xa ngn ©m th× ©m cµng nhá 2 Sù trun ©m trong chÊt r¾n C3: ¢m trun ®Õn tai b¹n C qua m«i trêng chÊt r¾n 3 Sù trun ©m trong chÊt láng... mở + Diễn giảng IV C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 1- Tỉ chøc 2- KiĨm tra (3’ ) C¸c ngn ©m cã chung nhau ®Ỉc ®iĨm g× ? H·y lÊy vÝ dơ vỊ ngn ©m ? 7A: 7B 7C: 3- Bµi míi Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 23 Ngun ThÕ Vinh - Trêng THCS Ngun Tr·i – VËt lý 7 - N¨m häc 2013-2014 * H§1 : T×m hiĨu mèi quan hƯ gi÷a dao ®éng nhanh, chËm vµ kh¸i niƯm tÇn sè - Yªu cÇu ®äc TN, nªu dơng cơ TN - GV . : Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta. III / Nguồn sáng và vật sáng C 3 Vật tự phát ra ánh sáng : Dây tóc bóng đèn. -Vật hắt lại ánh sáng do vật khác chiếu tới :. Nguyễn Trãi Vật lý 7 - Năm học 2013-2014 2- Đề Bài I- Chọn phơng án đúng: 1. Nguồn sáng có đặc điểm gì ? A. Truyền ánh sáng đến mắt ta B. Chiếu ánh sáng vật xung quanh C. Phản chiếu ánh sáng D ra ánh sáng gọi là nguồn sáng. Dây tóc bóng đèn phát sáng và mảnh giấy trắng hắt lại ánh sáng từ vật khác chiếu vào nó gọi chung là vật sáng IV/ Vận dụng C 4 . Bạn Thanh đúng vì ánh sáng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án vật lí 7 cả năm, Giáo án vật lí 7 cả năm,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN