0

Giáo án vật lí 9 chi tiết

271 770 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 22:11

Trang - 1 – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Giaùo aùn : Vaät lí 9 Trang - 2 – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Tuần: 1 Tiết: 1 Ngày soạn 01/8/2012 Ngày dạy: 06/8/2012 §1 SỰ PHỤ THUỘC CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀO HIỆU ĐIỆN THẾ GIỮA HAI ĐẦU DÂY DẪN I. MỤC TIÊU. - Nêu được cách bố trí và tiến hành TN khảo sát sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. - Vẽ và sử dụng đồ thò biểu diễn mối quan hệ I, U từ số liệu thực nghiệm. - Nêu được kết luận về sự phụ thuộc của cường độ dòng điện và hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. II. CHUẨN BỊ. * Đối với mỗi nhóm HS. - 1 dây điện trở bằng nikêlin chiều dài 1m, đường kính 0,3mm, dây này được quấn sẵn trên trụ sứ (gọi là điện trở mẫu). - 1 ampe kế có giới hạn đo 1,5A và độ chia nhỏ nhất 0,1A. - 1 vôn kế có giới hạn đo 6V và độ chia nhỏ nhất 0,1V. - 1 công tắc. - 1 nguồn điện 6V. - 7 đoạn dây nối, mỗi đoạn dài khoảng 30cm. III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH. TR GIÚP CỦA GV HỌAT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG Hoạt động 1 (10 phút) Ôn lại những kiến thức liên quan đến bài học. - GV hướng dẫn HS ôn lại những kiến thức về điện đã học ở lớp 7 dựa vào sơ đồ hình 1.1 SGK. * Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: - Để đo cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn và hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn, cần dùng những dụng cụ Trả lời câu hỏi của GV. - Dùng ampe kế. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Giáo án : Vật lí 9 Trang - 3 – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. TR GIÚP CỦA GV HỌAT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG gì? - Nêu nguyên tắc sử dụng những dụng cụ đó? - Mắc nối tiếp với nhau. Hoạt động 2 (15 phút) Tìm hiểu sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn. * Yêu cầu HS tìm hiểu sơ đồ mạch điện hình 1.1 SGK. * Theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm mắc mạch điện thí nghiệm. * Yêu cầu đại diện một vài HS trả lời C1. a. Tìm hiểu sơ đồ mạch điện hình 1.1 như yêu cầu trong SGK. b. Tiến hành thí nghiệm. - Các nhóm HS mắc mạch điện theo sơ đồ hình 1.1 SGK. - Tiến hành đo, ghi các kết quả đo được vào bảng 1 trong vở. - Thảo luận nhóm để trả lời C1. I Thí nghiệm: 1.Sơ đồ mạch điện: 2.Tiến hành thí nghiệm: C1:Từ kết quả thí nghiệm, ta thấy: khi tăng, (hoặc giảm) hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn bao nhiêu lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn cũng tăng (hoặc giảm) bấy nhiêu lần. Hoạt động 3 (10 phút) Vẽ và sử dụng đồ thò để rút ra kết luận. * Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Đồ thò biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế có đặc điểm gì? * Yêu cầu HS trả lời C2. a. Từng HS đọc phần thông báo về dạng đồ thò trong SGK để trả lời câu hỏi của GV. b. Từng HS làm C2. II/ đồ thò biểu diến sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào HĐT: 1.Dạng đồ thò: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Giáo án : Vật lí 9 Trang - 4 – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. TR GIÚP CỦA GV HỌAT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG - Hướng dẫn HS xác đònh các điểm biểu diễn, vẽ một đường thẳng đi qua góc tọa độ, đồng thời đi qua gần tất cả các điểm biểu diễn. Nếu có điểm nào nằm quá xa đường biểu diễn thì phải tiến hành đo lại. * Yêu cầu đại diện một vài nhóm nêu kết luận về mối quan hệ giữa I và U. c. Thảo luận nhóm, nhận xét dạng đồ thò, rút ra kết luận. C2: 2.Kết luận :SGK Hoạt động 4 (10 phút) Củng cố và vận dụng * Yêu cầu HS nêu kết luận về mối quan hệ giữa U, I. - Đồ thò biểu diễn mối quan hệ này có đặc điểm gì? - Yêu cầu HS tự đọc phần ghi nhớ trong SGK rồi trả lời câu hỏi. * Yêu cầu HS trả lời C5 - HS làm tiếp C3, C4. • Hướng dẫn về nhà:  Học thuộc phần ghi nhớ  Đọc thêm mục “Có thể em chưa biết”. Làm BT 1 SBT a. Từng HS chuẩn bò trả lời câu hỏi của GV. b. Từng HS chuẩn bò trả lời C5. III/ Vận dụng: C3: U=2,5V → I=0,5A U=3,5V → I=0,7A → Muốn xác đònh giá trò U,I ứng với một điểm M bất kỳ trên đồ thò ta làm như sau: • Kẻ đường thẳng song song với trục hoành, cắt trục tung tại điểmcó cường độ I tương ứng. • Kẻ đường thẳng song song với trục tung, cắt trục hoành tại điểmcó HĐT U tương ứng. C4:Các giá trò còn thiếu: 0.125A; 4V; 5V; 0.3A. *Ghi nhớ: -Cường độ dòng điện chạy qua một dây dẫn tỉ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Giáo án : Vật lí 9 Trang - 5 – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. TR GIÚP CỦA GV HỌAT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn đó. -Đồ thò biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào HĐT giữa hai đầu dây dẫn là 1 dường thẳng đi qua gốc tọa độ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Giáo án : Vật lí 9 Trang - 6 – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Tuần: 1 Tiết: 2 Ngày soạn:02/8/2012 Ngày dạy: 10/8/2012 §2 ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN ĐỊNH LUẬT ÔM I. MỤC TIÊU. - Nêu được điện trở của dây dẫn đặc trưng cho mức cản trở dòng điện của dây dẫn đó. - Nêu được điện trở của dây dẫn được xác đònh như thế nào và có đơn vò đo là gì. Phát biểu được đònh luật m đối với đoạn mạch có điện trở Xác đònh được điện trở của đoạn mạch bằng vôn kế và ampe kế. II. CHUẨN BỊ. * Đối với GV. Nên kẻ sẵn bảng ghi giá trò thương số U/I đối với mỗi dây dẫn dựa vào số liệu trong bảng 1 và bảng 2 ở bài trước (có thể kẻ theo mẫu dưới dây) Thương số U/I đối với mỗi dây dẫn. Lần đo Dây dẫn 1 Dây dẫn 2 1 2 3 4 Trung bình cộng III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH. TR GIÚP CỦA GV HỌAT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG Hoạt động 1 (10 phút) Ôn lại các kiến thức có liên quan đến bài mới. * Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau: - Nêu kết luận về mối quan hệ giữa cường độ dòng điện và hiệu điện thế? Từng HS chuẩn bò, trả lời câu hỏi của GV. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Giáo án : Vật lí 9 Trang - 7 – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. TR GIÚP CỦA GV HỌAT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG - Đồ thò biểu diễn mối quan hệ đó có đặc điểm gì? * Đặt vấn đề như SGK. Hoạt động 2 (10 phút) Xác đònh thương số U I đối với mỗi dây dẫn. * Theo dõi, kiểm tra giúp đỡ các HS yếu tính toán cho chính xác. * Yêu cầu một vài HS trả lời C2 và cho cả lớp thảo luận. a. Từng HS dựa vào bảng 1 và bảng 2 ở bài trước, tính thương số I U đối với mỗi dây dẫn. b. Từng HS trả lời C2 và thảo luận với cả lớp. I Điện trở của dây dẫn 1.xác đònh thương số U I đối với mỗi dây dẫn. C2: • Thương số U I không đổi với vật dẫn cố đònh. • Giá trò U I khác nhau với các vật dẫn khác nhau. Hoạt động 3 (10 phút) Tìm hiểu khái niệm điện trở. * Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi sau: - Tính điện trở của một dây dẫn bằng công thức nào? - Khi tăng hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn lên hai lần thì điện trở của nó tăng mấy lần? Vì sao? - Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn là 3V, dòng điện chạy qua có có cường độ là 250mA. Tính điện trở của dây. - Hãy đổi các đơn vò sau: 0,5 MΩ = ………KΩ = ……… Ω. - Nêu ý nghóa của điện trở. a. Từng học sinh đọc phần thông báo khái niệm điện trở trong SGK. b. Cá nhân suy nghó và trả lời các câu hỏi GV đưa ra. 2. Điện trở: a. Công thức tính điện trở: R= U I b. Kí hiệu: c. Đơn vò: Đơn vò điển trở là Ôm. Kí hiệu: Ω . • Các đơn vò khác: Kílôôm(K Ω )1K Ω =1000 Ω Mêgaôm(M Ω ): 1M Ω =1.000.000 Ω • nghóa:điện trở biểu thò mức độ cản trở dòng điện nhiều hay ít của dây dẫn. Hoạt động 4 (5 phút) Phát biểu và viết hệ thức II/ Đònh luật Ôm: 1. Hệ thức đònh …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Giáo án : Vật lí 9 Trang - 8 – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. TR GIÚP CỦA GV HỌAT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG của đònh luật m * Yêu cầu một vài HS phát biểu đònh luật Ôm. Từng HS viết hệ thức của đònh luật Ôm vào vở và phát biểu đònh luật. luật: U I R = U:đo bằng vôn.(V) I: đo bằng Ampe(A) R: đo bằng Ôm( Ω ). 2.Đònh luật Ôm: SGK. Hoạt động 5 (10 phút) Củng cố bài học và vận dụng. * Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi: - Công thức I U R = dùng để làm gì? - Từ công thức này có thể nói rằng U tăng bao nhiêu lần thì R tăng bấy nhiêu lần được không? Tại sao? * Gọi một vài HS lên bảng giải C3, C4 và trao đổi với cả lớp. * GV chính xác hóa các câu hỏi trả lời của HS. • Hướng dẫn về nhà:  Ôn lại bài 1 và đọc kỹ bài 2.  Chuẩn bò mẵu báo cáo thực hành. Làm BT 2 SBT a) Từng HS trả lời các câu hỏi GV đưa ra. b) Từng HS giải C3 và C4. - Dùng để xác đònh điện trở của mạch điện - Vì U và R là 2 đại lượng tỉ lệ thuận nên có thể nói như vậy. III/ Vận dụng: C3: Tóm tắt: R=12 Ω I=0,5A U=? HĐT giữa hai đầu dây tóc U I R = → U=I.R=12.0,5=6V C4: Vì cùng 1 HĐT đặt vào hai đầu các dây dẫn khác nhau, I tỉ lệ nghòch với R. Nên R 2 =3R 1 thì I 1 =3I 2 . Ghi nhớ:  Đònh luật Ôm: cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu dây vvà tỉ lệ nghòch với điện trở của dây. Điện trở dây dẫn được tính bằng công thức U R I = …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Giáo án : Vật lí 9 Trang - 9 – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Tuần: 2 Tiết: 3 Ngày soạn06/8/2012 Ngày dạy:13/8/2012 §3 THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN BẰNG AMPE KẾ VÀ VÔN KẾ I. MỤC TIÊU. - Xác đònh được điện trở của dây dẫn bằng vôn kế và ampe kế. II. CHUẨN BỊ. * Đối với mỗi nhóm HS. - 1 dây dẫn có điện trở chưa biết giá trò 1 nguồn điện có thể điều chỉnh được các giá trò hiệu điện thế từ 0 đến 6V một cách liên tục. - 1 ampe kế có giới hạn đo 1,5A và độ chia nhỏ nhất 0,1A. - 1 vôn kế có giới hạn đo 6V và độ chia nhỏ nhất 0,1V - 1 công tắc điện. - 7 đoạn dây nối, mỗi đoạn dây dài khoảng 30cm. Mỗi HS chuẩn bò sẵn báo cáo thực hành như mẫu, trong đó đã trả lời các câu hỏi của phần 1. * Đối với GV. Chuẩn bò ít nhất một đồng hồ đa năng. III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH. HỌAT ĐỘNG HỌC CỦA HS TR GIÚP CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động 1 (10 phút) Trình bày phần trả lời câu hỏi trong báo cáo thực hành. a. Từng HS chuẩn bò trả lời câu hỏi nếu GV yêu cầu. - Công thức tính điện trở U R I = - Muốn đo cường độ dòng điện ta dùng ampe kế, cần đo hiệu điện thế thì dùng vôn kế b. Từng HS vẽ sơ đồ mạch điện TN * Kiểm tra việc chuẩn bò báo cáo thực hành của HS. * Yêu cầu một HS nêu công thức tính điện trở. * Yêu cầu một vài HS trả lời câu b và câu c. * Yêu cầu một HS lên bảng vẽ sơ đồ mạch điện …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Giáo án : Vật lí 9 Trang - 10 – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (có thể trao đổi nhóm) thí nghiệm. * Nhắc lại cách mắc các dụng cụ vào mạch điện. * hướng dẫn học sinh đọc các giá trò trên dụng cụ đo. Hoạt động 2 (35 phút) Mắc mạch điện theo sơ đồ và tiến hành đo. - Hs liệt kê các thiết bò như : ampe kế, vôn kế, nguồn, khóa K, điện trở. - Ampe kế được mắc nối tiếp với điện trở và vôn kế được mắc song song với điện trở. a. Các nhóm HS mắc mạch điện theo sơ đồ đã vẽ. b. Tiến hành đo, ghi kết quả vào bảng. c. Cá nhân hoàn thành bản báo cáo để nộp d. Nghe giáo viên nhận xét để rút kinh nghiệm cho bài sau. - Nêu các thiết bò điện có trong sơ đồ điện ? - Nguyên tắc để mắc ampe kế và vôn kế ? * Theo dõi, giúp đỡ, kiểm tra các nhóm mắc mạch điện, đặc biệt là khi mắc vôn kế và ampe kế. * Theo dõi, nhắc nhỡ mọi HS đều phải tham gia hoạt động tích cực. * Yêu cầu HS nộp báo cáo thực hành. * Nhận xét kết quả, tinh thần và thái độ thực hành của một vài nhóm. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Giáo án : Vật lí 9 [...]... Giáo án : Vật lí 9 Trang - 29 – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… TR GIÚP CỦA GIÁO VIÊN biểu điều cần ghi nhớ của bài học này HỌAT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG Duyệt của tổ trưởng Tuần: 5 Tiết: 9 Ngày soạn: 25/8/2013 9 SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO VẬT LIỆU LÀM DÂY DẪN ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Giáo án. .. trở của các dây • Tiết diện tăng gấp 3 thì dẫn có cùng chi u dài và điện trở của dây giảm 3 lần R làm từ cùng 1 loại vật R3 = 3 liệu thì tỉ lệ nghòch với • Điện trở của các dây dẫn tiết diện của dây có cùng chi u dài và làm từ cùng 1 loại vật liệu thì tỉ lệ nghòch với tiết diện của dây ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Giáo án : Vật lí 9 Trang - 28 – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... làm bằng vật liệu đó có trở suất của một số chất và trả chi u dài 1m và có tiết diện là 1m2 lời câu hỏi của GV Kí hiệu: ρ (đọc là rô) Ωm ( ôm mét) - Ở đoạn dây đồng có chi u dài Đơn vò: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Giáo án : Vật lí 9 Trang - 33 – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… TR GIÚP CỦA GIÁO VIÊN... ) l :chi u dài dây dẫn (m) S: tiết diện dây dẫn (m2) c Tính theo bước 3 d Rút ra công thức điện trở của dây dẫn và nêu đơn vò đo ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Giáo án : Vật lí 9 Trang - 34 – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… TR GIÚP CỦA GIÁO VIÊN của điện trở vào chi u dài của các dây dẫn có cùng tiết. .. cách điện, dài 80cm, tiết diện 1mm 2 - Một đoạn dây thép dài 50cm, tiết diện 30mm2 - 1 cuộn dây hợp kim dài 10m, tiết diện 0,1mm2 III TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH TR GIÚP CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động 1 (8 phút) Tìm hiểu về công dụng của dây dẫn và các loại dây dẫn HỌAT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Giáo án : Vật lí 9 Trang - 22 – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Giáo án : Vật lí 9 Trang - 25 – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tuần: 4 Tiết: 8 Ngày soạn:24/8/2013 §8 SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO TIẾT DIỆN DÂY DẪN I MỤC TIÊU - Xác đònh được bằng thí nghiệm mối quan hệ giữa điện trở dây dẫn với tiết diện dây dẫn - Nêu được mối quan hệ giữa điện trở của dây dẫn với tiết diện dây dẫn - Vận... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… TR GIÚP CỦA GIÁO VIÊN diện và làm từ cùng một vật liệu phụ thuộc vào chi u dài dây như thế nào? * Đề nghò một HS khác trình bày lời giải một trong số các bài tập đã ra cho HS làm ở nhà * Nhận xét câu trả lời và lời giải của hai HS trên HỌAT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Giáo án : Vật lí 9 Trang - 27 – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... nghiệm kiểm tra theo mục 2 phần II trong SGK và đối chi u kết quả thu được với dự đoán đã nêu theo yêu cầu của C1 và nêu nhận xét II/ Sự phụ thuộc của điện trở vào chi u dài dây dẫn 1.Dự kiến cách làm: Đo điện trở của những dây dẫn có chi u dài l 2l, 3l nhưng có tiết diện như nhau và làm từ cùng một loại vật liệu C1: Dây dẫn có chi u dài l có điện trở R Dự đoán: Dây dài 2l có điện trở 2R Dây dài 3l có điện... điện: - Kết luận: Điện trở của dây dẫn tỉ lệ thuận với chi u dài của dây Kết luận: Điện trở của dây dẫn tỉ lệ thuận với chi u dài của dây ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Giáo án : Vật lí 9 Trang - 24 – ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… TR GIÚP CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động 4 (7 phút) Củng cố và vận dụng * Có... 1 cuộn dây bằng Inox, trong đó dây dẫn có tiết diện S = 0,1mm 2 và có chi u dài l= 2m được ghi rõ - 1 cuộn dây bằng nikêlin với dây dẫn có tiết diện S = 0,1mm 2 và có chi u dài l= 2m - 1 cuộn dây bằng nicrom với dây dẫn có tiết diện S = 0,1mm2 và có chi u dài l= 2m - 1 ampe kế có giới hạn đo 1,5A và độ chia nhỏ nhất 0,1A - 1 vôn kế có giới hạn đo 6V và độ chia nhỏ nhất 0,1V - 1 nguồn điện 6V - 1 công . U R I = …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Giáo án : Vật lí 9 Trang - 9 – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Tuần: 2 Tiết: 3 Ngày soạn06/8/2012 Ngày dạy:13/8/2012 §3. R AC =R 1,2 +R 3 =40+20=60 Ω …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Giáo án : Vật lí 9 Trang - 14 – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. TR GIÚP CỦA GIÁO VIÊN HỌAT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG Tuần: 3 Tiết: 5 Ngày. Ω …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Giáo án : Vật lí 9 Trang - 19 – …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. TR GIÚP CỦA GIÁO VIÊN HỌAT ĐỘNG CỦA HS NỘI DUNG đầu
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án vật lí 9 chi tiết, Giáo án vật lí 9 chi tiết,