0

Giáo án vật lí 9 năm 2014

134 830 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 22:01

Gi¸o ¸n vËt lÝ 9 N¨m häc 2013-2014 Ngµy 11/09/2012 Bµi 1: Sù phơ thc cđa cêng ®é dßng ®iƯn vµo hiƯu ®iƯn thÕ gi÷a hai ®Çu d©y dÉn I. Mơc tiªu: - Nêu cách bố trí và tiến hành thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc của I vào U. - Vẽ, sử dụng được đồ thò biểu diễn sự phụ thuộc của I vào U. Nêu kết luận về mối quan hệ giữa I và U -Làm thí nghiệm, vẽ đồ thò. -Nghiêm túc, cẩn thận, chính xác khi làm thí nghiệm. II. Chn bÞ: GV: Gi¸o ¸n, 1 am pe kÕ, 1 v«n kÕ, 1 c«ng t¾c, 1 ngn ®iƯn, 7 ®o¹n d©y nèi. HS: 1 ®iƯn trë b»ng nikelin dµi 1m, d=0,3mm , 1 am pe kÕ III. TiÕn tr×nh d¹y häc: 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc: 2. KiĨm tra bµi cò: Thay b»ng giíi thiƯu ch¬ng tr×nh VËt lý 9 vµ c¸c dơng cơ häc tËp 3. Bµi míi: §V§: SGK trang 4 GV: §Ĩ ®o cêng ®é dßng ®iƯn ch¹y qua ®Ìn vµ U gi÷a 2 ®Çu bãng ®Ìn cÇn nh÷ng dơng cơ g×.? HS tr¶ lêi miƯng Gåm: Ngn ®iƯn, c«ng t¾c, ampe kÕ, v«n kÕ, ®o¹n d©y ®ang xÐt (®iƯn trë) GV: Nªu nguyªn t¾c sư dơng ampe kÕ vµ v«n kÕ? HS: CÇn sư dơng am pe kÕ vµ v«n kÕ : + Víi ph¶i m¾c nèi tiÕp víi Kho¸ vµ chèt (+) nèi víi cùc d¬ng cđa ngn. + Víi ph¶i m¾c song song víi kho¸ GV:Yªu cÇu HS t×m hiĨu s¬ ®å m¹ch ®iƯn (h1.1) nh yªu cÇu trong SGK GV:Yªu cÇu HS: + M¾c m¹ch ®iƯn theo s¬ ®å trªn + TiÕn hµnh ®o, ghi kÕt qu¶ ®o ®ỵc vµo b¶ng 1,th¶o ln nhãm vµ tr¶ lêi c©u hái C1 - §¹i diƯn nhãm tr¶ lêi C1 + Khi t¨ng (hc gi¶m) U gi÷a hai ®Çu d©y dÉn bao nhiªu lÇn th× I ch¹y qua d©y dÉn ®ã còng t¨ng hc gi¶m bÊy nhiªu lÇn. GV: Dùa vµo b¶ng sè liƯu tiÕn hµnh ë thÝ nghiƯm h·y vÏ c¸c ®iĨm øng víi mçi cỈp gi¸ trÞ cđa U,I? GV: §å thÞ biĨu diƠn sù phơ thc cđa I vµo U cã ®Ỉc ®iĨm g×.? Tõng HS lµm C2 - HS tr¶ lêi C2 GV: Tõ d¹ng ®å thÞ em rót ra kÕt ln g×. ? 1. ThÝ nghiƯm a. S¬ ®å m¹ch ®iƯn. b. TiÕn hµnh thÝ nghiƯm 2. §å thÞ biĨu diƠn sù phơ thc cđa c- êng ®é dßng ®iƯn vµo hiƯu ®iƯn thÕ. a. D¹ng ®å thÞ: Ngun ViÕt C¬ng Trêng THCS H¬ng L©m 1 U (V) 1,5 3,0 4,5 6 7,5 0,3 I 1 U 1 U 2 I 2 A A B + - K A V I (A) Gi¸o ¸n vËt lÝ 9 N¨m häc 2013-2014 - HS ®äc kÕt ln SGK 0 b,KÕt ln: SGK tr 5 4.VËn dơng: HS:Tr¶ lêi c©u hái C3 HS th¶o ln nhãm vµ tr¶ lêi c©u hái C3, C4 HS tr¶ lêi C5 (®Çu bµi) C3 - Tõ ®å thÞ h×nh trªn, trªn trơc hoµnh x¸c ®Þnh ®iĨm cã U = 2,5V (U 1 ) - Tõ U 1 kỴ song song víi trơc tung c¾t ®å thÞ t¹i K. - Tõ K kỴ // víi trơc hoµnh c¾t trơc tung t¹i ®iĨm I 1 . - §äc trªn trơc tung ta cã I 1 = 0,5A + T¬ng tù: U 2 = 3,5 (v) I 2 = 0,7A. C4 + C¸c gi¸ trÞ cßn thiÕu: 0,125A; 4V; 5V; 0,3A 5. Hướng dẫn học ở nhà: Bài vừa học: Học thuộc nghi nhớ, làm bài tập 1.1 đến 1.4 SBT Bài sắp học: Xem trước mục 1 bài Điện trở của dây dẫn Đònh luật Ôm. Ngµy 13/09/2012 TiÕt 2 : §iƯn trë cđa d©y dÉn- §Þnh lt «m I. Mơc tiªu: -Nhận biết được đơn vò điện trở, công thức điện trở, vận dụng để làm bài tập. -Phát biểu, viết được hệ thức đinh luật ôm -Vận dụng đònh luật ôm để giải một số bài tập đơn giản - Vận dụng kiến thức để giải bài tập II. Chn bÞ: GV: Gi¸o ¸n, b¶ng phơ kỴ s½n ghi gi¸ trÞ th¬ng sè U/I ®èi víi mçi d©y dÉn trong b¶ng 1 vµ 2 HS: Lµm c¸c bµi tËp ®· cho, ®äc tríc bµi. III. TiÕn tr×nh d¹y häc 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc: 2. KiĨm tra bµi cò: ? Nªu KL vỊ mèi quan hƯ gi÷a I vµ U ? §å thÞ biĨu diƠn mèi quan hƯ ®ã cã ®Ỉc ®iĨm g×. 3. Bµi míi: GV: Yªu cÇu HS thùc hiƯn c©u hái C1 I. §iƯn trë cđa d©y dÉn Ngun ViÕt C¬ng Trêng THCS H¬ng L©m 2 Giáo án vật lí 9 Năm học 2013-2014 HS trả lời câu C2 và thảo luận cả lớp - Thơng số U/I đối với mỗi dây dẫn là bằng nhau và với hai dây dẫn khác nhau là khác nhau. HS: - Từng HS dựa vào bảng 1 và 2 bài trớc tính thơng số U/I đối với mỗi dây dẫn. HS: Trả lời câu hỏi C2 - HS cả lớp thảo luận và đi đến nhận xét chung. HS: Từng HS đọc phần thông báo k/n điện trở trong SGK GV: Điện trở của một dây dẫn đợc tính bằng công thức nào? - Trên sơ đồ điện R ký hiệu hoặc GV: Khi tăng U lên 2 lần thì R tăng mấy lần. Vì sao? ? Cho U = 3V; I = 250mA. Tính R ? Nêu ý nghĩa của điện trở - HS viết hệ thức của định luật vào vở. - HS phát biểu bằng lời định luật ôm. - HS viết hệ thức của định luật vào vở ? Dựa vào hệ I = R U phát biểu nội dung định luật ôm. C3: Cho R = 12; I = 0,5A Tính U = ? - HS tóm tắt nội dung câu hỏi C3 và giải ra KL - HS lên bảng trình bày lời giải câu hỏi C3 và C4 - HS nhận xét bài của bạn C4: Cho U 1 = U 2 ; R 2 = 3R 1 So sánh I 1 và I 2 1. Xác định thơng số U/I đối với mỗi dây dẫn (10) C1 -Điện trở đợc tính bằng công thức R = U/I C2 - Khi U tăng 2 lần thì R không thay đổi và khi đó I tăng 2 lần còn trị số R = U/I không đổi. - Đổi 250mA = 0,25A => R = == 12 25,0 3 I U - R biểu thị cho mức độ cản trở dòng điện nhiều hay ít của dây dẫn. 2. Điện trở (10) + KN (SGK tr 7) + Đơn vị và ký hiệu Đơn vị là ôm, ký hiệu ; 1 = 1V/1A + ý nghĩa (SGK tr 7 II. Định luật ôm: 1. Hệ thức của định luật ôm (5) I = R U 2. Phát biểu định luật (SGK tr 8) III. Vận dụng (10) C3: Cho R = 12; I = 0,5A Giải: : Từ công thức I = R U => U = R. I => U = 12 . 0,5 = 6(V) Vậy hiệu điện thế giữa hai đầu dây tóc bóng đèn là 6 (V) I 1 = 1 1 R U ; I 2 = 1 1 2 2 3R U R U = => I 1 = 3 1 I 2 4.Củng cố:GV:Hệ thống toàn bài Công thức R= I U dùng để làm gì?. Từ công thức này có thể nói U tăng bao nhiêu lần thì R tăng bấy nhiêu lần đợc không? Vì sao? 5.Hớng dẫn về nhà - Học thuộc lòng phần Ghi nhớ SGK tr 8 Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Hơng Lâm 3 Gi¸o ¸n vËt lÝ 9 N¨m häc 2013-2014 - Lµm c¸c bµi tËp 2.1 ®Õn 2.4 SBT - Chn bÞ c¸c dơng cơ ®Ĩ tiÕt sau thùc hµnh nh yªu cÇu trong SGK tr9 Ngµy 18/09/2012 TiÕt 3: Thùc hµnh: x¸c ®Þnh ®iƯn trë cđa mét d©y dÉn b»ng ampe kÕ vµ v«n kÕ I. Mơc tiªu: -Nêu đước cách xác đònh điện trở , công thức tính điện trở. -Mô tả cách bố trí, tiến hành được thí nghiệm, xác đinh R bằng vôn kế và ampe kế -Sử dụng dụng cụ thí nghiệm -Có ý thức chấp hành nghiêm túc qui tắc sử dụng thiết bò điện. II. Chn bÞ: GV: Bé ngn,ampe kÕ,v«n kÕ,d©y ®iƯn trë,d©y nèi,b¶ng ®iƯn vµ mét ®ång hå ®o ®iƯn ®a n¨ng. HS: MÉu b¸o c¸o III. TiÕn tr×nh d¹y häc 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc: 2. KiĨm tra bµi cò: KiĨm tra sù chn bÞ cđa HS 3. Bµi míi: HS:. Tr¶ lêi c©u hái trong b¸o c¸o thùc hµnh - KiĨm tra phÇn viƯc chn bÞ b¸o c¸o thùc hµnh cđa HS - HS tr¶ lêi c©u hái BC thùc hµnh GV: + Nªu c«ng thøc tÝnh ®iƯn trë - C«ng thøc tÝnh ®iƯn trë R = I U + Mn ®o U gi÷a 2 ®Çu mét d©y dÉn cÇn dơng cơ g×.? + M¾c dơng cơ ®ã nh thÕ nµo vµo d©y dÉn cÇn ®o? HS: Dïng v«n kÕ m¾c // víi d©y dÉn cÇn ®o U, chèt (+) cđa V m¾c vỊ phÝa cùc d¬ng cđa ngn ®iƯn. GV:+Mn ®o I ch¹y qua mét d©y 1.S¬ ®å m¹ch ®iƯn 2. TiÕn hµnh lµm thÝ nghiƯm C¸c bíc: SGK/9 Ngun ViÕt C¬ng Trêng THCS H¬ng L©m 4 A B + - K A Giáo án vật lí 9 Năm học 2013-2014 dẫn cần dụng cụ gì. ? +Mắc dụng cụ đó nh thế nào với dây dẫn cần đo? - Dùng A mắc nối tiếp với dây dẫn cần đo I, chốt (+) mắc về phía cực + của nguồn điện HS: Vẽ sơ đồ mạch điện HS: Mắc mạch điện theo sơ đồ đã vẽ. GV: Theo dõi kiểm tra giúp đỡ HS HS:Tiến hành đo, ghi kết quả HS nộp báo cáo 3.Báo cáo thực hành : 4.Củng cố GV thu báo cáo và nhận xét giờ thực hành để rút kinh nghiệm cho bài sau HS thu dọn đồ dùng, dụng cụ làm thí nghiệm 5.Hớng dẫn về nhà - Học thuộc định luật ôm và hệ thức của định luật. - Đọc trớc bài mới. Ngày 24/ 09 / 2012 Tiết 4: đoạn mạch nối tiếp I. Mục tiêu: Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Hơng Lâm 5 Gi¸o ¸n vËt lÝ 9 N¨m häc 2013-2014 - Suy luận để xác đònh được công thức R tđ = R 1 +R 2 và hệ thức U 1 /U 2 =R 1 /R 2 từ kiến thức đã học - Mô tả và tiến hành thí nghiệm kiểm tra kiến thức=> từ lý thuyết. -Vận dụng kiến thức đã học để - Vận dụng giải bài tập về đoạn mạch mắc nối tiếp. - nghiêm túc, chính xác khi làm thí nghiệm. II. Chn bÞ: GV: SGK, gi¸o ¸n, 3 ®iƯn trë, v«n kÕ, ampe kÕ,d©y ®iƯn trë,d©y nèi,bé ngn III. TiÕn tr×nh d¹y häc 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc: 2. KiĨm tra bµi cò: ? Ph¸t biĨu vµ viÕt hƯ thøc cđa ®Þnh lt «m. Nªu ý nghÜa cđa ®iƯn trë 3. Bµi míi: GV: Cho biÕt trong ®o¹n m¹ch m¾c nèi tiÕp 2 bãng ®Ìn th×: - I ch¹y qua § 1 ,§ 2 cã mèi liªn hƯ nh thÕ nµo víi I trong m¹ch chÝnh. - U gi÷a 2 ®Çu ®o¹n m¹ch cã mèi liªn hƯ nh thÕ nµo víi U ë 2 ®Çu mçi ®Ìn. GV: HD vµ vÏ s¬ ®å ®iƯn H4.1 - HS vÏ s¬ ®å h×nh 4.1 SGK vµo vë GV: Yªu cÇu HS tr¶ lêi c©u C1 GV:+R 1 ; R 2 ; A cã mÊy ®iĨm chung ? + ThÕ nµo gäi lµ m¹ch ®iƯn gåm 2 R m¾c nèi tiÕp? HS: + R 1 R 2 ; A R 1 cã mét ®iĨm chung lµ m¾c liªn tiÕp víi nhau HS: R 1 ; R 2 vµ ampe kÕ ®ỵc m¾c nèi tiÕp víi nhau GV:Yªu cÇu HS thùc hiƯn C2 GV: ThÕ nµo lµ R t® cđa mét ®o¹n m¹ch?. - Ký hiƯu lµ R t® HS tr¶ lêi C3 chøng minh R t® = R 1 + R 2 (4) GV: Híng dÉn HS chøng minh ? ViÕt hƯ thøc liªn hƯ gi÷a U; U 1 ; U 2 ? ViÕt biĨu thøc tÝnh U, U 1 , U 2 theo I vµ R t- ¬ng øng. GV:+ Híng dÉn HS lµm thÝ nghiƯm nh SGK : \+ Yªu cÇu HS ph¸t biĨu kÕt ln HS ®äc phÇn thu thËp th«ng tin SGK GV:1 bãng ®Ìn cã R= 12Ω m¾c vµo m¹ch ®iƯn cã I = 15V vµ I = 1A? Cã hiƯn tỵng g× x¶y ra?. I. Cêng ®é dßng ®iƯn vµ hiƯu ®iƯn thÕ trong ®o¹n m¹ch m¾c nèi tiÕp. 1. 1.Nhí l¹i kiÕn thøc líp 7 SGK/11 2. §o¹n m¹ch gåm hai ®iƯn trë m¾c nèi tiÕp Víi m¹ch gåm 2 ®iƯn trë m¾c nèi tiÕp th× I = I 1 = I 2 (1) U = U 2 + U 2 (2) C2 Chøng minh víi R 1 nèi tiÕp R 2 th× 2 1 2 1 R R U U = (3) CM: V× I 1 = I 2 = I 2 1 2 1 2 2 1 R R U U R U R U =⇒=⇔ II. §iƯn trë t¬ng ®¬ng cđa ®o¹n m¹ch m¾c nèi tiÕp 1. §iƯn trë t ¬ng ® ¬ng (SGK tr 12) 2. . C«ng thøc tÝnh ®iƯn trë t¬ng ®- ¬ng cđa ®o¹n m¹ch gåm hai ®iƯn trë m¾c nèi tiÕp C3:U AB =U 1 +U 2 =I.R 1 +I.R 2 =I.R t® Suy ra:R t® =R 1 +R 2 3. ThÝ nghiƯm kiĨm tra 4. KÕt ln: Ngun ViÕt C¬ng Trêng THCS H¬ng L©m 6 R 1 R 2 K A B + - Gi¸o ¸n vËt lÝ 9 N¨m häc 2013-2014 HS: §Ìn sÏ ch¸y (®øt d©y tãc) V× R = Ω== 15 1 15 I U > HS: C¸c nhãm m¾c m¹ch ®iƯn vµ lµm thÝ nghiƯm nh híng dÉn cđa GV. - Th¶o ln nhãm vµ rót ra kÕt ln HS ®äc phÇn . trong SGK H S hoµn thµnh c©u C4, tham gia th¶o ln trªn líp Yªu cÇu HS hoµn thµnh vµ tr¶ lêi c©u C5 KL: §o¹n m¹ch gåm 2 R m¾c nèi tiÕp cã R t® = R 1 + R 2 III. VËn dơng: C5: + V× R 1 nèi tiÕp R 2 => ®iƯn trë t¬ng ®- ¬ng R 1,2 = R 1 + R 2 = 20 + 20 = 40 (Ω) + M¾c thªm R 3 th× ®iƯn trë t¬ng ®¬ng R AC cđa ®o¹n m¹ch míi lµ R AC = R 12 + R 3 = 40 + 20= 60Ω VËy R AC > h¬n mçi ®iƯn trë thµnh phÇn 3 lÇn. 4. Cđng cè: - §iƯn trë t¬ng ®¬ng cđa ®o¹n m¹ch gåm 3 ®iƯn trë m¾c nèi tiÕp b»ng tỉng c¸c ®iƯn trë thµnh phÇn R t® = R 1 + R 2 + R 3 - Víi m¹ch m¾c nèi tiÕp cã n ®iƯn trë th× R t® = R 1 + R 2 + R n 5. Híng dÉn vỊ nhµ - Häc thc phÇn Ghi nhí SGK - Lµm c¸c bµi tËp 4.1 ®Õn 4.7 SBT Ngµy 26/09/2012 TiÕt 5 : ®o¹n m¹ch song song I. Mơc tiªu: - Xây dựng được công thức tính R tđ của đoạn mạch song song. Mô tả cách bố trí và tiến hành thí nghiệm kiểm tra kiến thức => từ lý thuyết. -Vận dụng kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng và làm bài tập. - Có ý thức tích cực, chủ động. II. Chn bÞ: GV: ®iƯn trë mÉu, ngn ®iƯn, ampe kÕ, d©y dÉn, v«n kÕ III. TiÕn tr×nh d¹y häc : 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc: 2. KiĨm tra bµi cò: ? Ph¸t biĨu vµ viÕt c«ng thøc tÝnh R t® cđa ®o¹n m¹ch gåm 2 R m¾c nèi tiÕp ? Lµm bµi tËp 4.3 (SBT tr 7) 3. Bµi míi: GV: Trong ®o¹n m¹ch gåm hai bãng ®Ìn m¾c //, U vµ I cđa m¹ch chÝnh cã quan hƯ víi U vµ I cđa c¸c m¹ch vÏ nh thÕ nµo?. HS: Trong ®o¹n m¹ch gåm §1// §2 th× I = I 1 + I 2 U = U 1 = U 2 I. Cêng ®é dßng ®iƯn vµ hiƯu ®iƯn thÕ trong ®o¹n m¹ch song song. 1. Nhí l¹i kiÕn thøc ë líp 7 SGK/14 2.§o¹n m¹ch gåm hai ®iƯn trë Ngun ViÕt C¬ng Trêng THCS H¬ng L©m 7 R 1 R 2 K A B + - Giáo án vật lí 9 Năm học 2013-2014 HS trả lời C1 GV: 2 điện trở R 1 ; R 2 có mấy điểm chung HS: 2 điện R 1 , R 2 có 2 điểm chung U = U 1 = U 2 I = I 1 + I 2 GV: U và I của đoạn mạch này có đặc điểm gì. HS:- Mạch gồm R 1 // R 2 - A đo I toàn mạch - V đo U toàn mạch GV: Chốt lại I = I 1 + I 2 (1) U = U 1 = U 2 (2) GV: Các em hãy vận dụng định luật ôm và hệ thức (1), (2) chứng minh hệ thức 1 2 2 1 R R I I = (3) GV: Vậy I giữa hai đầu mỗi điện trở có quan hệ nh thế nào với R.? GV: Yêu cầu HS vận dụng K/t trả lời C3 chứng minh 21 111 RRR td += (4) ? Viết hệ thức liên hệ giữa I, I 1 , I 2 theo U, R tđ ; R 1 , R 2 . ? Hãy vận dụng hệ thức 1 => hệ thức 4 GV: Hãy tính R tđ từ hệ thức 4: R tđ = 21 21 . RR RR + (4) H: Các nhóm mắc mạch điện và tiến hành thí nghiệm HS: Thảo luận và rút ra kết luận GV: HD, theo dõi, kiểm tra các nhóm HS mắc mạch điện và tiến hành kiểm tra làm thí nghiệm theo hớng dẫn SGK HS phát biểu kết luận GV: Các em hãy trả lời câu hỏi C4? GV: Đèn và quạt trần đợc mắc thế nào để chúng hoạt động bình thờng?. ? Vẽ sơ đồ điện biết ký hiệu quạt trần là ? Nếu đèn không hoạt động thì quạt trần có hoạt động mắc song song C2: Từ định luật ôm ta có: U 1 =I 1 .R 1 ,U 2 =I 2 .R 2 mà U 1 = U 2 => R 1 .I 1 = R 2 .I 2 1 2 2 1 R R I I = II. Điện trở tơng đơng của đoạn mạch song song. 1. Công thức tính điện trở tơng đơng của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song C3;/ Theo định luật ôm ta có I = td R U , I 1 = 1 1 R U ; I 2 = 2 2 R U Mà I = I 1 + I 2 Nên 2 2 1 1 R U R U R U td += Mặt khác: U = U 1 = U 2 => 21 111 RRR td += 21 12 . 1 RR RR R td + = => R tđ = 21 21 . RR RR + 2. Thí nghiệm kiểm tra 3. Kết luận: (SGK tr 15) III. Vận dụng: C4 - Mắc // với nhau - Đèn không hoạt động thì quạt trần vẫn hoạt động bình thờng vì vẫn có dòng điện đi qua quạt R tđ = 21 21 RR RR + hoặc 21 111 RRR td += 4. Củng cố : C5: Giải: Vì R 1 // R 2 nên ta có : Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Hơng Lâm 8 + - Giáo án vật lí 9 Năm học 2013-2014 R tđ = == + = + 15 6 90 3030 3030 21 21 RR RR ; Mắc R 3 // R 1 // R 2 ta có thể coi R 3 // R 12 => R tđ = 1530 15.30 . 123 123 + = + RR RR = = 10 45 450 ; Vậy R tđ = 1/3R 1 , R 2 , R 3 hay R tđ < R 1 , R 2 , R 3 5. Hớng dẫn về nhà - Xem và ghi nhớ 4 hệ thức 1, 2, 3, 4 - Học thuộc phần Ghi nhớ SGK tr17 - Làm các bài tập 5.1 đến 5.6 SBT tr 9&10 Ngày 01/10/2012 Tit 6: BI TP VN DNG NH LUT ễM I. MC TIấU: Vn dng cỏc kin thc ó hc gii c cỏc bi tp n gin v on mch nhiu nht gm ba in tr. II. CHUN B: III. T CHC HOT NG: HC SINH GIO VIấN Hot ng 1:Gii bi 1 Tng HS chun b tr li cõu hi ca GV. a) Cỏ nhõn suy ngh, tr li cõu hi ca GV lm cõu a ca bi 1. b) Tng HS lm cõu b. c) Tho lun nhúm tỡm ra cỏch gii khỏc i vi cõu b. *Yờu cu HS tr li cỏc cõu hi sau: - Hóy cho bit R 1 v R 2 c mc vi nhau nh th no? Ampe k v vụn k o nhng i lng no trong mch? - Khi bit hiu in th gia hai u on mch v cng dũng in chy qua mch chớnh, vn dng cụng thc no tớnh R t ? * Vn dng cụng thc no tớnh R 2 khi bit R t v R 1 ? * Hng dn HS tỡm cỏch gii khỏc. - Tớnh hiu in th U 2 gia hai u R 2 . - T ú tớnh R 2 . Hot ng 2 : Gii bi 2 a) Tng HS chun b tr li cõu hi ca GV lm cõu a. b) Tng HS lm cõu b. c) Tho lun nhúm tỡm ra cỏch gii khỏc i vi cõu b. * Yờu cu HS tr li cỏc cõu hi sau: - R 1 v R 2 c mc vi nhau nh th no? Cỏc ampe k o nhng i lng no trong mch. - Tớnh U AB theo mch r R 1 . - Tớnh I 2 chy qua R 2 , t ú tớnh R 2 . * Hng dn HS tỡm cỏch gii khỏc: - T kt qu cõu a, tớnh R t . - Bit R t v R 1 , hóy tớnh R 2 . Hot ng 3 : Gii bi 3 a) Tng HS chun b tr li cõu hi ca * Yờu cu HS tr li cỏc cõu hi sau: Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Hơng Lâm 9 Giáo án vật lí 9 Năm học 2013-2014 GV lm cõu a. b) Tng HS lm cõu b. c) Tho lun nhúm tỡm ra cỏch gii khỏc i vi cõu b. - R 2 v R 3 c mc vi nhau nh th no? R 1 c mc nh th no vi on mch MB? Ampe k o i lng no trong mch? - Vit cụng thc tớnh R t theo R 1 v R MB . * Vit cụng thc tớnh cng dũng in chy qua R 1 . - Vit cụng thc tớnh hiu in th U MB t ú tớnh I 2 , I 3 . * Hng dn HS tỡm cỏch gii khỏc: Sau khi tớnh c I 1 , vn dng h thc I 3 /I 2 = R 2 /R 3 v I 1 = I 2 + I 3 , t ú tớnh c I 2 v I 3. Hot ng 4 : Cng c Tho lun nhúm tr li cõu hi ca GV, cng c bi hc. * Yờu cu HS tr li cõu hi: Mun gii cỏc bi tp v vn dng nh lut ễm cho cỏc loi on mch, cn tin hnh theo my bc? (Cú th cho HS ghi li cỏc bc gii bi tp : - Bc 1: Tỡm hiu v túm tt bi, v mch in (nu cú). - Bc 2: Phõn tớch mch in, tỡm cỏc cụng thc cú liờn quan vi cỏc i lng cn tỡm. - Bc 3: Vn dng cỏc cụng thc gii bi toỏn. - Bc 4: Kim tra v bin lun kt qu) Hoạt động 5: Hớng dẫn học ở nhà -Xem lại các bài tập đã chữa -Làm các bài tập trong sách bài tập -Soạn bài: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Hơng Lâm 10 [...]... ®Ìn: 75W b A = p t A = 75 30 4 3600 = 32408640 (J) A = 32408640 : 3,6.106 = 9 KWh = 9 sè hc A = p t= 0,075 4.30 ≈ 9( KW.h ) = 9 sè GV: §äc vµ cho biÕt yªu cÇu bµi tËp 2? Tãm t¾t HS: Tãm t¾t bµi tËp 2 § (6V - 4,5W) U = 9V ; t = 10ph a IA = ? b Rb = ? ; pb = ? HS: Tù lùc gi¶i bµi tËp 2 c Ab = ? ;A= ? GV: Híng dÉn chung c¶ líp th¶o ln bµi Gi¶i: 2 a §Ìn s¸ng b×nh thêng do ®ã: GV: Ph©n tÝch s¬ ®å m¹ch... hiƯn b»ng vßng mµu trªn R - HS ®äc gi¸ trÞ cđa ®iƯn trë ghi trªn ®iƯn trë Yªu cÇu HS ®äc vµ hoµn thµnh c©u C9 3 KÕt ln (SGK tr 29) II C¸c ®iƯn trë dïng trong kü tht C7: + R trong kü tht ®ỵc chÕ t¹o b»ng mét líp than hay líp kim lo¹i máng cã S rÊt nhá -> K.thøc nhá vµ R rÊt lín III VËn dơng 4.Cđng cè: BiÕn trë lµ g×? Nã ®ỵc dïng ®Ĩ lµm g×? Ch÷a bµi tËp 10.2 SBT 5.Híng dÉn vỊ nhµ: §äc phÇn Cã thĨ em cha... Híng dÉn c¶ líp tr¶ lêi chung c©u C7 Gỵi ý: Líp than hay líp kim lo¹i dÇy hay máng -> lµm R thay ®ỉi ? HS quan s¸t c¸c lo¹i ®iƯn trë dïng trong kü tht, kÕt hỵp víi c©u C8 nhËn d¹ng 2 lo¹i ®iƯn trë dïng trong kü tht HS nhËn d¹ng qua 2 dÊu hiƯu + Cã trÞ sè ghi ngay trªn R + TrÞ sè ®ỵc thĨ hiƯn b»ng vßng mµu trªn R - HS ®äc gi¸ trÞ cđa ®iƯn trë ghi trªn ®iƯn trë Yªu cÇu HS ®äc vµ hoµn thµnh c©u C9 3 KÕt ln... H·y tr¶ lêi C4 + GV híng dÉn theo: Q = I2Rt vËy nhiƯt lỵng to¶ ra ë d©y tãc bãng ®Ìn vµ d©y nèi kh¸c nhau do u tè nµo ? N¨m häc 2013 -2014 = 798 0J Q2 = C2m2∆t = 880 0,078 9, 5 = 652,08 J 3 Ph¸t biĨu ®Þnh lt * Ph¸t biĨu + D©y tãc bãng ®Ìn ®ỵc lµm tõ hỵp kim cã ρ lín →R=ρ l lín h¬n nhiỊu so víi d©y ®iƯn s trë nèi 2 + So s¸nh ®iƯn trë cđa d©y nèi vµ d©y tãc + Q = I Rt mµ cêng ®é ch¹y qua d©y tãc bãng ®Ìn... = 1100W = 1,1 KW cơ tiªu thơ ®iƯn cã trong ®o¹n m¹ch - C¸ch ®ỉi ®¬n vÞ ®iƯn n¨ng tõ J ra KWh A = P t = 1100W 3600s = 396 0000 J A = 1,1KW 1h = 1,1 KW.h Ngun ViÕt C¬ng §iƯn n¨ng tiªu thơ trong mét giê lµ 396 0000 J hay 1,1 KW h Trêng THCS H¬ng L©m 25 Gi¸o ¸n vËt lÝ 9 N¨m häc 2013 -2014 4 Híng dÉn vỊ nhµ: - GV: NhËn xÐt th¸i ®é häc tËp cđa HS trong giê häc - NhÊn m¹nh c¸c ®iĨm cÇn lu ý - VỊ nhµ lµm bµi... = C.m.∆t0 ⇒t = 0 C.m.(t 2 − t10 ) 4200.2.80 = 672(s) = P 1000 4.Híng dÉn vỊ nhµ Bµi tËp 16 - 17.1, 16 - 1701; 16-17.3; 16-17.4 (SBT) Ngun ViÕt C¬ng Trêng THCS H¬ng L©m 29 Gi¸o ¸n vËt lÝ 9 TiÕt 17: I Mơc tiªu: N¨m häc 2013 -2014 Ngµy 09/ 11/2012 Bµi tËp vËn dơng ®Þnh lt jun - len x¬ -VËn dơng ®Þnh lt Jun - Len x¬ ®Ĩ gi¶i ®ỵc c¸c bµi tËp vỊ t¸c dơng nhiƯt cđa dßng ®iƯn - RÌn kÜ n¨ng gi¶i bµi tËp theo c¸c... phÇn cđa C5, C6 * Qua C5: GV nªu c¸ch sưa ch÷a nh÷ng háng hãc nhá vỊ ®iƯn, nh÷ng háng hãc kh«ng biÕt lý do, kh«ng ®ỵc sưa ch÷a → ng¾t ®iƯn, b¸o cho ngêi lín, thỵ ®iƯn kh«ng tù ý sưa ch÷a ®Ĩ ®¶m b¶o an toµn tÝnh m¹ng * Chun ý: Nh vËy chóng ta ®· biÕt Ngun ViÕt C¬ng I An toµn khi sư dơng ®iƯn : 1 Nhí l¹i c¸c quy t¾c an toµn khi sư dơng ®iƯn ®· häc ë líp 7 C1: ChØ lµm thÝ nghiƯm víi U nhá h¬n 40V C2: Ph¶i... cần có Nếu có S = ρ = 0, 045 mm2 R thời gian , GV có thể đề nghò HS ->d = 0,24mm trình bày cách giải khác Bài 19 : Q1 = cm ∆ t = 630 000J Q= Q1 = 741176,5J H t= Q / P = 741 s Ngun ViÕt C¬ng Trêng THCS H¬ng L©m 34 Gi¸o ¸n vËt lÝ 9 N¨m häc 2013 -2014 Tiền điện phải trả là : A = Q 2.30 = 44470 590 J =12,35 KWh-> T = 8645 đồng HS: Thảo luận nhóm trả lời câu 17 : U R1 +R2 = I = 40 Ω U R1 R2 / (R1 +R2) = I ′... cđa chóng HS: Cïng mét hiƯu ®iƯn thÕ th× ®Ìn nµo ghi sè o¸t lín h¬n th× s¸ng h¬n ? O¸t lµ ®¬n vÞ cđa ®¹i lỵng nµo Ngun ViÕt C¬ng I C«ng st ®Þnh møc cđa c¸c dơng cơ ®iƯn 1 Sè v«n vµ sè o¸t trªn c¸c dơng cơ ®iƯn C1: + Víi m¹ch cã ®Ìn 100w- 220V s¸ng h¬n m¹ch cã ®Ìn 220V-25w C2: O¸t lµ ®¬n vÞ cđa c«ng st Trêng THCS H¬ng L©m 19 Gi¸o ¸n vËt lÝ 9 HS: O¸t lµ ®¬n vÞ cđa c«ng st ? Yªu cÇu HS ®äc phÇn thu thËp... 21 Gi¸o ¸n vËt lÝ 9 N¨m häc 2013 -2014 2 Sù chun ho¸ ®iƯn n¨ng thµnh c¸c d¹ng n¨ng lỵng kh¸c GV:Yªu cÇu HSthùc hiƯn C2: + Tỉ chøc th¶o ln nhãm + §¹i diƯn nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ + §¹i diƯn nhãm 1 tr×nh bµy t¹i b¶ng + NhËn xÐt bµi lµm cđa b ¹n §èi víi C3: + Th¶o ln C3 + C¸ nh©n hoµn thµnh C3 tham gia th¶o Tãm t¾t C 2 t¹i b¶ng §iƯn n¨ng: - NhiƯt n¨ng - NL ¸nh s¸ng - C¬ n¨ng - ln trªn líp HS: Ghi phÇn 3: . tập. Ngun ViÕt C¬ng Trêng THCS H¬ng L©m 17 Giáo án vật lí 9 Năm học 2013 -2014 - Nghieõm tuực, chớnh xaực khi laứm BT II. Chuẩn bị: GV: Giáo án, các bài tập mắc nối tiếp, song song và hỗn. song song. 1. Nhí l¹i kiÕn thøc ë líp 7 SGK/14 2.§o¹n m¹ch gåm hai ®iƯn trë Ngun ViÕt C¬ng Trêng THCS H¬ng L©m 7 R 1 R 2 K A B + - Giáo án vật lí 9 Năm học 2013 -2014 HS trả lời C1 GV: 2 điện. // R 2 nên ta có : Nguyễn Viết Cơng Trờng THCS Hơng Lâm 8 + - Giáo án vật lí 9 Năm học 2013 -2014 R tđ = == + = + 15 6 90 3030 3030 21 21 RR RR ; Mắc R 3 // R 1 // R 2 ta có thể coi R 3 //
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án vật lí 9 năm 2014, Giáo án vật lí 9 năm 2014, , III. Tiến trình dạy học, ổn định tổ chức:, III. Tiến trình tổ chức hoạt động dạy - học:, III. Tiến trình bài dạy:, II. Rơ le điện từ, III. HoạT ĐộNG dạY họC:, III. Hoạt động dạy và học., II. Hoạt động dạy và học

Mục lục

Xem thêm