0

Giáo án vật lí 9 cả năm

102 982 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/08/2013, 01:27

Vt lý 9 GV: Hà Văn Đông Ngy dy : Tun 1 Tit 1 CHNG 1 : IN HC Bi 1 : S PH THUC CA CNG DềNG IN VO HIU IN TH I. Mc tiờu: 1. Kin thc: - Nờu c cỏch b trớ v tin hnh thớ nghim. Kho sỏt s ph thuc ca cng dũng in v hiu in th gia hai u dõy dn - V v s dng c th biu din mi quan h gia cng dũng in v hiu in th t s liu thc nghim - Nờu c kt lun v s ph thuc ca cng dũng in vohiu in th 2. K nng : Mc mch in theo s S dng cỏc dng c o V v x lớ th 3. Thỏi : Yờu thớch mụn hc II. Chun b : 1. GV: Bng ph ghi nd bng 1 ( tr 4 SGK) , bng 2 ( tr 5 SGK) 2. Nhúm HS: 1 Ampek 1,5 (0,1); 01 vụn k cú GH 6V, CNN 0,1V, cụng tc, ngun 6V, 7 on õy dn. III. T chc hot ng dy - hc: Tr giỳp c a giỏo viờn Hc sinh Ni dung H1: n nh t chc lp . YC mụn hc ( sỏch , v , ddh ) (3ph) - Gii thiu ct VL 9. Nờu trng tõm chng 1 - c SGK tr 3 Chng 1: IN HC H2: T chc thht (5ph) - Ychs v sm gm : 1 ngun in , 1búng ốn , 1vụn k, 1ampe k, 1khoỏ K (Vụnk o ht gia 2 u búng ốn , ampe k o cd qua ốn) - V sm ,gii thớch cỏch mc . Hs khỏc nhn xột , sa sai S PH THUC CA H2: Tỡm hiu s ph thuc ca I vo U - Yờu cu hc sinh tỡm hiu s 1.1 Lu ý hs: + Mc nt trc // sau + Ampe k mc nt, Vol k mc // Yờu cu hs tr li C1 - Tỡm hiu s - Mc mch in theo s - Tin hnh o - Tho lun tr li C1 I. Thớ nghim (Hỡnh 1.1 SGK) Trờng THCS Thái Thuỷ Vt lý 9 GV: Hà Văn Đông H3: V v s dng th -> Kt lun th cú c im gỡ? Yờu cu hs tr li C2 Yờu cu hs nờu kt lun mi quan h gia I v U c thụng bỏo -> tr li cõu hi GV Tr li C2 Tho lun nhn xột, rỳt ra kt lun II. th biu din s ph thuc ca I vo U Kt lun: Hiu in th gia 2 u dõy dn tng (hoc gim) bao nhiờu ln thỡ cng dũng in chy qua dõy dn ú cng tng (hoc gim) by nhiờu ln H4: Cng c vn dng - Nờu kt lun v mi quan h gia I v U? - th biuu din mi quan h gia I v U cú c im gỡ? BTVN: t 1.1 1.4 SBT c cú th em cha bit Tr li cõu hi giỏo viờn Tr li C3, C4, C5 III. Vn dng * Ghi nh: - Cung dũng in chy qua 01 dõy dn t l thun vi hiu in th t vo 2 u dõy dn ú. - th biu din s ph thuc ca cng dũng in vo hiu in th gia 2 u dõy dn l 01 ng thng i qua gúc ta (U = 0, I = 0) Tun 1 Tit 2: Bi 2 : IN TR CA DY DN - NH LUT OHM I. Mc tiờu - Nhn bit c n v in tr v vn dng cụng thc in tr gii bi tp - Phng phỏp v vit cụng thc nh lut ohm - Vn dng nh lut ohm gii bi tp I. Chun b K sn bng ghi giỏ tr thng sU/I i vi mi dõy dn da vo s liu trong bng 1,2 II. T chc hot ng Giỏo viờn Hc sinh Ni dung H1: ễn li kin thc Nờu mi liờn h gia I v U th biu din mi liờn h cú c im gỡ?t vn : SGK I t l thun U L 1 ng thng i qua gúc ta . H2: Xỏc nh thng s U/I YC hs tr li C1C2 Theo dừi hs tớnh toỏn Da vo bng 1,2 tớnh U/I. tho lun TL C1,C2 H3: Tỡm hiu khỏi nim in tr t: R=U/I (gi l in tr dõy dn) *Lu ý hs : + cựng 1 dõy dn thỡ R khụng i + nhng dõy dn khỏc nhau thỡ R khỏc nhau. Khi U tng n ln thỡ R cú tng c thụng bỏo khỏi nim in tr , tr li cõu hi giỏo viờn I.in tr dõy dn - Tr s U/I khụng i i vi mi dõy dn v c gi l in tr ca dõy dn ú. - in tr dõy dn c xỏc nh bng cụng thc : R = I U - kớ hiu in tr trong s mch in : - n v in tr l : ụm ( ) 1k = 1.000 Trờng THCS Thái Thuỷ Vật9    GV: Hµ V¨n §«ng không? vì sao? U = 3 V; I= 250 mA, hãy tính R 0,5M Ω = ?k Ω =? Ω Hãy cho biết y nghĩa r 1M Ω =1.000.000 Ω * Yn điện trở: điện trở biểu thị mức độ cản trở dòng điện nhiều hay ít của dây dẫn. HĐ4: Phát biểu và viết công thức định luật Ohm - Hệ thức của định luật Ohm? - Nêu yn và đơn vị từng đại lượng trong công thức - Pb nội dung ĐL Ohm: yc hs dựa vào hệ thức phát biểu Ndung ĐL Ohm Đọc sgk, tlời câu hỏi : -R = U/I - nêu y nghĩa -dựa vào hệ thức phát biểu Ndung ĐL Ohm II. ĐL Ohm 1)Hệ thức ĐL Ohm R U I = I: cường độ dòng điện (A) U:hiệu điện thế (V) R: điện trở dây dẫn( Ω ) 2)Ndung ĐL Ohm Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào 2 đầu dây và tln với diện trở của dây. HĐ 5. Ccố, vân dụng Từ CT R=U/I có thể nói U tăng bao nhiêu lần thì R tăng bấy nhiêu lần không? Vì sao? Ychs lên bảng giải C3,C4 tlời câu hỏi và giải thích III. Vận dụng C4: 1 1 R U I = ; I 2 = = 2 R U 1 3R U ⇒ I 2 = 3 I 1 Tuần 2 Tiết 3: Bài 3 : Thực hành: XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN BẰNG AMPE KẾ VÀ VÔN KẾ I.Mục tiêu - Nêu được cách xđ điện trở từ công thức ĐL Ohm - Mô tả được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm,xđ điện trỏ của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế - Có ý thức cháp hành nghiêm túc quy tắc sdụng các tbị điện trong thí nghiệm II.Chuẩn bị : mỗi nhóm: -1 dây dẫn có điện trở chưa biết giá trị -1 nguồn 6 V có thể điều chỉnh 0 – 6 V -1 vôn kế có GHĐ 6V và ĐCNN 0,1V -1 ampe kế có GHĐ 1,5A và ĐCNN 0,01A - 7 đoạn dây nối, mỗi đoạn dài 30 cm - 1 công tắc - Bảng báo cáo III.Tổ chức hoạt động Giáo viên Học sinh HĐ1: Trả lời câu hỏi -Ktra việc chuẩn bị báo cáo của HS - Trả lòi câu hỏi GV - Vẽ sơ đồ mạch điện thí nghiệm Trêng THCS Th¸i Thuû Vật9    GV: Hµ V¨n §«ng - Công thức tính điện trở? R = U/ I => U:dcụ đo? Cách mắc? I: dcụ đo? Cách mắc? HĐ2: Mắc mạch điện theo sơ đồ và tiến hành đo -Theo dõi cách mắc -Hdẫn: mắc nt trước, // sau - chú ýhs đọc kq chính xác - Nhắc nhở Hs đều tham gia vào hoạt động -Yc Hs nộp báo cáo *Nhận xét kq, tinh thần và thái độ thực hành - Mắc mđ theo sơ đồ - Tiến hành đo, ghi kq vào bảng - Hòan thành bảng báo cáo - Nộp báo cáo Tuần2 Tiết 4: Bài 4 : ĐOẠN MẠCH NỐI TIẾP I.Mục tiêu: - Suy luận để xác định công thức điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp R tđ = R 1 + R 2 và 2 1 2 1 R R U U = - Mô tả được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm kiểm tra lại các hệ thức suy ra từ thuyết. - Vận dụng được những kiến thức đã học để giải thích một số ht và giải bài tập về đoạn mạch nối tiếp II.Chuẩn bị : Hs nghiên cứu bài 4, ôn lại kiến thức lớp 7 Mỗi nhóm:- 3 Điện trở mẫu 6 Ω , 10 Ω , 16 Ω . - 1 Vôn kế có GHĐ 6V và ĐCNN 0,1V - 1 Ampe kế có GHĐ 1,5A và ĐCNN 0,1A - 1 Nguồn điện - 1 Công tắc - 7 Đoạn dây nối 30 cm III.Tổ chức hoạt động Giáo viên Học sinh Nội dung HĐ1: Ôn lại kiến thức Trong mạch nối tiếp cường độ dòng điện qua mỗi đèn có mlh ntn với I? U mc có mlh ntn với U 1 ; U 2 ? I = I 1 + I 2 U = U 1 + U 2 Trêng THCS Th¸i Thuû Vật9    GV: Hµ V¨n §«ng HĐ2: Nhận biết đoạn mạch 2 diện trở mắc nối tiếp YCHS trlời C1,C2 1 1 1 R U I = ; 2 2 2 R U I = I 1 = I 2 (nt) 2 1 2 1 2 2 1 1 R R U U R U R U =⇔=⇒ Dựa vào hình 4.1 thảo luận TL C1,C2 HSCM 2 1 2 1 R R U U = I. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc nối tiếp * Cường độ dòng điện có giá trị như nhau tại mọi điểm. I = I 1 = I 2 * Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn. U = U 1 + U 2 C2: 1 1 1 R U I = ; 2 2 2 R U I = Ta có: I 1 = I 2 (mắc nt) 2 2 1 1 R U R U =⇒ 2 1 2 1 R R U U =⇒ Vậy: U~R (SGK) HĐ3: Xdct điện trở tđ của đmnt Thế nào là điện trở tương đương của 1 đm? Viết hệ thức liên hệ giữa U và U 1 , U 2 Viết biểu thức U, U 1 , U 2 theo I và R tương ứng Đọc SGK Làm C3 II. Điện trở tương đương của đm nối tiếp 2 1tđ RRR += HĐ4: Thí nghiệm kiểm tra Hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm trong SGK theo dõi, ktra các nhóm mắc mđ theo sơ đồ Tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn SGK Thảo luận ⇒ KL Đm gồm 2 điện trở mắc nt có điện trở tương đương = tổng các điện trở thành phần 2 1tđ RRR += HĐ5: Vận dụng BTVN: 4.7 → 4.7 SBT Đọc “có thể em chưa biết” HSTL C 4 , C 5 III. Vận dụng Tuần 3 Tiết 5: Bài 5 : ĐOẠN MẠCH SONG SONG II. Mục tiêu - Chứng minh được 1 2 2 1 21 R R I I R 1 R 1 R 1 =+= và tđ - Mô tả được cách bố trí và tiến hành thí nghiệm kiểm tra lại các hệ thức suy ra từ lý thuyết đối với điện mạch song song - Vận dụng những kiến thức để giải thích một số hiện tượng thực tế và giải thích bài tập về đm song song II.Chuẩn bị :Mỗi nhóm - 3 R mẫu (1 là R tđ ; 2 R là mắc song song) - 1 Ampekế có GHĐ 1,5A và ĐCNN 0,1A - Volkế có GHĐ 6V ĐCNN 0,1A - 1 Công tắc, 1 nguồn 6V, dây dẫn III.Tổ chức hoạt động Giáo viên Học sinh Nội dung HĐ1: Ôn lại KT lớp 7 Trong đm song song Cđdđ=? CT? Hiệu điện thế trong đọan mạch song song có mqh ntn với các hdt ở hai Trả lời I. Cđdđ và hđt trong đm song song Trong đm song song cđdđ mc = tổng các cđdđ qua các mạch rẽ. 2 1mc III += Trong điện mạch song song hđt 2 đầu đm bằng hđt giữa 2 đầu mỗi mạch rẽ 2 1mc UUU == Trêng THCS Th¸i Thuû Vật9    GV: Hµ V¨n §«ng đầu các mạch rẽ? HĐ2: Nhận biết được đm // YCHS Tlời C1 Hdẫn HS CM C2 U 1 = I 1 .R 1 U 2 = I 2 .R 2 U 1 = U 2 (song 2 ) ⇔ I 1 .R 1 = I 2 .R 2 ⇒ 2 1 I I = 1 2 R R Tlời C1 Theo hướng dẫn của GV  CM C2 C2: CM 2 1 I I = 1 2 R R Hiệu điện thế 2 đầu R 1 U 1 = I 1 .R 1 Hiệu điện thế 2 đầu R 2 U 2 = I 2 .R 2 Vì đây là đọan mạch song song nên Ta có : U 1 = U 2 ⇔ I 1 .R 1 = I 2 .R 2 ⇒ 2 1 I I = 1 2 R R HĐ3: XDCT R tđ của đm song 2 Hdẫn HS xd cthức: - Viết 3 biểu thức của I - Vì là đm song 2 ta co gì? Thông báo CT mở rộng 1 1 1 R U I = ; 2 2 2 R U I = tđ R U I mc mc = II. Điện trở tương đương của đm song song C3 : 1 1 1 R U I = ; 2 2 2 R U I = ; tđ R U I mc mc = Vì đây là đm mắc song 2 nên I mc = I 1 + I 2 ⇒ tđ R U mc = 1 1 R U + 2 2 R U Mặt khác : 2 1mc UUU == Nên : 21 R 1 R 1 R 1 += tđ ⇒ R tđ = 21 21 RR RR + ⋅ HĐ4: Thí nghiệm kiểm tra Hdẫn HS làm tn o ktra theo SGK Làm thí nghiệm ktra ⇒KL Trong đm mắc song 2 thì nghịch đảo của đtrở tđ bằng tổng các nghịch đảo của từng đtrở thphần. HĐ5 : Vận dụng Hdẫn HS tlời C4, C5 Mở rộng: R 1 = R 2 = …= R n ⇒ R tđ = n R n BTVN :5.1 5.6SBT tlời C4, C5 III. Vận dụng Tuần 3 Tiết 6: Bài 6 : BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT OHM I. Mục tiêu - Vận dụng các kiến thức đã học để giải được các bài tập đơn giản về đm gồm nhiều nhát là 3 R II. Chuẩn bị : Bảng kê các giá trị hđt và cđdđ định mức của một số đồ dùng điện trong nhà. III.Tổ chức hoạt động Hướng dẫn Nội dung Bài 1 : R 1 và R 2 được mắc như thế nào? Ampe kế đo đại lượng nào? Vôn kế đo đại lượng nào? Vận dụng CT nào để tính R tđ ? Hdẫn HS tìm cách khác giải. Bài 1 : Tóm tắt R 1 = 5 Ω U mc = 6 V I = 0,5A Giải Điện trở tương đương của mạch tđ R U I mc = ⇒ R tđ = I U mc ⇒ R tđ = 5,0 6 = 12 (Ω) Trêng THCS Th¸i Thuû v v v b b Vật9    GV: Hµ V¨n §«ng R tđ = ? R 2 = ? Bài 2 : R 1 và R 2 được mắc như thế nào? Ampe kế đo đại lượng nào? Vôn kế đo đại lượng nào? Tính U AB theo R 1 Tính I 2  R 2 Hdẫn HS tìm cách giải khác . Tính R tđ  R 2 Bài 2 : R 1 = 10 Ω I 1 = 1,2A I 2 = 1,8A Giải Hiệu điện thế hai đầu đm AB U AB = U 1 =I 1 .R 1 = 1,2.10 = 12 (V) Cường độ dòng điện qua R 2 I 2 = I – I 1 = 1,8 – 1,2 = 0,6 (A) Điện trở R 2 2 2 R U I = ⇒R 2 = 2 I U = 6,0 12 = 20 (Ω) U AB = ? R 2 = ? Bài 3 :R 1 , R 2, R 3 được mắc như thế nào? Ampe kế đo đại lượng nào? Tính đại lượng nào trước? R tđ = R 1 + R 23 AB AB R U I 1 = U MB ⇒ I 2 ; I 3 Hdẫn HS tìm cách giải khác Biết I 1 : 2 3 I I = 3 2 R R Và 3 21 III += Tính I 2 và I 3 Củng cố BTVN : 6.16.5 SBT Bài 3 : R 1 = 15 Ω R 2 = R 3 = 30 Ω U AB = 12 V Giải Điện trở tương đương đm MB R MB = 2 2 R = 2 30 = 15 (Ω) Điện trở tương đương đm AB R AB = R 1 + R MB = 15 + 15 = 30 (Ω) Cường độ dòng điện qua R 1 I 1 = I mc = AB R U AB = 30 12 = 0,4 (A) Hiệu điện thế hai đầu đm MB U MB = I.R MB = 0,4.15 = 6 (V) Cường độ dòng điện qua R 2 ; R 3 I 2 = I 3 = 2 MB R U = 30 6 = 0,2 (A) R AB = ? I 1 = ? I 2 = ? I 3 = ? Tuần 4 Tiết 7 Bài 7 : SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO CHIỀU DÀI DÂY DẪN I. Mục tiêu : - Nêu được điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài dây dẫn - Biết cách xđ sự phụ thuộc của đtrở vào chiều dài (l) - Suy luận và tiến hành được thí nghiệmkiểm tra sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn - Nêu được đtrở các dây dẫn có cùng tiết diệnvà được làm từ cùng một vật liệu TLT với chiều dài của dây. II. Chuẩn bị :Mỗi nhóm: -Nguồn điện 3 vôn - ctắc, ampe kế (1,5 A- 0,1A) - vôn kế (10V-0,1V) - 3 dây điện trở có cùng tiết diện và được làm bằng cùng một vật liệu:1 dây dài l (4Ω),1 dây dài 2l, 3l - 8 đọan dây nối Trêng THCS Th¸i Thuû Vật9    GV: Hµ V¨n §«ng III. Tổ chức họat động Giáo viên Học sinh Nội dung HĐ1: Tìm hiểu điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào? YCHS qs H 7.1 TL câu 1 Để xđ sự phụ thuộc của đtrở vào một trong những yếu tố x nào đó thì ta phải làm gì? QS H 7.1 TL câu 1 Thảo luận trả lời I. XĐ sự phụ thuộc của đtrở vào một trong những yếu tố khác nhau Để xđ sự phụ thuộc của đtrở vào một trong những yếu tố x nào đó thì cần phải đo đtrở của các dây dẫn có yếu tố x khác nhau nhưng có tất cả các yếu tố khác như nhau HĐ2 : XĐ sự phụ thuộc của đtrở vào chiều dài YCHS đọc dự kiến cách làm YCHS tiến hành thí nghiệm ktra Theo dõi, ktra việc mắc mđ, ghi kquả đo vào bảng 1 Hướng dẫn thảo luận kquả rút ra KL Thảo luận và nêu dự đóan C1 Tiến hành thí nghiệm ktra so sánh kquả với dự đóan đã nêu và NX ⇒ KL II. Sự phụ thuộc của đtrở vào chiều dài dây dẫn Điện trở của các dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một lọai vật liệuthì tỉ lệ thuận với chiều dài của mỗi dây. R ∼ l HĐ3 : Vận dụng YCHS TLời C2, Hướng dẫn làm C3,C4 C4: Vì I 1 = 0,25I 2 = 4 2 I Mà R U I = ⇒R 1 = 4 R 2 ⇔ l 1 = 4 l 2 BTVN : 7.1 7.4 SBT Đọc “ có thể em chưa biết” TLời C2 III. Vận dụng C2 : Khi U = const Theo ĐL Ohm : R U I = Nếu : l  thì R   I (đèn sáng yếu hoặc ko sáng) C4: Vì I 1 = 0,25I 2 = 4 2 I Mà R U I = ⇒R 1 = 4 R 2 ⇔ l 1 = 4 l 2 Tuần 4Tiết 8 Bài 8 : SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO TIẾT DIỆN DÂY DẪN I. Mục tiêu : - Suy luận được R ∼ S 1 ( trên cơ sở vận dụng những hiểu biết về điện trở tương đương của đmạch song song) - Bố trí và thực hành được thí nghiệm kiểm tra mqh giữa R và S - Nêu được R ∼ S 1 II. Chuẩn bị : Mỗi nhóm: - 2 đtrở congstăngtan: φ = 0,3mm và φ = 0,6mm ( L = 80mm) - 1 nguồn 6 V - 1 công tắc Trêng THCS Th¸i Thuû Vật9    GV: Hµ V¨n §«ng - 1 ampe kế 1A-0,02A - 1 vôn kế 6V-0,1V - Dây nối III.Tổ chức họat động Giáo viên Học sinh Nội dung HĐ1: Dự đóan về sự phụ thuộc của R vào S *Để xét sự phụ thuộc của R vào S cần phải sử dụng những dây dẫn lọai nào? *Hãy quan sát mđ H 8.1 SGK và tlời C1 *Giới thiệu R 1 ,R 2 , R 3 trong các mđiệnH 8.2  YCHS thực hiện C2 a) R tđ = R b) R tđ = 2 R c) R tđ = 3 R Thực hiện C2 R ∼ S 1 I. Dự đóan sự phụ thuộc của R vào S R ∼ S 1 HĐ 2 : Tiến hành thí nghiệm kiểm tra *Theo dõi , hướng dẫn, kiểm tra, giúp đỡ các nhóm *YCHS đối chiếu kquả thu được với dự đóan ⇒ KL *Mắc mđ theo sơ đồ H 8.3SGK *Tiến hành thí nghiệm Hòan thành bảng 1 *Tính 1 2 S S = 2 1 2 2 d d II. Thí ngiệm kiểm tra ( H 8.3SGK ) * KL : điện trở của những dây dẫn có cùng chiều dài và được làm từ 1 lọai vật liệu thì tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây HĐ3 : Vận dụng Hdẫn HS Tlời C3, C4, C5: l 2 = 50m = 2 1 l có S = 0,1mm 2  R = 2 1 R l 2 có S 2 = 0,5mm 2 = 5 S 1 có đtrở là : R 2 = 5 R = 2.5 1 R = 10 1 R R 2 = 10 500 = 50 Ω BTVN: C5,C6, 8.1 8.5 SBT Đọc “ có thể em chưa biết” Làm C3, C4, III. Vận dụng Tuần 5 Tiết 9 Bài 9 :: SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO VẬT LIỆU LÀM DÂY DẪN I. Mục tiêu : - Bố trí và tiến hành được thí nghiệm để chứng tỏ R phụ thuộc ρ - So sánh được mức độ dẫn điện của các chất hay căn cứ vào bảng điện trở suất của chúng - Vận dụng CT R = ρ. S l để tính 1 đại lượng khi biết các đại lượng còn lại. II. Chuẩn bị: mỗi nhóm: - 2 điện trở φ = 0,3mm; l = 1800mm ( nicrom, constantan) - Nguồn , công tắc - Ampekế, vônkế, dây nối III. Tổ chức họat động: Trêng THCS Th¸i Thuû Vật9    GV: Hµ V¨n §«ng Giáo viên Học sinh Nội dung HĐ1 : Tìm hiểu sự phụ thuộc của R vào ρ YCHS TL C1 Hdẫn HS làm thí n o theo các bước a, b, c, d SGK ⇒KL Trả lời C1 Thực hiện thí n o theo các bước SGK ⇒ KL I. Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn Điện trở dây dẫn phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn HĐ 2 : Tìm hiểu về điện trở suất *Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn được đặc trưng *Đại lượng đó được xác định ntn? *Đơn vị? *Giới thiệu bảng 1 TB : Khí hiệu, đơn vị điện trở suất ρ cu = 1,7.10 8 Ω.m có nghĩa là gì? Tại sao đồng được dùng để làm lõi dây dẫn? Đề nghị HS làm C2 Đọc SGK tìm hiểu Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn. Tìm hiểu bảng điện trở suất TL câu hỏi GV Làm C2 II Điện trở suất – Công thức điện trở 1. Điện trở suất: Điện trở suất của 1 vật liệu (hay một chất ) có trị số bằng điện trở của một đọan dây dẫn hình trụ được làm bằng vật liệu đócó chiều dài 1 mét và có tiết diện 1 m 2 * Điện trở suất của vật liệu càng nhỏ thì vật liệu đó dẫn điện càng tốt *Kí hiệu: ρ(rô) *Đơn vị : Ω.m * Ý nghĩa điện trở súât: Nói điện trở suất của đồng là 1,7.10 8 Ω.m có nghĩa là 1 đọan dây dẫn hình trụ được làm bằng đồng có chiều dài 1m, tiết diện 1m 2 thì có điện trở là 1,7.10 8 Ω. HĐ3 : Xd cthức đtrở theo hdẫn C3 * Lưu ý : R ∼ S 1 l = 1m S=1m 2  R = ρ l = 1m S=1m 2  R = ρ.l l = 1m S=1m 2  R = ρ. S l Làm C3 hòan thành bảng 2 theo hdẫn GV 2. Công thức điện trở R = ρ. S l ⇒ ρ= l .SR ⇒ l = ρ SR. ⇒ S = R l. ρ ρ:điện trở suất (Ω.m) l : chiều dài dây dẫn(m) S : tiết diện dây dẫn (m 2 ) HĐ4: Vận dụng YCHS làm C4 BTVN: C5,C6,9.1 9.5 SBT Đọc “ có thể em chưa biết” HS làm C4 III. Vận dụng Tuần 5 Tiết 10 Bài 10: BIẾN TRỞ - ĐIỆN TRỞ DÙNG TRONG KỈ THUẬT I. Mục tiêu : - Nêu được biến trở là gì và nêu được nguyên tắc họat động của biến trở. - Mắc được biến trở vào mđ để điều chỉnh cđdđ qua mạch - Nhậ ra được các điện trở dùng trong kĩ thuật II. Chuẩn bị: * mỗi nhóm: - Biến trở con chạy R max = 20Ω ; I max = 2A - Biến trở than - Nguồn, bóng đèn 2,5V- 1W - ctắc, dây dẫn - 3 đtrở kĩ thuật * Cả lớp : biến trở tay quay Trêng THCS Th¸i Thuû [...]... 22,5 ( A ) U - Hiu in th trờn dõy ti in: Ud = I.Rd =9( V ) - Hiu in th gia hai u ng dõy trm cung cp in: Uo = U + Ud = 2 29 ( V ) b) Trong mt thỏng khu ny tiờu th lng in nng l : A = P.t = 4 ,95 .6.30 = 891 ( kWh ) - Tin in phi tr trong 1 thỏng T = 891 .700 = 623700 (ng) c) Lng in nng hao phớ trờn dõy ti in trong 1 thỏng: Ahf = I2.Rd.t = 36,5 ( kWh ) Vt lý 9 GV: Hà Văn Đông CHNG II IN T HC K HOCH CHNG I./... Rd = Bi 2 : a)R1 = 7,5 I = 0,6 A U = 12 V R2 = ? b) Rb = 30 =0,4.10-6 .m S = 1mm2 = 10-6 m2 l S Bi 3 : R1 = 600 R2 = 90 0 UMN = 220 V l= 200 m S = 0,2 mm2 = 0,2.10-6 m2 =1,7.10-8 .m a) RMN = ? b) U1 = ? U2 = ? Gii in tr tng ng R12 R1 R2 600 .90 0 R12 = = = 360() R1 + R2 600 + 90 0 in tr dõy ni Rd = l 1,7.10 8.200 = = 17 () S 0,2.10 6 in tr tng ng RMN RMN = Rd + R12 = 17 + 360 = 377 () Cng dũng in... Trờng THCS Thái Thuỷ Ni dung Vt lý 9 Bi 1 : i lng no ó cho? i lng no cn tỡm? a) R = U I P = U.I b) A = P.t 120h = 120.3600 (s) GV: Hà Văn Đông Bi 1 : U = 220V I = 341mA = 0,341A t= 4.30 = 120h = 432000 s a) R=? P=? b) A=? J A=? kWh Bi 2 : ốn sỏng bỡnh thng ngha l gỡ? Bin tr v ốn c mc nh th no? Ubt + U = 9V Ubt = ? I = Ibt = s ch ampe k Bi 2 : U = 6V P = 4,5 W U = 9V t = 10 = 600 s a) I = ? b) Rb =?... H= Qtp = ci = 0 ,9 Qtp H = 746666,667 ( J ) Thi gian un sụi nc Q = P.t t = Qtp P = 746666,667 = 747 (s) 1000 Gii in tr tũan b ng dõy R = 40 l = 1,7.10-8 = 1,36 ( ) 0,5.10 6 S Cng dũng in chy trong dõy dn P = U.I I = P 165 = = 0,75 (A) U 220 Nhit lng ta ra trờn dõy dn trong 30 ngy Q = I2.R.t = (0,75)2.1,36.3.30 = 68,85 (Wh) Q = 0,06885 ( kWh ) GV: Hà Văn Đông Vt lý 9 Ngy dy : Tun 9Tit 18 ễN TP I... C10, C11, C12 II Vn dng C10 : Treo bin bỏo Tt in trc khi ra khi nh dỏn ca ra vo C11: D BTVN: 19. 1 19. 5 SBT c cú th em cha bit San bi ụn tp Trờng THCS Thái Thuỷ 2 Cỏc bin phỏp tit kim in nng Cn la chn s dng cỏc dng c v thit b in cú cụng sut phự hp v ch s dng trong thi gian cn thit GV: Hà Văn Đông Vt lý 9 Ngy son : Ngy dy : Tun 11 Ti 22 TNG KT CHNG I: IN I Mc tiờu - T ụn tp, t kim tra c nhng yờu cu... mm2 ) m S = 4.S 4.0,045 d2 3,14 d2 = = 3,14 3,14 4 = 0,05 79 ( mm2 ) d = 0,24 (mm) 19 : a) Nhit lng cn ccp un sụi nc o o Qci = m.C(t 2 - t 1 ) = 630000 ( J ) - Nhit lng m bp ta ra Qci Q H= Qtp = ci = 741176,5 ( J ) Qtp H -Thi gian un sụi nc l : Q t = ci = 741( s ) = 12 phỳt 21 giõy P b) in nng tiờu th un nc trong mt thỏng A = Q.2.30 = 44470 590 J = 12,35 ( kWh ) - Tin in phi tr : Tin = 12,35.700 =... thc hin C5 Nhúm thc hin C6 v rỳt ra KL H 3: Nhn dng hai lai in tr C7 v thc hin theo dựng trong k thut YC Thc hin C8 R ln vỡ S nh ngh HS d0c tr s ca tr H 10.4 a v thc hin C9 H 4: Vn dng YCHS thc hin C9, C10 HDn C10: l = thc hin C9, C10 Ni dung I Bin tr 1 Tỡm hiu cu to v hat ng ca bin tr C4 : Khi di chuyn con chy thỡ s lm thay i chiu di ca phn cun dõy cú dũng in chy qua v do ú lm thay i in tr ca bin... = I2.R = 8 in nng cụng ca dũng in : * nh ngha cụng ca dũng in * Cụng thc tớnh cụng : A = P.t = U.I.t * Hiu sut : H = Aci Atp 9 nh lut Jun Lenx : - Ni dung nh lut - Cụng thc nh lut : Q = I2.R.t ( J ) Q = 0,24.I2.R.t ( calo ) Trờng THCS Thái Thuỷ U2 R GV: Hà Văn Đông Vt lý 9 Ngy son : Tun 10 Ngy dy : Tit 20 Thc hnh : KIM NGHIM MI QUAN H Q I2 TRONG NH LUT JUN LENX I Mc tiờu : - V c s mch in ca... cú in tr nh Q nh khụng núng C5 : Theo L Jun Len A = Q P.t = m.C.t m.C (t 2 t1 ) t= = 672 ( s ) P Ngy dy : Tun 9Tit 17 BI TP VN DNG NH LUT JUN LENX I Mc tiờu : Vn dng L Jun Lenx gii c cỏc bi tp v tỏc dng nhit ca dũng in II.T chc hat ng Trờng THCS Thái Thuỷ GV: Hà Văn Đông Vt lý 9 Hng dn Bi 1 : i lng no ó cho? i lng no cn tỡm? Tớnh Qta theo cụng thc no? Q = I2.R.t Tớnh Qthu lm sụi nc theo CT... = 1,5kg o t 1 = 25oC o t 2 = 100oC t2 = 20 = 1200s C = 4200J/kg.k H=? c) t3 = 3h.30 =120h 1kWh giỏ 700 s tin phi tr? Bi 2 : Um = 200 V Pm = 1000W U = 220 V m = 2 kg o t 1 = 20oC o t 2 = 100oC H = 90 % = 0 ,9 C = 4200J/kg.k a) Qthu ? b) Qtp ? c) t = ? Bi 3 : = 40m S = 0,5.10-6 m2 U = 220 V P = 165 W t = 3.30h = 1,7.10-8 .m a) R = ? b) I = ? c) Q ( kWh) ? Ni dung Gii a) Nhit lng bp ta ra trong 1 giõy: . cùng một vật liệu:1 dây dài l (4Ω),1 dây dài 2l, 3l - 8 đọan dây nối Trêng THCS Th¸i Thuû Vật lý 9    GV: Hµ V¨n §«ng III. Tổ chức họat động Giáo viên. Tiết 9 Bài 9 :: SỰ PHỤ THUỘC CỦA ĐIỆN TRỞ VÀO VẬT LIỆU LÀM DÂY DẪN I. Mục tiêu : - Bố trí và tiến hành được thí nghiệm để chứng tỏ R phụ thuộc ρ - So sánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án vật lí 9 cả năm, Giáo án vật lí 9 cả năm,

Hình ảnh liên quan

1. GV: Bảng phụ ghi nd bảng 1( tr 4 SGK ), bản g2 (tr 5 SGK) - Giáo án vật lí 9 cả năm

1..

GV: Bảng phụ ghi nd bảng 1( tr 4 SGK ), bản g2 (tr 5 SGK) Xem tại trang 1 của tài liệu.
Dựa vào bảng 1,2 tính U/I. thảo luận TL C1,C2 - Giáo án vật lí 9 cả năm

a.

vào bảng 1,2 tính U/I. thảo luận TL C1,C2 Xem tại trang 2 của tài liệu.
Kẻ sẵn bảng ghi giá trị thương sốU/I đối với mỗi dây dẫn dựa vào số liệu trong bảng 1,2 - Giáo án vật lí 9 cả năm

s.

ẵn bảng ghi giá trị thương sốU/I đối với mỗi dây dẫn dựa vào số liệu trong bảng 1,2 Xem tại trang 2 của tài liệu.
- Bảng báo cáo - Giáo án vật lí 9 cả năm

Bảng b.

áo cáo Xem tại trang 3 của tài liệu.
-Tiến hành đo, ghi kq vào bảng -Hòan thành bảng báo cáo -Nộp báo cáo - Giáo án vật lí 9 cả năm

i.

ến hành đo, ghi kq vào bảng -Hòan thành bảng báo cáo -Nộp báo cáo Xem tại trang 4 của tài liệu.
Dựa vào hình 4.1 thảo luận TL C1,C2 HSCM 2121RRUU= - Giáo án vật lí 9 cả năm

a.

vào hình 4.1 thảo luận TL C1,C2 HSCM 2121RRUU= Xem tại trang 5 của tài liệu.
I. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc nối tiếp - Giáo án vật lí 9 cả năm

ng.

độ dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc nối tiếp Xem tại trang 5 của tài liệu.
II.Chuẩn bị: Bảng kê các giá trị hđt và cđdđ định mức của một số đồ dùng điện trong nhà. - Giáo án vật lí 9 cả năm

hu.

ẩn bị: Bảng kê các giá trị hđt và cđdđ định mức của một số đồ dùng điện trong nhà Xem tại trang 6 của tài liệu.
II. Điện trở tương đương của đm song song C3 : - Giáo án vật lí 9 cả năm

i.

ện trở tương đương của đm song song C3 : Xem tại trang 6 của tài liệu.
*Giới thiệu bảng 1 - Giáo án vật lí 9 cả năm

i.

ới thiệu bảng 1 Xem tại trang 10 của tài liệu.
Hòan thành bảng 1⇒ Nhận xét - Giáo án vật lí 9 cả năm

an.

thành bảng 1⇒ Nhận xét Xem tại trang 16 của tài liệu.
C5: vì hình nhân là 1 thanh nam châm - Giáo án vật lí 9 cả năm

5.

vì hình nhân là 1 thanh nam châm Xem tại trang 25 của tài liệu.
Từ phổ là hình ảnh cụ thể về các đường sức từ. Có thể thu được từ phổ bằng cách rắc mạt sắt lên tấm nhựa đặt trong từ trường và gõ nhẹ. - Giáo án vật lí 9 cả năm

ph.

ổ là hình ảnh cụ thể về các đường sức từ. Có thể thu được từ phổ bằng cách rắc mạt sắt lên tấm nhựa đặt trong từ trường và gõ nhẹ Xem tại trang 29 của tài liệu.
Cho HS quan sát mô hình động cơ điện một chiều. - Giáo án vật lí 9 cả năm

ho.

HS quan sát mô hình động cơ điện một chiều Xem tại trang 39 của tài liệu.
BTBS: 1) Xác định chiều lực từ trong các hình sau:             + + + + + + + - Giáo án vật lí 9 cả năm

1.

Xác định chiều lực từ trong các hình sau: + + + + + + + Xem tại trang 42 của tài liệu.
II.Chuẩn bị: Mô hình cuộn dây dẫnvà đường sức từ của 1 nam châm - Giáo án vật lí 9 cả năm

hu.

ẩn bị: Mô hình cuộn dây dẫnvà đường sức từ của 1 nam châm Xem tại trang 45 của tài liệu.
I. Sự biến đổi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây - Giáo án vật lí 9 cả năm

bi.

ến đổi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây Xem tại trang 45 của tài liệu.
Cho HS quan sát mô hình máy phát điện xoay chiều có cuộn dây quay và chỉ ra các bộ phận chính - Giáo án vật lí 9 cả năm

ho.

HS quan sát mô hình máy phát điện xoay chiều có cuộn dây quay và chỉ ra các bộ phận chính Xem tại trang 54 của tài liệu.
* Khe I đúng tâm của bảng chia độ. - Giáo án vật lí 9 cả năm

he.

I đúng tâm của bảng chia độ Xem tại trang 70 của tài liệu.
Trả lời C3 2. Hình dạng của thấu kính hội tụ - Giáo án vật lí 9 cả năm

r.

ả lời C3 2. Hình dạng của thấu kính hội tụ Xem tại trang 72 của tài liệu.
HĐ3: Hình dạng thấu kính hội tụ Từng HS trả lời C3 - Giáo án vật lí 9 cả năm

3.

Hình dạng thấu kính hội tụ Từng HS trả lời C3 Xem tại trang 72 của tài liệu.
 ghi kết quả vào bảng. Quay thấu kính về phía cửa sổ lớp để hứng ảnh cửa sổ lên màn. - Giáo án vật lí 9 cả năm

ghi.

kết quả vào bảng. Quay thấu kính về phía cửa sổ lớp để hứng ảnh cửa sổ lên màn Xem tại trang 74 của tài liệu.
Tiến hành thực hành theo nhó m ghi kết quả vào bảng ftb = - Giáo án vật lí 9 cả năm

i.

ến hành thực hành theo nhó m ghi kết quả vào bảng ftb = Xem tại trang 78 của tài liệu.
Vẽ hình, trả lời câu hỏi GV. - Giáo án vật lí 9 cả năm

h.

ình, trả lời câu hỏi GV. Xem tại trang 85 của tài liệu.
Tuần 29 Tiết 57 Bài 51: BÀI TẬP QUANG HÌNH HỌC - Giáo án vật lí 9 cả năm

u.

ần 29 Tiết 57 Bài 51: BÀI TẬP QUANG HÌNH HỌC Xem tại trang 86 của tài liệu.
- Thực hiện được đúng các phép vẽ hình quang học. - Giáo án vật lí 9 cả năm

h.

ực hiện được đúng các phép vẽ hình quang học Xem tại trang 87 của tài liệu.
Treo bảng phụ lục 7 TB khái niệm trộn ánh sáng màu - Giáo án vật lí 9 cả năm

reo.

bảng phụ lục 7 TB khái niệm trộn ánh sáng màu Xem tại trang 91 của tài liệu.
quan sát H62. 1+ mô hình trả lời C1 - Giáo án vật lí 9 cả năm

quan.

sát H62. 1+ mô hình trả lời C1 Xem tại trang 99 của tài liệu.