0

60 đề thi thử đại học năm 2015 môn vật lý (tập 2_vượt chướng ngại vật)

182 8,367 14
  • 60 đề thi thử đại học năm 2015 môn vật lý (tập 2_vượt chướng ngại vật)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 16:20

60 ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÍ NĂM 2015 – TẬP 2: VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT Trang: 1 ĐỂ LUYỆN ĐỀ TRỰC TUYẾN CÙNG THẦY CÁC EM ĐĂNG KÝ TRÊN: WWW.USCHOOL.VN + Để theo dõi bài giảng trực tuyến miễn phí các bạn truy cập: www.youtube.com + Để tìm tài liệu ôn tập 40 chuyên ñề các bạn truy cập: http://thuvienvatly.com/download/41037 + Để tìm tài liệu hệ thống công thức giải nhanh các bạn truy cập: http://thuvienvatly.com/download/40965 WWW.USCHOOL.VN * * * * * THẦY : NGUYỄN HỒNG KHÁNH ĐỀ THI THỬ KỲ THI QUỐC GIA 2015 - MÔN VẬT LÝ - Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát ñề - Đề số 01 Cho biết: hằng số Plăng ( ) 34 6,625.10 . h J s − = ; ñộ lớn ñiện tích nguyên tố ( ) 19 1,6.10 q C − = ; tốc ñộ ánh sáng trong chân không ( ) 8 3.10 / c m s = ; khối lượng electron là ( ) 31 9,1.10 m kg − = ; 1u = 931,5 MeV/c 2 . Câu 1: Đoạn mạch AB gồm hai ñoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm ñiện trở thuần R 1 = 40 Ω mắc nối tiếp với tụ ñiện có ñiện dung 3 10 C F 4 − = π , ñoạn mạch MB gồm ñiện trở thuần R 2 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Đặt vào A, B ñiện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không ñổi thì ñiện áp tức thời ở hai ñầu ñoạn mạch AM và MB lần lượt là: AM 7 u 50 2cos 100 t (V) 12 π   = π −     và ( ) MB u 150cos 100 t (V) = π . Hệ số công suất của ñoạn mạch AB là A: 0,84. B: 0,71. C: 0,95. D: 0,86. Câu 2: Một vật dao ñộng ñiều hoà với biên ñộ dao ñộng là A vận tốc cực ñại là 0 V . Tại thời ñiểm vật có vận tốc 0 2 V v = thì v ật có li ñộ là: A: ± 3 2 A B: 2 A ± C: 3 A D: 2 A ± Câu 3: Trong dao ñộng ñiều hòa, hãy chọn phát biểu ñúng nhất? A. Khi gia tốc cực ñại thì ñộng năng cực tiểu. C: Khi lực kéo về có ñộ lớn cực tiểu thì thế năng cực ñại. B. Khi ñộng năng cực ñại thì thế năng cũng cực ñại. D: Khi vận tốc cực ñại thì pha dao ñộng cũng cực ñại. Câu 4: Cho phản ứng hạt nhân sau : 14 17 7 8 N p O α + → + . Hạt α chuyển ñộng với ñộng năng 9,7 ( ) MeV ñến bắn vào hạt N ñứng yên, sau phản ứng hạt p có ñộng năng K p = 7 ( ) MeV . Cho biết m N = 14,003074u ; m p = 1,007825u ; m O = 16,999133u ; m α = 4,002603u. Xác ñịnh góc giữa các phương chuyển ñộng của hạt α và hạt p ? A: 41 o B: 60 o C : 25 o D: 52 o Câu 5: Một tụ ñiện có ñiện dung ( ) 3 10 2 C F π − = mắc vào nguồn xoay chiều có ñiện áp ( ) ( ) 120 2 os 100 u c t V π = . Số chỉ Ampe kế trong mạch là bao nhiêu? A: 4 ( ) A B. 5 ( ) A C: 6 ( ) A D: 7 ( ) A Câu 6: Tại một ñiểm A nằm cách nguồn âm N( nguồn ñiểm) một khoảng NA = 1m, có mức cường ñộ âm L A = 90 dB. Biết ngưỡng nghe của âm ñó là ( ) 2 0,1 / O I nW m = . M ức cường ñộ âm tại ñiểm B cách N một khoảng NB = 10m là: A: 7 ( ) dB B: 7 ( ) B C: 80 ( ) dB D: 90 ( ) dB Câu 7: Trong mạch dao ñộng LC có dao ñộng ñiện từ tự do (dao ñộng riêng ) với tần số góc ( ) 4 10 / Rad s ω = . Điện tích cực ñại trên tụ ñiện là ( ) 9 10 o Q C − = . Khi c ường ñộ dòng ñiện trong mạch bằng ( ) 6 6.10 i A − = thì ñiện tích trên tụ ñiện là: A: ( ) 10 6.10 q C − = B: ( ) 10 8.10 q C − = C: ( ) 10 2.10 q C − = D: ( ) 10 4.10 q C − = Câu 8: Chi ết suất của nước ñối với tia vàng là 4 3 v n = . Chiếu một chùm sáng trắng từ nước ra không khí dưới góc tới i 60 ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÍ NĂM 2015 – TẬP 2: VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT Trang: 2 sao cho 3 sin 4 i = thì chùm sáng ló ra không khí là A: Dải màu từ ñỏ ñến tím B: Dải màu từ vàng ñến tím. C: Dải sáng trắng. D: Dải màu từ ñỏ ñến vàng. Câu 9: Một con lắc ñơn có chiều dài dây treo là ℓ , qủa nặng m và mang ñiện tích ( ) 0 . q C > Khi không có ñiện con lắc dao ñộng với chu kì o T , Nếu con lắc dao ñộng ñiều hòa trong ñiện trường có vectơ cường ñộ E  thẳng ñứng hướng xuống với qE << mg thì chu kỳ dao ñộng của con lắc là bao nhiêu? Biết rằng ( ) 1 1 . n x n x + ≈ + n ếu 1 x ≪ A: 0 1 qE T T mg   = +     B: 0 1 2 qE T T mg   = +     C: 0 1 2 qE T T mg   = −     D: 0 1 qE T T mg   = −     Câu 10: Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp 1 S và 2 S cách nhau 20 ( ) cm . Hai ngu ồn này dao ñộng theo phương trẳng ñứng có phương trình lần lượt là ( ) ( ) 2cos 40 ; 2cos 40 A B u t u t π π π = = + (mm). Tốc ñộ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 ( ) / cm s . S ố ñiểm dao ñộng với biên ñộ cực ñại trên ñoạn thẳng 1 2 S S là: A: 11. B: 9. C: 10. D: 8. Câu 11: Nh ận xét nào sau ñây là sai khi nói về sóng âm A: Sóng âm là sóng cơ học truyền ñược trong cả 3 môi trường rắn, lỏng, khí B: Trong cả 3 môi trường rắn, lỏng, khí sóng âm luôn là sóng dọc C: Trong chất rắn sóng âm có cả sóng dọc và sóng ngang D: Âm thanh có tần số từ 16 ( ) Hz Hz ñến 20 ( ) KHz Câu 12: Khảo sát hiện tượng sóng dừng trên dây ñàn hồi . Đầu A nối với nguồn dao ñộng, ñầu B cố ñịnh thì sóng tới và sóng phản xạ tại B sẽ: A: Cùng pha. B: Ngược pha. C: Vuông pha. D. Lệch pha 4 π . Câu 13: Một chất ñiểm dao ñộng ñiều hoà theo phương trình 2 x 4cos t 3 π = (x tính bằng cm; t tính bằng s). Kể từ ( ) 0 t s = , ch ất ñiểm ñi qua vị trí có li ñộ ( ) 2 x cm = − l ần thứ 2011 tại thời ñiểm A: 3016 s. B: 3015 s. C: 6030 s. D: 6031 s. Câu 14: Ch ọn câu trả lời ñúng. Trong lò phản ứng hạt nhân của nhà máy ñiện nguyên tử hệ số nhân nơ trôn có trị số. A: 1 k > B: 1 k ≠ C: 1 k < D: 1 k = Câu 15: Xét phóng xạ : x x A A Z Z Y X α → + , Trong ñó X Z và X A , Tìm ñáp án ñúng? A. 2; 2 X X Z Z A A = − = − B: ; X X Z Z A A = = C: 2; 4 X X Z Z A A = − = − D: 1; X X Z Z A A = + = Câu 16: Mạch dao ñộng LC lí tưởng, ñiện tích giữa hai bản tụ dao ñộng với tần số f . Năng lượng ñiện trường và năng lượng từ trường trong mạch biến thiên tuần hoàn với tần số: A: Giống nhau và bằng 2 f B: Giống nhau và bằng f C: Giống nhau và bằng 2 f D: Khác nhau Câu 17: Vật dao ñộng trên quỹ ñạo dài 8 cm, tần số dao ñộng của vật là 10 f Hz = . Xác ñịnh phương trình dao ñộng của vật biết rằng tại 0( ) t s = vật ñi qua vị trí 2( ) x cm = − theo chiều âm. A: 3 8cos(20 )( ) 4 x t cm π π = + B: 3 4cos(20 )( ) 4 x t cm π π = − C: 3 8cos(10 )( ) 4 x t cm π π = − D: 2 4cos(20 )( ) 3 x t cm π π = + Câu 18: Nguyên tắc hoạt ñộng của mạch chọn sóng trong máy thu thanh dựa trên hiện tượng: A: Tách sóng B: Giao thoa sóng C: C ộng hưởng ñiện D: Sóng dừng Câu 19: Một lò xo có ( ) 100 / K N m = treo thẳng ñứng. Treo vào lò xo một vật có khối lượng ( ) 250 m g = . Từ vị trí cân 60 ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÍ NĂM 2015 – TẬP 2: VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT Trang: 3 bằng nâng vật lên một ñoạn 5 ( ) cm r ồi buông nhẹ. Lấy ( ) 2 2 10 / g m s π = = . Lấy gốc tọa ñộ tại vị trí cân bằng ,chiều dương hướng xuống. Tìm ñộ lớn lực nén cực ñại của lò xo ? A: 7,5 ( ) N B. 0 ( ) N C. 5 ( ) N D: 2,5 ( ) N Câu 20: Hình vẽ ( ) AB u U 2 cos2 ft V = π .Cuộn dây thuần cảm có ñộ tự cảm 5 L H 3 = π , tụ diện có ñiện dung 3 10 C F 24 − = π . Hiệu ñiện thế MB u và AB u lệch pha nhau 90 0 .Tần số f của dòng ñiện xoay chiều có giá trị là: M R L C A B A: 120 ( ) Hz B: 60 ( ) Hz C: 100 ( ) Hz D: 50 ( ) Hz Câu 21: Trên phương truyền âm AB, Nếu tại A ñặt 1 nguồn âm thì âm tại B có mức cường ñộ là 60 dB. Nếu mức ñộ ồn cho phép là 80 dB thì tại A chỉ ñược ñặt tối ña bao nhiêu nguồn có cùng công suất với nguồn ban ñầu. A: 100 B: 10 C: 20 C: 80. Câu 22: Một máy biến áp lý tưởng gồm một cuộn sơ cấp và hai cuộn thứ cấp. Cuộn sơ cấp có 1 1000 N = vòng , ñiện áp ( ) 1 200 U V = . Cuộn thứ cấp thứ nhất có ( ) 2 10 U V = , ( ) 2 5 I A = ; Cuộn thứ cấp thứ 2 có 3 200 N = vòng, ( ) 3 1 I A = . Cường ñộ dòng ñiện qua cuộn sơ cấp là : A: ( ) 1 0,035 I A = B: ( ) 1 0,45 I A = C: ( ) 1 0,023 I A = D: ( ) 1 0,055 I A = Câu 23: Một nguồn âm N phát âm ñều theo mọi hướng. Tại ñiểm A cách N 10m có mức cường ñộ âm L 0 (dB) thì tại ñiểm B cách N 20m mức cường ñộ âm là A: ( ) 4 o L dB − B: ( ) 4 O L dB C: ( ) 2 o L dB D: ( ) 6 O L dB − Câu 24: M ột ñộng cơ ñiện xoay chiều một pha có ñiện trở r = 20 Ω và hệ số công suất là 0,9. Đặt vào hai ñầu ñoạn mạch một hiệu ñiện thế ( ) ( ) 200 2 os 100 u c t V π = thì mạch tạo ra một công suất cơ là ( ) 160 W C P = . Hiệu suất của ñộng cơ là: A: 98 ( ) % B: 81 ( ) % C: 95 ( ) % D: 89 ( ) % Câu 25: Một khung dây dẫn phẳng, quay ñều với tốc ñộ góc ω quanh một trục cố ñịnh trong một từ trường ñều, có véc tơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay của khung, suất ñiện ñộng cảm ứng trong khung có biểu thức 0 π e=E cos( ωt+ )(V) 2 . Vào thời ñiểm ( ) 0 t s = , véc tơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây hợp với véctơ cảm ứng từ một góc bằng A: 180 0 . B: 150 0 . C: 45 0 . D: 90 0 . Câu 26: Một máy phát ñiện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 10 cặp cực (10 cực nam và 10 cực bắc). Rôto quay với tốc ñộ 300 vòng/phút. Suất ñiện ñộng do máy sinh ra có tần số bằng A: ( ) 3000 f Hz = B: ( ) 60 f Hz = C: ( ) 50 f Hz = D: ( ) 30 f Hz = Câu 27: Năng lượng các trạng thái dừng của nguyên tử hidro cho bởi n 2 13,6 E (eV) n − = . Với n= 1,2,3…ứng với các quỹ ñạo K,L,M …Biết ( ) 19 1,6.10 q C − = ; 9 9.10 k = ; ( ) 31 9,1.10 e m kg − = ; 0 0 0,53 R A = . Xác ñịnh vận tốc chuyển ñộng của electron trên quĩ ñạo dừng L. A: ( ) 6 1,092.10 / v m s = B: ( ) 6 0,992.10 / v m s = C: ( ) 6 2.10 / v m s = D: ( ) 6 9,2.10 / v m s = Câu 28: Viết ký hiệu 2 hạt nhân chứa 2p và 1n ; 3p và 5n : A: X 3 2 và Y 5 3 B: X 3 2 và Y 8 3 C: X 1 2 và Y 5 3 D: X 2 3 và Y 3 8 Câu 29: Đặt ñiện áp xoay chiều ( ) ( ) 0 u U Cos t V ω = (U 0 không ñổi và ω thay ñổi ñược) vào hai ñầu ñoạn mạch gồm ñiện trở thuần R, cuộn cảm thuần có ñộ tự cảm L và tụ ñiện có ñiện dung C mắc nối tiếp, với 2 2 CR L < . Khi 1 ω ω = hoặc 2 ω ω = thì ñiện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ ñiện có cùng một giá trị. Khi 0 ω ω = thì ñiện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ ñiện ñạt cực ñại. Hệ thức liên hệ giữa 1 2 ; ω ω và 0 ω là 60 ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÍ NĂM 2015 – TẬP 2: VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT Trang: 4 A: ( ) 2 2 2 0 1 2 1 . 2 ω = ω + ω B: 0 1 2 . ω = ω ω C: 2 2 2 0 1 2 1 1 1 1 2   = +   ω ω ω   D: ( ) 0 1 2 1 2 ω = ω + ω Câu 30: Tìm phát biểu ñúng về dao ñộng ñiều hòa? A: Trong quá trình dao ñộng của vật gia tốc luôn cùng pha với li ñộ B: Trong quá trình dao ñộng của vật gia tốc luôn ngược pha với vận tốc C: Trong quá trình dao ñộng của vật gia tốc luôn cùng pha với vận tốc D: Không có phát biểu ñúng Câu 31: Đám nguyên tử hiñrô ở mức năng lượng kích thích O, khi chuyển xuống mức năng lượng thấp sẽ có khả năng phát ra số vạch phổ tối ña thuộc dãy Banme là: A: 3 vạch. B: 5 vạch. C: 6 vạch. D: 7 vạch Câu 32: Vật dao ñộng ñiều hòa theo phương trình ( ) cos 6 x A t cm π π   = −     . Thời ñiểm vật ñi qua vị trí cân bằng là: A: ( ) 2 2 3 t k s k N = + ∈ B: ( ) 1 2 3 t k s k N = − + ∈ C: ( ) 2 3 t k s k N = + ∈ D: ( ) 1 3 t k s k N = + ∈ Câu 33: Một nhà máy phát ñiện gồm n tổ máy có cùng công suất P hoạt ñộng ñồng thời. Điện sản xuất ra ñược ñưa lên ñường dây và truyền ñến nơi tiêu thụ với hiệu suất truyền tải là H. Hỏi khi chỉ còn một tổ máy hoạt ñộng bình thường thì hiệu suất truyền tải H’ là bao nhiêu? Coi ñiện áp truyền tải, hệ số công suất truyền tải và ñiện trở ñường dây không ñổi. A: ' H H n = B: 2 ' H H n = C: 1 ' 1 H H n − = − D: H’ = n.H Câu 34: Cường ñộ dòng ñiện trong mạch có biểu thức ( ) 2 2 os 100 6 i c t A π π   = +     . Vào thời ñiểm t cường ñộ có giá trị là 0,5A. Hỏi sau ñó ( ) 0,03 t s ∆ = cường ñộ tức thời là bao nhiêu? A: 0,5 ( ) A B: 0,4 ( ) A C: - 0,5 ( ) A D: 1 ( ) A Câu 35: Một vật dao ñộng ñiều hoà với biên ñộ dao ñộng là A vận tốc cực ñại là 0 V . Tại thời ñiểm vật có vận tốc 0 3 2 V v = − thì vật có li ñộ là: A: ± 3 2 A B: 2 A ± C: 3 A D: 2 A ± Câu 36: Vật dao ñộng ñiều hòa với phương trình ( ) 5 2 os 4 x c t cm π π   = −     . Các thời ñiểm vật chuyển ñộng qua vị trí có tọa ñộ ( ) 5 x cm = − theo chiều dương của trục Ox là: A: ( ) 1,5 2 t k s = + Với 0;1;2 k = B: ( ) 1,5 t k s = + Với 1;2 k = C: ( ) 1 2 t k s = + Với 0;1;2 k = D: ( ) 1 2 2 t k s = − + Với 1;2 k = Câu 37: Xét dao ñộng tổng hợp của hai dao ñộng thành phần có cùng tần số. Biên ñộ của dao ñộng tổng hợp không phụ thuộc vào yếu tố nào sau ñây: A: Biên ñộ dao ñộng thứ nhất B: Biên ñộ dao ñộng thứ hai C: Tần số chung của hai dao ñộng D: Độ lệch pha của hai dao ñộng Câu 38: Khung dây kim loại phẳng có diện tích ( ) 2 100 S cm = , có N = 500 vòng dây, quay ñều với tốc ñộ 3000 vòng/phút quay quanh trục vuông góc với ñường sức của một từ trường ñều ( ) 0,1 B T = . Chọn gốc thời gian ( ) 0 t s = là lúc pháp tuyến n của khung dây có chiều trùng với chiều của vectơ cảm ứng từ B  . Biểu thức xác ñịnh suất ñiện ñộng cảm ứng ε xuất hi ện trong khung dây là: 60 ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÍ NĂM 2015 – TẬP 2: VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT Trang: 5 A: ( ) 157cos 314 2 t V π ε   = −     B: ( ) ( ) 157cos 314 t V ε = C: ( ) 15,7cos 314 2 t V π ε   = −     D: ( ) ( ) 15,7cos 314 t V ε = Câu 39: Hai con lắc ñơn có chu kì ( ) ( ) 1 2 2 ; 2,5 T s T s = = . Chu kì của con lắc ñơn có dây treo dài bằng tuyệt ñối hiệu chiều dài dây treo của hai con lắc trên là: A. 2,25 ( ) s B. 1,5 ( ) s C. 1 ( ) s D. 0,5 ( ) s Câu 40: Một vật dao ñộng ñiều hòa với phương trình ( ) 6cos 4 3 x t cm π π   = +     . Quãng ñường vật ñi ñược sau ( ) 2,125 t s = kể từ thời ñiểm ban ñầu gần giá trị nào nhất sau ñây: A: 104 cm B: 104,78cm C: 104,2cm D: 100 cm Câu 41: Từ không khí người ta chiếu xiên tới mặt nước nằm ngang một chùm tia sáng hẹp song song gồm hai ánh sáng ñơn sắc. màu vàng, màu chàm. Khi ñó chùm tia khúc xạ A: Gồm hai chùm tia sáng hẹp là chùm màu vàng và chùm màu chàm, trong ñó góc khúc xạ của chùm màu vàng nhỏ hơn góc khúc xạ của chùm màu chàm. B: Vẫn chỉ là một chùm tia sáng hẹp song song. C: Gồm hai chùm tia sáng hẹp là chùm màu vàng và chùm màu chàm, trong ñó góc khúc xạ của chùm màu vàng lớn hơn góc khúc xạ của chùm màu chàm. D: Góc khúc xạ của hai tia sáng là như nhau. Câu 42: Mạch ñiện AB mắc nối tiếp, gọi M là một ñiểm trên mạch ñiện AB. Người ta ño ñược hiệu ñiện thế giữa hai ñầu AM có biểu thức ( ) 200 2 cos 100 6 AM u t V π π   = +     và hiệu ñiện thế giữa hai ñầu ñoạn mạch MB có biểu thức ( ) 200 2 cos 100 2 MB u t V π π   = −     . Tìm biểu thức ñiện áp của ñoạn mạch AB. A: ( ) ( ) 200 2 cos 100 AB u t V π = B: ( ) ( ) 200cos 100 AB u t V π = C: ( ) 200cos 100 6 AB u t V π π   = −     D: ( ) 200 2 cos 100 6 AB u t V π π   = −     Câu 43: Cho mạch ñiện xoay chiều RLC có cuộn thuần cảm L có thể thay ñổi giá trị ñược. Dùng ba vôn kế xoay chiều có ñiện trở rất lớn ñể ño ñiện áp hiệu dụng trên mỗi phần tử. Điều chỉnh giá trị của L thì nhận thấy ñiện áp hiệu dụng cực ñại trên cuộn cảm lớn gấp 2 lần ñiện áp hiệu dụng cực ñại trên ñiện trở. Hỏi ñiện áp hiệu dụng cực ñại trên cuộn cảm gấp bao nhiêu lần ñiện áp hiệu dụng cực ñại trên tụ? A: 3 lần B. 4 lần C. 3 lần D. 2 3 lần. Câu 44: Một nhà máy ñiện nguyên tử dùng 235 U phân hạch tỏa ra ( ) 200 Q MeV = . Hiệu suất của nhà máy là 30%. Nếu công suất của nhà máy là ( ) 1920 W P M= thì khối lượng 235 U cần dùng trong một ngày : A: 0,6744 ( ) kg B: 1,0502 ( ) kg . C: 2,5964 ( ) kg . D: 6,7455 ( ) kg Câu 45: Radon 222 86 Ra là chất phóng xạ có chu kỳ bán rã 3,8 T = ngày. Khối lượng Radon lúc ñầu là ( ) 0 2 m g = . Khối lượng Ra còn lại sau 19 ngày là? A: 0,0625 ( ) g B: 1,9375 ( ) g C: 1,2415 ( ) g D: 0,7324 ( ) g Câu 46: Cho ñoạn mạch RLC nối tiếp với C thay ñổi ñược, cuộn dây thuần cảm. Điện trở có giá trị R = 2.Z L . Ban ñầu ñiều chỉnh tụ C ñể dung kháng của tụ là Z C 0 thì công suất tiêu thụ trên mạch cực ñại. Hỏi từ Z C 0 , phải thay ñổi dung kháng của tụ như thế nào ñể ñiện áp trên tụ lớn nhât? B: Tăng 2 lần B. Tăng 5 lần C. Tăng 3 lần D. Tăng 5 lần. Câu 47: Mẫu nguyên tử Bo khác mẫu nguyên tử Rơ-dơ-pho ở ñiểm nào? A: Mô hình nguyên tử có hạt nhân. C: Hình dạng quỹ ñạo của các êlectron. B: Biểu thức của lực hút giữa hạt nhân và êlectron. D: Trạng thái có năng lượng ổn ñịnh. 60 ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÍ NĂM 2015 – TẬP 2: VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT Trang: 6 Câu 48: Khối lượng của proton là ( ) 1,00728 ; p m u = Hãy ñiện vào chỗ trống: 2 p MeV m c   =     . Biết 2 1 931,5 MeV u c   =     . A: 938,3 B: 931,5 C: 940 D: 939,5 Câu 49: Hai dao ñộng ñiều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình dao ñộng là: 1 1 π x =A cos( ωt+ )(cm) 3 & 2 2 π x =A cos( ωt - )(cm) 2 .Phương trình dao ñộng tổng hợp là x = 9cos( ωt + )(cm) ϕ . Biết A 2 có giá trị lớn nhất, pha ban ñầu của dao ñộng tổng hợp là . A: 3 π ϕ = B: 4 π ϕ = C: 6 π ϕ = − D: 0 ϕ = Câu 50: Cho mạch dao ñộng kín lý tưởng: ( ) ( ) 3 5 10 ; 10 L H C F − − = = , cường ñộ hiệu dụng trong mạch ( ) 3 10 I A − = . Viết phương trình dao ñộng của ñiện tích. Lúc ( ) 0 t s = , năng lượng ñiện trường bằng 3 lần năng lượng từ trường, ñộ lớn cường ñộ dòng ñiện giảm và có giá trị âm: A: ( ) 7 4 2.10 os 10 3 q c t C π −   = −     B: ( ) 7 4 5 2.10 os 10 6 q c t C π −   = +     C: ( ) 7 4 2 2.10 os 10 3 q c t C π −   = +     D: ( ) 7 4 2.10 os 10 6 q c t C π −   = +     60 ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÍ NĂM 2015 – TẬP 2: VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT Trang: 7 WWW.USCHOOL.VN * * * * * THẦY : NGUYỄN HỒNG KHÁNH ĐỀ THI THỬ KỲ THI QUỐC GIA 2015 - MÔN VẬT LÝ - Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát ñề - Đề số 02 Cho biết: hằng số Plăng ( ) 34 6,625.10 . h J s − = ; ñộ lớn ñiện tích nguyên tố ( ) 19 1,6.10 q C − = ; tốc ñộ ánh sáng trong chân không ( ) 8 3.10 / c m s = ; khối lượng electron là ( ) 31 9,1.10 m kg − = ; 1u = 931,5 MeV/c 2 . Câu 1: Một vật thực hiện ñồng thời hai dao ñộng ñiều hòa )cos( 11 πω += tAx và ) 3 cos( 22 π ω −= tAx . Dao ñộng tổng hợp có phương trình cmtx )cos(5 ϕ ω + = . Để biên ñộ dao ñộng A 1 ñạt giá trị lớn nhất thì giá trị của A 2 tính theo cm là ? A: 3 10 B: 3 35 C: 35 D: 25 Câu 2: Hai dao ñộng ñiều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình dao ñộng là: 1 π x =10cos( ωt+ )(cm) 3 & 2 2 π x =A cos( ωt - )(cm) 2 .Phương trình dao ñộng tổng hợp là x = Acos( ωt + )(cm) ϕ . Biết A có giá trị bé nhất, pha ban ñầu của dao ñộng tổng hợp là . A: 3 π ϕ = B: 4 π ϕ = C: 6 π ϕ = − D: 0 ϕ = Câu 3: Nối hai cực của một máy phát ñiện xoay chiều một pha vào hai ñầu ñoạn mạch ngoài RLC nối tiếp. Bỏ qua ñiện trở dây nối, coi từ thông cực ñại gửi qua các cuộn dây của máy phát không ñổi. Khi Rôto của máy phát quay với tốc ñộ n 0 (vòng/phút) thì công suất tiêu thụ ở mạch ngoài ñạt cực ñại. Khi Rôto của máy phát quay với tốc ñộ n 1 (vòng/phút) và n 2 (vòng/phút) thì công suất tiêu thụ ở mạch ngoài có cùng một giá trị. Hệ thức quan hệ giữa n 0 , n 1 , n 2 là: A: 2 2 2 1 2 0 2 2 1 2 . 2 n n n n n = + B: 2 2 2 0 1 2 n n n = + C: 2 0 1 2 . n n n = D: 2 2 2 1 2 0 2 2 1 2 . n n n n n = + Câu 4: Đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây không thuần cảm. Trong ñó ( ) ( ) 3 10 60 ; 5 r C F π − = Ω = . Đặt vào hai ñầu mạch một hiệu ñiện thế xoay chiều luôn ổn ñịnh ( ) ( ) 100 2 os 100 u c t V π = . Khi ñó cường ñộ dòng ñiện qua L có dạng ( ) ( ) 2 os 100 i c t A π = . Điện trở R và ñộ tự cảm của cuộn dây L là: A: ( ) ( ) 1 100 ; 2 R L H π = Ω = B: ( ) ( ) 1 40 ; 2 R L H π = Ω = C: ( ) ( ) 2 80 ; R L H π = Ω = D: ( ) ( ) 1 80 ; 2 R L H π = Ω = Câu 5: Một ñoạn mạch AB gồm hai ñoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm ñiện trở thuần R 1 mắc nối tiếp với tụ ñiện có ñiện dung C, ñoạn mạch MB gồm ñiện trở thuần R 2 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có ñộ tự cảm L. Đặt ñiện áp xoay chiều có tần số và giá trị hiệu dụng không ñổi vào hai ñầu ñoạn mạch AB. Khi ñó ñoạn mạch AB tiêu thụ công suất bằng 120 W và có hệ số công suất bằng 1. Nếu nối tắt hai ñầu tụ ñiện thì ñiện áp hai ñầu ñoạn mạch AM và MB có cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau 3 π , công suất tiêu thụ trên ñoạn mạch AB trong trường hợp này bằng A: 180 W. B: 160 W. C: 90 W. D: 75 W. Câu 6: Gia tốc của chất ñiểm dao ñộng ñiều hòa bằng không khi A: Li ñộ cực ñại B: Li ñộ cực tiểu C: Vận tốc cực ñại hoặc cực tiểu D: Vận tốc bằng 0 Câu 7: Một vật dao ñộng ñiều hòa với phương trình ( ) 6cos 4 3 x t cm π π   = +     . Tính quãng ñường vật ñi ñược sau 60 ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÍ NĂM 2015 – TẬP 2: VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT Trang: 8 ( ) 1 t s = kể từ thời ñiểm ban ñầu. A: 24 cm B: 60 cm C: 64 cm D: 48 cm Câu 8: Một vật dao ñộng ñiều hòa theo phương trình ( ) 2cos 2 4 x t cm π π   = +     . Tốc ñộ trung bình của vật trong khoảng thời gian từ ( ) 1 2 t s = ñến ( ) 2 4,875 t s = là: A: 7,45 ( ) / cm s B: 8,14 ( ) / cm s C: 7,16 ( ) / cm s D: 7,86 ( ) / cm s Câu 9: Dao ñộng tắt dần của con lắc ñơn có ñặc ñiểm là: A: Cơ năng của dao ñộng giảm dần. B: Động năng của con lắc ở vị trí cân bằng luôn không ñổi. C: Biên ñộ không ñổi. D: Cơ năng của dao ñộng không ñổi. Câu 10: Điện trở của một bình nấu nước là ( ) 400R = Ω . Đặt vào hai ñầu bình một hñt xoay chiều, khi ñó dòng ñiện qua bình là ( ) ( ) 2 2 os 100 i c t A π = . Sau 4 phút nước sôi. Bỏ qua mọi mất mát năng lượng. Nhiệt lượng cung cấp làm sôi nước là: A: 6400 ( ) J B: 576 ( ) kJ C: 384 ( ) kJ D: 768 ( ) kJ Câu 11: Một vật dao ñộng ñiều hòa với phương trình ( ) 6cos 20 6 x t cm π π   = +     . Vận tốc trung bình của vật trong khoảng thời gian ngắn nhất vật ñi từ vị trí cân bằng ñến vị trí có li ñộ ( ) 3 x cm = là: A: 0,36 ( ) / m s B: 3,6 ( ) / m s C: 36 ( ) / m s D: Đáp án là giá trị khác Câu 12: Một học sinh quấn một máy biến áp với dự ñịnh số vòng dây của cuộn sơ cấp gấp hai lần số vòng dây của cuộn thứ cấp. Do sơ suất nên cuộn thứ cấp bị thiếu một số vòng dây. Muốn xác ñịnh số vòng dây thiếu ñể quấn tiếp thêm vào cuộn thứ cấp cho ñủ, học sinh này ñặt vào hai ñầu cuộn sơ cấp một ñiện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không ñổi, rồi dùng vôn kế xác ñịnh tỉ số ñiện áp ở cuộn thứ cấp ñể hở và cuộn sơ cấp. Lúc ñầu tỉ số ñiện áp bằng 0,43. Sau khi quấn thêm vào cuộn thứ cấp 24 vòng dây thì tỉ số ñiện áp bằng 0,45. Bỏ qua mọi hao phí trong máy biến áp. Để ñược máy biến áp ñúng như dự ñịnh, học sinh này phải tiếp tục quấn thêm vào cuộn thứ cấp A: 100 vòng dây. B: 84 vòng dây. C: 60 vòng dây. D: 40 vòng dây. Câu 13: Một con lắc lò xo gồm vật nặng m treo dưới lò xo dài. Chu kỳ dao ñộng là T. Nếu ñộ dài lò xo tăng lên gấp ba thì chu kỳ dao ñộng là bao nhiêu? A. ' 3 T T = B: ' 3 T T = C: ' 3 T T = D. ' 3 T T = Câu 14: Đặt ñiện áp xoay chiều ( ) ( ) 0 100 u U Cos t V π = (U không ñổi, t tính bằng s) vào hai ñầu ñoạn mạch mắc nối tiếp gồm ñiện trở thuần R, cuộn cảm thuần có ñộ tự cảm ( ) 1 5 L H π = và tụ ñiện có ñiện dung C thay ñổi ñược. Điều chỉnh ñiện dung của tụ ñiện ñể ñiện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ ñiện ñạt giá trị cực ñại. Giá trị cực ñại ñó bằng U 3 . Điện trở R bằng A: 20 Ω. B: 10 2 Ω. C: 20 2 Ω. D: 10 Ω. Câu 15: Mạch ñiện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm và có ñộ tự cảm thay ñổi, tụ C = -4 10 F π . Điện áp hiệu dụng 2 ñầu mạch là 100V, tần số 50Hz. Khi ( ) 1,25 L H π = thì U L ñạt cực ñại. Hỏi khi thay ñổi L thì công suất tiêu thụ cực ñại của mạch ñiện là bao nhiêu ? A: 100W B. 200W C. 50W D. 400W. Câu 16: Chiếu bức xạ có bước sóng λ = 0,4 ( ) m µ vào catot của một tế bào quang ñiện. Công thoát electron của kim loại làm catot là A = 2 ( ) eV . Cho ( ) 34 6,625.10 . h J s − = và ( ) 8 3.10 / c m s = ; ( ) 19 1 1,6.10 eV J − = . Giá trị ñiện áp ñặt vào hai ñầu anot và catot ñể triệt tiêu dòng quang ñiện là A: U AK ≤ - 1,1 ( ) V . B: U AK ≤ - 1,2 ( ) V . C: U AK ≤ - 1,4 ( ) V . D: U AK ≤ 1,5 ( ) V . 60 ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÍ NĂM 2015 – TẬP 2: VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT Trang: 9 Câu 17: Một bóng ñèn ống ñược mắc vào mạng ñiện xoay chiều tần số ( ) 50 f Hz = . Biết rằng ñèn chỉ sáng khi ñiện áp giữa hai cực của ñèn ñạt giá trị u ≥ 110 2 V. Trong 2 s thời gian ñèn sáng là 4/3s. Xác ñịnh ñiện áp hiệu dụng ở hai ñầu bóng ñèn là A: 220 ( ) V B: 220 3 ( ) V C: 220 2 ( ) V D: 200 ( ) V Câu 18: Tại một nơi xác ñịnh, Chu kì dao ñộng ñiều hòa của con lắc ñơn tỉ lệ thuận với A: Chiều dài con lắc B: Căn bậc hai chiều dài con lắc C: Căn bậc hai gia tốc trọng trường D: Gia tốc trọng trường Câu 19: Một mạch dao ñộng ñiện từ LC . khi dòng ñiện trong cuộn dây là ( ) ( ) cos o i I t A ω = thì ñiện tích giữa hai bản cực của tụ ñiện là ( ) ( ) sin o q Q t C ω ϕ = + . Xác ñịnh ϕ : A: ( ) 0 rad ϕ = B: ( ) rad ϕ π = C: ϕ = ( ) 2 rad π D: ( ) 2 rad π ϕ = − Câu 20: Mạch dao ñộng ñiện từ có ñộ tự cảm ( ) 5 L mH = , ñiện dung ( ) 8 C F µ = . Tụ ñiện ñược nạp bởi nguồn không ñổi có suất ñiện ñộng ( ) 5 V Ε = . Lúc ( ) 0 t s = cho tụ phóng ñiện qua cuộn dây. Cho rằng sự mất mát năng lượng là không ñáng kể. Điện tích q trên bản cực của tụ là: A: ( ) ( ) 5 4.10 os 5000 q c t C − = B: ( ) 40 os 5000 2 q c t C π   = −     ( ) 40 os 5000 2 q c t C π   = +     D: q = 4.10 -5 cos(5000t + π ) (C) Câu 21: Khi cho một dòng ñiện xoay chiều chạy qua một dây dẫn thẳng thì xung quanh dây dẫn này sẽ: A: Có ñiện trường B: Có từ trường C: Có ñiện từ trường D: Không có gì Câu 22: Một mạch dao ñộng ñiện từ LC . khi dòng ñiện trong cuộn dây là ( ) ( ) cos o i I t A ω = thì hiệu ñiện thế giữa hai bản cực của tụ ñiện là ( ) ( ) os o u U c t V ω ϕ = + . Xác ñịnh ϕ : A: ( ) 0 rad ϕ = B: ( ) rad ϕ π = C: ϕ = ( ) 2 rad π D: ( ) 2 rad π ϕ = − Câu 23: Một con lắc lò xo ñặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có ñộ cứng ( ) 2 / K N m = và vật nhỏ khối lượng 40 ( ) g . Hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,1. Ban ñầu giữ vật ở vị trí lò xo bị giãn 20 ( ) cm rồi buông nhẹ ñể con lắc dao ñộng tắt dần. Lấy ( ) 2 2 10 / g m s π = = . Kể từ lúc ñầu cho ñến thời ñiểm tốc ñộ của vật bắt ñầu giảm, thế năng của con lắc lò xo ñã giảm một lượng bằng A: 39,6 ( ) mJ . B: 24,4 ( ) mJ . C: 79,2 ( ) mJ . D: 240 ( ) mJ . Câu 24: Phát biểu nào sao ñây là sai khi nói về ñộ phóng xạ (hoạt ñộ phóng xạ)? A: Độ phóng xạ là ñại lượng ñặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một lượng chất phóng xạ. B: Đơn vị ño ñộ phóng xạ là becơren. C: Với mỗi lượng chất phóng xạ xác ñịnh thì ñộ phóng xạ tỉ lệ với số nguyên tử của lượng chất ñó. D: Độ phóng xạ của một lượng chất phóng xạ phụ thuộc nhiệt ñộ của lượng chất ñó. Câu 25: Chu kỳ bán rã của 238 U là 9 4,5.10 T = năm. Lúc ñầu có 1g 238 U nguyên chất. Lấy ( ) 23 1 6,02.10 A N mol − = . Độ phóng xạ của 238 U sau 9 9.10 t = năm là? A: ( ) 8 8,3.10 H Ci − = B: ( ) 3 5,6.10 H Ci − = C: ( ) 3 2,5.10 H Ci = D: ( ) 3 5,6.10 H Ci = Câu 26: Biết khối lượng của prôtôn; nơtron; hạt nhân 16 8 O lần lượt là 1,0073 ( ) u ; 1,0087 ( ) u ; 15,9904 ( ) u và 2 1 931,5 MeV u c = . Năng lượng liên kết của hạt nhân 16 8 O xấp xỉ bằng A: 14,25 ( ) MeV B: 18,76 ( ) MeV C: 128,17 ( ) MeV D: 190,81 ( ) MeV . Câu 27: Cường ñộ dòng quang ñiện qua ống tia X là ( ) 10 I mA = . Biết 19 1,6.10 q C − = . Số electron tới ñập vào ñối catot trong ( ) 1 s là: A: 16 6,25.10 N = hạt B: 16 7,45.10 N = hạt C: 16 4,75.10 N = hạt D: 16 25.10 N = hạt 60 ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÍ NĂM 2015 – TẬP 2: VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT Trang: 10 Câu 28: Hiệu ñiện thế giữa anot và catot của một ống tia X là ( ) 18 AK U kV = , cường ñộ dòng ñiện qua ống là ( ) 5 I mA = . Bỏ qua ñộng năng lúc e lectron bứt ra khỏi Katot. Biết rằng có 95% số electron ñến catot chỉ có tác dụng nhiệt và các phô tôn phát ra có bước sóng bằng với bước sóng nhỏ nhất . Nhiệt lượng ñã làm nóng ñối catot trong một phút là? A: Q = 3260 ( ) J B: Q = 5130 ( ) J C: Q = 8420 ( ) J D: Q = 1425 ( ) J Câu 29: Tiến thành thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt thoáng của một chất lỏng nhờ hai nguồn kết hợp cùng pha, cùng biên ñộ S 1 , S 2 . Tần số dao ñộng của mỗi nguồn là ( ) 30 f Hz = . Cho biết S 1 S 2 = 10 ( ) cm . Một ñiểm M nằm trên mặt thoáng cách S 2 một ñoạn 8 ( ) cm . và cách S 1 một ñoạn 4 ( ) cm . Giữa M và ñường trung trực S 1 S 2 có một gợn lồi dạng hypepol. Biên ñộ dao ñộng của M là cực ñại. Số ñiểm dao ñộng cực tiểu trên S S 2 là: A: 12 B: 11 C: 10 D: 9 Câu 30: Một mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm một cuộn cảm có ñộ tự cảm L biến thiên từ ( ) 1 0,3 L H µ = ñến ( ) 2 12 L H µ = và một tụ ñiện có ñiện dung biến thiên từ ( ) 20 C pF = ñến ( ) 800 C pF = . Máy này có thể bắt ñược sóng ñiện từ có bước sóng lớn nhất là: A: ( ) 184,6 m λ = B: ( ) 2848,6 m λ = C: ( ) 508,84 m λ = D: ( ) 640 m λ = Câu 31: Một mạch dao ñộng LC gồm tụ ñiện có ñiện dung ( ) 40 C pF = và cuộn cảm có ñộ tự cảm 10 L H µ = . Ở thời ñiểm ban ñầu, cường ñộ dòng ñiện có giá trị cực ñại và bằng ( ) 0,05 A . Biểu thức hiệu ñiện thế ở hai cực của tụ ñiện là: A: ( ) ( ) 7 50 cos 5.10 u t V = B: ( ) 7 100 cos 5.10 2 u t V π   = +     C: ( ) 7 25 cos 5.10 2 u t V π   = −     D: ( ) ( ) 7 25 cos 5.10 u t V = Câu 32: Điện năng tải từ trạm tăng thế ñến trạm hạ thế nhờ các dây dẫn có ñiện trở tổng cộng 20Ω. Ở đầu ra cuộn thứ cấp máy hạ thế cần dòng điện có cường độ hiệu dụng 100A, công suất 12kW. Cho phụ tải thuần trở, tỷ số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp máy hạ thế là 10. Bỏ qua mọi hao phí trong máy biến thế. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch sơ cấp máy hạ thế và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp máy tăng thế là: A: 10A và 1200 V B. 10A và 1400 V C. 1000A và 1200V D. 10A và 1000 V Câu 33: Sợi dây ( ) 21 OB cm = với đầu B tự do. Gây ra tại O một dao động ngang có tần số f . Tốc độ truyền sóng là ( ) 2,8 / v m s = . Sóng dừng trên dây có 8 bụng sóng thì tần số dao động là: A: 40 ( ) Hz B: 50 ( ) Hz C: 60 ( ) Hz D: 20 ( ) Hz Câu 34: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cảm kháng gấp đôi dung kháng. Dùng vôn kế xoay chiều (điện trở rất lớn) đo điện áp giữa hai đầu tụ điện và điện áp giữa hai đầu điện trở thì số chỉ của vôn kế là như nhau. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch là A: 4 π . B: 6 π . C: 3 π . D: 3 π − . Câu 35: Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch AB gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp theo thứ tự trên. Gọi U L , U R và U C_ lần lượt là các điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mỗi phần tử. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB lệch pha 2 π so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch NB (đoạn mạch NB gồm R và C ). Hệ thức nào dưới đây là ñúng? A: 2 2 2 2 R C L U U U U = + + . B: 2 2 2 2 C R L U U U U = + + . C: 2 2 2 2 L R C U U U U = + + D: 2 2 2 2 R C L U U U U = + + Câu 36: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM có điện trở thuần 50Ω mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1 π H, đoạn mạch MB chỉ có tụ điện với điện dung thay đổi được. Đặt điện áp u = U 0 cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch AB. Điều chỉnh điện dung của tụ điện đến giá trị C 1 sao cho điện áp hai đầu đoạn mạch AB lệch pha 2 π so với điện áp hai đầu đoạn mạch AM. Giá trị của C 1 bằng [...]... i n C l n lư t là −3 (F) 10 (F) 25π 4.10−4 D: R = 25 ( Ω ) ; C = (F ) B: R = 25 ( Ω ) ; C = π Trang: 12 60 THI TH MÔN V T LÍ NĂM 2015 – T P 2: VƯ T CHƯ NG NG I V T WWW.USCHOOL.VN ***** TH Y : NGUY N H NG KHÁNH Cho bi t: h ng s Plăng h = 6, 625.10−34 ( J s ) ; THI TH KỲ THI QU C GIA 2015 - MÔN V T LÝ Th i gian làm bài 90 phút, không k th i gian phát l n i n tích nguyên t q = 1, 6.10−19 ( C ) ; t c 8... nh biên b ng sóng khi trên dây có sóng d ng: A: 20 ( cm ) B: 10 ( cm ) C: 5 ( cm ) truy n π  ( cm ) 3 D: 15 ( cm ) Trang: 17 60 THI TH MÔN V T LÍ NĂM 2015 – T P 2: VƯ T CHƯ NG NG I V T WWW.USCHOOL.VN ***** TH Y : NGUY N H NG KHÁNH THI TH KỲ THI QU C GIA 2015 - MÔN V T LÝ Th i gian làm bài 90 phút, không k th i gian phát - Cho bi t: h ng s Plăng h = 6, 625.10−34 ( J s ) ; l n i n tích nguyên t q... th ng c a dây d n c a o n m ch ó trong th i gian b ng n a chu kì c a dòng i n là: π.I0 2 A: ω B 0 C π.I0 ω 2 D 2I0 ω Trang: 23 60 THI TH MÔN V T LÍ NĂM 2015 – T P 2: VƯ T CHƯ NG NG I V T WWW.USCHOOL.VN ***** TH Y : NGUY N H NG KHÁNH THI TH KỲ THI QU C GIA 2015 - MÔN V T LÝ Th i gian làm bài 90 phút, không k th i gian phát - Cho bi t: h ng s Plăng h = 6, 625.10−34 ( J s ) ; l n i n tích nguyên t q... trên dây, ngu n sóng có phương trình v n t c như sau: v = 100π cos  20π t +  ( cm ) 3  Xác , vàng, lam D: 15 ( cm ) Trang: 29 60 THI TH MÔN V T LÍ NĂM 2015 – T P 2: VƯ T CHƯ NG NG I V T WWW.USCHOOL.VN ***** TH Y : NGUY N H NG KHÁNH THI TH KỲ THI QU C GIA 2015 - MÔN V T LÝ Th i gian làm bài 90 phút, không k th i gian phát - Cho bi t: h ng s Plăng h = 6, 625.10−34 ( J s ) ; l n i n tích nguyên t q... i n th hãm Uh ph i A: Không c n thay i gì B: Gi m i C: Tăng lên D: L y giá tr b ng không WWW.USCHOOL.VN ***** TH Y : NGUY N H NG KHÁNH THI TH KỲ THI QU C GIA 2015 - MÔN V T LÝ Th i gian làm bài 90 phút, không k th i gian phát - s 07 Trang: 34 60 THI TH MÔN V T LÍ NĂM 2015 – T P 2: VƯ T CHƯ NG NG I V T Cho bi t: h ng s Plăng h = 6, 625.10−34 ( J s ) ; l n i n tích nguyên t q = 1, 6.10−19 ( C ) ; t c.. .60 THI TH A: MÔN V T LÍ NĂM 2015 – T P 2: VƯ T CHƯ NG NG I V T −5 4.10 F π B: Câu 37: M t con l c ơn dao A: T = 2 ( s ) 8.10−5 F π C: 2.10−5 F π D: 10−5 F π ng i u hòa v i chu kì T = 2 ( s ) , Xác nh chu kỳ c a cơ năng c a con l c? B: Không bi n thi n C: T = 4 ( s ) D: T = 1( s ) Câu 38: Uranni thi n nhiên có kh i lư ng nguyên t m = 237,93 ( u ) g... Sau D: f = 60 ( Hz ) 1 (s) k t th i i m ban 12 5cm theo chi u dương Phương trình dao t i n áp xoay chi u u = U 2Cos (120π t ) vào hai i ng c a v t là π 2π 2π A: x = 10 cos(6πt − )cm B: x = 10 cos(4πt − )cm C: x = 10 cos(6πt − )cm 3 3 3 Câu 18: u v t i ư c 10cm mà chưa π 3 D: x = 10 cos(4πt − )cm u i n áp m c n i ti p g m i n tr thu n R, cu n c m Trang: 25 60 THI TH thu n có MÔN V T LÍ NĂM 2015 – T P... quay v i v n t c 600 vòng/phút thì s c p c c là: A p = 4 B: p = 10 C: p = 5 D: p = 8 Câu 47: M ch RCL m c n i ti p theo th t có hai u m ch là A và B, cu n dây thu n c m có Khi L thay i UL t c c i k t lu n nào sau ây là sai : A: U L max = B: Z L = 2 U AB R 2 + ZC ZC 2 R 2 + ZC ZC t c m L thay i ư c 2 2 2 C: U L max = U AB + U RC D: u AB vuông pha v i uRC Trang: 28 60 THI TH MÔN V T LÍ NĂM 2015 – T P 2:... chu kì bán rã 5600 năm Trong cây c i có ch t phóng x 14 C phóng x c a m t m u c a cây m i ư c ch t ( Coi như ã phơi khô) và m t m u g c i ã ch t cùng kh i lư ng l n lư t là 0,255 ( Bq ) và 0,215 ( Bq ) M u g c i ã ch t cách ây? A: t = 2104,3 năm B: t = 867,9 năm Câu 23: Proton chính là h t nhân nguyên t A: Các bon 12 C B: Ô xi 17 O 2 8 C: t = 3410,2 năm C: Hê li 4 2 D: t = 1378,5 năm D: Hidro 1 H... 250 ( N / m ) D: 300;400;500 ;600 ( N / m ) Câu 19: Trong giao thoa c a hai sóng trên m t nư c t hai ngu n k t h p, ngư c pha nhau, nh ng i m dao c c ti u có hi u kho ng cách t i hai ngu n ( k ∈ Z ) là: A: d2 − d1 = kλ Câu 20: Trong dao B: d2 + d1 = kλ ng i u hoà, gia t c bi n i   C: d2 − d1 =  k + ng v i biên kλ 1  λ D: d2 − d1 = 2 2 Trang: 31 60 THI TH MÔN V T LÍ NĂM 2015 – T P 2: VƯ T CHƯ NG NG . giữa 1 2 ; ω ω và 0 ω là 60 ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÍ NĂM 20 15 – TẬP 2: VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT Trang: 4 A: ( ) 2 2 2 0 1 2 1 . 2 ω = ω + ω B: 0 1 2 . ω = ω ω C: 2 2 2 0 1 2 1 1 1 1 2   =.    60 ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÍ NĂM 20 15 – TẬP 2: VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT Trang: 7 WWW.USCHOOL.VN * * * * * THẦY : NGUYỄN HỒNG KHÁNH ĐỀ THI THỬ KỲ THI QUỐC GIA 20 15 - MÔN VẬT LÝ - Thời. ) 4 4.10 25 ; R C F π − = Ω = 60 ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÍ NĂM 20 15 – TẬP 2: VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT Trang: 13 WWW.USCHOOL.VN * * * * * THẦY : NGUYỄN HỒNG KHÁNH ĐỀ THI THỬ KỲ THI QUỐC GIA 20 15
- Xem thêm -

Xem thêm: 60 đề thi thử đại học năm 2015 môn vật lý (tập 2_vượt chướng ngại vật), 60 đề thi thử đại học năm 2015 môn vật lý (tập 2_vượt chướng ngại vật), 60 đề thi thử đại học năm 2015 môn vật lý (tập 2_vượt chướng ngại vật)

Từ khóa liên quan