0

60 đề thi thử đại học năm 2015 môn vật lý (tập 1_khởi động)

52 1,398 0
  • 60 đề thi thử đại học năm 2015 môn vật lý (tập 1_khởi động)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 16:18

10 ĐỀ KHỞI ĐỘNG DÀNH CHO HỌC SINH BẮT ĐẦU LÀM ĐỀ THẦY KHÁNH USCHOOL Để theo dõi bài giảng trực tuyến và chữa bài tập chi tiết các bạn truy cập www.uschool.vn Đt: 09166.01248 – Facebook: Nguyễn Hồng Khánh Page 1 ĐỂ THEO DÕI VIDEO CHỮA CHI TIẾT 10 ĐỀ KHỞI ĐỘNG CÁC EM TRUY CẬP: WWW.YOUTUBE.COM “ TỪ KHÓA TÌM KIẾM : 10 ĐỀ KHỞI ĐỘNG – THẦY NGUYỄN HỒNG KHÁNH” + ĐỂ ĐĂNG KÝ THAM GIA KHÓA LUYỆN ĐỀ TRỰC TUYẾN CÙNG THẦY CÁC EM ĐĂNG KÝ TRÊN USCHOOL.VN. WWW.USCHOOL.VN * * * * * ( GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH) ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA NĂM 2015 - MÔN VẬT LÝ - Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát ñề - Đề số 01 Cho biết: hằng số Plăng ( ) 34 6,625.10 . h J s − = ; ñộ lớn ñiện tích nguyên tố ( ) 19 1,6.10 e q C − = = ; tốc ñộ ánh sáng trong chân không ( ) 8 3.10 / c m s = ; ( ) 31 9,1.10 e m kg − = ; ( ) 2 1 . 931,5 u c MeV = . Câu 1: Gọi α λ và β λ lần lượt là hai bước sóng ứng với các vạch ñỏ H α và vạch lam H β của dãy Ban-me , 1 λ là bước sóng dài nhất của dãy Pa-sen trong quang phổ của Hiñrô. Biểu thức liên hệ giữa 1 , , α β λ λ λ là: A: 1 α β λ λ λ = − . B: 1 . α β λ λ λ = + C: 1 1 1 1 β α λ λ λ = − D: 1 1 1 1 . β α λ λ λ = + Câu 2: Quang phổ vạch phát xạ ñược phát ra khi nào? A: Khi nung nóng một chất lỏng hoặc khí. B: Khi nung nóng một chất khí ở áp suất thấp. C: Khi nung nóng một chất khí ở ñiều kiện tiêu chuẩn. D: Khi nung nóng một chất rắn, lỏng hoặc khí. Câu 3: Cho mạch ñiện xoay chiều RLC với R là biến trở, ( ) 318 C F µ = . Hiệu ñiện thế hai ñầu ñoạn mạch AB : ( ) ( ) 100 2 cos 100 AB u t V π = . Gọi 0 R là giá trị của biến trở ñể công suất cực ñại. Gọi 1 2 , R R là 2 giá trị khác nhau của biến trở sao cho công suất của mạch là như nhau. Mối liên hệ giữa hai ñại lượng này là: A: 2 1 2 0 . R R R = B: 1 2 0 . R R R = C: 1 2 0 . R R R = D: 2 1 2 0 . 2 R R R = Câu 4: Đặt vào hai ñầu một cuộn dây có ñộ tự cảm ( ) 0,4 L H π = một hiệu ñiện thế một chiều ( ) 1 12 U V = thì cường ñộ dòng ñiện qua cuộn dây là ( ) 1 0,4 I A = . Nếu ñặt vào hai ñầu cuộn dây này một ñiện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng ( ) 2 12 U V = , tần số ( ) 50 f Hz = , thì công suất tiêu thụ ở cuộn dây bằng? A: ( ) 8 W B: ( ) 1,728 W C: ( ) 4,8 W D: ( ) 1,6 W . Câu 5: Có 2 vật dao ñộng ñiều hoà, biết gia tốc vật 1 cùng pha với li ñộ của vật 2. Khi vật 1 qua vị trí cân bằng theo chiều dương thì vật 2: A: Qua vị trí cân bằng theo chiều âm. B: Qua vị trí cân bằng theo chiều dương. C: Qua vị trí biên có li ñộ âm. D: Qua vị trí biên có li ñộ dương. Câu 6: Một con lắc lò xo dao ñộng thẳng ñứng. Biết ñộ lớn lực ñàn hồi cực tiểu và cực ñại lần lượt là ( ) 15 N và ( ) 25 N . Lực hồi phục có ñộ lớn cực ñại là: A: ( ) 25 N B: ( ) 10 N C: ( ) 15 N D: ( ) 5 N Câu 7: Chọn phát biểu sai: A: Hai dao ñộng ñiều hoà cùng tần số, ngược pha thì li ñộ của chúng luôn luôn ñối nhau. B: Khi vật nặng của con lắc lò xo ñi từ vị trí biên ñến vị trí cân bằng thì vectơ vận tốc và vectơ gia tốc luôn luôn cùng chiều. C: Trong dao ñộng ñiều hoà, khi ñộ lớn của gia tốc tăng thì ñộ lớn của vận tốc giảm. D: Dao ñộng tự do là dao ñộng có tần số chỉ phụ thuộc ñặc tính của hệ, không phụ thuộc các yếu tố bên ngoài. Câu 8: Một con lắc ñơn có chiều dài ℓ . Trong khoảng thời gian ∆ t nó thực hiện 12 dao ñộng. Khi giảm ñộ dài một lượng 32 ( ) cm thì cũng trong khoảng thời gian nói trên, con lắc thực hiện 20 dao ñộng. Chiều dài l ban ñầu của con lắc là: A: ( ) 60 cm B: ( ) 50 cm C: ( ) 40 cm D: ( ) 80 cm . Câu 9: Cho hai dao ñộng ñiều hoà cùng phương ( ) 1 5 3 cos10 x t cm π = và ( ) 2 2 sin10 x A t cm π = . Bi ết biên ñộ của dao ñộng tổng hợp là ( ) 10 cm .Giá tr ị của 2 A là: 10 ĐỀ KHỞI ĐỘNG DÀNH CHO HỌC SINH BẮT ĐẦU LÀM ĐỀ THẦY KHÁNH USCHOOL Để theo dõi bài giảng trực tuyến và chữa bài tập chi tiết các bạn truy cập www.uschool.vn Đt: 09166.01248 – Facebook: Nguyễn Hồng Khánh Page 2 A: ( ) 5 cm B: ( ) 4 cm C: ( ) 8 cm D: ( ) 6 cm . Câu 10: Một nguồn sóng tại O có phương trình ( ) 0 cos 10 U a t π = truy ền theo phương Ox ñến ñiểm M cách O một ñoạn x có phương trình ( ) ( ) cos 10 4 , : m;t :s u a t x x π = − . V ận tốc truyền sóng là: A: ( ) 9,14 / m s B: ( ) 8,85 / m s C: ( ) 7,85 / m s D: ( ) 7,14 / m s . Câu 11: Một sợi dây thép nhỏ hình chữ U có hai ñầu 1 2 , S S cách nhau ( ) 8 cm ñược gắn vào ñầu của một cần rung dao ñộng ñiều hòa theo phương thẳng ñứng với tần số ( ) 100 Hz , cho hai ñầu 1 2 , S S chạm nhẹ vào mặt nước, khi ñó trên mặt nước quan sát ñược một hệ vân giao thoa. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là ( ) 3, 2 / m s . S ố gợn lồi quan sát ñược trong khoảng 1 2 S S là : A: 4 gợn B: 5 gợn C: 6 gợn D: 7 gợn . Câu 12: Mạch chọn sóng một radio gồm ( ) 2 L H µ = và 1 t ụ ñiện có ñiện dung C biến thiên. Người ta muốn bắt ñược các sóng ñiện từ có bước sóng từ ( ) 18 m π ñến ( ) 240 m π thì ñiện dung C phải nằm trong giới hạn. A: ( ) ( ) 10 8 9.10 16.10 F C F − − ≤ ≤ B: ( ) ( ) 10 8 9.10 8.10 F C F − − ≤ ≤ C: ( ) 12 10 4,5.10 8.10 F C − − ≤ ≤ D: ( ) ( ) 10 8 4,44.10 7,89.10 F C F − − ≤ ≤ Câu 13: Chọn phát biểu Sai khi nói về sự thu sóng ñiện từ? A: Mỗi ăngten chỉ thu ñược một tần số nhất ñịnh. B: Khi thu sóng ñiện từ người ta áp dụng sự cộng hưởng trong mạch dao ñộng LC của máy thu. C: Để thu sóng ñiện từ người ta mắc phối hợp một ăngten và một mạch dao ñộng LC có ñiện dung C thay ñổi ñược D: Mạch chọn sóng của máy thu có thể thu ñược nhiều tần số khác nhau. Câu 14: Một máy biến thế lí tưởng có tỉ số vòng của cuộn sơ cấp với cuộn thứ cấp là 10. Cho dòng ñiện có cường ñộ ( ) 5 A vào cuộn sơ cấp thì dòng ñiện trong cuộn thứ cấp là: A: ( ) 0,05 A B: ( ) 500 A C: ( ) 50 A D: ( ) 0,5 A . Câu 15: Mạch , , R L C nối tiếp có L là cuộn thuần cảm. Hiệu ñiện thế và dòng ñiện trong mạch có biểu thức ( ) 0 cos 100 /12 u U t π π = + ( ) V và ( ) 0 cos 100 / 3 i I t π π = + ( ) A . Ta sẽ có mối liên hệ: A: 1,73 L C Z Z R − = B: 3 C L Z Z R − = C: L C Z Z R − = D: C L Z Z R − = Câu 16: Một ñoạn mạch gồm ñiện trở thuần ( ) 50R = Ω và cu ộn cảm thuần có ñộ tự cảm ( ) 0,159 L H = m ắc nối tiếp. Mắc ñoạn mạch này vào nguồn xoay chiều có gía trị hiệu dụng bằng ( ) 141 V và t ần số ( ) 50 Hz . T ổng trở và công suất tiêu thụ của mạch ñã cho lần lượt là: A: ( ) 100 Ω và ( ) 100 W .B: ( ) 100 Ω và ( ) 50 W .C: ( ) 71 Ω và ( ) 200 W . D: 71 ( ) Ω và ( ) 100 W . Câu 17: Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp. Các giá trị , , R L C không ñổi và mạch ñang có tính cảm kháng, nếu tăng tần số của nguồn ñiện áp thì ? A: Ban ñầu công suất của mạch tăng, sau ñó giảm B: Công suất tiêu thụ của mạch tăng C: Công suất tiêu thụ của mạch giảm D: Có thể xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Câu 18: Một máy phát ñiện có phần cảm gồm hai cặp cực và phần ứng gồm hai cặp cuộn dây mắc nối tiếp. Suất ñiện ñộng hiệu dụng của máy là ( ) 220 V và t ần số ( ) 50 Hz . Cho bi ết từ thông cực ñại qua mỗi vòng dây là 4 mWB . Tính số vòng dây của mỗi cuộn trong phần ứng. A:175 vòng B:62 vòng C:248 vòng D:44 vòng Câu 19: Thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng ñược thực hiện trong không khí và sau ñó thực hiện trong nước. Khoảng vân khi ñó sẽ… A: Không thay ñổi B: Tăng C: Có thể tăng hoặc giảm D: Giảm. Câu 20: Chiết suất n của một môi trường ñối với ánh sáng ñơn sắc phụ thuộc vào bước sóng λ của ánh sáng trong chân không theo quy lu ật: A: n tăng khi λ giảm. B: n không ñổi và không phụ thuộc λ . 10 ĐỀ KHỞI ĐỘNG DÀNH CHO HỌC SINH BẮT ĐẦU LÀM ĐỀ THẦY KHÁNH USCHOOL Để theo dõi bài giảng trực tuyến và chữa bài tập chi tiết các bạn truy cập www.uschool.vn Đt: 09166.01248 – Facebook: Nguyễn Hồng Khánh Page 3 C: n tăng tỉ lệ thuận với λ . D: khi tăng λ thì n lúc tăng lúc giảm. Câu 21: Chọn câu sai. A: Bản chất của tia hồng ngoại là sóng ñiện từ. B: Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt. C: Tia hồng ngoại ñược ứng dụng ñể phát hiện lỗi trên bề mặt các sản phẩm hàn, tiện. D: Tia hồng ngoại ñược phát từ các nguồn có nhiệt ñộ lớn hơn 0 K. Câu 22: Trong thí nghiệm giao thoa Iâng, thực hiện ñồng thời với hai ánh sáng ñơn sắc 1 λ và ( ) 2 0,4 m λ µ = . Xác ñịnh 1 λ ñể vân sáng bậc 2 của ( ) 2 0,4 m λ µ = trùng v ới một vân tối của 1 λ . Biết ( ) ( ) 1 0,38 0,76 m m µ λ µ ≤ ≤ . A: ( ) 0,6 m µ B: ( ) 8 /15 m µ C: ( ) 7 /15 m µ D: ( ) 0,65 m µ . Câu 23: Hiệu suất của một laze ? A: Nhỏ hơn 1 B: Bằng 1 C: Lớn hơn 1 D: Rất lớn so với 1. Câu 24: Ở một nhiệt ñộ nhất ñịnh, nếu một ñám hơi có khả năng phát ra hai bức xạ có bước sóng tương ứng 1 λ và ( ) 2 1 2 λ λ λ < thì nó c ũng có khả năng hấp thụ: A: Hai ánh sáng ñơn sắc có bước sóng 1 λ và 2 λ B: Mọi ánh sáng ñơn sắc có bước sóng trong khoảng từ 1 λ ñến 2 λ C: Mọi ánh sáng ñơn sắc có bước sóng nhỏ hơn 1 λ D: Mọi ánh sáng ñơn sắc có bước sóng lớn hơn 2 λ . Câu 25: Phát biểu nào sau ñây là sai khi nói về hiện tượng quang phát quang? A: Khi ñược chiếu bằng tia tử ngoại, chất fluorexêin phát ra ánh sáng huỳnh quang màu lục B: Huỳnh quang và lân quang ñều là hiện tượng quang phát quang C: Chiếu chùm tia hồng ngoại vào một chất phát quang, chất ñó hấp thụ và có thể phát ra ánh sáng ñỏ A: Bước sóng của ánh sáng phát quang bao giờ cũng lớn hơn bước sóng mà chất phát quang hấp thụ. Câu 26: Một con lắc ñơn có dây treo dài ( ) 0,4 m = ℓ và khối lượng vật nặng là ( ) 200 m g = . L ấy ( ) 2 10 / g m s = ; b ỏ qua ma sát. Kéo con lắc ñể dây treo lệch góc 0 0 60 α = so với phương thẳng ñứng rồi buông nhẹ. Lúc lực căng của dây treo bằng 4 N thì vận tốc cuả vật là: A: ( ) 2 / v m s = B: ( ) 2 2 / v m s = C: ( ) 5 / v m s = D: ( ) 2 / v m s = . Câu 27: Một sóng cơ học lan truyền trong một môi trường với phương trình 3sin( ) 6 24 6 t d u cm π π π = + − . Trong ñó d tính bằng mét ( ) m t tính bằng giây ( ) s . Vận tốc truyền sóng là: A: ( ) 400 / cm s . B: ( ) 4 / cm s . C: ( ) 5 / cm s . D: ( ) 50 / cm s . Câu 28: Một dây AB dài ( ) 1,8 m c ăng thẳng nằm ngang, ñầu B cố ñịnh, ñầu A gắn vào một bản rung tần số ( ) 100 Hz . Khi b ản rung hoạt ñộng, người ta thấy trên dây có sóng dừng gồm 6 bó sóng, với A xem như một nút. Tính bước sóng và vận tốc truyền sóng trên dây AB . A: ( ) ( ) 0,3 ; 60 / m v m s λ = = B: ( ) ( ) 0,6 ; 60 / m v m s λ = = C: ( ) ( ) 0,3 ; 30 / m v m s λ = = D: ( ) ( ) 0,6 ; 120 / m v m s λ = = Câu 29: Cho một ñoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm ñiện trở R , cuộn dây thuần cảm L và tụ C . Đặt vào hai ñầu ñoạn mạch hiệu ñiện thế 100 2 sin(100 ) u t V π = , lúc ñó 2 L C Z Z = và hiệu ñiện thế hiệu dụng hai ñầu ñiện trở là 60 R U V = . Hiệu ñiện thế hiệu dụng hai ñầu cuộn dây là: A: ( ) 160 V B: ( ) 80 V C: ( ) 60 V D: ( ) 171 V . Câu 30: Chọn câu sai khi nói về hiện tượng quang dẫn: A: Là hiện tượng giảm mạnh ñiện trở của bán dẫn khi bị chiếu sáng. B: Mỗi phôtôn ánh sáng bị hấp thụ sẽ giải phóng một electron liên kết ñể nó trở thành một electron dẫn. C: Các lỗ trống tham gia vào quá trình dẫn ñiện. D: Năng lượng cần ñể bứt electrôn ra khỏi liên kết trong bán dẫn thường lớn nên chỉ các phôtôn trong vùng tử ngoại m ới có thể gây ra hiện tượng quang dẫn. 10 ĐỀ KHỞI ĐỘNG DÀNH CHO HỌC SINH BẮT ĐẦU LÀM ĐỀ THẦY KHÁNH USCHOOL Để theo dõi bài giảng trực tuyến và chữa bài tập chi tiết các bạn truy cập www.uschool.vn Đt: 09166.01248 – Facebook: Nguyễn Hồng Khánh Page 4 Câu 31: Chọn câu trả lời ñúng. Tính số phân tử nitơ trong 1 gam khí nitơ. Biết khối lượng nguyên tử lượng của nitơ là ( ) 13,999 u . Bi ết ( ) 24 1 1,66.10 u g − = . A: 20 43.10 B: 21 43.10 C: 21 215.10 D: 20 215.10 Câu 32: Hạt nhân 234 92 U ñứng yên phân rã theo phương trình 234 92 A Z U X α → + . Biết năng lượng tỏa ra trong phản ứng trên là 20 14,1510.10 , ñộng năng của hạt α là (lấy xấp xỉ khối lượng các hạt nhân theo ñơn vị u bằng số khối của chúng: A: ( ) 13,72 MeV B: ( ) 12,91 MeV C: ( ) 13,91 MeV D: ( ) 12,79 MeV Câu 33: Một vật dao ñộng ñiều hoà trên ñoạn thẳng dài ( ) 10 cm . Khi pha dao ñộng bằng / 3 π thì vật có vận tốc ( ) 5 3 / v cm s π = − . Khi qua vị trí cân bằng vật có tốc ñộ là: A: ( ) 5 / cm s π B: ( ) 10 / cm s π C: ( ) 20 / cm s π D: ( ) 15 / cm s π . Câu 34: Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai cực ñại liên tiếp nằm trên ñường nối hai nguồn sóng bằng ? A: Hai lần bước sóng B: Một bước sóng C: Một nửa bước sóng D: Một phần tư bước sóng. Câu 35: Chọn phát biểu ñúng khi nói về các loại sóng vô tuyến: A: Sóng dài chủ yếu ñược dùng ñể thông tin dưới nước. B: Sóng trung có thể truyền ñi rất xa vào ban ngày. C: Sóng ngắn có năng lượng nhỏ hơn sóng dài và sóng trung. D: Cả A, B, C ñều ñúng. Câu 36: Đoạn mạch AC có ñiện trở thuần, cuộn dây thuần cảm và tụ ñiện mắc nối tiếp. B là một ñiểm trên AC với ( ) cos100 AB u t V π = và ( ) 3 cos 100 2 BC u t V π π   = −     . Tìm biểu thức hiệu ñiện thế AC u A: ( ) 2cos 100 3 AC u t V π π   = −     B: ( ) ( ) 2 2 cos 100 AC u t V π = C: ( ) 2 cos 100 3 AC u t V π π   = +     D: ( ) 2cos 100 3 AC u t V π π   = +     Câu 37: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khi dùng ánh sáng có bước sóng ( ) 1 0,5 m λ µ = thì khoảng cách từ vân tối bậc 2 ñến vân sáng bậc 4 gần nhất là ( ) 3 mm . Nếu dùng ánh sáng ñơn sắc bước sóng ( ) 2 0,6 m λ µ = thì vân sáng bậc 5 cách vân sáng trung tâm bao nhiêu? A: ( ) 6,0 mm B: ( ) 7,2 mm C: ( ) 2,4 mm D: ( ) 5,5 mm . Câu 38: Một con lắc lò xo dao ñộng ñiều hoà. Vận tốc có ñộ lớn cực ñại bằng ( ) 60 / cm s . Chọn gốc toạ ñộ ở vị trí cân bằng, gốc thời gian là lúc vật qua vị trí ( ) 3 2 x cm = theo chiều âm và tại ñó ñộng năng bằng thế năng. Phương trình dao ñộng của vật có dạng: A: ( ) 3 6 2 cos 10 4 x t cm π   = +     B: ( ) 6cos 10 4 x t cm π   = +     C: ( ) 3 6cos 10 4 x t cm π   = +     D: ( ) 6 2 cos 10 4 x t cm π   = +     . Câu 39: Cho mạch , , R L C nối tiếp. Kết luận nào sau ñây luôn ñúng? A: Hiệu ñiện thế hai ñầu ñoạn mạch R U U ≥ . B: Hiệu ñiện thế hai ñầu ñoạn mạch C U U ≥ C: Hiệu ñiện thế hai ñầu ñoạn mạch LC U U ≤ D: Hiệu ñiện thế hai ñầu ñoạn mạch L U U ≥ Câu 40: Chọn câu trả lời ñúng. Khối lượng của hạt nhân 10 4 Be là ( ) 10,0113 u , khối lượng của nơtron là: ( ) 1,0086 n m u = , khối lượng của prôtôn là : ( ) 1,0072 p m u = và ( ) 2 1 931 / c u Mev= . Năng lượng liên kết của hạt nhân 10 4 Be là: 10 ĐỀ KHỞI ĐỘNG DÀNH CHO HỌC SINH BẮT ĐẦU LÀM ĐỀ THẦY KHÁNH USCHOOL Để theo dõi bài giảng trực tuyến và chữa bài tập chi tiết các bạn truy cập www.uschool.vn Đt: 09166.01248 – Facebook: Nguyễn Hồng Khánh Page 5 A. ( ) 6,4332 Mev B: ( ) 0,64332 Mev C: ( ) 64,332 Mev D: ( ) 6,4332 Kev . Câu 41: Hằng số phóng xạ λ : A: 0,693 T − B: 2 Ln T C: 0,693 T − D: A và B ñúng. Câu 42: Hạt Pôlôni ( ) 210, 84 A Z= = ñứng yên phóng xạ hạt α tạo thành chì PB . Hạt α sinh ra có ñộng năng ( ) 61,8 K MeV α = . Năng lượng toả ra trong phản ứng là: A: ( ) 63 MeV B: ( ) 66 MeV C: ( ) 68 MeV D: ( ) 72 MeV . Câu 43: Hoạt tính của ñồng vị cacbon 14 6 C trong một món ñồ cổ bằng gỗ bằng 4 / 5 hoạt tính của ñồng vị này trong gỗ cây mới ñốn. Chu kỳ bán rã của của là 5570 năm. Tìm tuổi của món ñồ cổ ấy. A: 1800 năm B: 1793 năm C: 1704 năm D: 1678 năm. Câu 44: Đặt một hiệu ñiện thế xoay chiều vào ñoạn mạch PMQ nối tiếp theo thứ tự PM chứa R, C và MQ chứa hộp ñen X . Khi có biểu thức của giá trị hiệu dụng MQPMPQ UUU + = thì ta luôn có kết luận: A: Điện áp PM u và X u cùng pha. B: X không thể chứa ñầy ñủ các phần tử RLC mắc nối tiếp. C: Tổng trở ñoạn mạch RC bằng tổng trở hộp X. D: Công suất ñoạn mạch RC bằng công suất hộp X. Câu 45: Một con lắc lò xo treo thẳng ñứng, khi cân bằng lò xo giãn ( ) 3 cm . Bỏ qua mọi lực cản. Kích thích cho vật dao ñộng ñiều hoà theo phương thẳng ñứng thì thấy thời gian lò xo bị nén trong một chu kì là / 3 T ( T là chu kì dao ñộng của vật). Biên ñộ dao ñộng của vật bằng: A: ( ) 3 cm B: ( ) 3 2 cm C: ( ) 6 cm D: ( ) 2 3 cm . Câu 46: Một vật dao ñộng ñiều hoà với phương trình 2 os( ) 3 x Ac t cm T π π = + . Sau thời gian T 12 25 kể từ thời ñiểm ban ñầu vật ñi ñược quãng ñường 51 cm. Biên ñộ dao ñộng là: A: ( ) 2 cm B: ( ) 6 cm C: ( ) 4 cm D: ( ) 8 cm . Câu 47: Một nguồn O phát sóng cơ dao ñộng theo phương trình ( ) 0 2cos 20 / 3 u t π π = + (trong ñó u tính bằng ñơn vị mm, t tính bằng ñơn vị s ). Xét sóng truyền theo một ñường thẳng từ O ñến ñiểm M với tốc ñộ không ñổi ( ) 100 / cm s . Trong khoảng từ O ñến M có bao nhiêu ñiểm dao ñộng ngược pha với dao ñộng tại nguồn O ? Biết M cách O một khoảng ( ) 46 cm . A: 3 B: 4 C: 2 D:5. Câu 48: Các ñồng vị phóng xạ có các ứng dụng nào sau ñây? A: Đánh dấu nguyên tử, do khuyết tật của vật ñúc, phân tích vi lượng B: Diệt khuẩn C: Đánh dấu nguyên tử, do khuyết tật của vật ñúc, phân tích vi lượng, diệt khuẩn D: Đánh dấu nguyên tử, do khuyết tật của vật ñúc. Câu 49: Trong thí nghiệm Iâng ( Young) về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là ( ) 1,2 nm . Khoảng cách từ hai khe ñến màn quan sát là ( ) 2,0 m . Chiếu vào hai khe ñồng thời hai bức xạ ñơn sắc ( ) 1 0,45 m λ µ = và ( ) 2 0,60 m λ µ = . Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân sáng có cùng màu so với vân sáng trung tâm là A: ( ) 3 mm B: ( ) 2,4 mm C: ( ) 4 mm D: ( ) 4,8 mm . Câu 50: Từ nguồn S phát ra âm có công suất P không ñổi và truyền về mọi phương như nhau. Cường ñộ âm chuẩn ( ) 12 2 0 10 / I W m − = . Tại ñiểm A cách S một ñoạn ( ) 1 1 R m = , mức cường ñộ âm là ( ) 1 70 L dB = . Tại ñiểm B cách S một ñoạn ( ) 2 10 R m = , mức cường ñộ âm là: A: ( ) 70 dB B: ( ) 7 dB C: ( ) 50 dB D: Thiếu dữ kiện ñể xác ñịnh. 10 ĐỀ KHỞI ĐỘNG DÀNH CHO HỌC SINH BẮT ĐẦU LÀM ĐỀ THẦY KHÁNH USCHOOL Để theo dõi bài giảng trực tuyến và chữa bài tập chi tiết các bạn truy cập www.uschool.vn Đt: 09166.01248 – Facebook: Nguyễn Hồng Khánh Page 6 WWW.USCHOOL.VN * * * * * ( GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH) ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA NĂM 2015 - MÔN VẬT LÝ - Th ờ i gian làm bài 90 phút, không k ể th ờ i gian phát ñề - Đề s ố 02 Cho biết: hằng số Plăng ( ) 34 6,625.10 . h J s − = ; ñộ lớn ñiện tích nguyên tố ( ) 19 1,6.10 e q C − = = ; tốc ñộ ánh sáng trong chân không ( ) 8 3.10 / c m s = ; ( ) 31 9,1.10 e m kg − = ; ( ) 2 1 . 931,5 u c MeV = . Câu 1: Một vật dao ñộng ñiều hòa với biên ñộ A và chu kỳ T . Thời gian ngắn nhất ñể vật ñi ñược quãng ñường có ñộ dài A 2 là: A: T /8 B: T /4 C: T /6 D: T /12. Câu 2: Một vật dao ñộng ñiều hoà với biên ñộ A . Lúc vật có li ñộ 2 A x = tỉ số giữa ñộng năng và thế năng là: A: 4 lần B: 1 4 lần C: 3 lần D: 1 3 lần. Câu 3: Trong dao ñộng ñiều hoà của con lắc lò xo.Nếu muốn số dao ñộng trong 1 giây tăng lên 2 lần thì ñộ cứng của lò xo phải: A: Tăng 2 lần B: Giảm 4 lần C: Giảm 2 lần D: Tăng 4 lần. Câu 4: Khi nói về dao ñộng cưỡng bức, nhận xét nào sau ñây là sai? A:Tần số dao ñộng cưỡng bức bằng tần số riêng của nó. B: Tần số dao ñộng cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức C: Khi xảy ra cộng hưởng thì vật tiếp tục dao ñộng với tần số bằng tần số ngoại lực cưỡng bức D: Biên ñộ của dao ñộng cưỡng bức phụ thuộc vào tần số và biên ñộ của ngoại lực cưỡng bức. Câu 5: Sóng truyền với tốc ñộ 5 / m s giữ a hai ñ i ể m O và M n ằ m trên cùng m ộ t ph ươ ng truy ề n sóng. Bi ế t ph ươ ng trình sóng t ạ i O là 0 u = 5cos(5 π t - π /6) ( ) cm và t ạ i M là: M u = 5cos(5 π t + π /3) ( ) cm . Xác ñị nh kho ả ng cách OM và chi ề u truy ề n sóng. A: Truy ề n t ừ O ñế n M , OM = 0,5 ( ) m B: Truy ề n t ừ M ñế n O , OM = 0,25 ( ) m C: Truy ề n t ừ O ñế n M , OM = 0,25 ( ) m D: Truy ề n t ừ M ñế n O , OM = 0,5 ( ) m . Câu 6: M ộ t máy phát ñ i ệ n xoay chi ề u 1 pha có ñ i ệ n tr ở trong không ñ áng k ể . N ố i 2 c ự c máy phát v ớ i 1 cu ộ n dây thu ầ n c ả m . Khi rôto c ủ a máy quay v ớ i v ậ n t ố c góc n vòng / s thì c ườ ng ñộ dòng ñ i ệ n ñ i qua cu ộ n dây có c ườ ng ñộ hi ệ u d ụ ng I . N ế u rôto quay v ớ i v ậ n t ố c góc 2 n vòng / s thì c ườ ng ñộ hi ệ u d ụ ng c ủ a dòng ñ i ệ n trong m ạ ch là A: I B: 2 I C: 3 I D: I 3 . Câu 7: Câu nào sai khi nói v ề sóng( vô tuy ế n) ng ắ n. A: Lan truy ề n ñượ c trong chan không và trong các ñ i ệ n môi B: H ầ u nh ư không b ị không khí h ấ p th ụ ở m ộ t s ố vùng b ướ c sóng C: Ph ả n x ạ t ố t trên t ầ ng ñ i ệ n ly và m ặ t ñấ t D: Có b ướ c sóng nh ỏ h ơ n 10 m. Câu 8: M ộ t con l ắ c lò xo n ằ m ngang có k = 400 ( ) / N m ; m = 100 ( ) g ; l ấ y g = 10 ( ) 2 / m s ; h ệ s ố ma sát gi ữ a v ậ t và m ặ t sàn là µ = 0,02. Lúc ñầ u ñư a v ậ t t ớ i v ị trí cách v ị trí cân b ằ ng 4cm r ồ i buông nh ẹ . Quãng ñườ ng t ố i ñ a v ậ t có th ể ñ i ñượ c t ừ lúc b ắ t ñầ u dao ñộ ng ñế n lúc d ừ ng l ạ i là: A: 16 ( ) m B: 1,6 ( ) m C: 16 ( ) cm D: Đ áp án khác Câu 9: Hai ngu ồ n sóng k ế t h ợ p là hai ngu ồ n sóng có cùng A: T ầ n s ố , biên ñộ và ñộ l ệ ch pha không ñổ i theo th ờ i gian. B: T ầ n s ố và ñộ l ệ ch pha không ñổ i theo th ờ i gian. C: T ầ n s ố và biên ñộ . D: Biên ñộ và ñộ l ệ ch pha không ñổ i theo th ờ i gian. Câu 10: Trên dây AB dà i 2 m có só ng d ừ ng có hai bụ ng só ng, ñầ u A n ố i v ớ i ngu ồ n dao ñộ ng (coi là m ộ t nú t só ng), ñầ u B c ố ñị nh. Tì m t ầ n s ố dao ñộ ng củ a ngu ồ n, bi ế t v ậ n t ố c só ng trên dây là 200 / m s . A: 50 ( ) Hz B: 25 ( ) Hz C: 200 ( ) Hz D: 100 ( ) Hz 10 ĐỀ KHỞI ĐỘNG DÀNH CHO HỌC SINH BẮT ĐẦU LÀM ĐỀ THẦY KHÁNH USCHOOL Để theo dõi bài giảng trực tuyến và chữa bài tập chi tiết các bạn truy cập www.uschool.vn Đt: 09166.01248 – Facebook: Nguyễn Hồng Khánh Page 7 Câu 11: M ạ ch dao ñộ ng c ủ a máy thu vô tuy ế n có t ụ ñ i ệ n g ồ m m ộ t cu ộ n c ả m có ñộ t ự c ả m L = 40 ( ) H µ và m ộ t t ụ ñ i ệ n có ñ i ệ n dung thay ñổ i ñượ c Cho c = 3 ( ) / m s . H ỏ i ñể thu ñượ c sóng ñ i ệ m t ừ có b ướ c sóng 140 m thì ñ i ệ n dung ph ả i có giá tr ị là: A: 141 ( ) pF B: 138 ( ) pF C: 129 ( ) pF D: 133 ( ) pF . Câu 12: S ơ ñồ c ủ a h ệ th ố ng thu thanh g ồ m: A: Anten thu, bi ế n ñ i ệ u, ch ọ n sóng, tách sóng, loa B: Anten thu, ch ọ n sóng, tách sóng, khu ế ch ñạ i âm t ầ n, loa C: Anten thu, máy phát dao ñộ ng cao t ầ n, tách sóng, loa D: Anten thu, ch ọ n sóng, khu ế ch ñạ i cao t ầ n, loa. Câu 13: . Đặ t ñ i ệ n áp xoay chi ề u u = 200 2 cos (100 π t – π / 2) ( ) V vào 2 ñầ u ñ o ạ n m ạ ch không phân nhánh g ồ m ñ i ệ n tr ở thu ầ n m ắ c n ố i ti ế p v ớ i t ụ ñ i ệ n. Đ i ệ n áp hi ệ u d ụ ng ở 2 ñầ u ñ i ệ n tr ở là 100 V , ở 2 ñầ u t ụ ñ i ệ n là 100 3 V . Độ l ệ ch pha gi ữ a hi ệ u ñ i ệ n th ế 2 ñầ u m ạ ch và hi ệ u ñ i ệ n th ế 2 ñầ u ñ i ệ n tr ở có ñộ l ớ n là A. 2 π / 3 B. π / 6 C: π / 3 D: π / 4 Câu 14: Đặ t ñ i ệ n áp xoay chi ề u u = 240 2 cos 100 π t ( ) V vào 2 ñầ u ñ o ạ n m ạ ch RLC không phân nhánh. Bi ế t ñ i ệ n tr ở thu ầ n R = 60 ( ) Ω , cu ộ n dây thu ầ n c ả m có ñộ t ự c ả m L = 0,8 / π ( ) H . Khi cho ñ i ệ n dung c ủ a t ụ t ă ng d ầ n t ừ 0 thì ñ i ệ n áp hi ệ u d ụ ng hai ñầ u t ụ ñ i ệ n s ẽ có 1 giá tr ị c ự c ñạ i b ằ ng A: 410 ( ) V B: 400 ( ) V C: 420 ( ) V D: 380 ( ) V . Câu 15: Chi ế u m ộ t b ứ c x ạ ñơ n s ắ c có b ướ c sóng λ = 0,66 m µ t ừ không khí vào th ủ y tinh có chi ế t su ấ t ứ ng v ớ i b ứ c x ạ ñ ó b ằ ng 1,50. Trong th ủ y tinh b ứ c x ạ ñ ó có b ướ c sóng A: 0,40 m µ B: 0,66 m µ C: 0,44 m µ D: 0,99 m µ Câu 16: Ch ọ n câu sai khi nói v ề ánh sáng ñơ n s ắ c. A: Có màu s ắ c xác ñị nh trong m ọ i môi tr ườ ng B: Có t ố c ñộ b ằ ng nhau và c ự c ñạ i trong chân không C: Trong môi tr ườ ng trong su ố t t ố c ñộ truy ề n ánh sáng ñơ n s ắ c t ă ng t ừ ñỏ ñế n tím D: Có t ầ n s ố t ă ng t ừ ñỏ ñế n tím. Câu 17: Trong nguyên t ử hi ñ rô , bán kính Bo là 0 r = 5,3. 11 10 − ( ) m . Sau khi nguyên t ử hi ñ rô b ứ c x ạ ra phôtôn ứ ng v ớ i v ạ ch ñỏ (v ạ ch H α ) thì bán kính qu ỹ ñạ o chuy ể n ñộ ng c ủ a êlêctrôn trong nguyên t ử gi ả m: A: 13,6 ( ) nm B: 0,47 ( ) nm C: 0,265 ( ) nm D: 0,75 ( ) nm Câu 18: Độ h ụ t kh ố i khi t ạ o thành các h ạ t nhân 2 1 D , 3 1 T , 4 2 He l ầ n l ượ t là D m ∆ = 0,0024 ( ) u ; T m ∆ = 0,0087 ( ) u ; He m ∆ = 0,0305 ( ) u . Ph ả n ứ ng h ạ t nhân 2 3 4 1 1 1 2 0 D T He n + → + t ỏ a hay thu bao nhiêu n ă ng l ượ ng? A: T ỏ a 18,0614 ( ) eV B: Thu 18,0614 ( ) eV C: Thu 18,0711 ( ) MeV D: T ỏ a 18,0711 ( ) MeV Câu 19: Tính tu ổ i m ộ t c ổ v ậ t b ằ ng g ỗ bi ế t ñộ phóng x ạ β c ủ a nó b ằ ng 3/5 ñộ phóng x ạ c ủ a cùng kh ố i l ượ ng cùng lo ạ i g ỗ v ừ a m ớ i ch ặ t . Chu k ỳ bán rã c ủ a 14 C là 5600 n ă m A: ≈ 4000 n ă m B: ≈ 4127 n ă m C: ≈ 3500 n ă m D: ≈ 2500 n ă m. Câu 20: Hi ệ u ñ i ệ n th ế hi ệ u d ụ ng gi ữ a an ố t và cat ố t c ủ a m ộ t ố ng R ơ nghen là U = 12 ( ) kV . Coi v ậ n t ố c ban ñầ u c ủ a chùm êlectrôn (êlectron) phát ra t ừ cat ố t b ằ ng không. Bi ế t h ằ ng s ố Pl ă ng h = 6,625. 34 10 − . J s , ñ i ệ n tích nguyên t ố b ằ ng 1,6. 19 10 − C . B ướ c sóng nh ỏ nh ấ t c ủ a tia R ơ nghen do ố ng này có th ể phát ra là A: 10,35 ( ) nm B: 73,1966 ( ) pm C: 0,73 ( ) m µ D: 1,35. 10 10 ( ) m . Câu 21: Trong thí nghi ệ m Iâng ( Young) v ề giao thoa ánh sáng, ng ườ i ta ñ o ñượ c kho ả ng cách ng ắ n nh ấ t gi ữ a vân t ố i th ứ 3 và vân sáng b ậ c 7 là 5,0 mm . Kho ả ng cách t ừ hai khe ñế n màn quan sát là 2,0 m . Kho ả ng cách gi ữ a hai khe là 1,0 mm . B ướ c sóng ánh sáng ñơ n s ắ c dùng trong thí nghi ệ m là A: 0,60 m µ B: 0,50 m µ C: 0,71 m µ D: 0,56 m µ 10 ĐỀ KHỞI ĐỘNG DÀNH CHO HỌC SINH BẮT ĐẦU LÀM ĐỀ THẦY KHÁNH USCHOOL Để theo dõi bài giảng trực tuyến và chữa bài tập chi tiết các bạn truy cập www.uschool.vn Đt: 09166.01248 – Facebook: Nguyễn Hồng Khánh Page 8 Câu 22: M ộ t máy thu thanh có m ạ ch ch ọ n sóng là m ạ ch dao ñộ ng LC lí t ưở ng, v ớ i t ụ C có giá tr ị 1 C thì sóng b ắ t ñượ c có b ướ c sóng 300m, v ớ i t ụ C có giá tr ị 2 C thì sóng b ắ t ñượ c có b ướ c sóng 400 m . Khi t ụ C g ồ m t ụ 1 C m ắ c n ố i ti ế p v ớ i t ụ 2 C thì b ướ c sóng b ắ t ñượ c là: A: 700 ( ) m B: 500 ( ) m C: 240 ( ) m D: 100 ( ) m Câu 23: Hai ngu ồ n k ế t h ợ p A và B gi ố ng nhau trên m ặ t thoáng ch ấ t l ỏ ng dao ñộ ng v ớ i t ầ n s ố 8 Hz và biên ñộ a = 1 ( ) mm . B ỏ qua s ự m ấ t mát n ă ng l ượ ng khi truy ề n sóng, v ậ n t ố c truy ề n sóng trên m ặ t thoáng là 12 ( ) / cm s . Đ i ể m M n ằ m trên m ặ t thoáng cách A và B nh ữ ng kho ả ng AM = 17,0 ( ) cm , BM = 16,25 ( ) cm dao ñộ ng v ớ i biên ñộ : A: 0 ( ) cm B: 1,0 ( ) cm C: 1,5 ( ) cm D: 2,0 ( ) mm Câu 24: M ộ t v ậ t dao ñộ ng ñ i ề u hoà, kho ả ng th ờ i gian gi ữ a hai l ầ n liên ti ế p v ậ t qua v ị trí cân b ằ ng là 0,5 s ; quãng ñườ ng v ậ t ñ i ñượ c trong 2 s là 32 cm . G ố c th ờ i gian ñượ c ch ọ n lúc v ậ t qua li ñộ 2 3 x cm = theo chi ề u d ươ ng. Ph ươ ng trình dao ñộ ng c ủ a v ậ t là: A: 4 (2 ) 6 x cos t cm π π = − B: 8 ( ) 3 x cos t cm π π = + C: 4 (2 ) 3 x cos t cm π π = − D: 8 ( ) 6 x cos t cm π π = + Câu 25: Treo qu ả c ầ u m = 1 ( ) kg vào lò xo có k = 100 ( ) / N m ,l ấ y g = 10 ( ) 2 / m s . Kích thích cho qu ả c ầ u dao ñộ ng th ẳ ng ñứ ng. Bi ế t trong quá trình dao ñộ ng , th ờ i gian lò xo dãn g ấ p ñ ôi th ờ i gian lò xo nén. Biên ñộ dao ñộ ng c ủ a qu ả c ầ u là: A: 10 ( ) cm B: 30 ( ) cm C: 20 ( ) cm D: 15 ( ) cm . Câu 26: Cho ñ o ạ n m ạ ch xoay chi ề u AB g ồ m ñ i ệ n tr ở R và m ộ t cu ộ n dây m ắ c n ố i ti ế p. Đ i ệ n áp ñặ t vào hai ñầ u ñ o ạ n m ạ ch có t ầ n s ố f và có giá tr ị hi ệ u d ụ ng U không ñổ i. Đ i ệ n áp hi ệ u d ụ ng gi ữ a hai ñầ u c ủ a R và gi ữ a hai ñầ u c ủ a cu ộ n dây có cùng giá tr ị và l ệ ch pha nhau góc / 4 π . Để h ệ s ố công su ấ t b ằ ng 1 thì ng ườ i ta ph ả i m ắ c n ố i ti ế p v ớ i m ạ ch m ộ t t ụ có ñ i ệ n dung C và khi ñ ó công su ấ t tiêu th ụ trên m ạ ch là 200 W . H ỏ i khi ch ư a m ắ c thêm t ụ thì công su ấ t tiêu th ụ trên m ạ ch b ằ ng bao nhiêu ? A : 100 ( ) W B. 150 ( ) W C. 75 ( ) W D. 170,7 ( ) W . Câu 27: N ế u t ố c ñộ quay c ủ a roto t ă ng thêm 60 vòng trong m ộ t phút so v ớ i ban ñầ u thì t ầ n s ố c ủ a dòng ñ i ệ n do máy phát ra t ă ng t ừ 50 Hz ñế n 60 Hz và su ấ t ñ i ệ n ñộ ng hi ệ u d ụ ng do máy phát ra thay ñổ i 40 V so v ớ i ban ñầ u. H ỏ i n ế u gi ả m t ố c ñộ c ủ a roto ñ i 60 vòng/phút so v ớ i ban ñầ u thì su ấ t ñ i ệ n ñộ ng hi ệ u d ụ ng khi ñ ó do máy phát ra là bao nhiêu? B: 320 ( ) V B. 180 ( ) V C. 240 ( ) V D. 160 ( ) V . Câu 28: M ộ t con l ắ c lò xo dao ñộ ng ñ i ề u hòa v ớ i chu kì T và biên ñộ 10 cm . Bi ế t trong m ộ t chu kì, kho ả ng th ờ i gian ñể v ậ t nh ỏ c ủ a con l ắ c có ñộ l ớ n v ậ n t ố c không nh ỏ h ơ n 10 π 2 ( ) / cm s là 2 T . L ấ y 2 π = 10. T ầ n s ố dao ñộ ng c ủ a v ậ t là: A: 2 ( ) Hz B: 4 ( ) Hz C: 3 ( ) Hz D: 1 ( ) Hz Câu 29: M ộ t CLLX g ồ m lò xo có ñộ c ứ ng k = 100 ( ) / N m và v ậ t nh ỏ có kh ố i l ượ ng m = 100 ( ) g . Do có l ự c c ả n c ủ a môi tr ườ ng nên con l ắ c dao ñộ ng t ắ t d ầ n. Để duy trì dao ñộ ng ng ườ i ta tác d ụ ng vào qu ả c ầ u c ủ a con l ắ c m ộ t ngo ạ i l ự c bi ế n thiên ñ i ề u hòa có biên ñộ không ñổ i, t ầ n s ố thay ñổ i ñượ c và có ph ươ ng d ọ c theo tr ụ c lò xo. Khi t ầ n s ố ngo ạ i l ự c là 1 4 f Hz = con lắc có biên ñộ A 1 , khi tần số ngoại lực là 2 4,5 f Hz = con lắc có biên ñộ 2 A . So sánh 1 A và 2 A thì A: 1 2 A A = B: 1 2 A A 〉 C: 1 2 A A ≤ D: 1 2 A A 〈 Câu 30: Một vật thực hiện ñồng thời hai dao ñộng cùng phương có phương trình : 1 4 3 x cos10 t(cm) π = và 2 4 x sin10 t(cm) π = . Nhận ñịnh nào sau ñây là không ñúng? A: Khi 1 4 3 x = − cm thì 2 0 x = . B: Khi 2 4 x = cm thì 1 4 3 x = cm. C: Khi 1 4 3 x = cm thì 2 0 x = . D: Khi 1 0 x = thì 2 4 x = − cm hoặc ( ) 2 4 . x cm = Câu 31: Một con lắc ñơn có chiều dài ℓ . Trong khoảng thời gian t ∆ nó thực hiện 12 dao ñộng. Khi giảm ñộ dài một lượng 32 ( ) cm thì cũng trong khoảng thời gian nói trên,con lắc thực hiện 20 dao ñộng. Chiều dài l ban ñầu của con lắc là: A: 60 ( ) cm B: 50 ( ) cm C: 40 ( ) cm D: 80 ( ) cm . 10 ĐỀ KHỞI ĐỘNG DÀNH CHO HỌC SINH BẮT ĐẦU LÀM ĐỀ THẦY KHÁNH USCHOOL Để theo dõi bài giảng trực tuyến và chữa bài tập chi tiết các bạn truy cập www.uschool.vn Đt: 09166.01248 – Facebook: Nguyễn Hồng Khánh Page 9 Câu 32: Khung dao ñộng ở lối vào máy thu vô tuyến ñiện gồm tụ ñiện có ñiện dung C thay ñổi ñược từ 20 pF ñến 400 pF và cuộn dây có ñộ tự cảm L = 8 ( ) H µ . Lấy 2 π = 10. Máy có thể thu ñược sóng ñiện từ có tần số trong khoảng: A: 88 ( ) kHz ≤ f ≤ 100 ( ) kHz B: 88 ( ) kHz ≤ f < 2,8 ( ) MHz C: 100 ( ) kHz ≤ f ≤ 12,5 ( ) MHz D: 2,8 ( ) MHz ≤ f ≤ 12,5 ( ) MHz Câu 33: Dây tóc bóng ñèn ñiện công suất 75 W sáng hơ n dây b ế p ñ i ệ n công su ấ t 600 W là do A: Dây tóc bóng ñ èn có ti ế t di ệ n nh ỏ h ơ n nhi ề u l ầ n so v ớ i ti ế t di ệ n dây b ế p ñ i ệ n. B: Dây tóc bóng ñ èn phát ra b ứ c x ạ t ử ngo ạ i. C: Các êlectron phát x ạ t ừ dây tóc bóng ñ èn nung ngóng ñậ p vào thành th ủ y tinh c ủ a bóng ñ èn làm phát sáng. D: Dây tóc bóng ñ èn có nhi ệ t ñộ cao phát sáng v ớ i các ánh sáng có b ướ c sóng ng ắ n còn dây b ế p ñ i ệ n ch ỉ phát các ánh sáng ch ủ y ế u ở vùng ánh sáng ñỏ . Câu 34: G ắ n m ộ t v ậ t có kh ố i l ượ ng 400 g vào ñầ u còn l ạ i c ủ a m ộ t lò xo treo th ẳ ng ñứ ng thì khi v ậ t cân b ằ ng lò xo gi ả n m ộ t ñ o ạ n 10 cm . T ừ v ị trí cân b ằ ng kéo v ậ t xu ố ng d ướ i m ộ t ñ o ạ n 5 cm theo ph ươ ng th ẳ ng ñứ ng r ồ i buông cho v ậ t dao ñộ ng ñ i ề u hòa. K ể t ừ lúc th ả v ậ t ñế n lúc v ậ t ñ i ñượ c m ộ t ñ o ạ n 7 cm , thì lúc ñ ó ñộ l ớ n l ự c ñ àn h ồ i tác d ụ ng lên v ậ t là bao nhiêu? L ấ y ( ) 2 2 10 / . g m s π = = A: 2,8 ( ) N B: 2,0 ( ) N C: 4,8 ( ) N D: 3,2 ( ) N . Câu 35: M ộ t con l ắ c ñơ n g ồ m m ộ t hòn bi nh ỏ kh ố i l ượ ng m , treo vào m ộ t s ợ i dây không giãn, kh ố i l ượ ng dây không ñ áng k ể . Khi con l ắ c ñơ n này dao ñộ ng ñ i ề u hòa v ớ i chu kì 3s thì hòn bi chuy ể n ñộ ng trên cung tròn 4 cm . Th ờ i gian ñể hòn bi ñ i ñượ c 5 cm k ể t ừ v ị trí cân b ằ ng là: A: 15 12 ( ) s B: 2 ( ) s C: 21 12 ( ) s D: 18 12 ( ) s Câu 36: Đ i ề u nào sau ñ ây là ñúng khi nói v ề ñộ ng n ă ng và th ế n ă ng c ủ a m ộ t v ậ t kh ố i l ượ ng không ñổ i dao ñộ ng ñ i ề u hòa. A: Trong m ộ t chu kì luôn có 4 th ờ i ñ i ể m mà ở ñ ó ñộ ng n ă ng b ằ ng 3 th ế n ă ng. B: Th ế n ă ng t ă ng ch ỉ khi li ñộ c ủ a v ậ t t ă ng C: Trong m ộ t chu k ỳ luôn có 2 th ờ i ñ i ể m mà ở ñ ó ñộ ng b ằ ng th ế n ă ng. D:Độ ng n ă ng c ủ a m ộ t v ậ t t ă ng ch ỉ khi v ậ n t ố c c ủ a v ậ t t ă ng. Câu 37: Trong dao ñộ ng c ủ a con l ắ c lò xo ñặ t n ằ m ngang, nh ậ n ñị nh nào sau ñ ây là ñúng ? A: Độ l ớ n l ự c ñ àn h ồ i b ằ ng l ự c kéo v ề . B: T ầ n s ố ph ụ thu ộ c vào biên ñộ dao ñộ ng. C: L ự c ñ àn h ồ i có ñộ l ớ n luôn khác không. D: Li ñộ c ủ a v ậ t b ằ ng v ớ i ñộ bi ế n d ạ ng c ủ a lò xo. Câu 38: Xét 2 ñ i ể m A và B n ằ m trên cùng ph ươ ng tuy ề n sóng, AB d = . G ọ i k là m ộ t s ố nguyên . Ch ọ n câu ñúng : A: Hai ñ i ể m , A B dao ñộ ng ng ượ c pha khi ( ) 2 1 d k λ = + B: Hai ñ i ể m , A B dao ñộ ng cùng pha khi : 2 d k λ = C: Hai ñ i ể m , A B dao ñộ ng vuông pha khi 4 d k λ = D: Hai ñ i ể m , A B dao ñộ ng vuông pha khi (2 1) 4 d k λ = + Câu 39: Khi nói v ề quá trình sóng ñ i ệ n t ừ , ñ i ề u nào sau ñ ây là không ñúng ? A: Trong quá trình lan truy ề n, nó mang theo n ă ng l ượ ng. B: Véct ơ c ườ ng ñộ ñ i ệ n tr ườ ng và véct ơ c ả m ứ ng t ừ luôn vuông góc v ớ i ph ươ ng truy ề n sóng. C: Trong quá trình truy ề n sóng, ñ i ệ n tr ườ ng và t ừ tr ườ ng luôn dao ñộ ng vuông pha nhau. D: Trong chân không, b ướ c sóng c ủ a sóng ñ i ệ n t ừ t ỉ l ệ ngh ị ch v ớ i t ầ n s ố sóng. Câu 40: Trong dao ñộ ng ñ i ề u hoà c ủ a con l ắ c lò xo. N ế u mu ố n s ố dao ñộ ng trong 1 giây t ă ng lên 2 l ầ n thì ñộ c ứ ng c ủ a lò xo ph ả i: A: T ă ng 2 l ầ n B: Gi ả m 4 l ầ n C: Gi ả m 2 l ầ n D: T ă ng 4 l ầ n. Câu 41: M ộ t ñ i ể m O trên m ặ t n ướ c dao ñộ ng v ớ i t ầ n s ố 20 Hz , v ậ n t ố c truy ề n sóng trên m ặ t n ướ c thay ñổ i t ừ 0,8 / m s ñế n 1 / m s . Trên m ặ t n ướ c hai ñ i ể m A và B cách nhau 10 cm trên ph ươ ng truy ề n sóng luôn luôn dao d ộ ng ng ượ c pha nhau. B ướ c sóng trên m ặ t n ướ c là: A: 4 ( ) cm B: 16 ( ) cm C: 25 ( ) cm D: 5 ( ) cm . Câu 42: Trong m ạ ch dao ñộ ng LC , hi ệ u ñ i ệ n th ế gi ữ a hai b ả n t ụ và c ườ ng ñộ dòng ñ i ệ n ch ạ y qua cu ộ n dây bi ế n thiên ñ i ề u hoà A: Khác t ầ n s ố và cùng pha B: Cùng t ầ n s ố và ng ượ c pha 10 ĐỀ KHỞI ĐỘNG DÀNH CHO HỌC SINH BẮT ĐẦU LÀM ĐỀ THẦY KHÁNH USCHOOL Để theo dõi bài giảng trực tuyến và chữa bài tập chi tiết các bạn truy cập www.uschool.vn Đt: 09166.01248 – Facebook: Nguyễn Hồng Khánh Page 10 C: Cùng t ầ n s ố và vuông pha D: Cùng t ầ n s ố và cùng pha. Câu 43: M ạ ch vào c ủ a m ộ t máy thu là m ộ t khung dao ñộ ng g ồ m m ộ t cu ộ n dây và m ộ t t ụ ñ i ệ n bi ế n ñổ i. Đ i ệ n dung c ủ a t ụ ñ i ệ n này có th ể thay ñổ i t ừ 1 C ñế n 81 1 C . Khung dao ñộ ng này c ộ ng h ưở ng v ớ i b ướ c sóng b ằ ng 20 ( ) cm ứ ng v ớ i giá tr ị 1 C . D ả i b ướ c sóng mà máy thu ñượ c là: A: 20 ( ) m ñế n 1,62 ( ) km B: 20 ( ) m ñế n 162 ( ) m C: 20 ( ) m ñế n 180 ( ) m D: 20 ( ) m ñế n 18 ( ) km . Câu 44: Khi cho dòng ñ i ệ n không ñổ i qua cu ộ n s ơ c ấ p c ủ a máy bi ế n áp thì trong m ạ ch kín c ủ a cu ộ n th ứ c ấ p A: Có dòng ñ i ệ n xoay chi ề u ch ạ y qua B: Có dòng ñ i ệ n m ộ t chi ề u ch ạ y qua C: Có dòng ñ i ệ n không ñổ i ch ạ y qua D: Không có dòng ñ i ệ n ch ạ y qua. Câu 45: Cho 1 2 3 , , n n n là chi ế t su ấ t c ủ a n ướ c l ầ n l ượ t ñố i v ớ i các tia tím, tia ñỏ , tia lam. Ch ọ n ñ áp án ñúng : A: 1 2 3 n n n 〉 〉 B: 3 2 1 n n n 〉 〉 C: 1 3 2 n n n 〉 〉 D: 3 1 2 n n n 〉 〉 . Câu 46: Chi ế u ñồ ng th ờ i 4 b ứ c x ạ có b ướ c sóng 0,3 m µ ; 0,39 m µ ; 0,48 m µ và 0,28 m µ vào m ộ t qu ả c ầ u kim lo ạ i không mang ñ i ệ n ñặ t cô l ậ p v ề ñ i ệ n có gi ớ i h ạ n quang ñ i ệ n là 0,45 m µ thì có m ấ y b ứ c x ạ có kh ả n ă ng gây ra hi ệ n t ượ ng quang ñ i ệ n ngoài. A: 3 B: 2 C: 1 D: 4. Câu 47: Trên m ộ t s ợ i dây có sóng d ừ ng, ñ i ể m b ụ ng M cách nút g ầ n nh ấ t N m ộ t ñ o ạ n 10 cm , kho ả ng th ờ i gian gi ữ a hai l ầ n liên ti ế p trung ñ i ể m P c ủ a ñ o ạ n MN có cùng li ñộ v ớ i ñ i ể m M là 0,1 giây. T ố c ñộ truy ề n sóng trên dây là: A: 400 ( ) / cm s B: 200 ( ) / cm s C: 100 ( ) / cm s D: 300 ( ) / cm s Câu 48: Phát bi ể u nào sau ñ ây không ñúng ? A: V ề b ả n ch ấ t v ậ t lý thì âm thanh, siêu âm và h ạ âm ñề u là sóng c ơ . B: Dao ñộ ng âm có t ầ n s ố trong mi ề n t ừ 16 Hz ñế n 20 kHz . C: Sóng siêu âm là nh ữ ng sóng mà tai ng ườ i không nghe th ấ y ñượ c D: Sóng âm là sóng d ọ c trong ch ấ t khí và ch ấ t l ỏ ng. Câu 49: M ạ ch ñ i ệ n xoay chi ề u RLC m ắ c n ố i ti ế p có cu ộ n dây thu ầ n c ả m v ớ i t ụ ñ i ệ n có ñ i ệ n dung C . Gi ả s ử ñ i ệ n tr ở thu ầ n R có th ể thay ñổ i ñượ c , L không ñổ i. Đặ t 0 ω = 1 LC . C ầ n ph ả i ñặ t vào m ạ ch m ộ t ñ i ệ n áp xoay chi ề u có giá tr ị hi ệ u d ụ ng không ñổ i , có t ầ n s ố ω bao nhiêu ñể ñ i ệ n áp hi ệ u d ụ ng RL u không ñổ i? A: ω = ω 0 B: ω = ω 0 2 C: ω = 2 ω 0 D: ω = ω 0 / 2 . Câu 50: M ạ ch 1 1 1 , , R L C có t ầ n s ố c ộ ng h ưở ng 1 f . M ạ ch ñ i ệ n 2 2 2 , , R L C có t ầ n s ố c ộ ng h ưở ng 2 f . Bi ế t 2 1 f f = . M ắ c n ố i ti ế p hai m ạ ch ñ ó v ớ i nhau thì t ầ n s ố c ộ ng h ưở ng là f A: f = 3 1 f B: f = 2 1 f . C: f = 1,5 1 f . D: f = 1 f . WWW.USCHOOL.VN * * * * * ( GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH) ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA NĂM 2015 - MÔN VẬT LÝ - Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát ñề - Đề số 03 Cho biết: hằng số Plăng ( ) 34 6,625.10 . h J s − = ; ñộ lớn ñiện tích nguyên tố ( ) 19 1,6.10 e q C − = = ; tốc ñộ ánh sáng trong chân không ( ) 8 3.10 / c m s = ; ( ) 31 9,1.10 e m kg − = ; ( ) 2 1 . 931,5 u c MeV = . Câu 1: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, bước sóng của ánh sáng ñơn sắc là 0,5 m µ , khoảng cách giữa hai khe là 1,2 mm , khoảng cách từ hai khe tới màn 3 m . Hai ñiểm MN trên màn nằm cùng phía với vân trung tâm, cách vân trung tâm lần lượt là 0,4 ( ) cm và 1,8 ( ) cm . Số vân sáng giữa MN là: A: 11 B: 15 C: 10 D: 9. Câu 2: Phát biểu nào sau ñây là sai: A: Ánh sáng ñơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi ñi qua lăng kính. B: Chiết suất của môi trường trong suốt ñối với ánh sáng ñơn sắc khác nhau là khác nhau. C: Hi ện tượng tán sắc ánh sáng là hiện tượng chùm sáng trắng khi qua lăng kính bị tách thành nhiều chùm ánh sáng ñơn sắc khác nhau. [...]... a ra khi m t h t nhân pôlôni phân rã x p c2 C: 29 ,60 ( MeV ) D: 59,20 ( MeV ) ng v phóng x 14C có chu kì bán rã 5730 năm Gi s m t m u g c có phóng x 200 phân rã/phút và 6 m t m u g khác cùng lo i, cùng kh i lư ng v i m u g c ó, l y t cây m i ch t, có phóng x 1600 phân rã/phút Tu i c a m u g c ã cho là A: 1910 năm B: 2865 năm C: 11 460 năm D: 17190 năm Câu 12: Bi t theo dõi bài gi ng tr c tuy n và ch... = 1,0087 ( u ) A 234, 0015 ( u ) B: 236, 0912 ( u ) WWW.USCHOOL.VN ***** ( GV: NGUY N H NG KHÁNH) Cho bi t: h ng s Plăng h = 6,625.10−34 ( J s ) ; C: 234,773 ( u ) D: 234,1197 ( u ) THI TH QU C GIA NĂM 2015 - MÔN V T LÝ Th i gian làm bài 90 phút, không k th i gian phát l n i n tích nguyên t e = q = 1,6.10−19 ( C ) ; t c s 04 ánh sáng trong chân không c = 3.108 ( m / s ) ; me = 9,1.10−31 ( kg ) ; 1u.c... gi ng tr c tuy n và ch a bài t p chi ti t các b n truy c p www.uschool.vn t: 09166.01248 – Facebook: Nguy n H ng Khánh ƒ‰‡ ʹͲ 10 KH I NG DÀNH CHO H C SINH B T U LÀM TH Y KHÁNH USCHOOL THI TH QU C GIA NĂM 2015 - MÔN V T LÝ Th i gian làm bài 90 phút, không k th i gian phát - ttt͘h^,KK>͘sE ***** ( GV: NGUY N H NG KHÁNH) Cho bi t: h ng s Plăng h = 6, 625.10−34 ( J s ) ; l n i n tích nguyên t e = q = 1,6.10−19... 97 ( mg ) 238 U và 2, 315 ( mg ) 206 206 Pb v i chu kỳ bán rã 4, 47.109 năm M t kh i á ư c phát hi n Pb Gi s kh i á khi m i hình thành không ch a nguyên t chì và t t c lư ng chì có m t trong ó u là s n ph m phân rã c a 238U Tu i c a kh i á ó hi n nay là bao nhiêu? A: ≈ 2, 6.109 năm B: ≈ 2,5106 năm C: ≈ 3,57.108 năm D: ≈ 3, 4.107 năm theo dõi bài gi ng tr c tuy n và ch a bài t p chi ti t các b n truy... ( N / m ) g n v i m t v t nh có kh i lư ng 100 ( g ) Con l c ư c kích thích dao ttt͘h^,KK>͘sE ***** ( GV: NGUY N H NG KHÁNH) c c trung bình nh nh t c a v t trong D: 67,52 ( cm / s ) THI TH QU C GIA NĂM 2015 - MÔN V T LÝ Th i gian làm bài 90 phút, không k th i gian phát l n i n tích nguyên t e = q = 1,6.10−19 ( C ) ; t c s 06 ánh sáng trong chân không c = 3.108 ( m / s ) ; me = 9,1.10−31 ( kg ) ; 1u.c... chi u dương B: x = 0 và chuy n ng ngư c chi u dương C: x = 4 3 ( cm ) và chuy n ng theo chi u dương D: x = 2 3 ( cm ) và chuy n Cho bi t: h ng s Plăng h = 6, 625.10 ng theo chi u dương THI TH QU C GIA NĂM 2015 - MÔN V T LÝ Th i gian làm bài 90 phút, không k th i gian phát - ttt͘h^,KK>͘sE ***** ( GV: NGUY N H NG KHÁNH) −34 ( J s ) ; e = q = 1,6.10 l n i n tích nguyên t bao −19 (C ) ; t s 07 c ánh sáng... sáng có bư c sóng thích h p u phát ra ánh sáng Câu 33: T l gi a C12 và C14 (phóng x β− có chu kỳ bán rã T = 5570 năm) trong cây c i là như nhau Phân tích m t thân cây ch t ta th y C14 ch b ng 1/4 C12 cây ó ã ch t cách ây m t kho ng th i gian: A: 1114 0năm B: 8064 0năm C: 1856 1năm D: 1590 0năm Câu 34: Có 2 m u ch t phóng x A & B thu c cùng 1 ch t có chu kỳ bán rã 138,2 ngày & có s lư ng h t nhân ban như... năng c a v t bi n thi n tu n hoàn theo th i gian B: L c kéo v tác d ng lên v t bi n thi n i u hoà theo th i gian theo dõi bài gi ng tr c tuy n và ch a bài t p chi ti t các b n truy c p www.uschool.vn t: 09166.01248 – Facebook: Nguy n H ng Khánh ƒ‰‡ ͵ͷ 10 KH I NG DÀNH CHO H C SINH B T U LÀM TH Y KHÁNH USCHOOL C: V n t c c a v t bi n thi n i u hoà theo th i gian D: ng năng c a v t bi n thi n tu n hoàn... công su t tiêu th c a m ch là 400 ( W ) i n tr c a A: R = 25 2 ( Ω ) , L = m ch có giá tr là: A: 160 ( Ω ) ho c 40 ( Ω ) B: R = 25 2 ( Ω ) , L = B: 100 ( Ω ) C: 60 ( Ω ) ho c 100 ( Ω ) D: 20 ( Ω ) ho c 80 ( Ω ) Câu 22: M t m ch R , L, C m c n i ti p mà L , C L,C không r i i u ch nh R A: π 6 i R bi n thi n t vào hai u m ch m t ngu n xoay chi u l ch pha gi a i n áp u và dòng i n I trong m ch là: n khi... tăng thêm 60 vòng trong m t phút so v i ban u thì t n s c a dòng i n do máy phát ra tăng t 50 ( Hz ) n 60 ( Hz ) và su t i n ng hi u d ng do máy phát ra thay i 40 (V ) so v i ban u H i n u gi m t c khi ó do máy phát ra là bao nhiêu? A: 320 (V ) B 180 (V ) Câu 46: tr R = 2.Z L Ban t Z C 0 , ph i thay A: Tăng 2 l n Câu 47: ( 40 cm / s A: 0,1( m ) ) C 240 (V ) u thì su t i n ng hi u d ng D 160 (V ) Cho . 2 3 4 1 1 1 2 0 D T He n + → + t ỏ a hay thu bao nhiêu n ă ng l ượ ng? A: T ỏ a 18 ,0 614 ( ) eV B: Thu 18 ,0 614 ( ) eV C: Thu 18 ,0 711 ( ) MeV D: T ỏ a 18 ,0 711 ( ) MeV Câu 19 : Tính. A: f = 3 1 f B: f = 2 1 f . C: f = 1, 5 1 f . D: f = 1 f . WWW.USCHOOL.VN * * * * * ( GV: NGUYỄN HỒNG KHÁNH) ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA NĂM 2 015 - MÔN VẬT LÝ - Thời gian. phóng x ạ 16 00 phân rã/phút. Tu ổ i c ủ a m ẫ u g ỗ c ổ ñ ã cho là A: 19 10 n ă m B: 2865 n ă m C: 11 460 n ă m D: 17 190 n ă m. 10 ĐỀ KHỞI ĐỘNG DÀNH CHO HỌC SINH BẮT ĐẦU LÀM ĐỀ THẦY
- Xem thêm -

Xem thêm: 60 đề thi thử đại học năm 2015 môn vật lý (tập 1_khởi động), 60 đề thi thử đại học năm 2015 môn vật lý (tập 1_khởi động), 60 đề thi thử đại học năm 2015 môn vật lý (tập 1_khởi động)