0

60 đề thi thử đại học năm 2015 môn vật lý (tập 3_tăng tốc)

92 1,127 0
  • 60 đề thi thử đại học năm 2015 môn vật lý (tập 3_tăng tốc)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 16:21

60 ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA 2015 – TẬP 3 TĂNG TỐC THẦY NGUYỄN HỒNG KHÁNH Trang:1 + Để ñăng ký học trực tuyến các bạn truy cập: www.uschool.vn + Để theo dõi bài giảng trực tuyến miễn phí các bạn truy cập: www.youtube.com + Để tìm tài liệu ôn tập 40 chuyên ñề các bạn truy cập: http://thuvienvatly.com/download/41037 + Để tìm tài liệu hệ thống công thức giải nhanh các bạn truy cập: http://thuvienvatly.com/download/40965 60 ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA 2015 – TẬP 3 TĂNG TỐC THẦY NGUYỄN HỒNG KHÁNH Trang:2 WWW.USCHOOL.VN * * * * * ( THẦY : NGUYỄN HỒNG KHÁNH) ĐỀ THI THỬ KỲ THI QUỐC GIA 2015 - MÔN VẬT LÝ - Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát ñề - Đề số 01 Cho biết: hằng số Plăng ( ) 34 6,625.10 . h J s − = ; ñộ lớn ñiện tích nguyên tố ( ) 19 1,6.10 q C − = ; tốc ñộ ánh sáng trong chân không ( ) 8 3.10 / c m s = ; khối lượng electron là ( ) 31 9,1.10 m kg − = ; 1u = 931,5 MeV/c 2 . Câu 1: Hai con lắc ñơn có cùng ñộ dài, cùng khối lượng. Hai vật nặng của hai con lắc ñó mang ñiện tích lần lượt là 1 q và 2 q . Chúng ñược ñặt vào trong ñiện trường ñều có phương thẳng ñứng hướng xuống thì chu kì dao ñộng bé của các con lắc lần lượt là 1 0 2 T T = T 1 = 2T 0 và 2 0 2 T T 3 = , với T 0 là chu kì của chúng khi không có ñiện trường. Tỉ số 1 2 q q có giá trị là bao nhiêu? A: 3 5 − B: 5 3 − C: 2 3 D: 1 3 − Câu 2: Một máy phát ñiện xoay chiều một pha có ñiện trở trong không ñáng kể. Nối hai cực của máy phát với một ñoạn mạch gồm cuộn cảm thuần mắc nối tiếp với ñiện trở thuần. Khi rôto của máy quay ñều với tốc ñộ góc 3 n vòng/ s thì dòng ñiện trong mạch có cường ñộ hiệu dụng 3 A và hệ số công suất của ñoạn mạch bằng 0,5. Nếu rôto quay ñều với tốc ñộ góc n vòng/s thì cường ñộ hiệu dụng của dòng ñiện trong mạch bằng A: 2 2 A. B: 3 A. C: 2 A. D: 3 3 A. Câu 3: Một dây chì ñường kính ( ) 1 0,5 d mm = dùng làm cầu chì của một bảng ñiện xoay chiều. Biết cường ñộ dòng ñiện chạy qua dây ( ) 2 cos i I t A = ω , dây ch ịu ñược cường ñộ dòng ñiện hiệu dụng tối ña ( ) 3 I A ≤ . H ỏi nếu thay dây chì có ñường kính ( ) 2 2 d mm = thì dây m ới chịu ñược cường ñộ dòng ñiện hiệu dụng tối ña là bao nhiêu? Biết nhiệt lượng toả ra môi trường xung quanh tỉ lệ thuận với diện tích mặt ngoài của dây? A: ( ) 24 A B: ( ) 12 A C: ( ) 32 A D: ( ) 8 A . Câu 4: Hai ñiểm , A B nằm trên cùng một ñường thẳng ñi qua một nguồn âm và ở hai phía so với nguồn âm. Biết mức cường ñộ âm tại A và tại trung ñiểm của AB lần lượt là ( ) 50 dB và ( ) 44 dB . M ức cường ñộ âm tại B là ? A: ( ) 28 dB B: ( ) 36 dB C: ( ) 38 dB D: ( ) 47 dB . Câu 5: Năng lượng ở trạng thái dừng của nguyên tử Hiñrô ñược xác ñịnh theo biểu thức 0 2 n E E n = − ( 0 E là h ằng số, 1,2,3 n = ). Khi electron trong nguyên tử Hiñrô nhảy từ quỹ ñạo N về quỹ ñạo L thì nguyên tử Hiñrô phát ra bức xạ có bước sóng 0 λ . Nếu electron nhảy từ quỹ ñạo O về quỹ ñạo M thì bước sóng của bức xạ ñược phát ra sẽ là: A: . 28 25 0 λ B: . 0 λ C: . 256 675 0 λ D: . 20 27 0 λ Câu 6: Sóng ñiện từ phát ra từ anten phát của hệ thống phát thanh là sóng? A: Có dạng hình sin. B: Cao tần biến ñiệu. C: Âm tần. D: Có chu kỳ cao. Câu 7: Một mạch dao dộng LC có chu kì T . Tại một thời ñiểm ñiện tích trên tụ bằng ( ) 7 6.10 C − , sau ñó 3 / 4 T cường ñộ dòng ñiện trong mạch bằng ( ) 3 1,2 .10 A − π . Tìm chu kì: A: ( ) 3 10 s − B: ( ) 4 2.10 s − C: ( ) 4 10 s − D: ( ) 3 2.10 s − Câu 8: Hai loa âm thanh nhỏ giống nhau tạo thành hai nguồn kết hợp và ñặt cách nhau ( ) 1 2 5 S S m = . Chúng phát ra âm có t ần số ( ) 440 f Hz = . V ận tốc truyền âm ( ) 330 / v m s = . T ại ñiểm M người quan sát nghe ñược âm to nhất ñầu tiên khi ñi từ 1 S ñến 2 S . Kho ảng cách từ M ñến 1 S là: A: ( ) 1 0,75 S M m = B: ( ) 1 0,25 S M m = C: ( ) 1 0,5 S M m = D: ( ) 1 1,5 S M m = . 60 ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA 2015 – TẬP 3 TĂNG TỐC THẦY NGUYỄN HỒNG KHÁNH Trang:3 Câu 9: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, Nguồn phát ñồng thời 2 bức xạ ñơn sắc m µλ 64,0 1 = (ñỏ) và m µλ 48,0 2 = (lam). Trên màn hứng vân giao thoa, trong ñoạn giữa 3 vân sáng liên tiếp cùng màu với vân trung tâm có số vân sáng ñỏ và vân lam là: A: 4 vân ñỏ, 6 vân lam B: 6 vân ñỏ, 4 vân lam C: 7 vân ñỏ, 9 vân lam D: 9 vân ñỏ, 7 vân lam. Câu 10: Điện áp xoay chiều ở phòng thực hành có giá trị hiệu dụng ( ) 24 V t ần số ( ) 50 Hz . M ột học sinh cần phải quấn một máy biến áp ñể từ ñiện áp nói trên tạo ra ñược ñiện áp hiệu dụng bằng ( ) 12 V ở hai ñầu cuộn thứ cấp khi ñể hở. Sau khi quấn máy một thời gian, học sinh này quên mất số vòng dây của các cuộn dây. Để tạo ra ñược máy biến áp theo ñúng yêu cầu học sinh này ñã nối cuộn sơ cấp của máy với ñiện áp của phòng thực hành sau ñó dùng vôn kế có ñiện trở rất lớn ñể ño ñiện áp ở cuộn thứ cấp ñể hở. Ban ñầu kết quả ño ñược là 8,4V. Sau khi quấn thêm 55 vòng dây vào cuộn thứ cấp thì kết quả ño ñược là ( ) 15 V . B ỏ qua mọi hao phí ở máy biến áp. Để tạo ra ñược máy biến áp theo ñúng yêu cầu học sinh này cần phải tiếp tục giảm bao nhiêu vòng dây của cuộn thứ cấp? A: 15 vòng B: 40 vòng C: 20 vòng D: 25 vòng Câu 11: Một vật nhỏ dao ñộng ñiều hòa với biên ñộ ( ) 4 cm , t ốc ñộ lớn nhất là 8 ( / ) 3 cm s π . Quãng ñường ngắn nhất vật ñi ñược trong ( ) 1 s là; A: ( ) 4 2 cm B: ( ) 4 cm C: ( ) 1,66 cm D: ( ) 8 cm . Câu 12: Một chất ñiểm dao ñộng trên trục Ox có phương trình dao ñộng là 1 2cos(2 0,25 ) x t π π = + + ; ( x ño bằng ( ) cm và t ño bằng s ). Gia tốc của chất ñiểm cực ñại tại tọa ñộ: A: ( ) 1 x cm = − B: ( ) 2 x cm = C: ( ) 2 x cm = − D: ( ) 3 x cm = . Câu 13: Một con lắc lò xo ñặt nằm ngang gồm vật M có khối lượng ( ) 400 g và lò xo có hệ số cứng ( ) 40 / N m ñang dao ñộng ñiều hòa xung quanh vị trí cân bằng với biên ñộ 5cm. Khi M qua vị trí cân bằng người ta thả nhẹ vật m có khối lượng ( ) 100 g lên M ( m dính chặt ngay vào M ), sau ñó hệ m và M dao ñộng với biên ñộ: A: ( ) 2 5 cm B: ( ) 4,25 cm C: ( ) 3 2 cm D: ( ) 2 2 cm . Câu 14: Con lắc lò xo dao ñộng ñiều hoà theo phương nằm ngang với biên ñộ A . Khi vật ñi qua vị trí cân bằng, người ta giữ chặt lò xo tại ñiểm cách ñầu cố ñịnh của nó một ñoạn bằng 1/ 3 chiều dài tự nhiên của lò xo. Biên ñộ ' A của con lắc bây giờ bằng bao nhiêu lần biên ñộ A lúc ñầu? A: 2 3 B: 2 3 C: 1 3 D: 1 3 . Câu 15: Câu phát biểu nào dưới ñây không ñúng?Trong việc truyền tải ñiện năng thì công suất hao phí trên ñường truyền? A: Tỉ lệ thuận với thời gian truyền tải. B: Tỉ lệ thuận với chiều dài ñường dây. C: Tỉ lệ nghịch với tiết diện dây. D: Phụ thuộc vào hệ số công suất ñường truyền. Câu 16: Một ñoạn mạch AB gồm cuộn cảm thuần ñộ tự cảm L , ñiện trở thuần R và tụ ñiện có ñiện dung C thay ñổi ñược theo thứ tự ñó mắc nối tiếp. M và N lần lượt là ñiểm nối giữa L và R ; giữa R và C. Đặt vào hai ñầu AB ñiện áp xoay chiều có biểu thức 2 os u U c t ω = ( U và ω không ñổi). Điện trở thuần R có giá trị bằng 3 lần cảm kháng. Điều chỉnh ñể 1 C C = thì ñiện áp tức thời giữa hai ñiểm AN lệch pha 2 π so với ñiện áp tức thời giữa hai ñiểm MB . Khi 2 C C = thì ñiện áp hiệu dụng giữa hai ñiểm AM ñạt cực ñại. Hệ thức liên hệ giữa 1 C và 2 C là: A: 1 2 3 C C = B: 2 1 3 C C = C: 2 1 3 C C = D: 1 2 3 C C = . Câu 17: Một mạch gồm một ñộng cơ ñiện mắc nối tiếp với một cuộng cảm rồi mắc vào nguồn ñiện xoay chiều có tần số ( ) 50 f Hz = . Động cơ ñiện tiêu thụ một công suất ( ) 9,37 P kW = , dòng ñiện có cường ñộ hiệu dụng là ( ) 40 A và ch ậm 60 ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA 2015 – TẬP 3 TĂNG TỐC THẦY NGUYỄN HỒNG KHÁNH Trang:4 pha một góc 1 6 π ϕ = so với hiệu ñiện thế ở hai ñầu ñộng cơ ñiện. Hiệu ñiện thế ở hai ñầu cuộn cảm có giá trị hiệu dụng là ( ) 125 V và s ớm pha một góc 2 3 π ϕ = so với dòng ñiện chạy qua nó. Hiệu ñiện thế hiệu dụng giữa hai ñầu mạch là: A: ( ) 270 V B: ( ) 220 V C: ( ) 110 V D: ( ) 384 V . Câu 18: Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Young, nếu dùng ánh sáng ñơn sắc có bước sóng ( ) 0,4 m µ thì trên màn ảnh thu ñược 13 vân sáng. Hỏi nếu chiếu ñồng thời ba ánh sáng ñơn sắc có bước sóng 0,4 m µ , ( ) 0,5 m µ , ( ) 0,6 m µ thì trên màn thu ñược bao nhiêu vân sáng cùng màu với vân trung tâm (kể cả vân trung tâm)? A: 3 vân B: 5 vân C: 1 vân D: 0 vân Câu 19: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng, nguồn S phát ñồng thời ba bức xạ có bước sóng ( ) 1 400 ; nm = λ ( ) ( ) 2 3 500 ; 750 nm nm = = λ λ . Giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân trung tâm quan sát thấy có bao nhiêu loại vân sáng ? A: 3. B: 4. C: 6. D: 5. Câu 20: Tại một ñiểm N có một nguồn âm phát âm theo mọi hướng, coi rằng môi trường không hấp thụ năng lượng âm. Tại một ñiểm A cách N 10m có mức cường ñộ âm là ( ) 80 dB thì t ại ñiểm B cách N 20m mức cường ñộ âm là: A: ( ) 40 dB B: ( ) 20 dB C: ( ) 40 2 dB D: ( ) 74 dB . Câu 21: Trong hiện tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp , A B cách nhau ( ) 20 cm dao ñộng ñiều hòa cùng pha, cùng tần số ( ) 40 f Hz = . T ốc ñộ truyền sóng trên mặt nước là ( ) 1,2 / m s . Xét trên ñường tròn tâm A , bán kính AB , ñiểm nằm trên ñường tròn dao ñộng với biên ñộ cực ñại cách xa ñường trung trực của AB nhất một khoảng bằng bao nhiêu ? A: ( ) 26,1 cm B: ( ) 9,1 cm C: ( ) 9,9 cm D: ( ) 9,7 cm . Câu 22: Một sợi dây ñàn hồi, hai ñầu cố ñịnh có sóng dừng. Khi tần số sóng trên dây là ( ) 20 Hz thì trên dây có 3 b ụng sóng. Muốn trên dây có 4 bụng sóng thì phải: A: tăng tần số thêm ( ) 30 Hz . B: t ăng tần số thêm ( ) 20 3 Hz . C: giảm tần số ñi ( ) 10 Hz . D: gi ảm tần số ñi còn ( ) 20 3 Hz . Câu 23: Cho , , , , A B C D E theo thứ tự là 5 nút liên tiếp trên một sợi dây có sóng dừng. , , M N P là các ñiểm bất kỳ của dây lần lượt nằm trong khoảng , , AB BC DE thì có thể rút ra kết luận là? A: N dao ñộng cùng pha P , ngược pha với M . B: M dao ñộng cùng pha P , ngược pha với N . C: M dao ñộng cùng pha N , ngược pha với P. D: Không thể biết ñược vì không biết chính xác vị trí các ñiểm , , M N P . Câu 24: Xem êlectron trong nguyên tử hyñrô chuyển ñộng quanh hạt nhân theo quỹ ñạo là nhưng ñường tròn ñồng tâm. Xác ñịnh tốc ñộ chuyển ñộng của êlectron khi nguyên tử ñang tồn tại ở trạng thái kích thich thứ hai. Cho biết bán kính Bo là ( ) 0 0 0,53 r A = , hằng số tĩnh ñiện ( ) 9 2 2 9.10 / k Nm C = ; ( ) 19 1,6.10 e C − = và ( ) 31 9,1.10 m kg − = . A: ( ) 6 1,1.10 / m s − ≈ . B: ( ) 5 4,1.10 / m s ≈ . C: ( ) 6 1,7.10 / m s ≈ . D: ( ) 5 7,3.10 / m s ≈ . Câu 25: Gọi 1 2 , λ λ là bước sóng của một ánh sáng ñơn sắc trong môi trường (1) và môi trường (2); 1 2 , v v là tốc ñộ lan truyền ánh sáng trong môi trường (1) và môi trường (2); 1 2 , f f là tần số ánh sáng trong môi trường (1) và môi trường (2); 1 n và 2 n là chiết suất của hai môi trường ñối với ánh sáng ñó. Chọn hệ thức ñúng: A: 1 2 2 1 . . f f λ λ = B: 1 2 2 1 . . n n λ λ = C: 1 1 2 2 . . f f λ λ = D: 1 2 2 1 . . v v λ λ = . Câu 26: Giả sử ban ñầu có một mẫu phóng xạ X nguyên chất, có chu kỳ bán rã T và biến thành hạt nhân bền Y . Tại thời ñiểm 1 t tỉ lệ giữa hạt nhân Y và hạt nhân X là k . Tại thời ñiểm 2 1 2 t t T = + thì tỉ lệ ñó là A: 4 k + . B: 4 / 3 k . C: 4 3 k + . D: 4 k . 60 ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA 2015 – TẬP 3 TĂNG TỐC THẦY NGUYỄN HỒNG KHÁNH Trang:5 Câu 27: Một bệnh nhân ñiều trị bằng ñồng vị phóng xạ, dùng tia γ ñể diệt tế bào bệnh. Thời gian chiếu xạ lần ñầu là 20 t ∆ = phút, cứ sau 1 tháng thì bệnh nhân phải tới bệnh viện khám bệnh và tiếp tục chiếu xạ. Biết ñồng vị phóng xạ ñó có chu kỳ bán rã 4 T = tháng (coi t T ∆ << ) và vẫn dùng nguồn phóng xạ trong lần ñầu. Hỏi lần chiếu xạ thứ 3 phải tiến hành trong bao lâu ñể bệnh nhân ñược chiếu xạ với cùng một lượng tia γ như lần ñầu? A: 28,2 phút. B: 24,2 phút. C: 40 phút. D: 20 phút. Câu 28: Một hạt nhân ( ) 2 1 D H có ñộng năng ( ) 4 MeV bắn vào hạt nhân 6 3 Li ñứng yên tạo ra phản ứng: 2 6 4 1 3 2 2 H Li He + → . Biết rằng vận tốc của hai hạt ñược sinh ra hợp với nhau một góc 157 0 . Lấy tỉ số giữa hai khối lượng bằng tỉ số giữa hai số khối. Năng lượng toả ra của phản ứng là: A: ( ) 22,4 MeV B: ( ) 21,2 MeV C: ( ) 24,3 MeV D: ( ) 18,6 MeV . Câu 29: Một CLLX gồm lò xo có ñộ cứng ( ) 100 / k N m = và vật nhỏ có khối lượng ( ) 100 m g = . Do có lực cản của môi trường nên con lắc dao ñộng tắt dần. Để duy trì dao ñộng người ta tác dụng vào quả cầu của con lắc một ngoại lực biến thiên ñiều hòa có biên ñộ không ñổi, tần số thay ñổi ñược và có phương dọc theo trục lò xo. Khi tần số ngoại lực là 1 4 f Hz = con lắc có biên ñộ 1 A , khi tần số ngoại lực là 2 4, 5 f Hz = con lắc có biên ñộ 2 A . So sánh 1 A và 2 A thì: A: 1 2 A A = B: 1 2 A A > C: 1 2 A A ≤ D: 1 2 A A < . Câu 30: Một con lắc ñơn treo trong một thang máy ñứng yên ñang dao ñộng ñiều hòa với biên ñộ góc 0,1rad. Tại thời ñiểm con lắc ñi qua vị trí cân bằng thì thang máy ñột ngột ñi lên nhanh dần ñều với gia tốc 2 4,9 / 2 g a m s = = . Ngay sau ñó con lắc dao ñộng có biên ñộ góc là A: 0,141rad B: 0,071rad C: 0,082rad D: 0,122rad Câu 31: Đặt vào hai ñầu một cuộn dây có ñiện trở thuần R , ñộ tự cảm L ñiện áp xoay chiều có tần số góc ω và giá trị hiệu dụng không ñổi thì công suất tiêu thụ của mạch là 1 P . Mắc cuộn dây nối tiếp với một tụ ñiện có ñiện dung thỏa mãn hệ thức 2 0,5 LCω = rồi mắc vào nguồn ñiện trên thì công suất tiêu thụ của mạch là 2 P . Biểu thức liên hệ giữa 1 P và 2 P là: A: 2 1 P P = B: 2 1 2 P P= C: 1 2 2 P P= D: 1 2 2 P P = Câu 32: Đặt ñiện áp ( ) 175 2 os100 u c t V = π vào hai ñầu ñoạn mạch gồm ñiện trở thuần, cuộn cảm và tụ ñiện mắc nối tiếp. Biết các ñiện áp hiệu dụng hai ñầu ñiện trở, hai ñầu cuộn cảm và hai ñầu tụ ñiện lần lượt là ( ) 25 V , ( ) 25 V và ( ) 175 V . Hệ số công suất của ñoạn mạch là: A: 1/ 7 . B: 7 / 25 . C: 1/ 25 . D: 1/ 37 . Câu 33: Một sóng cơ lan truyền từ gốc O theo chiều dương Ox nằm ngang trên mặt nước với vận tốc truyền sóng ./100 scmv = Chu kỳ dao ñộng của nguồn .1sT = Có hai ñiểm A, B trên chiều dương Ox cách nhau m 75,0 và B có tọa ñộ lớn hơn. Tại một thời ñiểm nào ñó ñiểm A có li ñộ dương (phía trên Ox ) và chuyển ñộng ñi lên thì ñiểm B có? A: Li ñộ âm và ñi lên. B: Li ñộ âm và ñi xuống. C: Li ñộ dương và ñi lên. D: Li ñộ dương và ñi xuống. Câu 34: Một nguồn sáng có công suất ( ) 2 W P = , phát ra ánh sáng có bước sóng ( ) 0,597 m λ = µ tỏa ra ñều theo mọi hướng. Nếu coi ñường kính con ngươi của mắt là ( ) 4 mm và mắt còn có thể cảm nhận ñược ánh sáng khi tối thiểu có 80 phôtôn lọt vào mắt trong ( ) 1 s . Bỏ qua sự hấp thụ phôtôn của môi trường. Khoảng cách xa nguồn sáng nhất mà mắt còn trông thấy nguồn là A: ( ) 27 km B: ( ) 470 km C: ( ) 6 km D: ( ) 274 km . Câu 35: Một mạch dao ñộng ñiện từ LC lí tưởng gồm tụ ñiện có ñiện dung ( ) 25 pF và cuộn cảm thuần có ñộ tự cảm L , ñang có dao ñộng ñiện từ tự do với ñiện tích cực ñại trên một bản tụ ñiện là 0 Q . Biết khoảng thời gian ngắn nhất ñể ñiện tích trên bản tụ ñiện ñó giảm từ 0 Q ñến 0 Q 3 2 là 1 t , khoảng thời gian ngắn nhất ñể ñiện tích trên bản tụ ñiện ñó giảm từ 0 Q ñến 0 Q 2 2 là 2 t và ( ) 6 2 1 10 t t s − − = . Lấy 2 π =10 . Giá trị của L bằng: 60 ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA 2015 – TẬP 3 TĂNG TỐC THẦY NGUYỄN HỒNG KHÁNH Trang:6 A: ( ) 0,567 H . B: ( ) 0,765 H . C: ( ) 0,675 H . D: ( ) 0,576 H . Câu 36: Để ño chu kì bán rã của một chất phóng xạ, người ta cho máy ñếm xung bắt ñầu ñếm từ 0 0 t = . Đến thời ñiểm 1 6 t h = , máy ñếm ñươc 1 n xung, ñến thời ñiểm 2 1 3 , t t = máy ñếm ñược 2 1 2,3 n n = xung. (Một hạt bị phân rã, thì số ñếm của máy tăng lên 1 ñơn vị). Chu kì bán rã của chất phóng xạ này xấp xỉ bằng : A:6,90h. B:0,77h. C:7,84 h. D:14,13 h. Câu 37: Trong thí nghiệm giao thoa khe Young, khe S phát ra ñồng thời 3 ánh sáng ñơn sắc, có bước sóng tương ứng ( ) 1 0,4 , m = λ µ ( ) 2 0,48 , m = λ µ ( ) 3 0,64 . m = λ µ Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có màu trùng với vân trung tâm, quan sát thấy số vân sáng không phải ñơn sắc là: A: 11. B: 10. C: 9. D: 8. Câu 38: Đặt ñiện áp xoay chiều có biểu thức 0 os u U c t ω = ( trong ñó 0 U và ω không ñổi) vào hai ñầu ñoạn mạch AB gồm ñoạn mạch AN nối tiếp với ñoạn mạch NB . Đoạn mạch AN có ñiện trở thuần R, cuộn cảm thuần với cảm kháng có giá trị bằng R 3 mắc nối tiếp, ñoạn mạch NB chỉ có tụ ñiện. Điện áp hiệu dụng giữa hai ñầu ñoạn mạch NB bằng ñiện áp hiệu dụng ñặt vào hai ñầu AB . Kết luận nào sau ñây là ñúng? A: Điện áp giữa hai ñầu ñoạn mạch AN lệch pha 3 π so với ñiện áp ñặt vào hai ñầu AB . B: Điện áp giữa hai ñầu NB lệch pha 2 3 π so với ñiện áp ñặt vào hai ñầu AB . C: Hệ số công suất của mạch có giá trị bằng 0,5. D: Điện áp ñặt vào hai ñầu AB sớm pha 3 π so với cường ñộ dòng ñiện tức thời trong mạch. Câu 39: Điều nào sau ñây sai khi nói về con lắc ñơn có khối lượng vật nặng là m, chiều dài dây treo là ℓ , dao ñộng ñiều hoà với biên ñộ góc 0 α , chu kì T , tại nơi có gia tốc trọng trường g ? Khi con lắc ñi qua vị trí có li ñộ cong s , li ñộ góc 0 α < α , lực căng dây τ thì: A: )t g cos( 0 ϕ+α=α ℓ . B: g 2T ℓ π= . C: '' . 0 g s s + = ℓ . D: τ ≠ mgcos α . Câu 40: M ộ t con l ắ c lò xo kh ố i l ượ ng m , dao ñộ ng ñ i ề u hoà v ớ i chu kì ( ) 0,5 T s = . N ế u b ỏ b ớ t m ộ t ph ầ n kh ố i l ượ ng c ủ a v ậ t b ằ ng ( ) ' 400 m g = thì chu kì dao ñộ ng c ủ a con l ắ c m ớ i là ( ) ' 0,3 T s = . L ấ y 2 10 π = . Độ c ứ ng k c ủ a lò xo b ằ ng: A: ( ) 120 / N m B: ( ) 100 / N m C: ( ) 60 / N m D: ( ) 40 / N m . Câu 41: Cho hai v ậ t dao ñộ ng ñ i ề u hoà trên cùng m ộ t tr ụ c to ạ ñộ Ox , có cùng v ị trí cân b ằ ng là g ố c O và có cùng biên ñộ và v ớ i chu kì l ầ n l ượ t là ( ) 1 1 T s = và ( ) 2 2 T s = . T ạ i th ờ i ñ i ể m ban ñầ u, hai v ậ t ñề u ở mi ề n có gia t ố c âm, cùng ñ i qua v ị trí có ñộ ng n ă ng g ấ p 3 l ầ n th ế n ă ng và cùng ñ i theo chi ề u âm c ủ a tr ụ c Ox . Th ờ i ñ i ể m g ầ n nh ấ t ngay sau ñ ó mà hai v ậ t l ạ i g ặ p nhau là : A: ( ) 2 9 s B: ( ) 4 9 s C: ( ) 2 3 s D: ( ) 1 3 s . Câu 42: Đặ t ñ i ệ n áp xoay chi ề u có bi ể u th ứ c 2 os u U c t ω = ( trong ñ ó U và ω không ñổ i) vào hai ñầ u ñ o ạ n m ạ ch g ồ m có cu ộ n c ả m thu ầ n, bi ế n tr ở R và t ụ ñ i ệ n m ắ c n ố i ti ế p. Đ i ề u ch ỉ nh bi ế n tr ở ñế n giá tr ị 1 R R = thì ñ i ệ n áp hi ệ u d ụ ng hai ñầ u cu ộ n c ả m, hai ñầ u bi ế n tr ở và hai ñầ u t ụ ñ i ệ n có giá tr ị l ầ n l ượ t là ( ) 120 V , ( ) 60 V và ( ) 60 V . Đ i ề u ch ỉ nh bi ế n tr ở ñế n giá tr ị 2 1 2 R R R = = thì ñ i ệ n áp hi ệ u d ụ ng gi ữ a hai ñầ u ñầ u bi ế n tr ở khi ñ ó có giá tr ị : A: ( ) 24 10 V B: ( ) 24 5 V D: ( ) 48 5 V C: ( ) 48 10 V . 60 ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA 2015 – TẬP 3 TĂNG TỐC THẦY NGUYỄN HỒNG KHÁNH Trang:7 Câu 43: Đặ t vào hai ñầ u ñ o ạ n m ạ ch RLC n ố i ti ế p hi ệ u ñ i ệ n th ế xoay chi ề u ,2cos 0 ftUu π = có f thay ñổ i ñượ c. V ớ i 1 ff = thì i tr ễ pha h ơ n . u T ừ , 1 f t ă ng f m ộ t cách liên t ụ c thì th ấ y i c ũ ng luôn tr ễ pha h ơ n . u Giá tr ị hi ệ u d ụ ng c ủ a dòng ñ i ệ n trong m ạ ch: A: Gi ả m d ầ n. B: Gi ả m r ồ i t ă ng. C: T ă ng d ầ n. D: T ă ng r ồ i gi ả m. Câu 44: Trong m ộ t thí nghi ệ m giao thoa Iâng, kho ả ng cách gi ữ a hai khe Iâng là ( ) 1,2 mm kho ả ng vân ñ o ñượ c là ( ) 1 mm . Di chuy ể n màn ả nh ra xa 2 khe thêm ( ) 50 cm , kho ả ng vân ñ o ñượ c là ( ) 1,25 mm . Ánh sáng dùng trong thí nghi ệ m có b ướ c sóng là A: ( ) 0,5 m µ B: ( ) 0,6 m µ C: ( ) 0,54 m µ D: ( ) 0,62 m µ . Câu 45: Trong m ạ ch xoay chi ề u RLC , t ầ n s ố dòng ñ i ệ n là . f , U I là các giá tr ị hi ệ u d ụ ng. , u i là các giá tr ị t ứ c th ờ i. H ỏ i bi ể u th ứ c nào sau ñ ây là ñúng : A: R L C U U U U = + + B: R L C u u u u = + + C: 0 0 0 0 R L C U Uo U U U = = + + D: R L C U u u u = + + Câu 46: Trên m ặ t ch ấ t l ỏ ng có hai ngu ồ n sóng k ế t h ợ p phát ra hai dao ñộ ng 1 2 cos , sin u a t u a t ω ω = = . Kho ả ng cách gi ữ a hai ngu ồ n là 1 2 2,75 S S λ = H ỏ i trên ñ o ạ n 1 2 S S có m ấ y ñ i ể m c ự c ñạ i dao ñộ ng cùng pha v ớ i 1 S . A: 5 B: 2 C: 4 D: 3. Câu 47: Trong dao ñộ ng ñ i ề u hòa c ủ a m ộ t v ậ t, th ờ i gian ng ắ n nh ấ t gi ữ a hai l ầ n ñộ ng n ă ng b ằ ng th ế n ă ng là ( ) 0,6 s . Gi ả s ử t ạ i m ộ t th ờ i ñ i ể m nào ñ ó, v ậ t có ñộ ng n ă ng là d W , th ế n ă ng là t W , sau ñ ó m ộ t kho ả ng th ờ i gian t ∆ v ậ t có ñộ ng n ă ng là 3 d W và th ế n ă ng là / 3 t W . Giá tr ị nh ỏ nh ấ t c ủ a t ∆ b ằ ng: A: ( ) 0,8 s B: ( ) 0,1 s C: ( ) 0,2 s D: ( ) 0,4 s . Câu 48: Cho m ạ ch ñ i ệ n xoay chi ề u g ồ m , , R L C m ắ c n ố i ti ế p. T ầ n s ố c ủ a hi ệ u ñ i ệ n th ế thay ñổ i ñượ c. Khi t ầ n s ố là 1 f và 1 4 f công su ấ t trong m ạ ch nh ư nhau và b ằ ng ( ) 80 % công su ấ t c ự c ñạ i mà m ạ ch có th ể ñạ t ñượ c. Khi 1 3. f f = thì h ệ s ố công su ấ t là: A: 0,88 B: 0,953 C: 0,9635 D: 0,847. Câu 49: Có ba h ạ t mang ñộ ng n ă ng b ằ ng nhau: h ạ t prôton, h ạ t nhân ñơ teri và h ạ t α , cùng ñ i và m ộ t t ừ tr ườ ng ñề u, chúng ñề u có chuy ể n ñộ ng tròn ñề u bên trong t ừ tr ườ ng. G ọ i bán kính qu ỹ ñạ o c ủ a chúng l ầ n l ượ t là : ,R , H D R R α và xem kh ố i l ượ ng các h ạ t b ằ ng s ố kh ố i. Giá tr ị c ủ a các bán kính s ắ p x ế p theo th ứ t ự gi ả m d ầ n là: A: R H D R R α > > B: R D H R R α = > C: R D H R R α > = D: R D H R R α > > . Câu 50: Trong thí nghi ệ m ñố i v ớ i m ộ t t ế bào quang ñ i ệ n, kim lo ạ i dùng làm cat ố t có b ướ c sóng gi ớ i h ạ n là 0 λ . Khi chi ế u ñồ ng th ờ i các b ứ c x ạ có b ướ c sóng khác nhau 1 λ và 2 λ thì ñ o ñượ c hi ệ u ñ i ệ n th ế hãm là h U . Khi t ắ t b ứ c x ạ có b ướ c sóng 1 λ thì hi ệ u ñ i ệ n th ế hãm không ñổ i, song c ườ ng ñộ dòng quang ñ i ệ n bão hòa gi ả m. K ế t lu ậ n nào sau ñ ây là ñ úng ? A: 1 2 0 λ < λ ≤ λ B: 1 2 0 λ = λ < λ C: 2 1 0 λ < λ ≤ λ D: 1 2 0 λ > λ < λ . 60 ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA 2015 – TẬP 3 TĂNG TỐC THẦY NGUYỄN HỒNG KHÁNH Trang:8 WWW.USCHOOL.VN * * * * * ( THẦY : NGUYỄN HỒNG KHÁNH) ĐỀ THI THỬ KỲ THI QUỐC GIA 2015 - MÔN VẬT LÝ - Th ờ i gian làm bài 90 phút, không k ể th ờ i gian phát ñề - Đề s ố 02 Cho biết: hằng số Plăng ( ) 34 6,625.10 . h J s − = ; ñộ lớn ñiện tích nguyên tố ( ) 19 1,6.10 q C − = ; tốc ñộ ánh sáng trong chân không ( ) 8 3.10 / c m s = ; khối lượng electron là ( ) 31 9,1.10 m kg − = ; 1u = 931,5 MeV/c 2 . Câu 1: M ộ t ch ấ t ñ i ể m tham gia ñồ ng th ờ i 2 dao ñộ ng trên tr ụ c Ox có ph ươ ng trình )(sin32 1 cmtx ω = và ))(cos( 222 cmtAx ϕω += . Ph ươ ng trình dao ñộ ng t ổ ng h ợ p ))(cos(2 cmtx ϕ ω + = , v ớ i 3/ 2 πϕϕ =− . Biên ñộ và pha ban ñầ u c ủ a dao ñộ ng thành ph ầ n 2 là: A: 3/;4 22 πϕ == cmA B: 4/;32 22 πϕ == cmA C: 2/;34 22 πϕ == cmA D: 6/;6 22 πϕ == cmA . Câu 2: M ộ t con l ắ c lò xo n ằ m ngang có dao ñộ ng ñ i ề u hòa v ơ i t ầ n s ố 0 f . Con l ắ c lò xo này có th ể dao ñộ ng c ưỡ ng b ứ c khi ch ị u tác d ụ ng c ủ a m ộ t ngo ạ i l ự c bi ế n thiên tu ầ n hoàn v ớ i t ầ n s ố có th ể thay ñổ i. Khi ( ) 1 2 f Hz = thì biên ñộ là ( ) 4 cm , khi ( ) 2 3 f Hz = thì biên là ( ) 9 cm , khi ( ) 3 8 f Hz = thì biên là ( ) 9 cm . V ậ t có th ể dao ñộ ng v ớ i biên ñộ c ự c ñạ i ñố i v ớ i t ầ n s ố nào trong các t ầ n s ố sau : A: ( ) 3 f Hz = B: ( ) 8 f Hz = C: ( ) 6 f Hz = D: ( ) 10 f Hz = . Câu 3: Đ o ạ n m ạ ch AB g ồ m ñ o ạ n m ạ ch AM n ố i ti ế p v ớ i ñ o ạ n MB , ñ o ạ n AM có ñ i ệ n tr ở thu ầ n ( ) 1 30R = Ω và cu ộ n c ả m thu ầ n n ố i ti ế p, ñ o ạ n m ạ ch MB có t ụ ñ i ệ n và ñ i ệ n tr ở 2 R n ố i ti ế p. Đặ t vào hai ñầ u AB ñ i ệ n áp xoay chi ề u t ầ n s ố ( ) 50 Hz thì dòng ñ i ệ n qua m ạ ch có c ườ ng ñộ ( ) 1 A ; ( ) 60 AM MB U U V = = ñồ ng th ờ i AM u l ệ ch pha / 2 π so v ớ i MB u . Các linh ki ệ n ch ư a bi ế t c ủ a m ạ ch AB là: A: ( ) ( ) ( ) 5 2 0,165 ; 30 3 ; 1,06.10 L H R C F − = = Ω = B: ( ) ( ) ( ) 4 2 0,165 ; 30 3 ; 1,06.10 L H R C F − = = Ω = C: ( ) ( ) ( ) 6 2 0,165 ; 30 ; 1,06.10 L H R C F − = = Ω = D: ( ) ( ) ( ) 3 2 1,632 ; 30 ; 1,06.10 L H R C F − = = Ω = . ` Câu 4: M ộ t h ọ c sinh qu ấ n m ộ t máy bi ế n áp v ớ i s ố vòng dây c ủ a cu ộ n s ơ c ấ p là 2400 g ấ p hai l ầ n s ố vòng dây c ủ a cu ộ n th ứ c ấ p. Do s ơ su ấ t nên m ộ t s ố vòng dây c ủ a cu ộ n s ơ c ấ p ñượ c qu ấ n nh ầ m ng ượ c chi ề u v ớ i ph ầ n l ớ n các vòng dây còn l ạ i. Do ñ ó khi qu ấ n xong 1200 dây c ủ a cu ộ n th ứ c ấ p thì t ỉ s ố ñ i ệ n áp ở cu ộ n th ứ c ấ p ñể h ở và cu ộ n s ơ c ấ p là 0,6. B ỏ qua m ọ i hao phí trong máy bi ế n áp. H ỏ i bao nhiêu vòng b ị qu ấ n nh ầ m trên cu ộ n s ơ c ấ p? A: 400 Vòng dây B: 300 Vòng dây C: 200 Vòng dây D: 100 Vòng dây. Câu 5: M ộ t m ạ ch dao ñộ ng g ồ m cu ộ n c ả m thu ầ n L và hai t ụ gi ố ng nhau 1 C và 2 C m ắ c n ố i ti ế p. Hai ñầ u c ủ a t ụ 2 C có m ắ c m ộ t cái khóa K , ban ñầ u khóa K m ở . M ạ ch ñ ang ho ạ t ñộ ng và bi ể u th ứ c ñ i ệ n tích c ủ a t ụ là 0 os( ) q Q c t ω = , ta ñ óng khóa K t ạ i th ờ i ñ i ể m dòng ñ i ệ n qua cu ộ n c ả m có giá tr ị c ự c ñạ i. Đ i ệ n tích c ủ a t ụ 1 C sau ñ ó có giá tr ị c ự c ñạ i là: A: 0 / 2 Q B: 0 2 Q C: 0 / 2 Q D: 0 2 Q . Câu 6: M ộ t con l ắ c lò xo ñượ c treo th ẳ ng ñứ ng g ồ m lò xo có ñộ c ứ ng k và v ậ t n ặ ng kh ố i l ượ ng ( ) 2 m . T ừ v ị trí cân b ằ ng ñư a v ậ t t ớ i v ị trí lò xo không b ị bi ế n d ạ ng r ồ i th ả nh ẹ cho v ậ t dao ñộ ng. Khi v ậ t xu ố ng d ướ i v ị trí th ấ p nh ấ t thì kh ố i l ượ ng c ủ a v ậ t ñộ t ng ộ t gi ả m xu ố ng còn m ộ t n ử a. B ỏ qua m ọ i ma sát và gia t ố c tr ọ ng tr ườ ng là g . Biên ñộ dao ñộ ng c ủ a v ậ t sau khi kh ố i l ượ ng gi ả m là: A: 3 mg k B: 2 mg k C: 3 2 mg k D: mg k . 60 ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA 2015 – TẬP 3 TĂNG TỐC THẦY NGUYỄN HỒNG KHÁNH Trang:9 Câu 7: M ộ t v ậ t tham gia ñồ ng th ờ i hai dao ñộ ng ñ i ề u hoà cùng ph ươ ng, cùng t ầ n s ố góc ( ) 2 / rad s ω = , biên ñộ l ầ n l ượ t là ( ) 1 7 A cm = ; ( ) 2 8 A cm = và ñộ l ệ ch pha c ủ a chúng là 3 ∆ = π ϕ . V ậ n t ố c c ủ a v ậ t khi nó ở v ị trí có li ñộ ( ) 5 cm b ằ ng: A: ( ) 12 / cm s ± . B: ( ) 9 / cm s ± . C: ( ) 24 / cm s ± . D: ( ) 20 / cm s ± . Câu 8: Cho prôtôn có ñộ ng n ă ng ( ) 2,5 P K MeV = b ắ n phá h ạ t nhân 7 3 Li ñứ ng yên. Bi ế t ( ) 1,0073 p m u = , ( ) 7,0142 Li m u = , ( ) 4,0015 X m u = , ( ) 2 1 931,5 / u MeV c = . Sau phản ứng xuất hiện hai hạt X giống nhau có cùng ñộng năng và có phương chuyển ñộng hợp với phương chuyển ñộng của prôtôn một góc ϕ như nhau. Coi phản ứng không kèm theo bức xạ γ . Giá trị của ϕ là: A: 0 39,45 . B: 0 41,35 . C: 0 78,9 . D: 0 82,7 . Câu 9: Một mạch dao ñộng LC lý tưởng, ban ñầu nối hai ñầu của cuộn dây vào hai cực của một nguồn ñiện có suất ñiện ñộng ( ) 4 V , ñiện trở trong là ( ) 1 Ω , sau khi dòng ñiện chạy trong mạch ñạt giá trị ổn ñịnh người ta nối cuộn dây với tụ ñiện thì ñiện tích cực ñại mà tụ có ñược là ( ) 6 4.10 C − . Chọn gốc thời gian lúc năng lượng ñiện trường ñạt giá trị cực ñại, tìm thời gian ngắn nhất kể từ thời ñiểm ban ñầu ñến thời ñiểm năng lượng trên tụ còn nửa giá trị cực ñại : A: ( ) 7 2,5 .10 s − π B: ( ) 4 5 .10 s − π C: ( ) 5 25 .10 s − π D: ( ) 4 25 .10 s − π . Câu 10: Một máy bay bay ở ñộ cao 1 1000 h = mét, gây ra ở mặt ñất ngay phía dưới một tiếng ồn có mức cường ñộ âm ( ) 1 120 L dB = . Muốn giảm tiếng ồn tới mức chịu ñược ( ) 2 100 L dB = thì máy bay phải bay ở ñộ cao: A: ( ) 3160 m B: ( ) 10000 m C: ( ) 5000 m D: ( ) 7000 m . Câu 11: Tại hai ñiểm A và B trên mặt nước cách nhau ( ) 8 cm có hai nguồn kết hợp dao ñộng với phương trình: 1 2 40 ( ) u u acos t cm π = = , tốc ñộ truyền sóng trên mặt nước là ( ) 30 / cm s . Xét ñoạn thẳng ( ) 4 CD cm = trên mặt nước có chung ñường trung trực với AB . Khoảng cách lớn nhất từ CD ñến AB sao cho trên ñoạn CD chỉ có 3 ñiểm dao dộng với biên ñộ cực ñại là: A: ( ) 3,3 cm . B: ( ) 9,7 cm . C: ( ) 6 cm . D: ( ) 8,9 cm . Câu 12: Đoạn mạch AB gồm các phần tử mắc theo thứ tự: ñiện trở thuần R , tụ ñiện có ñiện dung C , một hộp ñen X . Điểm M ở giữa R và C , ñiểm N ở giữa C và X . Hai ñầu NB có một dây nối có khóa K (ñiện trở của khóa K và dây nối không ñáng kể). Cho 2 os AB u U c t ω = . Khi khóa K ñóng thì ( ) ( ) 200 , 150 AM MN U V U V = = . Khi khóa K ngắt thì ( ) ( ) 150 , 200 AN NB U V U V = = . Các phần tử trong hộp X có thể là: A: Điện trở thuần. B: Cuộn cảm thuần nối tiếp với tụ ñiện. C: Điện trở thuần nối tiếp với cuộn cảm. D: Điện trở thuần nối tiếp với tụ ñiện. Câu 13: Trong thí nghiệm Y-âng, nguồn S phát bức xạ ñơn sắc λ , màn quan sát cách mặt phẳng hai khe một khoảng không ñổi D , khoảng cách giữa hai khe 1 2 S S a = có thể thay ñổi (nhưng 1 S và 2 S luôn cách ñều S ). Xét ñiểm M trên màn, lúc ñầu là vân sáng bậc 4, nếu lần lượt giảm hoặc tăng khoảng cách 1 2 S S một lượng a ∆ thì tại ñó là vân sáng bậc k và bậc 3k. Nếu tăng khoảng cách 1 2 S S thêm 2 a ∆ thì tại M là: A: vân tối thứ 9 . B: vân sáng bậc 9. C: vân sáng bậc 7. D: vân sáng bậc 8. Câu 14: Đặt ñiện áp xoay chiều có biểu thức 120 2 os 100 ( ) 2 u c t V π π   = +     vào hai ñầu ñoạn mạch gồm biến trở R, cuộn cảm thuần có ñộ tự cảm L và tụ ñiện có ñiện dung C mắc nối tiếp. Điều chỉnh biến trở R ñến giá trị R 0 thì công suất ñiện của mạch ñạt cực ñại, giá trị ñó bằng 144W và ñiện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ ñiện có giá trị 30 2 V. Biểu thức cường ñộ dòng ñiện tức thời trong mạch khi ñó là A: 1, 2 2 os 100 ( ) 4 i c t A π π   = +     B: 2,4 os 100 ( ) 4 i c t A π π   = +     C: 3 2,4 os 100 ( ) 4 i c t A π π   = +     D: 3 1, 2 2 os 100 ( ) 4 i c t A π π   = +     60 ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA 2015 – TẬP 3 TĂNG TỐC THẦY NGUYỄN HỒNG KHÁNH Trang:10 Câu 15: Ăngten sử dụng một mạch dao ñộng LC lí tưởng ñể thu sóng ñiện từ, trong ñó cuộn dây có ñộ tự cảm L không ñổi, còn tụ ñiện có ñiện dung C thay ñổi ñược. Mỗi sóng ñiện từ ñều tạo ra trong mạch một suất ñiện ñộng cảm ứng. Xem rằng các sóng ñiện từ có biên ñộ cảm ứng từ ñều bằng nhau. Khi ñiện dung của tụ ñiện là ( ) 6 1 2.10 C F − = thì suất ñiện ñộng cảm ứng hiệu dụng trong mạch do sóng ñiện từ tạo ra là ( ) 1 4 E V µ = . Khi ñiện dung của tụ ñiện là ( ) 6 2 8.10 C F − = thì suất ñiện ñộng cảm ứng hiệu dụng do sóng ñiện từ tạo ra là: A: ( ) 0,5 V µ B: ( ) 1 V µ C: ( ) 1,5 V µ D: ( ) 2 V µ . Câu 16: Một con lắc lò xo ñạt trên mặt phảng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có một ñầu cố ñịnh, ñầu kia gắn với vật nhỏ có khối lượng m . Ban ñầu vật m ñược giữ ở vị trí ñể lò xo bị nén ( ) 9 cm . Vật M có khối lượng bằng một nửa khối lượng vật m nằm sát m. Thả nhẹ m ñể hai vật chuyển ñộng theo phương của trục lò xo. Bỏ qua mọi ma sát. Ở thời ñiểm lò xo có chiều dài cực ñại lần ñầu tiên, khoảng cách giữa hai vật m và M là: A: ( ) 9 cm . B: ( ) 4,5 cm . C: ( ) 4,19 cm D: ( ) 18 cm . Câu 17: Một vật dao ñộng ñiều hòa với biên ñộ ( ) 5 A cm = , trong các giá trị li ñộ sau, giá trị nào có thể là li ñộ của dao ñộng trên? A: ( ) 6 x cm = B: ( ) 6 x cm = − C: ( ) 10 x cm = D: ( ) 1, 2 x cm = Câu 18: Một con lắc lò xo dao ñộng ñiều hòa theo phương ngang với cơ năng dao ñộng ( ) 1 J và lực ñàn hồi cực ñại là ( ) 10 N (mốc thế năng tại vị trí cân bằng). Gọi Q là ñầu cố ñịnh của lò xo, khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần liên tiếp Q chịu tác dụng của lực kéo ( ) 5 3 N là ( ) 0,1 s . Quãng ñường lớn nhất mà vật có thể ñi ñược trong thời gian ( ) 0,4 s là: A: ( ) 20 cm B: ( ) 40 cm C: ( ) 60 cm D: ( ) 80 cm . Câu 19: Một vật có khối lượng ( ) 0,5 m kg = thực hiện ñồng thời hai dao ñộng ñiều hòa cùng phương, cùng tần số góc ( ) 4 / rad s π , 1 1 os( )( ) 6 x A c t cm π ω = + , 2 4sin( )( ) 3 x t cm π ω = − . Biết ñộ lớn cực ñại tác dụng lên vật trong quá trình vật dao ñộng là ( ) 2,4 N . Biên ñộ của dao ñộng 1 là: A: ( ) 7 cm . B: ( ) 6 cm . C: ( ) 5 cm . D: ( ) 3 cm . Câu 20: Một vật dao ñộng ñiều hòa với phương trình ( ) 6sin 2 x t cm π ω   = +     . Hãy xác ñịnh phan ban ñầu của dao ñộng? A: ( ) 2 rad π ϕ = B: ( ) 2 rad π ϕ = − C: ( ) 0 rad ϕ = D: ( ) rad ϕ π = Câu 21: Một ñoạn mạch AB gồm ñoạn mạch AM mắc nối tiếp với ñoạn mạch MB , trong ñó ñoạn mạch AM gồm ñiện trở thuần ( ) 50 3R = Ω mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có ñộ tự cảm ( ) 1 2 L H π = , còn ñoạn MB chứa một hộp kín X . Đặt vào hai ñầu ñoạn mạch AB một ñiện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng ( ) 100 V và tần số ( ) 50 f Hz = . Khi ñó cường ñộ dòng ñiện trong mạch có giá trị hiệu dụng bằng ( ) 0,5 A và sớm pha hơn so với ñiện áp hai ñầu ñoạn mạch là ( ) 6 rad π . Công suất tiêu thụ của ñoạn mạch MB là: A: ( ) 12,5 W B: ( ) 25 3 W C: ( ) 50 3 W D: ( ) 12,5 3 W . Câu 22: Một ñoạn mạch AB gồm hai ñoạn mạch nhỏ AM và MB mắc nối tiếp với nhau. Đoạn mạch AM gồm ñiện trở ( ) 50R = Ω mắc nối tiếp với một tụ ñiện có ñiện dung ( ) 4 2 C .10 F − = π . Đoạn mạch MB gồm cuộn dây có ñộ tự cảm L và ñiện trở thuần r . Khi ñặt vào hai ñầu , A B một ñiện áp xoay chiều thì ñiện áp tức thời giữa hai ñầu ñoạn mạch AM có biểu thức ( ) ( ) 80cos 100 AM u t V π = , ñiện áp tức thời giữa hai ñầu ñoạn mạch MB có biểu thức ( ) 7 200 2 cos 100 12 AB u t V π π   = +     Điện trở thuần và ñộ tự cảm của cuộn dây có giá trị bằng: [...]... b ng: A:1, 20 ( à F ) B:1, 40 ( à F ) i n cú i n dung dũng i n hi u d ng qua nú v n l 1/ 2 ( A ) i n C: 3, 75 ( à F ) D: 2,18 ( à F ) Trang:13 60 THI TH QU C GIA 2015 T P 3 TNG T C WWW.USCHOOL.VN ***** TH Y NGUY N H NG KHNH THI TH K THI QU C GIA 2015 - MễN V T Lí Th i gian lm bi 90 phỳt, khụng k th i gian phỏt - ( TH Y : NGUY N H NG KHNH) Cho bi t: h ng s Plng h = 6, 625.1034 ( J s ) ; l n i... 154,5 ( g ) B: 210 ( g ) D: 207 ( g ) Trang:19 60 THI TH QU C GIA 2015 T P 3 TNG T C TH Y NGUY N H NG KHNH Khi tng hi u i n th c a m t ng tia X lờn n l n (n > 1) , thỡ b c súng c c ti u c a tia X m ng phỏt ra gi m m t l ng Hi u i n th ban u c a ng l : Cõu 50: A: hc e(n 1) B: hc (n 1) en C: hc en D: hc (n 1) e Trang:20 60 THI TH QU C GIA 2015 T P 3 TNG T C WWW.USCHOOL.VN ***** ( TH Y :... c 3 lo i b c x : 1 , 2 = 0,121( à m ) v 3 ( 1 , 2 , 3 ) Xỏc nh 3 A: 0, 456 ( à m ) B: 0, 656 ( à m ) C: 0, 055 ( à m ) D: 0, 611( à m ) Trang:26 60 THI TH QU C GIA 2015 T P 3 TNG T C TH Y NGUY N H NG KHNH WWW.USCHOOL.VN ***** THI TH K THI QU C GIA 2015 - MễN V T Lí Th i gian lm bi 90 phỳt, khụng k th i gian phỏt - ( TH Y : NGUY N H NG KHNH) Cho bi t: h ng s Plng h = 6, 625.1034 ( J s ) ; l n i... c v cỏch O l trung i m S1S 2 m t o n ng n nh t b ng bao nhiờu dao ng v i biờn 5a A: 0,81 ( cm ) B: 0,94 ( cm ) C: 1,1 ( cm ) D: 1,2 ( cm ) Trang:33 60 THI TH QU C GIA 2015 T P 3 TNG T C TH Y NGUY N H NG KHNH WWW.USCHOOL.VN ***** THI TH K THI QU C GIA 2015 - MễN V T Lí Th i gian lm bi 90 phỳt, khụng k th i gian phỏt - ( TH Y : NGUY N H NG KHNH) Cho bi t: h ng s Plng h = 6, 625.1034 ( J s ) ; l n i... 46.106 ( m ) C: 4,87.107 ( m ) Plng D: 1, 22.107 ( m ) Ch n cõu phỏt bi u khụng ỳng Trong m ch dao ng LC lý t ng thỡ? A: i n tớch c a t i n trong m ch bi n thi n tu n hon B: Nng l ng t tr ng c a m ch bi n thi n tu n hon C: Nng l ng c a m ch dao ng bi n thi n tu n hon D: Dũng i n trong m ch bi n thi n tu n hon Cõu 27: Theo m u nguyờn t Bo thỡ trong nguyờn t hi rụ, bỏn kớnh qu o d ng c a electron trờn... Tớnh l c nộn c c i c a m lũ xo lờn sn L y g = 10 m/s2 A: 10 N B: 5,4 N C: 25 N D: 12,5 N Trang:23 60 THI TH QU C GIA 2015 T P 3 TNG T C TH Y NGUY N H NG KHNH Kh i g M= 3990g n m trờn m t ph ng ngang nh n khụng ma sỏt, n i v i t ng b ng m t lũ xo cú c ng 1N/cm Viờn n m=10g bay theo phng ngang v i v n t c v0 = 60m/s song song v i lũ xo n p vo kh i g v dớnh trong g Sau va ch m h v t dao ng v i biờn l A:... f = f0 = 60 Hz i n ỏp hai u m ch ng pha v i c ng dũng i n trong m ch Giỏ tr f1 b ng: A: 100 Hz B: 100 2 Hz C: 120 Hz D: 90 Hz N u t i n ỏp u1 = U0cos100t vo hai u m t cu n dõy cú t c m L khụng i v i n tr thu n r khỏc khụng thỡ cụng su t tiờu th trong cu n dõy l P N u t i n ỏp u2 = 2U0cos100t vo hai u cu n dõy trờn thỡ cụng su t tiờu th trờn cu n dõy l: Cõu 39: Trang:24 60 THI TH QU C GIA 2015 T P... cỏch dựng m t h th ng lờn dõy cút sao cho nú ch y c trong gúc 0,15 ( rad ) Bi t 80 ( % ) nng l ng c dựng ca Cụng c n thi t lờn dõy cút l: A: 113,5 ( J ) B: 193, 4 ( J ) C: 183,8 ( J ) th ng l c ma sỏt do h th ng cỏc bỏnh rng D: 113, 2 ( J ) Trang:11 60 THI TH Cõu 31: QU C GIA 2015 T P 3 TNG T C M ch dao thu n L v t ghộp v i t TH Y NGUY N H NG KHNH ng ch n súng c a m t mỏy thu vụ tuy n b t c... ỏnh sỏng kh ki n, t n s c a tia h ng ngo i nh hn t n s c a ỏnh sỏng Cõu 14: Trang:28 60 THI TH Cõu 15: QU C GIA 2015 T P 3 TNG T C TH Y NGUY N H NG KHNH Ngu n sỏng th nh t cú cụng su t P phỏt ra ỏnh sỏng n s c cú b c súng 1 = 450 ( nm ) Ngu n sỏng th hai 1 cú cụng su t P2 phỏt ra ỏnh sỏng n s c cú b c súng 2 = 0, 60 ( à m ) Trong cựng m t kho ng th i gian, t s gi a s photon m ngu n th nh t phỏt ra... sỏng kớch thớch Hóy tớnh t s gi a s phụtụn ỏnh sỏng phỏt quang v s phụtụn ỏnh sỏng kớch thớch phỏt trong cựng m t kho ng th i gian Ch n k t qu ỳng? Trang:29 60 THI TH QU C GIA 2015 T P 3 TNG T C A: 1, 7 ( % ) Cõu 23: TH Y NGUY N H NG KHNH B: 60 ( % ) M t con l c lũ xo treo th ng C: 6 ( % ) D: 17 ( % ) ng g m m t v t nh cú kh i l ng 200 ( g ) v lũ xo cú h s c ng 50 ( N / m ) T v trớ cõn b ng kộo . λ . 60 ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA 2015 – TẬP 3 TĂNG TỐC THẦY NGUYỄN HỒNG KHÁNH Trang:8 WWW.USCHOOL.VN * * * * * ( THẦY : NGUYỄN HỒNG KHÁNH) ĐỀ THI THỬ KỲ THI QUỐC GIA 2015 - MÔN VẬT LÝ -. của vật là 0 v . Khi tốc ñộ của vật là 0 /3 v thì nó ở li ñộ: A: ( ) 2 3 x A = ± . B: ( ) 2 2 3 x A = ± . C: ( ) 2 3 x A = . D: ( ) 2 3 x A = ± . 60 ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA 2015 – TẬP 3 TĂNG. thi t ñể lên dây cót là: A: ( ) 1 13, 5 J . B: ( ) 1 93, 4 J . C: ( ) 1 83, 8 J . D: ( ) 1 13, 2 J . 60 ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA 2015 – TẬP 3 TĂNG TỐC THẦY NGUYỄN HỒNG KHÁNH Trang:12 Câu 31 :
- Xem thêm -

Xem thêm: 60 đề thi thử đại học năm 2015 môn vật lý (tập 3_tăng tốc), 60 đề thi thử đại học năm 2015 môn vật lý (tập 3_tăng tốc), 60 đề thi thử đại học năm 2015 môn vật lý (tập 3_tăng tốc)

Từ khóa liên quan