0

SKKN Một số dạng bài tập lập trình pascal có dữ liệu kiểu tệp vận dụng kiến thức mảng

17 4,594 21

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2014, 09:23

SKKN - Mt s dng bi tp lp trỡnh Pascal cú d liu kiu tp vn dng kin thc mng A. Đặt vấn đề : Hiện nay máy tính đang đợc sử dụng rộng rãi trong các cơ quan và gia đình.Nó là một công cụ hữu hiệu giúp cho công việc nhanh hơn dễ dàng hơn. Học sinh đang học tập tin học trong nhà trờng. Có nhiều cuộc thi tổ chức cho học sinh giỏi tin học , trong đó có cuộc thi tin học trẻ không chuyên.Thi thực hành lập trình bằng ngôn ngữ Pascal là một phần thi hay và khó. PASCAL là ngôn ngữ lập trình bậc cao của tác giả Niklaus Wirth (giáo s ngời Thuỵ sĩ), đợc công bố vào đầu những năm 1970. Tên PASCAL là để kỉ niệm nhà Toán học ngời Pháp B. Pascal. Là ngôn ngữ lập trình có tính cấu trúc và tính hệ thống: các kiểu dữ liệu đa dạng, các cấu trúc điều khiển chặt chẽ, các cấu trúc khối trong chơng trình rõ ràng,các đại lợng (biến và hằng) đã đợc khai báo để sử dụng với kiểu dữ liệu này thì không thể đem dùng lẫn với kiểu khác. PASCAL ban đầu đợc sáng tác để làm ngôn ngữ dạy học cho những ngời mới học lập trình. Có tính sáng sủa, dễ hiểu, dễ đọc của nó giúp ngời mới học có thể viết một chơng trình máy tính một cách dễ dàng. Hoc sinh thờng gặp khó khăn ở phần này vì bài tập đa dạng và khó. Đa số những bài tập ra theo kiểu tệp ứng dụng thực tế nên học sinh còn lúng túng để đa về dạng bài toán cơ bản, cha tìm đợc thuật toán phù hợp. Để giúp học sinh hiểu rõ hơn cách làm bài Pascal khi thi tin học không chuyên tôi đã đa ra kinh nghiệm một số dạng bài tập lập trình Pascal có dữ liệu kiểu tệp vận dụng kiến thức mảng .Có nhiều dạng bài tập nhng tôi chủ yếu đa ra bài tệp kiểu tệp vận dụng kiến thức mảng 1 chiều, mảng 2 chiều. B. giảI quyết vấn đề: I,D LIU KIU TP 1, Khỏi nim: Khi gii cỏc bi toỏn cn s dng nhiu ln v sau thỡ ta phi t chc d liu lu tr trờn a (d liu kiu tp). Cỏc s liu c gừ vo lu trờn mt tp nh vn bn.Kt qu cng c lu trờn mt tp vn bn khỏc .Khi kt thỳc chng trỡnh hoc tt mỏy thỡ d liu kiu tp vn tn Tng Trn Hng 1 SKKN - Một số dạng bài tập lập trình Pascal có dữ liệu kiểu tệp vận dụng kiến thức mảng tại trên đĩa.Các chương trình không phải kiểu tệp thì chỉ lưu tạm kết quả trên RAM nên khi tắt máy thì mất hết dữ liệu Khai báo: TYPE Tên tệp:kiểu tệp; vd : var f1, f2: text Ghi chú: - Kiểu phần tử của tệp có thể là bất kỳ kiểu dữ liệu nào ngoại trừ kiểu tệp. - Biến tệp được khai báo băng cách sử dụng một kiểu tệp đã được định nghĩa trước đó hoặc khai báo trực tiếp với mô tả kiểu. Ví dụ: Var F3: File Of Char; F4: File Of Array[1 5] Of Integer; - Biến tệp là một biến thuộc kiểu dữ liệu tệp. Một biến kiểu tệp đại diện cho một tệp. Việc truy cập dữ liệu ở một tệp được thể hiện qua các thao tác với thông số là biến tệp đại diện. 2. C¸c thao t¸c trªn tÖp : a. Mở tệp mới để cất dữ liệu: Chương trình chỉ có thể lưu lại dữ liệu vào một tệp sau khi ta làm thủ tục mở tệp mới để lưu kết quả.Việc mở tệp được tiến hành với hai thủ tục đi liền nhau theo thứ tự: Assign(FileVar, FileName) ReWrite(FileVar); Trong đó: - FileVar:biến tệp - FileName: .Ta nên đặt tên sao cho tên đó phản ánh được ý nghĩa hay bản chất, nội dung của tệp. b. Ghi các giá trị vào tệp với thủ tục Write : Thủ tục Write sẽ đặt các giá trị mới vào tệp. Cú pháp: Write(FileVar, Item1, Item2, , ItemN); Ví dụ: Ta cần ghi vào tệp ChuCai.txt các giá trị 1 5, thực hiện như sau: Assign(F1, ’ChuCai.txt’); ReWrite(F1); {mở tệp} For a:= 1 to 5 do Write(F1, a); Close(F); {khi ghi xong phải đóng tệp thì dữ liệu mới được lưu vào tệp} End. c. Đọc dữ liệu từ một tệp đã có : Một chương trình muốn sử dụng các dữ liệu đã được chứa trong một têp, đầu tiên phải mở tệp đó ra để đọc, thủ tục sau nhằm mở một đọc: Cú pháp: Assign(FileVar, FileName); Reset(FileVar); Tống Trần Hướng 2 SKKN - Mt s dng bi tp lp trỡnh Pascal cú d liu kiu tp vn dng kin thc mng Sau lnh Reset, nu tp khụng rng thỡ ca s tp bao gi cng tr vo phn t u tiờn ca tp v chng trỡnh s sao chộp phn t ca tp c tr sang bin m ca s. Nu ta m mt tp cha tn ti trờn a thỡ s cú li. c d liu t tp, ta dựng th tc READ dng sau: Read(FileVar, Var1, Var2, , VarN); Trong ú: Var1, Var2, , VarN l cỏc bin cú cựng kiu thnh phn ca FileVar. Gp lnh ny mỏy s c cỏc giỏ tr ti v trớ ca s ang tr (nu cú) gỏn sang bin tng ng cựng kiu. Sau ú, ca s dch chuyn sang v trớ tip theo v c giỏ tr cho bin khỏc, c th c cho n bin VarN. READ ch cú th c giỏ tr ca tp gỏn giỏ tr cho cỏc bin. Vic c mt phn t ca tp cn tha món iu kin: phn t ú khụng phi l phn t cui tp tc l EOF. Do ú, trc khi mun c tp v gỏn cho bin X, cn phi th xem tp ú ó kt thỳc cha bng cõu lnh: While Not EOF(FileVar) Do {lnh ny thng c s dng trc khi c v gỏn d liu t mt tp} Begin Read(FileVar, X); X lý bin x nu cn; End; Thc hin xong thao tỏc c hay ghi tp ta phi úng tp vi th tc sau: Close(FileVar); II, Một số dang bài tập dữ liệu kiểu TệP 1, Dạng bài tập sử dụng mảng 1 chiều Mng (Array) l mt kiu d liu cú cu trỳc bao gm mt s c nh cỏc thnh phn cú cựng kiu, cú cựng mt tờn chung. Cỏc phn t ca mng c truy xut thụng qua cỏc ch s. Cụng dng ca mng l dựng lu tr mt dóy s liu cú cựng mt tớnh cht no ú. Vớ d: cỏc im kim tra mt mụn hc no ú ca mt hc sinh, cỏc giỏ tr ca mt dóy nhiu s c nhp t bn phớm Bi 1:: cho dãy số gồm N số tự nhiên a 1 , a 2 ,a 3 , a N . Vit chng trỡnh in ra tng ca N s trờn . Dữ liệu vào cho bởi tệp DULIEU.INP có cấu trúc: -Dòng đầu tiên chứa số nguyên N -Dòng thứ 2 chứa các số a 1 , a 2 ,a 3 , a N các số cách nhau ít nhất một kí tự trống. Dữ liệu ra ghi vào tệp KETQUA.OUT có cấu trúc Tng Trn Hng 3 SKKN - Mt s dng bi tp lp trỡnh Pascal cú d liu kiu tp vn dng kin thc mng -Một dòng trả lời kết quả của tổng Ví dụ DULIEU.INP KETQUA.OUT 5 4 3 6 7 8 Tong la: 28 Hng dn: -Hiu ý ngha ca tp DULIEU.INP Dũng 1 5 {c hiu l dũng di cú 5 s} Dũng 2: 4 3 6 7 8 {cỏc s cỏch nhau mt du cỏch} -Bài này giống nh tính tổng của mảng có 5 phần tử đợc nhập dữ liệu từ một tệp có sẵn chứ không phải nhập dữ liệu khi chạy chơng trình. -Khi viết chơng trình có 2 phần lớn: +Phần 1: Đầu tiên ta phải đọc dữ liệu từ tệp DULIEU.INP gỏn cỏc s vo bin .Ta gán số 5 vào biến N .Sau đó gán 5 số hàng dới vào mảng 1 chiều có 5 phần tử. +Phần 2: Sau khi gán các số vào mảng ta có thể xử lí giống nh bài tập mảng 1 chiều *Lu ý: Phần 1 của các chơng trình cơ bản giống nhau và khá dễ. Phần 2 là phần quan trọng và khó nhất. -Sau khi gán các số vào mảng ta có thể xử lí giống nh bài tập mảng.Phải tìm ra đợc thuật giải nhanh và tối u -Ta ghi kết quả tổng vào tệp KETQUA.OUT Các bớc giải: Bớc 1: Mở một tệp pascal mới và nhập các số liệu trên vào sau đó lu với tên DULIEU.INP Bớc 2:Mở một tệp pascal mới và nhập chơng trình sau vào và lu lại với tên bất kì Program tinh_tong; Uses CRT; Var f1,f2: Text; a:array [1 20] of integer; s,n:integer; Begin ClrScr; { Phần 1} Assign(F1,DULIEU.INP); Reset(F1); {m tp f1 ly d liu} Assign(F2,KETQUA.OUT); Rewrite(F2); {to tp f2 ghi kt qa } While Not EOF(F1) Do {kiểm tra xem đã kết thúc tệp f1 cha nếu cha kết thúc thì tiếp tục đọc dữ liệu } Begin Readln(F1, n); {gán số 5 cho biến n} For i:=1 to n do read(f1,a[i]) { gán 5 số ở dòng dới vào biến mảng a[i] } End; {sau khi gán các số vào mảng ta có thể xử lí giống nh bài tập mảng} { Phần 2} S:=0; For i:=1 to n do s:=s+a[i]; Write(f2,'Tong la:',s); {trả lời tổng s và lu vào tệp f2 , KETQUA.OUT} Close(f1);close(f2); {sau khi ghi xong dữ liệu phải đóng tệp nếu không dữ liệu sẽ không đợc ghi } Tng Trn Hng 4 SKKN - Mt s dng bi tp lp trỡnh Pascal cú d liu kiu tp vn dng kin thc mng Readln; End. Bc 3: n ctrl+f9 chy chng trình Bc 4: m tp KETQUA.OUT xem kt qu tng.Trong tp kết qủa KETQUA.OUT sẽ có kt qu Tong la:28 Bài 1 là dạng bài tập mà số phần tử của mảng đã đợc cho trớc trong tệp DULIEU.INP là số đầu tiên của tệp.Nếu dạng bài không cho biết số phần tử của mảng thì ta phải có thêm lệnh đếm số phần tử. Sau đây là bài tơng tự bài 1 nhng không cho biết số phần tử Bi 2:: cho dãy số gồm N số tự nhiên a 1 , a 2 ,a 3 , a N . Vit chng trỡnh in ra tng ca N s trờn . Dữ liệu vào cho bởi tệp DULIEU.INP có cấu trúc: -Một dòng chứa các số a 1 , a 2 ,a 3 , a N các số cách nhau ít nhất một kí tự trống. Dữ liệu ra ghi vào tệp KETQUA.OUT có cấu trúc -Một dòng trả lời kết quả của tổng Ví dụ DULIEU.INP KETQUA.OUT 4 3 6 7 8 Tong la: 28 Viết chơng trình Program tinh_tong; Uses CRT; Var f1,f2: Text; a:array [1 20] of integer; s,n:integer; Begin ClrScr; { Phần 1} Assign(F1,DULIEU.INP); Reset(F1); {m tp f1 ly d liu} Assign(F2,KETQUA.OUT); Rewrite(F2); {to tp f2 ghi kt qa } n:=0; {n là biến đếm số phần tử} While Not EOF(F1) Do Begin n:=n+1; { cha nếu cha kết thúc tệp thì tăng n một đơn vị} read(f1,a[i]) { gán lần lợt 5 số vào biến mảng a[i] } End; So sánh sự khác nhau của 2 đoan chơng trình Cho biết số phần tử Không cho biết số phần tử Tng Trn Hng 5 SKKN - Mt s dng bi tp lp trỡnh Pascal cú d liu kiu tp vn dng kin thc mng While Not EOF(F1) Do Begin Readln(F1, n); For i:=1 to n do read(f1,a[i]) End; n:=0; While Not EOF(F1) Do Begin n:=n+1; read(f1,a[i]) End; Bài 3: Cầu lông Trong buổi lễ bế mạc cuộc thi đấu cầu lông .Các vận động viên đứng thành 1 hàng.Có N vận động viên tham gia.Kết quả điểm của mỗi vận động viên thứ i là a i .Trong đó chỉ có 2 vận động viên bằng điểm nhau.Hãy tìm vị trí 2 vân động viên bằng điểm nhau và số điểm của họ . Dữ liệu vào cho bởi tệp CAULONG.INP có cấu trúc: -Dòng đầu tiên chứa số nguyên N -Dòng thứ 2 chứa các số a 1 , a 2 ,a 3 , a N các số cách nhau ít nhất một kí tự trống. Dữ liệu ra ghi vào tệp CAULONG.OUT có cấu trúc -Dòng đầu tiên ghi số điểm của 2 động viên bằng điểm nhau -Dòng thứ 2 ghi vị trí đứng của 2 động viên trong hàng ví dụ: CAULONG.INP CAULONG.OUT 6 8 7 5 6 7 2 7 2 5 Giải: Hớng dẫn: -Thờng khi đọc đề ta thấy dài nhng ta không nên chú ý nhiều vào yếu tố thực tế mà chủ yếu tập trung số liệu của 2 tệp ví dụ vào và ra để xem thử cần số liệu ra là gì -Đây là bài tập mảng 1 chiều tìm 2 phần tử bằng nhau và chỉ số của 2 phần tử đó -Ta duyệt tất cả các phần tử xem 2 phần tử nào bằng nhau thi in ra giá trị và chỉ số Viết chơng trình: Tng Trn Hng 6 SKKN - Mt s dng bi tp lp trỡnh Pascal cú d liu kiu tp vn dng kin thc mng Program caulong; uses crt; Type mang=array[1 100] of integer; var a,b,c:mang; ; f1,f2:text; n,i,j:integer; BEGIN Assign(F1, CAULONG.INP); Reset(F1); Assign(F2, CAULONG.OUT '); Rewrite(F2); While Not EOF(F1) Do begin readln(f1,n); for i:=1 to n do read(f1,a[i]); end; for i:=1 to n do {bat dau duyet tung so} for j:=i+1 to n do if a[i]=a[j] then {nếu bằng nhau thì in ra} Begin writeln(f2,a[i]:3); {in ra giá trị bằng nhau} writeln(f2,i:3,j:3); {in ra chỉ số 2 giá trị bằng nhau} end; close(f1);close(f2); readln . END. Bài 4:cht lng Một xng sản xuất sản phẩm trong N tháng. Ban giám đốc muốn biết khả năng sản xuất của xởng đó.Họ muốn biết số tháng liên tục nhiều nhất mà sản phẩm liên tục tăng và các tháng đó là tháng nào?. Dữ liệu vào cho bởi tệp NN.INP có cấu trúc: -Dòng đầu tiên chứa số nguyên N -Dòng thứ 2 chứa các số a 1 , a 2 ,a 3 , a N là số sản phẩm của tháng 1,2,3, N. Dữ liệu ra ghi vào tệp NN.OUT có cấu trúc - Dòng 1 là số tháng liên tục nhiều nhất mà sản phẩm liên tục tăng - Dòng 2 là số các tháng đó . ví dụ: NN.INP NN.OUT 9 2 3 1 3 4 5 2 3 4 4 3 4 5 6 Giải: Hớng dẫn: - Đây là bài tập mảng 1 chiều tìm số lợng các số liên tiếp tăng nhiều nhất và chỉ số của các phần tử đó -Ta duyệt tất cả các phần tử để tính số lợng phần tử tăng nhiều nhất và in ra giá trị số l- ợng và chỉ số Viết chơng trình: Tng Trn Hng 7 SKKN - Mt s dng bi tp lp trỡnh Pascal cú d liu kiu tp vn dng kin thc mng Program tang_nhieu_nhat; uses crt; var n,i,j,s,bd, max :integer; a:array[1 12] of integer; f1,f2:text; BEGIN clrscr; assign(f1,'NN.INP'); reset(f1); assign(f2,'NN.OUT'); rewrite(f2); while not eof(f1) do begin readln(f1,n); for i:=1 to n do read(f1,a[i]); end; Max:=0; {biến max dùng để tính số lợng phần tử tăng nhiều nhất} For i:=1 to N do begin s:=0; for j:=i to n do if a[j]<a[j+1] then s:=s+1 else break; {lệnh break là lệnh thoát vòng lặp} {nếu các số tăng dần thì cộng thêm vào tổng s, ngợc lại nếu không tăng thì thóat vòng lặp} if max<s then begin max:=s; bd:=j-max; {bd la chi so bat dau cua day lon nhat} end; end; {so luong so thang san pham tang nhieu nhat la } writeln(f2,max+1); {so cac thang la} for i:= bd to bd+max do write(f2,i:3); close(f1); close(f2); readln END. B i 5: Dãy số đỉnh núi Dãy số đỉnh núi là dãy số có số phần tử là lẻ, số chính giữa là số lớn nhất(đỉnh núi) và phía bên trái và bên phải của số đỉnh núi các số giảm dần (xuống núi).Kiểm tra 1 dãy số có phải là dãy số đỉnh núi không? Dữ liệu vào cho bởi tệp DINHNUI.INP có cấu trúc: -Một dòng chứa các số a 1 , a 2 ,a 3 , a N các số cách nhau ít nhất một kí tự trống. Dữ liệu ra ghi vào tệp DINHNUI.OUT có cấu trúc -Một dòng trả lời kết quả là dãy số đỉnh núi hay không là dãy số đỉnh núi Ví dụ DINHNUI.INP DINHNUI.OUT 3 6 7 8 6 5 2 dãy số đỉnh núi 4 5 7 9 6 7 3 không là dãy số đỉnh núi Giải: Hớng dẫn: Tng Trn Hng 8 SKKN - Mt s dng bi tp lp trỡnh Pascal cú d liu kiu tp vn dng kin thc mng - Đây là bài tập mảng 1 chiều không cho biết số phần tử -Nếu n chẵn thì không phải -Nếu n lẻ thì ta lấy phần tử ở chính giữa làm trung tâm (có chỉ số là (n-1)/2+1 ) sau đó xét xem + Dãy các phần tử từ a 1 đến phần tử ở chính giữa có mấy phần tử tăng dần (bien t) + Dãy các phần tử từ phần tử ở chính đến giữa a N có mấy phần tử giảm dần (bien s) -Nếu t=s trả lời là dãy số đỉnh núi ngợc lại thì không phải Viết chơng trình Program daydinhnui; Uses CRT; Var f1,f2: Text; a:array [1 20] of integer; s,n:integer; Begin ClrScr; Assign(F1, DINHNUI.INP); Reset(F1); Assign(F2, DINHNUI.OUT); Rewrite(F2); n:=0; While Not EOF(F1) Do Begin n:=n+1; read(f1,a[i]) End; if (n mod 2 = 0) then write(f2,'khong la day dinh nui'); { n chẵn} else { nếu n lẻ} begin s:=0; t:=0; for i:=1 to n do begin for i:=1 to (n div 2)+1 do if a[i]<a[i+1] then s:=s+1 else break; if s=((n div 2)+1) then begin for i:= ((n div 2)+1) to n do if a[i]>a[i+1] then t:=t+1 else break; end; if t=s then write(f2,'la day dinh nui ') else write(f2,'khong la day dinh nui'); end; end; close(f1); close(f2); readln end. Tng Trn Hng 9 SKKN - Mt s dng bi tp lp trỡnh Pascal cú d liu kiu tp vn dng kin thc mng 2, Dạng bài tập sử dụng mảng 2 chiều Bài 1: giao hữu thể thao Trong 1 cuộc thi đấu giao hữu thể thao có 2 đội A,B mỗi đội tham gia N môn thi đấu. Sau khi thi đấu xong 2 đội xếp thành M hàng để công bố kết quả.Các vân động viên đứng theo thứ tự i các môn thi đấu.Để tao sự thân thiện các hàng của 2 đội xếp xen kẽ nhau. Đội A xếp hàng số lẻ, đội B xếp hàng số chẵn.Hãy tính tổng số điểm của từng môn của từng đội và tổng điểm của từng đội? Dữ liệu vào cho bởi tệp GIAOHUU.INP có cấu trúc: -Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên N,M -N dòng tiếp theo mỗi dòng chứa M số nguyên dơng là số điểm của từng vận động viên tơng ứng môn i Dữ liệu ra ghi vào tệp GIAOHUU.OUT có cấu trúc là -M dòng đầu là tổng số điểm của từng môn của từng đội -Dòng cuối cùng là tổng điểm của từng đội ví dụ: GIAOHUU.INP GIAOHUU.OUT 3 4 1 2 1 3 2 1 2 2 5 1 3 4 2 5 4 3 8 5 14 13 Hớng dẫn: -Đây là bài tập mảng 2 chiều tính tổng các số hàng lẻ và hàng chẵn sau đó lại tính tổng của cột lẻ và cột chẵn Viết chơng trình: PROGRAM giaohuu; uses crt; var i,j,k,m,n,l,s,t,tl,tc:integer; f1,f2:text; a:array[1 100,1 100] of integer; begin clrscr; assign(f1,'GIAOHUU.INP'); reset(f1); assign(f2,'GIAOHUU.OUT'); REWRITE(F2); while not eof(f1)do begin readln(f1,n,m); {n là số hàng,m là số cột} for i:=1 to n do for j:=1 to m do read(f1,a[j,i]); end; for i:=1 to n do begin s:=0; t:=0; j:=1; k:=2; Tng Trn Hng 10 [...]... Trên đây là một số kinh nghiệm của tôi khi dạy và làm bài tập Pascal dữ liệu kiểu tệp Tôi viết kinh nghiêm này nhằm mục đích cùng trao đổi với các thầy cô trong dạy học lập trình Pascal thế nào cho hiệu quả đồng thời giúp cho học sinh có thể dể hiểu hơn khi làm bài lập trình thi hoc sinh giỏi tin học Vì kiến thức và thời gian còn hạn chế nên còn có nhiều thiếu sót, tôi mong đón nhận sự góp ý của quý... nhất Dữ liệu vào cho bởi tệp XANG.INP có cấu trúc: -Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên N,M -N dòng tiếp theo mỗi dòng chứa các số X1 ,X2 ,X3 XM Dữ liệu ra ghi vào tệp XANG.OUT có cấu trúc là -Dòng đầu ghi số lợng xe đợc lấy xăng theo đúng nhu cầu lấy nhất -Các dòng tiếp theo ghi số hiệu của xe đợc lấy xăng theo đúng nhu cầu lấy ví dụ: XANG.INP 20 6 XANG.OUT 5 Tng Trn Hng 12 SKKN- Mt s dng bi tp lp trỡnh Pascal. .. kiu ca b qun ỏo QUANAO.INP QUANAO.OUT Tng Trn Hng 14 SKKN- Mt s dng bi tp lp trỡnh Pascal cú d liu kiu tp vn dng kin thc mng 26 4 24 7 15 2 9 15 13 16 8 13 Hớng dẫn: -Đây là dạng bài tập mảng a 2 chiều tìm hàng có tổng lớn nhất nhng không vợt quá 26 -Ta tính tổng của từng hàng gán vào một mảng b -Ta sắp xếp mảng b tăng dần Xét lần lợt nếu phần tử mảng b nào vợt quá tổng lợng tiền là 26 thì dừng lại... writeln(F2,j:3,a[i,j]:3); end; end; readln end 3, Dạng bài tập sử dụng mảng tìm phơng án tối u -Ta thờng phải sắp xếp mảng đã cho theo thứ tự tăng hoặc giảm để tìm ra giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất Bài 1:Phân Phối Xăng Trạm phân phối A có N lít xăng .Có M xe ô tô cần đến trạm A để lấy xăng (đánh số từ 1 M) nhu cầu lấy của xe thứ i là Xi lít (0< i . bài tập lập trình Pascal có dữ liệu kiểu tệp vận dụng kiến thức mảng .Có nhiều dạng bài tập nhng tôi chủ yếu đa ra bài tệp kiểu tệp vận dụng kiến thức mảng 1 chiều, mảng 2 chiều. B. giảI quyết. kiu tp vn tn Tng Trn Hng 1 SKKN - Một số dạng bài tập lập trình Pascal có dữ liệu kiểu tệp vận dụng kiến thức mảng tại trên đĩa.Các chương trình không phải kiểu tệp thì chỉ lưu tạm kết quả trên. hết dữ liệu Khai báo: TYPE Tên tệp :kiểu tệp; vd : var f1, f2: text Ghi chú: - Kiểu phần tử của tệp có thể là bất kỳ kiểu dữ liệu nào ngoại trừ kiểu tệp. - Biến tệp được khai báo băng cách sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số dạng bài tập lập trình pascal có dữ liệu kiểu tệp vận dụng kiến thức mảng, SKKN Một số dạng bài tập lập trình pascal có dữ liệu kiểu tệp vận dụng kiến thức mảng,

Từ khóa liên quan