0

skkn kinh nghiệm kết hợp phần mềm adobe captivate4 và phần mềm wicom trong việc kiểm tra hết môn đối với học viên tại trung tâm gdtx tỉnh thanh hóa

15 928 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2014, 14:09

1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM KINH NGHIỆM KẾT HỢP PHẦN MỀM ADOBE CAPTIVATE4 VÀ PHẦN MỀM WICOM TRONG VIỆC KIỂM TRA HẾT MÔN ĐỐI VỚI HỌC VIÊN TẠI TRUNG TÂM GDTX TỈNH THANH HÓA Họ và tên tác giả: Lê Việt Hùng Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trung tâm GDTX tỉnh SKKN Thuộc môn: Tin học Thanh Hóa, tháng 5 năm 2013 2 A. ĐẶT VẤN ĐỀ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Trong thời đại hiện nay công nghệ thông tin (CNTT) đã thực sự bùng nổ và đã có tác động rất lớn đến với công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của con ngƣời, của đất nƣớc và thực tế chúng ta đang sống trong kỷ nguyên số, kỷ nguyên CNTT. Đảng và nhà nƣớc ta đã xác định rõ để đất nƣớc phát triển thì một trong những yếu tố làm nền tảng là làm sao các ứng dụng của Tin học - CNTT phải đƣa vào triệt để trong các lĩnh vực của giáo dục, đời sống xã hội. Những yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng CNTT, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa, mở cửa và hội nhập, hƣớng đến nền kinh tế tri thức của đất nƣớc ta nói riêng và thế giới nói chung. Tại các nƣớc có nền giáo dục phát triển, việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, giảng dạy và kiểm tra đánh giá tại các nhà trƣờng đã đƣợc sử dụng từ lâu và mang lại hiệu quả rất cao. Phƣơng tiện quản lý, phần mềm quản lý đầy đủ và trên hết là sự điều khiển của con ngƣời, có ý thức, kỹ năng và thói quen sử dụng đã làm cho công tác quản lý trƣờng học cũng nhƣ công tác giảng dạy trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết. Tại Việt Nam hiện nay, phải nhìn nhận một thực tế là công tác ứng dụng CNTT phục vụ cho việc giảng dạy, học tập và công tác quản lý còn nhiều hạn chế và yếu kém; việc xử lý bài giảng E-learning, thống kê, xử lý dữ liệu, tính toán, lập báo cáo số liệu thực hiện chủ yếu bằng phƣơng pháp thủ công. Vì vậy, tính hiệu quả còn hạn chế, việc này dẫn tới lập kế hoạch phát triển, thống kê, ra quyết định của các cấp quản lý giáo dục chƣa thật sự chuẩn xác. Đổi mới giáo dục bằng việc phát triển và ứng dụng CNTT, là con đƣờng, là biện pháp tất yếu và quan trọng nhất hiện nay mà toàn ngành giáo dục và đào tạo cũng nhƣ xã hội đều quan tâm. Xác định đƣợc tầm quan trọng đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đƣa môn Tin học vào các cơ sở giáo dục, đào tạo nhằm mục đích hƣớng học sinh, học viên tiếp xúc và làm quen dần với lĩnh vực CNTT, tạo nền móng cơ sở ban đầu để học những chƣơng trình nâng cao tiếp theo. Đối với các học viên tại Trung tâm GDTX tỉnh, sau khi kết thúc các học phần thì họ đƣợc kiển tra kiến thức của mình bằng hình thức kiểm tra trắc nghiệm 3 khách quan tại phòng máy tính. Với việc kết hợp giữa phần mềm Adobe Captivate4 và phần mềm Wicom trong việc tạo bộ đề để kiểm tra đánh giá đã cho kết quả hết sức khả quan và có nhiều ƣu điểm nổi trội so với các phần mềm trắc nghiệm khách quan khác. Từ đó, nó có thể giúp học viên: + Cảm thấy đƣợc sự công bằng, minh bạch với kết quả đạt đƣợc của mình. + Góp phần phát triển tƣ duy một cách độc lập, phản xạ nhanh chóng, quyết đoán. + Hình thành về năng lực tổ chức và xử lí thông tin. + Có ý thức và thói quen sử dụng máy tính trong học tập, làm việc. + Có thái độ đúng khi sử dụng máy tính và các sản phẩm của Tin học. + Hình thành phẩm chất của con ngƣời hiện đại, con ngƣời “IT”. Với mục đích ứng dụng CNTT, cập nhật các phần mềm ứng dụng vào công tác giảng dạy, kiểm tra đánh giá có hiệu quả tốt góp phần đổi mới chất lƣợng giáo dục, tác giả đã đúc rút và viết sáng kiến: “Kinh nghiệm kết hợp phần mềm Adobe Captivate4 và phần mềm Wicom trong việc kiểm tra hết môn đối với học viên tại Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa” nhằm góp phần vào việc cải tiến cách thức kiểm tra, đánh giá đạt hiệu quả tốt hơn. 4 B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. CƠ SỞ LÝ LUẬN: Tại chỉ thị số 55/2008/CT- BGDĐT ngày 30/9/2008 Bộ GD&ĐT đã yêu cầu: “Ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) để triển khai thực hiện cải cách hành chính và Chính phủ điện tử, thực hiện việc chuyển phát công văn, tài liệu qua mạng; Tin học hoá công tác quản lý ở các cấp quản lý giáo dục (Bộ, sở, phòng) và ở các cơ sở giáo dục. Một số biện pháp cơ bản để đổi mới quản lý giáo dục và đào tạo bằng ứng dụng CNTT là: - Xây dựng cơ sở hạ tầng CNTT. - Tin học hoá công tác điều hành hàng ngày: giảng dạy, kiểm tra đánh giá, quản lý công văn, theo dõi công việc, lập lịch công tác, lập báo cáo, tổng hợp, trao đổi bằng thƣ điện tử … - Xây dựng các Hệ thống thông tin quản lý giáo dục EMIS - Nâng cao nhận thức, hiểu biết của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên thông qua đào tạo, tập huấn, bồi dƣỡng - Tiếp thu chuyển giao công nghệ, triển khai thực tế hệ thống đi đôi với việc nhập dữ liệu, bảo dƣỡng hệ thống … thƣờng xuyên hàng năm. - Nghị quyết 40/2000/QH10 và chỉ thị 14/2001/CT - TTg ngày 9/12/2000 về việc đổi mới chƣơng trình giáo dục. - Thông tƣ 14/2002/TT – BGD&ĐT ngày 1/4/2002 về việc hƣớng dẫn quán triệt chủ trƣơng đổi mới giáo dục. - Chỉ thị 29/CT về việc đƣa CNTT vào nhà trƣờng. - Nhiệm vụ các năm học của Bộ GD&ĐT nhằm đẩy mạnh chƣơng trình phát triển nguồn nhân lực CNTT và các đề án dạy Tin học ứng dụng CNTT và truyền thông. II. THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU: 1. Những thuận lợi và khó khăn: a. Thuận lợi: * Cơ sở vật chất 5 Công nghệ thông tin là một chuyên ngành mới, có sức hút và đƣợc sự quan tâm ủng hộ của cấp trên. Hiện tại, trung tâm GDTX tỉnh ngoài phòng máy tính mới tự mua sắm năm 2011 thì thời gian gần đây năm 2012 đƣợc sự quan tâm của Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo Trung tâm đƣợc trang bị phòng máy tính mới có cấu hình cao do nƣớc bạn Hàn Quốc tặng với số lƣợng 30 máy tính cùng hệ thống bàn ghế và một máy chiếu đa năng. Nhƣ vậy, hiện tại trung tâm GDTX tỉnh có 3 phòng học thực hành mỗi phòng có ít nhất 20 máy tính và 1 máy chiếu. * Giáo viên: - Giáo viên đƣợc đào tạo những kiến thức cơ bản và nâng cao về chuyên môn. - Giáo viên giảng dạy đã qua đào tạo chuyên ngành Sƣ phạm. * Học viên: - Rất hứng thú khi đƣợc học và kiểm tra trắc nghiệm khách quan trên máy tính. b. Khó khăn: * Trung tâm: - Các lớp có số lƣợng học viên nhiều (hơn 100 học viên/lớp) - Phòng máy chật, chƣa đáp ứng đủ vị trí cho học viên thực hành. - Đời sống học viên còn khó khăn nên rất ít học viên có máy tính cá nhân để thực hành nhiều hơn. * Giáo viên: - Còn kiêm nhiệm nhiều công việc. - Đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. * Học viên: - Rất ít thời gian đọc tài liệu, ít thời gian thực hành tại phòng máy tính. - Số lƣợng học viên có máy tính cá nhân để tự học, tự thực hành còn hạn chế. 2. Những hạn chế về công tác kiểm tra, đánh giá khi chưa ứng dụng phần mềm Adobe Captivat4 và phần mềm Wicom. Khi chƣa ứng dụng phần mềm Adobe Captivat4 và phần mềm Wicom vào công tác kiểm tra đánh giá thì việc quản lý, tổ chức thi để đánh giá bằng các chƣơng trình ứng dụng khác có một số hạn chế sau: 6 Một là: Giáo viên phải copy hoặc xử lý bằng thủ công các bài thi đến từng máy tính của học viên. Với việc xử lý nhƣ trên sẽ làm mất thời gian cũng nhƣ chế độ bảo mật đề không đƣợc tốt. Hai là: Quản lý về mặt thời gian kiểm tra đánh giá chƣa chặt chẽ, chƣa thống nhất đồng bộ. Do đó làm mất công bằng trong đánh giá chất lƣợng dạy và học. Ba là: Giám khảo cho điểm đôi khi còn mang tính chủ quan. Bốn là: Chƣa phát huy đƣợc tính tƣ duy độc lập của mỗi học viên. Năm là: Giáo viên phải tổng hợp và cho điểm thi bằng cách thủ công, do đó tốc độ làm việc chậm. Với các hạn chế trên cho thấy rằng việc kiểm tra đánh giá học viên sẽ không đƣợc thực chất, từ đó ảnh hƣởng đến chất lƣợng giáo dục và đào tạo cũng nhƣ ảnh hƣởng đến sự phát triển nguồn nhân lực trong tƣơng lai. III. KINH NGHIỆM KẾT HỢP SỬ DỤNG PHẦN MỀM ADOBE CAPTIVATE4 VÀ PHẦN MỀM WICOM TRONG VIỆC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ. 1. Mục tiêu đổi mới phương pháp. Giúp khắc phục những yếu điểm còn tồn tại nhƣ đã nêu tại mục 2 phần thực trạng vấn đề nghiên cứu. Ngoài ra việc kết hợp sử dụng phần mềm Adobe Captivate4 và phần mềm Wicom còn mang lại những kết quả hết sức khả quan trong quá trình kiểm tra đánh giá. 2. Giới thiệu, chức năng phần mềm Adobe Captivate4 và phần mềm Wicom. a. Giới thiệu và chức năng phần mềm Adobe Captivate4. a1. Giới thiệu về phần mềm Adobe Captivate4 - Captivate4 là phần mềm chuyên dụng cho phép tạo ra các cách thức tƣơng tác và mô phỏng dƣới dạng File FLASH hoặc EXE. - Với Captivate4 ta có thể tạo ra những nội dung E-Learning, tùy biến bổ xung các thành phần nhƣ văn bản, tiếng động, phim hoạt hình Flash, hoạt hình văn bản, các liên kết … trong đoạn phim. Với kích thƣớc nhỏ sau khi xuất ra ta có thể dễ dàng đƣa lên mạng hoặc ghi đĩa CD. a2. Chức năng phần mềm Adobe Captivate4 7 * Đối với việc giảng dạy, Adobe Captivate4 là công cụ hữu ích tạo ra học liệu cho một bài giảng điện tử theo hƣớng: Tạo ra bộ câu hỏi trắc nghiệm để dẫn dắt, gợi mở quá trình học tập của học viên hoặc củng cố kiến thức sau mỗi bài học hay đánh giá kết quả của ngƣời học. - Khi thực hiện hoàn chỉnh bài làm, giáo viên có thể xuất ra file thi hành (không cho phép thay đổi) dƣới dạng đuôi EXE có thể chạy đƣợc ở máy tính không cần cài đặt chƣơng trình Adobe Captivate4. * Đối với việc kiểm tra đánh giá, Adobe Captivate4 có thể soạn bao gồm 8 bộ câu hỏi sau: 1. Multichoice: Câu hỏi đa lựa chọn. (có 2 dạng) 1.1. Dạng 1: Câu hỏi lực chọn chỉ có một đáp án; 1.2. Dạng 2: Câu hỏi lựa chọn có nhiều hơn một đáp án; 2. True/False: Câu hỏi đúng sai. 3. Fill in blank: Câu hỏi điền khuyết. (có 2 dạng) 3.1. Dạng 1: Học sinh tự nhập đáp án vào chỗ trống; 3.2. Dạng 2: Học sinh lựa chọn đáp án có sẵn để điền vào chỗ trống; 4. Short answer question: Câu hỏi trả lời ngắn. 5. Matching: Câu hỏi nối đôi. (có 2 dạng) 5.1. Dạng 1: Câu hỏi nối đôi dạng kéo thả; 5.2. Dạng 2: Câu hỏi nối đôi dạng lựa chọn; 6. Hotspot: Câu hỏi phân biệt hình ảnh. 7. Sequence: Câu hỏi sắp xếp. (có 2 dạng) 7.1. Dạng 1: Câu hỏi sắp xếp dạng kéo thả; 7.2. Dạng 2: Câu hỏi sắp xếp dạng lựa chọn; 8. Rating scale: Câu hỏi sắc thái (hỏi ý kiến) - Với mỗi loại câu hỏi Adobe Captivate4 hỗ trợ 2 dạng: Kiểu chấm điểm hay kiểu điều tra. Trong kiểu dạng chấm điểm (graded question), Adobe Captivate4 tự động chấm điểm của học viên tùy theo thang điểm mà giáo viên qui định. Điểm này đƣợc tổng kết sau mỗi lần kiểm tra. Ngƣợc lại, kiểu dạng điều tra (survey question) chỉ 8 mang tính chất tham khảo, ví dụ nhƣ hỏi ý kiến về một vấn đề gì đó… thông thƣờng mỗi khi tạo câu hỏi ta thƣờng sử dụng dạng câu hỏi chấm điểm. b. Giới thiệu và chức năng phần mềm Wicom b1. Giới thiệu về phần mềm Wicom Phần mềm WICOM không chỉ cung cấp nhiều chức năng hơn mà còn sử dụng cáp chuẩn làm đƣờng truyền. Việc khai thác, vận hành hệ thống WICOM dễ dàng và nhanh chóng tiện lợi. Với sự thành công của nhiều hệ thống nhƣ DCN-2100, MC-5000 , DCN-5000, DCN-7000 đã đƣợc sử dụng và kiểm nghiệm ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, hãng WICOM tự hào là nhà sản xuất ra hệ thống mạng giáo dục đa phƣơng tiện tiên tiến nhất hiện nay. Hệ thống DCN-5000 sẽ tạo nên một chuẩn mực mới cho việc giảng dạy và kiểm tra đánh giá trong lớp học hiện đại với các máy tính giáo viên đƣợc nối mạng và các chƣơng trình, thiết bị giảng dạy đa phƣơng tiện. Bằng sự kết hợp những tiến bộ và những ứng dụng của phần mềm đơn giản, dễ sử dụng DCN-5000 chính là sự lựa chọn thông minh và hoàn hảo cho các lớp học hiện đại cung cấp rất nhiều tính năng mới và hữu ích cho việc dạy và học cũng nhƣ việc kiểm tra đánh giá. b2. Chức năng của phần mềm Wicom Giáo viên sử dụng máy tính có hai màn hình, một màn hình kiểm soát và thiết lập hệ thống, truyền các chức năng đến tất cả các học viên trong lớp học, màn hình còn lại hiển thị các nội dung giảng dạy. có thể lấy dữ liệu từ máy tính, đầu DVD, Máy chiếu vật thể, máy quay phim, Internet … quảng bá hình ảnh thông qua máy chiếu cho toàn bộ học viên quan sát. + Giáo viên kiểm soát toàn bộ hệ thống trong phòng học bằng các chức năng [Quản lý], [Kiểm tra trắc nghiệm], [Điều khiển], [Theo dõi], [Gửi chƣơng trình đến các nhóm], [hội thoại], [Thực hành theo cặp], [Gọi trợ giúp] + Chức năng điểm danh cho phép giáo viên kiểm soát đƣợc số lƣợng học viên và danh tính các học viên có mặt hoặc không có mặt. 9 Chức năng giám sát quản lý học viên theo từng lớp và theo từng giáo viên. Lƣu hồ sơ học viên và xem thông tin về học viên dễ dàng trên máy tính. Chức năng All Call cho phép giáo viên có thể đàm thoại với tất cả học viên. Chức năng hội thoại theo từng nhóm, giáo viên có thể tham ra thảo luận với từng nhóm. Giáo viên dễ dàng trao đổi, kiểm tra, nhắc nhở với bất kỳ học viên nào bằng cách nhấn vào vị trí của học viên đó trong bảng điều khiển của giáo viên. Giáo viên có thể truyền 05 chƣơng trình học, kiểm tra tới bốn nhóm học viên hoặc tất cả các học viên. Học viên có thể lựa chọn 01 chƣơng trình để học từ 05 nguồn đầu vào khác nhau Giáo viên có thể kiểm soát tất cả học viên trong quá trình hoạt động của mình. Thực hành theo cặp, hai học viên có thể trao đổi với nhau cặp A hoặc B. Học viên có thể gọi giáo viên trợ giúp. Trong phần kiểm tra trắc nghiệm giáo viên có thể cài đặt thời gian trả lời của học viên, chuyển nội dung kiểm tra từ máy tính giáo viên đến máy tính học viên. Quản lý kết quả kiểm tra, thi trắc nghiệm và phân loại (tỷ lệ trung bình, số câu trả lời đúng, bảng phân bổ) giúp giáo viên có thể đánh giá đƣợc chất lƣợng buổi học, buổi kiểm tra. 3. Kinh nghiệm kết hợp giữa phần mềm Adobe Captivate4 và phần mềm Wicom Mỗi phần mềm có chức năng và ƣu điểm riêng, sự kết hợp giữa các phần mềm sẽ bổ sung cho nhau để chƣơng trình kiểm tra đánh giá đƣợc hoàn thiện hơn. Với phần mềm Adobe Captite4, Ƣu điểm mạnh là nó có thể soạn đa dạng các câu hỏi trắc nghiệm (bao gồm 8 bộ câu hỏi - trong đó có 4 bộ câu hỏi thực hiện đƣợc ở hai dạng khác nhau). Điều đó cho thấy sự đa dạng và phong phú về khả năng thiết kế các câu hỏi của phần mềm này. Không những đa dạng về các bộ câu hỏi nhƣ nêu trên mà phần mềm Adobe Captivate4 còn có khả năng tự động chấm điểm và tổng hợp các kết quả nhƣ: - Tổng số câu hỏi là bao nhiêu; - Số câu hỏi học viên trả lời đúng; 10 - Số câu hỏi học viên trả lời sai; - Số câu hỏi học viên chƣa trả lời; - Số câu hỏi học viên đã trả lời; - Số điểm học viên đạt đƣợc là bao nhiêu; - Số lần làm bài của học viên là lần thứ mấy? Ngoài ra, trong quá trình soạn câu hỏi và xuất files thi hành ở dạng đuôi EXE nó có thể tự động đảo các đáp án. Với việc đảo đƣợc các đáp án đã giúp cho bộ đề thi càng trở nên phong phú. Tuy nhiên, ngoài những điểm mạnh nêu trên thì việc khống chế thời gian tự động lúc bắt đầu làm bài và khi kết thúc làm bài phần mềm này còn hạn chế. Với phần mềm Wicom, Ƣu điểm mạnh của phần mềm này trong quá trình kiểm tra đánh giá là giáo viên có thể kiểm soát đƣợc toàn bộ hệ thống trong phòng thi nhƣ: - Cho phép giáo viên kiểm soát đƣợc số lƣợng học viên và danh tính các học viên có mặt. - Giám sát quản lý học viên theo từng nhóm, từng lớp. - Lƣu hồ sơ học viên và xem thông tin về học viên dễ dàng trên máy tính. - Cho phép giáo viên có thể đàm thoại với tất cả học viên. - Giáo viên dễ dàng trao đổi, kiểm tra, nhắc nhở với bất kỳ học viên nào. - Giáo viên có thể truyền 05 chƣơng trình kiểm tra tới các nhóm học viên hoặc tất cả các học viên. - Học viên có thể gọi giáo viên khi cần thiết. - Đặc biệt trong phần kiểm tra trắc nghiệm giáo viên có thể cài đặt thời gian trả lời của học viên, chuyển nội dung kiểm tra từ máy tính giáo viên đến máy tính học viên. - Quản lý kết quả kiểm tra, thi trắc nghiệm và phân loại (tỷ lệ trung bình, số câu trả lời đúng, bảng phân bổ) giúp giáo viên có thể đánh giá đƣợc chất lƣợng buổi học, buổi kiểm tra. Tuy nhiên, số lƣợng bộ câu hỏi để tạo ra đề kiểm tra trắc nghiệm hạn chế (chỉ có 2 dạng). - Dạng 1: Câu hỏi lựa chọn; [...]... lợi và khó khăn 4 5 2 Những hạn chế về công tác kiểm tra, đánh giá khi chƣa ứng dụng phần mềm Adobe Captivat4 và phần mềm Wicom 5 6 III kinh nghiệm kết hợp sử dụng phần mềm Adobe Captivate4 và phần mềm Wicom trong việc kiểm tra đánh giá 6 7 1 Mục tiêu đổi mới phƣơng pháp 6 8 2 Giới thiệu, chức năng phần mềm Adobe Captivate4 và phần mềm Wicom 3 Kinh nghiệm kết hợp giữa phần mềm Adobe Captivate4 và phần. .. bảng 2 và bảng 3 (mục 4 kết quả thu đƣợc qua khảo nghiệm) ta nhận thấy rằng với việc sử dụng phần mềm Adobe Captivate4 và phần mềm Wicom trong kiểm tra đánh giá đã cho kết quả thực chất Kết quả đánh giá này phản ánh đúng thực lực, kiến thức của học viên hiện có, từ đó cho thấy rằng việc sử dụng kết hợp phần mềm Adobe Captivate4 và phần mềm Wicom đem lại hiệu quả thiết thực trong việc đổi mới kiểm tra. .. các học viên nắm bắt và ứng dụng tốt kiến thức cơ bản về môn Tin học vào thực tiễn Từ đó, giúp học viên tự tin hơn, chắc chắn hơn và làm việc tốt hơn trong công việc hằng ngày của họ có ứng dụng Tin học Với những kiến thức cơ bản về Tin học đã đƣợc trang bị trong thời gian học tập tại trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa Kết thúc môn học tôi đã chủ động chia đôi số học viên của lớp (nhóm 1 với 49 học viên, ... đánh giá học viên tại trung tâm GDTX tỉnh nói riêng cũng nhƣ việc mở rộng kiểm tra đánh giá các cơ sở giáo dục khác trong tỉnh nói chung 2 Đề xuất – Khuyến nghị Việc kết hợp sử dụng phần mềm Adobe Captivate4 và phần mềm Wicom vào kiểm tra đánh giá đòi hỏi rất nhiều điều kiện về cơ sở vật chất, tài chính và năng lực của đội ngũ giáo viên Do đó, để đẩy mạnh việc ứng dụng và phát triển CNTT trong thực... nhiều các ƣu điểm và rất ít hạn chế nhƣ phân tích trên của hai phần mềm Adobe Captivate4 và phần mềm Wicom ta có thể thấy rằng việc tổ chức phối kết hợp giữa hai phần mềm này với nhau để chúng có thể hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình kiểm tra đánh giá là rất tốt Với phần mềm Adobe Captivate4 chỉ có hạn chế là chƣa cài đặt đƣợc thời gian làm bài của học viên, tuy nhiên với phần mềm Wicom thì điểm mạnh... việc kết hợp sử dụng phần mềm Adobe Captivate4 và phần mềm Wicom trong công tác kiểm tra đánh giá đã giải quyết đƣợc những hạn chế mà phƣơng pháp đánh giá truyền thống cũng nhƣ một số phần mềm khác chƣa khắc phục đƣợc nhƣ: * Đối với giáo viên: - Nó có thể giúp giáo viên trong việc tự động chuyển bài thi từ máy chủ giáo viên đến máy của học viên Điều này giúp cho việc bảo mật đề thi của giáo viên trở... gian cho học viên làm bài 4 Kết quả thu được qua khảo nghiệm Trong năm học 2012 - 2013, bản thân tôi đã trực tiếp tham gia giảng dạy lớp Đại học sƣ phạm Mầm non K53D1 hệ vừa làm vừa học tại trung tâm GDTX tỉnh Số lƣợng học viên của lớp là 99, qua kiểm tra khảo sát ban đầu về kiến thức cơ bản của môn Tin học bằng hình thức trắc nghiệm khách quan sử dụng phần mềm Adobe Captivate4 trên máy tính, kết quả... kê kết quả kiểm tra môn Tin học bằng hình thức 2 cho ½ lớp 53D1 Kết quả thu đƣợc nhƣ hai bảng thống kê nêu trên (bảng 2 và bảng 3) của hai hình thức kiểm tra đánh giá với cùng một lớp học ta nhận thấy rằng: - Với việc kiểm tra bằng hình thức 1 ta thu đƣợc kết quả rất cao, kết quả này so sánh với kết quả khi kiểm tra bằng hình thức 2 cho thấy còn những hạn chế nhất định trong khâu kiểm tra đánh giá và. .. - Với việc kiểm tra bằng hình thức 2 đã phân loại đƣợc số học viên có kiến thức tốt với số học viên có kiến thức còn hạn chế Hình thức kiểm tra này đã khắc phục đƣợc những hạn chế, tồn tại mà việc kiểm tra bằng hình thức 1 chƣa giải quyết đƣợc 12 C KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 1 Kết luận: Công nghệ thông tin giúp cho việc kiểm tra đánh giá trở nên thuận tiện hơn, khách quan hơn và hiệu quả hơn Với việc kết. .. giúp giáo viên thu bài thi từ các máy tính của học viên về máy tính giáo viên * Đối với học viên: - Tránh đƣợc tình trạng học viên copy, trao đổi bài thi với nhau - Phải chủ động, sáng tạo tƣ duy một cách tích cực hơn - Không can thiệp đƣợc vào bài thi khi thời gian kết thúc - Với cách thức kiểm tra đánh giá này học viên rất hứng thú và cảm thấy thoải mái đồng thời làm giàu thêm vốn kinh nghiệm hiểu . Kinh nghiệm kết hợp phần mềm Adobe Captivate4 và phần mềm Wicom trong việc kiểm tra hết môn đối với học viên tại Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa nhằm góp phần vào việc cải tiến cách thức kiểm. DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM KINH NGHIỆM KẾT HỢP PHẦN MỀM ADOBE CAPTIVATE4 VÀ PHẦN MỀM WICOM TRONG VIỆC KIỂM TRA HẾT MÔN ĐỐI. chất lƣợng buổi học, buổi kiểm tra. 3. Kinh nghiệm kết hợp giữa phần mềm Adobe Captivate4 và phần mềm Wicom Mỗi phần mềm có chức năng và ƣu điểm riêng, sự kết hợp giữa các phần mềm sẽ bổ sung
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn kinh nghiệm kết hợp phần mềm adobe captivate4 và phần mềm wicom trong việc kiểm tra hết môn đối với học viên tại trung tâm gdtx tỉnh thanh hóa, skkn kinh nghiệm kết hợp phần mềm adobe captivate4 và phần mềm wicom trong việc kiểm tra hết môn đối với học viên tại trung tâm gdtx tỉnh thanh hóa,

Từ khóa liên quan