0

tiểu luận kinh tế chính trị

21 9,593 41

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2012, 14:51

tiểu luận kinh tế chính trị Tiểu luận kinh tế chính trị Lê thị quyên -1- LI M U Nc ta ang xõy dng v phỏt trin nn kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha, do ú nhng kin thc,khỏi nim ,phm trự ,quy lut ca kinh t chớnh r a ra l cc k cn thit cho vic qun lý sn xut kinh doanh ca cỏc doanh nghip v cỏc tng lp dõn c. L mt sinh viờn c hc tp v rốn luyn di mỏi trng Kinh t c cỏc thy cụ dy bo v truyn t nhng kin thc c bn v b mụn kinh t chớnh tr. Nhng cú c s lý lun v phng phỏp lun nhm hc tp tt cỏc mụn kinh t khoa hc khỏc vỡ cỏc mụn ny u phi da vo cỏc kin thc, cỏc phm trự kinh t v cỏc quy lut m kinh t chớnh tr Mac-Lờnin a ra thỡ nht thit phi lm tiu lun mụn kinh t chớnh tr,mt khỏc nú cũn giỳp em nhn thc sõu sc hn v nhng vn kinh t ,i sng xó hi. Quy lut giỏ tr l mt quy lut cn bn ca sn xut v trao i hng hoỏ. õu cú sn xut v trao i hng hoỏ thỡ ú cú s tn ti v phỏt phỏt huy tỏc dng ca quy lut giỏ tr .Vỡ vy qua tỡm hiu chung v tỡnh hỡnh thc t ca nn kinh t th trng v em quyt nh la chn chuyờn : Quy lut giỏ tr v vai trũ ca nú trong phỏt trin kinh t th trng nc ta Vỡ nú l mt quy lut giỳp iu tit v lu thụng hng hoỏ ,kớch thớch ci tin k thut hp lý hoỏ sn xut ,th hin s la chn t nhiờn v phõn hoỏ k giu ngi nghốo . Cui cựng em xin chõn thnh cm n s giỳp ,hng dn tn tỡnh ca thy giỏo b mụn kinh t chớnh tr ó giỳp em hon thin bi tiu lun ny Em xin chõn thnh cm n. Tiểu luận kinh tế chính trị Lê thị quyên -2- CHNG 1 NHNG VN Lí LUN V QUY LUT GI TR V VAI TRề CA Nể TRONG NN KINH T TH TRNG 1.1 Ni dung ca quy lut giỏ tr 1.1.1 Cỏc quan im v giỏ tr : -Theo Adam Smith lý lun giỏ tr :ễng phõn bit c giỏ tr s dng ,giỏ tr trao i cho giỏ tr hng hoỏ l do hao phớ lao ng sn xut ra nú quyt nh, xong ụng li khụng nht quỏn .Cú lỳc li a ra nh ngha sai lm v giỏ tr b mt b phn t bn bt bin (C) ch cũn (v+m )nờn b b tc khi phõn tớch tỏi sn xut. -Theo Thomas Robert Malthus:ễng ó s dng ngha th hai ca A.Smith v giỏ tr v b sung nh ngha ny .iu ú lm cho quan im v giỏ tr ca Thomas Robert Malthus xa ri quan im giỏ tr lao ng.Thomas Rober Malthus ng h nh ngha cho rng : Giỏ tr hng hoỏ do lao ng m ngi ta cú th mua c bng hng hoỏ ny quyt nh ễng b sung thờm: Lao ng m bng hng hoỏ ny cú th mua c bng nhng chi phớ sn xut ra nú .Cỏc chi phớ ny bao gm :Chi phớ v lao ng sng ,lao ng vt hoỏ cng vi li nhun t bn ng trc Nh vy ngun gc ca giỏ tr theo Thomas Rober Malthus l cỏc chi phớ v lao ng sng ,lao ng vt hoỏ v li nhun t bn ng trc . õy ụng coi li nhun l khon dụi ra t lao ng sng .iu ú th hin ụng xa ri lý thuyt giỏ tr lao ng. Tiểu luận kinh tế chính trị Lê thị quyên -3- -Theo J.b.Say:c im ni bt trong lý thuyt giỏ tr l ụng xa ri lý thuyt giỏ tr lao ng ,ng h lý thuyt giỏ tr li ớch hay giỏ tr li ớch- ch quan.T tng v li ớch cú t lõu k t thi c i .Tip tc t tng ny Say vit : Sn xut to ra ớch li (tc giỏ tr s dng ),cũn ớch li lm cho vt cú giỏ tr ễng ch ra l : Giỏ c l thc o ca giỏ tr ,cũn giỏ tr l thc o ca li ớch .ớch li ca sn phm cng nhiu thỡ giỏ tr sn phm cng cao. Theo trng phỏi thnh Viene :Lý thuyt giỏ tr ca phỏi thnh Viờn cú nột khỏc bit.Bng cỏch kt hp phm trự kinh t v phm trự toỏn hc h a ra phm trự ớch li gii hnv giỏ tr ớch li gii hn: +ch li gii hn :Karl Menger ch ra rng cựng vi tng lờn ca vt phm tng lờn ,tho món nhu cu v sau cú ớch li ớt hn vt trc .Vi mt lng vt phm cui cựng l vt phm gii hnớch li ca nú l ớch li gii hn.Nú quyt nh ớch li chung ca tt c cỏc vt phm khỏc nhau. Nh vy ớch li gii hn l ớch li ca vt cui cựng ua ra tho món nhu cu, ớch li ú l nh nht ,nú quyt dnh tt c cỏc vt phm khỏc. +Giỏ tr trao i :Nu A.Smith cho rng giỏ tr trao i l khỏch quan thỡ M.Menger cho rng giỏ tr trao i l ch quan .Theo M.Menger ,s d hai ngi trao i sn phm cho nhau ch vỡ c hai tin rng sn phm m mỡnh b ra i vi mỡnh ỡt hn m sn phm mỡnh thu v .Nh vy khi trao i cỏc cỏ nhõn tớnh toỏn cn c vo nhu cu ,tc l so sỏnh gia sn phm s cú sau khi trao i vi nhu cu ca bn thõn .Nu cú li anh ta mi trao i . Quan im giỏ tr ca K.Menger uc Bohm Bwerk tip tc phõn tớch ,ụng ó phõn loi cỏc hỡnh thc giỏ tr thnh giỏ tr khỏch quan v giỏ tr ch quan v t ú Bohm Bwerk phõn chia giỏ tr s dng v giỏ tr trao i thnh bn loi giỏ tr : +Giỏ tr s dng ch quan +Giỏ tr trao i ch quan Tiểu luận kinh tế chính trị Lê thị quyên -4- +Giỏ tr s dng khỏch quan +Giỏ tr trao i ch quan Cn c s phõn chia ny l ni nhn sn phm ca ci ú n tay ai ? Theo nh kinh t hc Von Wieser (1851-1926)gia giỏ tr v ớch li cú s tỏch bit .Khi s lng sn phm cng tng lờn tho món nhu cu thỡ ớch li gii hn ca nú cng gim xung .Do vy ,giỏ tr ca hng hoỏ cng gim i .T ú ,ụng i n kt lun : Mun cú nhiu giỏ tr phi to ra s khan him .Khi sn phm tng lờn mói thỡ ớch li gii hn cú th tin ti khụng .ễng núi rng ,lỳc ú vt ch cú ớch li tru tng <tc l núi ti ớch li chung> ch khụng cũn ớch li c th na <tc l li ớch gn vi mt s lng nht nh>.Khi vt cú ớch li tru tng thỡ ớch li ú khụng to ra giỏ tr Theo Leon Walras :Quan im giỏ tr ca Leon Walras da trờn lý thuyt giỏ tr ca trng phỏi thnh Viờn v lý thuytkhan him ca Auguste Walras <cha ca Leon Walras >.Theo A.Walras,khan him l mt quan nim khỏch quan theo ú, giỏ tr phỏt sinh t tỡnh trng bt cõn xng gia cung v cu. Mt vt cú giỏ tr khi cung nh hn cu .Nu cung ln hn cu ,thỡ vt ú tr lờn d tha ,mt giỏ tr .Kt hp cỏc quan im ny Leon Walras cho rng : Giỏ tr l tt c nhng vt hu hỡnh hay vụ hỡnh ang trong tỡnh trng khan him .Cỏc vt ú cú ớch vi ta v s lng ca vt cú hn. 1.1.2 Quan im ca Mac v giỏ tr : Ln u tiờn giỏ tr c xem xột nh l quan h sn xut xó hi ca nhng ngi sn xut hng hoỏ cũn hng hoỏ l nhõn t t bo ca xó hi t sn . Mỏc phõn tớch tớnh cht hai mt ca lao ng sn xut hng hoỏ l lao ng c th v lao ng tru tng , lao ng t nhõn v lao ng xó hi . Ch rừ lao ng tru tng to ra giỏ tr hng hoỏ .Mỏc nh ngha lng giỏ tr hng hoỏ c o bng thi gian lao ng xó hi cn thit , phờ phỏn cỏc quan im i trc. Mỏc l ngi u tiờn phỏt hin ra tớnh hai mt ca lao ng sn xut hng hoỏ . Trờn c Tiểu luận kinh tế chính trị Lê thị quyên -5- s phỏt hin ny , Mỏc ó thc hin mt cuc cỏch mng trong khoa hc kinh t chớnh tr . ễng vit Tụi l ngi u tiờn phỏt hin ra tớnh hai mt ca lao ng sn xut hng hoỏ v khoa hc kinh t chớnh tr xoay quanh im ny . T ú , ụng vch ra trong quỏ trỡnh sn xut , lao ng c th bo tn v di chuyn giỏ tr c (c) vo trong sn phm mi, lao ng tru tng to ra giỏ tr mi (v+m). V ton b giỏ tr hng hoỏ bao gm c+v+m. iu ny D.Ricardo khụng vt c . Trờn c s lý thuyt giỏ tr- lao ng , Mỏc gii quyt h thng cỏc phm trự v quy lut kinh t khỏc. 1.1.3 Yờu cu ca quy lut giỏ tr : Yờu cu chung :sn xut v trao i hng hoỏ phi da trờn c s thi gian lao ng xó hi cn thit . Yờu cu c th : Trong nn kinh t hng hoỏ ,mi ngi sn xt t quyt nh hao phớ lao ng cỏ bit ca mỡnh nhng giỏ tr ca hng hoỏ khụng phi dc quyt nh bi hao phớ lao ng ca tng ngi sn xut hng hoỏ ,m bi hao phớ lao ng xó hi cn thit .Vỡ vy,mun bỏn c hng hoỏ ,bự p c chi phớ v cú lói ,ngũi sn xut phi iu chnh lm cho hao phớ lao ddoongj cỏ bit ca mỡnh phự hp vi mc chi phớ xó hi chp nhn c . Trao i hng hoỏ cng phi da trờn c s hao phớ lao ng xó hi cn thit cú ngha l trao i theo nguyờn tc ngang giỏ . S vn ng ca quy lut giỏ tr thụng qua s vn ng ca giỏ c hng hoỏ .Vỡ giỏ tr l c s ca giỏ c nờn trc ht giỏ c ph thuc vo giỏ tr. Hng hoỏ no nhiu giỏ tr thỡ giỏ c ca nú s cao v ngc li .Trờn th trng ,ngoi giỏ tr ,giỏ c cũn ph thuc vo cỏc nhõn t :Cnh tranh ,cung cu ,sc mua ca ng tin .S tỏc ng ca cỏc nhõn t ny lm cho giỏ c ca hng hoỏ trờn th trng tỏch ri vi giỏ tr v lờn xung xoay quanh trc giỏ tr ca nú .S vn ng Tiểu luận kinh tế chính trị Lê thị quyên -6- giỏ c th trng xoay quanh trc giỏ tr ca nú chớnh l c ch hot ng ca quy lut giỏ tr .Thụng qua s vn ng ca giỏ c th trng m quy lut giỏ tr phỏt huy tỏc dng. 1.2 Biu hin hot ng ca quy lut giỏ tr trong iu kin t do cnh tranh v trong iu kin c quyn 1.2.1. Biu hin hot ng ca quy lut giỏ tr trong iu kin t do cnh tranh T do cnh tranh l t do di chuyn t bn t ngnh ny sang nghnh khỏc, tc l t phỏt phõn phi t bn (C v v)vo cỏc nghnh sn xut khỏc nhau nờn hỡnh thnh t sut li nhun khỏc nhau .Trong cnh tranh cú s ganh ua u tranh v kinh t gia nhng ngi sn xut vi nhau ,gia nhng ngi sn xut vi nhng ngi tiờu dựng hng hoỏ dch v nhm dnh c nhng iu kin thun li trong sn xut v tiờu th hng hoỏ cú s khỏc nhau v iu kin sn xut nờn chi phớ lao ng cỏ bit ca sn xut hng hoỏ cú s khỏc nhau dnh c cỏc iu kin thun li trong sn xut v tiờu th sn phm phi cnh tranh nhau nhng cỏc iu kin thun li trong sn xut v tiờu th sn phm luụn bin ng nờn cnh tranh din ra liờn tc .Do ú trong t do cnh tranh quy lut giỏ tr c biu hin thnh quy lut giỏ c sn xut. 1.2.2Biu hin hot ng ca quy lut giỏ tr trong iu kin c quyn : c quyn l biu hin mi, mang nhng quan h mi nhng nú khụng vt ra khi quy lut giỏ tr ca ch ngha t bn, m ch l s tip tc m rng, phỏt trin nhng xu hng sõu sc nht ca ch ngha t bn v ca nn sn xut hng hoỏ núi chung,lm cho cỏc quy lut ca nn sn xut hng hoỏ v ca ch ngha t bn cú nhng biu hin mi . -Do chim c v trớ c quyn nờn cỏc t chc c quyn ó ỏp t giỏ c c quyn; giỏ c c quyn thp khi mua,giỏ c c quyn cao khi bỏn .Tuy Tiểu luận kinh tế chính trị Lê thị quyên -7- nhiờn, iu ú khụng cú ngha l trong giai on quc ch ngha quy lut giỏ tr khụng cũn hot ng .V thc cht, giỏ c c quyn vn khụng thoỏt ly v ph nh c s ca nú l giỏ tr .Cỏc t chc c quyn thi hnh chớnh sỏch giỏ c c quyn chng qua l chim ot mt phn giỏ tr ca nhng ngi khỏc .Nu xem xột trong ton b h thng kinh t t bn ch ngha thỡ tng s giỏ c vn bng tng s giỏ tr .Nh vy trong giai on quc ch ngha quy lut giỏ tr biu hin thnh quy lut giỏ c c quyn. Giỏ c c quyn bng chi phớ sn xut cng vi li nhun c quyn . Giỏ c c quyn thng cao hn giỏ tr ca hng hoỏ . Do nm c vai trũ c quyn trong mt ngnh sn xut nht nh nờn tp on cú th t ý quyt nh giỏ bỏn trờn th trng , nh ú m thu c li nhun c quyn . Li nhun c quyn bng li nhun bỡnh quõn cng vi mt s li nhun khỏc do a v thng tr ca cỏc tp on c quyn. C ch th trng t do cnh tranh v c ch c quyn t nhõn u cú nhng mt tớch cc v tiờu cc . Khi trỡnh xó hi hoỏ ca lc lng sn xut ó vt khi gii hn iu tit ca c ch th trng v c quyn t nhõn thỡ tt yu ũi hi phi c b sung bng s iu tit ca Nh nc. C ch iu tit kinh t ca ch ngha t bn c quyn Nh nc l s dng hp c ba c ch: th trng, c quyn t nhõn v iu tit ca Nh nc nhm phỏt huy mt tớch cc v hn ch mt tiờu cc trong c ch. 1.3 Vai trũ ca quy lut giỏ tr trong nn kinh t th trng *)iu tit lu thụng hng hoỏ iu tit sn xut :ngi sn xut ,sn xut ra cỏi gỡ ,sn xut bng cụng ngh gỡ ,sn xut cho ai ,mc ớch ca h l thu nhiu lói .Da vo s bin ng ca giỏ c th trng do tỏc ng ca cung cu ngi ta bit hng no ang thiu ang tha t ú ngi sn xut s m rng sn xut thu nhiu lói thm chớ úng ca nhng mt hng tha giỏ thp Tiểu luận kinh tế chính trị Lê thị quyên -8- Kt qa :Cỏc yu t sn xut nh t liu sn xut ,sc lao ng ,tin vn c chuyn t nghnh ny sang nghnh khỏc lm cho quy mụ nghnh ny m rng nghnh kia thu hp . Quy lut giỏ tr iu tit quy lut lu thụng ,hng húa bao gi cng vn ng t ni giỏ thp n ni giỏ cao, quy lut giỏ tr cú tỏc dng iu tit s vn ng ú phõn phi ngun hng hoỏ hp lý hn gia cỏc vựng ,gia cung v cu. Nh vy s bin ng ca giỏ c trờn th trng khụng nhng ch rừ s bin ng v kinh t ,m cũn tỏc ng iu tit nn kinh t hng hoỏ . *) Kớch thớch ci tin k thut ,hp lý hoỏ sn xut tng nng xut lao ng, lc lng sn xut xó hi phỏt trin nhanh Trong nn sn xut hng hoỏ ,mi ngi sn xut hng hoỏ l mt ch th kinh t c lp ,t quyt nh sn xut kinh doanh ca mỡnh .Ngi sn xut no cng mun mỡnh thu li nhun, mun vy ngi sn xut phi tỡm mi cỏch k thut sn xut nõng cao trỡnh tay ngh ,s dng thnh tu mi khoa hc k thut vo sn xut vic ci tin cụng tỏc t chc qun lý sn xut v thc hnh tit kim lm giỏ tr cỏ bit thp nht so vi giỏ tr ca hng. Ngoi ra h cũn phi thng xuyờn ci tin cht lng mu mó hng hoỏ cho phự hp vi nhu cu th hiu ca ngi tiờu dựng .Cũn phi ci tin lu thụng bỏn hng tit kim phớ lu thụng v tiờu th sn phm nhanh ,s cnh tranh quyt lit cng thỳc y quỏ trỡnh ny din ra mnh m hn, mang tớnh xó hi. Kt qu l lc lng sn xut xó hi c thỳc y phỏt trin mnh m . *) Thc hin s la chn t nhiờn v phõn hoỏ ngi sn xut hng hoỏ thnh k giu ngi nghốo Trong sn xut hng hoỏ nhng ngi cú sn iu kin sn xut thun li cú trỡnh cao cú vn nhiu tc cú lng lao ng hao phớ cỏ bit kt tinh trong hng hoỏ thp hn so vi lng lao ng cn thit ca xó hi, thỡ h s giu, ngc li nhng ngũi khụng cú iu kin trờn hoc gp ri ro dn n phỏ sn,tỏc ng ny Tiểu luận kinh tế chính trị Lê thị quyên -9- o thi cỏi yu kộm kớch thớch nhõn t tớch cc phõn hoỏ sn xut thnh nhng ngũi giu v nghốo to iu kin cho s ra i v phỏt trin nn sn xut ln hin i. CHNG 2 THC TRNG S VN DNG QUY LUT GI TR NC TA TRONG THI GIAN QUA V MT S GII PHP NHM VN DNG TT HN QUY LUT NC TA TRONG THI GIAN TI 2.1 Thc trng s vn dng quy lut giỏ tr nc ta trong thi gian qua 2.1.1 T nm 1986 v trc Nn kinh t Vit Nam ó tri qua nhiu giai on khỏc nhau , quy lut giỏ tr c ỏp dng theo nhiu cỏch khỏc nhau phự hp c im ca tng thi kỡ. Nh nc iu khin nn kinh t bng h thng phỏp lnh v s lng , v thu nhp ,v np ngõn sỏch , v vn v lói sut tớn dng Giỏ c do Nh nc quyt nh .Thc cht cng l mt ch tiờu phỏp lnh m giỏ c li l biu hin ca quy lut giỏ tr . Chớnh vỡ vy cú th núi trong thi k ny quy lut giỏ tr c ỏp dng mt cỏch cng nhc , ỏp t vo nn kinh t thụng qua vic nh giỏ theo nhng ch tiờu cú sn m khụng ý n thc trng ca nn kinh t Vit Nam . Nhng nm 1964 , min Bc, h thng giỏ c s ch o ca Nh nc ó c hỡnh thnh trờn c s ly giỏ thúc sn xut trong nc lm cn c xỏc nh giỏ chun v t l trao i hin vt . H thng giỏ ny v c bn c thc hin cho n nm 1980, trong khi iu kin sn xut , lu thụng, th trng trong nc v quan h kinh t i ngoi ó cú nhng thay i ln. H thng giỏ ch o ca Nh nc ngy cng thp xa so vi giỏ th trng t do lm ri lon phõn phi lu thụng , gõy khú khn cho ngõn Tiểu luận kinh tế chính trị Lê thị quyên -10- sỏch Nh nc. Vic duy trỡ h thng giỏ ny ch yu l s vin tr ca Trung Quc, Liờn Xụ v cỏc nc ụn c õy. Sut thi kỡ Nh nc ch o giỏ cho n trc ci cỏch giỏ nm 1991 , trờn th trng cú hai h thng giỏ : giỏ ch o ca Nh nc ỏp dng trờn th trng cú t chc v giỏ th trng t do bin ng theo quan h cung cu. c im ca giỏ ch o l khụng chỳ ý n quan h cung-cu v gn nh bt bin. Nhng nm 1975, sau ngy Min Nam c gii phúng , cựng vi quỏ trỡnh thng nht t nc v chớnh tr v quõn s , vic thng nht v th ch kinh t cng c xỳc tin. Quỏ trỡnh thng nht v th ch kinh t trong c nc , trờn thc t l s dp khuụn gn nh ton b th ch kinh t ó tn ti trc ú min Bc. Nh vy, lch s phỏt trin kinh t nc ta mt ln na li lp li thi k trỡ tr, bo th, ỏng l phi m ra mt thi kỡ mi , phỏt huy cao cỏc ng lc nn kinh t hng hoỏ v lm cho chỳng tr thnh ũn by mnh m thỳc y nn kinh t i lờn. t nc thng nht ó to nim phn khi lc quan c v chớnh tr xó hi v kinh t. Tuy nhiờn nhng khú khn mi cng xut hin. Trc ht l s thiu ht ngun ti tr , s bựng n v tiờu dựng, v cụng n vic lm ó b dn nộn qua nhiu nm chin tranh. Cỏc t chc kinh t quc doanh a phng mc lờn nhanh chúng , b mỏy hnh chớnh kinh t t trung ng n tnh, huyn , xó ó quỏ nhiu to ra tỡnh trng tha ngi thiu vic vic lm nghiờm trng. Trong kinh t quc doanh v trong b mỏy Nh nc hỡnh thnh h thng quan liờu m cho n ngy nay vn cũn l gỏnh nng i vi ton b nn kinh t. Vic duy trỡ chớnh sỏch ti chớnh , tớn dng , chớnh sỏch giỏ c v tin lng theo kiu cp phỏt , giao np hin vt bỡnh quõn ca nn kinh t thi chin gõy ra tỏc hi nghiờm trng i vi nn kinh t. Trong thi k ny i sng ca nụng dõn , cụng nhõn , viờn chc , lc lng v trang gim sỳt nghiờm trng. Thc trng kinh t ú ó lm lung lay cỏc t tng c in v lm xut hin nhng ý tng ci to u tiờn mt s lnh vc kinh t núng [...]... đối với nông Tiểu luận kinh tế chính trị Lê thị quyên -20- LIỆU THAM KHẢO 1. Bộ giáo dục và đào tạo, giáo trình Kinh tế chính trị Mác – LêNin, Nhà xuất bản chính trị Quốc gia 2002. 2. Bài Kinh tế Việt Nam thời kỳ cả nước cùng xây dựng xã hội chủ nghĩa 1976-1995”- sách lịch sử kinh tế quốc dân , NXB giáo dục 1999. 3. Đại học Kinh tế Quốc dân môn lịch sử các học thuyết Kinh tế – Lịch sử.. .Tiểu luận kinh tế chính trị Lê thị quyên -5- sở phát hiện này , Mác đã thực hiện một cuộc cách mạng trong khoa học kinh tế chính trị . Ơng viết “ Tơi là người đầu tiên phát hiện ra tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hố và khoa học kinh tế chính trị xoay quanh điểm này” . Từ đó , ơng vạch ra trong quá trình sản xuất , lao động cụ thể bảo tồn và di chuyển giá trị cũ (c) vào... số giải pháp nhằm vận dụng tốt hơn trong thời gian tới. 17 - Kết luận 18 Tiểu luận kinh tế chính trị Lê thị quyên -19- KẾT LUẬN -Như vậy quy luật giá trị là một quy luật kinh tế quan trọng đối với sự hình thành và phát triển nền kinh tế của nước ta trong htời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội .Đó là một quy luật kinh tế căn bản của sản xuất và trao đổi hàng hố .Nó có tác dụng điều tiết... nộp hiện vật bình quân của nền kinh tế thời chiến gây ra tác hại nghiêm trọng đối với nền kinh tế. Trong thời kỳ này đời sống của nông dân , công nhân , viên chức , lực lượng vũ trang giảm sút nghiêm trọng. Thực trạng kinh tế đó đã làm lung lay các tư tưởng cổ điển và làm xuất hiện những ý tưởng cải tạo đầu tiên một số lĩnh vực kinh tế nóng Tiểu luận kinh tế chính trị Lê thị quyên -8- Kết... NHỮNG VẤN LÝ LUẬN VỀ QUY LUẬT GIÁ TRỊ VÀ VAI TRỊ CỦA NĨ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1.1 Nội dung của quy luật giá trị 1.1.1 Các quan điểm về giá trị : -Theo Adam Smith lý luận giá trị :Ông phân biệt được giá trị sử dụng ,giá trị trao đổi cho giá trị hàng hố là do hao phí lao động để sản xuất ra nó quyết định, xong ơng lại khơng nhất qn .Có lúc lại đưa ra định nghĩa sai lầm về giá trị bỏ mất... thuyết kinh tế – Nhà xuất bản thống kê1999. 4. Trần Hậu Thư – Vai trò quản lý của Nhà nước theo nền kinh tế thị trường nước ta, NXB chính trị Quốc gia 1994. Mục lục - Lời mở đầu. Trang 1 - CHƯƠNG I: Những vấn đề lý luận về quy luật giá trị 2 và vai trò của nó trong nền kinh tế thị trường 1.1. Nội dung quy luật giá trị 2 1.1.1.Các quan điểm về giá trị 2 1.1.2.Quan điểm của Mác về giá trị. 4... cầu quy luật giá trị. 5 1.2. Biểu hiện hoạt động quy luật giá trị trong điều kiện 5 tự do cạnh tranh. 1.2.1.Trong điều kiện tự do cạnh tranh 6 1.2.2.Trong đIều kiện tự do độc quyền. 6 1.3. Vai trò quy luật giá trị trong nền kinh tế thị trường 7 - CHƯƠNG II: Thực trạng sự vận dụng quy luật giá 9 trị ở nước ta trong thời gian qua và một số giải pháp Tiểu luận kinh tế chính trị Lê thị quyên... về chính trị và quân sự , việc thống nhất về thể chế kinh tế cũng được xúc tiến. Quá trình thống nhất về thể chế kinh tế trong cả nước , trên thực tế là sự dập khuôn gần như toàn bộ thể chế kinh tế đã tồn tại trước đó ở miền Bắc. Như vậy, lịch sử phát triển kinh tế nước ta một lần nữa lại lặp lại thời kỳ trì trệ, bảo thủ, đáng lẽ phải mở ra một thời kì mới , phát huy cao độ các động lực nền kinh. .. quan hệ kinh tế đối ngoại đã có những thay đổi lớn. Hệ thống giá chỉ đạo của Nhà nước ngày càng thấp xa so với giá thị trường tự do làm rối loạn phân phối lưu thơng , gây khó khăn cho ngân Tiểu luận kinh tế chính trị Lê thị quyên -6- giá cả thị trường xoay quanh trục giá trị của nó chính là cơ chế hoạt động của quy luật giá trị .Thông qua sự vận động của giá cả thị trường mà quy luật giá trị phát... những sai lầm. Tiểu luận kinh tế chính trị Lê thị quyên -4- +Giá trị sử dụng khách quan +Giá trị trao đổi chủ quan Căn cứ sự phân chia này là nơi nhận sản phẩm của cải đó đến tay ai ? Theo nhà kinh tế học Von Wieser (1851-1926)giữa giá trị và ích lợi có sự tách biệt .Khi số lượng sản phẩm càng tăng lên để thoả mãn nhu cầu thì ích lợi giới hạn của nó càng giảm xuống .Do vậy ,giá trị của hàng . trng. Thc trng kinh t ú ó lm lung lay cỏc t tng c in v lm xut hin nhng ý tng ci to u tiờn mt s lnh vc kinh t núng Tiểu luận kinh tế chính trị Lê thị quyên. tn tỡnh ca thy giỏo b mụn kinh t chớnh tr ó giỳp em hon thin bi tiu lun ny Em xin chõn thnh cm n. Tiểu luận kinh tế chính trị Lê thị quyên -2- CHNG
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận kinh tế chính trị, tiểu luận kinh tế chính trị,