0

câu điều kiện trong tiếng anh ( the conditional sentences)

16 2,157 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/12/2014, 20:43

Sáng kiến kinh nghiệm - Câu điều kiện trong Tiếng Anh PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU I. Lý do chọn đề tài: Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, việc học ngoại ngữ, đặc biệt là Tiếng Anh, ở bất kỳ một quốc gia nào cũng được chú trọng, quan tâm và đầu tư một cách thoả đáng. Học Ngoại ngữ nói chung và Tiếng Anh nói riêng đòi hỏi người học một đức tính cần cù, chịu tìm hiểu và đúc rút ra những kiến thức bổ ích cho riêng mình. Việc nắm vững một cấu trúc hay một cách nói trong Tiếng Anh sẽ giúp người học rất nhiều trong quá trình giao tiếp hoặc làm bài tập về phần đó. Người học sau một quá trình học tập, nghiên cứu sẽ có một cái nhìn tổng quan về những gì mình đang học, đang nghiên cứu và từ đó có một hướng đi đúng trong cách học và lĩnh hội tri thức. Có thể với cùng một ý nghĩa của câu nói nhưng bằng những cách thức diễn đạt khác nhau mà người nói hoặc người viết sẽ đem lại cho người đọc, người nghe một sự cảm nhận sinh động về lời nói hoặc câu văn của mình. Ví dụ: - If you don’t get up early, you will be late for school. (Nếu bạn không dậy sớm thì bạn sẽ muộn học) Ta có thể diễn đạt lại câu nói này như sau: - Unless you get up early, you will be late for school. Or : You will be late for school unless you get up early. Như vậy, cả ba câu nói trên đều có chung một ý nghĩa, song cách diễn đạt lại hoàn toàn khác nhau. Điều này đã tạo ra sự sáng tạo trong cách nói và viết của tác giả và thôi thúc tôi quyết định chọn đề tài: Câu điều kiện trong Tiếng Anh. ( The conditional sentences) Câu điều kiện trong Tiếng Anh là một phần ngữ pháp tương đối hấp dẫn và thú vị. Đồng thời nó cũng là một phần ngữ pháp trọng tâm cho việc phục vụ thi TN THCS. Trong giới hạn phạm vi của đề tài này, tôi mạnh dạn đưa ra một vài sáng kiến kinh nghiệm của bản thân tôi với hy vọng sẽ góp phần vào việc nâng cao kết quả - 1 - Sáng kiến kinh nghiệm - Câu điều kiện trong Tiếng Anh thi TN THCS của các em học sinh khối 8 và học sinh lớp 9 theo chương trình SGK mới. II. Phạm vi nghiên cứu: - Đề tài nghiên cứu của Lớp 8, 9 - Trường THCS Phú lộc-Phù ninh-Phú thọ. III. Đối tượng nghiên cứu: - Học sinh Lớp 8, 9 - Trường THCS Phú lộc-Phù ninh. IV. Mục đích nghiên cứu: - Bổ sung và nâng cao kiến thức cho học sinh khối 8, 9 về phần: Câu điều kiện trong Tiếng Anh. PHẦN II : PHẦN NỘI DUNG A. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG: 1. Câu điều kiện gồm có hai phần: - Phần mệnh đề điều kiện. ( If clause ) - Phần mệnh đề chính. ( Main clause ) Ví dụ: + If it rains, I shall stay at home. (Nếu trời mưa, tôi sẽ ở nhà) + I would buy that house if I were you. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ mua ngôi nhà đó) → Trong hai ví dụ trên: + “ If it rains ” và “ if I were you ” : là mệnh đề điều kiện. + “ I shall stay at home ” và “ I would buy that house ”: là mệnh đề chính. 2. Trong Tiếng Anh có ba loại câu điều kiện: - Câu điều kiện loại 1. ( Conditional sentences type 1 ) Ví dụ: + If I have time, I will visit you. (Nếu có thời gian, tôi sẽ đến thăm bạn) - Câu điều kiện loại 2. ( Conditional sentences type 2 ) Ví dụ: + If I were a millionaire, I would buy you a Mercedes. - 2 - Sáng kiến kinh nghiệm - Câu điều kiện trong Tiếng Anh (Nếu là tỉ phú, tôi sẽ mua tặng bạn một chiếc Mercedes) - Câu điều kiện loại 3. ( Conditional sentences type 3 ) Ví dụ: + If you had come to my party last night, you would have met Jane. (Nếu tối qua bạn tới dự tiệc của mình thì bạn đã gặp Jane) 3. Trong câu điều kiện, mệnh đề nào đứng trước cũng được và ý nghĩa của câu không thay đổi. Nhưng nếu mệnh đề “If” đứng trước thì sau mệnh đề này thường có dấu phảy và ngược lại. Ví dụ: + If I were you, I would study harder. Or : I would study harder if I were you. (Nếu tôi là bạn tôi sẽ học tập chăm chỉ hơn) B. CÁCH THÀNH LẬP, CÁCH DÙNG CỦA TỪNG LOẠI CÂU ĐIỀU KIỆN: I. Câu điều kiện loại 1: (Conditional sentences type 1) - Điều kiện loại 1 là điều kiện có thực ở hiện tại, hoặc tương lai. - Động từ ở hai vế của câu điều kiện loại 1 được chia như sau: (i) Ở mệnh đề chính: Động từ được chia ở thì tương lai thường. ( will + inf ) (ii) Ở mệnh đề điều kiện: Động từ được chia ở thì hiện tại thường. → Dạng tổng quát: If + present tense will + inf Ví dụ: + My dog will bite you if you go into my garden. (Con chó của tôi sẽ cắn bạn nếu bạn bước vào vườn nhà tôi) + If I am tired, I won’t go to school. (Nếu mệt tôi sẽ không đi học) Note: Nghĩa của hai câu nói trên hoàn toàn ở hiện tại hoặc tương lai, nhưng động từ ở mệnh đề “If” nằm ở thì hiện tại chứ không phải ở thì tương lai. II. Câu điều kiện loại 2: (Conditional sentences type 2) - 3 - Sáng kiến kinh nghiệm - Câu điều kiện trong Tiếng Anh - Điều kiện loại 2 là điều kiện không có thực ở hiện tại, hoặc tương lai. - Động từ ở hai vế của câu điều kiện loại 2 được chia như sau: (i) Ở mệnh đề chính: Động từ được chia ở điều kiện cách hiện tại. ( would+inf ) (ii) Ở mệnh đề điều kiện: Động từ được chia ở thì quá khứ giả định. (Quá khứ giả định có dạng giống hệt như quá khứ thường, ngoại trừ “ to be ” dùng “ were ” cho tất cả các ngôi, số) → Dạng tổng quát: If + simple past would + inf Ví dụ: + If I had a map, I wouldn’t get lost. (But I don’t have a map, so I get lost) (Nếu có bản đồ thì tôi sẽ không bị lạc) + If I lived near my office, I would be in time for work. (But I don’t live near my office) (Nếu tôi sống ở gần cơ quan thì tôi sẽ đến cơ quan đúng giờ) Note: Không có sự khác biệt về thời gian giữa câu điều kiện loại 1 và loại 2, do đó thì quá khứ ở mệnh đề “If” ( loại 2 ) không phải là quá khứ thật mà nó chỉ là quá khứ giả định. (Vì nghĩa của câu hoàn toàn nằm ở hiện tại) Ví dụ: + If I had a billion dollars, I would buy you a palace. (But I don’t have a billion dollars) (Nếu có một tỉ đô la, tôi sẽ mua cho bạn một toà lâu đài) Note: Trong câu điều kiện loại 2, động từ “to be” thường dùng dạng “ were” cho tất cả các ngôi, số. Ví dụ: + If I / you / we / they / she / he / it were Eg: + If I were a bird, I would be a white dove. - 4 - Sáng kiến kinh nghiệm - Câu điều kiện trong Tiếng Anh (Nếu là chim, tôi sẽ là loài bồ câu trắng) + If it were not raining, I would go camping. (Nếu trời không mưa, tôi sẽ đi cắm trại) - Cách dùng của câu điều kiện loại 2: (i) Câu điều kiện loại 2 được dùng khi giả định là trái với thực tế. Ví dụ: + If I were you I would plant some trees round the house. (But I am not you) (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ trồng vài cây xung quanh nhà) + If I lived near my office I 'd be in time for work. (But I don't live near my office) (Nếu tôi sống gần cơ quan, tôi sẽ đi làm đúng giờ) (ii) Khi ta không mong muốn hành động ở mệnh đề ‘If’ xảy ra. Ví dụ: + If a burglar came into my room at night, I 'd scream . (But I don't expect a burglar to come in) (Nếu vào lúc nửa đêm một tên trộm lẻn vào phòng, tôi sẽ kêu lên) + If I dyed my hair blue everyone would laugh at me. (But I don't intend to dye it) (Nếu tôi nhuộm tóc màu xanh, mọi người sẽ cười tôi) 3. Câu điều kiện loại 3: (Conditional sentences type 3) - Điều kiện loại 3 là điều kiện không có thực ở quá khứ. - Động từ ở hai vế của câu điều kiện loại 3 được chia như sau: (i) Ở mệnh đề chính: Động từ được chia ở điều kiện cách hoàn thành. (would have done) (ii) Ở mệnh đề điều kiện: Động từ được chia ở thì quá khứ hoàn thành giả định. (had done) → Dạng tổng quát: If + had done would have done Ví dụ: - 5 - Sáng kiến kinh nghiệm - Câu điều kiện trong Tiếng Anh + If I had known that you were coming I would have met you at the station. (But I didn't know, so I didn't come) (Nếu tôi biết rằng bạn sẽ đến, tôi sẽ gặp bạn ở nhà ga) + If I had known your telephone number, I ’d have phoned you yesterday. (But I didn't know, so I didn't phone) (Nếu tôi biết số điện thoại của bạn, tôi đã gọi điện cho bạn hôm qua) C. MỘT SỐ BIẾN THỂ CỦA CÂU ĐIỀU KIỆN: 1. Đối với câu điều kiện loại 1: - Thay vì dạng cơ bản: If + present tense will + inf ta có các dạng biến thể sau: * Ở mệnh đề chính : (i) Ta có thể dùng “ may/might ” để diễn tả khả năng. Ví dụ: + If the fog gets thicker the plane may/might be diverted. (Perhaps the plane will be diverted.) (Nếu sương mù dày hơn, có thể chuyến bay sẽ bị đổi hướng) (ii) Ta có thể dùng “ may/can ” để diễn tả sự cho phép. Ví dụ: + If your documents are in order you may / can leave at once. (Nếu bạn đã thu dọn tài liệu rồi, bạn có thể đi ngay) (iii) Ta có thể dùng “ must / should ” hoặc bất kỳ dạng câu yêu cầu/đề nghị hoặc khuyên nhủ nào. Ví dụ: + If you want to lose weight you must / should eat less bread. + If you want to lose weight you had better eat less bread. + If you want to lose weight eat less bread. + If you see Tom tomorrow could you ask him to ring me? (iv) Ta có thể dùng thì hiện tại thường để diễn tả hậu quả tự nhiên hoặc tất yếu. - 6 - Sáng kiến kinh nghiệm - Câu điều kiện trong Tiếng Anh Ví dụ: + If you heat ice it turns to water. (Ta cũng có thể dùng “ will turn ”) (Nếu bạn làm nóng băng, nó sẽ tan ra thành nước) * Ở mệnh đề “If”: Ta có thể dùng thì hiện tại tiếp diễn, hoặc thì hiện tại hoàn thành. Ví dụ: + If you are looking for Peter you’ll find him upstairs. (Nếu bạn đang tìm kiếm Peter, bạn sẽ tìm được anh ấy ở trên gác) + If you have finished dinner I’ll ask the waiter for the bill. (Nếu bạn đã ăn xong, tôi sẽ bảo người bồi bàn mang hoá đơn thanh toán) 2. Đối với câu điều kiện loại 2: - Thay vì dạng cơ bản: If + simple past would + inf ta có các dạng biến thể sau: * Ở mệnh đề chính : Ta có thể dùng “ might / could ” để diễn tả khả năng, hoặc kết quả không chắc chắn. Ví dụ: + If you tried again you might succeed. (Nếu cố gắng lại, có thể bạn sẽ thành công) + If I knew her number I could ring her up. (Nếu biết số điện thoại của cô ấy, tôi có thể gọi cho cô ấy rồi) * Ở mệnh đề “ If” : (i) ta có thể dùng thì quá khứ tiếp diễn, hoặc thì quá khứ hoàn thành. Ví dụ: + If we were going by boat I’d feel much happier. (Nếu chúng ta đi bằng thuyền, tôi sẽ cảm thấy vui hơn) (ii) Ta có thể đảo ngược “were” lên trước chủ ngữ và lược bỏ “if”. Ví dụ: + If I were in his situation - 7 - Sáng kiến kinh nghiệm - Câu điều kiện trong Tiếng Anh = Were I in his situation 3. Đối với câu điều kiện loại 3: - Thay vì dạng cơ bản: If + had done would have done ta có các dạng biến thể sau: * Ở mệnh đề chính : Ta có thể dùng “ could / might ” để diễn tả khả năng hoặc sự cho phép. Ví dụ: + If we had found him earlier we could have saved his life. (Nếu chúng ta tìm thấy anh ta sớm hơn, chúng ta có thể cứu sống anh ta) * Ở mệnh đề “If”: (i)Ta có thể dùng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Ví dụ: + If I hadn’t been wearing a seat belt I’d have been seriously injured. (Nếu tôi không thắt dây an toàn, tôi đã bị thương rất nặng) (ii) Ta có thể đảo ngược “ had” lên trước chủ ngữ và “if” được lược bỏ. Ví dụ: + If you had obeyed = Had you obeyed D. NHỮNG CÁCH KHÁC ĐỂ DIỄN TẢ ĐIỀU KIỆN: 1. Unless: ( trừ phi, nếu không) - Khi mệnh đề điều kiện diễn tả ý phủ định, ta có thể thay thế mệnh đề đó bằng mệnh đề bắt đầu bằng từ "unless". Unless = If not Note: Các động từ theo sau " unless " luôn ở thể khẳng định. Ví dụ: + I won't go out if I don't have a raincoat. → I won't go out unless I have a raincoat. (Tôi sẽ không đi chơi nếu tôi không có áo mưa) + If I am not free, I won't go to the match. - 8 - Sáng kiến kinh nghiệm - Câu điều kiện trong Tiếng Anh → Unless I am free, I won't go to the match. (Nếu tôi không rảnh, tôi sẽ không đi xem trận đấu) 2. Suppose/Supposing. ( giả sử ) = “What if”: Ví dụ: + Suppose the news is true. (Giả sử tin này là đúng) + Supposing it rains, what will you do ? (Giả sử trời mưa, bạn sẽ làm gì?) 3. Provided (that)/ Providing (that): ( miễn là) Ví dụ: + I’ll accept your invitation provided you go with me. (Tôi sẽ nhận lời mời miễn là anh đi với tôi) 4. Assuming: ( giả sử ) Ví dụ: + Assuming we have good weather, we shall be there by dusk. (Giả sử chúng ta gặp thời tiết tốt, chúng ta sẽ đến đó trước khi trời tối) 5. Without: ( không có ) Ví dụ: + Without his books, he would know nothing. (Nếu không có sách, cậu ấy sẽ không hiểu biết gì cả) 6. On condition that: ( với điều kiện là) Ví dụ: + I shall go on codition that you go with me. (Tôi sẽ đi với điều kiện là bạn đi cùng với tôi) 7. Even if = even though: ( ngay cả nếu ) - Được dùng để chỉ sự tương phản hoặc để nhấn mạnh. Ví dụ: + You must go tomorrow even if you aren’t ready. (Ngày mai, bạn phải đi ngay cả khi bạn chưa sẵng sàng) 8. But for = “ If it were not for / If it hadn’t been for”: ( Nếu không vì) Ví dụ: - 9 - Sáng kiến kinh nghiệm - Câu điều kiện trong Tiếng Anh + My father pays my fee. But for that I wouldn’t be here. (Bố tôi đã đóng tiền học phí. Nếu không vì điều đó, tôi sẽ không được ở đây) 9. Otherwise = Or = “ If this doesn’t happen / didn’t happen / hadn’t happened”: ( kẻo/ nếu không ) Ví dụ: + We must be back before midnight; otherwise we’ll be locked out. = We must be back before midnight or we’ll be locked out. = If we are not back by midnight we ’ll be locked out. (Nếu chúng tôi không về trước nửa đêm, chúng tôi sẽ phải ở bên ngoài) 10. If only: (ước gì, giá mà) - If only + hiện tại thường hoặc tương lai thường : diễn tả sự hy vọng. If only + present tense / will + inf Ví dụ: + If only he comes in time. (= We hope he will come in time) (Ước gì anh ấy đến đúng lúc) + If only he will listen to Mother. (Ước gì anh ấy nghe lời mẹ) - If only + quá khứ thường : diễn tả mong ước không thể thực hiện được ở hiện tại hoặc trong tương lai. If only + did Ví dụ: + Oh, if only Daddy were home! (Ồ! ước gì Ba ở nhà bây giờ nhỉ!) - If only + quá khứ hoàn thành : diễn tả mong ước không thể thực hiện trong quá khứ. If only + had done Ví dụ: - 10 - [...]... chủ đề Câu điều kiện trong Tiếng Anh (The coditional sentences), tôi đã trình bày và truyền thụ cho các em học sinh một lượng kiến thức cơ bản, giúp các em đạt được kết quả cao hơn trong kỳ thi Tiếng Anh nói chung và trong việc thi vào các trường CĐ, ĐH nói riêng - 13 - Sáng kiến kinh nghiệm - Câu điều kiện trong Tiếng Anh PHẦN IV: KẾT LUẬN Thông qua một số phần kiến thức cơ bản về câu điều kiện mà... didn’t visit him (quá khứ thường) → If I had had his address, I would have visited him (Nếu tôi có địa chỉ của anh ấy, ì tôi đã thăm anh ấy rồi) PHẦN III: ỨNG DỤNG VÀO THỰC TIỄN GIẢNG DẠY Câu điều kiện trong Tiếng Anh là một phần ngữ pháp khá quan trọng trong cấu tạo của một đề thi Tiếng Anh Dường như đối với - 12 - Sáng kiến kinh nghiệm - Câu điều kiện trong Tiếng Anh bất kỳ một đề thi Tiếng Anh nào cũng... get lost (Nếu có bản đồ, tôi sẽ không bị lạc) 2 Cách viết lại câu điều kiện loại 3: - Nếu tình huống (giả định) đưa ra ở câu thứ nhất mà dùng ở thì quá khứ thường, thì khi viết lại câu điều kiện, ta dùng điều kiện loại 3 Ví dụ: + We didn't go home because it rained (quá khứ thường) → If it hadn’t rained, we would have gone home - 11 - Sáng kiến kinh nghiệm - Câu điều kiện trong Tiếng Anh (Nếu trời... KHÁC: 1 Cách viết lại câu điều kiện loại 2: - Nếu tình huống (giả định) đưa ra ở câu thứ nhất mà dùng ở thì hiện tại thường (hoặc thì tương lai thường), thì khi viết lại câu điều kiện, ta dùng điều kiện loại 2 Ví dụ: + I don't have a raincoat, so I don't go home (hiện tại thường) → If I had a raincoat, I would go home (Nếu có áo mưa, tôi sẽ về nhà) + I don't have a map, so I get lost (hiện tại thường)... Anh (The conditional sentences) Tôi rất mong nhận được sự đóng góp và cộng tác của các đồng nghiệp để việc giảng dạy Tiếng Anh của chúng ta sẽ đạt được những kết quả như chúng ta mong muốn - 14 - Sáng kiến kinh nghiệm - Câu điều kiện trong Tiếng Anh PHẦN V: TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 A practical English Grammar - A.J Thomson - A.V Martinet 2 Longman English Grammar - L.G Alexander 3 Giúp ôn luyện Tiếng Anh. .. nghiệm - Câu điều kiện trong Tiếng Anh + If only he had given me some money, I could have bought that new hi-fi ( ớc gì anh ấy đưa cho tôi ít tiền, tôi đã mua dàn máy nghe nhạc đó rồi) - If only + would: diễn tả sự nuối tiếc về một hành động ở hiện tại If only + would Ví dụ: + If only he would drive more slowly! (= We are sorry that he isn’t willing to drive more slowly) (Chúng tôi lấy làm tiếc vì anh ta... Grammar - L.G Alexander 3 Giúp ôn luyện Tiếng Anh 12 - Phan Hữu Lễ - Nguyễn Mạnh Bùi Nghĩa 4 Văn phạm Tiếng Anh thực hành -Trần Văn Điền 5 Ngữ pháp Tiếng Anh nâng cao - Lê Dũng (NXB Giáo dục) Phù ninh, ngày 10 tháng 05 năm 2008 Người thực hiện đề tài - 15 - Sáng kiến kinh nghiệm - Câu điều kiện trong Tiếng Anh - 16 - ... đề thi Tiếng Anh nào cũng đều có một hoặc vài bài tập có liên quan tới câu điều kiện Chính vì điều này mà trong quá trình giảng dạy bản thân tôi đã cố gắng tìm tòi và đúc rút ra những điều tương đối bổ ích, có hệ thống về câu điều kiện, nhằm mục đích truyền thụ cho các em học sinh những kiến thức cơ bản về nó Mục đích cuối cùng trong việc giảng dạy của tôi và việc học tập của các em học sinh, đó là... trong việc dạy ngoại ngữ nói chung và việc dạy Tiếng Anh nói riêng, người giáo viên cần trình bày và giảng giải bất kỳ một vấn đề nào phải xúc tích và dễ hiểu thông qua các ví dụ cụ thể và sinh động, tránh “phức tạp hoá” vấn đề làm cho các em học sinh rất thụ động trong việc lĩnh hội kiến thức Trên đây chỉ là một vài ý kiến nhỏ của tôi về sáng kiến kinh nghiệm với đề tài Câu điều kiện trong Tiếng Anh. .. thực nghiệm và theo dõi, kết quả thu được tương đối khả quan, hầu hết các em học sinh đã hiểu được thế nào là câu điều kiện, cấu tạo, cách dùng và cách biến đổi câu Ví dụ: - It is raining heavily, so I don’t go out Ta có thể nói: → If it wasn’t raining, I would go out (Nếu trời không mưa thì tôi sẽ đi chơi) Như vậy, vẫn cùng ý nghĩa nhưng ta có thể diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau Điều này sẽ giúp . của tác giả và thôi thúc tôi quyết định chọn đề tài: Câu điều kiện trong Tiếng Anh. ( The conditional sentences) Câu điều kiện trong Tiếng Anh là một phần ngữ pháp tương đối hấp dẫn và thú vị phải ở thì tương lai. II. Câu điều kiện loại 2: (Conditional sentences type 2) - 3 - Sáng kiến kinh nghiệm - Câu điều kiện trong Tiếng Anh - Điều kiện loại 2 là điều kiện không có thực ở hiện. you. (Nếu tôi là bạn tôi sẽ học tập chăm chỉ hơn) B. CÁCH THÀNH LẬP, CÁCH DÙNG CỦA TỪNG LOẠI CÂU ĐIỀU KIỆN: I. Câu điều kiện loại 1: (Conditional sentences type 1) - Điều kiện loại 1 là điều kiện
- Xem thêm -

Xem thêm: câu điều kiện trong tiếng anh ( the conditional sentences), câu điều kiện trong tiếng anh ( the conditional sentences),