Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần tập đoàn phú mỹ

23 469 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2014, 10:04

1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Con người là trung tâm của mọi quá trình, là mục tiêu của các hoạt động kinh tế, đồng thời con người cũng tạo ra động lực cho hoạt động ấy. Chính vì thế vấn đề quản trị con người hay còn gọi là quản trị nhân sự luôn được coi trọng trong hoạt động quản trị của các doanh nghiệp. Những năm vừa qua Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ luôn quan tâm đến hoạt động quản trị nhân sự đặc biệt là vấn đề đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tuy nhiên, công ty vẫn gặp phải những khó khăn khi bố trí sắp xếp đội ngũ nhân sự cho phù hợp với khả năng, năng lực của các thành viên và chưa tuyển chọn kỹ càng các nhân sự được tuyển dụng vào công ty. Vì vậy, em đã chọn đề tài “ Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ” làm luận văn bảo vệ thạc sỹ của mình với mong muốn cùng tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Công ty Phú Mỹ ngày càng phát triển. 2 2. Mục đích nghiên cứu Luận văn được xây dựng với mục đích đề xuất những kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu công tác quản trị nhân sự của Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ. Nó được giới hạn trong phạm vi của Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ trong thời gian từ năm 2006 đến năm 2011. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu Các phương pháp nghiên cứu chủ yếu được sử dụng trong luận văn là: điều tra, phân tích, khái quát hoá, tổng hợp. 5. Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, các phụ lục, đã kết cấu thành 3 chương: - Chương 1: Lý luận cơ bản về Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp 3 - Chương 2: Phân tích tình hình quản trị nhân sự tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ giai đoạn 2006- 2011 - Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ 4 CHƢƠNG 1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Lý luận chung về quản trị nhân sự trong doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm quản trị nhân sự trong doanh nghiệp Các doanh nghiệp đều có các nguồn lực bao gồm: tiền bạc, vật chất, thiết bị và con người cần thiết để tạo ra hàng hóa và dịch vụ mà doanh nghiệp đưa ra thị trường. Hầu hết các doanh nghiệp đều xây dựng các thủ tục và quy trình về cung cấp nguyên vật liệu và thiết bị nhằm đảm bảo việc cung cấp đầy đủ chúng khi cần thiết. Tương tự như vậy, các doanh nghiệp cần phải quan tâm đến qui trình quản lý con người - một nguồn lực quan trọng của họ. Công tác quản trị nhân sự giúp tìm kiếm, phát triển và duy trì đội ngũ nhân viên và quản lý có chất lượng- những người tham gia tích cực vào sự thành công của công ty. 5 Các tổ chức trông mong vào các nhà chuyên môn về quản trị nhân sự giúp họ đạt được hiệu quả và năng suất cao hơn với một hạn chế về lực lượng lao động. Quản trị nhân sự được hiểu là một trong các chức năng cơ bản của quá trình quản trị, giải quyết tất cả những vấn đề liên quan tới con người gắn với công việc của họ trong bất cứ tổ chức nào. 1.1.2 Mục tiêu của quản trị nhân sự Quản trị nhân sự là đảm bảo có đúng người với kỹ năng và trình độ phù hợp, vào đúng công việc và vào đúng thời điểm thích hợp để thực hiện mục tiêu của công ty. Dù ở bất cứ xã hội nào vấn đề mấu chốt của quản trị vẫn là quản trị nhân sự. Một doanh nghiệp dù có nguồn tài chính dồi dào, nguồn tài nguyên vật tư phong phú, hệ thống máy móc thiết bị hiện đại đi chăng nữa cũng sẽ trở nên vô ích, nếu không biết hoặc quản trị kém nguồn tài nguyên nhân sự. Chính cung cách quản trị tài nguyên nhân sự này tạo ra bộ mặt văn hoá của tổ chức, tạo ra bầu không 6 khí có sự đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau hay lúc nào cũng căng thẳng bất ổn định. Quản trị nhân sự chính là việc thực hiện chức năng tổ chức của quản trị căn bản, bao gồm 4 nội dung cơ bản sau đây: - Phân tích công việc - Tuyển dụng nhân viên - Đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn cho nhân viên - Các biện pháp tạo động lực cho người lao động 1.1.3 Vai trò của quản trị nhân sự Trong doanh nghiệp quản trị nhân sự thuộc chức năng chính của nhà quản trị, giúp nhà quản trị đạt được mục đích thông qua nỗ lực của người khác. Quản trị nhân sự có vai trò to lớn đối với hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp, nó là hoạt động bề sâu chìm bên trong doanh nghiệp nhưng lại quyết định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 7 1.2 Nội dung công tác quản trị nhân sự trong doanh nghiệp 1.2.1 Tổ chức nhân sự Khái niệm: Tổ chức nhân sự là việc xác lập mô hình, phân công và giao nhiệm vụ cho mỗi cấp và cho mỗi nhân viên trong doanh nghiệp. Tổ chức nhân sự bao gồm hai nội dung chính là: - Phân công lao động: là sự phân công thành những phần việc khác nhau theo số lượng và tỷ lệ nhất định phù hợp với đặc điểm kinh tế kỹ thuật của doanh nghiệp. - Hiệp tác lao động: là sự phối hợp công tác giữa những người lao động, giữa các bộ phận làm việc thành những nhóm để đạt được mục đích cuối cùng là chế tạo sản phẩm hoàn chỉnh, hay hoàn thành một khối lượng công việc nào đó. 1.2.2 Phân tích công việc 8 Phân tích công việc là việc tìm hiểu và xác định nội dung, đặc điểm của từng công việc, đo lường giá trị và tầm quan trọng của nó để đề ra các tiêu chuẩn về năng lực, phẩm chất mà người thực hiện công việc cần phải có. Phân tích công việc là một nội dung quan trọng của quản trị nhân sự, nó ảnh hưởng trực tiếp đến các nội dung khác của quản trị nhân sự. 1.2.2.1 Nội dung cơ bản của phân tích công việc 1.2.2.2 Trình tự thực hiện phân tích công việc 1.2.2.3 Các phương pháp phân tích công việc 1.2.2.4 Nội dung chính của bản mô tả công việc 1.2.2.5 Các bước chuẩn bị bản mô tả công việc 1.2.3 Tuyển dụng nhân sự 1.2.3.1 Khái niệm 9 Tuyển dụng là quá trình thu hút nguồn nhân lực có khả năng làm việc đáp ứng được với nhu cầu thực tế của tổ chức từ nhiều nguồn khác nhau tới làm việc cho tổ chức. 1.2.3.2 Phân tích và xác định nhu cầu tuyển dụng 1.2.3.3 Nguồn tuyển dụng 1.2.4 Đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn cho người lao động 1.2.4.1 Quá trình đánh giá sự thực hiện 10 Sơ đồ 1: Sơ đồ đánh giá sự thực hiện công việc của người lao động (Nguồn: Phòng Hành chính – Nhân sự) Thiết lập kỳ vọng công việc Đánh giá sự thực hiện Xác định các mục tiêu đánh giá thực hiện công việc Kiểm tra sự thực hiện công việc Thảo luận việc đánh giá với nhân viên [...]... 2.3 Đánh giá chung về hoạt động quản trị nhân sự của công ty cổ phần tập đoàn Phú Mỹ 2.3.1 Những thành tựu mà công ty đạt được 2.3.2 Những hạn chế thiếu sót trong hoạt động quản trị nhân sự của công ty 17 CHƢƠNG 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÚ MỸ 3.1 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu của công ty trong quản trị nhân sự 3.1.1 Tầm nhìn trong xu thế... hơn nữa ở nhóm nhân viên khối văn phòng Nguyên nhân của vấn đề này cơ bản nằm ở sự yếu kém về công tác quản trị nguồn nhân lực 13 CHƢƠNG 2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÚ MỸ GIAI ĐOẠN 2006- 2011 2.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty Công ty Cổ phần tập đoàn Phú Mỹ ngày nay tiền... của công ty 2.1.3.1 Mục tiêu 2.1.3.2 Nhiệm vụ 2.1.3.3 Quyền hạn 15 2.1.3.4 Phạm vi hoạt động kinh doanh 2.2 Thực trạng công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần tập đoàn Phú Mỹ giai đoạn 2006-2011 2.2.1 Tổ chức nhân sự 2.2.2 Tình hình tuyển dụng nhân sự của công ty những năm gần đây 2.2.2.1 Tình hình tuyển dụng nhân sự những năm gần đây 2.2.2.2 Quy trình tuyển dụng nhân sự đang được áp dụng tại công. .. nghiệp cổ phần, được thành lập từ những cổ đông lớn, với nền tảng tài chính vững mạnh lại được sự giúp đỡ tận tình của các ban ngành thành phố Hà Nội nên công ty đã thu được một số thành tựu nhất định trong hoạt động sản xuất kinh doanh Công tác quản trị nhân sự đã góp phần không nhỏ vào kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, tuy nhiên do còn một số khó khăn cho nên công tác quản trị nhân sự của công ty. .. chiến lược của doanh nghiệp, không khí làm việc Nhân tố con ngƣời Nhân tố nhà quản trị 12 1.3 Công tác quản trị nhân sự ở các doanh nghiệp Việt Nam Nhận thức được tầm quan trọng của Quản trị nhân sự trong các doanh nghiệp như vậy nên hiện nay các doanh nghiệp đều chú trọng đến vấn đề này Sự tiến bộ của quản trị nhân sự được coi là một trong những nguyên nhân quan trọng thúc đẩy các doanh nghiệp hoạt... thành và phát triển của công ty Công ty Cổ phần tập đoàn Phú Mỹ ngày nay tiền thân là Công ty TNHH Phát triển công nghiệp và hạ tầng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh than công nghiệp, san lấp, xây lắp các công trình công nghiệp vừa và nhỏ Thông tin chung của công ty - Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÚ MỸ - Tên tiếng Anh: PHU MY GROUP JOINT STOCK COMPANY 14 - Tên viết tắt: PHUMY GROUP... điều lệ: 360.000.000.000 đồng (360 tỷ đồng) - Trụ sở chính: Km25, QL6, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội - Văn phòng đại diện tại số 6 – phố Ngô Quyền, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ được hình thành theo mô hình Công ty cổ phần đứng đầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị, tổng giám đốc, các Phó giám đốc, các phòng ban chức năng như: phòng Tài chính...11 1.2.4.2 Đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho tổ chức 1.2.4.3 Các chính sách đãi ngộ, động viên tinh thần làm việc cho người lao động 1.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng và sự cần thiết của việc hoàn thiện công tác quản trị nhân sự 1.2.5.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nhân sự Nhân tố môi trƣờng kinh doanh: - Môi trường bên ngoài doanh nghiệp: khung cảnh kinh... đề ra để hoàn thiện công tác quản trị nhân sự trong thời gian tới 3.2.1 Nâng cao chất lượng trong hoạt động tổ chức nhân sự 3.2.2 Các quy chế tuyển dụng mới có thể áp dụng 3.2.3 Công tác đào tạo nâng cao chất lượng lao động 21 Để thích ứng với yêu cầu sản xuất kinh doanh của cơ chế thị trường thì nhu cầu đào tạo và đào tạo lại với mỗi cá nhân là hết sức cần thiết và không có điểm dừng Công ty phải luôn... quản trị nhân sự là một trong những yếu tố giúp doanh nghiệp thành công, yếu tố này không trực tiếp tạo ra sản phẩm dịch vụ nhưng nó có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất lao động, chất lượng 22 sản phẩm Để điều hành tốt bộ máy sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp phải xây dựng cho mình một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và có chuyên môn nghiệp vụ Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ là một . hình quản trị nhân sự tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ giai đoạn 2006- 2011 - Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ . 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÚ MỸ 3.1 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu của công ty trong quản trị nhân sự 3.1.1 Tầm nhìn trong. chưa tuyển chọn kỹ càng các nhân sự được tuyển dụng vào công ty. Vì vậy, em đã chọn đề tài “ Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ làm luận văn bảo vệ thạc

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan