Giáo án này không chuẩn. Đề nghị không tải.

56 5,941 50
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2014, 20:34

TÀI LIỆU GIÁO ÁN GIẢNG DẠY GIÁO VIÊN THỰC HIỆN DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CẤP : TRUNG HỌC CƠ SỞ :2014Tài liệuPHÂN PHỐI CH¬¬¬¬¬¬¬ƯƠNG TRÌNH THCSMÔN NGỮ VĂN 7(Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 20142015)LỚP 7Cả năm: 37 tuần (140 tiết)Học kì I: 19 tuần (72 tiết)Học kì II: 18 tuần (68 tiết BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO *** TÀI LIỆU GIÁO ÁN GIẢNG DẠY GIÁO VIÊN THỰC HIỆN DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CẤP : TRUNG HỌC CƠ SỞ :2014 ******************************************************** VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC Tài liệu PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN NGỮ VĂN 7 (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2014-2015) LỚP 7 Cả năm: 37 tuần (140 tiết) Học kì I: 19 tuần (72 tiết) Học kì II: 18 tuần (68 tiết) HỌC KÌ I Tuần 1 Tiết 1 đến tiết 4 Cổng trường mở ra; Mẹ tôi; Từ ghép; Liên kết trong văn bản. Tuần 2 Tiết 5 đến tiết 8 Cuộc chia tay của những con búp bê; Bố cục trong văn bản; Mạch lạc trong văn bản. Tuần 3 Tiết 9 đến tiết 12 Những câu hát về tình cảm gia đình; Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người; Từ láy; Quá trình tạo lập văn bản; Viết bài Tập làm văn số 1 học sinh làm ở nhà. Tuần 4 Tiết 13 đến tiết 16 Những câu hát than thân; Những câu hát châm biếm; Đại từ; Luyện tập tạo lập văn bản. Tuần 5 Tiết 17 đến tiết 20 Sông núi nước Nam, Phò giá về kinh; Từ Hán Việt; Trả bài Tập làm văn số 1; Tìm hiểu chung về văn biểu cảm. Tuần 6 Tiết 21 đến tiết 24 Côn Sơn ca; Hướng dẫn đọc thêm: Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra; Từ Hán Việt (tiếp); Đặc điểm văn bản biểu cảm; Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm. Tuần 7 Tiết 25 đến tiết 28 Bánh trôi nước; Hướng dẫn đọc thêm: Sau phút chia li; Quan hệ từ; Luyện tập cách làm văn bản biểu cảm. Tuần 8 Tiết 29 đến tiết 32 Qua đèo Ngang; Bạn đến chơi nhà; Viết bài Tập làm văn số 2. Tuần 9 Tiết 33 đến tiết 36 Chữa lỗi về quan hệ từ; Hướng dẫn đọc thêm: Xa ngắm thác núi Lư; Từ đồng nghĩa; Cách lập ý của bài văn biểu cảm. Tuần 10 Tiết 37 đến tiết 40 Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (Tĩnh dạ tứ); Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê (Hồi hương ngẫu thư); Từ trái nghĩa; Luyện nói: Văn biểu cảm về sự vật, con người. Tuần 11 Tiết 41 đến tiết 44 Bài ca nhà tranh bị gió thu phá; Kiểm tra Văn; Từ đồng âm; Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm. Tuần 12 Tiết 45 đến tiết 48 Cảnh khuya, Rằm tháng giêng; Kiểm tra Tiếng Việt; Trả bài Tập làm văn số 2; Thành ngữ. Tuần 13 Tiết 49 đến tiết 52 Trả bài kiểm tra Văn, bài kiểm tra Tiếng Việt; Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học; Viết bài Tập làm văn số 3. Tuần 14 Tiết 53 đến tiết 56 Tiếng gà trưa; Điệp ngữ; Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học. Tuần 15 Tiết 57 đến tiết 60 Một thứ quà của lúa non: Cốm; Trả bài Tập làm văn số 3; Chơi chữ; Làm thơ lục bát. Tuần 16 Tiết 61 đến tiết 63 Chuẩn mực sử dụng từ; Ôn tập văn bản biểu cảm; Mùa xuân của tôi. Tuần 17 Tiết 64 đến tiết 66 Hướng dẫn đọc thêm: Sài Gòn tôi yêu; Luyện tập sử dụng từ; Ôn tập tác phẩm trữ tình. Tuần 18 Tiết 67 đến tiết 69 Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp); Ôn tập Tiếng Việt Ôn tập Tiếng Việt (tiếp); Chương trình địa phương phần Tiếng Việt. Tuần 19 Tiết 70 đến tiết 72 Kiểm tra học kì I; Trả bài kiểm tra kì I. HỌC KÌ II Tuần 20 Tiết 73 đến tiết 75 Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất; Chương trình địa phương phần Văn và Tập làm văn; Tìm hiểu chung về văn nghị luận. Tuần 21 Tiết 76 đến tiết 78 Tìm hiểu chung về văn nghị luận (tiếp); Tục ngữ về con người và xã hội; Rút gọn câu. Tuần 22 Tiết 79 đến tiết 81 Đặc điểm của văn bản nghị luận; Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận; Tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Tuần 23 Tiết 82 đến tiết 84 Câu đặc biệt; Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận; Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận. Tuần 24 Tiết 85 đến tiết 88 Sự giàu đẹp của tiếng Việt; Thêm trạng ngữ cho câu; Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh. Tuần 25 Tiết 89 đến tiết 92 Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp); Kiểm tra Tiếng Việt; Cách làm bài văn lập luận chứng minh; Luyện tập lập luận chứng minh. Tuần 26 Tiết 93 đến tiết 96 Đức tính giản dị của Bác Hồ; Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động; Viết bài Tập làm văn số 5 tại lớp. Tuần 27 Tiết 97 đến tiết 100 Ý nghĩa văn chương; Kiểm tra Văn; Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp); Luyện tập viết đoạn văn chứng minh. Tuần 28 Tiết 101 đến tiết 104 Ôn tập văn nghị luận; Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu; Trả bài Tập làm văn số 5, trả bài kiểm tra Tiếng Việt, trả bài kiểm tra Văn; Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích. Tuần 29 Tiết 105 đến tiết 108 Sống chết mặc bay; Cách làm bài văn lập luận giải thích; Luyện tập lập luận giải thích; Viết bài Tập làm văn số 6 học sinh làm ở nhà. Tuần 30 Tiết 109 đến tiết 112 Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu; Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu. Luyện tập (tiếp); Luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề. Tuần 31 Tiết 113 đến tiết 116 Ca Huế trên sông Hương; Liệt kê; Tìm hiểu chung về văn bản hành chính; Trả bài Tập làm văn số 6. Tuần 32 Tiết 117 đến tiết 120 Quan Âm Thị Kính; Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy; Văn bản đề nghị. Tuần 33 Tiết 121 đến tiết 124 Ôn tập Văn học; Dấu gạch ngang; Ôn tập Tiếng Việt; Văn bản báo cáo. Tuần 34 Tiết 125 đến tiết 128 Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo; Ôn tập Tập làm văn. Tuần 35 Tiết 129 đến tiết 132 Ôn tập Tiếng Việt (tiếp); Hướng dẫn làm bài kiểm tra; Kiểm tra học kì II. Tuần 36 Tiết 133 đến tiết 136 Chương trình địa phương phần Văn và Tập làm văn (tiếp); Hoạt động Ngữ văn. Tuần 37 Tiết 137 đến tiết 140 Chương trình địa phương phần Tiếng Việt; Trả bài kiểm tra học kì II. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN, CẤP THCS (Kèm theo Công văn số 5840/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 1. Mục đích Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục. 2. Nguyên tắc Điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giảm các nội dung để giáo viên, học sinh (GV, HS) dành thời gian cho các nội dung khác, tạo thêm điều kiện cho GV đổi mới phương pháp dạy học theo yêu cầu của CT. Việc điều chỉnh nội dung dạy học thực hiện theo các nguyên tắc sau đây: (1) Đảm bảo mục tiêu giáo dục của chương trình, sách giáo khoa (SGK) theo qui định của Luật Giáo dục. (2) Đảm bảo tính lôgic của mạch kiến thức và tính thống nhất giữa các bộ môn; không thay đổi CT, SGK hiện hành. (3) Không thay đổi thời lượng dạy học đối với mỗi môn học trong một lớp và trong mỗi cấp học. (4) Thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện tại các cơ sở giáo dục. 3. Nội dung điều chỉnh Việc điều chỉnh nội dung dạy học tập trung vào những nhóm nội dung chính sau: (1) Những nội dung trùng lặp trong CT, SGK của nhiều môn học khác nhau. (2) Những nội dung trùng lặp, có cả ở CT, SGK của lớp dưới và lớp trên do hạn chế của cách xây dựng CT, SGK theo quan điểm đồng tâm. (3) Những nội dung, bài tập, câu hỏi trong SGK không thuộc nội dung của CT hoặc yêu cầu vận dụng kiến thức quá sâu, không phù hợp trình độ nhận thức và tâm sinh lý lứa tuổi học sinh. (4) Những nội dung trong SGK trước đây sắp xếp chưa hợp lý. (5) Những nội dung mang đặc điểm địa phương, không phù hợp với các vùng miền khác nhau. 4. Thời gian thực hiện Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học được áp dụng từ năm học 2011 - 2012. 5. Hướng dẫn thực hiện các nội dung - Hướng dẫn này dựa trên SGK của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2011, là SGK của chương trình chuẩn đối với cấp THPT. Nếu GV và HS sử dụng SGK của các năm khác thì cần đối chiếu với SGK để điều chỉnh, áp dụng cho phù hợp. Toàn bộ văn bản này được nhà trường in sao và gửi cho tất cả GV bộ môn. - Ngoài các nội dung đã hướng dẫn cụ thể trong văn bản, cần lưu ý thêm một số vấn đề đối với các nội dung được hướng dẫn là “không dạy” hoặc “đọc thêm”, những câu hỏi và bài tập không yêu cầu HS làm trong cột Hướng dẫn thực hiện ở các bảng dưới đây như sau: + Dành thời lượng của các nội dung này cho các nội dung khác hoặc sử dụng để luyện tập, củng cố, hướng dẫn thực hành cho HS. + Không ra bài tập và không kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS vào những nội dung này, tuy nhiên, GV và HS vẫn có thể tham khảo các nội dung đó để có thêm sự hiểu biết cho bản thân. - Trên cơ sở khung phân phối chương trình của môn học, GV điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học dưới đây. 2. Lớp 7 TT Phần Bài Trang Nội dung điều chỉnh 1 Văn học Những câu hát về tình cảm gia đình Tr.35 SGK tập 1 Cả chùm bài Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người Tr.37 SGK tập 1 Cả chùm bài Những câu hát than than Tr.48 SGK tập 1 Cả chùm bài Những câu hát châm biếm Tr.51 SGK tập 1 Cả chùm bài Côn Sơn ca Tr. 78 SGK tập 1 Cả bài Sau phút chia li (trích Chinh phụ ngâm khúc) Tr.91 SGK tập 1 Cả bài Bài ca nhà tranh bị gió thu phá Tr.131 SGK tập 1 Cả bài Sự giàu đẹp của tiếng Việt Tr.34 SGK tập 2 Cả bài Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu Tr.89 SGK tập 2 Cả bài Chèo Quan Âm (Trích đoạn Nỗi oan hại chồng) Tr.111 SGK tập 2 Cả bài 2 Làm văn Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học Tr.146 SGK tập 1 Cả bài Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận Tr.30 SGK tập 2 Cả bài Cách làm bài văn nghị luận chứng minh Tr. 48 SGK tập 2 Cả bài Cách làm bài văn nghị luận giải thích Tr. 84 SGK tập 2 Cả bài Ngày soạn : Ngày giảng : Tiết 1:Văn bản CỔNG TRƯỜNG MỞ RA. ( Theo Lý Lan ) I – MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT - Thấy được tình cảm sâu sắc của người mẹ đối với con thể hiện trong một tình huống đặc biệt: đêm trước ngày khai trường. - Hiểu được những tình cảm cao quý, ý thức trách nhiệm của gia đình đối với trẻ em – tương lai nhân loại. - Hiểu được giá trị của nhứng hình thức biểu cảm chủ yếu trong một văn bản nhật dụng. II – TRỌNG TÂM KIẾN THỨC, KỸ NĂNG 1. Kiến thức - Tình cảm sâu nặng của cha mẹ, gia đình với con cái, ý nghĩa lớn lao của nhà trường đối với cuộc đời mỗi con người, nhất là với tuổi thiếu niên, nhi đồng. - Lời văn biểu hện tâm trạng người mẹ đối với con trong văn bản. 2. Kỹ năng: - Đọc – hiểu một văn bản biểu cảm được viết như những dòng nhật ký của người mẹ. - Phân tích một số chi tiết tiêu biểu diễn tả tâm trạng của người mẹ trong đêm chuẩn bị cho ngày khai trường đầu tiên của con. - Liên hệ vận dụng khi viết một bài văn biểu cảm. * Kĩ năng sống: : - Xác định giá trị bản thân: biết ơn những người đã sinh thành và dưỡng dục mình. - Suy nghĩ, sáng tạo: phân tích, bình luận về những cảm xúc và tâm trạng của người mẹ trong ngày khai trường đầu tiên của con. 3. Thái độ: Thấy được tình mẫu tử thiêng liêng, biết yêu thương gia đình và bố mẹ. III. Chuẩn bị : 1. Giáo viên: Sgk, Sgv, những bài thơ về tình cảm mẹ con. 2. Học sinh: soạn bài theo câu hỏi trong SGK IV. Phương pháp : Đàm thoại – Phân tích – Giảng bình . Kĩ thuật đông não. - Thảo luận nhóm: chia sẻ nhận thức về vai trò của nhà trường đối với thế hệ trẻ. V. Tiến trình bài giảng: 1. Ổn định tổ chức: (1’) 2. Kiểm tra bài cũ:(2’)Hướng dẫn học sinh cách chuẩn bị sách vở + Cách soạn bài 3. Bài mới :(40’) [...]... dnh cho con -> lm ni bt hỡnh tng ngi m ? Vn bn gm nhng ni dung chớnh no? HS : - Thỏi ca b vi ấ-ri-cụ - Hỡnh tng ngi m En-ri-cụ ? Qua bi vn em thy thỏi ca b i vi En-ri-cụ nh th no ? Da vo õu m em bit ? HS :- Bun bó, tc gin, au n - Th hin: Li l Lớ do ca thỏi ú l gỡ ? HS : - ễng cú thỏi ú vỡ En-ri-cụ ó xỳc phm m khi cụ giỏo n thm ? Theo em iu gỡ khin E-ri-cụ xỳc ng vụ cựng khi c th b? - Hc sinh tho... - Lm tt bi tp 2 tit sau kim tra - Son bi M tụi Tỡm nhng cõu tc ng, ca dao v m tit sau kim tra E Rỳt kinh nghim Ngy son : Ngy ging : Tit 2 : Vn bn M TễI (Trớch Nhng tm lũng cao c - ẫT-MễN- - A-MI-XI) I MC CN T Qua bc th ca mt ngi cha gi cho a con mc li vi m, hiu tỡnh yờu thng, kớnh trng cha m l tỡnh cm thiờng liờng i vi mi ngi II TRNG TM KIN THC, K NNG 1 Kin thc - S gin v tỏc gi ẫt-mụn-ụ A-mi-xi... liờn kt ? Gv hng dn hs lm bi tp ti ch , sau ú gi HS lờn bng trỡnh by GVnhn xột & cha 5 Hng dn v nh: ( 2) - Nm bi hc - Lm bi tp SGK, SBT - Son bi: Cuc chia tay ca nhng con bỳp bờ * Rỳt kinh nghim * Giáo án ngữ văn 7 đầy đủ chuẩn kiến thức kỹ năng * Tích hợp đầy đủ kỹ năng sống chuẩn năm học * Giảm tải đầy đủ chi tiết *Liên hệ đt 0168.921.8668 ... Vỡ sao b E-ri-cụ khụng núi trc tip vi con m li vit th? Em cú nhn xột gỡ v cỏch giỏo dc con ca ngi cha ? - Tỡnh cm sõu sc ca b kớn ỏo v t nh - Khụng lm ngi mc li mt lũng t trng GV bỡnh v cht: Qua nhng dũng th dt do tỡnh cm tỏc gi ó giỳp ngi c hiu c b En- ri cụ l mt ngi cha cú tỡnh cm 3 Phõn tớch - Hỡnh thc: vit th - Nhan : lm ni bt hỡnh tng ngi m 3.1 Thỏi ca b i vi ấ ri cụ - Khi bit ấ-ri-cụ xỳc phm... - ụ - - A- mi xi ? HS tr li GV cht * Hot ng 2 : (5) PP vn ỏp luyn c K thut ng nóo, ? Vn bn l mt bc th b vit cho con cp n vic con xỳc phm m, theo em cn phi c vi ging nh th no? - c : nghiờm khc, bun bó GV c mu -> gi 2 em c, giỏo viờn gii hớch nhng t khú hiu .- Chỳ thớch : hi hn, lng tõm * Hot ng 3: (23) Hng dn hc sinh tỡm Ni dung kin thc I Gii thiu chung 1 Tỏc gi: ( 1846 1908 ) ụng l nh vn I-ta-li-a... tng ngi m En ri-cụ - Ht lũng thng yờu con - Sn sng hi sinh hnh phỳc k c tớnh mng cho con 3.3 Cõu bộ En- ri - cụ - Hi hn v xỳc ng quyt tõm sa li 4 Tng kt 4.1 Ni dung : - Qua bc th ngi b vit cho con khi con mc khuyt im - Tỏc gi mun ngi c hiu c ngi m cú mt vai trũ vụ cựng quan trng trong gia ỡnh Vỡ vy tỡnh thng yờu , kớnh trng cha m l tỡnh cm thiờng liờng nht i vi mi con ngi 4.2 Ngh thut : - Sỏng to nờn... HS : - B ngoi: ngi sinh ra m Ni dung kin thc A Lý thuyt I Cỏc loi t ghộp 1 Kho sỏt, phõn tớch ng liu *T ghộp chớnh ph - B ngoi C P Thm phc C P - T ghộp chớnh ph cú ting chớnh v ting ph - Ting chớnh ng trc v ting ph ng sau * T ghộp ng lp - Qun ỏo - Trm bng -> T ghộp ng lp cú cỏc ting bỡnh ng v mt ng phỏp 2 Ghi nh: (SGK-14) II Ngha ca t ghộp 1 Kho sỏt phõn tớch ng liu *Ngha ca t ghộp chớnh ph hp hn - B:... + Bi 7 : hi nc Mỏy 4 Cng c: (3) - Hng dn hs lm cỏc bi tp sgk - Nm li cỏc ni dung ó hc - c nhiu ln phn ghi nh 5 Dn dũ: (2) - Hc bi c - Lm bi tp sgk, sỏch bi tp - Tit sau: Liờn kt trong vn bn * Rỳt kinh nghim Ngy son: Ngy ging: Tit 4: Tp lm vn LIấN KT TRONG VN BN I MC CN T - Hiu rừ liờn kt l mt trong nhng c tớnh quan trng nht ca vn bn - Bit... th b? - Hc sinh tho lun tỡm ra ba ỏp ỏn trong 5 lớ do nờu cõu hi 4 sgk - ấ-ri-cụ xỳc ng khi c th b vỡ: + B gi li k nim gia m v ấ-ri-cụ + Vỡ thỏi kiờn quyt v nghiờm khc ca b + Vỡ nhng li núi chõn tỡnh v sõu sc ca b ? Em cú suy ngh v nhn xột gỡ v khuyt im ca En- ri- cụ cng nh thỏi ca b En- ri cụ? HS t suy ngh v bc l GV : En ri- cụ mc phi khuyt im rt ln cu bộ khụng nhng lm tn thng m mỡnh m cũn lm tn... Sỏng to nờn hon cnh xy ra chuyn: En ri - cụ mc li vi m - Lng trong cõu chuyn mt bc th cú nhiu chi tit khc ho ngi m tn tu ,giu c hi sinh ht lũng vỡ con - La chn hỡnh thc biu cm trc tip cú ý ngha giỏo dc ,th hin thỏi nghiờm khc ca ngi cha i vi con 4.3 Ghi nh: (SGK) 4 Cng c: (3) - Hng dn hs tỡm hiu phn c thờm - c phn ghi nh 5 Hng dn v nh: (2) - Lm k bi tp - Hc bi c - Son, tỡm hiu tit: T ghộp E Rỳt kinh . CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN NGỮ VĂN 7 (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2014-2015) LỚP 7 Cả năm: 37 tuần (140 tiết) Học kì I: 19 tuần (72 tiết) Học kì II: 18 tuần. đất nước, con người Tr. 37 SGK tập 1 Cả chùm bài Những câu hát than than Tr.48 SGK tập 1 Cả chùm bài Những câu hát châm biếm Tr.51 SGK tập 1 Cả chùm bài Côn Sơn ca Tr. 78 SGK tập 1 Cả bài Sau. (tiếp); Chương trình địa phương phần Tiếng Việt. Tuần 19 Tiết 70 đến tiết 72 Kiểm tra học kì I; Trả bài kiểm tra kì I. HỌC KÌ II Tuần 20 Tiết 73 đến tiết 75 Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất; Chương
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án này không chuẩn. Đề nghị không tải., Giáo án này không chuẩn. Đề nghị không tải., Giáo án này không chuẩn. Đề nghị không tải.