0

Đồ án tốt nghiệp:“Nghiên cứu tổng hợp chất hấp phụ ứng dụng xử lý hợp chất màu hữu cơ trong nước thải dệt nhuộm”.

54 1,021 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2014, 18:02

Ô nhiễm môi trường nói chung, ô nhiễm môi trường nước nói riêng đang là một vấn đề toàn cầu. Nguồn gốc ô nhiễm môi trường nước chủ yếu là do các nguồn nước thải không được xử lý thải trực tiếp ra môi trường bao gồm từ: các hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, sinh hoạt, vui chơi giải trí,.... Trong đó, nước thải dệt nhuộm, thường có độ màu, BOD, COD cao. Có rất nhiều phương pháp xử lý nước thải dệt nhuộm như: phương pháp trung hòa điều chỉnh pH, phương pháp keo tụ, phương pháp oxy hóa, phương pháp hấp phụ, phương pháp màng, phương pháp bùn hoạt tính, phương pháp sinh học hiếu khí từng mẻ….Các phương pháp trên đều có những ưu nhược điểm, tuy nhiên phương pháp hấp phụ đang được các nhà khoa học quan tâm và chú ý đến nhiều vì những ưu điểm nổi bật. Phương pháp hấp phụ thường được sử dụng đối với các hợp chất hữu cơ khó xử lý bằng phương pháp hóa học, các hợp chất không phân hủy sinh học. Một trong những hợp chất đó là các chất màu hữu cơ thường có trong nước thải dệt nhuộm, các chất này có thể được xử lý 6094% bằng các chất hấp phụ thích hợp.Hiện nay, có rất nhiều chất hấp phụ đã được sử dụng như than hoạt tính, bã mía, lõi ngô, vỏ dừa, zeolit, vật liệu mao quản trung bình(MQTB),…Tuy vậy, các chất hấp phụ truyền thống như than hoạt tính có khả năng hấp phụ tốt nhưng khó tái sinh, các zeolit lại có hạn chế đối với các hợp chất có kích thước phân tử công kềnh.Vì vậy, để xử lý các hợp chất có phân tử lớn cần sử dụng vật liệu hấp phụ có mao quản đủ lớn. Đáp ứng yêu cầu này, vật liệu MQTB phù hợp đồng thời lại có diện tích bề mặt riêng lớn. Vì vậy, trong đồ án này em xin trình bày hướng nghiên cứu tổng hợp vật liệu mao quản trung bình chứa cấu trúc zeolit từ cao lanh và tiến hành hấp phụ thuốc nhuộm phẩm nhuộm xanh metylen để đánh giá khả năng hấp phụ của vật liệu. Do đó, em chọn đề tài:“Nghiên cứu tổng hợp chất hấp phụ ứng dụng xử lý hợp chất màu hữu cơ trong nước thải dệt nhuộm”.Mục đích của đề tài: Tổng hợp chất hấp phụ MQTB từ nguyên liệu cao lanh ứng dụng xử lý hợp chất màu hữu cơ trong nước thải dệt nhuộm.Nội dung nghiên cứu:Nghiên cứu tổng hợp chất hấp phụ (MQTB) từ nguyên liệu cao lanh;Đánh giá các đặc trưng cấu trúc cho chất hấp phụ tổng hợp được;Đánh giá khả năng hấp phụ của chất hấp phụ MSUX đối với chất màu xanh metylen. LỜI CẢM ƠN Đồ án tốt nghiệp này được em thực hiện tại phòng thí nghiệm bộ môn Lọc Hóa dầu, trường Đại học Mỏ - Địa Chất Hà Nội. Em xin chân thành gửi lời cảm ơn tới quý Thầy, Cô trong bộ môn Lọc - Hóa dầu đã tận tình truyền đạt kiến thức trong 5 năm học tập. Vốn kiến thức này không chỉ là nền tảng cho em thực hiện đồ án này, mà còn là hành trang quý báu để em bước vào đời một cách vững chắc và tự tin. Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Nguyễn Thị Linh, cô đã tận tình chu đáo giúp đỡ em trong suốt quá trình nghiên cứu, thực hiện và hoàn thành đồ án. Em cảm ơn các thầy cô giáo, cán bộ phòng thí nghiệm bộ môn Lọc - Hóa dầu trường Đại học Mỏ - Địa Chất đã tạo điều kiện cho em trong quá trình học tập và nghiên cứu đề tài. Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2013 Sinh viên Hoàng Thị Hồng Châm 1 §å ¸n tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Má - §Þa chÊt MỤC LỤC Hoµng ThÞ Hång Ch©m Líp Läc - Hãa dÇu A - K53 §å ¸n tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Má - §Þa chÊt DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ STT Hình Tên hình Trang 1 Hình 1.1 Cấu trúc phân tử của phẩm nhuộm xanh metylen 4 2 Hình 1.2 Sự hấp phụ trên bề mặt của than hoạt tính 7 3 Hình 1.3 Ảnh hưởng của nhiệt độ đến các dạng hấp phụ 8 4 Hình 1.4 Đường hấp phụ ( và nhả hấp phụ (của vật liệu mao quản trung bình 11 5 Hình 1.5 Mô hình các dạng mao quản tương ứng với các vòng trễ theo Deboer 12 6 Hình 1.6 Các đơn vị cấu trúc sơ cấp của zeolit 13 7 Hình 1.7 Các dạng cấu trúc của vật liệu mao quản trung bình 15 8 Hình 1.8 Sơ đồ tổng vật liệu mao quản trung bình 16 9 Hình 1.9 Mô hình tổng hợp từ mầm zeolit 22 10 Hình 1.10 Cấu trúc điển hình của cao lanh 22 11 Hình 2.1 Quy trình tổng hợp vật liệu MSU-X 24 12 Hình 2.2 Đồ thị xác định điểm đẳng tích không (pHZPC) 25 13 Hình 2.3 Sơ đồ tia tới và tia phản xạ trên bề mặt tinh thể 28 14 Hình 2.4 Các dạng đường đẳng nhiệt 29 15 Hình 2.5 Các dạng vòng trễ của vật liệu mao quản 30 16 Hình 2.6 Giản đồ hoạt động của kính hiển vi điện tử truyền qua 34 17 Hình 2.7 Bước chuyển của các electron trong phân tử 36 17 Hình 3.1 Giản đồ SAXS của mẫu MSU-X 38 18 Hình 3.2 Ảnh TEM của mẫu MSU-X 38 19 Hình 3.3 Đẳng nhiệt hấp phụ và khử hấp phụ N 2 của mẫu MSU-X 39 21 Hình 3.4 Đường phân bố kích thước mao quản MSU-X 39 22 Hình 3.5 Phổ UV-Vis của xanh metylen (80mg/L) sau hấp phụ ở các thời điểm 20, 40, 60, 80 phút 40 23 Hình 3.6 Ảnh hưởng của thời gian tiếp xúc 41 Hoµng ThÞ Hång Ch©m Líp Läc - Hãa dÇu A - K53 §å ¸n tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Má - §Þa chÊt và nồng độ xanh metylen tới hiệu suất hấp phụ của vật liệu 24 Hình 3.7 Phổ UV- Vis của dung dịch xanh metylen khi lượng MSU-X thay đổi 41 25 Hình 3.8 Ảnh hưởng lượng chất hấp phụ đến hiệu suất hấp phụ 42 26 Hình 3.9 Phổ UV-Vis của dung dịch xanh meytylen sau hấp phụ tại các khoảng pH là 3,4,7,9 42 27 Hình 3.10 Ảnh hưởng của pH dung dịch tới hiệu suất hấp phụ của vật liệu 43 28 Hình 3.11 Phổ UV-Vis của xanh metylen tại các mốc 22, 30, 40, 60 o C 43 29 Hình 3.12 Ảnh hưởng của nhiệt độ tới khả năng hấp phụ của vật liệu 44 30 Hình 3.13 Đồ thị đẳng nhiệt Langmuir 45 31 Hình 3.14 Mô hình đẳng nhiệt Freundlich 45 32 Hinh 3.15 Đồ thị mô hình động biểu kiến bậc nhất, tính cho 10ml phẩm nhuộm xanh metylen 46 33 Hình 3.16 Đồ thị mô hình động học biểu kiến bậc hai, tính cho 10ml phẩm nhuộm xanh metylen 47 Hoµng ThÞ Hång Ch©m Líp Läc - Hãa dÇu A - K53 §å ¸n tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Má - §Þa chÊt DANH MỤC BẢNG BIỂU ST T Bảng Tên Bảng Trang 1 Bảng 1.1 So sánh HPVL và HPHH 9 2 Bảng 2.1 Các điều kiện tổng hợp vật liệu MSU-X 25 3 Bảng 3.1 Các thông số cấu trúc của vật liệu MSU-X 40 4 Bảng 3.2 Các thông số đẳng nhiệt Langmuir và Freundlich 45 5 Bảng 3.3 Các tham số động học của phương trình Langmuir và Freundlich 46 6 Bảng 3.4 Thông số mô hình động học biểu kiến bậc nhất, tính cho 10ml phẩm nhuộm xanh metylen 47 7 Bảng 3.5 Thông số mô hình động học biểu kiến bậc hai, tính cho 10ml phẩm nhuộm xanh metylen 48 Hoµng ThÞ Hång Ch©m Líp Läc - Hãa dÇu A - K53 §å ¸n tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Má - §Þa chÊt DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BET Phương pháp đo đẳng nhiệt hấp phụ và khử hấp phụ nitơ CTAB Cetyl trimetyl amoni bromit CMC Critical micelle concentration (nồng độ mixen tới hạn) HĐBM Hoạt động bề mặt IUPAC Quy định chung về danh pháp quốc tế của các chất hóa học M41S Họ vật liệu MQTB bao gồm MCM-41, MCM-48, MCM-50 MCM-41 Họ vật liệu MQTB có cấu trúc lục lăng MCM-48 Họ vật liệu MQTB có cấu trúc lập phương MCM-50 Họ vật liệu MQTB có cấu trúc lớp MSU Michigen State University MQTB Mao quản trung bình SBA Santa Barbara Acid TEM Tranmission Electron Microscopy (hiển vi điện tử truyền qua) TX-100 Trixton-100 UV-Vis Ultraviolet – Visible (tử ngoại và khả kiến) XRD X-Ray Diffraction (Nhiễu xạ Rơnghen) SAXS Small Angle X-ray Scattering (Nhiễu xạ X-Ray góc nhỏ) HPVL Hấp phụ vật lý HPHH Hấp phụ hóa học Hoµng ThÞ Hång Ch©m Líp Läc - Hãa dÇu A - K53 Đồ án tốt nghiệp Trờng Đại học Mỏ - Địa chất LI M U ễ nhim mụi trng núi chung, ụ nhim mụi trng nc núi riờng ang l mt vn ton cu. Ngun gc ụ nhim mụi trng nc ch yu l do cỏc ngun nc thi khụng c x lý thi trc tip ra mụi trng bao gm t: cỏc hot ng sn xut cụng nghip, nụng nghip, sinh hot, vui chi gii trớ, Trong ú, nc thi dt nhum, thng cú mu, BOD, COD cao. Cú rt nhiu phng phỏp x lý nc thi dt nhum nh: phng phỏp trung hũa iu chnh pH, phng phỏp keo t, phng phỏp oxy húa, phng phỏp hp ph, phng phỏp mng, phng phỏp bựn hot tớnh, phng phỏp sinh hc hiu khớ tng m.Cỏc phng phỏp trờn u cú nhng u nhc im, tuy nhiờn phng phỏp hp ph ang c cỏc nh khoa hc quan tõm v chỳ ý n nhiu vỡ nhng u im ni bt. Phng phỏp hp ph thng c s dng i vi cỏc hp cht hu c khú x lý bng phng phỏp húa hc, cỏc hp cht khụng phõn hy sinh hc. Mt trong nhng hp cht ú l cỏc cht mu hu c thng cú trong nc thi dt nhum, cỏc cht ny cú th c x lý 60-94% bng cỏc cht hp ph thớch hp. Hin nay, cú rt nhiu cht hp ph ó c s dng nh than hot tớnh, bó mớa, lừi ngụ, v da, zeolit, vt liu mao qun trung bỡnh(MQTB),Tuy vy, cỏc cht hp ph truyn thng nh than hot tớnh cú kh nng hp ph tt nhng khú tỏi sinh, cỏc zeolit li cú hn ch i vi cỏc hp cht cú kớch thc phõn t cụng knh.Vỡ vy, x lý cỏc hp cht cú phõn t ln cn s dng vt liu hp ph cú mao qun ln. ỏp ng yờu cu ny, vt liu MQTB phự hp ng thi li cú din tớch b mt riờng ln. Vỡ vy, trong ỏn ny em xin trỡnh by hng nghiờn cu tng hp vt liu mao qun trung bỡnh cha cu trỳc zeolit t cao lanh v tin hnh hp ph thuc nhum phm nhum xanh metylen ỏnh giỏ kh nng hp ph ca vt liu. Do ú, em chn ti:Nghiờn cu tng hp cht hp ph ng dng x lý hp cht mu hu c trong nc thi dt nhum. Mc ớch ca ti: Tng hp cht hp ph MQTB t nguyờn liu cao lanh ng dng x lý hp cht mu hu c trong nc thi dt nhum. Ni dung nghiờn cu: - Nghiờn cu tng hp cht hp ph (MQTB) t nguyờn liu cao lanh; - ỏnh giỏ cỏc c trng cu trỳc cho cht hp ph tng hp c; - ỏnh giỏ kh nng hp ph ca cht hp ph MSU-X i vi cht mu xanh metylen. 7 Hoàng Thị Hồng Châm Lớp Lọc - Hóa dầu A - K53 Đồ án tốt nghiệp Trờng Đại học Mỏ - Địa chất CHNG 1 TNG QUAN 1.1. Nc thi dt nhum 1.1.1. Khỏi quỏt v thuc nhum Thuc nhum l nhng cht hu c cú mu, hp th mnh mt phn nht nh ca quang ph ỏnh sỏng nhỡn thy v cú kh nng gn kt vo vt liu dt trong nhng iu kin nht nh (tớnh gn mu).[1] [2] Thuc nhum cú th cú ngun gc thiờn nhiờn hoc tng hp. Hin nay, con ngi hu nh ch s dng thuc nhum tng hp. c im ni bt ca cỏc loi thuc nhum l bn mu - tớnh cht khụng b phõn hy bi nhng iu kin, tỏc ng khỏc nhau ca mụi trng, õy va l yờu cu vi thuc nhum li va l vn vi x lý nc thi dt nhum. Mu sc ca thuc nhum cú c l do cu trỳc húa hc ca nú: mt cỏch chung nht, cu trỳc thuc nhum bao gm nhúm mang mu v nhúm tr mu. Nhúm mang mu l nhng nhúm cha cỏc ni ụi liờn hp vi h in t linh ng nh >C=C<, >C=N-, >C=O, -N=N Nhúm tr mu l nhng nhúm th cho hoc nhn in t, nh -SOH, -COOH, -OH, NH 2 , úng vai trũ tng cng mu ca nhúm mang mu bng cỏch dch chuyn nng lng ca h in t. Thuc nhum tng hp rt a dng v thnh phn hoỏ hc, mu sc, phm vi s dng. Cú hai cỏch phõn loi thuc nhum ph bin nht: Cú hai cỏch phõn loi thuc nhum ph bin nht: + Phõn loi theo cu trỳc húa hc. + Phõn loi theo c tớnh ỏp dng. Phõn loi theo cu trỳc húa hc õy l cỏch phõn loi da trờn cu to ca nhúm mang mu, theo ú thuc nhum c phõn thnh 20-30 h thuc nhum khỏc nhau. Cỏc h chớnh l: Thuc nhum azo: Nhúm mang mu l nhúm azo (-N=N-), phõn t thuc nhum cú mt (monoazo) hay nhiu nhúm azo (diazo, triazo, polyazo). õy l h thuc nhum quan trng nht v cú s lng ln nht, chim khong 60-70% s lng cỏc thuc nhum tng hp. Thuc nhum antraquinon: Trong phõn t thuc nhum cha mt hay nhiu nhúm antraquinon hoc cỏc dn xut ca nú: 8 Hoàng Thị Hồng Châm Lớp Lọc - Hóa dầu A - K53 Đồ án tốt nghiệp Trờng Đại học Mỏ - Địa chất H thuc nhum ny chim n 15% s lng thuc nhum tng hp. Thuc nhum triaryl metan: Triaryl metan l dn xut ca metan m trong ú nguyờn t C trung tõm s tham gia liờn kt vo mch liờn kt ca h mang mu: diaryl metan triaryl metan Thuc nhum phtaloxianin: H mang mu trong phõn t ca chỳng l h liờn hp khộp kớn. c im chung ca h thuc nhum ny l nhng nguyờn t H trong nhúm imin d dng b thay th bi ion kim loi cũn cỏc nguyờn t N khỏc thỡ tham gia to phc vi kim loi lm mu sc ca thuc nhum thay i. H thuc nhum ny cú bn mu vi ỏnh sỏng rt cao, chim khong 2% tng s lng thuc nhum. Ngoi ra, cũn cỏc h thuc nhum khỏc ớt ph bin, ớt cú quan trng hn nh: thuc nhum nitrozo, nitro, polymetyl, arylamin, azometyn, thuc nhum lu hunh[1] [2] Phõn loi theo c tớnh ỏp dng Thuc nhum hon nguyờn, bao gm: - Thuc nhum hon nguyờn khụng tan: l hp cht mu hu c khụng tan trong nc, cha nhúm xeton trong phõn t v cú dng tng quỏt: R=C=O - Thuc nhum hon nguyờn tan: L mui este sunfonat ca hp cht layco axit ca thuc nhum hon nguyờn khụng tan, RC-O-SO 3 Na. Nú d b thy phõn trong mụi trng axit v b oxi húa v dng khụng tan ban u. Khong 80% thuc nhum hon nguyờn thuc nhúm antraquinon. Thuc nhum lu húa: Cha nhúm disunfua c trng (D-S-S-D, D- nhúm mang mu thuc nhum) cú th chuyn v dng tan qua quỏ trỡnh kh. Thuc nhum trc tip: õy l loi thuc nhum anion cú kh nng bt mu trc tip vo x si xenllulo v dng tng quỏt: Ar-SO 3 Na. Thuc nhum phõn tỏn: õy l loi thuc nhum ny cú kh nng hũa tan rt thp trong nc (cú th hũa tan nht nh trong dung dch cht hot ng b mt). 9 Hoàng Thị Hồng Châm Lớp Lọc - Hóa dầu A - K53 §å ¸n tèt nghiÖp Trêng §¹i häc Má - §Þa chÊt • Thuốc nhuộm bazơ – cation: Các thuốc nhuộm bazơ trước đây dùng để nhuộm tơ tằm, là các muối clorua, oxalate hoặc muối kép của bazơ hữu cơ. Chúng dễ tan trong nước cho cation mang màu. • Thuốc nhuộm axit: Là muối của axit mạnh và bazơ mạnh nên chúng tan trong nước phân ly thành ion: Ar-SO 3 Na → Ar-SO 3 - + Na + , anion mang màu thuốc nhuộm tạo liên kết ion với tâm tích điện dương của vật liệu. • Thuốc nhuộm hoạt tính: Là thuốc nhuộm anion tan, có khả năng phản ứng với xơ sợi trong những điều kiện áp dụng tạo thành liên kết cộng hóa trị với xơ sợi. [2] 1.1.2. Thuốc nhuộm azo Thuốc nhuộm azo chứa nhóm azo (- N = N - ) hoặc azo metyl (-N=CH-) trong phân tử và các nhóm trợ màu tuỳ theo đặc tính của nhóm trợ màu. Nếu nhóm trợ màu mang tính bazơ có các nhóm đẩy electron mạnh như –NH 2 , –NR 2 … gọi là thuốc nhuộm azo-bazơ. Nếu nhóm trợ màu có tính axit do các nhóm thế – OH, – COOH, –SO 3 H gọi là thuốc nhuộm azo-axit. Đây là họ thuốc nhuộm quan trọng nhất và có số lượng lớn nhất chiếm khoảng 60-70% số lượng các thuốc nhuộm tổng hợp. [5], [6] Phần lớn thuốc nhuộm được sử dụng là thuốc nhuộm azo. Đây là phẩm nhuộm có màu sắc tươi sáng do sự hiện diện của một hoặc một vài nhóm azo(- N=N-) tạo hệ liên hợp với cấu trúc nhân thơm. Xanh metylen là một monoazo thường được sử dụng trong phòng thí nghiệm, dệt may và các ngành công nghiệp, làm chất chỉ thị và thuốc trong y học. Đây là một chất hữu cơ khó phân hủy trong môi trường nước, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên cũng như sức khỏe con người. Xanh metylen có cực đại hấp thụ quang λ=664 nm đặc trưng cho nhóm mang màu liên hợp, một đỉnh hấp thụ ở bước sóng 291 nm đặc trưng cho nhân thơm, các peak cho nhóm thế không rõ ràng do sự tương tác electron của nhóm thế. Hình 1.1. Cấu trúc phân tử của phẩm nhuộm xanh metylen [15] 1.1.3. Tác hại của ô nhiễm nước thải dệt nhuộm do thuốc nhuộm Thuốc nhuộm tổng hợp có từ lâu và ngày càng được sử dụng nhiều trong dệt may, giấy, cao su, nhựa, da, mỹ phẩm, dược phẩm và các ngành công nghiệp thực phẩm. Vì thuốc nhuộm có đặc điểm: sử dụng dễ dàng, giá thành rẻ, ổn định và đa 10 Hoµng ThÞ Hång Ch©m Líp Läc - Hãa dÇu A - K53 [...]... 1.1.4 Ngun phỏt sinh nc thi trong cụng nghip dt nhum Quỏ trỡnh x lý húa hc vt liu gm x lý t v x lý khụ X lý t gm: x lý trc, ty trng, lm búng nhum, in hoa Cụng on x lý t s dng nhiu nc, núi chung x lý hon tt 1kg hng dt cn 50 - 300lớt nc tựy chng loi vt liu v mỏy múc thit b Hu ht lng nc ny c 88,4% s thi ra ngoi, 11,6% lng nc bay hi trong quỏ trỡnh gia cụng Cỏc cht gõy ụ nhim chớnh trong nc thi ca cụng nghip... ú, trong x lý cht mu thỡ cỏc phng phỏp húa lý cú nhc im chung l khụng x lý trit cht mu chuyn chỳng thnh cỏc cht khụng gõy ụ nhim hoc cỏc cht d phõn hy sinh hc hn 11 Hoàng Thị Hồng Châm Lớp Lọc - Hóa dầu A - K53 Đồ án tốt nghiệp Trờng Đại học Mỏ - Địa chất 1.1.5.2 Phng phỏp sinh hc C s ca phng phỏp sinh hc l s dng cỏc vi sinh vt phõn hy cỏc hp cht hu c trong nc thi Phng phỏp sinh hc t hiu qu cao trong. .. K53 Đồ án tốt nghiệp Trờng Đại học Mỏ - Địa chất ph v cht b hp ph Do s cú mt ca dung mụi nờn trong h s xy ra quỏ trỡnh hp ph cnh tranh gia cht b hp ph v dung mụi trờn b mt cht hp ph Cp no cú tng tỏc mnh thỡ hp ph xy ra cho cp ú Tớnh chn lc ca cp tng tỏc ph thuc vo cỏc yu t: tan ca cht b hp ph trong nc, tớnh a nc hoc k nc ca cht hp ph, mc k nc ca cỏc cht b hp ph trong mụi trng nc So vi hp ph trong. .. ph, c bit l hp ph trong mụi trng nc, cú nhiu phng trỡnh c a ra nh: phng trỡnh Tohz, Redlich-Peterson, Langmuir-Freundlich, Temkin, Polanyi-Dulinin Tuy nhiờn, trong thc t phng trỡnh Langmuir thng c ỏp dng cho cỏc vt liu cú b mt ng nht Phng trỡnh Freundlich ỏp dng cho hp ph cht tan trong pha lng 17 Hoàng Thị Hồng Châm Lớp Lọc - Hóa dầu A - K53 Đồ án tốt nghiệp Trờng Đại học Mỏ - Địa chất trờn cỏc vt liu... hoc baz Dung dch trung tớnh khụng thớch ng cho quỏ trỡnh ny d X lý thy nhit X lý nhit l phng phỏp tt nht tng tớnh i mao qun ca sn phm Thụng thng vt liu MQTB c tng hp trong mụi trng baz Sau khi phn ng trong dung dch, cu trỳc MQTB c hỡnh thnh, phỏt trin v tinh th húa trong quỏ trỡnh x lý thy nhit Nhit tin hnh tng i thp vo khong 80150oC, trong ú 95- 100oC c xem l ti u nht Nhit cao cú th l gim tớnh trt... bng s cú: Phn t + tõm hp ph phc hp ph Phng trỡnh ng nhit hp ph Langmuir cho s hp ph cht tan trong dung dch trờn cht hp ph rn cú dng sau: qe = (1.1) Trong ú: q0 l lng cht b hp ph cc i n lp trờn mt n v khi lng cht hp ph 15 Hoàng Thị Hồng Châm Lớp Lọc - Hóa dầu A - K53 Đồ án tốt nghiệp Trờng Đại học Mỏ - Địa chất KL l hng s hp ph Langmuir Ce l nng cõn bng ca dung dch qe l dung lng cõn bng hp ph ca... cht b hp ph trong pha lu cng ln thỡ lng hp ph cng ln kh nng hp ph ph thuc rt nhiu vo cu trỳc mao qun 12 Hoàng Thị Hồng Châm Lớp Lọc - Hóa dầu A - K53 Đồ án tốt nghiệp Trờng Đại học Mỏ - Địa chất Quỏ trỡnh hp ph to ra mt nhit lng, gi l nhit hp ph Din tớch b mt cng ln tc xp ca xỳc tỏc cng cao thỡ nhit hp ph to ra cng ln Nu hp ph mt cht khớ cú nhit hp ph c bng nhit ngng t gi l hp ph vt lý Cũn hp ph... b mt mao qun Giai on 3:tng tỏc trong quỏ trỡnh hp ph 1.2.2 Phõn loi quỏ trỡnh hp ph Cú 2 quỏ trỡnh hp ph: hp ph lý hc v hp ph húa hc Gia hp ph lý hc v hp ph húa hc tht ra khú phõn bit, cú khi nú tin hnh song song, cú khi ch cú giai on hp ph lý hc tu thuc tớnh cht ca b mt xỳc tỏc v cht b hp ph, tu thuc vo iu kin quỏ trỡnh (nhit , ỏp sut ) Hp ph vt lý (HPVL) S hp ph vt lý xy ra do cỏc lc van der Walls... mao qun trong zeolit cú kớch thc phõn t dao ng vo khong 3-12Ao Cụng thc thụng thng ca cỏc zeolit l: MX/n.[(Al2O3)X (SiO2)Y] zH2O Trong ú, M l cỏc cation bự tr in tớch khung, cú húa tr n; x v y l s t din nhụm v silic, thụng thng y/x1 v thay i tựy theo tng loi zeolit; z l s phõn t nc kt tinh Ký hiu trong du [] l thnh phn ca mt ụ mng c s [1] 18 Hoàng Thị Hồng Châm Lớp Lọc - Hóa dầu A - K53 Đồ án tốt nghiệp... Thị Hồng Châm Lớp Lọc - Hóa dầu A - K53 Đồ án tốt nghiệp Trờng Đại học Mỏ - Địa chất Nu cht HBM cú giỏ tr CMC nm trong khong 0- 20 mg/l thỡ ta luụn thu c vt liu MQTB cú cu trỳc trt t Cỏc cht HBM cú giỏ tr CMC ln thng cho vt liu MQTB cú cu trỳc lp phng Nu giỏ tr CMC ca cht hot ng b mt quỏ ln thỡ khụng to c vt liu MQTB cú cu trỳc trt t Cỏc phng phỏp loi b cht HBM Trong quỏ trỡnh hỡnh thnh cu trỳc ca vt . tận tình chu đáo giúp đỡ em trong suốt quá trình nghiên cứu, thực hiện và hoàn thành đồ án. Em cảm ơn các thầy cô giáo, cán bộ phòng thí nghiệm bộ môn Lọc - Hóa dầu trường Đại học Mỏ - Địa Chất. c; - ỏnh giỏ kh nng hp ph ca cht hp ph MSU-X i vi cht mu xanh metylen. 7 Hoàng Thị Hồng Châm Lớp Lọc - Hóa dầu A - K53 Đồ án tốt nghiệp Trờng Đại học Mỏ - Địa chất CHNG 1 TNG QUAN 1.1. Nc thi. phõn t thuc nhum cha mt hay nhiu nhúm antraquinon hoc cỏc dn xut ca nú: 8 Hoàng Thị Hồng Châm Lớp Lọc - Hóa dầu A - K53 Đồ án tốt nghiệp Trờng Đại học Mỏ - Địa chất H thuc nhum ny chim n 15% s
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp:“Nghiên cứu tổng hợp chất hấp phụ ứng dụng xử lý hợp chất màu hữu cơ trong nước thải dệt nhuộm”., , R là hằng số khí (8,314.107ergs/geg/mol) T là điểm sôi của N2, CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ THẢO LUẬN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm