0

Giáo án bồi dưỡng HSG vật lí 6

29 7,088 13
  • Giáo án bồi dưỡng HSG vật lí 6

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2014, 15:17

CHỦ ĐỀ 1: ĐO LƯỜNGA.LÝ THUYẾT:2.Độ dài, thể tích và khối lượng của một vật.Mọi vật dù to hay nhỏ đều có kích thước, khối lượng và chiếm một thể tích trong không gian.Khối lượng của một vật chỉ lượng chất tạo thành vật đó.3.Đo một đại lượng.Đo một đại lượng (độ dài, thể tích, khối lượng………) là so sánh đại lượng đó với đại lượng cùng loại được chọn làm đơn vị.4.GHĐ và ĐCNN của dụng cụ đo.GHĐ là giá trị lớn nhất mà dụng cụ có thể đo trong một lần đo.ĐCNN là giá trị nhỏ nhất mà dụng cụ có thể đo.5.Sai số trong khi đo.Mỗi phép đo đều có thể mắc sai số.Nguyên nhân gây sai số có thể do việc chế tạo dụng cụ đo chỉ đạt được mức độ chính xác nhất định. Độ chính xác của dụng cụ đo phụ thuộc vào trình độ kĩ thuật sản xuất cho phép. Ở cấp THCS chúng ta chỉ cần biết ĐCNN của dụng cụ đo càng nhỏ thì kết quả đo càng chính xác. CHủ đề 1: Đo lờng A. Lý thuyết: 2. Độ dài, thể tích và khối lợng của một vật. - Mọi vật dù to hay nhỏ đều có kích thớc, khối lợng và chiếm một thể tích trong không gian. - Khối lợng của một vật chỉ lợng chất tạo thành vật đó. 3. Đo một đại lợng. - Đo một đại lợng (độ dài, thể tích, khối lợng ) là so sánh đại l ợng đó với đại l- ợng cùng loại đợc chọn làm đơn vị. 4. GHĐ và ĐCNN của dụng cụ đo. - GHĐ là giá trị lớn nhất mà dụng cụ có thể đo trong một lần đo. - ĐCNN là giá trị nhỏ nhất mà dụng cụ có thể đo. 5. Sai số trong khi đo. - Mỗi phép đo đều có thể mắc sai số. - Nguyên nhân gây sai số có thể do việc chế tạo dụng cụ đo chỉ đạt đợc mức độ chính xác nhất định. Độ chính xác của dụng cụ đo phụ thuộc vào trình độ kĩ thuật sản xuất cho phép. ở cấp THCS chúng ta chỉ cần biết ĐCNN của dụng cụ đo càng nhỏ thì kết quả đo càng chính xác. - Nguyên nhân gây sai số còn có thể do chủ quan ngời thực hiện phép đo. Để giảm bớt sai số khi đo chúng ta cần: + Chọn dụng cụ đo thích hợp. + Tuân thủ quy tắc đo. + Đo ít nhất 3 lần và lấygiá trị trung bình của các kết quả đo đợc. 6. Chọn dụng cụ đo thích hợp. Mỗi dụng cụ đo có GHĐ và ĐCNN xác định nên chỉ thích hợp với một số giá trị đo nhất định. - Chọn dụng cụ đo có GHĐ không quá nhỏ (so với giá trị cần đo) để phảI đo ít lần nhất. Thờng ngời ta chọn dụng cụ đo có GHĐ lớn hơn giá trị cần đo một chút để chỉ phảI đo một lần. - Chọn dụng cụ đo có ĐCNN phù hợp tùy theo yêu cầu đo chính xác trong tong trờng hợp đo cụ thể. B. Bài tập CHủ đề 1: Đo lờng I. Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất. 1. A. GHĐ của một thớc đo độ dài là độ dài nhỏ nhất có thể đo bằng thớc đo đó B. GHĐ của một thớc đo độ dài là độ dài lớn nhất có thể đo bằng thớc đo đó. C. GHĐ của một thớc đo độ dài là độ dài lớn nhất ghi trên thớc đo. D. GHĐ của một thớc đo độ dài là độ dài của thớc đo đó. 2. A. ĐCNN của một thớc đo độ dài là khoảng cách ngắn nhất giữa hai số gần nhau ghi trên thớc đo. B. ĐCNN của một thớc đo độ dài là khoảng cách giữa hai vạch chia trên thớc 1 C. ĐCNN của một thớc đo độ dài là giá trị bằng số đầu tiên nhau ghi trên thớc đo. D. ĐCNN của một thớc đo độ dài là giá trị độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên th- ớc đo. 3. Một bạn dùng thớc đo độ dài có ĐCNN là 1mm để đo độ dài bảng đen. Trong các cách ghi kết quả sau đây cách ghi nào là đúng? A. 2000mm. B. 200cm. C. 20dm. D. 2m. 4. Từng HS trong nhóm thực hành đo độ dài của một vật và thu đợc nhiều giá trị khác nhau. Giá trị nào sau đây đợc lấy làm kết quả đo của nhóm? A. Giá trị trung bình của giá trị nhỏ nhất và lớn nhát. C. Giá trị lặp lại nhiều lần nhất. B. Giá trị trung bình của tất cả các giá trị mà các bạn đo đợc. D. Giá trị của bạn đo cuối cùng. 5. Dụng cụ nào sau đây không dùng để đo thể tích chất lỏng? A. Bơm tiêm (xi lanh) B. các loại bình chứa ( hộp, thùng, chai,lọ) C. Các loại ca đong (ca nửa lít, 1 lít, 2 lít ) D. Các loại đồ chứa chất lỏng có ghi sẵn dung tích hoặc đẵ biết trớc dung tích (chai bia 333, chai nớc ngọt 1 lít, xô 10 lít .) 6. Ngời ta đã đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ có ĐCNN 0,5cm 3 . Cách ghi kết quả nào sau đây là đúng? A. V 1 = 20cm 3 . B. V 2 = 20,5cm 3 . C. V 3 = 20,50cm 3 . D. V 4 = 20,2cm 3 . 7. Bình chia độ chứa nớc, mực nớc ở ngang vạch 50cm 3 . Thả 10 viên bi giống nhau vào trong bình, mực nớc trong bình dâng lên ở ngang vạch 55cm 3 . Thể tích của 1 viên bi là A. 55cm 3 B. 50cm 3 C. 5cm 3 . D. 0,5cm 3 . 8. Một bình có dung tích 2000cm 3 đang chứa nớc, mực nớc ở đúng giữa bình. Thả chìm một hòn đá vào bình ta thấy mực nớc dâng lên chiếm 1/3 thể tích của bình. Vậy thể tích của bình là A. 1000cm 3 . B. 500cm 3 . C. 1500cm 3 . D. 20000cm 3 . 9. Trong các cách ghi kết quả đo với cân đòn có độ chia tới 50g, cách ghi nào sau đây là đúng? A. 0,55g B. 5,5 lạng C. 550g D. Cả 3 cách đều đúng. 10. Khi đòn cân Rôbecvan thăng bằng, ngời ta thấy một bên đĩa cân có 2 quả 200g, 1 quả 500g, bên đĩa còn lại là 2 túi bột ngọt nh nhau. Vậy khối lợng của một túi bột ngọt là: A. 200g B. 500g C. 900g D. 450g 11. Khi dùng những chiếc cân khác nhau để cân một số vật, ngời ta đa ra những kết quả chính xác sau: A. 2,5kg. B. 1 300g C. 128mg D. 1 600,1g Kết quả nào trên đây ứng với loại cân có ĐCNN là 0,1g? II. bài tập nối câu 1. Hãy chọn th ớc đo ở cột bên phải để đo chiều dài ở cột bên trái 1. Chiều dài sân trờng em. A. Thớc dây có ĐCNN 1 mm. 2 2. Chu vi miệng cốc. 3. Chiều dài bàn GV trong lớp học. 4. Chiều dầy cuốn Vật lí 6. B. Thớc cuộn có ĐCNN 5 mm. C. Thớc mét có ĐCNN 0,5cm. D. Thớc kẻ có ĐCNN 1 mm. 2. Dùng gạch nối để ghép mệnh đề bên trái với một mệnh đề bên phải thành một câu hoàn chỉnh. 1. Dụng cụ đo độ dài thờng dùng 2. Khi đo độ dài ngời ta thờng chọn thớc đo phù hợp với 3. Khi đo độ dài ngời ta thờng phải 4. Khi đo độ dài ngời ta thờng điều chỉnh thớc đo về vị trí 0 bằng cách 5. Khi đo độ dài, kim chỉ kết quả đo A. đặt thớc dọc theo chiều dài cần đo. B. đặt vạch số 0 thớc ngang với một đầu của vật. C. là đầu kia của vật. D. là thớc dài, thớc kẻ, thớc cuộn, thớc dây. E. hình dạng của độ dài cần đo 3. Dùng gạch nối để ghép mệnh đề bên trái với một mệnh đề bên phải thành một câu hoàn chỉnh. 1. Dụng cụ đo độ dài thờng dùng 2. Khi đo độ dài ngời ta thờng chọn thớc đo phù hợp với 3. Khi đo độ dài ngời ta thờng phải 4. Khi đo độ dài ngời ta thờng điều chỉnh thớc đo về vị trí 0 bằng cách 5. Khi đo độ dài, kim chỉ kết quả đo a. đặt thớc dọc theo chiều dài cần đo. b. đặt vạch số 0 thớc ngang với một đầu của vật. c. là đầu kia của vật. d. là thớc dài, thớc kẻ, thớc cuộn, thớc dây. e. hình dạng của độ dài cần đo III. bài tập điền từ. 1. Dùng từ hay cụm từ thích hợp điền vào các chỗ trống trong các câu sau. Khi đo độ dài của một vật ngời ta thờng làm nh sau. a) Ước lợng . b) Chọn thớc đo có thích hợp. c) Đặt thớc dọc theo độ dài cần đo sao cho một đầu của vật với vạch số 0 của thớc. d) Đặt mắt nhìn theo hớng với cạnh th ớc ở đầu kia của vật. e) Đọc và ghi kết quả đo theo vạch . với đầu kiua của vật. 2. Chọn số thích hợp điền vào các chỗ trống trong các câu sau. a) 0,5m = dm = cm. b) 2mm = m = km. c) 0,04km = m = cm. d) 300cm = .dm = km. e) 25dm = mm = km. 3. Dùng từ hay cụm từ thích hợp điền vào các chỗ trống trong các câu sau. Khi đo độ dài của một vật ngời ta thờng làm nh sau. a) Ước lợng . b) Chọn thớc đo có thích hợp. c) Đặt thớc dọc theo độ dài cần đo sao cho một đầu của vật với vạch số 0 của thớc. 3 d) Đặt mắt nhìn theo hớng với cạnh th ớc ở đầu kia của vật. e) Đọc và ghi kết quả đo theo vạch . với đầu kiua của vật. 4. Chọn số thích hợp điền vào các chỗ trống trong các câu sau. a) 0,05m 3 = dm 3 = cm 3 . b) 2,5dm 3 = l = ml. c) 3 000cm 3 = dm 3 = m 3 . d) 520mm 3 = .cm 3 = dm 3 . e) 25dm 3 = mm 3 = km 3 . 5. Chọn số thích hợp điền vào các chỗ trống trong các câu sau. a) 0,05kg = g= mg. b) 2g = .kg = tạ . c) 0,3t = . tạ = kg. d) 2450g = .kg = tạ e) 25kg = g= mg. IV. Bài tập tự luận: 1. Khi quan sát một cây thớc mét, môt HS cho biết số lớn nhất ghi trên thớc đo là 100, giữa số 0 và số 1 trên thớc có 10 khoảng chia, đơn vị ghi trên thớc là cm. Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của thớc? 2. Bằng PP nào ta có thể đo chu vi, đờng kính của một bút chì? 3. Một ngời chỉ có trong tay một thớc thẳng và một ít vôi bột. Muốn đo chu vi của một nắp bàn tròn ngời đó có thể đo bằng cách nào? 4. hãy nêu cách xác định chu vi và đờng kính của sợi dây chỉ. Cho phép dùng thớc kẻ và một chiếc bút chì. 5. Hãy trình bày một phơng án đo độ sâu của giếng nớc. 6. Hãy trình bày một phơng án đo đờng kính trong của một ống tre. 7. Trên một bình chia độ dùng để đo thể tích, khoảng cách giữa hai vạch chia gần nhau nhất có luôn bằng nhau không? 8. Một ngời muốn đong 1 lít nớc mắm nhng ngời đó chỉ có 2 ca đong có GHĐ 3 lít và 2 lít, cả hai đều không có vạch chia. Làm thế nào để đong đợc đúng 1 lít chỉ với 2 ca đong này? 9. Để đo thể tích của một quả cam, một HS đã dùng một cái bát, một cái đĩa để thay cho bình tràn. Sau khi đổ đầy nớc vào bát rồi thả quả cam vào, nớc trong bát tràn ra ngoài đĩa nh hình vẽ. Nếu đo thể tích lợng nớc tràn ra này bằng bình chia độ thì kết quả thu đợc có đúng với thể tích quả cam hay không? Tại sao? 10. Một bình chia độ chứa sẵn 100cm 3 nớc, ngời ta thả chìm quả trứng vào thì mực nớc trong bình dâng lên đến vạch 132cm 3 , tiếp tục thả chìm một quả cân vào thì mực nớc dâng lên đến vạch 155cm 3 . Hãy xác định a) Thể tích của quả trứng. b) Thể tích của quả cân. 11. Một thùng đựng nớc hình trụ có bán kính đáy R=0,3m, chiều cao h = 0,8m. Hỏi phải đổ bao nhiêu m 3 nớc vào mới đầy thùng? Coi độ dày của thùng không đáng kể. 4 12. Em hãy thử tính thể tích của trái đất, coi trái đất có hình cầu có bán kính R = 6400km. 13. Có hai chất lỏng đựng trong hai bình a và b. Dùng một bơm tiêm có GHĐ 50cm 3 để bơm chất lỏng từ bình a sang bình b. Khi bơm đến lần thứ 10 thì toàn bộ chất lỏng từ bình a đẵ sang hết bình b. Sau đó đổ tất cả chất lỏng ở bình b vào bình chia độ thì thấy mực chất lỏng ở ngang vạch 600cm 3 . Hỏi thể tích ban đầu của chất lỏng trong mỗi bình là bao nhiêu? 3. Một ngời muốn lấy ra 5 kg gạo từ một túi gạo 9kg. Trong tay ngời đó chỉ có một cân Rôbecvan và 1 quả cân 1 kg. Hãy giúp ngời đó lấy ra đúng 5 kg gạo một cách nhanh nhất. 14. Một ngời muốn lấy 0,8kg gạo từ một túi gạo có khối lợng 1 kg. Ngời đó dùng cân Rôbecvan, nhng trong bộ quả cân chỉ còn lại một số quả cân loại 300g. Chỉ bằng một lần cân, hãy tìm cách lấy ra 0,8 kg gạo ra khỏi túi 1kg nói trên. 15. Một ngời muốn dùng một cân Rôbecvan để lấy ra 9 kg gạo từ một bao gạo nhng trong tay chỉ có 1 quả cân 3kg. Hãy giúp ngời đó lấy ra 9 kg gạo chỉ bằng hai lần cân. 3. Hãy nghĩ cách lấy ra 2,5kg gạo từ một bao gạo 10kg bằng một cân Rôbecvan có GHĐ 6kg đã bị mất bộ quả cân. * Trò chơi ô chữ. 1 2 3 4 5 6 7 1. Làm gì để biết chính xác thể tích của một vật? ( 9 ô) 2. Giá trị lớn nhất ghi trên dụng cụ đo. ( 9 ô) 3. Phần không gian mà vật chiếm chỗ. ( 7 ô) 4. Dụng cụ đo thể tích vật rắn không thấm nớc. (8 ô) 5. Sức chứa của bình nớc. (8 ô) 6. Dụng cụ đo thể tích chất lỏng. ( 6 ô) 7. Dụng cụ đo thể tích. ( 10 ô). Hàng dọc là ô chữ gì? CHủ đề 2: khối lợng và lực A. Bài tập trắc nghiệm 5 I. Khoanh trßn vµo ®¸p ¸n ®óng 1. Trong các lực tác dụng sau đây, em hãy cho biết trường hợp nào là lực đàn hồi: a. Lực hút của trái đất làm 1 vật nặng rơi từ trên cao xuống. c. Lực do nam châm hút thanh sắt. b. Lực của gió tác dụng vào thuyền buồm. d. Lực do dây cung đẩy mũi tên bay xa. 2. Muốn đo khối lượng riêng của 1 vật rắn không thấm nước có hình dạng bất kỳ, ta cần dùng những dụng cụ nào trong các dụng cụ sau: a. Dùng 1 cái lực kế. b. Dùng 1 cái bình đo thể tích. c. Dùng 1 cái cân. d. Dùng 1 cái cân và 1 cái bình đo thể tích. 3. Hai quả cầu có cùng thể tích, quả cầu thứ nhất có khối lượng gấp 2 lần quả cầu thứ hai thì : a. Khối lượng riêng của quả cầu thứ nhất gấp 2 lần quả cầu thứ hai. b. Khối lượng riêng của quả cầu thứ hai gấp 2 lần quả cầu thứ nhất. c. Khối lượng riêng của 2 quả cầu bằng nhau. d. Tất cả các kết quả trên đều sai. 4. Lực đàn hồi của lò xo xuất hiện khi nào? A. khi lò xo biến dạng. B. khi có lực tác dụng vào lò xo. C. bất cứ lúc nào. D. khi lò xo chuyển động. 5. Lùc ®µn håi t¨ng khi : A . §é biÕn d¹ng t¨ng B . §é biÕn d¹ng gi¶m C . §é biÕn d¹ng kh«ng thay ®æi 6. Lực nào sau đây không phải là lực đàn hồi? A. Lực của quả bóng tác dụng vào tường khi quả bóng va chạm với tường. B. Lực của giảm xóc xe máy tác dụng vào khung xe máy. C. Lực của lò xo bút bi tác dụng vào ngòi bút. D. Lực nâng tác dụng vào cách máy bay khi máy bay chuyển động. 7. Đặt một lò xo trên nền nhà và sát tường. Lấy tay ép lò xo vào tường, lò xo bị biến dạng. Lực nào sau đây gây ra sự biến dạng của lò xo? A. Lực của tay và lực của tường. B. Lực của tay C. Lực của tay, tường và Trái Đất. D. Lực của tường. 8. Một người đi chợ có thể dùng một lực kế thay cho cân vì A. số chỉ của lực kế bằng khối lượng của vật. B. số chỉ của lực kế chia cho 10 bằng khối lượng của vật. C. số chỉ của lực kế bằng khối lượng của vật và bằng trọng lượng của vật. D. lực kế có thể đo được khối lượng của vật. 9. Hãy tính khối lượng của một khối đá có thể tích là 5m 3 biết khối lượng riêng của đá là 2600 kg/m 3 . A. 13000 kg B. 520 kg C. 0,002 kg D. 1300 kg 6 10. Phát biểu nào sau đây về lực đàn hồi của một lò xo là sai A.Trong trờng hợp hai lò xo có chiều dài khác nhau .lò xo nào dài hơn thì lực đàn hồi mạnh hơn B.Độ biến dạng càng nhỏ thì lực đàn hồi càng nhỏ C.Chiều dài của lò xo bị kéo dãn càng lớn thì lực đàn hồi càng lớn D.Chiều dài của lò xo bị kéo dãn càng nhỏ thì lực đàn hồi càng nhỏ 11. Lực nào sau đây không phải là trọng lực : A.Lực làm cho nớc ma rơixuống B.Lực tác dụng lên vật nặng treo vào lò xo làm lò xo dãn dài ra C.Lực tác dụng vào viên phấn làm viên phấn rơi xuống đất D.Lực nam châm tác dụng vào bi sắt 12. Một ngời thợ đứng trên cao dùng dây kéo bao xi măng thì lực kéo có phơng ,chiều nh thế nào A.Lực kéo cùng phơng ,cùng chiều trọng lực B.Lực kéo khácphơng ,khác chiều trọng lực C.Lực kéo cùng phơng ,ngợc chiều trọng lực D.Lực kéo khácphơng ,cùng chiều trọng lực 13. Một vật đặc có khối lợng là 800g.Thể tích là 2dm 3 .Hỏi trọng lợng riêng của vật là bao nhiêu A.4N/m 3 B.40N/m 3 C.400N/m 3 D.4000N/m 3 14 Sp xp cỏc giỏ tr khi lng sau õy theo quy c giỏm dn A 1200g, 1.5kg, 16000mg, 1.3kg, 1700g, 1200mg. B 1.3kg, 1700g, 1200mg 1200g, 1.5kg, 16000mg, C 16000mg, 1200g, 1.5kg ,1.3kg, 1700g, 1200mg. D 1700g, 1,5kg, 1.3kg, 1200g, 16000mg, 1200mg II. Dng cõu in khuyt: 1 Treo mt vt vo mt ta thy kim ch 4N, con s ny cho bit ca vt. Nu em vt núi trờn t vo a ca mt thỡ s ch s l kg. 2. Lũ xo l mt vt cú tớnh Khi treo vo lũ xo mt vt, di tỏc dng ca , vt lm lũ xo b bin dng v gõy ra tỏc dng tr li vt. Lc ny v trng lc ca vt l hai 3. in cỏc s thớch hp vo du () a. 200ml = .l = dm 3 . b. 1,5 tn = kg = g c. 5000mg = g = kg. 4. Trong trò chơi kéo co : a . Nếu hai đội kéo co mạnh ngang nhau thì họ sẽ tác dụng lên dây hai lực (1) Sợi dây chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì sẽ (2) b . Lực do đội bên phải tác dụng lên dây có phơng dọc theo sợi dây có chiều hớng về bên phải . Lực do đội bên trái tác dụng lên sợi dây có phơng dọc theo sợi dây và có (3) hớng về bên trái 7 5. a,Một ngời ngồi trên xe đạp, lò xo của yên bị nén xuống. Lực của lò xo tác dụng vào ngời và trọng lợng của ngời là hai b, Ngời ta đo trọng lợng của vật bằng Đơn vị đo trọng l ợng là . 6. Dùng các từ cho sẵn dới đây điền vào chỗ trống: biến dạng, nén, giãn, cân bằng, ph- ơng, chiều, lực đàn hồi, đàn hồi. Lò xo là một vật có tính Nếu dùng tay ấn vào lò xo, thì lò xo sẽ bị , nếu dùng tay kéo lò xo, lò xo sẽ bị Cả hai tr ờng hợp ta đều nói lò xo đã bị , khi đó lò xo tác dụng lên tay ng ời , lực này có xu hớng đa lò xo trở lại vị trí ban đầu, tức là có cùng ng ợc , cùng cờng độ với lực tác dụng của tay. 7. Lực tác dụng lên một vật có thể làm .của vật đó hoặc làm nó bị nếu vật đó có thì khi lực thôi tác dụng nó có thể tự trở về 8. Dùng các từ cho sẵn dới đây điền vào chỗ trống: biến dạng, lực cân bằng, trọng lợng, vật có tính chất đàn hồi. Một ngời ngồi trên một chiếc xe đạp. Dới tác dụng của của ng ời, lò xo ở yên xe bị nén xuống. Nó đã bị Lò xo ở yên xe là Khi bị biến dạng, nó sẽ tác dụng vào ngời một . đẩy lên. Lực này và trọng lợng của ngời là hai 9. Chọn số thích hợp điền vào các chỗ trống trong các câu sau. a. m = 4,5kg P = N. b. m = g P = 52N. c. P = 2458N = m .t d. P = 0.87N = m .g III. Ghép mệnh đề bên trái với các mệnh đề bên phải để đợc một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng a, Công thức liên hệ giữa trọng lợng và khối lợng của cùng một vật là: 1, d = 10D b, Công thức tính trọng lợng riêng của một vật 2, D = m V (hay chất làm nên vật đó) là: 3, m = D.V c, Công thức tính khối lợng riêng của một vật (hay chất làm nên vật đó) là: 4, d = P V d, Công thức tính trọng lợng riêng theo khối lợng riêng của 5, P = 10m cùng một chất là: a + .; b + .; c + .; d + B/ PHN T LUN: 1. Một quả bóng bàn lơ lửng trên mặt nớc. Hãy cho biết những lực nào đẵ tác dụng lên quả bóng? 2. Một ngời muốn cắm một cây gậy xuống mặt đất theo phơng thẳng đứng, Làm thế nào để thực hiện đợc điều này? 3. Một quyển sách nằm yên trên mặt bàn. Hãy cho biết những lực nào đã tác dụng lên quyển sách? Nhận xét về hai lực đó. 8 4. a . Một vật có khối lợng là 250g sẽ có trọng lợng là bao nhiêu? b . Còn một vật có trọng lợng là 300N sẽ có khối lợng là bao nhiêu? 5. Móc một quả nặng vào một lò xo thấy lò xo gi n ra 2cm , lực kế chỉ 2N . Móc thêm 1 quả nặngã có khối lợng bằng quả nặng ban đầu thì thấy độ gi n của lò xo gấp hai lần độ gi n ban đầu ( Tứcã ã 4cm ).Hỏi độ lớn của lực đàn hồi bằng bao nhiêu? 7. Mt lng du ho cú th tớch 0,5m 3 . Cho bit 1lớt du ho cú khi lng 800g. a/ Tớnh khi lng ca lng du ho ú. b/ Tớnh trng lng ca lng du ho ú 11. Một lò xo khi không bị nén dãn thì có chiều dài l 0 = 25cm. Gọi l (cm) là chiều dài của lò xo khi bị kéo dãn bởi một lực hiệu điện thế (N). Bảng dới đây cho ta các giá trị của l theo F. F(N) 1 2 3 4 5 6 l(cm) 25,5 26 26,5 27 27,5 28 Gọi = l l 0 (cm) là độ dãn của lò xo dới tác dụng của lực F. Hãy vẽ đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của độ dãn lò xo vào lực kéo F. 12. Lần lợt treo vào cùng một lò xo các vật có khối lợng nh sau: 1kg; 1,5kg; 0,8kg; 1,2kg. Em hãy cho biết trờng hợp nào độ biến dạng của lò xo là lớn nhất, nhỏ nhất? 13. Một HS cho rằng nếu treo vào hai lò xo các vật có khối lợng bằng nhau, thì hai lò xo phải dãn ra những đoạn bằng nhau. Phát biểu nh vậy có chính xác không? Tại sao? 1. Vì sao ngời ta không dùng dây cao su đàn hồi để chế tạo lực kế mà lại dùng lò xo? 2. Treo vật m 1 vào lực kế thấy lực kế chỉ 6N. Hỏi nếu lần lợt treo các vật có khối lợng m 2 = 2m 1 ; m 3 = 1/3m 1 thì số chỉ tơng ứng của lực kế là bao nhiêu? 3. Nối hai chiếc lực kế với nhau ở đầu móc, một chiếc lực kế gắn vào điểm O cố định, chiếc kia treo phía dới. Em hãy đoán xem số chỉ hai lực kế có giống nhau không? 4. Dùng lực kế lò xo để đo trọng lợng của vật. Hãy cho biết khối lợng của vật tơng ứng với số chỉ của lực kế , khi số chỉ của lực kế là: a. 0,5N b. 1 N c. 1,5N d. 2N Hãy vẽ đờng biểu diễn sự phụ thuộc của trọng lợng vật vào khối lợng của vật. 2. Trên hình vẽ là cách biểu diễn chiều dài của một chiếc lò xo phụ thuộc vào lực tác dụng lên nó. Hỏi: a) Chiều dài ban đầu của lò xo. b) Khi lực tác dụng vào lò xo tăng lên thì lò xo bị nén lại hay dãn ra? c) Khi lực đặt vào lò xo là 200N thì độ dài lò xo lò là bao nhiêu? d) Phải đặt vào lò xo một lực là bao nhiêu để lò xo dãn ra thêm 15cm? Chiều dài(cm) 37 34 31 28 25 0 100 200 300 400 Lực(N) CHủ đề 3: khối lợng riêng và trọng lợng riêng 9 I. Khoanh tròn vào đáp án đúng. 1. Một vật đặc có khối lợng là 800g.Thể tích là 2dm 3 .Hỏi trọng lợng riêng của vật là bao nhiêu? A.4N/m 3 B.40N/m 3 C.400N/m 3 D.4000N/m 3 2. Đơn vị của khối lợng riêng là gì: A.kg.m 3 B.kg C.kg/m 3 D.N/m 3 3. Đơn vị của trọng lợng riêng là: A.N B.m 2 C.kg/m 3 D.N/cm 3 4. Trong các đơn sau đơn vị nào không phải là đơn vị của khối lợng riêng A.g/cm 3 B.g/m 3 C.N/cm 3 D.kg/m 3 5. Hệ thức nào dới đây biểu thị mối liên hệ giữa trọng lợng riêng và khối lợng riêng A.d=D B.D=m/V C.d =10D D.d =P/V 6. Công thức nào dới đây tính trọng lợng riêng theo trọng lợng và thể tích A.d =P.V B.d= P/V C. d=V.D D.d=V/D 7. Cho biết 1kg nớc có thể tích là 1lít.1kg dầu có thể tích 5/4 lít .Phát biểu nào sau đây là đúng A.khối lợng của 1 lít nớc nhỏ hơn khối lợng của 1 lít dầu B.Khối lợng riêng của nớc bằng 5/4 khối lợng riêng của dầu C.Khối lợng riêng của dầu bằng 5/4 khối lợng riêng của nớc D.khối lợng của 5 lít nớc bằng khối lợng của 4 dầu 8. Khi nói Khối lợng riêng của sắt là 7800kg/m 3 có nghĩa là: A.7800kg sắt bằng 1m 3 sắt B.1m 3 sắt có khối lọng riêng là 7800kg C.1m 3 sắt có khối lợng là 7800kg D.1m 3 sắt có trọnglọng là 7800kg 9. Tại sao nói Sắt nặng hơn nhôm : A.Vì khối lợng riêng của sắt lớn hơn khối lợng riêng của nhôm B.Vì khối lợng của sắt lớn hơn khối lọng của nhôm C.Vì trọng lợng của sắt lớn hơn trọng lợng của nhôm 10. Nhụm cú khi lng riờng l 2700kg/m 3 thỡ trng lng riờng ca nhụm l: a. 27000N/m 3 b. 270N/m 3 c. 27000kg/m 3 d. 2700N/m 3 11.Cụng thc no sau õy dựng tớnh khi lng riờng ca mt vt? A. VmD .= B. V P D = C. V m D = D. m V D = 12. Hai qu cu cú cựng th tớch, qu cu th nht cú khi lng gp 2 ln qu cu th hai thỡ : a. Khi lng riờng ca qu cu th nht gp 2 ln qu cu th hai. b. Khi lng riờng ca qu cu th hai gp 2 ln qu cu th nht. c. Khi lng riờng ca 2 qu cu bng nhau. d. Tt c cỏc kt qu trờn u sai. II. Dùng gạch nối để ghép mệnh đề bên trái với một mệnh đề bên phải thành một câu hoàn chỉnh. 10 [...]... dụng MPN để đa vật lên cao So với cách kéo thẳng vật lên ,cách sử dụng MPN có tác dụng gì? A.Thay đổi phơng của trọng lực tác dụng B Có thể kéo vật lên với một lực nhỏ hơn trọng lợng của vật C Giảm trọng lợng của vật D.Có thể kéo vật lên với một lực nhỏ hơn trọng lợng của vật 6 Để đa một thùng đựng dầu lên xe tải ,một ngời đã dùng lần lợt 4 tấm ván làm mặt phẳng nghiêng.Biết với 4 tấm ván ngời đó đã... 7 Để tìm hiểu một hiện tợng vật lí ngời ta thờng tiến hành theo các bớc sau đây: A Đa ra dự đoán, quan sát, làm thí nghiệm kiểm tra dự đoán, rút ra kết luận B Quan sát, đa ra dự đoán, làm thí nghiệm kiểm tra dự đoán, rút ra kết luận C Đa ra dự đoán, làm thí nghiệm kiểm tra dự đoán, quan sát, rút ra kết luận D Đa ra dự đoán, rút ra kết luận, làm thí nghiệm kiểm tra dự đoán, quan sát 8 Vì sao đứng trớc... của chất lỏng không thay đổi 4 So sánh sự bay hơi và sự ngng tụ - Sự bay hơi xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào trên mặt thoáng của chất lỏng - Sự sôi xảy ra ở một nhiệt độ xác định Trong khi sôi, chất lỏng bay hơi cả ở trên mặt thoáng lẫn trong lòng chất lỏng 5 Qui trình tìm hiểu một hiện tợng vật lý Quan sát Đa ra dự đoán Dùng thí nghiệm để kiểm tra dự đoán Rút ra kết luận 6 Tìm hiểu tác động của một yếu... tích của không khí F Trong thí nghiệm vẽ ở hình 19.1 SGK Vật lí 6, khi nhúng bình vào nớc nóng thì mặc dù cả bình và nớc đều nở ra nhng mực nớc vẫn ,vì thủy tinh nớc G Giấy bọc kẹo cao su gồm một lớp nhôm mỏng dán lên một lớp giấy thờng Do đó có thể dùng để làm ., vì nhôm và giấy thờng giãn nở khác nhau 2 Tìm số thích hợp điền vào chỗ trống A 460 C = 0F B 1800C = 0F C 2580 F = 0 C D 00 F = 0 C III Dùng... một mệnh đề thích hợp ở cột bên phải 1 Thể tích của vật tăng A khi lợng chất tăng 2 Khối lợng riêng của vật tăng B khi nhiệt độ tăng 3 Khối lợng của vật tăng C khi nhiệt độ giảm 4 Nhiệt độ của cơ thể ngời khi bình D 320F thờng E 310K 5 Nhiệt độ của hơi nớc đang sôi G 1000C 6 Nhiệt độ của nớc đá đang tan IV Trong các câu sau, câu nào đúng, câu nào sai? Đánh dấu x vào ô thích hợp Phát biểu Đúng Sai 1 A... khiêng một cỗ máy Một ngời muốn gánh nặng về phần mình thì phải chọn đầu nào? Gần cỗ máy hay xa cỗ máy hơn? Vì sao? 16 Vẽ sơ đồ thiết bị sử dụng 2 ròng rọc động và hai RR cố định để nâng một vật nặng lên cao 17 Cho đồ thị biểu diễn sự tăng thể Thể tích (cm3) tích của một chất lỏng theo nhiệt độ 900 Dựa vào đồ thị hãy cho biết: 880 0 0 a- Thể tích của chất lỏng ở 15 C; 60 C; 860 b- tích của chất lỏng ở 300C... khối lợng 310g Em có thể cho biết nó làm bằng chất liệu gì không? 12 Một vật kim loại hình trụ có chiều cao 12cm và đờng kính đáy 3,2cm Treo vật đó vào một lực kế ta thấy lực kế chỉ 7350N Em có thể cho biết vật đó làm bằng chất liệu gì không? 13 Một vật có khối lợng 150 kg và thể tích 1,5m 3 Tính khối lợng riêng và trọng lợng của vật đó 14 Mt cht lng cú khi lng 1kg v cú th tớch 1dm 3 Hóy tớnh khi lng... 81cm3 V1= 3 3 2 m2 =67 g 50cm 76cm V2= 3 3 3 m3=76g 50cm 78cm V3= Hãy tính thể tích và khối lọng riêng của sỏi trong 3 lần đo rồi tinh khối lợng riêng trung bình của sỏi 1 11 9.lần lợt bỏ hai vật không thấm nớc có cùng khối lợng vào 1 BCĐ có chứa nớc, mực nớc dâng lên trong BCĐ trong 2 trờng hợp có bằng nhau không? Tại sao? 10 Hai chất lỏng a và b đựng trong 2 bình có thể tích 10 lít Biết rằng khối lợng... luôn luôn đợc kín khi nhiệt độ tăng? Giải thích 5 Một bình đựng rợu và một bình đựng nớc có cùng thể tích 1 lít ở 00C Khi nung nóng cả hai bình lên nhiệt độ 500C thì thể tích của nớc là 1,012 lít, thể tích của rợu là 1,058 lít Tính độ tăng thể tích của rợu và nớc Chất nào nở vì nhiệt nhiều hơn? 6 Đồ thị trên hình vẽ biểu diễn độ tăng thể tích ở 20 0C, 400C Muốn xác định độ tăng thể tích ở 350C ta làm... khi nhiệt độ tăng đến 500C thì các bình chia độ trên ở vạch nào? Biết rằng khi nhiệt độ tăng từ 0 0C đến 500C thì 1 lít thủy ngân có độ tăng thể tích là 9cm3, 1 lít rợu có độ tăng thể tích là 58cm3, 1 lít ête có độ tăng thể tích là 80cm3 23 Báo công an thành phố Hồ Chí Minh số 1043 ngày 16/ 5/2002 có đăng đoạn tin nh sau: Đợt nóng dữ dội ở vùng Đông Nam ấn Độ suốt tuần qua, có nơi nhiệt độ lên đến gần . loại ca đong (ca nửa lít, 1 lít, 2 lít ) D. Các loại đồ chứa chất lỏng có ghi sẵn dung tích hoặc đẵ biết trớc dung tích (chai bia 333, chai nớc ngọt 1 lít, xô 10 lít .) 6. Ngời ta đã đo thể. lợng của vật D.Có thể kéo vật lên với một lực nhỏ hơn trọng lợng của vật 6. Để đa một thùng đựng dầu lên xe tải ,một ngời đã dùng lần lợt 4 tấm ván làm mặt phẳng nghiêng.Biết với 4 tấm ván ngời. một vật là: 1, d = 10D b, Công thức tính trọng lợng riêng của một vật 2, D = m V (hay chất làm nên vật đó) là: 3, m = D.V c, Công thức tính khối lợng riêng của một vật (hay chất làm nên vật
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án bồi dưỡng HSG vật lí 6, Giáo án bồi dưỡng HSG vật lí 6, Giáo án bồi dưỡng HSG vật lí 6