0

Giáo án bồi dưỡng HSG vật lý 7

70 15,060 56
  • Giáo án bồi dưỡng HSG vật lý 7

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2014, 15:15

CHƯƠNG I: QUANG HỌCCHỦ ĐỀ 1 NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG – SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNGỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNGI. Một số kiến thức cơ bản 1. Nhận biết ánh sáng – Nguồn sáng – Vật sáng Ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta. Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng truyền từ vật đó vào mắt ta. Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng. Vật sáng gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. 2. Sự truyền ánh sáng Định luật truyền thẳng của ánh sáng: Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng. GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HSG LÝ 7 CHƯƠNG I: QUANG HỌC  NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG – SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG I. Một số kiến thức cơ bản 1. Nhận biết ánh sáng – Nguồn sáng – Vật sáng  !"#$ %&"'( !"#$ )*+ ,-$.*"* / #+0 !$ 2. Sự truyền ánh sáng 1+  234!"56!7 *89 :!62$ 63;<=> "'62? @+ $A%B$C D"4E*"&- $Hình 1.1 F+!0D"4 GD"!!A%B$HC GD"'IA%B$HC GD"-J%A%B$HC Hình 1.2aHình 1.2b Hình 1.2c 3. Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng . CF7>"K-8L5(* ?$ CFM7>"K-8L9("'-N3 *?$ C),! -NA"'-NCOKP7A M7C3"QRS"Q&$  <C)T,UL"QR1&:&5"Q6 $ II. Bài tập 1. Ví dụ Bài tập 14 !/6-J96- !"#V CF 9"K"#5&"Q6$ CFS"9!-W89"K"# 5X$ CFS"9!-W@9"#"K$ <CF 96#5"K"#$ Hướng dẫn C6-"#4 GF 9"K"#5&"Q6$YZ>5%&"Q6 5[+ 5$ GFS"9!-W@9"#"K$ C6-"#5$ GFS"9!-W89"K"# 5X$ GF 96#5"K"#$ Bài tập 24 !/J9/ !U:"+ * / ! + 4\Q69"QR9XT9XT #9@+M9O;95!9!!""$ Hướng dẫn C)/U:"+ *4\Q69XT9@ +M9!!""$ C)/4\QR9XT#9O;9 5!$ Bài tập 3: (]?96OT">4^K<["#%&"@%"# ;-"'+!0QT+ _%`9 J9Q- !% ;%&$&S 96aUOT"+ +N"$ b"a+&"'8<I"!0;21,+N"$ H Hướng dẫn ^K<[%&"'+ <!( !"#$:!OT" _%`%+B!S"795c;%&9%+Y c*0%$S,5!&$dT"? ;%&"@9T"_%`+ "'T"+N"$ Bài tập 44d"?2>P966?+SN""# ;#"$e "<I%V)S#3+ " a<,S f+8 !" :"a@V Hướng dẫn    .TJ?+S;#""I8+ ;;"U:"?2 5$)S#3+ " <,S1+23$ Bài tập 54.%!5;%K-8+5O"Q +0VaL8$ Hướng dẫn ];%&"'( !"#$)/ K-8+;+ /,- g;+ / (*9 !58:! 62S5;?"#<!5;%&$O "Q+09;,-?"#+ "!"#%$ Bài tập 64FS"9!-W]"'@X$Eh #/@X  f69O&Sf6U&T"'D7% 9U O"6h$aL8TV Hướng dẫn F #/@< f6W+ #9S6 AW+ " CBU&T7 M7$%<037 M77 + <!:!62$ Bài tập 74 dT, TT,918h73&9 "Q6 "QR !V Hướng dẫn dT, TT,4&9"Q6 "Q R>"SD"'62$  !T,4\QR>"!!L/& "Q6$ i  !TT,4&>"!!L/"QR "Q 6$ Bài tập 84 0!!+?-@96+#-XK18" 5<D"'X+?A'3"'X+?;>'3 Xj-+0CVaL8$ Hướng dẫn .T+#-QX#-!+?-@-L!L"aSN4kL 3'N9@*K<?51%+SL:9 7 M7S&" @;0!$ !SNS9<D"'X+?];!L"aSNf &" 5!L"aSNW+09<!-L<DX+#- K/188-;!L"aLSNS$ 2. Bài tập áp dụng Bài tập 14 d !9N&+S9?"'7 5%&Y+S" +0" :$aL8%!V Bài tập 24 FS"9%+SN6&%!+&-+$-L&LY+ *A,-C5V0!V Bài tập 34 \#;%l/Q-8&"8"j9&"8  < % %$d&"8< "'"f !%"#5;% /Q-8$aL8%!VYZ>&"8c+ !7$ Bài tập 44 S" +->59"'+P3j% !m9&&l /D"n-USO+P5U7 $)6J;& lV Bài tập 54 o !S"79"'O:<S"%+-f;%& N$.-La"'f65Va%"; L8V Bài tập 64 d*?-+M9O-N58SS@+M%&/ K-89Yp_++`5lq$EL8%!+0V Bài tập 74. !"DX955S"Q6,9%-8US"Q6 L""Q6?$b"aL8TSV Bài tập 8: \'@!>9ULT,9%&L"@6 fS&;O$:!:"Y590!V HƯỚNG DẪN BÀI TẬP ÁP DỤNG Bài tập 14 r4." :+ 5,- g5#+0  !A !1&-IC$^K<[ " :%QS0/$ Bài tập 24 r4d5-L&L%!SN6" %& !S"+ *$,9!"5 %!]"'7%!+ ,-A7 "Q6C9/%! U:"+ *$^7W+05,- 9%&Y+ <!Y("'*A "Q620C #"'-N !"#9Y+ / $6!S6]+ "'O:'$,9!! @_!`<D;]/S;,-9/S;5,- @+  $ Bài tập 34 r4dO!79"'-N1&-I9<  3!7O+?9-(;1&-I95? "# "#5;%&Q-8$ Bài tập 44 r4!58&I$s"Q6U7+ " 0I # !"#+ "&l/D"O+P5U7  $ t Bài tập 54 r4s?"'7&1&+?$6f" >!J5NY!58973+ iuu uuu"v$?7&+? 9!"'5n-Af63 + #C%6+ 5Dj98%" L" f6$ Bài tập 64 r4-N58-8S@+M9+ "56!7+05 *$^,5* %+8<!20-N58-8 S@+M1@+M_`h!?-N58KS$.% +8<! " (-8"#5W:!62/ " + /6!9/_!` g571" +5 m9OL+ -8" "#%&p_++`$ Bài tập 74 r4r!6#+S+?-58 N?"Q6 9 +S !' L"9"56+ 5*9(" "J9U7"Q61_p!` ?"#J! TL!L L"?S"Q6K-8U$ Bài tập 84r4)+ 5Y$!ULT,9] /6f!D73"QRS& /6f !D+JADM7C"?;OT$/ 65f!D %5;OT,$ w H ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG I. Một số kiến thức cơ bản 1. Gương phẳng Eh-2+ "'-N3"Q-29x;!L3$ %LL"'!!h@+ L30!Kh$ 2. Sự phản xạ ánh sáng trên gương phẳng d?h1#+0:!"'?U1$T@ + T-LU0$ ?h@+ ?$ 1h#+0@+ -LU0$ 3. Định luật phản xạ ánh sáng. -LU0>"!"Q-2f? 6--?h0 ;"?$ E-LU0>?AyzC ^){ | Hình 2.1 4. Ảnh của mộtvật qua gương phẳng. }L!0!Kh-25fS" # +?>$ d!L("';"3h-2>!L(L3 ;"h$ (;"^?h-2!-LU06q!<  OLL!^y$ II. Bài tập 1. Ví dụ Bài tập 14^{ S%BH$H9^|+ ?9|{+ -LU0$y ~ ) F>^| |{5?$ a!/? --0;" ?+ !SVHình 2.2 Hướng dẫn E@+ ?9y+ -LU0$.%? -LU05?f+ Gyz•u u S?>-LU0 >ot u $ Bài tập 24 S%BH$i9+ ? h-2$aB--LU0$ )  C|C| Hình 2.3 Hướng dẫn !%BAH$oC9 -LU0K+0 !%AH$oC9%) -LU0>?S-L\\y U07Uf??O-- K;"?$ B4@"' ;"\>"S?9U1C|C| ;"\y7Uf?\O--Hình 2.4 |)*B|\y8+ -LU0$ Bài tập 3: \':!-h>"$\'^"7_p`  2fU7<?$a%""'-hhL;,TT$ Hướng dẫn ;,T"'<=< 6h-2$ Qh-2-?8-h>""'ot u $ d>"W+ ???ot u 9  -LU0Sh-2!-LU0?-L U0g>ot u A%H$tC$? -LU05 ?9-LU0B?2fU7<?$ € | Hình 2.5 Bài tập 44 ^|h-20;"|!-LU0+ |{%H$w$E@ ^y+ ;"7Uf?^Oh$b"Uq%^ 183;"^y -LU0|{$){ | ^y  Hướng dẫnHình 2.6 ;"^y>"S6q!< 3-LU0|{$ 9^|7Uf?|{O--|) ^7Uf?^yOhS ^y>"S6q!< 3-LU0|{$ Bài tập 54 \'@% !g??"Q9&L3"''TKU$a L8%!:"@+0&LV Hướng dẫn \Q?-2+Qg-LU0?Sg? W"'h-2$D"('T"Q?1-LU0 ?"#@+ "!@OLOg?J,& + O%0!LOh-2$ Bài tập 64 S%BH$~+ "'h-2 ;"\9)$ a%"B? -LU03!!+$ O;"\W-LU0O;")$ Hướng dẫn .%?h!-LU06 q!< OL3SB4 Ce&;"\y7Uf?\Oh-2$ C)7\y?)#h0|9|+ ;"?$ \|8+ ? |)+ -LU0NB$ 2. Bài tập áp dụng. Bài tập 14 • \ ) \ ) Hình 2.7 \y Hình 2.8 | \'@21>9Q;"3D"-LU0Oh-2-I ' !D"?4)D"?h-2+ D"'I!Q-J %%D"-LU0g+ D"'I!Q-J%$:!:"21 SY5V)Ya<D%B;"!0$ Bài tập 24 !"'7-W@X$dX@*<?6 1% !"'718&1SL$.%!+0Va[ "'-h;;#-IT $ Bài tập 34 0!"'D"n-+S"'6&%N5& D"-LU0 +0;O&&lTS"Q&$aL 8%!+0V Bài tập 44!T"#6678h4\':! ?"Q6# "':!h!K-8+*$h  <I%VaL8$ Bài tập 54 \'6"7""'h;;!! 'h;"%$:! :"]N""'h!!L!SVQ !V HƯỚNG DẪN BÀI TẬP ÁP DỤNG Bài tập 14 r4d21S+ Y9U:"%BH$• %CD"?+ D"'I!D"-LU0g+ D"'I$ %CD"?+ D"-J%!D"-LU0g+ D"-J%$ C C Hình: 2.9 Bài tập 24 u [...]... đúng nhất khi nói về sự phản xạ của ánh sáng khi gặp gương cầu lồi? A Một chùm tia sáng song song khi đến gặp gương cầu lồi bị phản xạ, chùm tia sáng phản xạ cũng là chùm song song B Một tia sáng khi đến gặp gương cầu lồi sẽ bị phản xạ nhưng không tuân theo định luật phản xạ ánh sáng vì định luật phản xạ ánh sáng chỉ đúng cho trường hợp gương phẳng mà thôi C Một tia sáng đến gương cầu lồi theo phương... cọ xát, khi hai vật cọ xát với nhau có thể nào chỉ có một vật bị nhiễm điện còn vật kia vẫn không bị nhiễm điện không? Tại sao? Hướng dẫn Khi hai vật cọ xát với nhau, không thể xảy ra trường hợp chỉ một vật bị nhiễm điện còn vật kia vẫn không bị nhiễm điện, vì trong quá trình cọ xát êlêctrôn đã dịch chuyển từ vật nọ sang vật kia Như vậy vật nhận thêm êlêctrôn phải nhiễm điện âm còn vật kia mất bớt...HD: Ánh sáng từ những ngọn đèn chiếu lên mặt bảng tạo ra các chùm ánh sáng phản xạ từ bảng trở lại Nếu ánh sáng phản xạ tại một số vị trí trên bảng chiếu vào mắt học sinh thì học sinh sẽ có cảm giác bị chói khi nhìn những dòng chữ ở những vị trí đó Cách khắc phục: Treo những bóng đèn ở gần bảng hơn hoặc dùng máng chụp bóng đèn để tránh các tia phản xạ đi trực tiếp vào... ra Bài tập 3: 30 Tại sao trên các cánh quạt (quạt điện ở nhà) thường bị bám bụi nhiều hơn so với các vật dụng khác như bàn ghế, tủ chẳng hạn? Hướng dẫn Cánh quạt quay, cọ xát với không khí và trở thành vật bị nhiễm điện Khi bị nhiễm điện thì nó rất dễ hút những vật nhẹ khác, nhất là bụi Trong khi đó các vật dụng khác như bàn, ghế, tủ không bị nhiễm điện nên những vật dụng này chỉ bị bụi bám vào mà... chính là ảnh của điểm sáng qua gương cầu Theo cách làm trên, em hãy vẽ ảnh của điểm sáng S trên hình 3 .7 S C F 0 Hình 3 .7 Bài tập 3: Để vẽ ảnh của một điểm sáng qua gương cầu lõm, ta dùng nguyên tắc sau: Từ điểm sáng đó ta vẽ hai tia tới gương cầu lõm sau đó xác định hai tia phản xạ của chúng Nếu hai tia phản xạ cắt nhau thực sự thì giao điểm cắt nhau đó là ảnh thật của điểm sáng Nếu hai tia phản xạ... ĐIỆN TÍCH I Một số kiến thức cơ bản 1 Sự nhiễm điện do cọ sát - Có thể làm nhiễm điện nhiều vật bằng cách cọ sát - Vật bị nhiễm điện (vật mang điện tích) có khả năng hút các vật khác hoặc phóng tia lửa điện sang các vật khác 2 Hai loại điện tích - Có hai loại điện tích là điện tích dương và điện tích âm Các vật nhiễm điện cùng loại thì đẩy nhau, khác loại thì hút nhau - Nguyên tử gồm hạt nhân mang... với vật C Ảnh này không thể hứng được trên màn D Các nhận định A, B, C đều đúng Bài Tập 5: Tại sao người ta không dùng gương cầu lõm làm gương chiếu hậu cho ôtô, xe máy? Câu giải thích nào sau đây là đúng? A Vì ảnh của các vật ở xa gương thường không nhìn thấy trên gương và gương có phạm vi quan sát hẹp B Vì ảnh của các vật qua gương lớn hơn vật C Vì ảnh của các vật qua gương không đối xứng với vật. .. những đôi cánh nhỏ của chúng rất nhanh (hàng mấy trăm lần trong một giây), những đôi cánh nhỏ đó đóng vai trò là màng dao động và phát ra âm thanh Bài tập 3: Một vật thực hiện dao động, quan sát thấy cứ trong 12giây, nó thực hiện được 96 dao động Hỏi tần số dao động của vật ấy là bao nhiêu? Hướng dẫn Ta biết tần số là số dao động mà vật thực hiện được trong một giây Tần số dao động của vật là : n =... gần bảng hơn hoặc dùng máng chụp bóng đèn để tránh các tia phản xạ đi trực tiếp vào mắt học sinh Bài tập 3: HD: Khi chùm sáng hẹp chiếu lên một tờ giấy trắng, do hiện tượng tán xạ mà ánh sáng bị hắt lại theo mọi hướng, do đó hầu như không có chùm tia phản xạ và mắt sẽ nhìn rõ vệt sáng trên giấy Bài tập 4: HD: Gương phía trước dùng để người cắt tóc có thể nhìn thấy mặt và phần tóc phía trước của mình... nhau đó là ảnh ảo của điểm sáng Hãy vẽ ảnh của điểm sáng S trên hình 3.8a và 3.8b S S C F C 0 a) F 0 b) Hình 3.8 Bài tập 4: Để vẽ ảnh của một vật AB hình mũi tên đặt vuông góc với trục chính của một gương cầu lõm, ta vẽ ảnh B’của điểm B sau đó dựng đường vuông góc xuống trục chính để xác định ảnh A’của điểm A.Khi đó A’B’ là ảnh của A Sử dụng nguyên tắc trên hãy vẽ ảnh 17 của vật AB cho trên hình vẽ Có . GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HSG LÝ 7 CHƯƠNG I: QUANG HỌC  NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG – SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG I. Một số kiến thức cơ bản 1. Nhận biết ánh. " CBU&T 7  M 7 $%<03 7  M 7  7  + <!:!62$ Bài tập 74 dT,. dụ: Bài tập 1: d 7 966l<D 7  !"Q 7 "'<f !!!6<D 7 0" !"Q 7 + &#$r,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án bồi dưỡng HSG vật lý 7, Giáo án bồi dưỡng HSG vật lý 7, , NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG – SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG, HƯỚNG DẪN BÀI TẬP ÁP DỤNG, NGUỒN ÂM - ĐỘ CAO - ĐỘ TO CỦA ÂM, CÁC TÁC DỤNG CỦA DÒNG ĐIỆN, CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ