0

Bồi dưỡng HSG vật lí THCS

17 5,288 12
  • Bồi dưỡng HSG vật lí THCS

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/09/2014, 19:59

Phương pháp chung giải các bài tập phần điện học.a) Bước 1: Tóm tắt, phân tích mach điện và vẽ lại hình vẽ (nếu cần)b) Bước 2: Phân tích bài toán để tìm hướng giải, các công thức vận dụng, biến đổi công thức.c) Bước 3: Căn cứ vào bước hai ta tiến hành trình bày lời giải.d) Bước 4: Tiến hành thử lại kết quả, nhận xét nếu có. CHỦ ĐỀ ĐỊNH LUẬT ÔM PHẦN DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT. 1. Định luật ôm: ; U U I R U IR R I = ⇒ = = 2. Định luật Ôm với các loại đoạn mạch. Đoạn mạch nối tiếp Đoạn mạch song song U 2 U 1 R 2 R 1 - + A B C Hình 1 + R 1 và R 2 có một đểm chung. I 1 = I 2 = I (1) U 1 + U 2 = U (2) 1 1 2 2 1 2 (3) (4) U R U R R R R = = + 3. Nhứng điểm cần lưu ý + Đoạn nối tiếp (R 1 nt R 2 ) 1 1 1 2 1 1 1 2 (5) (6) R U U R R R U U R R = + = + - Chia U thành U 1 và U 2 tỉ lệ thuận với R 1 và R 2 : 1 1 2 2 U R U R = - Nếu R 2 = 0 thì: U 2 = 0; U 1 = U => Hai điểm C, B có U CB = 0; C B≡ - Nếu 2 R = ∞ (rất lớn): U 1 = 0; U 2 = U _ + U R 2 R 1 I 2 I 1 A B Hình 2 + R 1 và R 2 có hai đểm chung. U 1 = U 2 = U (1b) I 1 + I 2 = I (2b) 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 (3 ) . 1 1 1 (4 ) I R b I R R R R b R R R R R = = + ⇒ = + + Đoạn song song (R 1 // R 2 ) 2 1 1 2 1 2 1 2 (5 ) R I I b R R R I I R R = + = + - Chia I thành I 1 và I 2 tỉ lệ nghích với R 1 và R 2 : 1 2 2 1 I R I R = - Nếu R 2 = 0 thì: I 1 = 0; I 1 = I => Hai điểm A, B có U AB = 0; A B≡ - Nếu 2 R = ∞ (rất lớn): I 2 = 0; I 1 = I 4. Các đoạn mạch thường gặp: a) Chỉ có mắc nội tiếp. b) Chỉ có mắc song song. c) Hỗn tạp tường minh d) Hỗn tạp không tường minh. e) Mạch đối xứng. g) Mạch tuần hoàn. 5. Chú ý: a) Các điểm nối với nhau bằng cách dây nối(hoặc ampekế) có điện trở không đáng kể được coi là trùng nhau khi vẽ lại mạch điện. b) Vôn kế có điện trở vô cùng lớn có thể " tháo ra" khi tính toán. c) Trong các bài toán nếu không có ghi chú gì đặc biệt, người ta thường coi là: 0; . A V R R ≈ ≈ ∞ 6. Phương pháp chung giải các bài tập phần điện học. a) Bước 1: Tóm tắt, phân tích mach điện và vẽ lại hình vẽ (nếu cần) b) Bước 2: Phân tích bài toán để tìm hướng giải, các công thức vận dụng, biến đổi công thức. c) Bước 3: Căn cứ vào bước hai ta tiến hành trình bày lời giải. d) Bước 4: Tiến hành thử lại kết quả, nhận xét nếu có. B. BÀI TẬP PHẦN ĐIỆN HỌC bài 1: Cho mạch điện như hình vẽ( hình 3) Nếu đặt vào AB một hiệu điện thế 50 V thì thu được hiệu điện thế EF là 30 V 1: Cho mạch điện như hình vẽ: U AB = 132 V không đổi, các điện trở có giá trị bông nhau. Dùng một vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai điểm A; C thì vôn kế chỉ 44V. Nếu dùng vôn kế ấy đo hiệu điện thế giữa hai điểm A; D thì vôn kế chỉ bao nhiêu vôn? 2: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết U AB = 10 V, R 1 = 2 Ω , R a = 0 Ω , R v vô cùng lớn, R MN = 6 Ω . Con chạy đặt ở vị trí nào thì ampe kế chỉ 1A. Lúc này vôn kế chỉ bao nhiêu ? 3:Cho mạch điện như hình vẽ. A B R b là biến trở, U AB = 10 V không đổi, R A = 0, khi K mở, con chạy C ở M, điều chỉnh R b ở vị trí mà công suất R b tiêu thụ trên nó là lớn nhất. MC Khi đó phần biến trở tham gia vào mạch điện là R x . Sau đó đóng K, di chuyển con chạy C thấy ampe kế có số chỉ nhỏ nhất là 0,5A. Xác định R, R x . K 4 : Cho mạch điện như hình vẽ. Đèn Đ 1 là loại 12V - 6W. Đèn Đ 2 là loại 12V - 12W. Công suất tiêu thụ trên đèn Đ 3 là 3W; R 1 = 9 Ω . Biết các đèn cùng sáng bình thường. Xác định hiệu điện thế trên đèn Đ 3 , điện trở R 2 và điện trở tương đương của mạch điện. 5: Trong hộp kín X có sáu dây điện trở như nhau, mỗi dây có điện trở R được mắc thành mạch điện và nối ra ngoài bông 4 đầu dây được đánh số: 1; 2; 3; 4. Biết rông R 12 = R 13 = R 14 = R 23 = R 24 = R 34 = 0,5R. Xác định cấu trúc đơn giản của mạch điện trong hộp. 6: Cho mạch điện như hình vẽ: Biết U MN = 12 V ; R 1 = 18 Ω ; R 2 = 9 Ω R là biến trở có tổng điện trở của đoạn CE và CF là 3.Bỏ qua điện trở của Ampe kế và các dây nối . Xác định vị trí con chạy C của biến trở R 1 E R 2 M R N N Đ 1 Đ 2 Đ 3 R 1 R 2 M A Đ 1 Đ 2 Đ 3 Đ 4 Đ 5 để a)Ampe kế chỉ 1A. b) Cường độ dòng điện chạy qua đoạn CE bóng cường độ dòng điện chạy qua đoạn CF của biến trở R? C 7. Để thắp sáng một bóng đèn Đ (6V – 3W) giữa hai điểm có một hiệu điện thế được duy trì là 10V, người ta mắc một trong hai sơ đồ mạch điện như hình bên ( H.1a; H.1b). Trong đó điện trở của toàn biến trở là R = 10Ω. a. Xác định điện trở của đoạn MC trong mỗi sơ đồ sao cho đèn sáng bình thường. b. Tính hiệu suất của mạch điện trong mỗi trường hợp. Từ đó cho biết sơ đồ nào có lợi hơ H.1a H.8: 9: Cho mạch điện như hình vẽ. U AB = 9V, R 0 = 6Ω. Đèn Đ thuộc loại 6V-6W, R x là biến trở. Bỏ qua điện trở của Ampekế và dây nối. a. Con chạy của biến trở ở vị trị ứng với R x = 2Ω. Tính số chỉ Ampekế. Độ sáng của đèn như thế nào? Tìm công suất tiêu thụ của đèn khi đã. b. Muốn đèn sáng bình thường cần di chuyển con chạy biến trở về phía nào?. Tính R x đó thoả mãn điều kiện đã. c. Khi đèn sáng bình thường. Tính hiệu suất của mạch điện (coi điện năng làm sáng đèn là có ích). 10: Cho mạch điện như hình vẽ, U MN = 5V. Công suất tiêu thụ trên các đèn: P 1 =P 4 =4W, P 2 =P 3 =3W, P 5 =1W. Bỏ qua điện trở của dây nối. Tính điện trở các bóng đèn và cường độ dòng điện qua mỗi đèn. 11: Một bếp điện công suất P =1KW, đun lượng nước cất nhiệt độ ban đầu là 20 0 C. Sau 5 phút thì nhiệt độ nước lên đến 45 0 C. Ngay sau đã bị mất điện trong 3 phút. Vì vậy nhiệt độ nước giảm xuống, khi còn 40 0 C bếp lại tiếp tục đun cho đến khi nước sôi. Xác định: U MC N U MC N Một đoạn mạch gồm 4 đoạn dây đồng chất nối tiếp nhau như hình vẽ. Các đoạn dây đồng có cùng chiều dài nhưng tiết diện lần lượt là 2mm 2 , 4mm 2 , 6mm 2 , 8mm 2 . Đặt hiệu điện thế 100V vào hai đầu đoạn mạch AB. Tính hiệu điện thế hai đầu mỗi đoạn dây. A B 1 2 3 4 M N Đ A B A R 0 R X a. Khối lượng nước cần đun. b. Thời gian cần thiết để khi bắt đầu đun cho tới khi nước sôi. Biết nhiệt lượng nước toả ra môi trường tỷ lệ thuận với thời gian;cho C n 4200J/kg.độ . 12: Cho mạch điện như hình vẽ. U AB = 9V, R 0 = 6Ω. Đèn Đ thuộc loại 6V-6W, R x là biến trở. Bỏ qua điện trở của Ampekế và dây nối. a) Con chạy của biến trở ở vị trí ứng với R x =2Ω. Tính số chỉ Ampekế. Đé sáng của đèn như thế nào? b) Tìm công suất tiêu thụ của đèn khi đã. c) Muốn đèn sáng bình thường cần di chuyển con chạy biến trở vị trí nào? Tính R x đó thoả mãn điều kiện đã. c. Khi đèn sáng bình thường. Tính hiệu suất của mạch điện (coi điện năng làm sáng đèn là có ích). 13:Cho mạch điện như hình vẽ. biến trở có điện trở toàn phần R 0 = 24 Ω , bóng đèn Đ loại 12V-6W, hiệu điện thế U = 30V. Đặt x là giá trị của phần biến trở MC. 1/Gía trị x phải bông bao nhiêu để đèn sáng bình thường. Tìm cường độ dòng điện qua phần biến trở MC. 2/ Từ trường hợp của câu 1, nếu dịch chuyển con chạy C về phía M thì độ sáng của đèn thay đổi như thế nào. 3/ Từ trường hợp của câu 1, nếu dịch chuyển con chạy C về cả 2 phía(hoặc phía M, hoặc phía N) thì cường độ dòng điện qua phần biến trở MC thay đổi như thế nào? Giải thích. 14:Cho mạch điện như hình vẽ . cho biết hiệu điện thế U = 24V các điện trở R 0 = 6 Ω , R 1 = 18 Ω , R x là gía trị tức thời của 1 biến trở đủ lớn, dây nối có điện trở không đáng kể. 1/Tính R x sao cho công suất tiêu hao trên nó bằng 13.5W và tính hiệu suất của mạch điện. Biết rằng tiêu hao năng lượng trên R 1 , R X là có ích, trên R 0 là vô ích. 2/Với gía trị nào của R X thì công suất tiêu thụ trên nó là cực đại? Tính công suất cực đại này. 15:Một ấm điện bông nhôm có khối lượng 0,5kg chứa 2kg nước ở 25 o C .Muốn đun sôi lượng nước đó trong 20 phút thì ấm phải có công suất là bao nhiêu? Biết rằng nhiệt dung riêng của nước là C = 4200J/kg.K. Nhiệt dung riêng của nhôm là C 1 = 880J/kg.K và 30% nhiệt lượng toả ra môi trường xung quanh. Bài 16: Trong cầu chì của một mạch điện, dây chì đường kính d 1 =0.3mm bị nóng chảy và đứt khi có dòng điện I 1 =1,8A đi qua, còn dây chì đường kính d 2 =0.6mm bị nóng chảy và đứt khi có dòng điện I 2 =5 A đi qua. Hỏi dòng điện trong mạch là bao nhiêu sẽ làm đứt cầu chì có hai loại dây chì trên mắc song song? Cho rằng các đoạn dây chì có cùng điện trở suất và chiều dà Bài 17: Mạch điện AB gồm ba điện trở R 1 = 10 Ω mắc nối tiếp với (R 2 = 30 Ω song song với R 3 = 60 Ω ). Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B là U. a) Tính theo U cường độ dòng điện qua mỗi điện trở Đ A B A R 0 R X M N Đ R 0 U C R 0 R 1 C R x b) Tìm U để các điện trở không bị hư ( công suất tiêu thụ của mỗi điện trở không vượt quá 1,2W) Bài 18: Một bóng đèn trên có ghi 6V-3W. Một biến trở có điện trở lớn nhất là RAB=30ohm, C là vị trí con chạy của biến trở, C có thể di chuyển từ A đến B. Đèn và biến trở được mắc vào một nguồn hiệu điện thế U=9V. Gọi điện trở của đoạn AC trên biến trở là x. Tìm các cách mắc đèn và biến trở vào nguồn điện để đèn sáng bình thường. Tìm x trong mỗi cách mắc và hiệu suất của nguồn trong mỗi cách mắc Bài 19: Mạch điện gồm nguồn điện có hiệu điện thế không đổi U, vôn kế có điện trở Rv, Ampe kế có điện trở Ra và điện trở thuần R được mắc lần lượt như sau: 1. (R//Rv)ntRA, Ampe kế chỉ 10mA, vôn kế chỉ 2V 2. (R//RA)ntRv, Ampe kế chỉ 2.5mA a) Lập biểu thức tính chỉ số của vôn kế trong trường hợp 1 theo U, RA, R. b) Tìm giá trị điện trở thuần R Bài 20:Một nguồn điện có hiệu điện thế U không đổi. Một điện trở thuần có giá trị R0 đã biết, một điện trở thuần có giá trị R chưa biết, một ampe kế có điện trở Ra chưa biết. Các dây nối có điện trở không đáng kể. Hãy nêu phương án đo R dựa trên các thiết bị, dụng cụ nêu trên.Chú ý: không được mắc trực tiếp ampe kế vào 2 cực của nguồn điện vì sẽ làm hỏng ampe kế. Bài 21: 2 bóng đèn dây tóc có cùng HĐT định mức U, có công suất định mức lần lượt là P1=18 W và P2=36 W. a) Tìm tỉ số điện trở của 2 bóng đèn R2/R1. b) Mắc 2 đèn nối tiếp nhau vào nguồn HĐT U bằng với HĐT định mức của mỗi đèn. Tính công suất tiêu thụ của mỗi bóng đèn lúc đó. c) Dây tóc của 2 bóng đèn làm bằng 1 chất liệu. Đường kính tiết diện và độ dài của dây tóc đèn I là d1 và l1, của dây tóc đèn II là d2 và l2. Cho rằng khi đèn sáng đúng định mức, công suất nhiệt do đèn tỏa ra môi trường tỉ lệ thuận với diện tích xung quanh của dây tóc đèn. Tìm các tỉ số d2/d1 và l2/l1. Bài 22 : Người ta dẫn điện đến 20 phòng học để thắp sáng 4 bóng đèn loại 220V-60W mỗi phòng bằng dây dẫn bằng đồng có điện trở suất 1,7.10^-8 có chiều dài tổng cộng là 200 m tiết diện 5 mm 2 từ trạm phát điện có hiệu điện thế là 220V a) Công suất hao phí trên đường dây truyền tải . b)Công suất truyền đi của trạm và công suất thực tế trên đèn. c) nếu người ta muốn sử dụng 95% công suất đèn thì tiết diện của dây phải là bao nhiêu ? C. HƯỚNG DẪN GIẢI 1 : Gọi điện trở của vôn kế là R V giá trị mỗi điện trở là r khi mắc vôn kế vào A;C ta có: R AC = Rvr rRv +2 2 và U AC = U. CBCB AC RR R +  U. V rR R V V 44 22 = + thay số và giải được R V = 2r khi mắc vôn kế vào A; D thì R AD = r rR rR V V 3 2 = +  U AD = U DBAD AD RR R + thay số và tính đúng U AD = 24 2: Vị trí D của con chạy và số chỉ vôn kế Vì R a = 0 nên U AC = U AD = U 1 = R 1 I 1 = 2V Gọi điện trở phần MN là x thì: x I x 2 = ; I DN = I 1 + I X = x 2 1+ U DN = ( ) x x −       − 6 2 1 ; U AB = U MD + U DN = 10 = 2, con chạy phải đặt ở vị trí chia MN thành 2 phần MD có giá trị 2 Ω và DN có giá trị 4 Ω , lúc này vôn kế chỉ 8V( đo U DN ) 3: Khi K mở: P Rb = I 2 R x = 2 2 2 2 )( . )( X X X X R R R U R RR U + = + Lập luận được P Rb lớn nhất khi R X =R Khi K mở: cường độ dòng điện trong mạch chính: I = MNX RR U + Vậy I nhỏ nhất khi R NM lớn nhất, có R MN = R RR CNMC . Lập luận tìm ra R MN lớn nhất khi R MC = R CN = 0,5R  R MN = 0,25R. dựa vào giá trị nhỏ nhất của cường độ dòng điên, tìm được R = 16 Ω  R X = 16 Ω 4: Vì các đèn sáng bình thường nên I Đ1 = 0,5A; I Đ2 = 1A Vậy chiều dòng điện từ N tới M  I Đ3 = I Đ1 - I Đ2 = 0,5A. Tính được R Đ3 = 12 Ω . Tính được U NM = 6V; U AN = U AM - U NM = 6V. U AB = U AM + U MB = 24V;  U NB = U AB - U AN = 18V Có I R1 = )( 3 2 1 A R U AN = từ đó tính được I R2 = A 6 1 và R 2 = 108 Ω , cường độ dòng điện trong mạch chính I = I Đ1 + I R1 = A 6 5 Tính được R Đ = 28,8 Ω 5: - Lập luận được mạch điện có tính đối xứng - Vẽ được mạch điện đơn giản nhất là hình tứ diện đều 6: a) Đặt R CE = x ( 0< x < 36); R CF = 36 – x Mạch tương đương: R 1 E R 2 U M ≡ C N ≡ F x R - x Ta có: 2 1 2 1 18 18 I x R x I Ix Ix R + + = ⇒ = Hiệu điện thế giữa hai đầu mạch là: U = U ME + U EN = I x .x +I 2 .R 2 = ( 1,5x + 9 ).I x => I x = 12 8 1,5 9 6x x = + + Cường độ dòng điện qua đoạn CF : I R-x = 12 36 x− Theo giả thiết về cường độ dòng điện qua ampe kế A: I A = I x + I R – x => 8 12 1 6 36x x + = + − 288 – 8x + 12x + 72 = 36x + 216 – x 2 – 6x x 2 – 26x + 144 = 0 => x 1 = 8; x 2 = 1 Như vậy có 2 vị trí của con chạy C ứng với tỉ số điện trở 8 2 28 7 CE CF R R = = và bông 1 để ampe kế chỉ 1A b) Dòng qua các đoạn mạch CE và CF có độ lớn như nhau: I x = I R – x 12 12 1,5 9 36x x = + − => 1,5x + 9 = 36 – x Vậy : x = 10,8 Ω 7 H.1a H.1b a. Điện trở đoạn MC của biến trở. Theo bài ra ta có: U đ = 6V I đ = P đ /U đ = 3/6 = 0,5 (A) Gọi điện trở R MC = x Trong sơ đồ H.1a. Ta có x = 10 6 8( ) 0,5 d U U− − = = Ω I Trong sơ đồ H.1b. điện trở của đoạn NC là: R NC = 10 – x Cường độ dòng điện qua đoạn NC: U MC N U MC N 6 10 d NC NC U I R x = = − Cường độ mạch chính I =I MC = I đ + I NC = 1 6 22 2 10 20 2 x x x − + = − − (1) Hiệu điện thế U MC = U – U đ = 10 – 6 = 4 (V) Điện trở MC là: x = 2 4(20 2 ) 30 80 0 22 MC MC U x x x I x − = => − + = − => x = 3 và x ≈ 27 (loại) Vậy điện trở đoạn MC bông 3Ω b. Hiệu suất của mạch điện Trong sơ đồ hình H.1a 1 6 .100% .100% 60% 10 d d tm P U H P U = = = = Trong sơ đồ H.1b 2 . d d tm P P H P I U = = Với x = 3 thay vào (1) ta có I ≈ 1,36 (A) => 2 3 .100% 22% . 1,36.10 d d tm P P H P I U = = = ≈ Ta thấy H 2 < H 1 , nghĩa là hiệu suất thắp sáng ở sơ đồ H.1a cao hơn. 8:- Gọi điện trở các đoạn giây có tiết diện S 1 , S 2 , S 3 , S 4 tương ứng là: R 1 , R 2 , R 3 , R 4 Ta có: R 1 = .8 4 4 4 4 4 2 1 R S R R S = = .8 4 4 4 2 2 4 4 2 R S R R R S = = = .8 4 4 4 4 3 4 6 3 3 R S R R R S = = = Điện trở của đoạn mạch AB là: R tđ = R 1 + R 2 + R 3 + R 4 = 4R 4 + 2R 4 + 4/3R 4 + R 4 R tđ = 25R 4 /3 Cường độ dòng điện qua mạch chính: 100.3 12 25. 4 4 U I R R R td = = = Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây thứ nhất: U 1 = I.R 1 = (12/R 4 ).4R 4 = 48V Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây thứ hai: U 2 = I.R 2 = (12/R 4 ).2R 4 = 24V Hiệu điện thế giữa hai đầu dây thứ ba: U 3 = I.R 3 = (12/R 4 ).(4R 4 /3 )= 16V Hiệu điện thế giữa hai đầu dây thứ tư: U 4 = I.R 4 = (12/R 4 ).R 4 = 12V 14: a)R tương dương của R 1 và R x : R 1x = x x RR RR + 1 1 . = x x R R +18 .18 R toàn mạch : R = R 0 + R 1x = 6 + x x R R +18 .18 = x x R R + + 18 )5,4(24 I qua mạch chính : I = U/R = x x R R + + 5,4 18 Ta có : I x R x = I R 1x ⇒ I x = I x x R R 1 = x R+5,4 .18 P hao phí trên R x : P x = I 2 x R x = 2 5,4 18         + x R R x Mà theo bài ra P x = 13,5 W Ta có pt bậc 2 R 2 x - 15 R x + 20,25 = 0 Giải pt bậc 2 ta được 2 nghiệm R x = 13,5 Ω và R x = 1,5 Ω Hiệu suất của mạch điện H = R R RI RI P P xx t i 1 2 1 2 == + Với R x = 13,5 Ω ta có H = )5,4(24 .18 x x R R + = 56,25% + Với R x = 1,5 Ω ta có H = )5,4(24 .18 x x R R + = 18,75% b) P tiêu thụ trên R x : P x = I 2 x R x = 2 5,4 18         + x R R x = 9 25,20 324 ++ x x R R Để P x cực đại thì mẫu số phải cực tiểu, nhưng tích của 2 số không âm: R x . x R 25,20 = 20,25 (hàng số) → tổng của chúng sẽ cực tiểu khi R x = x R 25,20 → R x = 4,5 Ω Lúc đó giá trị cực đại của công suất : P xmax = 95,45,4 324 ++ = 18W 15:*Nhiệt lượng cần để tăng nhiệt độ của ấm nhôm từ 25 o C tới 100 o C là: Q 1 = m 1 c 1 ( t 2 – t 1 ) = 0,5.880.(100 – 25 ) = 33000 ( J ) (0,5đ) *Nhiệt lượng cần để tăng nhiệt độ của nước từ 25 o C tới 100 o C là: Q 2 = mc ( t 2 – t 1 ) = 2.4200.( 100 – 25 ) = 630000 ( J ) *Nhiệt lượng tổng cộng cần thiết: Q = Q 1 + Q 2 = 663000 ( J ) *Mặt khác nhiệt lượng có ích để đun nước do ấm điện cung cấp trong thời gian 20 phút ( 1200 giây ) là: Q = H.P.t ( 2 ) ( Trong đó H = 100% - 30% = 70% ; P là công suất của ấm ; t = 20 phút = 1200 giây ) *Từ ( 1 ) và ( 2 ) : P = W) Q 663000 . 100 789,3( H.t 70.1200 = = CHỦ ĐỀ II: CÁC BÀI TẬP VỀ NHIỆT HỌC I/ LÍ THUYẾT CƠ BẢN. 1. Công thức tính nhiệt lượng thu vào hoặc toả ra của một vật: (1)Q mc t= ∆ (2) . (3) . (4) Q c m t Q m c t Q t mc ⇒ = ∆ ⇒ = ∆ ⇒ ∆ = Trong đó Q: Nhiệt lượng(J) m: Khối lượng(kg) c: Nhiệt dung riêng(kg/J.K) ∆ t : Độ tăng nhệt độ - Lưu ý công thức tính khối lượng: m = V.D 2. Công thức tính nhiệt lượng vật toả ra hay thu vào khi nóng chảy hay đông đặc. (1)Q m λ = (2) . (3) Q m Q m λ λ ⇒ = ⇒ = Trong đó Q: Nhiệt lượng(J) m: Khối lượng(kg) λ : Nhiệt hoá hơi J/kg) Bảng nhiệt h 3. Công thức tính nhiệt lượng do nhiêu liệu khi bị đốt cháy toả ra: (1)Q qm= (2) . (3) Q q m Q m q ⇒ = ⇒ = Trong đó Q: Nhiệt lượng(J) m: Khối lượng(kg) q: Năng suất toả nhiệt (J/kg) - Lưu ý hiệu suất .100% toa thu Q H Q = : [...]... đẩy Ac -si - met, nên p = FA = 2, 048( N ) Từ đó ta có khối lượng riêng của vật là: D= b) Tóm tắt m P 2, 048 = = = 400( kg / m3 ) −4 V 10V 10.5,12.10 Phân tích lời giải Sơ đồ biểu diễn lực Hình lập phương có cạnh a h = 2,4cm D0 = 1000kg/m3 D1 = 800kg/m3 T=? a) D = m V 8cm - 2,4cm ⇑ m= p 10 ⇑ p = FA = 10.V1.D p F T Ta có khi vật cân bằng: T = FA − P = 10 D0 V2 − 10.V D = 10.0.082.(0, 08 − 0, 024)1000... biết SC= 2OC và góc COI là a Vẽ hình và tính (theo a) góc CSI Bài 3 : Tiêu cự của vật kính một máy ảnh là 5 cm , tiết diện của phim là 24x36 mm Tính khoảng cách tối thiểu của người chụp nếu người đó dùng máy ảnh đó đẻ lấy toàn bộ ảnh của một tượng đài cao 5,5 m và rộng 3,6m Bài 4: Một thấu kính hội tụ L1 có tiêu cự là 20 cm Vật sáng AB đặt trước thấu kính hội tụ L1, AB vuông góc với trục chính, A nằm... phương có cạnh a = 8cm được thả vào nước Người ta thấy phần gỗ nổi trên mặt nước là một đoạn h = 4,8cm 1/ Tìm khối lượng riêngg của gỗ biết khối lượng riêng của nước là D0 = 1000kg/m3 2) Nối khối gỗ vào vật nặng có khối lượng riêng 800kg/m3bằng một sợi dây mảnh qua tâm của mặt dưới khối gỗ sao cho phần gỗ nổi còn lại trên mặt nước còn lại là 2,4 cm Tính lực căng của dây 1 Tóm tăt và phân tích lời giải... tắt bài toán,chuyển đổi đơn vị( nếu có) 2/ Phân tích tìm lời giải 3/ Trình bài lời giải 4/ Kiểm tra kết quả và kết luận III.CÁC DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN 1 Dạng bài tính nhiệt lượng toả ra hay thu vào của một vật dạng đơn giản: Bài 1: Tính nhiệt lượng cần thiết để đun sôi 2l nước ở 200C, nhiêt dung riêng của nước c = 4200J/ kg.K, khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3? 1 Tóm tăt và phân tích lời giải Tóm tắt... 2l nước ở 200 C là: m = V D = 2.1 = 2(kg ) Nhiệt lượng cần thiết để đun nước từ 200 C đến khi sôi(1000C) Q= m.c ∆ t= 2.4200.(100 - 20) = Đáp số: 3 Dạng bài tính nhiệt lượng toả ra hay thu vào của một vật Bài 1: Tính nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy hoàn toàn 2l dầu hoả, biết năng suất toả nhiệt của dầu hoả là 44.106J/ kg và khối lượng riêng của dầu hoả là 800 kg/ m3? 4 Dạng bài tổng hợp Bài 1: Một... hội tụ L1, AB vuông góc với trục chính, A nằm trên trục chính và cách thấu kính 1 đoạn a ảnh của AB qua thấu kính là ảnh ảo A'B' ở cách thấu kính 1 đoạn b Một thấu kính khác là thấu kính phân kì L2, khi vật AB đặt trước L2 đoạn b thì ảnh của AB qua thấu kính L2 là ảnh ảo A"B" ở cách thấu kính đoạn a a) Vẽ ảnh tạo bởi thấu kính trong 2 trường hợp trên b) Tìm tiêu cự của thấu kính phân kì L2 Bài 5: Hai . 100 789,3( H.t 70.1200 = = CHỦ ĐỀ II: CÁC BÀI TẬP VỀ NHIỆT HỌC I/ LÍ THUYẾT CƠ BẢN. 1. Công thức tính nhiệt lượng thu vào hoặc toả ra của một vật: (1)Q mc t= ∆ (2) . (3) . (4) Q c m t Q m c t Q t mc ⇒. CHỦ ĐỀ ĐỊNH LUẬT ÔM PHẦN DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT. 1. Định luật ôm: ; U U I R U IR R I = ⇒ = = 2. Định luật Ôm với các loại đoạn mạch. Đoạn. ∆ t : Độ tăng nhệt độ - Lưu ý công thức tính khối lượng: m = V.D 2. Công thức tính nhiệt lượng vật toả ra hay thu vào khi nóng chảy hay đông đặc. (1)Q m λ = (2) . (3) Q m Q m λ λ ⇒ = ⇒ = Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Bồi dưỡng HSG vật lí THCS, Bồi dưỡng HSG vật lí THCS, Bồi dưỡng HSG vật lí THCS