0

SỰ PHÁT TRIỂN lý LUẬN CHỦ NGHĨA xã hội KHOA học gắn LIỀN với PHONG TRÀO CỘNG sản và CÔNG NHÂN QUỐC tế

41 957 7
  • SỰ PHÁT TRIỂN lý LUẬN CHỦ NGHĨA xã hội KHOA học gắn LIỀN với PHONG TRÀO CỘNG sản và CÔNG NHÂN QUỐC tế

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/11/2014, 14:39

Trước khi chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời đã có những trào lưu, những tư tưởng xã hội chủ nghĩa không tưởng. Vào giữa thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản có những bước phát triển đồng thời bộc lộ những mâu thuẫn ngày càng rõ rệt và cũng xuất hiện những tiền đề cho cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở hiện thực ấy, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác đã có đủ những căn cứ khoa học và căn cứ thực tiễn để sáng lập ra chủ nghĩa xã hội khoa học. Từ đó chủ nghĩa xã hội khoa học ngày càng gắn bó chặt chẽ với thực tiễn sản xuất và phong trào công nhân, vừa phản ánh, vừa soi sáng con đường giai cấp công nhân tiến lên hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình.Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học một nấc thang cao hơn trong lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa nhân loại qua các giai đoạn của nó gắn liền với sự phát triển của hiện thực xã hội và thực tiễn cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp công nhân quốc tế. Toàn bộ lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học cũng như mỗi nguyên lý của nó, trải qua chiều dài lịch sử, ngày càng được bổ sung, phát triển và hoàn thiện hơn. bằng tư duy khoa học sáng tạo trên nền tảng thế giới quan và phương pháp luận duy vật biện chứng; qua thực tiễn đấu tranh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; trước những đổi mới của cuộc sống và thời đại, lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học ngày càng thể hiện tính đúng đắn và sức sống của mình, thực sự trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của giai cấp công nhân quốc tế, SỰ PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC GẮN LIỀN VỚI PHONG TRÀO CỘNG SẢN VÀ CÔNG NHÂN QUỐC TẾ MỞ ĐẦU Trước khi chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời đã có những trào lưu, những tư tưởng xã hội chủ nghĩa không tưởng. Vào giữa thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản có những bước phát triển đồng thời bộc lộ những mâu thuẫn ngày càng rõ rệt và cũng xuất hiện những tiền đề cho cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở hiện thực ấy, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác đã có đủ những căn cứ khoa học và căn cứ thực tiễn để sáng lập ra chủ nghĩa xã hội khoa học. Từ đó chủ nghĩa xã hội khoa học ngày càng gắn bó chặt chẽ với thực tiễn sản xuất và phong trào công nhân, vừa phản ánh, vừa soi sáng con đường giai cấp công nhân tiến lên hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học một nấc thang cao hơn trong lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa nhân loại qua các giai đoạn của nó gắn liền với sự phát triển của hiện thực xã hội và thực tiễn cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp công nhân quốc tế. Toàn bộ lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học cũng như mỗi nguyên lý của nó, trải qua chiều dài lịch sử, ngày càng được bổ sung, phát triển và hoàn thiện hơn. bằng tư duy khoa học sáng tạo trên nền tảng thế giới quan và phương pháp luận duy vật biện chứng; qua thực tiễn đấu tranh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; trước những đổi mới của cuộc sống và thời đại, lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học ngày càng thể hiện tính đúng đắn và sức sống của mình, thực sự trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của giai cấp công nhân quốc tế, các Đảng công sản và nhà nước xã hội chủ nghĩa và 1 cộng sản chủ nghĩa, nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng loài người. Trong mỗi nước khác nhau và mỗi giai đoạn khác nhau của thời kỳ quá độ từ chế độ tư bản chủ nghĩa (hoặc trước tư bản chủ nghĩa) lên chế độ xã hội chủ nghĩa đích thực và hoàn chỉnh, nói chung, nội dung các phạm trù và nguyên lý về cơ bản là không thay đổi, nhưng do điều kiện lịch sử có những thay đổi, nên thường có những vấn đề cụ thể, những mối liên hệ mới nảy sinh thêm cần được khảo sát, nghiên cứu, tổng kết và phát triển về lý luận. Do vậy, việc thường xuyên quan tâm xuất phát từ thực tế khách quan để vận dụng lý luận của khao học cách mạng là một yêu cầu quan trọng nhằm giữ gìn và phát huy sức sống của chủ nghĩa Mác – Lênin, cũng là sự thể hiện sự sinh động của quy luật phát triển khoa học, phát triển xã hội theo hướng tiến bộ, văn minh. Là một bộ phận của hình thái ý thức xã hội; sự ra đời, phát triển của lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học chịu sự quy định của quy luật mối quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội, trong đó thể hiện sâu sắc tính quy luật sự phát triển lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học gắn liền với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. 2 NỘI DUNG 1. Cơ sở khách quan của tính quy luật sự phát triển của lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học gắn liền với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Cơ sở của tính quy luật xuất phát từ nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa Mác – Lênin. Chủ nghĩa Mác – Lê nin khẳng định: lý luận và thực tiễn trên thực tế là một thể thống nhất giữa hai mặt cơ bản trong quá trình hoạt động cải tạo thế giới của con người. Lý luận và thực tiễn trong một quá trình vừa tác động, ràng buộc, ảnh hưởng lẫn nhau, vừa đấu tranh với nhau dẫn tới sự vận động, biến đổi và chuyển hoá. Trong mối quan hệ đó , thực tiễn luôn luôn là tính thứ nhất, giữ vai trò quyết định lý luận, còn lý luận là tính thứ hai, tác động tích cực trở lại thực tiễn. - Lý luận chỉ trở thành khoa học khi xuất phát từ thực tiễn, được thực tiễn kiểm nghiệm. Điều này được V. I. Lênin khẳng định: "Thực tiễn cao hơn nhận thức (lý luận), không những của tính phổ biến, mà cả của tính hiện thực trực tiếp" 1 . Vai trò thực tiễn với nhận thức, đối với lý luận trước hết được thể hiện: thực tiễn là cơ sở, mục đích là động lực chủ yếu, trực tiếp của nhận thức, trong đó có lý luận và thực tiễn là tiêu chuẩn kiểm tra chan lý Để đáp ứng nhu cầu của mình, con người phải cải tạo thế giới bằng hoạt động thực tiễn, trong quá trình đó, con người cũng biến đổi luôn cả bản thân mình, phát triển năng lực, trí tuệ. Con người ngày càng đi sâu vào nhận thức thế giới, khám phá những bí mật của thế giới, càng làm phong phú và sâu sắc hơn tri thức của mình. Theo đó, thông qua thực tiễn đã xuất hiện nhu cầu, nhiệm vụ, phương hướng của nhận thức; xuất hiện nhu cầu tổng kết kinh nghiệm, khái quát lý luận của con người và thúc đẩy sự ra đời, phát triển của các ngành khoa học. Thực tiễn có khả năng tạo ra công cụ, phương tiện phục vụ cho quá trình nhận thức mà hoạt động tinh thần không thể có khả năng trực tiếp về vấn đề đó. Những công cụ, phương tiện hiện đại giúp con người nhận 3 thức ngày càng nhanh, xa và hiệu quả, dù trong những điều kiện khó khăn phức tạp hơn. Thông qua động thực tiễn con người tác động vào thế giới, buộc thế giới phải bộc lộ những thuộc tính, những quy luật để con người có điều kiện, khả năng nhận thức ngày càng sâu sắc hơn. V. I. Lênin đã chỉ ra rằng: Thế giới bí ẩn sẽ hoàn toàn bí ẩn với con người nếu không có sự tác động của con người vào đó. Sự tác động của con người vào thế giới khách quan diễn ra một quá trình từ việc thu thập những tài liệu cảm tính, những kinh nghiệm, sau đó tiến hành so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hoá, trừu tượng hoá… để phát triển thành lý luận và từ lý luận lại trở về chỉ đạo thực tiễn. Không có thực tiễn thì không có nhận thức, không có lý luận. Mọi tri thức dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với người này hay người kia, thế hệ này hay thế hệ khác, dù ở giai đoạn cảm tính hay lý tính, xét đến cùng, đều bắt nguồn từ thực tiễn. Lý luận trở thành khoa học, trở thành chân lý không những nó phải xuất phát từ thực tiễn mà còn phải được thực tiễn kiểm nghiệm đúng. C. Mác viết: “Vấn đề tìm hiểu xem tư duy của con người có thể đi tới chân lý khách quan hay không, hoàn toàn không phải là vấn đề nhận thức mà là vấn đề thực tiễn. Chính trong thực tiễn mà con người phải chứng minh chân lý” 2 . Từ vai trò to lớn của thực tiễn đối với nhận thức, lý luận, đòi hỏi chủ thể hoạt động phải luôn quán triệt đúng đắn quan điểm thực tiễn. Trong nhận thức, phải xuất phát từ thực tiễn, dựa trên cơ sở thực tiễn, đi sâu, đi sát thực tiễn, coi trọng việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận. Nếu xa rời thực tiễn sẽ dẫn tới các sai lầm của bệnh chủ quan, giáo điều, quan liêu và chủ nghĩa xét lại. - Hoạt động thực tiễn chỉ đạt được mục đích khi được lý luận soi đường. Cùng với việc coi trọng vai trò của thực tiễn đối với lý luận thì vai trò của lý luận đối với thực tiễn không hề bị hạ thấp mà còn thể hiện rõ hơn tính tích cực, chủ động, sáng tạo của nó. Hay nói cách khác, bản thân lý luận, khoa học không có mục đích tự thân. Lý luận, khoa học ra đời chính vì và chủ yếu vì chúng cần thiết cho hoạt động thực tiễn của con người. Thực tiễn là mục đích của nhận thức, lý luận. Nhận thức lý luận sau khi ra đời quay về phục vụ thực 4 tiễn, hướng dẫn, chỉ đạo thực tiễn. Lý luận, khoa học chỉ có ý nghĩa thực sự khi chúng được vận dụng vào thực tiễn, cải tạo thực tiễn, phục vụ cho mục tiêu phát triển. Lý luận tác động trở lại thực tiễn, góp phần làm biến đổi thực tiễn thông qua hoạt động của con người. Lý luận giúp cho chủ thể hoạt động thực tiễn có những quan niệm khoa học về thế giới. Lý luận có thể dự kiến được sự vận động, phát triển của sự vật, chỉ ra những phương hướng mới cho sự phát triển của thực tiễn, là “kim chỉ nam” soi đường, dẫn dắt, chỉ đạo cho hành động. V. I. Lênin viết: Không có lý luận cách mạng thì cũng không có phong trào cách mạng, chỉ có đảng nào có lý luận tiên phong hướng dẫn thì đảng đó mới làm tròn vai trò chiến sĩ tiên phong. Nhờ có lý luận khoa học mà hoạt động của con người trở lên chủ động, tự giác, hạn chế tình trạng mò mẫm, tự phát. Như vậy, lý luận một khi đã thâm nhập vào quần chúng thì biến thành sức mạnh vật chất to lớn. Lý luận giúp cho chủ thể nhận thức hệ thống nguyên tắc, phương pháp trong hoạt động nhận thức và thực tiễn; giúp chủ thể hoạt động thực tiễn những mục tiêu cần đạt được trong tình hình cụ thể. Nhờ có lý luận cách mạng mà chủ thể hoạt động thực tiễn có cơ sở hình thành, phát triển nhân cách và nâng cao chất lượng hoạt động thực tiễn. Như vậy, lý luận có vai trò hết sức to lớn đối với hoạt động thực tiễn. Tuy nhiên, cùng với nhận thức được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của lý luận thì chủ thể hoạt động không nên cường điệu vai trò của lý luận, coi thường thực tiễn, tách lý luận khỏi thực tiễn. Theo đó, ngay từ khi mới ra đời, chủ nghĩa Mác đã mang trong mình bản chất cách mạng, khoa học gắn bó chặt chẽ với phong trào công nhân, là hệ tư tưởng của giai cấp công nhân. Chủ nghĩa Mác ra đời đã được giai cấp vô sản tiếp nhận như một công cụ định hướng cho hành động, như vũ khí lý luận trong cuộc đấu tranh tự giải phóng mình và giải phóng toàn thể nhân loại. Công cụ định hướng này, vũ khí lý luận này đã tạo nên bước chuyển biến về chất của phong trào công nhân từ trình độ tự phát lên trình độ tự giác. C.Mác và Ph.Ănghen nhận định: giống như chủ nghĩa duy vật biện chứng thấy giai 5 cấp vô sản là vũ khí vật chất của mình, giai cấp vô sản cũng thấy chủ nghĩa duy vật biện chứng là vũ khí tinh thần của mình nên ngay từ đầu, cái khuynh hướng mới, coi lịch sử phát triển của lao động là chìa khóa để hiểu toàn bộ lịch sử của xã hội, đã chủ yếu hướng về giai cấp vô sản và đã được giai cấp vô sản giành cho một sự hưởng ứng mà nó không tìm thấy và không mong chờ có được ở một nơi nào khác. Lý luận Mác là hệ thống nguyên lý cơ bản về sự chuyển biến tất yếu của xã hội loài người từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản thông qua thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Việc vận dụng các nguyên lý của chủ nghĩa Mác vào thực tiễn đòi hỏi phải bám sát thực tiễn phong trào giai cấp công nhân để kịp thời điều chỉnh, bổ sung những khiếm khuyết của lý luận hoặc có thể thay đổi lý luận cho phù hợp với thực tiễn, thông qua tổng kết phong trào công nhân để phát triển lý luận, làm cho lý luận Mác xít luôn có sức sống mới đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn. Lênin chỉ rõ: “Chúng ta không hề coi lý luận của Mác như là một cái gì đã xong xuôi hẳn và bất khả xâm phạm; trái lại, chúng ta tin rằng lý luận đó chỉ đặt nền móng cho môn khoa học mà những người xã hội chủ nghĩa cần phải phát triển hơn nữa về mọi mặt, nếu họ không muốn trở thành lạc hậu đối với cuộc sống” 3 . 2. Thực tiễn phong trào công nhân đặt ra nhu cầu khách quan cho sự phát triển lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học; là hiện thực sinh động để kiểm nghiệm lý luận, tổng kết, bổ sung, phát triển lý luận 2.1 Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học, đòi hỏi khách quan của phong trào công nhân những năm 30 - 40 của thế kỷ XIX. Vào những năm 40 của thế kỷ XIX, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã phát triển mạnh mẽ gắn liền với sự ra đời và lớn mạnh của nền công nghiệp lớn. Cùng với sự lớn mạnh của giai cấp tư sản, giai cấp công nhân có sự gia tăng nhanh chúng về số lượng và sự chuyển đổi về cơ cấu. Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân chống lại sự thống trị áp bức của giai cấp tư sản, biểu hiện về mặt xã hội của mâu thuẫn ngày càng quyết liệt giữa lực lượng sản xuất có tính chất xã hội ngày càng cao với quan hệ sản xuất dựa trên chế 6 độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất. Nhiều cuộc khởi nghĩa, nhiều phong trào đấu tranh đó bắt đầu có tổ chức và trên quy mô rộng khắp (tiêu biểu là ba cuộc đấu tranh độc lập đầu tiên: cuộc khởi nghĩa của công nhân dệt thành phố Liông Pháp 1831-1834; phong trào hiến chương ở Anh 1835-1848; cuộ khởi nghĩa của công nhân dệt Xilêdi Đức 1844). Song, tất cả những cuộc khởi nghĩa và phong trào lúc đó đều thất bại và bị giai cấp tư sản đàn áp dã man, dìm trong biển máu. Bởi vì lúc đó phong trào công nhân chưa có đường lối chính trị đúng đắn, phương pháp cách mạng khoa học; không có tổ chức chặt chẽ, đặc biệt là chưa có một chính đảng thống nhất lãnh đạo mà phong trào còn bị chi phối bởi những trào lưu tư tưởng biệt phái, tiểu tư sản. Điều kiện kinh tế, xã hội ấy đòi hỏi phải có lý luận tiên phong dẫn đường, điều mà chủ nghĩa xã hội không tưởng một vài thập kỷ đó không thể đảm đương; không chỉ đặt ra yêu cầu đối với các nhà tư tưởng của giai cấp công nhân mà còn là mảnh đất hiện thực cho sự sinh thành ra lý luận mới, tiến bộ soi sáng sự vận động đi lên của lịch sử. Vượt lên trên tất cả các học giả đương thời, C.Mác và Ph.Ănghen đã nắm bắt được yêu cầu lịch sử, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân, tích cực hoạt động lý luận, thực tiễn trong phong trào công nhân; kế thừa tinh hoa văn hóa nhân loại, tiếp thu có phê phán nền triết học cổ điển Đức (tiêu biểu là Hêghen và Phoiơbắc), kinh tế chính trị cổ điển Anh (tiêu biểu là Ađam Xmít và Đavít Ricácđô), các học thuyết chủ nghĩa xã hội không tưởng-phê phán Pháp (tiêu biểu là Hăngriđơ Xanh Ximông, Sáclơ Phuriê và Rôbơc Ôoen), hình thành nên chủ nghĩa xã hội khoa học trong “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” vào tháng 2-1848. Những nguyên tắc cơ bản mà tuyên ngôn chỉ ra cho giai cấp vô sản là: Thứ nhất, trong xã hội hiện đại, chỉ có giai cấp vô sản là giai cấp cách mạng nhất có sứ mệnh lịch sử thủ tiêu chủ nghĩa tư bản xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Sứ mệnh đó là do địa vị kinh tế-xã hội của giai cấp vô sản quy định. Thứ hai, sự nghiệp giải phóng giai cấp công nhân phải do chính giai cấp công nhân đảm nhiệm dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản của giai cấp công nhân. 7 Thứ ba, để thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình giai cấp vô sản phải tiến hành đấu tranh cách mạng, dùng bạo lực lật đổ ách thống trị của giai cấp tư sản, tổ chức giai cấp mình thành giai cấp thống trị, từng bước xóa bỏ chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu. Thứ tư, trong cuộc đấu tranh để tự giải phóng giai cấp công nhân phải tổ chức ra được chính Đảng độc lập của mình đối lập với tất cả các chính Đảng của giai cấp hữu sản. Thứ năm, cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống giai cấp tư sản diễn ra trước hết trên từng địa bàn dân tộc, giai cấp vô sản mỗi nước trước hết phải giành lấy chính quyền, phải tự vươn lên thành giai cấp dân tộc. Thứ sáu, nguyên tắc sách lược chung của Đảng cộng sản là phải ủng hộ mọi phong trào cách mạng chống chế độ đương thời và tìm cách tập trung tất cả các lực lượng dân chủ. Trong đó những người cộng sản phải giữ vững tính độc lập của giai cấp mình, phải tiến hành cách mạng không ngừng. Thứ bảy, để thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của mình, giai cấp công nhân phải thực hiện khẩu hiệu “Vô sản tất cả các nước liên hiệp lại!”. “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản” ra đời thể hiện sự chín muồi của chủ nghĩa Mác nói chung và đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học nói riêng. Nó đã trả lời cho câu đố của lịch sử là: Làm gì?, làm như thế nào? để giải phóng quần chúng lao động khỏi sự thống trị của các giai cấp bóc lột. 2.2 Thực tiễn cách mạng 1848 – 1849, đòi hỏi khách quan sự tổng kết và phát triển lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học. Trước cách mạng 1848 – 1849, C.Mác và Ph.Ănghen kết luận rằng: cách mạng là không thể tránh khỏi. Hai ông đã vạch ra sự phát triển của những tiền đề khách quan và chủ quan của cách mạng và chứng minh sự cần thiết phải giải quyết bằng cách mạng những mâu thuẫn khách quan của xã hội. Những tiền đề khách quan để cách mạng nổ ra và phát triển thắng lợi ở các nước tiên tiến như ở Anh, Pháp, Đức đã chín muồi. Nhưng tại sao cách mạng mở đầu thắng lợi ở một số nước vào năm 1848 – 1849 cuối cùng lại thất bại. Chỉ có vận dụng quan niệm duy vật lịch sử - quan niệm Mácxít vào phân tích thời kỳ 8 cách mạng đã qua, đồng thời phát triển hơn nữa lý luận đó thì mới có thể giải đáp được những vấn đề thực tế mà lịch sử đặt ra. Qua tổng kết cách mạng 1848 -1849 C.Mác – Ph.Ănghen đã phát triển những nội dung cơ bản về chủ nghĩa xã hội khoa học sau: * Tư tưởng cơ bản về chuyên chính vô sản, tư tưởng đập tan nhà nước tư sản. Sau cách mạng 1848-1849 thông qua tổng kết cuộc đấu tranh giai cấp ở Pháp, đặc biệt diễn biến cuộc cách mạng dân chủ tư sản tháng hai và cách mạng tháng 6 năm 1848, C. Mác đã khẳng định: việc giai cấp vô sản trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù của mình nhất thiết phải thành lập nền chuyên chính cách mạng. C.Mác gọi đó là “nền chuyên chính của giai cấp công nhân”, “chuyên chính của những người bạn đồng minh của giai cấp nông dân”, hay đó là “chuyên chính của giai cấp vô sản”. Trong tác phẩm “Đấu tranh giai cấp ở Pháp”, C.Mác gắn tư tưởng chuyên chính vô sản với khái niệm cách mạng không ngừng, cách mạng vô sản. Ông chỉ rõ: “chủ nghĩa xã hội nay là lời tuyên bố cách mạng không ngừng, là chuyên chính của giai cấp vô sản, coi đó là quá độ tất yếu đi đến xoá bỏ tất cả các quan hệ sản xuất…” 4 . Rõ ràng, C. Mác đã chỉ ra rằng, để thực hiện thắng lợi mục tiêu chủ nghĩa xã hội, giai cấp vô sản phải tiến hành cuộc cách mạng không ngừng và kết quả, đồng thời cũng là bước tiếp theo của nó là phải thiết lập được nền chuyên chính vô sản, dùng nền chuyên chính này để xoá bỏ quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa- cái cơ sở kinh tế để sinh ra chế độ áp bức, bóc lột tư bản chủ nghĩa. Như vậy là tư tưởng chuyên chính vô sản được phát triển mở rộng thêm, Nhưng đến giai đoạn này, C.Mác- Ph. Ăngghen mới nêu ra sự cần thiết và tất yếu phải giành được chính quyền trong quá trình đấu tranh của giai cấp vô sản, còn thái độ của giai cấp vô sản đối với bộ máy của giai cấp tư sản như thế nào thì giai hai ông chưa đề cập đến. Vấn đề này được các ông đề cập đến trong tác phẩm “ngày 18 tháng sương mù của Lui-Bônapactơ” C.Mác viết năm 1851. Đó là thái độ dứt khoát là phải đập tan bộ máy nhà nước áp bức đó. C.Mác viết: “Tất cả các cuộc cách mạng đều hoàn bị bộ máy nhà nước đó chứ không phải đập tan nó, các chính Đảng nối gót đấu tranh giành chính 9 quyền đều coi việc đoạt lấy toà lâu đài nhà nước đồ sộ ấy là chiến lợi phẩm chủ yếu của thắng lợi của mình” 5 . Có thể nói, tư tưởng về chuyên chính vô sản của C.Mác- Ph. Ăngghen đã tiến thêm một bước làm rõ, giai cấp vô sản không chỉ giành lấy chính quyền nhà nước mà nó phải phá huỷ, đập tan bộ máy nhà nước đó. Tư tưởng về chuyên chính vô sản được cụ thể hơn trong thư gửi cho một người bạn trong “Đồng minh những người cộng sản” ở Mỹ, ngày 05/03/1852 là Vâyđơmâye. Trong đó C.Mác khảng định: đấu tranh giai cấp tất yếu dẫn đến chuyên chính vô sản và bản thân sự chuyên chính này chỉ là bước quá độ để tiến tới xoá bỏ giai cấp, đi tới một xã hội không còn giai cấp. Đến đây, chúng ta thấy thuật ngữ “chuyên chính vô sản” lần đầu tiên được xuất hiện và một lần nữa, C.Mác khẳng định: về phần tôi, tôi không hề có công phát hiện sự tồn tại của các giai cấp trong xã hội hiện đại và sự đấu tranh của những giai cấp đó. Trước tôi từ lâu các nhà sử học đã trình bày sự phát triển của lịch sử, của cuộc đấu tranh giai cấp đó và các nhà kinh tế tư sản đã mổ sẻ các giai cấp đó về mặt kinh tế. Điều mới mẻ mà tôi đã làm là đã chứng minh rằng: 1-Sự tồn tại của các giai cấp chỉ gắn liền với những giai đoạn phát triển nhất định của sản xuất. 2- Đấu tranh giai cấp tất nhiên đưa đến chuyên chính vô sản. 3- Bản thân sự chuyên chính này chỉ là bước quá độ để tiến tới xoá bỏ giai cấp và tiến tới một xã hội không có giai cấp. Vậy là, đến năm 1852, tư tưởng về chuyên chính vô sản đã có một bước tiến dài so với “Tuyên ngôn Đảng cộng sản”. Chuyên chính vô sản là một tất yếu lịch sử, là bước quá độ để đi tới một xã hội không có giai cấp. Trong giai đoạn này, C.Mác- Ph. Ăngghen đã nêu rõ nhiệm vụ của chuyên chính vô sản là: Xoá bỏ những sự khác biệt giai cấp nói chung, xoá bỏ tất cả những quan hệ sản xuất làm cơ sở cho những sự khác biệt ấy, xoá bỏ tất cả các quan hệ xã hội thích ứng với những quan hệ sản xuất đó, đồng thời cũng cải biến tất cả những tư tưởng nảy sinh từ những quan hệ sản xuất đó. Nhiệm vụ của chuyên chính vô sản đã thể hiện rõ tính chất triệt để của cách mạng vô sản. 10 [...]... lợng hùng mạnh của chính phủ t sản, khi họ vừa nhận ra sự đơn độc của mình và vội vàng ra lời hiệu triệu nông dân và công nhân ở các thành phố khác bảo vệ công xã thì sự thể đã rồi Những sai lầm ấy đãng lẽ không đáng có, đáng lẽ Công xã có đầy đủ lý do để nói với nông dân rằng: thắng lợi của công xã là hy vọng duy nhất của các anh Thì thực tế công xã đã không làm đợc hoặc đã làm quá muộn Cũng trong... cách mạng vô sản T tởng này đã đợc thực tiễn công xã Pa ri trả bằng một giá quá đắt Trong khi giành chính quyền và xây dựng xã hội mới, công nhân Pa ri đã mải mê, say sa với chiến thắng mà quên đi nhiệm vụ xây dựng khối liên minh công nông vững chắc, khi Chie từ Vác Xây quay lại đàn áp công xã thì công nhân Pa ri hầu nh chỉ có một mình chống chi lại với lực lợng hùng mạnh của chính phủ t sản, khi họ... giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác là một tất yếu khách quan, nhng phải đợc đặt dới sự lãnh đạo của các chính đảng vô sản, đó cũng là điều kiện tiên quyết nhất để giải phóng không chỉ giai cấp công nhân, giai cấp nông dân mà còn là mục tiêu giải phóng toàn xã hội, giải phóng con ngời nói chung Để xây dựng đợc khối liên minh ấy vững chắc thì chính quyền vô sản phải... phi luụn luụn nh rng ch ngha xó hi t khi tr thnh khoa hc, ũi hi phi c i x nh mt 17 khoa hc, ngha l phi nghiờn cu nú C.Mỏc Ph.nghen cng nhn mnh vai trũ ca lý lun cỏch mng v s gn bú lý lun vi phong tro cụng nhõn, ng phi kt hp u tranh chớnh tr vi u tranh lý lun; khụng cú lý lun xó hi ch ngha thỡ khụng th cú phong tro cỏch mng, ch cú th kt hp lý lun ú vi phong tro cụng nhõn thỡ mi ginh c thng li ng phi... úng gúp quan trng phỏt trin lý lun ch ngha xó hi khoa hc trong giai on lch s mi 3.1 Phỏt trin lý lun ch ngha xó hi khoa hc ca ng cng sn Trung Quc Quỏ trỡnh hn 30 nm tin hnh cụng cuc ci cỏch, ng Cng sn Trung Quc khụng ngng nghiờn cu, kho sỏt tng kt thc tin, nõng thnh lý lun, ph bin lý lun v nõng tm lý lun Nh ú, trờn hu ht cỏc lnh vc c bn u xỏc lp quan im, hỡnh thnh h thng lý lun vi tờn gi ó tr nờn ph... quyền vô sản phải có chính sách u đãi cụ thể với nông dân, dần đa họ từ sản xuất nhỏ, manh mún lên sản xuất lớn; các chính sách với nông dân phải đợc tiến hành từng bớc, linh hoạt, mềm dẻo phải trên cơ sở giáo dục, tuyên truyền thuyết phục là chủ yếu, phải để ngời nông dân tự suy nghĩ trên luống cày của họ 20 2.4 Cỏch mng thỏng Mi Nga thnh cụng, ch ngha xó hi t lý lun tr thnh hin thc Cỏch mng xó hi ch... ngha xó hi phong tro cng sn v cụng nhõn quc t cú nhiu chuyn bin quan trng, ũi hi phi phỏt trin lý lun cỏch mng ỏp ng tỡnh hỡnh mi trong nc Nga v th gii S phỏt trin lý lun ch ngha xó hi khoa hc trong thi k ny c thc hin trờn nhiu vn nhng tp trung ch yu nht l nhng vn m cỏch mng nc Nga v th gii ang t ra v phi gii quyt * Phỏt trin lý lun chuyờn chớnh vụ sn v dõn ch vụ sn VI.Lờnin ó u tranh khụng khoan nhng... Lờnin ó gúp phn to ln bo v v phỏt trin nhng lý lun ca ch ngha xó hi khoa hc v thc tin u tranh ca phong tro cng sn cụng nhõn quc t trong iu kin lch s mi 3 S phỏt trin lý lun ch ngha xó hi khoa hc ỏp ng yờu cu phỏt trin cuc u tranh giai cp ca giai cp cụng nhõn; soi sỏng con ng cỏch mng, thỳc y s phỏt trin cỏch mng trong giai on mi Sau cỏch mng thỏng mi Nga nm 1917, phong tro cng sn v cụng nhõn quc t phỏt... khụng khoan nhng vi k thự Nhiờm v ca nh nc chuyờn chớnh vụ sn gm c nhim v i ni v i ngoi, thụng qua hot ng ca cụng xó Pari, C.Mỏc cho rng: mun hiu v chuyờn chớnh vụ sn l gỡ, hóy nhỡn vo cụng xó Pari, chuyờn chớnh vụ sn l nh th y * Phỏt trin t tng v liờn minh cụng nụng Qua tc tin cụng xó Pari, C.Mác- Ph Ăngghen cho rằng vấn đề liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và các tầng lớp nhân. .. ch cú c sc mnh khi ng y bit thng nht nhng nguyờn lý ca ch ngha xó hi khoa hc vi t chc tp hp c hng triu nhng ngi lao ng thnh mt i quõn ca giai cp cụng nhõn Bờn cnh vic xõy dng ng phi gn bú vi phong tro ca qun chỳng, C.Mỏc Ph.nghen cng ch rừ ng phi c v trang bng lý lun cỏch mng Ph.nghen vit: trỏch nhim ca nhng ngi lónh o l phi hc tp khụng ngng nhng vn lý lun, phi t gii thoỏt ngy cng nhiu hn khi nh hng . SỰ PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC GẮN LIỀN VỚI PHONG TRÀO CỘNG SẢN VÀ CÔNG NHÂN QUỐC TẾ MỞ ĐẦU Trước khi chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời đã có những trào lưu, những tư tưởng xã. luận chủ nghĩa xã hội khoa học gắn liền với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. 2 NỘI DUNG 1. Cơ sở khách quan của tính quy luật sự phát triển của lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học gắn liền. của lý luận cách mạng và sự gắn bó lý luận với phong trào công nhân, Đảng phải kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh lý luận; không có lý luận xã hội chủ nghĩa thì không thể có phong trào
- Xem thêm -

Xem thêm: SỰ PHÁT TRIỂN lý LUẬN CHỦ NGHĨA xã hội KHOA học gắn LIỀN với PHONG TRÀO CỘNG sản và CÔNG NHÂN QUỐC tế, SỰ PHÁT TRIỂN lý LUẬN CHỦ NGHĨA xã hội KHOA học gắn LIỀN với PHONG TRÀO CỘNG sản và CÔNG NHÂN QUỐC tế, SỰ PHÁT TRIỂN lý LUẬN CHỦ NGHĨA xã hội KHOA học gắn LIỀN với PHONG TRÀO CỘNG sản và CÔNG NHÂN QUỐC tế

Từ khóa liên quan