Nghiên cứu nhân giống vô tính hoa thược dược lùn trồng chậu bằng phương pháp giâm cành

94 8.5K 4
Nghiên cứu nhân giống vô tính hoa thược dược lùn trồng chậu bằng phương pháp giâm cành

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI  HÀ THỊ KIM LIÊN NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH HOA TH ƯỢC DƯỢC LÙN TRỒNG CHẬU BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÂM CÀNH LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành: Khoa học cây trồng Mã số : 60.60.01.10 Người hướng dẫn: GS.TS HOÀNG MINH TẤN Hà Nội - 2013 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan rằng ñây là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa từng ñược sử dụng ñể bảo vệ một học vị nào. Tôi xin cam ñoan rằng mọi sự giúp ñỡ cho việc thực hiện luận văn này ñã ñược cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn này ñã ñược chỉ rõ nguồn gốc. Hà Nội, ngày … tháng …năm 2013 Tác giả luận văn Hà Thị Kim Liên Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… ii LỜI CẢM ƠN ðể hoàn thành luận văn tốt nghiệp này tôi ñã nhận ñược sự quan tâm giúp ñỡ nhiệt tình của nhiều tập thể, cá nhân trong và ngoài nhà trường trong quá trình nghiên cứu. Lời ñầu tiên tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong Khoa Nông học, Viện ðào tạo sau ñại học - Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội ñã dìu dắt tôi trong suốt thời gian học tập cũng như hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới GS.TS. Hoàng Minh Tấn, người thầy ñã trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo tận tình và giúp ñỡ tôi hoàn thiện luận văn tốt nghiệp này. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn ThS. Bùi Thị Hồng cùng toàn thể cán bộ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hoa cây cảnh – Viện Nghiên cứu Rau Quả ñã tạo ñiều kiện cho tôi về vật chất và thời gian trong suốt quá trình thực hiện ñề tài. ðể hoàn thành nghiên cứu này tôi còn nhận ñược sự ñộng viên, khích lệ và giúp ñỡ của bạn bè, ñồng nghiệp và những người thân trong gia ñình. Tôi xin chân thành cảm ơn những tình cảm quý báu ñó. Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày … tháng …năm 2013 Tác giả luận văn Hà Thị Kim Liên Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… iii MỤC LỤC Lời cam ñoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục các từ viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục hình vii 1 MỞ ðẦU 1 1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1 1.2 Mục ñích của ñề tài 2 1.3 Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn 2 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 2 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn 2 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 2.1 Nguồn gốc và phân loại 3 2.1.1 Nguồn gốc 3 2.1.2 Phân loại 4 2.1.3 Ý nghĩa của cây hoa thược dược 4 2.2 ðặc ñiểm thực vật học của cây hoa thược dược 7 2.2.1 ðặc ñiểm thực vật học 7 2.2.2 Một số yêu cầu ngoại cảnh của cây Thược dược 9 2.3 Cơ sở khoa học nhân giống vô tính hoa thược dược 10 2.3.1 Tính toàn năng của tế bào 12 2.3.2 Sự cân bằng hormon trong cây 13 2.4 Tình hình sản xuất hoa thược dược 18 2.5 Tình hình nghiên cứu về cây hoa thược dược 19 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… iv 2.5.1 Tình hình nghiên cứu về cây hoa thược dược trên thế giới 19 2.5.2 Tình hình nghiên cứu về cây hoa thược dược ở trong nước 23 3 VẬT LIỆU NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 ðối tượng nghiên cứu 26 3.2 ðịa ñiểm và thời gian nghiên cứu 26 3.3 Nội dung nghiên cứu 26 3.4 Phương pháp nghiên cứu 26 3.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 26 3.4.2 Các chỉ tiêu theo dõi và phương pháp xác ñịnh 29 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 30 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 31 4.1 Ảnh hưởng của NAA ñến khả năng ra rễ của cành giâm 31 4.2 Ảnh hưởng của giá thể ñến khả năng tái sinh của cành giâm 36 4.3 Ảnh hưởng của tuổi chồi ñến khả năng tái sinh của cành giâm 41 4.4 Ảnh hưởng của vị trí thu cành giâm trên cây ñến khả năng tái sinh của cành giâm 46 4.5 Ảnh hưởng của mức ñộ che bóng ñến khả năng tái sinh của cành giâm 50 4.6 Ảnh hưởng của thời vụ giâm ñế khả năng tái sinh của cành giâm 54 5 KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 59 5.1 Kết luận 59 5.2 ðề nghị 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 PHỤ LỤC 63 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nội Dung ABA Axit Absisic CTTN Công thức thí nghiệm CDR Chiều dài rễ ð/C ðối chứng IAA Acid β indol acetic MS Murashige và Skoog NAA Naphytyl acetic NN&PTNT Nông nghiệp và phát triển nông thôn Ppm Nồng ñộ phần triệu Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… vi DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 4.1 Ảnh hưởng của α – NAA ñến ñộng thái tỷ lệ sống và tỷ lệ ra rễ của cành giâm 31 4.2 Ảnh hưởng của α – NAA ñến ñộng thái số lượng rễ và chiều dài rễ của cành giâm 34 4.3 Ảnh hưởng của giá thể ñến tỷ lệ sống và tỷ lệ ra rễ của cành giâm 37 4.4 Ảnh hưởng của giá thể ñến ñộng thái số lượng rễ và chiều dài rễ của cành giâm 39 4.5 Ảnh hưởng của tuổi cành giâm ñến ñộng thái tỷ lệ sống và tỷ lệ ra rễ của cành giâm 42 4.6 Ảnh hưởng của tuổi cành ñến ñộng thái ra rễ và chiều dài rễ của cành giâm 44 4.7 Ảnh hưởng của vị trí thu cành giâm ñến ñộng thái tỷ lệ sống và tỷ lệ ra rễ của cành giâm 46 4.8 Ảnh hưởng của vị trí thu cành ñến ñộng thái số lượng rễ và chiều dài rễ của cành giâm 48 4.9 Ảnh hưởng của mức ñộ che bóng ñến ñộng thái tỷ lệ sống và tỷ lệ ra rễ của cành giâm 50 4.10 Ảnh hưởng mức ñộ che bóng ñến ñộng thái số lượng rễ và chiều dài rễ của cành giâm 52 4.11 Ảnh hưởng của thời vụ ñến tỷ lệ sống (%) và tỷ lệ ra rễ (%) của cành giâm 55 4.12 Ảnh hưởng của thời vụ ñến số lượng rễ và chiều dài rễ của cành giâm 57 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… vii DANH MỤC HÌNH STT Tên hình Trang 2.1 Công thức hóa học của một số auxin 14 4.1 Ảnh hưởng của α – NAA ñến tỷ lệ sống của cành giâm 32 4.2 Ảnh hưởng của NAA ñến tỷ lệ ra rễ của cành giâm 33 4.3 Ảnh hưởng của α – NAA ñến số lượng rễ cành giâm 35 4.4 Ảnh hưởng của α – NAA ñến ñộng thái chiều dài rễ của cành giâm 35 4.5 Ảnh hưởng của giá thể ñến tỷ lệ sống của cành giâm 38 4.6 Ảnh hưởng của giá thể ñến tỷ lệ ra rễ của cành giâm 39 4.7 Ảnh hưởng của giá thể ñến số lượng rễ cành giâm 40 4.8 Ảnh hưởng của giá thể ñến ñộng thái số lượng rễ cành giâm 41 4.9 Ảnh hưởng của tuổi chồi ñến tỷ lệ sống của cành giâm 43 4.10 Ảnh hưởng của tuổi chồi ñến tỷ lệ ra rễ của cành giâm 43 4.11 Ảnh hưởng của tuổi chồi ñến số lượng rễ của cành giâm 45 4.12 Ảnh hưởng của tuổi chồi ñến chiều dài rễ của cành giâm 45 4.13 Ảnh hưởng của vị trí thu chồi ñến tỷ lệ sống cành giâm 47 4.14 Ảnh hưởng của vị trí thu chồi ñến tỷ lệ ra rễ của cành giâm 47 4.15 Ảnh hưởng của vị trí thu chồi ñến số lượng rễ của cành giâm 49 4.16 Ảnh hưởng của vị trí thu chồi ñến ñộng thái chiều dài rễ cành giâm 49 4.17 Ảnh hưởng của vị trí thu chồi ñến tỷ lệ sống của cành giâm 51 4.18 Ảnh hưởng của mức ñộ che bóng ñến tỷ lệ ra rễ của cành giâm 52 4.19 Ảnh hưởng của mức ñộ che bóng ñến số lượng rễ của cành giâm 53 4.20 Ảnh hưởng của mức ñộ che bóng ñến ñộng thái chiều dài rễ của cành giâm 54 4.21 Ảnh hưởng của thời vụ ñến tỷ lệ sống của cành giâm 55 4.22 Ảnh hưởng của thời vụ ñến tỷ lệ ra rễ của cành giâm 56 4.23 Ảnh hưởng của thời vụ ñến ñộng thái ra rễ của cành giâm 57 4.24 Ảnh hưởng của thời vụ ñến số lượng rễ của cành giâm 58 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 1 1. MỞ ðẦU 1. 1. Tính cấp thiết của ñề tài Các loài hoa từ lâu vốn tượng trưng cho cái ñẹp và là sản phẩm mà tạo hóa ban tặng cho loài người. Mỗi loài khác nhau ñều gắn liền với tình cảm con người và mang sắc thái riêng của từng vùng, là sản phẩm ñặc biệt vừa mang giá trị tinh thần vừa mang giá trị kinh tế. Nó phát triển cùng với sự tiến triển nền kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới và mang lại nguồn lợi vật chất cũng như tinh thần cho toàn nhân loại. Xã hội ngày càng phát triển nhu cầu thưởng thức hoa của con người ngày một tăng cao. Cũng chính vì lẽ ñó mà trong những năm gần ñây diện tích và sản lượng hoa của nước ta ñã tăng lên nhanh chóng và trở thành ngành sản xuất có giá trị cao mang lại lợi nhuận cho người nông dân, là cơ sở hình thành các vùng chuyên canh hoa như Mê Linh, Tây Tựu, ðà Lạt Hoa thược dược (Dahlia variablis Desf) ñược ñưa vào Việt Nam từ ñầu thế kỷ XX và ñược người dân trồng chủ yếu trồng ở một số vùng chuyên với mục ñích phục vụ các dịp lễ hội, tết, làm dược liệu… [5] một số khác ñược sử dụng trồng ở các khuôn viên, khu ñô thị. Tuy nhiên, các giống thược dược trồng trong nước hiện nay chủ yếu là các giống cũ, sử dụng với mục ñích cắt cành là chủ yếu nên việc sử dụng loài hoa này trong trang trí còn có nhiều hạn chế nhất là trong thời ñiểm nhu cầu chơi hoa chậu của người dân ngày một tăng lên. Những năm gần ñây các nhà khoa học, các viện nghiên cứu ñã tiến hành thực hiện nhiều công trình nghiên cứu nhằm tuyển chọn các giống thược dược phù hợp ñưa vào trồng chậu với mục ñích góp phần ña dạng hóa sản phẩm hoa chậu ở Việt Nam, bước ñầu ñã ñạt ñược thành công trong việc khảo nghiệm các giống thược dược lùn TDL-03, TDL-05 [7] Tuy nhiên, việc ñưa các giống này vào sản xuất thử còn gặp nhiều khó khăn nhất là khi tiến Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 2 hành sản xuất trên diện tích rộng ñòi hỏi nguồn giống lớn. Cho ñến nay vẫn chưa có hướng nghiên cứu chuyên sâu cho việc nhân giống hoa thược dược lùn ñể phổ biến rộng rãi cho bà con nông dân các vùng trồng hoa. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, chúng tôi tiến hành thực hiện ñề tài “Nghiên cứu nhân giống vô tính thược dược lùn trồng chậu bằng phương pháp giâm cành”. 1.2. Mục ñích của ñề tài - Xác ñịnh ñược các yếu tố ảnh hưởng ñến khả năng nhân giống vô tính hoa thược dược lùn trồng chậu bằng phương pháp giâm cành. - Xác ñịnh ñược biện pháp kỹ thuật thích hợp nhằm tăng hiệu quả nhân giống vô tính hoa thược dược lùn trồng chậu bằng phương pháp giâm cành. 1.3. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn 1.3.1. Ý nghĩa khoa học Kết quả nghiên cứu của ñề tài sẽ cung cấp các dẫn liệu khoa học mới về khả năng tái sinh của các chồi cây thược dược giống mới trồng chậu phục vụ cho nhân nhanh giống này cho sản xuất. 1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn Kết quả của ñề tài sẽ là cơ sở ñề xuất quy trình nhân giống thược dược trồng chậu, từ ñó có thể áp dụng vào thực tiễn sản xuất. [...]... CT1: Cành giâm có 2 lá th t CT2: Cành giâm có 4 lá th t CT3: Cành giâm có 6 lá th t CT4: Cành giâm có 8 lá th t Thí nghi m 4: nh hư ng c a cành giâm trên các cành khác nhau ñ n kh năng ra r cành giâm Trên m t cây m phân thành 3 lo i cành, thu các cành c p 1, c p 2, c p 3 sau ñó x lý nhanh b ng α – NAA 100ppm Thí nghi m g m 3 công th c: CT1: Cành c p 1 CT2: Cành c p 2 CT3: Cành c p 3 - Giá th giâm cành. .. c a tu i cành giâm ñ n kh năng ra r c a cành giâm 5/ nh hư ng c a m c ñ che bóng ñ n kh năng ra r c a cành giâm 6/ nh hư ng c a th i v giâm cành ñ n kh năng ra r c a cành giâm 3.4 Phương pháp nghiên c u 3.4.1 Phương pháp b trí thí nghi m Các thí nghi m ñư c ti n hành trong nhà lư i theo phương pháp ng u nhiên v i 3 l n l p l i, m i l n l p l i 120 ch i G m 6 thí nghi m ng v i các n i dung nghiên c... r t nhi u phương pháp nhân gi ng vô tính khác nhau, tùy t ng ñ i tư ng cây tr ng, m c ñích c a con ngư i mà ngư i ta ti n hành các phương pháp cho phù h p V i cây thư c dư c chúng tôi ch n hình th c nhân gi ng vô tính b ng phương th c giâm cành ñ nghiên c u ð nhân gi ng thành công thì cành giâm ph i ñư c tái sinh r Vì v y vi c s d ng ch t kích thích sinh trư ng ra r auxin có tính ch t quy t ñ nh nh... nhi u phân quá, cây to m p cho hoa kém, gi ng màu cánh sen, thi u phân ho c bón ít không cho hoa ñư c và hay b b nh 2.3 Cơ s khoa h c nhân gi ng vô tính hoa thư c dư c Nhân gi ng vô tính là bi n pháp ch y u trong tr ng tr t vì bi n pháp này s t o ra s ñ ng ñ u v hình thái, gi ñư c ñ c trưng ñ c tính c a cây m , năng su t ch t lư ng cao và n ñ nh, h s nhân gi ng cao ð giâm hom ñ t k t qu t t c n ph... tương t t l n sx là 1 – 2 mg/ch u 2.5.2 Tình hình nghiên c u v cây hoa thư c dư c Thư c dư c trong nư c Vi t Nam có hai gi ng hoa ñơn và hoa kép Gi ng hoa ñơn có m t vòng cánh, màu s c ñ p Gi ng hoa kép có nhi u hình dáng và màu s c [22] Theo Vi n Nghiên c u Rau qu có hai hình th c nhân gi ng hoa thư c dư c lùn là nhân gi ng vô tính và nhân gi ng h u tính [7] Nuôi c y mô t bào: ðư c th c hi n trong... c a cơ s k thu t giâm hom Theo Hartmen và Kester (1988) [27] cho bi t có 3 ngu n nhân t chính nh hư ng t i k t qu giâm hom: V t li u dùng ñ giâm, k thu t x lý hom giâm và môi trư ng giâm Nhân gi ng vô tính cây tr ng là phương pháp t o cây con t các cơ quan, b ph n dinh dư ng c a cây như cành, thân, r , lá, c Ðây là hình th c nhân gi ng ph bi n nhi u lo i cây tr ng Có hai hình th c nhân gi ng Trư ng... m nghiên c u: thí nghi m ñư c ti n hành trong nhà lư i thu c Trung tâm Nghiên c u Hoa và Cây c nh, Vi n Nghiên c u Rau Qu , Trâu Qùy, Gia Lâm, Hà N i - Th i gian nghiên c u: T tháng 10 năm 2012 ñ n tháng 2 năm 2013 3.3 N i dung nghiên c u 1/ nh hư ng c a NAA ñ n kh năng ra r c a cành giâm 2/ nh hư ng c a giá th ñ n kh năng ra r c a cành giâm 3/ nh hư ng c a v trí thu cành ñ n kh năng ra r c a cành giâm. .. hun (1:1:1) Thí nghi m 3: nh hư ng c a tu i cành giâm ñ n kh năng ra r c a cành giâm Thí nghi m s d ng 4 lo i cành giâm các ñ tu i khác nhau tương Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ……………………… 27 ng v i s lá trên cành t 4 lá th t ñ n 8 lá th t Cành giâm sau khi thu ñư c x lý nhanh b ng α – NAA n ng ñ 100 ppm Giá th giâm cành ñư c s d ng cho t t c các công th c là... c phân lo i theo hình d ng hoa và s p x p các cánh hoa - Hoa thư c dư c ñơn: m t hoa có m t hàng cánh hoa, cây thư ng có chi u cao dư i 1m, và ñư ng kính hoa nh hơn 10 cm Các lo i hoa thư c dư c ñơn bao g m: ñĩa ñơn, hoa phong lan, c thân ng ng và collaretts Thư c dư c ñĩa ñơn thì m t hoa có m t vòng cánh hoa cách ñ u nhau Thư c dư c là hoa phong lan tương t như các lo i hoa ñơn, tâm n r ng v i m t... a quá trình tái sinh r b t ñ nh cành giâm, cành chi t Trên cơ s ñó ñã ñưa ng d ng thành công trong nhân gi ng vô tính c a nhi u ñ i tư ng cây tr ng khác nhau (cây công nghi p, cây ăn qu , hoa – cây c nh) Hoá ch t s d ng có hi u qu cao là IBA và α-NAA V i phương pháp x lý nhanh n ng ñ có hi u qu cho ñ i ña s ñ i tư ng cây tr ng là 4000 – 6000 ppm Ch ph m giâm, chi t cành c a b môn Sinh lý th c v t cũng . thược dược lùn trồng chậu bằng phương pháp giâm cành. - Xác ñịnh ñược biện pháp kỹ thuật thích hợp nhằm tăng hiệu quả nhân giống vô tính hoa thược dược lùn trồng chậu bằng phương pháp giâm cành. . Nghiên cứu nhân giống vô tính thược dược lùn trồng chậu bằng phương pháp giâm cành . 1.2. Mục ñích của ñề tài - Xác ñịnh ñược các yếu tố ảnh hưởng ñến khả năng nhân giống vô tính hoa thược. THỊ KIM LIÊN NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH HOA TH ƯỢC DƯỢC LÙN TRỒNG CHẬU BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIÂM CÀNH LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành: Khoa học cây trồng Mã số : 60.60.01.10

Ngày đăng: 31/10/2014, 22:37

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Bìa

  • Mục lục

  • 1.Mở đầu

  • 2. Tổng quan tài liệu

  • 3.Vật liệu nội dung và phương pháp nghiên cứu

  • 4.Kết quả nghiên cứu và thảo luận

  • 5.Kết luận và đề nghị

  • Tài liệu tham khảo

  • Phụ lục

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan