Quản lý phần mềm.doc

21 844 0
Quản lý phần mềm.doc

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Quản lý phần mềm

Trang 1

Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Báo Cáo Môn Học

NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀMĐề Tài

QUẢN LÝ HỌC SINH

Giáo viên hướng dẫn : Th.S: Nguyễn Tuấn Trần Minh KhangSinh viên thực hiện :

Nguyễn Hữu Phong Mssv : 0012168

Trang 2

Sơ đồ luồng dữ liệu :

1.1 Xử lý tiếp nhận mới :

Nhập và kiểm tra D1 ( Dùng D3 ) Ghi D2

Sơ đồ

1.2.Lập danh sách lớp :

Tra cứu học sinh :

Nhập mã học sinh D1

D4 D2

D1 Người dùng

D3 : Tuổi tối đa, tuổi tối thiểu

Xử lý tham số

D1 : Lớp , sĩ số , hồ sơ học sinh D2 : Hồ sơ học sinh

D3 : Qui định về sĩ số và số khối lớp, qui đđịnh về tuổi học sinh D4 =D3

Trang 3

Lấy thông tin từ bộ nhớ phụ (D3) đưa lên

1.4 Nhập bảng điểm môn :

1.5 Báo cáo tổng kết môn , học kỳ :

D1 : Mã học sinh ( MaHS) D2 : Hồ sơ học sinh

D1 : Lớp , môn, Học kỳ , Họ tên , Điểm 15 phút , điểm 1 tiết , điểm học kỳ

D2 : = D1

Trang 4

1.6 Thay đổi qui định :

1 Thiết kế dữ liệu:

D1 : Lớp , Môn , Học kỳ D2 : Thông tin cần báo cáo

D1 : Tuổi tối thiểu , tuổi tối đa , sĩ số tối đa, số , khối lớp ……

D2 : = D1 ø

Trang 5

2.1 XÉT NGHIỆP VỤ TIẾP NHẬN HỌC SINH

Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn:

Biểu mẫu liên quan: BM1.

Hồ sơ học sinh

Họ và tên : Giới tính : Ngày sinh : Địa chỉ :

QD1 : Tuổi học sinh từ 15 đến 20

-Sơ đồ luồng dữ liệu:

-Các thuộc tính mới:Hohs,Tenlot,Tenhs,ngaysinh,diachi,dienthoai -Các thuộc tính trừu tượng:MAHS

-Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn:

Trang 6

Thi ế t k ế d ữ li ệ u v ớ i tính ti ế n hĩa

-Qui định liên quan : QĐ1

Tuổi học sinh từ 15 đến 20

-Các thuộc tính mới :Tuoitoithieu,Tuoitoida -Thiết kế dữ liệu với tính tiến hoá

2.2 Xét nghiệp vụ lập danh sách lớp:

Thi ế t k ế d ữ li ệ u v ớ i tính đúng đắn:

Biểu mẫu liên quan:BM2

Danh sách lớp

QD2 : Có 3 khối lớp (10,11,12) Khối lớp 10 có 4 lớp ( 10A1, 10A2, 10A3, 10A4)

Khối 11 có 3 lớp ( 11A1, 11A2, 11A3) Khối 12 có 2 lớp ( 12A1, 12A2) Mỗi lớp không quá 40 học sinh

HOCSINH

Trang 7

-Sơ đồ luồng dữ liệu:

- Các thuộc tính mới: TENLOP - Các thuộc tính trừu tượng: MALOP - Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn:

-Qui định liên quan : QĐ2

QD2 : Có 3 khối lớp (10,11,12) Khối lớp 10 có 4 lớp ( 10A1, 10A2, 10A3, 10A4)

Khối 11 có 3 lớp ( 11A1, 11A2, 11A3) Khối 12 có 2 lớp ( 12A1, 12A2) Mỗi lớp không quá 40 học sinh

-Các thuộc tính mới:TENKHOI,SOLOPTOIDA,SISOTOIDA -Các thuộc tính trừu tượng:MAKHOI

Xử lý tham số

D1 : Lớp , sĩ số , hồ sơ học sinh D2 : Hồ sơ học sinh

D3 : Qui định về sĩ số và số khối lớp, qui đđịnh về tuổi học sinh D4 =D3

LOP XEPLOP

Trang 8

-Thiết kế dữ liệu với tính tiến hoá:

2.3 Xét nghiệp vụ tra cứu học sinh:

Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn:

-Biễu mẫu liên quan:BM3

Danh sách học sinh

-Các thuộc tính mới: Tracuutheo.

LOP KHOI

THAMSO

Trang 9

-Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn:

-Sơ đồ logic:

2.4 Xét nghiệp vụ nhập bảng điểm môn học:

Thi ế t k ế d ữ li ệ u v ớ i tính đúng đắn:

-Biễu mẫu liên quan: BM4

Bảng điểm môn học

Stt Họ và tên Điểm 15 phút Điểm 1 tiết Điểm cuối học kỳ

QĐ4 : có 2 học kỳ (1,2 ) Có 9 môn học ( Toán , Lý, Hóa, Sinh , Sử , Địa , Văn,

Đạo đức , Thể dục

-Sơ đồ luồng dữ liệu:

HOCSINH

Trang 10

- Các thuộc tính mới:TENMON,DIEM

- Các thuộc tính trừu tượng: MAMON,MADIEM - Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn:

-Sơ đồ logic :

Thiết kế dữ liệu với tính tiến hoá :

-Qui định liên quan :QĐ4 :

QĐ4 : có 2 học kỳ (1,2 ) Có 9 môn học ( Toán , Lý, Hóa, Sinh , Sử , Địa , Văn,

Đạo đức , Thể dục)

-Các thuộc tính mới:LOAIDIEM,HESO -Các thuộc tính trừu tượng:MALOAIDIEM -Thiết kế dữ liệu với tính tiến hoá:

D1 : Lớp , môn, Học kỳ , Họ tên , Điểm 15 phút , điểm 1 tiết , điểm học kỳ

D2 : = D1

Trang 11

-Sơ đồ logic:

2.5 Xét nghiệp vụ báo cáo tổng kết môn,học kì:

Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn :

-Biểu mẫu liên quan :BM5 :

Báo cáo tổng kết môn

QD5 1 : Học sinh đạt nếu môn có điểm trung bình >= 5

QD5.2 :

Báo cáo tổng kết học kỳ

Học kỳ :

QD5.2 : Học sinh đạt nếu đạt tất cả các môn

Trang 12

-Sơ đồ luồng dữ liệu :

-Các thuộc tính mới : Matongketmon, Matongkethocki, soluongdatmon,

tiledatmon, soluongdathocki, tiledathocki.

-Thiếu kế dữ liệu với tính đúng đắn :

-Các thuộc tính trừu tượng: Matongketmon, Matongkethocki.

Sơ đồ logic :

Thiết kế dữ liệu với tính tiến hoá :

Qui định liên quan : QĐ5

QD5 1 : Học sinh đạt môn nếu môn có điểm trung bình >= 5QD5.2 : Học sinh đạt học kì nếu đạt tất cả các môn.

-Các thuộc tính mới :thamsodiemtrungbinh

-Thiết kế dữ liệu với tính tiến hóa :

D1 : Lớp , Môn , Học kỳ D2 : Thông tin cần báo cáo D3 = D2

Trang 13

-Sơ đồ logic :

XÉT NGHIỆP VỤ THAY ĐỔI QUI ĐỊNH :

Thiết kế dữ liệu với tính tiến hoá :

-Qui định liên quan : QĐ6

QĐ6 : Người dùng có thể thay đổi các qui định sau :

+ QD1 : Thay đổi tuổi tối thiểu , tuổi tối đa.

+ QD2 : Thay đổi sĩ số tối đa của các lớp Thay đổi số lượng và tên các lớp trong trường

+ QD3 : Thay đổi số lượng và tên các môn + QD4 : Thay đổi điểm chuẩn đánh giá đạt môn -Sơ đồ luồng dữ liệu :

D1 : Tuổi tối thiểu , tuổi tối đa , sĩ số tối đa, số , khối lớp ……

D2 : = D1 ø

THAMSO

Trang 14

3.Thiết kế màn hình:

3.1 Thiết kế giao diện màn hình chính:

-Thíêt kế màn hình với tính đúng đắn:

-Thiết kế màn hình với tính tiện dụng:

3.2 Thiết kế màn hình tiếp nhận học sinh:

-Thiết kế màn hình với tính đúng đắn:

-Thiết kế màn hình với tính tiện dụng: 1.Tiếp nhận học sinh 2.Xếp lớp.

3.Tra cứu học sinh 4.Nhập điểm 5.Tổng kết.

6.Qui định của trường 7.Thêm môn học mới 8.Thoát

Tra cứu và cập nhật Nhập điểm Thêm môn học mới Xem qui định Xếp lớp Tổng kết Thoát

Tiếp nhận học sinh

Trang 15

3.3 Thiết kế màn hình tra cứu học sinh:

-Thiết kế màn hình với tính đúng đắn:

-Thiết kế màn hình với tính tiện dụng:

Trang 16

3.4 Thiết kế màn hình nhập điểm:

-Thiết kế màn hình với tính đúng đắn:

-Thiết kế màn hình với tính tiện dụng:

Trang 17

3.5 Thiết kế màn hình cập nhật môn học:

-Thiết kế màn hình với tính đúng đắn:

-Thiết kế màn hình với tính tiện dụng:

Trang 18

3.6 Thiết kế màn hình qui dịnh:

-Thiết kế màn hình với tính đúng đắn:

-Thiết kế màn hình với tính tiện dụng:

Trang 19

3.7 Thiết kế màn hình xếp lớp:

-Thiết kế màn hình với tính đúng đắn:

-Thiết kế màn hình với tính tiện dụng:

Trang 20

3.8 Thiết kế màn hình tổng kết:

-Thiết kế màn hình với tính đúng đắn:

-Thiết kế màn hình với tính tiện dụng:

Ngày đăng: 04/08/2012, 14:24

Hình ảnh liên quan

1.4 Nhập bảng điểm mô n: - Quản lý phần mềm.doc

1.4.

Nhập bảng điểm mô n: Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng điểm môn học - Quản lý phần mềm.doc

ng.

điểm môn học Xem tại trang 9 của tài liệu.
2.4 Xét nghiệp vụ nhập bảng điểm môn học: - Quản lý phần mềm.doc

2.4.

Xét nghiệp vụ nhập bảng điểm môn học: Xem tại trang 9 của tài liệu.
DIEM PK MAHS - Quản lý phần mềm.doc
DIEM PK MAHS Xem tại trang 10 của tài liệu.
Nhập bảng điểm môn - Quản lý phần mềm.doc

h.

ập bảng điểm môn Xem tại trang 10 của tài liệu.
3.3 Thiết kế màn hình tra cứu học sinh: - Quản lý phần mềm.doc

3.3.

Thiết kế màn hình tra cứu học sinh: Xem tại trang 15 của tài liệu.
3.4 Thiết kế màn hình nhập điểm: - Quản lý phần mềm.doc

3.4.

Thiết kế màn hình nhập điểm: Xem tại trang 16 của tài liệu.
-Thiết kế màn hình với tính đúng đắn: - Quản lý phần mềm.doc

hi.

ết kế màn hình với tính đúng đắn: Xem tại trang 16 của tài liệu.
3.5 Thiết kế màn hình cập nhật môn học: - Quản lý phần mềm.doc

3.5.

Thiết kế màn hình cập nhật môn học: Xem tại trang 17 của tài liệu.
-Thiết kế màn hình với tính đúng đắn: - Quản lý phần mềm.doc

hi.

ết kế màn hình với tính đúng đắn: Xem tại trang 17 của tài liệu.
3.6 Thiết kế màn hình qui dịnh: - Quản lý phần mềm.doc

3.6.

Thiết kế màn hình qui dịnh: Xem tại trang 18 của tài liệu.
-Thiết kế màn hình với tính đúng đắn: - Quản lý phần mềm.doc

hi.

ết kế màn hình với tính đúng đắn: Xem tại trang 18 của tài liệu.
3.7 Thiết kế màn hình xếp lớp: - Quản lý phần mềm.doc

3.7.

Thiết kế màn hình xếp lớp: Xem tại trang 19 của tài liệu.
-Thiết kế màn hình với tính đúng đắn: - Quản lý phần mềm.doc

hi.

ết kế màn hình với tính đúng đắn: Xem tại trang 19 của tài liệu.
3.8 Thiết kế màn hình tổng kết: - Quản lý phần mềm.doc

3.8.

Thiết kế màn hình tổng kết: Xem tại trang 20 của tài liệu.
-Thiết kế màn hình với tính đúng đắn: - Quản lý phần mềm.doc

hi.

ết kế màn hình với tính đúng đắn: Xem tại trang 20 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan