0

Quản lý phần mềm.doc

21 825 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/08/2012, 14:24

Quản lý phần mềm 1Trường Đại Học Khoa Học Tự NhiênKhoa Công Nghệ Thông TinBáo Cáo Môn HọcNHẬP MÔN CÔNG NGHỆ [...]... đổi qui địnhD2D1 : Tuổi tối thiểu , tuổi tối đa , só số tối đa, số , khối lớp ……D2 : = D1ø 1Trường Đại Học Khoa Học Tự NhiênKhoa Công Nghệ Thông TinBáo Cáo Môn HọcNHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀMĐề TàiQUẢN LÝ HỌC SINHGiáo viên hướng dẫn : Th.S: Nguyễn Tuấn Trần Minh KhangSinh viên thực hiện :Nguyễn Hữu Phong Mssv : 0012168 -Thiết kế dữ liệu với tính đúng đắn:-Sơ đồ logic: 2.4 Xét nghiệp... , Lý, Hóa, Sinh , Sử , Địa , Văn, Đạo đức , Thể dục-Sơ đồ luồng dữ liệu:9HOCSINH 3.8 Thiết kế màn hình tổng kết:-Thiết kế màn hình với tính đúng đắn:-Thiết kế màn hình với tính tiện duïng:20 Sơ đồ luồng dữ liệu :1.1 Xử tiếp nhận mới : Nhập và kiểm tra D1 ( Dùng D3 )Ghi D2Sơ đồ 1.2.Lập danh sách lớp :1.3 Tra cứu học sinh : Nhập mã học sinh D12D4D2D1Người dùngTiếp nhận mới Xử lý. .. Tra cứu học sinh : Nhập mã học sinh D12D4D2D1Người dùngTiếp nhận mới Xử tham sốD3D1 : Hồ sơ học sinh D2 : D1 D3 : Tuổi tối đa, tuổi tối thiểu D3D4D2D1Người dùngLập danh sách lớpXử tham sốD1 : Lớp , só số , hồ sơ học sinhD2 : Hồ sơ học sinhD3 : Qui định về só số và số khối lớp, qui đđịnh về tuổi học sinhD4 =D3 -Sơ đồ luồng dữ liệu:- Các thuộc tính mới: TENLOP- Các thuộc... 11A3) . Khối 12 có 2 lớp ( 12A1, 12A2) . Mỗi lớp không quá 40 học sinh-Các thuộc tính mới:TENKHOI,SOLOPTOIDA,SISOTOIDA-Các thuộc tính trừu tượng:MAKHOI7D3D4D2D1Người dùngLập danh sách lớpXử tham sốD1 : Lớp , só số , hồ sơ học sinhD2 : Hồ sơ học sinhD3 : Qui định về só số và số khối lớp, qui đđịnh về tuổi học sinhD4 =D3LOPXEPLOP . Tự NhiênKhoa Công Nghệ Thông TinBáo Cáo Môn HọcNHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀMĐề TàiQUẢN LÝ HỌC SINHGiáo viên hướng dẫn : Th.S: Nguyễn Tuấn Trần Minh KhangSinh. dùngTiếp nhận mới Xử lý tham sốD3D1 : Hồ sơ học sinh D2 : D1 D3 : Tuổi tối đa, tuổi tối thiểu D3D4D2D1Người dùngLập danh sách lớpXử lý tham sốD1 : Lớp ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý phần mềm.doc, Quản lý phần mềm.doc, , Xử lý tiếp nhận mới : Tra cứu học sinh Nhập bảng điểm môn : Báo cáo tổng kết môn , học kỳ : Thay đổi qui đònh : XÉT NGHIỆP VỤ TIẾP NHẬN HỌC SINH, Xét nghiệp vụ lập danh sách lớp: Xét nghiệp vụ tra cứu học sinh: Xét nghiệp vụ nhập bảng điểm môn học:, Xét nghiệp vụ báo cáo tổng kết môn,học kì: Thiết kế giao diện màn hình chính: Thiết kế màn hình tiếp nhận học sinh:

Hình ảnh liên quan

1.4 Nhập bảng điểm mô n: - Quản lý phần mềm.doc

1.4.

Nhập bảng điểm mô n: Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng điểm môn học - Quản lý phần mềm.doc

ng.

điểm môn học Xem tại trang 9 của tài liệu.
2.4 Xét nghiệp vụ nhập bảng điểm môn học: - Quản lý phần mềm.doc

2.4.

Xét nghiệp vụ nhập bảng điểm môn học: Xem tại trang 9 của tài liệu.
DIEM PK MAHS - Quản lý phần mềm.doc
DIEM PK MAHS Xem tại trang 10 của tài liệu.
Nhập bảng điểm môn - Quản lý phần mềm.doc

h.

ập bảng điểm môn Xem tại trang 10 của tài liệu.
3.3 Thiết kế màn hình tra cứu học sinh: - Quản lý phần mềm.doc

3.3.

Thiết kế màn hình tra cứu học sinh: Xem tại trang 15 của tài liệu.
3.4 Thiết kế màn hình nhập điểm: - Quản lý phần mềm.doc

3.4.

Thiết kế màn hình nhập điểm: Xem tại trang 16 của tài liệu.
-Thiết kế màn hình với tính đúng đắn: - Quản lý phần mềm.doc

hi.

ết kế màn hình với tính đúng đắn: Xem tại trang 16 của tài liệu.
3.5 Thiết kế màn hình cập nhật môn học: - Quản lý phần mềm.doc

3.5.

Thiết kế màn hình cập nhật môn học: Xem tại trang 17 của tài liệu.
-Thiết kế màn hình với tính đúng đắn: - Quản lý phần mềm.doc

hi.

ết kế màn hình với tính đúng đắn: Xem tại trang 17 của tài liệu.
3.6 Thiết kế màn hình qui dịnh: - Quản lý phần mềm.doc

3.6.

Thiết kế màn hình qui dịnh: Xem tại trang 18 của tài liệu.
-Thiết kế màn hình với tính đúng đắn: - Quản lý phần mềm.doc

hi.

ết kế màn hình với tính đúng đắn: Xem tại trang 18 của tài liệu.
3.7 Thiết kế màn hình xếp lớp: - Quản lý phần mềm.doc

3.7.

Thiết kế màn hình xếp lớp: Xem tại trang 19 của tài liệu.
-Thiết kế màn hình với tính đúng đắn: - Quản lý phần mềm.doc

hi.

ết kế màn hình với tính đúng đắn: Xem tại trang 19 của tài liệu.
3.8 Thiết kế màn hình tổng kết: - Quản lý phần mềm.doc

3.8.

Thiết kế màn hình tổng kết: Xem tại trang 20 của tài liệu.
-Thiết kế màn hình với tính đúng đắn: - Quản lý phần mềm.doc

hi.

ết kế màn hình với tính đúng đắn: Xem tại trang 20 của tài liệu.