SKKN Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên

21 3.7K 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2014, 20:29

Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên có tầm quan trọng chiến lược, có tính chất quyết định chất lượng giáo dục và dạy học trong nhà trường, bởi lẽ lao động sư phạm là lao động sáng tạo, đòi hỏi người giáo viên phải có kiến thức sâu và toàn diện, luôn bổ sung cái mới nhằm hoàn thiện nghệ thuật sư phạm. Tính đa dạng, phức tạp của hoạt động giảng dạy giáo dục đòi hỏi người lãnh đạo nhà trường phải thường xuyên chú ý đến việc bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận và nghiệp vụ của giáo viên. PHẦN I: MỞ ĐẦU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Trong những năm gần đây, sự nghiệp giáo dục đào tạo ở Việt nam là vấn đề được xã hội rất quan tâm. Khi bàn đến vai trò của những người thầy trong sự nghiệp giáo dục, Thủ tướng Phạm Văn Đồng viết “Thầy giáo là một nhân vật trọng tâm trong nhà trường, là người quyết định đào tạo nên những con người mới xã hội chủ nghĩa. Vậy thầy giáo phải không ngừng vươn lên, rèn luyện tu dưỡng về mọi mặt để thực sự xứng đáng là người thầy giáo xã hội chủ nghĩa”. Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên có tầm quan trọng chiến lược, có tính chất quyết định chất lượng giáo dục và dạy học trong nhà trường, bởi lẽ lao động sư phạm là lao động sáng tạo, đòi hỏi người giáo viên phải có kiến thức sâu và toàn diện, luôn bổ sung cái mới nhằm hoàn thiện nghệ thuật sư phạm. Tính đa dạng, phức tạp của hoạt động giảng dạy - giáo dục đòi hỏi người lãnh đạo nhà trường phải thường xuyên chú ý đến việc bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận và nghiệp vụ của giáo viên. Qua thực trạng về đội ngũ giáo viên chưa đồng đều về trình độ chuyên môn, chưa đáp ứng kịp thời với yêu cầu đổi mới giáo dục. Nhận thức của giáo viên tiểu học về công tác bồi dưỡng chuyên môn còn hạn chế, chưa đúng, chưa đủ về vị trí, vai trò của công tác này trong nhà trường; hoặc việc tổ chức triển khai công tác này thiếu sự tuân thủ những nguyên tắc nhất định; nội dung của công tác bồi dưỡng chuyên môn nhiều khi thực hiện chưa đầy đủ, thiếu kế hoạch; biện pháp chỉ đạo triển khai công tác này chưa khoa học, không thường xuyên… Đó là nguyên nhân thực tiễn dẫn đến kết quả công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trong các trường tiểu học còn hạn chế. Trong thời gian qua, các trường tiểu học nói chung và trường trường Tiểu học Nghi Thuận nói riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc dạy - học. Tuy nhiên so với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đạo hoá đất nước ngang tầm với các nước phát triển trong khu vực thì chất lượng đội ngũ giáo viên của trường chưa đáp ứng được. 1 Là cán bộ quản lý của nhà trường, tôi rất băn khoăn với công tác quản lý. Chúng tôi xác định rằng: công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên sẽ là mắt xích chủ yếu và quan trọng nhất trong hệ thống công tác quản lý. Công tác này được cải tiến và đẩy mạnh sẽ có tác dụng quyết định tạo nên sự chuyển biến cao về chất lượng dạy học và giáo dục của nhà trường.Vì vậy tôi chọn đề tài "Một số biện pháp chỉ đạo công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy ở trường Tiểu học Nghi Thuận". PHẦN II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THƯC TỄN ĐỂ GIẢI QUYẾT ĐỀ TÀI CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN 1. Cơ sở lý luận của đề tài:: * Yêu cầu đổi mới của chương trình và sách giáo khoa Tiểu học: Trong thời đại công nghệ thông tin và sinh học phát triển như vũ bão, cùng với xu thế toàn cầu hoá và công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Đảng ta khẳng định "Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là điều kiện phát huy nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng cường kinh tế nhanh, bền vững" (Văn kiện Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam): Yêu cầu đổi mới giáo dục đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải được bồi dưỡng thường xuyên về mọi mặt để đáp ứng thực tiễn. Theo đường lối đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ giáo dục và đào tạo đã triển khai đổi mới chương trình giáo dục các bậc học, các cấp học, trong đó có cấp tiểu học để tiến kịp xu thế phát triển của các nước trong khu vực và trên thế giới. Với mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học cũng như cách đánh giá. Xét ở cấp tiểu học, chúng ta thấy: 2 Nội dung sách giáo khoa mới của bậc tiểu học đã được tinh giản, tập trung vào các kiến thức, kĩ năng cơ bản, mang tính thiết thực tích hợp được nhiều mặt giáo dục, nhiều môn học. Phương pháp dạy học hướng vào người học, lấy người học làm trung tâm; nghĩa là dạy học phải xuất phát từ người học, vì người học, nhằm giúp họ có đủ kiến thức đáp ứng được các đòi hỏi của xã hội trên cơ sở phát huy tối đa tính tích cực và sáng tạo của người học. Vì vậy, đổi mới phương pháp dạy học là lựa chọn và kết hợp các phương pháp dạy học cổ truyền với phương pháp dạy học hiện đại, phù hợp với từng đối tượng, nhằm phát huy tối đa tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh. Hình thức tổ chức và phương tiện dạy học cũng cần đổi mới cho phù hợp với phương pháp và nội dung dạy học (dạy theo lớp, theo nhóm và cho từng cá nhân học sinh…). Đổi mới cách đánh giá kết quả học tập ở các môn học như Toán, Tiếng Việt theo định lượng thang điểm 10, các môn học còn lai được đánh giá bằng nhận xét của giáo viên theo các mức: Hoàn thành tốt (A+), hoàn thành (A) và chưa hoàn thành (B). Trước yêu cầu đổi mới của chương trình và sách giáo khoa, đội ngũ giáo viên cần có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm vững vàng. Vì vậy, cải tiến việc chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn trong nhà trường là công tác thiết thực, cấp bách. Điều này góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục của nhà trường. Đặc biệt Quyết định số 14/2007/BGD&ĐT ngày 4 tháng 5 năm 2007 Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành “Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học”. Theo điều 3 của quyết định: “Mục đích ban hành Chuẩn 1. Làm cơ sở để xây dựng, đổi mới nhiệm vụ, mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học ở các khoa, trường cao đẳng, đại học sư phạm. 2. Giúp giáo viên tiểu học tự đánh giá năng lực nghề nghiệp, từ đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính 3 trị, chuyên môn, nghiệp vụ. 3. Làm cơ sở để đánh giá giáo viên tiểu học hằng năm theo Quy chế đánh giá xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, phục vụ công tác quy hoạch, sử dụng và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiểu học. 4. Làm cơ sở để đề xuất chế độ, chính sách đối với giáo viên tiểu học được đánh giá tốt về năng lực nghề nghiệp nhưng chưa đáp ứng điều kiện về văn bằng của ngạch ở mức cao hơn.” Đây được xem như chiếc gậy giúp người giáo viên tiểu học hoàn thiện và phấn đấu trong cuộc đời làm giáo dục của mình. 2. Cơ sở thực tiễn: Thực tiễn giáo dục của các trường tiểu học trong thời gian qua đã khẳng định nhận thức đúng đắn về công tác quản lý và bồi dưỡng chuyên môn - nghiệp vụ cho giáo viên. Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về chuyên môn, nghiệp vụ là một phần kế hoạch tổng thể của nhà trường. Giáo viên là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức của nhà trường. Do vậy công tác quản lý và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho độ ngũ giáo viên là rất cần thiết. Hiệu quả của công tác bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giáo viên có tác động quyết định kết quả dạy học và giáo dục của nhà trường tiểu học. Thực tế hoạt động của công tác quản lý và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học Nghi Thuận cho thấy: Đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Nghi Thuận rất tích cực, nhiệt tình, có ý thức trách nhiệm tham gia vào các hoạt động học tập bồi dưỡng chuyên môn. Mọi giáo viên luôn ủng hộ các hoạt động của các tổ chuyên môn trong nhà trường. Kết quả hoạt động của các tổ chuyên môn trong nhà trường đã được Ban giám hiệu đánh giá cao. Tuy nhiên so với yêu cầu của thực tiễn xã hội thì đội ngũ giáo viên của trường vẫn phải cố gắng nhiều. Điều này đòi hỏi đội ngũ giáo viên cần được bồi dưỡng về quản lý chuyên môn nghiệp vụ một cách thường xuyên; vấn đề bồi dưỡng phải được xây dựng thành kế hoạch khoa học và chịu sự chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trường. 4 Kết luận chương: Kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn của công tác quản lý và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trong trường Tiểu học là cơ sở khoa học cần thiết để định hướng, chỉ đạo cho quá trình nghiên cứu đề tài CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG VÀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHI THUẬN. I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG: 1. Thuận lợi: Trường Tiểu học Nghi Thuận được tách ra từ trường cấp một hai Nghi Thuận năm 1992, với địa bàn dân cư có giáo dân chiếm hơn một nửa tổng số dân. Là một xã nghèo của huyện nhưng có truyền thống hiếu học . Năm học 2003-2004 với sự nổ lực chỉ đạo cùng sự đồng thuận của nhân dân cũng như tập thể cán bộ giáo viên , công nhân viên , nhà trường đã đạt chuẩn Quốc gia mức độ một. Cũng từ đó đến nay trường luôn giữ vững danh hiệu đơn vị Tiên tiến cấp huyện, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên. Năm học 2009-2010 trường có 34 cán bộ giáo viên, nhân viên trong đó có 2 cán bộ quản lí, 5 nhân viên và 27 giáo viên, cùng 599 học sinh trên 5 khối lớp. Trình độ chuyên môn của giáo viên: 100% các đồng chí giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn. Trong đó Đại học: 15 ; cao đẳng 7 và 5 trung học sư phạm. Đại đa số giáo viên có tuổi nghề trên 10 năm. Các đồng chí đó có nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, công tác chủ nhiệm cũng như quan hệ, trao đổi với phụ huynh. Có đội ngũ nòng cốt chuyên môn nhiệt tình, năng nổ. Trường luôn nhận được sự chỉ đạo chuyên môn kịp thời của Phòng Giáo dục huyện Nghi Lộc. Bên cạnh đó, trường còn nhận được sự động viên và hỗ trợ tích cực của Đảng uỷ và UBND xã Nghi Thuận và phụ huynh học sinh của trường. 2. Khó khăn: Cơ sở vật chất còn thiếu thốn, là đơn vị chuẩn ở giai đoạn đầu nên đến nay các phòng học đã bị xuống cấp và thiếu trầm trọng. Chỉ có 15 phòng trên 20 lớp học . 5 Thiếu cả phòng học chính và các phòng học chức năng. Trong lúc địa phơng còn nghèo, tập trung đầu tư xây dựng chuẩn cho trường THCS và trường mầm non. Một số giáo viên được chuyển từ vùng trên và vùng ngoài về quá non về chuyên môn, cả kiến thức lẫn phương pháp. Trình độ dội ngũ giáo viên khập khễnh về chuyên môn. Có một số ít phụ huynh học sinh do mải làm ăn nên chưa thật quan tâm đến việc học hành của con em mình mà còn giao phó cho nhà trường. II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG DỘI NGŨ MỘT VÀI SỐ LIỆU KHẢO SÁT VỀ GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH NHÀ TRƯỜNG: 1. Hệ đào tạo: SỐ GIÁO NỮ HỆ ĐÀO TẠO SƠ CẤP TRUNG CẤP CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC SAU ĐẠI HỌC 27 25 0 5 7 15 0 Một số các đồng chí giáo viên trẻ đang theo học các lớp đại học tại chức tiểu học . 2.Giáo viên dạy giỏi và kết quả xếp loại giáo viên trong 4 năm gần đây: GIÁO VIÊN DẠY GIỎI NĂM HỌC 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 CẤP TRUỜNG 5/25 7/27 8/26 10/25 CẤP HUYỆN 2 2 2 3 CẤP TỈNH 1 1 2 1 XẾP LOẠI GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 GIỎI 2/25 3/27 5/26 7/25 KHÁ 16 19 17 16 TRUNG BÌNH 7 5 4 2 Qua một số thành tích về giảng dạy và học tập có thể đánh giá như sau: - Đội ngũ giáo viên ngày càng được chuẩn hoá về mặt đào tạo đang được trẻ hoá dần. Đặc biệt là các đồng chí giáo viên trẻ nhiệt tình, hăng say công tác và được trang bị nhiều kiến thức mới, gặp môi trường sư phạm tốt đã phát huy được tác dụng là mũi nhọn trong công tác giảng dạy. Tuy nhiên, trường còn ít giáo viên dạy giỏi đều các môn và còn ít học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi hàng năm. 6 - Một số giáo viên: Nhận thức về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên chưa đầy đủ, chưa thực sự phấn khích tham gia hoạt động chuyên môn, chưa thấy rõ vai trò của bồi dưỡng chuyên môn đối với công tác của mình. - Hiệu vụ: Chưa được bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ quản lý cao cấp. Họ có nhận thức đúg về vấn đề bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, song chưa thực hiện đủ chức năng và nhiệm vụ của mình; việc hướng dẫn và tổ chức hoạt động để bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên còn mang tính đối phó và tự phát, thiếu kế hoạch. - Nghiên cứu việc xây dựng kế hoạch cho chương trình bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên: Nhà trường thiếu kế hoạch bồi dưỡng dài hơi cho giáo viên. Kế hoạch công tác năm học của nhà trường thể hiện khá đầy đủ nội dung các hoạt động giáo dục, song vấn đề bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên chưa được đề cập một cách đúng mức. Hạn chế là chưa phân công cụ thể người thực hiện, chưa chỉ rõ tiến bộ thời gian, chưa xây dựng kế hoạch chi tiết cho học kỳ, quý, tháng, tuần; kế hoạch của các tổ chuyên môn còn chung chung. Nguyên nhân của thực trạng là: Do một số giáo viên chưa thấy hết tầm quan trọng của nó trong hoạt động giáo dục nhà trường; chưa thực sự thích thú và hăng hái tham gia hoạt động thi đua về chuyên môn nghiệp vụ; biện pháp tổ chức chưa phù hợp với mọi người nên chưa kích thích được tích tích cực của mỗi cá nhân; việc xây dựng kế hoạch thường dựa vào kinh nghiệm làm việc; trình độ, năng lực của giáo viên trong tổ khối chuyên môn còn hạn chế; hình thức động viên khen thưởng và nhắc nhở phê bình thiếu phong phú, chưa thiết thực. Kết luận: Ưu điểm: Có đủ cơ cấu về số lượng, phân công nhiệm vụ cụ thể trình độ học vấn theo bằng cấp khá cao. 7 Hạn chế: Kinh nghiệm, nghiệp vụ về tổ chức hình thức, hoạt động để bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên chưa nhiều, một số giáo viên chưa nhiệt tình trong hoạt động. Nguyên nhân của thực trạng này là mọi người chưa ý thức hết tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng chuyên môn trong hoạt động chung của trường. Hiệu vụ không được bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ. Có thể công tác bồi dưỡng chuyên môn được chỉ đạo thường xuyên, song thiếu kế hoạch dài hơi. Giáo viên tích cực tham gia hoạt động nhưng Hiệu vụ chưa phân công rõ niệm vụ cho mỗi cá nhân trong từng công việc cụ thể. Công việc đôi khi còn chồng chéo, kỷ luật lao động chưa nghiêm. Việc sắp xếp và phân công công việc chưa khoa học. Tinh thần cộng đồng trách nhiệm giữa các tổ chuyên môn trong trường chưa cao. Công tác chỉ đạo tổ chức hoạt động chuyên môn thiếu biện pháp chỉ đạo cụ thể. Do nhận thức chưa rõ ràng về vai trò, nhiệm vụ của công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong nhà trường nên chưa phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của giáo viên đối với công tác chuyên môn. Việc kiểm tra, đánh giá hoạt động dạy học có tính "dĩ hoà vi quý", thủ tiêu đấu tranh; mọi người né tránh việc nhận xét, phê bình những việc làm chưa đúng; việc biểu dương, khen thưởng về chuyên môn chưa tạo được sự phấn khích cho người làm tốt công việc (phần thưởng vật chất ít giá trị, giấy khen, bằng khen không có nhiều ý nghĩa thực tế). Do vậy, hiệu quả của việc kiểm tra, đánh giá, khen thưởng về chuyên môn chưa cao. Thực tế trên đã đặt ra yêu cầu cấp thiết cho cán bộ quản lý nhà trường: Phải tích cực tổ chức và bồi dưỡng ngay và lâu dài để có đội ngũ giáo viên . CHƯƠNG III MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHI THUẬN 8 1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU . 1. Mục đích: Công tác bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là công việc không bao giờ kết thúc. Mục đích của công tác này là nhằm đẩy mạnh sự phát triển về chuyên môn, nghiệp vụ cho tất cả giáo viên, cán bộ và nhân viên trong nhà trường, giúp giáo viên có đủ năng lực tham gia vào công cuộc đổi mới giáo dục, nâng cao sự hiểu biết về chuyên môn và các vấn đề giáo dục nói chung, giúp đội ngũ giáo viên theo kịp và đáp ứng tốt các yêu cầu đòi hỏi của xã hội, theo kịp sự phát triển của khoa học kỹ thuật và khoa học giáo dục. 2. Một số yêu cầu cơ bản cần thiết: Để công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên đạt kết quả tốt thì: - Hiệu trưởng phải nhận thức đúng về tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên. - Ban giám hiệu nhà trường cần xác định đúng nhu cầu, mục tiêu, nội dung cần bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên. - Tổ chức và chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên đạt hiệu quả. Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn phải là một phần trong kế hoạch chung, để thể hiện rõ trong các hoạt động giáo dục của nhà trường, của các tổ, khối chuyên môn. Mỗi hoạt động bồi dưỡng đều có mục đích riêng, nội dung và phương pháp, phương tiện thực hiện riêng và cuối cùng phải được Hiệu trưởng đánh giá. II. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG. - Bồi dưỡng, nâng cao tư tưởng, nhận thức chính trị cho đội ngũ giáo viên; giáo dục lý tưởng sống gắn liền với bồi dưỡng phẩm chất nghề nghiệp cho cán bộ và giáo viên. - Bồi dưỡng cho cán bộ và giáo viên về văn hoá và tin học, ngoại ngữ. Mọi cán bộ và giáo viên vần nắm vững trình độ hiểu biết văn hoá, xã hội, khoa học kỹ thuật mới có thể làm tốt công tác giảng dạy và giáo dục có hiệu quả. 9 - Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên là công việc hàng đầu. là công việc không thể thiếu được trong suốt quá trình giảng dạy của họ. Giáo viên phải có chuyên môn vững vàng và sâu rộng. Muốn vậy, giáo viên phải bồi dưỡng những kiến thức cập nhật, nâng cao kiến thức và kỹ năng để có đủ năng lực dạy tốt môn học mà mình được phân công. . - Bồi dưỡng về năng lực công tác. Năng lực này là kỹ năng tổ chức hoạt động giảng dạy - giáo dục, kỹ năng nhận thức và giải quyết tình huống trong dạy học - giáo dục. Năng lực công tác của giáo viên chỉ có thể có được trên cơ sở quá trình rèn luyện, học tập và rút kinh nghiệm không ngừng của bản thân và đồng nghiệp. Mặt khác, hiệu trưởng cần tạo điều kiện bằng cách tin tưởng giao việc cho giáo viên để họ mạnh dạn thực hiện, sáng tạo thể hiện, trong quá trình đó hiệu trưởng theo dõi, động viên, giúp đỡ, nhận xét, rút kinh nghiệm và đóng góp ý kiến cho họ. - Bồi dưỡng nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học và giáo dục trong độ ngũ giáo viên. Viết sáng kiến kinh nghiệm và tham gia nghiên cứu khoa học sẽ có tác dụng thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ dạy học được tốt hơn, trình độ hiểu biết về chuyên môn cũng được nâng lên một cách cơ bản. - Bồi dưỡng sức khoẻ cho đội ngũ giáo viên. Hiệu trưởng cần thực hiện nghiêm túc và chu đáo các chế độ, chính sách về lao động, nghỉ hè, nghỉ phép, chế độ khám sức khoẻ, khám bệnh, hưu trí, các chế độ đối với nữ công chức… Ban giám hiệu kết hợp chặt chẽ với công đoàn để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho giáo viên. III. CÁC BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG: 1. Vai trò của cán bộ quản lý trong công tác bồi dưỡng giáo viên : Cán bộ quản lý trước hết phải là tấm gương tiêu biểu về quá trình bồi dưỡng và tự bồi dưỡng. Quan trọng nhất là phải luôn khẳng định trình độ năng lực chuyên môn của mình trong tập thể sư phạm. Trong thực tế, chỉ có tự học mới có thể có điều kiện giúp chúng ta học tập được thường xuyên và suốt đời. Tự học là một cách tự bồi dưỡng, tự làm giàu kiến thức cho mình vừa đơn giản, tiết kiệm vừa hiệu quả. Vì vậy trách nhiệm của người 10 [...]... tiễn của công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên 1 Cơ sở lý luận của đề tài 2 Cơ sở thực tiễn CHƯƠNG II Thực trạng công tác bồi dưỡng và chất lượng đội ngũ giáo viên trong trường tiểu học Nghi Thuận I Đặc điểm tình hình nhà trường II Đánh giá thực trạng công tác bồi dưỡng đội ngũ và một vài số liệu về giáo viên và học sinh nhà trường CHƯƠNGIII Một số biện pháp để bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của trường... cơ bản cần thiết II Nội dung bồi dưỡng III Các biện pháp bồi dưỡng 20 1 Vai trò của cán bộ quản lí trong công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên 2 Lập kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên 3 Chỉ đạo sinh hoạt tổ chuyên môn 4 Kế hoạch thăm lớp dự giờ và tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi 5 Bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi các cấp 6 Tổ chức các chuyên đề 7 Đẩy mạnh công tác viết SKKN và làm đồ dùng dạy học 8... thầy giáo giỏi” Người cán bộ quản lý coi việc xem xét, đánh giá giáo viên theo chất lượng giảng dạy là biện pháp cốt lõi của công tác quản lý 2 Lập kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên: Kế hoạch lập ra phải dựa trên thực trạng của đội ngũ giáo viên nhà trường, vào sự nỗ lực phấn đấu của bản thân từng giáo viên Kế hoạch phải đạt được những yêu cầu sau: 100% giáo viên trong độ tuổi phải hoàn thành bồi dưỡng. ..quản lý giáo dục là phải suy nghĩ, tìm biện pháp để thổi lên ngọn lửa của phong trào tự học ,tự bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên bằng nhiều hình thức: + Tổ chức các cuộc hội thảo, trao đổi về kinh nghiệm tự học, giúp giáo viên định hướng việc tự học, tự bồi dưỡng Xác định được những nội dung cần phải tự học, tự bồi dưỡng và cách tự học, tự bồi dưỡng như thế nào? Cung cấp cho giáo viên các thông... tập thể giáo viên trong trường Trong năm học 2009-2010 trường tiểu học Nghi Thuận đã đạt được một số thành tích sau: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 3 đồng chí Giáo viên đạt lao động Tiến tiến: 23 Có 11 sáng kiến kinh nghiệm của Ban giám hiệu cũng như giáo viên đạt bậc 2 Đề Nghị xét bậc 3 của phòng * Về giáo viên dạy giỏi: - Cấp tỉnh : 1 giáo viên - Cấp huyện : 3 giáo viên - Cấp trường: 9 giáo viên * Kết... suốt trong quá trình xây dựng đội ngũ giáo viên dạy giỏi và bồi dưỡng học sinh giỏi 11 Ban giám hiệu chúng tôi coi việc xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mình, bởi nó không chỉ tạo nên những học sinh giỏi mà quan trọng hơn nhiều là nó nâng cao mặt bằng giáo viên cho tất cả các lớp trong trường Có thể nói, tiêu chuẩn cao nhất để đánh giá giáo viên là sự tiến bộ về mọi mặt... lặng từ đó rút ra kinh nghiệm với giáo viên nên dành nhiều thời gian hơn nữa cho việc tự học của học sinh Nhờ thực hiện tốt các biện pháp trên mà trong những năm gần đây, năng lực giảng dạy của đội ngũ giáo viên trong trường tôi nâng lên rõ rệt Số lượng các đồng chí giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, tỉnh năm sau cao hơn năm trước 5 Bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi các cấp: Muốn đẩy mạnh... sinh lớp 5 HTCTTH 100%, trong đó loại khá giỏi chiếm 54% III PHẦN THỨ BA NHỮNG KẾT LUẬN RÚT RA ĐƯỢC QUA CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO BỒI DƯÕNG Qua quá trình bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy, ttôi đã rút ra được những kinh nghiệm và kết quả như sau: Công tác chỉ đạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy là công việc phức tạp, yêu cầu người cán bộ quản lý phải có biện pháp quản lý và kế hoạch phù hợp Cán bộ quản lý... trọng để động viên giáo viên coi trường là một tổ ấm của mình Ban giám hiệu nhà trường còn kết hợp chặt chẽ với ban phụ huynh học sinh để thưởng cho những giáo viên giỏi và học sinh giỏi CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA TRƯỜNG Công tác chỉ đạo và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy là công việc phức tạp, yêu cầu người cán bộ quản lý phải có biện pháp quản lý và tổ chức phù hợp Để chất lượng giáo dục của... dưỡng thường xuyên theo chu kỳ Định ra cho từng tổ chuyên môn, từng giáo viên mức danh hiệu cần đạt được Giáo viên muốn đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi phải hoàn thành các chỉ tiêu cao: Có số học sinh giỏi cao, và có sáng kiến kinh nghiệm Ban giám hiệu nhà trường luôn động viên và tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên theo học các lớp bồi dưỡng thường xuyên, lớp đại học, cao đẳng tại chức Để tạo điều kiện . 9 giáo viên. * Kết quả xếp loại đội ngũ cuối năm: - Xếp loại giỏi : 7 GV - Xếp loại khá: 16 GV - Xếp loại trung bình : 2 GV * Về học sinh giỏi các cấp: Có 1 em học sinh lớp 5 đạt cấp tỉnh trong. thiếu kế hoạch; biện pháp chỉ đạo triển khai công tác này chưa khoa học, không thường xuyên… Đó là nguyên nhân thực tiễn dẫn đến kết quả công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trong các trường. riêng đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc dạy - học. Tuy nhiên so với yêu cầu đào tạo ngu n nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đạo hoá đất nước ngang tầm với các nước phát

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • CHƯƠNG II:

  • THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG VÀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHI THUẬN.

    • III. PHẦN THỨ BA

      • NHỮNG KẾT LUẬN RÚT RA ĐƯỢC QUA CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO BỒI DƯÕNG

Tài liệu liên quan